MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 553   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 8 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

189. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

           

            431. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

 

            196. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achizitiei unui spatiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"

 

            438. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achizitiei unui spatiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            185. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea anexei nr. IV/2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar

 

186. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 si 112 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice

 

1.028. - Hotărâre privind campania de popularizare a cărtii de alegător

 

            1.029. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru Ministerul Transporturilor, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru reabilitarea parcului de locomotive Diesel electrice de 2100 CP utilizate pentru asigurarea serviciului public de transport feroviar de călători

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.656. - Ordin al ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 999/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de vânătoare atribuite unitătilor de învătământ si cercetare stiintifică cu profil cinegetic din România si a rezervatiilor de genofond si pentru aprobarea contractelor-cadru de gestionare specifice fiecărei categorii de fonduri de vânătoare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 105 din 30 august 1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privirid acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, emisă în temeiul art. 1 lit. N pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

"Ordonantă privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice"

2. Articolul unic devine articolul 1 cu următorul cuprins:

"Art. 1. - Beneficiază de prevederile prezentei ordonante persoana, cetătean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, după cum urmează:

a) a fost deportată în ghetouri si lagăre de concentrare din străinătate;

b) a fost privată de libertate în locuri de detentie sau în lagăre de concentrare;

c) a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;

d) a făcut parte din detasamentele de muncă fortată;

e) a fost supravietuitoare a trenului mortii;

f) este sotul sau sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit."

3. După articolul 1 se introduc articolele 2-11 cu următorul cuprins:

            "Art. 2. - (1) Persoanele care s-au aflat în situatiile prevăzute la art. 1 lit. a), b) si c) au dreptul la o indemnizatie lunară de 130.000 lei pentru fiecare an de detentie, de deportare sau de strămutare în alte localităti.

(2) Persoanele care s-au aflat în situatiile prevăzute la art. 1 lit. d) si e) au dreptul la o indemnizatie lunară de 55.000 lei pentru fiecare an în care au făcut parte din detasamentele de muncă fortată sau au fost în trenul mortii.

(3) Persoanele care se află în situatia prevăzută la art. 1 lit. f) au dreptul la o indemnizatie lunară de 130.000 lei.

            Art. 3. - Sotul supravieiuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art. 1, va beneficia, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea, în conditiile prezentei ordonante, de o indemnizatie lunară de 130.000 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Art. 4. - Nivelul indemnizatiilor acordate potrivit art. 2 si 3 vor fi indexate prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia preturilor si a tarifelor.

Art. 5. - Persoanele prevăzute la art. 1 si 3 vor beneficia de prevederile prezentei ordonante cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea si de următoarele drepturi:

a) asistentă medicală si medicamente, în mod gratuit si prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât si pe timpul spitalizărilor;

b) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun apartinând unitătilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);

c) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I;

d) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la resedinta de judet, pentru persoanele care nu au posibilitatea să călătorească pe calea ferată;

e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o statiune balneoclimaterică;

f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;

g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament;

h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

Art. 6. - Perioada în care persoana persecutată din motive etnice nu s-a putut încadra în muncă, ca urmare a unei invalidităii de gradul I sau II survenite ca urmare a persecutiei, constituie vechime în muncă si se ia în considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acordă în functie de vechimea în muncă.

Art. 7. - (1) Stabilirea si plata drepturilor prevăzute în prezenta ordonantă se fac de directia generală de muncă si protectie socială teritorială. Pentru stabilirea situatiilor prevăzute la art. 1 se înfiintează, în cadrul fiecărei directii generale de muncă si protectie socială teritoriale o comisie alcătuită din presedinte si cel mult 3 membri. Presedintele trebuie să fie jurist. În luarea hotărârilor referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de lege comisia consultă organizatiile etnice legal constituite. Comisia lucrează în prezenta a două treimi din numărul total al persoanelor care o alcătuiesc si adoptă hotărâri cu acordul majorităiii membrilor prezenti.

(2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute în prezenta ordonantă se depun la directia generală de muncă si protectie socială teritorială până la data de 31 martie 2001. După această dată se vor primi doar cererile persoanelor prevăzute la art. 3, precum si cele ale cetătenilor romani cu domiciliul în străinătate.

(3) Comisia este obligată să se pronunte asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată.

(4) Împotriva hotărârii persoana interesată poate face contestatie la curtea de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Hotărârea curtii de apel este definitivă.

Art. 8. - Prevederile prezentei ordonante nu se aplică persoanelor condamnate pentru infractiuni contra păcii si omenirii, celor care înainte de 23 august 1944 au desfăsurat o activitate fascistă în cadrul unei organizatii sau miscări de acest fel, precum si celor care în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 au făcut parte din aparatul de represiune, securitate, militie si din instantele militare care au instrumentat si au judecat procese politice ale opozantilor regimului comunist.

Art. 9. - Membrilor comisiei constituite în baza art. 7 li se acordă o indemnizatie lunară de 500.000 lei. Plata indemnizatiilor pentru membrii comisiei se face de directia generală de muncă si protectie socială teritorială din bugetul statului si încetează în 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor.

Art. 10. - (1) Directia generală de muncă si protectie socială teritorială, atunci când este sesizată sau din proprie initiativă, va verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei ordonante până la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale se va emite decizie de revizuire.

(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în conditiile alin. (1) si (2) persoana interesată poate introduce contestatie în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 11. - Ministerul Finantelor va introduce în structura bugetului de stat sumele necesare ce decurg din aplicarea prezentei ordonante.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2000.

Nr. 189.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

 

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           

            Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat cu modificările ulterioare, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2000.

Nr. 431

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2000

privind aprobarea achizitiei unui spatiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7 din 18 februarie 2000 privind aprobarea achizitiei unui spatiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 21 februarie 2000, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

"Articol unic. - Se aprobă achizitia de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», prin derogare de la dispozitiile art. 42 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, a unui imobil compus din constructii în suprafată totală de 1.200 m2 si cota-parte indiviză din terenul aferent, situat în municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, aflat în patrimoniul Societătii Comerciale «Comprest» - S.A., identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă."

           

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION DIACONESCU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 196.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2000

privind aprobarea achizitiei unui spatiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"

 

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

           

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achizitiei unui spatiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial" si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2000.

Nr. 438.

 

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea anexei nr. IV/2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

           

Articol unic. - Anexa nr. IV/2 la Ordonanta de urgentă bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a nr. 138 din 31 martie 2000, se modifică si se înlocuieste salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul cu anexa la prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Academiei Române,

Eugen Simion

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2000.               

Nr. 185.                                                                                              

 

ANEXĂ                                                          

(Anexa nr. IV/2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000)                       

 

CERCETARE

Unităti de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si proiectare

 

Salarii de bază pentru functiile de specialitate din activitatea de

cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul  studiilor

Salariul de bază

(lei)

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Cercetător stiintific principal gradul I

S

2.529.000

7.890.000

2.

Cercetător stiintific principal gradul II

S

2.023.000

7.380.000

3.

Cercetător stiintific principal gradul III

S

1.726.000

5.755.000

4.

Cercetător stiintific

S

1.517.000

4.448.000

b) Functii de executie de specialitate neatestate

5.

Asistent de cercetare stiintifică

S

1.400.000

3.500.000

6.

Asistent de cercetare stiintifică stagiar

S

1.386.000

-

c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifică, pe trepte profesionale

7.

Asistent I

M

1.398.000

2.796.000

8.

Asistent II

M

1.190.000

2.380.000

9.

Asistent III

M

1.101.000

2.201.000

10.

Asistent stagiar

M

1.059.000

-

           

            NOTĂ: Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1-4, utilizate în unitătile de cercetare stiintifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiile didactice din învătământul superior după cum urmează: cercetător stiintific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător stiintific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetător stiintific principal gradul III cu sef de lucrări (lector universitar) si cercetător stiintific cu asistent universitar.

 

* * *

            Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 si 112 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Articol unic. - Termenele prevăzute la art. 111 si 112 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, se prorogă la data de 1 decembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice

si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

Ministru de stat,

presedintele Consiliului de Coordonare

Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 186.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind campania de popularizare a cărtii de alegător

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 853/2000 privind stabilirea măsurilor pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui României din anul 2000,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Campania de popularizare a cărtii de alegător se realizează prin mass-media de către Departamentul pentru Comunicare din cadrul Guvernului.

(2) Achizitionarea spatiilor de publicitate pentru campania de popularizare a cărtii de alegător se face dintr-o singură sursă potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - Se aprobă alocarea sumei de 10 miliarde lei, reprezentând cheltuielile necesare pentru desfăsurarea activitătii de mediatizare prevăzute la art. 1, din bugetul Ministerului Functiei Publice, suplimentat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 778/2000 privind cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea alegerii Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui României din anul 2000.

Art. 3. - Sumele rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Departamentul pentru Comunicare

Gabriela Vrânceanu Firea,

secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 1.028.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unui credit extern

pentru Ministerul Transporturilor, în vederea asigurării resurselor financiare necesare

pentru reabilitarea parcului de locomotive Diesel electrice de 2100 CP utilizate

pentru asigurarea serviciului public de transport feroviar de călători

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 35 si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Ministerul Finantelor garantează în numele statului, pentru Ministerul Transporturilor, un credit extern în yeni, în valoare totală de 100.000.000 dolari S.U.A. echivalent, precum si primele de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente, în conditiile legii, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru reabilitarea parcului de locomotive Diesel electrice de 2100 CP utilizate pentru asigurarea serviciului public de transport feroviar de călători.

Art. 2. - Achizitionarea bunurilor si serviciilor în cadrul proiectului de reabilitare a locomotivelor Diesel electrice de 2100 CP se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice si cu procedurile Băncii Japoneze pentru Cooperare Internatională.

            Art. 3. - Rambursarea creditului extern, plata primelor de asigurare, a dobânzilor si comisioanelor aferente si a altor obligatii legate de derularea contractului de credit extern precum si contravaloarea taxelor si impozitelor si alte cheltuieli conexe pe teritoriul României se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor, în conditiile legii.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 480/1998 privind garantarea unui credit extern în favoarea Regiei Autonome "Societatea Natională a Căilor Ferate Române" pentru reabilitarea parcului de locomotive Diesel electrice de 2100 CP, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 17 august 1998.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

Ministru de stat, presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 1.029.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor

si protectiei mediului nr. 999/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de vânătoare atribuite unitătilor de învătământ si cercetare stiintifică cu profil cinegetic din România si a rezervatiilor de genofond si pentru aprobarea contractelor-cadru de gestionare specifice fiecărei categorii de fonduri de vânătoare

 

            Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), ale art. 12 alin. (7) si ale art. 50 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 999 din 8 noiembrie 1999 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de vânătoare atribuite unitătilor de învătământ si cercetare stiintifică cu profil cinegetic din Romănia si a rezervatiilor de genofond si pentru aprobarea contractelor-cadru de gestionare specifice fiecărei categorii de fonduri de vânătoare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 30 decembrie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. În antetul contractului-cadru, după denumirea ministerului se introduc sintagmele:

"Directia de vânătoare si salmonicultură

Oficiul cinegetic teritorial ....................." si se elimină sintagma “Aprobat Directia de vânătoare si salmonicultură”

            2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            "Art. 1. - Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd Libertătii nr. 12, sectorul 5, prin Directia de vânătoare si salmonicultură, reprezentată prin domnul ............. , Oficiul cinegetic teritorial ................, reprezentat prin domnul ............................., si Directia economică .................. , reprezentată prin domnul ...............

având contul nr. 50034221349, deschis la Directia trezorerie a municipiului Bucuresti, denumit în continuare administrator,"

            3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

            "Art. 5. - Din cadrul suprafetei productive cinegetic se stabileste si se declară o zonă de protectie pentru vânat în suprafată de ............ ha (reprezintă circa 10% din cea totală, ale cărei limite sunt marcate pe schita fondului de vânătoare anexată)."

4. Alineatul (5) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"(5) Să asigure paza fondului cu personal de specialitate angajat pe toată durata de valabilitate a contractului, pe care să îl doteze corespunzător pentru prevenirea si combaterea braconajului."

5. Litera b) a alineatului (7) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"b) furaje concentrate (cereale seminte si fructe furaje combinate etc.) sau suculente: pentru fiecare exemplar de cerb comun si cerb lopătar câte 25 kg, pentru mistret câte 60 kg si pentru fazan si potârniche câte 6 kg;"

6. Litera c) a alineatului (7) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"c) suculente, în aceleasi cantităti ca la furajele concentrate prevăzute la lit. b)."

7. Alineatul (12) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"(12) Pe baza unor studii întocmite de gestionar si avizate de admnistrator, în scopul ridicării potentialulul cinegetic si al ameliorării fondului genetic al vânatului existent se angajează să facă periodic populări pe acest fond de vânătoare, la solicitarea administratorului, după specificul fondului, cu căprior sau cerb comun ori cerb lopătar sau capră neagră. Costurile aferente procurării materialului necesar la tarifele stabilite de administrator urmează să fie suportate din fondul de protectie a vânatului."

8. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Tariful anual ce trebuie plătit de gestionar pentru folosirea acestui fond de vânătoare, în sumă de ............. lei, stabilit conform legii, are următoarea componentă, determinată proportional, în functie de valoarea tarifelor de începere a licitatiei pentru fiecare categorie de teren. "

9. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"(3) Tariful prevăzut la alin. (1) se indexează anual cu rata inflatiei, în baza unei comunicări în scris."

10. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

"(6) Destinatia tarifelor prevăzute la alin. (2) se reactualizează ori de câte ori intervin modificări în forma de proprietate a terenului."

11. Alineatul (1)"al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) În executarea acestui contract administratorul este obligat să controleze, cel putin de două ori pe an, modul în care gestionarul îsi îndeplineste obligatiile contractuale."

12. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

"(6) Reducerea numărului de vânători în baza căruia s-a adjudecat fondul de vânătoare, respectiv cu mai mult de 20%, conduce la anularea pe deplin drept a contractului si urmează ca fondul de vânătoare să fie reatribuit conform legii."

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Prezentul contract îsi încetează aplicabilitatea, pe deplin drept, la expirarea termenului prevăzut la art. 8, precum si în situatiile prevăzute la art. 13 alin. (6)."

14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevăzut în contract poate fi solicitată oricând de gestionar sau poate fi stabilită de administrator în conditiile prevăzute în contract*)."

15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - Eventualele daune produse de gestionar prin actiunile pe care le întreprinde pe acest fond de vânătoare unor terte persoane se suportă de acesta, potrivit legii."

16. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - Eventualele litigii între gestionar si administrator se supun în prealabil, în vederea concilierii, ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului."

17. Rubrica "Împuterniciti din partea administratorului" va avea următorul cuprins:

"Directia de vânătoare si salmonicultură

…………………………………………………

Oficiul cinegetic teritorial

…………………………………………………

Directia economică

…………………………………………………

Avizat Serviciul contencios

…………………………………………………

            Art. II. Persoanele împuternicite să semneze contractul de gestionare a fondurilor de vânătoare se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului, la propunerea Directiei de vânătoare si salmonicultură.

            Art. III. - La încheierea contractului de gestionare a fondurilor de vânătoare organizatiile vânătoresti cărora li s-au atribuit fonduri de vânătoare trebuie să facă dovada pe bază de documente că îndeplinesc criteriul privind numărul de vânători declarat la data solicitării atribuirii.

            Art. IV. - În situatia în care numărul de vânătoare constatat conform art. III nu mai corespunde celui declarat la data atribuirii, în sensul diminuării sale, organizatia în cauză nu poate fi beneficiara nici unuia dintre fondurile de vânătoare atribuite initial.

            Art. V. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2000.

Nr. 1.656.


*) Nu se aplică în cazul Regiei Nationale a Pădurilor.