MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 138  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE  Vineri, 31 martie 2000

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            24. - Ordonantã de urgentã privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

CAPITOLUL I
Indemnizatii si salarii de bazã

            Art. 1. - (1) Pentru activitatea desfãsuratã personalul contractual din sectorul bugetar primeste un salariu de bazã stabilit potrivit anexelor nr. I-V la prezenta ordonantã de urgentã, precum si celelalte drepturi salariale prevãzute prin dispozitiile legale în vigoare, corespunzãtoare fiecãrui domeniu de activitate.
            (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin expresia personal contractual din sectorul bugetar, denumit în continuare personal contractual, se întelege personalul angajat în acest sector în functii de conducere sau în functii de executie, pe bazã de contract individual de muncã încheiat în conditiile legii.
            Art. 2. - Salariile de bazã pentru fiecare functie de executie, pe grade profesionale sau trepte profesionale, ocupate de personalul contractual, se stabilesc între limita minimã si cea maximã prevãzute în anexele nr. I-V care fac parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 3. - (1) În cazul personalului contractual care ocupã o functie de conducere în sectorul bugetar, salariul de bazã este cel corespunzãtor functiei de executie, gradului profesional sau treptei profesionale, la care se adaugã o  indemnizatie de conducere, diferentiatã în raport cu complexitatea si rãspunderea ce revin functiei de conducere, potrivit anexei nr. Vl. care face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.
            (2) Indemnizatia de conducere face parte din salariul de bazã si este stabilitã în procente din salariul de bazã al functiei de executie.
            (3) Indemnizatia de conducere se acordã în mod corespunzãtor si personalului contractual care conduce sau coordoneazã programe sau proiecte prevãzute în programul de activitate al institutiei publice respective, pe perioada de derulare a acestora.

CAPITOLUL II
Modul de stabilire a salariilor de bazã si a indemnizatiilor de conducere

            Art. 4. - Salariile de bazã si indemnizatiile de conducere pentru personalul contractual se stabilesc astfel încât, împreunã cu celelalte elemente ale sistemului, de salarizare, sã se încadreze în fondurile alocate de la bugetut de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizãrii obiectivelor stabilite.
            Art. 5. - (1) În limita fondurilor bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalcheazã pe luni cheltuielile cu salariile si le comunicã Ministerului Finantelor, în termen de 15 zile lucrãtoare de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat si, respectiv, a legii bugetului asigurãrilor sociale de stat, atât pentru aparatul propriu, cât si pentru unitãtile subordonate. Defalcarea pe luni se va realiza astfel încât sã se asigure desfãsurarea în bune conditii a activitãtii pânã la sfârsitul anului.
            (2) In termenul prevãzut la alin. (1) sumele defalcate pe luni pentru unitãtile subordonate se comunicã de cãtre ordonatorii principali de credite, dupã caz, ordonatorilor secundari, iar acestia, ordonatorilor tertiari de credite bugetare. Deschiderile de credite bugetare si cheltuielile cu salariile, ce se pot efectua de fiecare ordonator principal de credite nu pot depãsi totalul sumelor defalcate, pe luni, cumulate de la începutul anului.
            Art. 6. - Stabilirea salariului de bazã pentru personalul contractual se va face pe baza normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din sectorul bugetar, aprobate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 154/1998.
            Art. 7. - (1) Indemnizatia de conducere se stabileste, la încadrarea în functie, de cãtre conducãtorul institutiei publice, în raport cu complexitatea activitãtii desfãsurate în cadrul acesteia.
            (2) Indemnizatia de conducere poate fi reevaluatã anual, în raport cu rezultatele obtinute de compartimentul condus în realizarea sarcinilor programate, dupã aprobarea bugetului institutiei publice respective.

CAPITOLUL III
Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual

            Art. 8. - Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigurã de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual si în numãrul de posturi aprobate prin acte normative.
            Art. 9. - Monitorizarea si controlul aplicãrii prevederilor legale privind salarizarea personalului contractual se realizeazã de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor ministere.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

            Art. .10. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentã se aplicã începând cu data de 1 aprilie 2000.
            (2) Personalul contractual care prin aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentã are salariul de bazã sub cel corespunzãtor limitei minime a functiei, gradului profesional sau treptei profesionale avute va fi încadrat la nivelul minim prevãzut în anexele la prezenta ordonantã de urgentã.
            (3) Stabilirea salariului de bazã între limitele prevãzute prin prezenta ordonantã de urgentã se face o datã pe an, pe baza evaluãrii anuale a performantelor profesionale individuale, efectuatã în conditiile legii.
            (4) Pentru anul 2000, pe baza rezultatului evaluãrii, salariile de bazã stabilite în conditiile prezentei ordonante de urgentã se aplicã în douã etape, astfel: douã treimi din cresterile salariilor de bazã rezultate, începând cu data de 1 aprilie 2000, si o treime din cresterile respective, începând cu data de 1 septembrie 2000.
            Art.. 11. - Drepturile salariale stabilite, care nu au putut fi achitate datoritã neîncadrãrii în cheltuielile salariale, defalcate lunar potrivit art. 5, se suportã, în conditiile legii, de persoanele care au aprobat aceste drepturi salariale.
            Art. 12. - Pânã la intrarea în vigoare a legii salarizãrii functionarilor publici prevederile prezentei ordonante de urgentã se aplicã si în cazul personalului contractual care ocupã o functie publicã.
            Art. 13. Prevederile prezentei ordonante de urgentã nu se aplicã:
            a) personalului din organele autoritãtii judecãtoresti, salarizat potrivit Legii nr. 50/1996.privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritãtii judecãtoresti, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
            b) presedintelui, vicepresedintelui si secretarului general ai Academiei Române; salariile de bazã ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române;
            c) personalului diplomatic si consular de carierã;
            d) personalului didactic si didactic auxiliar din unitãtile de învãtãmânt;
            e) personalului militar din institutiile publice de apãrare nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã.
            Art. 14. Prevederile prezentei ordonante de urgeniã se aplicã si personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atributii privind apãrarea, ordinea publicã si siguranta nationalã.
            Art. 15. - La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã sa abrogã anexele nr. IV/1 - IV/3, V, VI, V11/2 - VII/12, VIII/1, VIII/2, IX/1 si IX/2 la Legea nr. 154/1998, precum si orice alte dispozitii contrare.
 

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, presedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

ANEXA Nr. I

ADMINISTRATIA PUBLICÃ CENTRALÃ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor,
serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului României)

I. Salarii de bazã pentru functii de specialitate*)

A. Functii de conducere

Nr.
crt.
Functia
Nivelul
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
1. Secretar general
S
10.000.000
2. Secretar general adjunct 
S
9.000.000

            NOTÃ:
            Se utilizeazã în ministere si în alte organe centrale de specialitate.

B. Functii de executie

Nr.
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
minim
 maxim
a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul IA
S
1.575.000
5.500.000
2. Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil; gradul I
S
1.364.000
4.810.000
3. Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul II
S
1.199.000
4.357.000
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul III
S
1.184.000
3.905.000
5. Referent de specialitate; inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul IV
S
1.132.000
3.509.000
6. Referent, inspector, revizor contabil; debutant
S
1.095.000
-
7. Tehnician-economist, secretar superior, referent,
interpret relatii, interpret profesional, subinginer; 
gradul IA
SSD
1.364.000
4.810.000
8. Tehnician-economist, secretar superior, referent;
interpret relatii, interpret profesional, subinginer; 
gradul I
SSD
1.281.000
3.905.000
9. Tehnician-economist, secretar superior, referent,
interpret relatii, interpret profesional, subinginer; 
gradul II
SSD
1.070.000
3.509.000
10. Tehnician-economist, secretar superior, referent,
interpret relatii, interpret profesional, subinginer; 
gradul III
SSD
968.000
3.169.000
11. Tehnician-economist, secretar superior, referent,
interpret relaiii, interpret profesional, subinginer; debutant
SSD
948.000
-
b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios
12. Consilier juridic gradul IA
S
2.193.000
5.500.000
13. Consilier juridic gradul I
S
2.005.000
4.810.000
14. Consilier juridic gradul II
S
1.816.000
4.357.000
15. Corisilier juridic gradul III
S
1.627.000
3.905.000
16. Consilier juridic gradul IV
S
1.462.000
3.509.000
17. Consilier juridic debutant
S
1.448.000
-
c) Functii de executie pe trepte profesionale
18. Referent IA
M
1.112.000
2.800.000
19. Referent I
M
1.029.000
2.434.000
20. Referent II
M
981.000
2.264.000
21. Referent III
M
901.000
1.981.000
22. Referent IV
M
849.000
1.811.000
23. Referent debutant
M
844.000
2.943.000


*) Functiile prevãzute la cap. I lit. B se utilizeazã pentru salarizarea functiilor de altã specialitate decât cele specifice din cadrul altor institutii centrale, potrivit legii.

II. Salarii de bazã pentru functii de conducere si de executie de specialitate, specifice
serviciilor Parlamentului, Presedintiei, Guvernului, Curtii Supreme de Justitie; Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului,si Curtii de Conturi

A. Functii de conducere specifice

Nr.
crt.
Functia
Nivelul
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
1. Sef departament; director general
S
10.000.000

B. Functii de executie de specialitate specifice


Nr.
crt.
Functia*)
Nivelul 
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
minim
 maxim
2. Sef birou senatorial, sef cabinet
S
2.005.000
4.810.000
3. Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet,
referent
SSD
1.674.000
4.018.000
4. Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, 
referent
M
1.368.000
3.509.000
5. Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet,
referent
PL
1.132.000
3.509.000
6. Director de cabinet
S
3.584.000
8.601.000
7. Consilier
S
3.584.000
8.601.000
8. Expert
S
3.278.000
7.866.000
9. Consultant
S
2.240.000
5.376.000
10. Secretar cabinet, secretar-dactilograf
M
944.000
-

*) Se utilizeazã si pentru cabinetul demnitarului.

III. Functii specifice unor ministere
1. MINISTERUL FINANTELOR
a) Functii specilice din aparatul propriu si din unitãtile teritoriale
Garda financiarã - personal militarizat

Nr.
crt.
Functia
Nivelul studiilor
Salariul de bazã
(lei)
1. Comisar general
S
9.100.000
Functii de executie
Nr. 
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
minim
maxim
a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Comisar principal IA
S
1.996.000
5.500.000
2. Comisar principal I
S
1.785.000
4.810.000
3. Comisar principal II
S
1.533.000
4.244.000
4. Comisar principal III 
S
1.317.000
3.905.000
5. Comisar principal IV
S
1.307.000
3.792.000
6. Comisar debutant
S
1.305.000
-
7. Comisar principal I
SSD
1.616.000
4.357.000
8. Comisar principal II
SSD
1.441.000
3.905.000
9. Comisar principal III
SSD
1.235.000
3.509.000
10. Comisar debutant 
SSD
1.180.000
-
b) Functii de executie pe trepte profesionale
11. Comisar IA
M
1.226.000
2.943.000
12. Comisar I
M
1.086.000
2.603.000
13. Comisar II
M
991.000
2.377.000
14. Comisar III
M
896.000
2.151.000
15. Comisar debutant
M
892.000
-
Audit intern
Nr.
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
minim
 maxim
1. Auditor-ofiter
S
4.692.000
7.894.000
2. Auditor-expert
S
3.278.000
6.196.000
3. Auditor-inspector
S
2.335.000
5.065.000
4. Auditor-asistent
S
1.863.000
4.499.000

b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate
Functii de executie pe trepte profesionale, specifice unitãtilor subordonate Ministerului Finantelor

Nr.
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
minim
 maxim
1. Casier trezorier I
M
944.000
2.264.000
2. Casier trezorier II;.agent fiscal, operator rol,
numãrãtor bani; I
M; G
849.000
1.981.000
3. Casier trezorier; agent fiscal, operator rol, 
numãrãtor bani; debutant
M; G
829.000
-

2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr.
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
minim
 maxim
Functii de executie pe trepte profesionale
1. Referent transmitere I
M
1.014.000
2.434.000
2. Referenf transmitere II
M
920.000
2.207.000
3. Referent transmitere III
M
859.000
1.981.000
4. Referent debutant
M
849.000
-

3. MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

Nr.
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
minim
 maxim
Functii de executie pe grade profesionale
1. Ministru consilier
S
2.193.000
8.828.000*)
2. Consilier economic
S
2.005.000
4.810.000
3. Secretar economic I
S
1.816.000
4.358.000
4. Secretar economic II
S
1.627.000
3.905.000
5. Secretar economic III
S
1.462.000
3.509.000

*) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

4. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
Functii de executie

Nr.
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
minim
 maxim
Functii de executie pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I
SSD
1.627.000
3.905.000
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II
SSD
1.462.000
3.509.000
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III
SSD
1.321.000
3.169.000
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant
SSD
1.274.000
-

5. MINISTERUL DE INTERNE
Functii specifice Arhivelor Nationale

Nr. 
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
minim
maxim
a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Arhivist gradul IA
S
1.575.000
5.500.000
2. Arhivist gradul I
S
1.364.000
4.810.000
3. Arhivist gradul II
S
1.199.000
4.358.000
4. Arhivist gradul III
S
1.184.000
3.905.000
5. Arhivist gradul IV
S
1.132.000
3.509.000
6. Arhivist debutant
S
1.095.000
-
7. Arhivist gradul IA
SSD
1.364.000
4.810.000
8. Arhivist gradul I
SSD
1.281.000
3.905.000
9. Arhivist gradul II
SSD
1.070.000
3.509.000
10. Arhivist gradul III
SSD
968.000
3.169.000
11. Arhivist debutant
SSD
948.000
-
b) Functii de executie pe trepte profesionale
12. Arhivar IA
M
1.112.000
2.800.000
13. Arhivar I 
M
1.029.000
2.434.000
14. Arhivar II
M
983.000
2.264.000
15. Arhivar III
M
961.000
1.981.000
16. Arhivar debutant
M
844.000
-

IV. Functii specifice unor organe din subordinea Guvernului
OFICIUL CONCURENTEI

Nr.
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
minim
 maxim
Functii de executie pe grade profesionale
1. Inspector de concurentã gradul I
S
2.193.000
5.500.000
2. Inspector de concurentã gradul II
S
2.005.000
4.810.000
3. Inspector de concurentã gradul III
S
1.816.000
4.358.000

 *
* *

            Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. II

ADMINlSTRATIA PUBLICÃ LOCALÃ
Prefecturi, consilii, primãrii si servicii publice din subordinea acestora
I. Salarii de bazã pentru activitatea de specialitate
Functii de executie

Nr.
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
minim
 maxim
a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,
arhitect; gradul IA
S
1.627.000
3.905.000
2. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,
arhitect; gradul I
S
1.439.000
3.452.000
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate,
revizor contabil, arhitect; gradul II
S
1.250.000
2.999.000
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate,
revizor contabil, arhitect; gradul III
S
1.132.000
2.717.000
5. Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant
S
1.061.000
-
6. Conductor arhitect IA
SSD
1.156.000
2.773.000
7. Conductor arhitect I, referent I, subinginer I
SSD
967.000
2.320.000
8. Conductor arhitect II, referent II, subinginer II
SSD
896.000
2.151.000
9. Conductor arhitect, referent subinginer; debutant
SSD
892.000
-
b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10. Consilier juridic gradul IA
S
2.193.000
4.358.000
11. Consilier juridic gradul I
S
2.005.000
3.905.000
12. Consilier juridic gradul II
S
1.816.000
3.452.000
13. Consilier juridic gradul III
S
1.627.000
2.999.000
14. Consilier juridic gradul IV
S
1.462.000
2.603.000
15. Consilier juridic debutant
S
1.448.000
-
c) Functii de executie pe trepte profesionale
16. Referent, inspector; IA
M
1.061.000
2.547.000
17. Referent, inspector; I
M
991.000
2.377.000
18. Referent, inspector; II
M
896.000
2.151.000
19. Referent, inspector; III
M
835.000
1.981.000
20. Referent, inspector; debutant
M
830.000
-
21. Agent agricol I
M
873.000
2.094.000
22. Agent agricol II
M; G
826.000
1.981.000
23. Agent agricol III
M; G
755.000
1.811.000
24. Agent agricol debutant
M; G
750.000
-

II. Salarii de bazã pentru functii din aparatul prefecturilor si al consiliilor
1. Prefectura Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Nr.
crt.
Functia
Salariul de bazã
(lei)
1. Secretar general al prefecturii
9.500.000
2. Secretar 
9.500.000

2. Prefecturi si consilii judetene

Nr.
crt.
Functia
Salariul de bazã
(lei)
Categoria I 
Categoria II
3. Secretar general al prefecturii
8.900.000
8.300.000
4. Secretar
8.900.000
8.300.000

3. Consilii locale: municipale, orãsenesti, comunale

Nr.
crt.
Functia
Salariul de bazã
(lei)
Cu peste
320.000 locuitori*)
Categoria
I
II
III
5. Municipii 
- secretar
7.400.000
6.700.000
6.100.000
5.500.000
*) Se aplicã si la sectoarele municipiului Bucuresti.
6. Orase
- secretar
-
4.600.000
4.150.000
3.500.000
Nr.
crt.
Functia
Salariul de bazã
(lei)
Cu peste
15.000 locuitori
Categoria
I
Intre
7.001 - 15.000
locuitori
II
Intre
3.001 - 7.000
locuitori
III
pânã la
3.000
locuitori
7. Comune
- secretar
3.300.000
3.000.000
2.750.000
2.600.000

            NOTÃ:
            Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotãrâre a Guvernului.

*
* *
            Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. III/1

COMISIA NATIONALÃ AVALORILOR MOBILIARE
Salarii de bazã pentru functiile de executie de specialitate specifice
din aparatul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Nr.
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
minim
 maxim
1. Reglementator piete de capital, analist politici
de piatã, inspector autorizare, controlor valori
mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul I
S
3.207.000
7.696.000
2. Reglementator piete de capital, analist politici
de piatã, inspector autorizare, controlor valori
mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul II
S
2.900.000
6.960.000
3. Reglementator piete de capital, analist politici
de piatã, inspector autorizare, controlor valori
mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul III
S
2.594.000
6.225.000
4. Reglementator piete de capital, analist politici
de piatã, inspector autorizare, controlor valori
mobiliare, supraveghetor, anchetator; asistent
S
1.863.000
4.471.000

*
* *

            Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. III/2

CURTEA DE CONTURI
Salarii de bazã pentru functiile de executie de specialitate specifice ale Curtii de Conturi
Nr.
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
minim
 maxim
1. Controlor financiar gradul I, judecãtor financiar gradul I, procuror financiar gradul I, magistrat-asistent gradul I, judecãtor financiar gradul I 
inspector, procuror financiar gradul I inspector
S
3.207.000
7.696.000
2. Controlor financiar gradul II, judecãtor financiar gradul II, procuror financiar gradul II, 
magistrat-asistent gradul II
S
2.900.000
6.960.000
3. Controlor financiar gradul III, judecãtor financiar
gradul III, procuror financiar gradul III
S
2.594.000
6.225.000
4. Controlor financiar-asistent
S
1.863.000
4.471.000

*
* *

            Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. III/3

CONSILIUL CONCURENTEI
Salariile de bazã
pentru functiile de executie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
Nr.
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor
Salariul de bazã
(lei)
minim
 maxim
1. Inspector de concurentã gradul I
S
3.207.000
7.696.000
2. Inspector de concurentã gradul II
S
2.900.000
6.960.000
3. Inspector de concurentã gradul III
S
2.594.000
6.225.000
4. Inspector de concurentã asistent
S
1.863.000
4.471.000

*
* *

            Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

continuarea în pagina a 2-a