MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 135   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 30 martie 2000

SUMAR

 LEGI SI DECRETE

           23. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului  nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special  pentru promovarea si dezvoltarea turismului

           75. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1998 privind  constituirea Fondului special pentru promovarea si  dezvoltarea turismului

           27. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999

           79. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999

           28. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de platã pentru motorinã, pe bazã de bonuri valorice, în vederea înfiintãrii culturilor de cereale pãioase si efectuãrii arãturilor din toamna anului 1999

           80. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de platã pentru motorinã, pe bazã de bonuri valorice, în vederea înfiintãrii culturilor de cereale pãioase si efectuãrii arãturilor din toamna anului 1999

  HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

            9. - Hotãrâre privind bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2000

            10. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Senatului nr. 4011996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 25 din 10 februarie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

           Decizia nr. 27 din 15 februarie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii învãtamântului nr 84/1995, republicatã, ale Legii nr. 30/1990 privind angajarea salariatilor în functie de competentã, precum si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
          Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 8 din 27 ianuarie 1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, emisã în temeiul art. 1 lit. k) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu modificãrile ulterioare, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
            1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - Din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se finanteazã, total sau partial, programele si activitãtile de dezvoltare si promovare a produselor turistice din România, respectiv programele si activitãtile de marketing si de promovare turisticã, reprezentare si informare turisticã în tarã si în strãinãtate, creare si dezvoltare de produse turistice, alte activitãti de dezvoltare si promovare a turismului, activitãti de autorizare si control, în conformitate cu politica nationalã în domentiul turismului."
            2. La articolul 3 litera a) se introduce un alineat, care devine alineatul 3, cu urmãtorul cuprins:
            "Se excepteazã de la plata contributiei pentru turism de 3% si agentii economici care presteazã servicii turistice în pensiuni turistice si pensiuni agroturistice din mediul rural, în cazul în care nu sunt plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã."
            3. La articolul 3, litera c) va avea urmãtorul cuprins:
            "c) o parte din profitul net al Institutului National de Formare si Management pentru Turism, stabilitã de Ministerul Turismului*) o datã cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli;"
            4. La articolul 5, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Pentru neplata în termen a sumelor datorate de agentii economici se vor aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr: 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ulterioare. În acest sens controlul constituirii Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului lui se face de Oficiul de Autorizare si Control în Turism si de alte persoane de specialitate, conform legii, împuternicite de ministrul turismului**)."
            5. La articolul 7, literele a) si b) vor avea urmãtorul cuprins:
            "a) 70% pentru actiunile de marketing, promovare si activitãti de autorizare si control în turism;
            b) 30% pentru actiunile de creare si dezvoltare de produse turistice."
            6. La articolul 8, literele e) si i) vor avea urmãtorul  cuprins:
            e) acoperirea a 50% din dobânda contractatã la creditele pe termen mediu, obtinute de la bãnci pentru proiecte de investitii în turism. Acordarea acestor ceredite se va face prin intermediul bãncilbr, pe bazã de conventie
            ...................................................................
            i) alte actiuni aprobate de Guvern,"
            7. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 9. - Criteriile pe baza carora se vor aloca sume din Fondul special pentru promovarea si dezvolatrea turismului, precum si metodologia de programare, de calcul si de raportare referitoare la acesta se stabilese prin norme metodologice elaborate de Ministerul Turismului si de Ministerul Finantelor, aprobate de Guvern, în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezeritei ordonante."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 29 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucuresti, 27 martie 2000.
Nr. 23.*) Atributiile Ministerului Turismului au fost preluate de Autoritatea Nationalã pentru Turism, conform prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 56/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.
**) PresedinteleAutoritãtii Nationale pentru Turism, conform Hotãrârii Guvernului nr. 972/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 24 martie 2000.
Nr. 75.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1999
privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 32 din 29 ianuarie 1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999, emisã în temeiul art. 1 pct. 6 lit. d) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 30 ianuarie 1999, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
            1. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - Valoarea cupoanelor pentru agricultori, ce se atribuie pentru campaniile agricole ale anului 1999, se stabileste prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si cu avizul Ministerului Finantelor, în termen de 20 de zile de la publicarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I."
            2. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 12. - Modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor pentru agricultori, precum si plata comisioanelor se stabilesc prin norme metodologice emise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu avizul Ministerului Finantelor, care vor fi supuse aprobãrii Guvernului în termen de 20 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante."
          Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 14 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ION DIACONESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 29 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 martie 2000.
Nr. 27.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei
Guvernului nr. 32/199 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 24 martie 2000.
Nr. 79.
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 142/1999
privind instituirea sistemului de platã pentru motorinã, pe bazã de bonuri valorice,
în vederea înfiintãrii culturilor de cereale pãioase si efectuãrii arãturilor din toamna anului 1999

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 142 din 29 septembrie 1999 privind instituirea sistemului de platã pentru motorinã, pe bazã de bonuri valorice, în vederea înfiintãrii culturilor de cereale pãioase si efectuãrii arãturilor din toamna anului 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 5 octombrie 1999, cu urmãtoarele modificãri:
          1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante de urgentã, detinãtorii de terenuri agricole care beneficiazã de bonuri valorice pentru motorinã sunt: persoanele fizice proprietari de terenuri agricole, societãtile agricole si asociatiile familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societãtile agricole si alte forme de asociere în agriculturã, societãtile comerciale cu profil agricol cu capital privat sau mixt, unitãtile de cercetare, de învãtãmânt agricol, arendasii, persoanele fizice sau juridice private, care au primit în concesiune terenuri agricole proprietate privatã ori publicã a statului sau a unitãtilor administrativ-teritoriale, dupã caz, în baza unor hotãrâri ale Guvernului sau ale consiliilor judetene ori locale, potrivit art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor."
            2. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 5. - (1) Directiile generale pentru agriculturã si industrie alimentarã judetene si a municipiului Bucuresti acordã detinãtorilor de terenuri agricole bonuri valorice pentru motorinã în termen de 10 zile de la data primirii acestora, în conformitate cu datele cuprinse în declaratiile date pe propria rãspundere."
           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ACSINTE GASPAR

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 29 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 martie 2000.
Nr. 28.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de platã pentru motorinã, pe bazã de bonuri valorice, în vederea înfiintãrii culturilor de cereale pãioase si efectuãrii arãturilor din toamnâ anului 1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de platã pentru motorinã, pe bazã de bonuri valorice, în vederea înfiintãrii culturilor de cereale pãioase si efectuãrii arãturilor din toamna anului 1999 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 24 martie 2000.
Nr. 80.

HOTÃRÃRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2000

            În temeiul art. 61 alin. (1) si al art. 64 din Constitutia României, precum si al art. 24 lit. k) si al art. 179 din Regulamentul Senatului,
            Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
            Art. 1. - (1) Bugetul de venituri si, cheltuieli al Senatului pe anul 2000, finantat din resurse de la bugetul de stat, se stabileste la suma de 253.719.071 mii lei, din care:
            a) CHELTUIELI CURENTE 242.019.071 mii lei din care:
            - cheltuieli de personal 184.054.027 mii lei
            - cheltuieli materiale si servicii 55.585.946 mii lei
            - transferuri 2.379.098 mii lei
            b) CHELTUIELI DE CAPITAL 11.700.000 mii lei.
            (2) Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat este prezentatã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Senatului nr. 28/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999.
           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în sedinta din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 martie 2000.
N r. 9.

ANEXÃ

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

BUGETUL PE ANUL 2000
- detalierea pe articole de cheltuieli -


 
     
- mii lei - 
Denumirea indicatorului
Codul
Program 2000
A
B
1
  CHELTUIELI - TOTAL  
253.719.071
1. CHELTUIELI CURENTE
01
242.019.071
A. Cheltuieli de personal
02
184.054.027
  Cheltuieli cu salariile
10
95.659.276
  Cheltuieli pentru asigurãrile sociale de stat
11
26.688.938
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj
*12
4.782.964
  Deplasãri, detasãri, transferãri,
13
50.226.700
  din care:    
  - deplasãri, detasãri, transferãri în tarã
13.01
43.226.700
  - deplasãri în strãinãtate 
13.02
7.000.000
  Contributii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
14
6.696.149
B. Cheltuieli materiale si servicii
20
55.585.946
  Cheltuieli pentru întretinere si gospodãrie
24
24.088.046
  Materiale si prestãri de servicii cu caracter functional
25
5.084.000
  Obiecte de inventar si echipament
26
1.669.700
  Reparatii curente 
27
5.643.300
  Reparatii capitale
28
1.900.000
  Cãrti si publicatii
29 
2.097.900
  Alte cheltuieli
30
14.503.000
  Fondul presedintelui
32
600.000
C. Transferuri
38
2.379.098
  Transferuri neconsolidabile
40
2.379.098
2. CHELTUIELI DE CAPITAL
70
11.700.000
  Investitii ale institutiilor publice
72
11.700.000
Codul capitolului
Denumirea capitolului
Numãrul maxim de personal 
care se finanteazã in anul 2000
5101
AUTORITATI PUBLICE 
din care:
1.097
  Senatori
143

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Senatului nr. 40/1996
privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

            În temeiul art. 31 alin. (3) din Regulamentul Senatului,
            Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
            Articol unic. - Hotãrârea Senatului nr. 40/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 decembrie 1996, cu modificãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
            - La anexa nr. IX "Comisia pentru învãtãmânt si cercetare stiintificã" domnul senator Radu Vasile se include în componenta comisiei.
            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în sedinta din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 27 martie 2000.
Nr. 10.

DECIZII ALE CURTII CONSTUITUTlONALE

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

DECIZIA Nr. 25
din 10 februarie 2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 11211995
pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte,
trecute în proprietatea statului

            Lucian Mihai - presedinte
            Costicã Bulai - judecãtor
            Constantin Doldur - judecãtor
            Kozsokár Gábor - judecãtor
            Ioan Muraru - judecãtor
            Lucian Stângu - judecãtor
            Florin Bucur Vasilescu - judecãtor
            Romul Petru Vonica - judecãtor
            Paula C. Pantea - procuror
            Maria Bratu - magistrat-asistent

            Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicatã de Adriana Precup în Dosarul nr. 2.388/1999 al Tribunalului Sibiu.
            Dezbaterile au avut loc în sedinta publicã din data de 8 februarie 2000, fiind consemnate în încheierea de la acea datã, când Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 10 februarie 2000.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrãrile dosarului, retine urmãtoarele:
            Tribunalul Sibiu, prin Încheierea din 1 iulie 1999, a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicatã de Adriana Precup în Dosarul nr. 2.388/1999 al acelei instante.
            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate s-a solicitat de cãtre autorul acesteia sã se constate neconstitutionalitatea art. 9 din Legea nr. 112/1995, "în interpretarea cã s-ar putea vinde chiriasilor si imobilele care nu sunt construite din fondurile statului si au fost preluate de stat de la fostii proprietari, fie cu titlu, fie abuziv". În opinia autorului exceptiei aceste dispozitii ar contraveni prevederilor Legii fundamentale, care garanteazã dreptul la proprietate.
            Tribunalul Sibiu, exprimându-si opinia, apreciazã cã dispozitiile art. 9 din Legea nr. 112/1995 nu încalcã prevederile constitutionale, întrucât vânzarea se referã la imobile care fac parte din domeniul privat al statului, acesta având dreptul sã dispunã de ele, din moment ce este titularul dreptului de proprietate.
            Potrivit art: 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
            Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, este nefondatã; asupra constitutionalitãtii acestui text Curtea Constitutionalã s-a mai pronuntat, statuând cã posibilitatea vânzãrii cãtre chiriasi a locuintelor ce nu se restituie fostilor proprietari constituie recunoasterea prin lege a unui drept subiectiv al statului, înlãturându-se astfel discriminarea anterioarã, când un asemenea drept era recunoscut numai chiriasilor din locuintele construite din fondurile statului. În acest sens, aratã Guvernul, sunt deciziile Curtii Constitutionale nr. 73/1995 si nr. 485/1997.
            Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul- întocmit de judecãtorul-raportor, sustinerile pãrtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile constitutionale, precum si Legea nr. 47/1992 retine urmãtoarele:
            In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constitutionalã a fost legal sesizatã si este competentã sã solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicatã.
            Critica de neconstitutionalitate priveste dispozitiile art. 9 din Legea nr. 112/1995, care au urmãtorul continut:
            " Chiriasii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în naturã fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora pot opta, dupã expirarea termenului prevãzut la art. 14, pentru cumpãrarea acestor apartamente cu plata integralã sau în rate a pretului.
            De prevederile alineatului precedent beneficiazã si chiriasii care ocupã spatii locatie realizate prin extinderea spatiului initial construit.
            În cazul vânzãrii apartamentelor cu plata în rate, la încheierea contractului se va achita un avans de minimum 30% din pretul apartamentu/ui. Rate/e lunare pentru achitarea contravalorii apartamentului se vor esalona pe o perioadã de maximum 15 ani, cu o dobândã reprezentând jumãtate din dobânda de referintã stabilitã anual de Banca Nationalã a României.
            Tinerii cãsãtoriti, în vârstã de pânã /a 30 de ani, precum si persoanele trecute de 60 de ani vor plãti un avans de 10%,  iar plata în rate lunare se esaloneazã pe o perioadã de maximum 20 de ani.
            Comisionul cuvenit unitãtilor specializate care evalueazã si vând apartamente este de 1% din valoarea acestora.
            Fac exceptie de la prevederile alin. 1 chiriasii titulari sau membrii familiei lor - sot, sotie, copii minori - care au dobândit sau au înstrãinat o locuintã proprietate personalã dupã 1 ianuarie 1990 în localitatea de domiciliu.
            Chiriasii care nu dispun de posibilitãti materiale pentru a cumpãra apartamentul în care locuiesc pot sã rãmânã în continuare în spatiul locativ respectiv plãtind chiria stabilitã prin lege.
            Apartamentele dobândite în conditiile alin. 1 nu pot fi înstrãinate 10 ani de la data cumpãrãrii. "
            Autorul exceptiei considerã cã aceste dispozitii contravin prevederilor constitutionale care garanteazã dreptul la proprietate, dacã ele s-ar aplica si pentru imobilele preluate de stat de la fostii proprietari fie cu titlu, fie abuziv.
            Examinând aceste sustineri, Curtea Constitutionalã constatã cã dispozitiile art. 9 din Legea nr. 112/1995 au mai fãcut obiectul controlului de constitutionalitate, realizat potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie. Astfel, prin Decizia nr. 485 din 2 decembrie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 8 aprilie 1998, Curtea Constitutionalã a statuat cã dispozitiile art. 9 nu contravin prevederilor art. 41 si ale art. 135 alin. (6) din Constitutie. Posibilitatea vânzãrii cãtre chiriasi a locuintelor ce nu se restitue în natura fostilor proprietari, constitue o recunoastere, prin lege, a unui drept subiectiv, înlãturându-se discriminarea anterioarã, când un asemenea drept era recunoscut numai chiriasilor din locuintele construite din fondurile statului. S-a mai retinut, în considerentele deciziei, cã aceste dispozitii nu contravin nici prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit cãrora "Cetãtenii sunt egali în fata legii si a autoritãtilor publice fãrã privilegii si fãrã discriminãri, deoarece prin art. 9 din Legea nr. 112/1995 se acordã posiîbilitatea tuturor chiriasilor titulari ai unor contracte de închiriere a apartamentelor în care locuiesc de a opta între cumpãrarea acestor apartamente, dupã expirarea termenului prevãzut la art. 19 din aceeasi lege, sau de a rãmâne în continuare chiriasi.
            Considerentele acestei decizii sunt valabile si în cauza de fatã, întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale si, prin urmare, exceptia urmeazã sã fie respinsã.
            În ceea ce priveste solicitarea autorului exceptiei de neconstitutionalitate de a se da o decizie interpretativã cu privire la dispozitiile art. 9, aceasta nu poate fi primitã, exceptia urmând sã fie respinsã si sub acest aspect, deoarece, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
"... Curtea Constitutionalã nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului sãu contrar Constitutiei."
            Pentru considerentele expuse în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 din Constitutie, precum si al art. 1, al art. 2, al art. 13 alin. (1), lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,

CURTEA
În numele legii
DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicatã de Adriana Precup, în Dosarul nr. 2.388/1999 al Tribunalului Sibiu.
            Definitivã si obligatorie.
            Pronuntatã în sedinta publicã din data de 10 februarie 2000.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

DECIZIA Nr. 27
din 15 februarie 2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, ale Legii nr. 30/1990 privind angajarea salariatilor în functie de competentã, precum si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

            Lucian Mihai - presedinte
            Costicã Bulai - judecãtor
            Constantin Doldur - judecãtor
            Kozsokár Gábor - judecãtor
            Ioan Muraru - judecãtor
            Lucian Stângu - judecãtor
            Florin Bucur Vasilescu - judecãtor
            Romul Petru Vonica - judecãtor
            Paula C. Pantea - procuror
            Mihai Paul Cotta - magisfrat-asistent
            Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, ale Legii nr. 30/1990 privind angajarea salariatilor în functie de competentã, precum si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, exceptie ridicatã de Gheorghe Cusa în Dosarul nr. 466/1999 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.
            Dezbaterile au avut loc în sedinta publicã din data de 8 februarie 2000 si au fost consemnate în încheierea din aceeasi datã când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 15 februarie 2000.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
            Prin Încheierea din 30 septembrie 1999, pronuntatã în Dosarul nr. 466/1999 Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii învãtãmântului nr. 84/1995, ale Legii nr. 30/1990 privind angajarea salariatilor în functie de competentã, precum si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, exceptie ridicatã de Gheorghe Cusa într-o cauzã de contencios administrativ având ca obiect actiunea formulatã de autorul exceptiei, ca urmare a refuzului autoritãtilor publice sesizate de a rãspunde petitiilor sale, precum si a nerezolvãrii solicitãrii de a fi titularizat în functia de profesor inginer constructor, prin Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului sau prin Ministerul Transporturilor, la Grupul scolar industriat de constructii-montaj nr. 2 Bucuresti sau la o altã unitate de profil din cadrul învãtãmântutui preuniversitar.
            În motivarea exceptiei se sustine cã prevederile Legii nr. 84/1995 ale Legii nr. 30/1990, precum si ale Legii nr. 128/1997 contravin dispozitiilor art. 11 alin. (1) si ale art. 20 din Constitutie întrucât au fost încãlcate reglementãrile cuprinse în art. 7 lit. c) din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale si cele cuprinse în art. 26 pct. 2 teza întâi din Declaratia Universalã a Drepturilor Omului.
            Exprimându-si opinia, instanta de judecatã a apreciat cã exceptia de neconstitutionalitate ridicatã este neîntemeiatã. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
            În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã exceptia este nefondatã, întrucât nici o dispozitie criticatã nu încalcã normele cuprinse în art. 26 pct. 2 din Declaratia Universalã a Drepturilor Omului sau în art. 7 lit. c) din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale si, prin urmare, nu pot fi considerate ca fiind contrare prevederilor art. 11 sau 20 din Constitutie.
            Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, sustinerile pãrtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmãtoarele:
            Potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constitutionalã a fost legal sesizatã si este competentã sã solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicatã.
            Din examinarea încheierii prin care a fost sesizatã Curtea Constitutionalã, precum si a sustinerilor autorului exceptiei formulate în dosarul cauzei rezultã cã obiectul exceptiei îl constituie prevederile Legii învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996, si în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, ale Legii nr. 30/1990 privind angajarea salariatilor în functie de competentã, precum si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. În motivarea exceptiei se sustine cã aceste reglementãri contravin dispozitiilor art. 11 alin. (1) si ale art. 20 din Constitutie, deoarece nu sunt respectate dispozitiile art. 26 pct. 2 teza întâi din Declaratia Universalã a Drepturilor Omului, care prevãd cã " Educatia trebuie sã urmãreascã dezvoltarea deplinã a personalitâtii umane si întãrirea respectului pentru drepturile omului si pentru libertãtile fundamentale [...] ", precum si ale art. 7 lit. c) din Pactul internaiional cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, potrivit cãrora: " Statele  pãrti la prezentu/ pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoanã de a se bucura de conditii de muncã juste si prielnice, care sã asigure îndeosebi: [... ]  c) posibilitatea egalã pentru toti de a fi promovati în munca lor la o categorie superioarã adecvatã, luându-se în considerare numai durata serviciilor îndeplinite si aptitudinile; "
            Analizând aceste sustineri, Curtea constatã cã reglementãrile internationale invocate nu au nici o legãturã cu scopul urmãrit prin demersurile sale de autorul exceptiei, si anume acela de a fi titularizat într-un post de profesor inginer la o unitate de învãtãmânt preuniversitar cu profil industrial de constructii, inclusiv cu obiectul cererii adresate instantei de judecatã.
            Curtea constatã, de asemenea, cã autorul exceptiei nu a indicat în concret, prin sustinerile sale, nici o dispozitie din cele trei legi criticate pe care sã o considere ca fiind neconstitutionalã. Examinând continutul Legii învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cel al Legii nr. 30/1990 privind angajarea salariatilor în functie de competentã si cel al Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalul didactic criticate cu titlu general de autorul exceptiei Curtea nu poate retine nici o dispozitie din aceste legi, de care depinde solutionarea cauzei în care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, care sã fie contrarã vreunei norme sau vreunui principiu prevãzut în Constitutie ori care sã încalce prevederile unor pacte sau tratate internationale la care România este parte.
            Asadar, exceptia ridicatã este neîntemeiatã, urmând a fi respinsã.
            Curtea mai constatã cã autorul exceptiei a invocat în sustinerile sale si numeroase hotãrâri ale Guvernului, majoritatea acestora fiind abrogate între timp, criticând neaplicarea lor. Or, examinarea constitutionalitãtii unor dispozitii legale nu se face cu raportare la prevederile altor acte normative, ci exclusiv, în raport cu prevederile si principiile Constitutiei. Pe de altã parte, hotãrârile Guvernului si actele autoritãtilor publice nu pot constitui obiect al contenciosului constitutional, întrucât, în sensul prevederilor art. 144 lit. c) din Constitutie, Curtea Constitutionalã " hotãrãste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecãtoresti privind neconstitulionalitatea legilor si a ordonantelor ", iar potrivit art. 2 alin. (3) teza finalã din Legea nr. 47/1992,  republicatã, " .. Curtea Constitutionalã nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului sãu contrar Constitutiei".
            Fatã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,

CURTEA
În numele legii
DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, ale Legii nr 30/1990 privind angajarea salariatilor în functie de competentã, precum si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, exceptie ridicatã de Gheorghe Cusa în Dosarul nr. 466/1999 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.
            Definitivã si obligatorie.
            Pronuntatã în sedinta publicã din data de 15 februarie 2000.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta