MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 559    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 10 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

188. - Lege privind executorii judecătoresti

 

428. - Decret pentru promulgarea Legii privind executorii judecătoresti

 

413. - Decret privind numirea în functie a unor magistrati      

 

414. - Decret privind numirea în functie a unor magistrati

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5. - Decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor pentru aprobarea Normelor metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calculator

 

6. - Decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de eliberare si de aplicare a marcajului distinctiv, precum si modelul acestuia

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind executorii judecătoresti

 

Parlamentul Romăniei adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Executarea silită a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectuează de către executorii judecătoresti, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Executorii judecătoresti îndeplinesc si alte atributii date prin lege în competenta lor.

Art. 2. - (1) Executorii judecătoresti sunt învestiti să îndeplinească un serviciu de interes public.

(2) Actul îndeplinit de executorul judecătoresc, în limitele competentelor legale, purtând stampila si semnătura acestuia, precum si numărul de înregistrare si data, este act de autoritate publică si are forta probantă prevăzută de lege.

Art. 3. - (1) La cererea executorului judecătoresc cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori detin alte bunuri ale acestuia, supuse urmăririi potrivit legii, au obligatia să dea informatiile necesare pentru efectuarea executării silite.

(2) Executorul judecătoresc este obligat să păstreze secretul informatiilor primite, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

Art. 4. - Coordonarea si controlul activitătii executorilor judecătoresti se exercită de către Ministerul Justitiei.

Art. 5. - Activitatea executorilor judecătoresti se înfăptuieste în conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale părtilor si ale altor persoane interesate, fără deosebire de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială.

Art. 6. - Executorii judecătoresti nu pot refuza îndeplinirea unui act dat în competenta lor decât în cazurile si în conditiile prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II - Competenta executorilor judecătoresti

Art. 7. - Executorul judecătoresc are următoarele atributii:

a) punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil în titlurile executorii;

b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;

c) comunicarea actelor de procedură;

d) recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creante;

e) aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanta judecătorească;

f) constatarea unor stări de fapt în conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debiror, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă;

h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, după caz;

i) orice alte acte sau operatiuni date de lege în comperenta lui.

Art. 8. - (1) Executorii judecătoresti îsi îndeplinesc atributiile în circumscriptia judecătoriei pe lângă care functionează, dacă prin lege nu se dispune altfel.

(2) Competenta teritorială a birourilor de executori judecătoresti cu sediul în municipiul Bucuresti se întinde pe tot cuprinsul municipiului.

(3) În cazul în care în circumscriptia unei judecătorii nu există nici un executor judecătoresc sau există doar unul, Camera executorilor judecătoresti poate delega executori judecătoresti din circumscriptia altei judecătorii, situată în circumscriptia aceleiasi curti de apel, pentru a îndeplini atributiile prevăzute la art. 7.

Art. 9. - (1) În cazul prevăzut la art. 7 lit. a) este competent executorul judecătoresc din circumscriptia judecătoriei în a cărei rază teritorială urmează să se facă executarea.

(2) În cazul urmăririi silite a bunurilor este competent executorul judecătoresc din circumscriptia judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate sau se afla acestea. Dacă bunurile urmăribile se află în circumscriptiile mai multor judecătorii, competenta apartine oricăruia dintre executorii judecătoresti care functionează pe lângă acestea.

(3) În cazul prevăzut la art. 7 lit. e) este competent executorul judecătoresc din circumscriptia instantei judecătoresti care a încuviintat măsura de asigurare.

(4) În cazul prevăzut la art. 7 lit. f) este competent executorul judecătoresc din circumscriptia judecătoriei în a cărei rază teritorială se va face constatarea.

(5) În celelalte cazuri prevăzute la art. 7 este competent orice executor judecătoresc învestit de partea interesată.

Art. 10. - (1) Executorii judecătoresti pot fi recuzati în cazul în care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6*), 8 si 9 din Codul de procedură civilă. (* Punctul 6 al art. 27 din Codul de procedură civilă a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000).

(2) Executorul judecătoresc pentru care este cerută recuzarea poate declara că se abtine.

(3) Partea interesată poate cere instantei de executare recuzarea executorului judecătoresc imediat ce a aflat despre una dintre situatiile prevăzute la alin. (1), dar numai până la încheierea executării silite. Încheierea instantei prin care s-a respins abtinerea, precum si cea prin care s-a încuviintat recuzarea nu sunt supuse nici unei căi de atac.

(4) Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

(5) Încheierea prin care s-a hotărât recuzarea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de executorul judecătoresc recuzat vor fi păstrate.

Art. 11. - (1) Conflictele de competentă între birourile executorilor judecătoresti situate în aceeasi circumscriptie a unei judecătorii se solutionează de acea judecătorie, la sesizarea părtii interesate.

(2). Când conflictul intervine între birouri de executori judecătoresti situate în circumscriptii diferite, competenta apartine judecătoriei în a cărei circumscriptie se află biroul executorului judecătoresc cel dintâi sesizat.

(3) Conflictele de competentă se solutionează de urgentă si cu precădere.

(4) Instanta se pronuntă în toate cazurile, motivat, prin încheiere irevocabilă.

 

CAPITOLUL III - Organizarea activitătii executorilor judecătoresti

SECTIUNEA 1 - Organizarea si functionarea birourilor executorilor judecătoresti

Art. 12. - (1) Activitatea executorilor judecătoresti se desfăsoară în cadrul unui birou în care pot functiona unul sau mai multi executori judecătoresti asociati, cu personalul auxiliar corespunzător.

(2) Prin asocierea în cadrul unei societăti civile profesionale executorul judecătoresc nu îsi pierde dreptul la biroul individual.

(3) Executorul judecătoresc sau executorii judecătoresti asociati, titulari ai unui birou, pot angaja executori judecătoresti stagiari, alt personal de specialitate, precum si personal auxiliar corespunzător, necesar pentru desfăsurarea activitătii biroului.

Art. 13. - (1) Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, întocmeste evidenta birourilor de executori judecătoresti si lucrările privind numirea si încetarea functiei de executor judecătoresc.

(2) Numărul executorilor judecătoresti se stabileste si se actualizează anual de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, avându-se în vedere si numărul executorilor judecătoresti stagiari care au promovat examenul de capacitate.

Art. 14. - În circumscriptia unei judecătorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecătoresti, a căror competentă teritorială se întinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii.

Art. 15. - Executor judecătoresc poate fi persoana care îndeplineste următoarele conditii:

a) are numai cetătenta română si domiciliul în România;

b) are capacitatea deplină de exercitiu;

c) este licentiată în drept;

d) nu are antecedente penale si se bucură de o bună reputatie;

e) cunoaste limba română;

f) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

g) a îndeplinit timp de 2 ani functia de executor judecătoresc stagiar si a promovat examenul de capacitate sau, după caz, a exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridică si a promovat examenul de admitere în profesie.

Art. 16. - (1) Executorul judecătoresc este numit de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, în baza cererii celui interesat si după verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 15.

(2) Tabloul executorilor judecătoresti se întocmeste si se actualizează anual de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti. Tabloul executorilor judecătoresti se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se transmite instantelor judecătoresti.

Art. 17. - (1) În termen de 90 de zile de la numirea sa în functie executorul judecătoresc este obligat să îsi înregistreze biroul la curtea de apel în a cărei circumscriptie îsi are sediul biroul său. Pentru înregistrarea biroului executorul judecătoresc va prezenta stampila si specimenul de semnătură.

(2) Ministrul justitiei poate, în cazuri temeinic justificate, să prelungească acest termen.

(3) Neîndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) atrage de drept revocarea din functie a executorului judecătoresc.

Art. 18. - (1) După numirea în functie executorul judecătoresc va depune jurământul în fata ministrului justitiei si a presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti sau a reprezentantilor acestora.

(2) Jurământul are următorul continut:

"Jur să respect Constitutia si legile tării, să-mi îndeplinesc cu onoare si probitate, cu constiintă si fără părtinire atributiile ce-mi revin si să păstrez secretul profesional. Asa să-mi ajute Dumnezeu!".

(3) Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credintei religioase a executorului judecătoresc. Executorul judecătoresc fără confesiune va depune jurământul fără formula religioasă, pe constiintă si onoare.

(4) La depunerea jurământului se încheie un proces-verbal în două exemplare, semnate de persoanele mentionate la alin. (1) si de cel interesat. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la grefa curtii de apel si celălalt exemplar se înmânează executorului judecătoresc respectiv.

(5) Executorii judecătoresti intră în exercitiul functiunii numai după depunerea jurământului.

Art. 19. - Poate fi executor judecătoresc stagiar cel care:

a) îndeplineste conditiile cerute la art. 15 lit. a)-f);

b) a promovat examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc, organizat de Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti si de Ministerul Justitiei;

c) se află în perioada de stagiu, până la promovarea examenului de capacitate;

d) este angajat într-un birou de executor judecătoresc.

Art. 20. - (1) Examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc si examenul de capacitate se vor desfăsura în fata unei comisii din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, ai Ministerului Justitiei si cadre didactice din învătământul superior de specialitate.

(2) Conditiile de desfăsurare a acestor examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

Art. 21. - (1) Executorul judecătoresc este obligat să încheie contract individual de muncă cu executorul judecătoresc stagiar si să asigure formarea profesională a acestuia.

(2) Executorul judecătoresc poate delega executorul judecătoresc stagiar să îndeplinească atributiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e).

(3) Verificarea formării profesionale si a conditiilor de încheiere a contractului individual de muncă al executorului judecătoresc stagiar este în sarcina Camerei executorilor judecătoresti si se stabileste prin Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

Art. 22. - (1) Calitatea de executor judecătoresc încetează:

a) la cerere;

b) prin pensionare sau în cazul constatării incapacitătii de muncă, în conditiile legii;

c) prin desfiintarea biroului executorului judecătoresc, urmată de neexercitarea fără justificare de către titularul acestuia a profesiei, în conditiile legii, într-un alt birou, în termen de 6 luni;

d) prin excluderea din profesie, dispusă ca sanctiune disciplinară, în conditiile prezentei legi;

e) în cazul condamnării definitive la o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârsirea unei infractiuni;

f) în cazul constatării văditei sale incapacităti profesionale;

g) în cazul în care executorul judecătoresc nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 15 lit. a), b), d), e) si f).

(2) Încetarea calitătii de executor judecătoresc se constată sau se dispune, după caz, de ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti sau din oficiu.

Art. 23. - Exercitiul functiei de executor judecătoresc se suspendă:

a) în situatiile prevăzute la art. 46 lit. d) si la art. 47 alin. (1);

b) în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 40, precum si în cazul interdictiilor prevăzute de lege;

c) în caz de neplată a contributiilor bănesti profesionale timp de 3 luni de la scadenta acestora, până la achitarea lor integrală;

d) în caz de incapacitate temporară de muncă;

e) la cererea executorului judecătoresc, pentru motive întemeiate.

Art. 24. - (1) În cazurile prevăzute la art. 23 lit. a), b) si c) suspendarea se dispune de ministrul justitiei din oficiu sau la cererea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(2) În cazul prevăzut la art. 23 lit. d) executorul judecătoresc are obligatia de a informa de îndată Camera executorilor judecătoresti din care face parte, care va solicita ministrului justitiei să ia act de această împrejurare.

(3) În cazul prevăzut la art. 23 lit. e) suspendarea se aprobă de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(4) Suspendarea încetează dacă au dispărut împrejurările care au, determinat-o, dispozitiile privind luarea măsurii fiind aplicabile în mod corespunzător.

 

SECTIUNEA a 2-a - Camera executorilor judecătoresti

Art. 25. - (1) În circumscriptia fiecărei curti de apel functionează câte o Cameră a executorilor judecătoresti, cu personalitatea juridical.

(2) Din Camera executorilor judecătoresti fac parte toti executorii judecătoresti din circumscriptia curtii de apel respective.

Art. 26. - (1) Camera executorilor judecătoresti este condusă de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3-7 membri.

(2) Colegiul director este ales, potrivit statutului, de adunarea generală a executorilor judecătoresti, pentru o perioadă de 3 ani, dintre membrii acelei Camere a executorilor judecătoresti.

(3) Presedintele colegiului director reprezintă Camera executorilor judecătoresti în raporturile acesteia cu tertii. El primeste pentru activitatea depusă o indemnizatie al cărei cuantum este stabilit de adunarea generală.

(4) Colegiul director are un secretar salarizat si personal auxiliar, în numărul si structura stabilite de adunarea generală.

Art. 27. - Colegiul director al Camerei, executorilor judedecătoresti are următoarele atributii principale:

a) rezolvă plângerile părtilor împotriva executorilor judecătoresti si executorilor judecătoresti stagiari, luând măsurile corespunzătoare, pe care le aduce la cunostintă Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti;

b) deleagă, în cazuri exceptionale, pentru o perioadă determinată de cel mult 6 luni, un executor judecătoresc, pentru a asigura functionarea unui alt birou de executor judecătoresc, cu încunostintarea presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si a presedintelui judecătoriei în a cărei circumscriptie urmează să îsi exercite atributiile; delegarea nu poate fi repetată decât după un an, în afara cazului în care executorul judecătoresc delegat îsi dă acordul;

c) informează Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti în legătură cu activitatea birourilor executorilor judecătoresti, asupra necesarului de executori judecătoresti si executori judecătoresti stagiari si face recomandări cu privire la persoanele care urmează să fie propuse de Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti pentru numirea lor în functia de executor judecătoresc de către ministrul justitiei;

d) întocmeste documentarea juridică si asigură consultarea si informarea curentă a executorilor judecătoresti;

e) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei executorilor judecătoresti si a contributiei membrilor săi;

f) procură datele si lucrările necesare pentru Buletinul executorilor judecătoresti si asigură difuzarea acestuia;

g) îndeplineste alte atributii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia si de Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

 

SECTIUNEA a 3-a - Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti

Art. 28. - (1) Executorii judecătoresti din România se constituie în Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, organizatie profesională cu personalitate juridică, formată din toti executorii judecătoresti numiti potrivit art. 16.

(2) Organele de conducere ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti sunt: congresul, consiliul si presedintele.

(3) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti este constituit din delegati ai fiecărei Camere a executorilor judecătoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, presedintii Camerelor executorilor judecătoresti si ceilalti membri ai Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(4) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti se întruneste anual la convocarea consiliului acesteia.

Art. 29. - (1) Convocarea Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti se face în termen de 7 zile de la data hotărârii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si se va tine în termen de cel putin o lună si de cel mult două luni de la data convocării. Camerele executorilor judecătoresti vor fi înstiintate în scris si prin publicarea într-un ziar central. Camerele executorilor judecătoresti sunt obligate să afiseze data convocării si ordinea de zi la sediul lor si la instantele judecătoresti din circumscriptia în care functionează.

(2) Camerele executorilor judecătoresti sunt obligate să îsi aleagă delegatii cu cel putin 10 zile înainte de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(3) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti este legal constituit în prezenta a două treimi din numărul membrilor si adoptă hotărâri cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(4) În cazul în care nu se realizează cvorumul cerut la alin. (3) se face o nouă convocare a Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti în aceleasi conditii peste cel mult o lună. La această convocare Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti este legal constituit prin prezenta majoritătji delegatilor. Dacă nici atunci nu se realizează cvorumul legal, Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti se amână din nou si va fi reconvocat de fiecare dată până la realizarea cvorumului prevăzut în prezentul alineat.

Art. 30. - (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti va convoca un congres extraordinar la cererea unei treimi din numărul membrilor Camerelor executorilor judecătoresti sau la cererea majoritătii colegiilor directoare ale Camerelor executorilor judecătoresti.

(2) Convocarea congresului extraordinar se face în termen de 7 zile de la data îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 29 alin. (4).

(3) Congresul extraordinar se va tine în cel mult 30 de zile de la data convocării.

Art. 31 . - (1) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti are următoarele atributii:

a) adoptă Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si pe cel al Casei de asigurări;

b) alege presedintele si vicepresedintii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecâtoresti, precum si alte organe stabilite prin statut;

c) alege Comisia de cenzori si Consiliul de conducere ale Casei de asigurări;

d) alege si revocă membrii Comisiei superioare de disciplină, fiecare Cameră a executorilor judecătoresti având dreptul la câte un reprezentant;

e) analizează si aprobă raportul anual al Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti;

f) aprobă bugetul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si al Casei de asigurări;

g) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.

(2) Hotărârile Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti sunt obligatorii pentru toti membrii acesteia.

Art. 32. - (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti este constituit din reprezentanti ai fiecărei Camere a executorilor judecătoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, dintre care sunt alesi de către Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti presedintele si 2 vicepresedinti.

(2) Presedintele reprezintă Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti în raporturile cu tertii, pe plan intern si international.

Art. 33. - Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti îndeplineste următoarele atributii:

a) solicită ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori încetarea functiei de executor judecătoresc;

b) propune ministrului justitiei numărul necesar de birouri de executori judecătoresti si conditiile de desfăsurare a examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc si a examenului de capacitate;

c) stabileste, cu aprobarea ministrului justitiei, onorariile minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătoresti;

d) aprobă cotele de contributie ale birourilor executorilor judecătoresti la Camera executorilor judecătoresti, precum si cele ale Camerelor executorilor judecătoresti la Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, potrivit statutului acesteia;

e) propune ministrului justitiei conditiile de desfăsurare a examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc si a examenului de capacitate;

f) îndeplineste alte atributii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.

Art. 34. - În cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti se va organiza si va functiona o casă de asigurări pentru asigurarea de râspundere civilă a executorilor judecătoresti, cu personalitate juridică, în conditiile stabilite prin statutul propriu aprobat de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

 

CAPITOLUL IV - Drepturile si îndatoririle executorului judecătoresc

SECTIUNEA 1 - Drepturile executorilor judecătoresti

Art. 35. - Executorii judecătoresti îsi exercită personal atributiile si se bucură de stabilitate în functie, neputând fi transferati în altă localitate, fără acordul lor, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

Art. 36. - Executorii judecătoresti nu pot fi cercetati, perchezitionati, retinuti, arestati sau trimisi în judecătă penală fără avizul ministrului justitiei pentru faptele săvârsite în legătură cu exercitiul activitătii lor profesionale, cu exceptia infractiunilor flagrante.

Art. 37. - Executorii judecătoresti au dreptul la onorarii pentru serviciul prestat, stabilite în conformitate cu art. 33 lit. c).

Art. 38. - Executorul judecătoresc are dreptul la concediu de odihnă, în conditiile stabilite prin statut.

Art. 39. - Executorii judecătoresti beneficiază de drepturi de asigurări sociale, pe baza contributiilor la sistemele de asigurări sociale, în conditiile legii.

Art. 40. - Exercitarea functiei de executor judecătoresc este incompatibilă cu:

a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii, exceptând activitatea didactică universitară, activitatea artistică, literară si publicistică;

b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier în consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;

c) desfăsurarea unor activităti comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

d) calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, asociat comandidat în societătile în comandită simplă sau pe actiuni, administrator al unei societăti cu răspundere limitată, presedinte al unui consiliu de administratie, membru al consiliului de conducere, director general sau director al unei societăti pe actiuni, admmistrator al unei societăti civile.

 

SECTIUNEA a 2-a - Îndatoririle si răspunderea executorilor judecătoresti

Art. 41. - Executorii judecătoresti si personalul birourilor de executori judecătoresti au obligatia să păstreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostintă în cadrul activitătii lor, chiar si după încetarea functiei, cu exceptia cazurilor în care legea sau părtile interesate îi eliberează de această obligatie.

Art. 42. - (1) Răspunderea civilă a executorului judecătoresc poate fi angajată, în conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligatiilor sale profesionale.

(2) Asigurarea de răspundere profesională a executorului judecătoresc se realizează prin Casa de asigurări constituită în acest scop, potrivit art. 34.

Art. 43. - Este interzis executorilor judecătoresti să dobândească direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au făcut obiectul activitătii de executare silita.

Art. 44. - Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc intervine pentru următoarele abateri:

a) nerespectarea secretului profesional;

b) încălcarea incompatibilitătilor si interdictiilor prevăzute de lege;

c) săvârsirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probitătii profesionale ori bunelor moravuri;

d) neîndeplinirea obligatiilor privind formarea profesională a executorilor judecătoresti stagiari, angajati pe bază de contract;

e) întârzierea sistematică si neglijentă în efectuarea lucrărilor;

f) absenta nejustificată de la birou.

Art. 45. - (1) Actiunea disciplinară se exercită de ministrul justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecătoresti si se judecă de Consiliul de disciplină al acesteia, format din 3 membri alesi de adunarea generală a Camerei executorilor judecătoresti, pe o perioadă de 3 ani.

(2) Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este obligatorie cercetarea prealabilă, care se efectuează de inspectori generali din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecătoresti.

(3) Audierea celui în cauză este obligatorie, acesta fiind îndreptătit să ia cunostintă de continutul dosarului si să-si formuleze apărarea.

(4) Consiliul de disciplină al Camerei executorilor judecătoresti citează părtile si pronuntă o hotărâre motivată care se comunică acestora.

(5) Împotriva hotărârii Consiliului de disciplină al Camerei executorilor judecătoresti părtile pot face contestatie, în termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioară de disciplină a Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, care judecă în complet de 5 membri. Hotărârea Comisiei superioare de disciplină este definitivă si poate fi atacată cu recurs la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul profesional.

(6) Procedura judecării abaterilor disciplinare se stabileste prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 46. - Sanctiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea faptelor si constau în:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei executorilor judecătoresti în a cărei rază teritorială este situat biroul executorului judecătoresc respectiv. Neachitarea amenzii în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a stabilit sanctiunea disciplinară atrage suspendarea de drept din functie a executorului judecătoresc până la achitarea sumei. Hotărârea definitivă constituie titlu executoriu

d) suspendarea din functie pe o durată de la o lună la 6 luni;

e) excluderea din profesie.

Art. 47. - (1) În cazul în care împotriva executorului judecătoresc s-a luat măsura retinerii, arestării preventive sau trimiterii în judecătă penală, ministrul justitiei, din oficiu sau la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, va lua măsura suspendării din functie a acestuia până la solutionarea procesului penal, potrivit legii.

(2) Ministrul justitiei dispune excluderea din profesie a executorului judecătoresc condamnat în conditiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. e), începând cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti de condamnare.

Art. 48. - În caz de suspendare sau excludere din profesie stampila, legitimatia registrele si lucrările executorului judecătoresc suspendat sau exclus vor fi depuse, în termen de 5 zile, sub luare de semnătură la Camera executorilor judecătoresti în a cărei rază teritorială este situat biroul acestuia. Camera executorilor judecătoresti are obligatia de a asigura continuarea lucrărilor neexecutate.

 

CAPITOLUL V - Desfăsurarea activitătii executorilor judecătoresti     

Art. 49. - (1) Executarea silită si celelalte acte care sunt de competenta executorului judecătoresc se îndeplinesc la cerere, dacă legea nu dispune altfel.                   (2) Toate actele efectuate de executorul judecătoresc se redactează în limba română.           

(3) Persoanele interesate care nu vorbesc sau nu înteleg limba română au dreptul să ia cunostintă de cuprinsul actului prin intermediul unui interpret sau traducător.

Art. 50. - (1) În îndeplinirea atributiilor lor executorii judecătoresti întocmesc procese-verbale, dacă prin lege nu se dispune altfel.

(2) Un exemplar al proceselor-verbale întocmite rămâne la executor, iar celelalte exemplare se comunică instantei de executare si celor interesati, după caz.

(3) La cerere, în termen de cel mult 5 zile, executorul va elibera copii de pe actele întocmite în îndeplinirea atributiilor sale oricărei persoane care justifică un interes.

Art. 51. - Executorul judecătoresc îsi îndeplineste atributiile cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, a statutului profesiei si a regulamentului de aplicare a prezentei legi, precum si ale Codului de procedură civilă si ale altor legi aplicabile în materie.

Art. 52. - (1) Actele privind executarea silită se îndeplinesc la sediul biroului executorului judecătoresc, în timpul programului de lucru afisat în mod corespunzător sau la locul efectuării executării.

(2) În cazul în care întocmirea unui act nu suferă amânare din motive obiective, acesta va putea fi îndeplinit si în afara programului de lucru.

Art. 53. - (1) Refuzul executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită se motivează, dacă părtile stăruie în cererea de îndeplinire a actului, în termen de cel mult 5 zile de la data refuzului:

(2) În cazul refuzului nejustificat de întocmire a unui act partea interesată poate introduce plângere în termen de 5 zile de la data la care a luat cunostintă de acest refuz la judecătoria în a cărei rază teritorială îsi are sediul biroul executorului judecătoresc.

(3) Judecarea plângerii se face cu citarea părtilor. În cazul admiterii plângerii instanta indică în hotărâre modul în care trebuie întocmit actul.

(4) Hotărârea judecătoriei este supusă recursului.

(5) Executorul judecătoresc este obligat să se conformeze hotărârii judecătoresti rămase irevocabile.

Art. 54. - Actele îndeplinite de executorii judecătoresti, care prezintă erori materiale sau omisiuni vădite, vor fi îndreptate sau completate de către acestia, la cerere sau din oficiu, cu citarea părtilor, dacă lucrările cuprind date care fac posibilă îndreptarea greselilor sau completarea omisiunilor. Cererea de îndreptare a erorii materiale sau de completare se va solutiona de urgentă. Despre îndreptarea sau completarea efectuată se face mentiune pe toate exemplarele actului.

Art. 55. - (1) La cererea părtii de a i se elibera un duplicat al actului original biroul executorului judecătoresc care a întocmit acel act va elibera duplicatul în termen de cel mult 5 zile.

(2) În textul duplicatului se reproduce, cuvânt cu cuvânt, cuprinsul actului. În locul semnăturilor originale se mentionează numele si prenumele fiecărui semnatar.

(3) Duplicatul are aceeasi fortă probantă ca si originalul.

Art. 56. - În cazul îndeplinirii atributiilor prevăzute la art. 7 lit. d) raporturile dintre executorul judecătoresc si client sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului. Remiterea de către client a înscrisului original constatator al creantei constituie mandat de încasare a acesteia.

Art. 57. - (1) Actele executorilor judecătoresti sunt supuse, în conditiile legii, controlului instantelor judecătoresti competente.

(2) Activitatea executorilor judecătoresti este supusă controlului profesional, în conditiile prezentei legi.

Art. 58. - Cei interesati sau vătămati prin actele de executare pot formula contestatie la executare, în conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Art. 59. - (1) Controlul profesional se exercită de Ministerul Justitiei, prin inspectori generali de specialitate, si de Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, prin consiliul său de conducere, si va avea în vedere:

a) organizarea si functionarea Camerelor execiatorilor judecătoresti si a birourilor executorilor judecătoresti;

b) calitatea actelor si lucrărilor efectuate de executorii judecătoresti;

c) comportarea executorilor judecătoresti în raporturile de serviciu, cu autoritătile publice si cu persoanele fizice si juridice.

(2) Consiliul Uniuriii Nationale a Executorilor Judecătoresti poate delega Colegiului director al Camerei executorilor judecătoresti exercitarea controlului prevăzut la alin. (1) lit. b) si c) în circumscriptia sa.

Art. 60. - (1) Biroul executorului judecătoresc va avea arhivă si registratură proprii.

(2) Arhiva activitătii executorilor judecătoresti este proprietatea statului, se păstrează, se conservă si se predă în conditiile legii.

(3) Secretariatul va efectua operatiuni privind primirea, înregistrarea si expedierea corespondentei, înregistrarea si îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum si alte lucrări cu caracter auxiliar necesare pentru buna desfăsurare a activitătii executorului judecătoresc.

Art. 61. - Activitatea de arhivă si de secretariat a birourilor executorilor judecătoresti se reglementează prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 62. - Birourile de executori judecătoresti trebuie să tină evidenta financiar-contabilă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 63. - (1) La cerere, executorii judecătoresti în functie, potrivit prezentei legi, devin executori judecătoresti cu îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 15 lit. a), b), d), e) si f).

(2) Executorii judecătoresti în functie, care nu optează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru continuarea activitătii ca executor judecătoresc, vor fi transferati în interesul serviciului în alte functii din subordinea Ministerului Justitiei, pentru care îndeplinesc conditiile cerute de lege.

(3) Executorii judecătoresti în functie, care nu au 2 ani de activitate în această calitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi numiti executori judecătoresti stagiari în cadrul unui birou de executori judecătoresti.

Art. 64. - Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotări si alte utilităti necesare în activitatea biroului executorului judecătoresc scad din veniturite impozabile, pe o durată de 3 ani de la începerea efectivă a activitătii.

Art. 65. - Sumele provenind din impozitele încasate din onorariile executorilor judecătoresti constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, în conditiile si cu destinatia prevăzute de lege, pentru taxele judiciare de timbru.

Art. 66. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României Partea I, si se pune în aplicare la 90 de zile de la această dată.

(2) Regulamentul de punere în aplicare a prezentei legi va fi adoptat de Ministerul Justitiei în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 67. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi executorii judecătoresti vor proceda la constituirea Camerelor executorilor judecătoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti.

(2) În termen de 90 de zile de la constituirea Camerelor executorilor judecătoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti, Congresul Uniunii va adopta Statutul profesiei.

(3) Executorii judecătoresti îsi vor începe activitatea în birouri, conform prezentei legi, după 6 luni de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 68. - (1) La data începerii activitătii birourilor de executori judecătoresti, prevăzute la art. 67 alin. (3), birourile de executori judecătoresti de pe lângă judecătorii îsi încetează activitatea.

(2) Dosarele de executare silită aflate în curs de rezolvare la data începerii activitătii executorilor judecătoresti, conform prezentei legi, vor fi repartizate între birourile constituite, de către un judecător delegat de la fiecare instantă, cu respectarea dispozitiilor art. 8.

Art. 69. - Prezenta lege se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă.

Art. 70. - La data punerii în aplicare a prezentei legi se abrogă prevederile art. 138 si 139 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 seprembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, dispozitiile referitoare la salarizarea executorilor judecătoresti în Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2000.

Nr. 188.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii privind executorii judecătoresti

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind executorii judecătoresti si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2000.

Nr. 428.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functie a unor magistrati

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se numesc în functia de magistrat persoanele mentionate în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2000.

Nr. 413.

 

ANEXA

 

A. Judecători

Ganea Ana

Judecătoria Brezoi

Burzo Mihaela-Elena

Curtea de Apel Cluj

Ciuculescu Constantin

Judecătoria Constanta

Crăciun Adina

Judecătoria Constanta

Stancu Daniel-Fănel

Judecătoria Strehaia

Popa Liliana-Mădălina

Judecătoria Strehaia

Otovescu Daniel

Judecătoria Slatina

Acrîsmăritei Camelia Alexandrina

Judecătoria Pascani

Rotariu Mugurica-Gabriela

Judecătoria Bârlad

Cardoneanu Maria-Eliza

Judecătoria Pascani

 

B. Procurori

Călin Nistor

Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăsani

Blaj Serban

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea

Ghită Georgeta-Gabriela

Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie

Mustată Angela

Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila

Berinde Beatrice

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

Gyorfi Ferenc

Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functie a unor magistrati

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se numesc în functia de magistrat persoanele mentionate în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2000.

Nr. 414.

 

ANEXĂ

 

A. Judecători

Manda Anamaria Magdalena

Judecătoria Câmpeni

Fodor Elena

Judecătoria Pitesti

Stefănescu Nicolae-Lucian

Judecătoria Râmnicu Vâlcea

Biciuscă Ovidiu

Judecătoria Bacău

Grădinariu Ioan

Judecătoria Bacău

Oborocianu Maria

Judecătoria Bicaz

Cozma Viorel Dan

Judecătoria Oradea

Litus Emese

Judecătoria Oradea

Puscas Mircea

Judecătoria Marghita

Topliceanu Neculai

Judecătoria Fălticeni

Fusu Dană-Iuliana

Judecătoria Brasov

Popescu Alexandru Răzvan-George

Judecătoria Brasov

Puschin Corina

Judecătoria Sectorului 4

Morosanu Raluca

Judecătoria Sectorului 3

Avramescu Claudia Monica

Judecătoria Sectorului 3

Niculescu Ionut-Alexandru

Judecătoria Sectorului 5

Holban Mădălina-Ioana

Judecătoria Sectorului 1

Rădulescu Iulia

Judecătoria Sectorului 3

Andronic Ana Maria

Judecătoria Sectorului 4

Chiujdea Denis-Brîndusa

Judecătoria Sectorului 3

Cojocaru Lucretia-Albertina

Judecătoria Sectorului 6

Corcoveanu Iuliana-Rodica

Judecătoria Sectorului 5

Dobozi Veronica

Judecătoria Sectorului 4

Plesa Laura-Elena

Judecătoria Sectorului 3

Porojan Adina-Elena

Judecătoria Sectorului 6

Radu Constantin-Daniel

Judecătoria Sectorului 2

Teodorovici Geanina

Judecătoria Sectorului 2

Albulescu Emilia-Claudia

Judecătoria Sectorului 3

Radu Marian

Judecătoria Sectorului 5

Severin Daniel Gheorghe

Judecătoria Sectorului 6

Ghica Elena-Miruna

Judecătoria Sectorului 5

Bunea Tatiana-Loredana

Judecătoria Sectorului 3

Munteanu Veronica

Judecătoria Sectorului 6

Bidiută Oana-Georgiana

Judecătoria Sectorului 5

Herea Daniela

Judecătoria Sectorului 3

Nicolae Constantin

Judecătoria Sectorului 1

Cazacu Sorin-Benone

Judecătoria Sectorului 5

Pitis Cristina-Sorana

Judecătoria Secforului 5

Cojocaru Cristian-Mihai

Judecătoria Sectorului 2

Aldea Mioara

Judecătoria Sectorului 5

Voica Valerica

Judecătoria Sectorului 2

Hagiu Veronica

Judecătoria Sectorului 2

Dută Rodica

Judecătoria Sectorului 1

Dica Maria Cristina

Judecătoria Sectorului 1

Bogdan Dragos-Sebastian

Judecătoria Sectorului 2

Stănoiu Adina-Nicoleta

Judecătoria Sectorului 1

Topoleanu Delia-Emanuela

Judecătoria Sectorului 1

Mocanu Alexandra

Judecătoria Sectorului 1

Cristea Camelia Rozalia

Judecătoria Zimnicea

Lupea Adina-Daria

Judecătoria Cluj-Napoca

Nitu Corina-Mihaela

Judecătoria Cluj-Napoca

Babineti Daniela

Judecătoria Baia Mare

Serban Ana

Judecătoria Zalău

Lugojan Emilia Ioana

Judecătoria Dej

Gherasim Adriana Elena

Judecătoria Constanta

Vlăsceanu Mihaela Olimpia

Judecătoria Constanta

Dica Mariana-Alina

Judecătoria Craiova

Anghel Laurentiu-Traian

Judecătoria Craiova

Muja Augustina-Carmina

Judecătoria Craiova

Dinculescu Raluca-Elena

Judecătoria Craiova

Mihai-Zamfir Lucian-Cătălin

Judecătoria Craiova

Bălan Ionica

Judecătoria Craiova

Nicolescu Alin-Sorin

Judecătoria Târgu Jiu

Colceag Cristina-Izabela

Judecătoria Filiasi

Ridichie Daniela-Anica

Judecătoria Filiasi

Rădoi Maria-Luminita

Judecătoria Târgu Jiu

Mercut Alina-Mihaela

Judecătoria Târgu Jiu

Maglierescu Mirela-Alexandra

Judecătoria Târgu Cărbunesti

Butucă Mihaela

Judecătoria Iasi

Ciobanu Elena-Iulia

Judecătoria Murgeni

Ungur Florica Daniela

Judecătoria Iasi

Serbănescu Dragos Radu-Gabriel

Judecătoria Vaslui

Tănase Mihaela

Judecătoria Iasi

Roman Natalia Floarea

Judecătoria Târgu Mures

Cengher Mihaela Elena

Judecătoria Reghin

Dima Florin

Judecătoria Reghin

Iorga Mariana

Judecătoria Sighisoara

Maier Ioan Eugen

Judecătoria Reghin

Langa Georgiana Anca

Judecătoria Reghin

Tudose Ana Roxana

Judecătoria Ploiesti

Tolu Ioana Cristina

Judecătoria Ploiesti

Puscaru (Petrescu) Carmen Elena

Judecătoria Găesti

Bitianu Aurora

Judecătoria Buzău

Banu Laura Adriana

Judecătoria Moreni

Lucaciuc Stefan Ioan

Judecătoria Arad

Vintilă Camelia

Judecătoria Timisoara

Sabău Călin Traian

Judecătoria Timisoara

Pătru-Panaitescu Raluca-Alexandrina

Judecătoria Timisoara

 

B. Procurori

Florea Cristian-Nicolae

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia

Ungureanu Marius-Mihai

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia

Istrate Mihaela-Rodica

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia

Murărusi Adriana-Mihaela

Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea

Toma Gheorghe

Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni

Hăineală Oana-Andrea

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău

Ciocan Cozmin-Constantin

Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamt

Ursulescu Nicolae-Cristian

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău

Gogu-Scortanu Nicoleta

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău

Miron Carmen

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz

Bogdan Ioan-Gheorghe

Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta

Gabor Aurelia-Claudia

Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta

Gretcan Mariana-Crina

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului

Goras Nicoleta

Parchetul de pe lângă Judecătoria Botosani

Ficioru Ovidiu-Nelu

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava

Bîrlescu Cristina-Ionela

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava

Grigorută Marieta-Dana

Parchetul de pe lângă Judecătoria Botosani

Lungu Larisa

Parchetul de pe lângă Judecătoria Botosani

Ceapă Mihaela

Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnesti

Ghindar Lidia-Daniela

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2

Popescu Cătălin-Andrei

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4

Albu Alina

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2

Vasile Marius-Nicu

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4

Firoiu Nicoleta-Luana

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1

Ilie Mihai-Eduard

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1

Băjenaru Andreea-Corina

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5

Rosu Claudia-Mihaela

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1

Anton Paula-Despina

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6

Dumitrana Romana

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5

Mihai Alexandra

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5

Nită Laurentia-Camelia

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1

Gheorghe Cristian

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6

Brote Mioara

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4

Sandu Ninetta-Claudia

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1

Neagu Tomită-Ionut

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4

Grozăvescu Rodica-Elena

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6

Dragomir Mihaela

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3

Olaru Nadin-Andreea

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4

Hondor Alexandru-Mihai

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1

Buruiană Daniela

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6

Ionescu Alexandru-Daniel

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5

Cipariu Monica-Claudia

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2

Georgescu Alexandru-Bogdan

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2

Anton Eugen

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5

Macovei Adriana

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3

Dumitriu Silviu-Paul

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2

Hrudei Mircea-Lucian

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2

Malaliu Mihai-Andi

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4

Mustăreată Petruta

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3

Vucă Emil-Gabriel

Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu

Năstasie Ion

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ilfov

Pantilie Nicoleta

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ilfov

Manea Stefan-Marian

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ilfov

Serbănoiu Eusebiu-Octavian

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ilfov

Carpen Nelu

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

Buta Lucian-Rares

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ilfov

Apostoliceanu Timoftei-Daniel

Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari

Filip Adriana

Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu

Bobe Claudia

Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară

Corcotă Nineta

Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu

Ioan Remus-Sebastian

Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia

Ciumărnean Isaia-Daniel

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca

Stan Daniela

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca

Oprean Laura

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca

Crăciunescu Leontina

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca

Cîmpean Monica

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca

Potop Romeo

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrita

Iliescu Luminita

Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej

Matyus Gabriela-Elvira

Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou

Ceausu Raluca-Georgeta

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta

Zupu Antoaneta

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta

Dordea Mirela-Lăcrămioara

Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea

Negrus Ioana

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta

Mauna Ana-Maria         

Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea

Grigore Gill-Julien         

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta

Croitoru Carmen-Loredana

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu

Drăgoi Mihai

Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova

Tomoiu Sorin-Gabriel

Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci

Grigorie Ionel

Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova

Voinea Mirela

Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova

Petrache Gabriel

Parchetul de pe lângă Judecătoria Galati

Cârnăteanu Monica

Parchetul de pe lângă Judecătoria Galati

Păcurariu Bogdan-Orest

Parchetul de pe lângă Judecătoria Galati

Bercuci Iuliana-Daniela

Parchetul de pe lângă Judecătoria Galati

Codită Costel-Maricel

Parchetul de pe lângă Judecătoria Galati

Zlata Gabriela 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila

Popescu Getty-Gabriela

Parchetul de pe lângă Judecătoria Liesti

Chifan Vasile

Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău

Căsuneanu Florin-Daniel

Parchetul de pe lângă Judecătoria Pascani

Pintiliasa Daniela-Roxana

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

Zaharia Stefania-Nicoleta

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi

Antoci Marin

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui

Manea Luminita

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiesti

Oancea Camelia              

Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina

Apostol Cristina

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiesti

Constantin Mihaela-Carmen

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviste

Enache Aurelia

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău

Armăselu Roxana-Mihaela

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiesti

Purcărin Silvana

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara

Miculescu-Ungur Camelia

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara

Olariu Nicusor

Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebes

Bocsan Gheorghe

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara

Matei Mihaela-Camelia

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara

Stăncele Diana-Corina

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara

Macovei Lavinia-Magdalena

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara

Semen Eleonor-Elvis

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara

Petcu Angelica-Ileana

Parchetul de pe lângă Judecătoria Făget

Coltan Maria

Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebes

Lascu Alexandru-Liviu               

Parchetul Militar Oradea de pe lângă Tribunalul Militar Timisoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind administrarea Registrului programelor

pentru calculator

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio-video, precum si a programelor pentru calculator,

în baza prevedenlor art. 4 alin (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului Român pentr Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/1997, si ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000

emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind (RPC), prevăzute în anexa care face parte integrantă din administrarea Registrului programelor pentcu calculator prezenta decizie.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

 

Bucuresti, 30 octombrie 2000.

Nr. 5.

 

ANEXA A

NORME METODOLOGICE

privind administrarea Registrului programelor pentru calculator (RPC)

 

Art. 1. - (1) Persoanele fizice sau juridice care produc, distribuie, comercializează sau închiriază programe pentru calculator pe teritoriul României au obligatia să se înscrie în Registrul programelor pentru calculator (RPC) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 124/2000 sau, după caz, de la începerea activitătii de producere, distribuire, comercializare sau închiriere a programelor pentru calculator.

(2) În vederea înscrierii în Registrul programelor pentru calculator (RPC) persoanele fizice sau juridice mentionate la alin. (1) au obligatia să comunice, prin scrisoare recomandată, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor următoarele:

a) cerere-tip, potrivit modelului care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;

b) certificatul de înmatriculare a persoanei juridice la oficiul registrului comertului sau actul de identitate al persoanei fizice, însotit de autorizatia eliberată potrivit Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfăsuraea unor activităti economice pe baza liberei initiative, cu modificările ulterioare;

c) certificatul de înregistrare fiscală;

d) actele constitutive ale persoanei juridice.

(3) Persoana fizică sau juridică care produce programe pentru calculator pe teritoriul României are obligatia să comunice Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, penru fiecare program pentru calculator, si următoarele:

a) înscrisul doveditor al titularitătii drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator sau declaratie pe propria răspundere privitoare la faptul că este autorul programelor pentru calculator, potrivit modelului care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;

b) modelul licentei acordate pe teritoriul României utilizatorilor de programe pentru calculator;

c) un exemplar al programului pentru calculator în forma în care acesta este produs;

d) informatii referitoare la modul de acordare a licentei si modelul licentei acordate pe teritoriul altor state utilizatorilor de programe pentru calculator.

(4) Persoanele fizice sau juridice care importă programe pentru calculator în vederea distribuirii sau comercializării pe teritoriul României au obligatia să comunice Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, pentru fiecare program pentru calculator, si următoarele:

a) înscrisul doveditor al acordului titularului dreptului de autor, pentru activitătile de distribuire si comercializare;

b) informatii referitoare la modul de acordare a licentei si modelul licentei acordate pe teritoriul României utilizatorilor de programe pentru calculator, dacă aceste programe pentru calculator nu sunt produse pe teritoriul României.

(5) Persoanele fizice sau juridice care distribuie ori comercializează programe pentru calculator pe teritoriul României au obligatia să comunice Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, pentru fiecare program, si înscrisul doveditor al acordului titularului dreptului de autor, pentru activitătile de distribuire si comercializare.

(6) Documentele prevăzute la alin. (2), (3), (4) si (5), cu exceptia declaratiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (3) lit. a), vor fi comunicate Oficiului Român pentru Drepturile de Autor în fotocopie. Declaratia pe propria răspundere sus-mentionată va fi comunicată în original.

(7) Documentele prevăzute la alin. (4), eliberate de persoane fizice sau juridice din afara teritoriului României, vor fi însotite, la cererea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, de traducerile autorizate ale acestora în limba română.

(8) Obligatiile prevăzute la alin. (4) lit. a) si b) si alin. (5) se consideră îndeplinite si în cazul comunicării lor directe Oficiului Român pentru Drepturile de Autor de către titularul de drepturi sau reprezentantul acestuia.

Art. 2. - După îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 1 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va elibera un certificat de înscriere în Registrul programelor pentru calculator, pentru activitătile de producere, distribuire, comercializare sau închiriere a programului sau programelor pentru calculator, după caz, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Certificatul de înscriere în Registrul programelor pentru calculator, pentru activitătile de producere, distribuire, comercializare sau închiriere a programelor pentru calculator, după caz, va fi comunicat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor persoanei fizice sau juridice care a solicitat înscrierea, prin scrisoare recomandată.

Art. 4. - În cazul în care solicitantul nu îndeplineste integral cerintele prevăzute la art. 1 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor îl va înstiinta cu privire la aceasta, eliberarea certificatului de înscriere în Registrul programelor pentru calculator urmând să se facă în conditiile prevăzute la art. 2.

Art. 5. - (1) În cazul în care intervin modificări fată de cele declarate în cererea-tip de înregistrare în Registrul pragramelor pentru calculator, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligatia să comunice aceste modificări Oficiului Româri pentru Drepturile de Autor în termen de 30 de zile de la aparitia acestora.

(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligatia de a detine la fiecare punct de lucru certificatul de înscriere în Registrul programelor pentru calculator, în original sau în copie, după caz.

(3) Persoanele fizice sau juridice care închiriază programe pentru calculator pe teritoriul României au obligatia de a detine la fiecare punct de lucru licentele pentru programele pentru calculator utilizate în vederea închirierii la respectivul punct de lucru.

 

 

Model cerere tip de înregistrare în Registrul Programelor pentru Calculator de înregistrare

 

CERERE

de înregistare în

REGISTRUL PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR

 

Subsemnatul

 

Reprezentantul

 

În calitate de

 

B.I./C.I.

 

Cod numeric personal

 

Domiciliat în

 

 

Solicit autorizarea societătii:

Denumire

 

Cod fiscal

 

Nr. înmatriculare la Registrul Comertului

 

Tel./Fax

 

 

Cu sediul în

Localitatea

Strada

Nr.

Bloc

Ap.

Sectia de politie*

Judetul/ Sectorul

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte de lucru

Localitatea

Strada

Nr.

Bloc

Ap.

Sectia de politie*

Judetul/ Sectorul

 

 

 

 

 

 

 

 

Spatii de depozitare

Localitatea

Strada

Nr.

Bloc

Ap.

Sectia de politie*

Judetul/ Sectorul

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a desfăsura activităti de:

Producere

Distribuire

Comercializare

Închiriere

 

Pentru (programul) programele de calculator:

Denumirea

Tipul**

Suportul

Autor sau producător

Tara din care importă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIILE REFERITOARE LA MODUL DE ACORDARE A LICENTEI (LICENTELOR) SE VOR ÎNSCRIE PE VERSO

* se va completa sectia de politie în a cărei rază teritorială se află spatiul mentionat

** se va completa cu: sistem operare, limbaj programare, aplicatie utilitară, aplicatie divertisment, biblioteci, extensii etc.

 

Declar că cele de mai sus corespund realitătii si că am luat cunostintă de prevederile art. 292 Cod Penal conform cărora furnizarea de date nereale constituie infractiune si se pedepste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

 

(Verso Cerere tip de înregistrare în Registrul Programelor Pentru Calculator)

 

INFORMATII REFERITOARE LA MODUL DE ACORDARE A LICENTEI (LICENTELOR)

 

Denumirea programului pentru calculator:

Informatii privind modul de acordare a licentei*):

 

 

 

 

 

 

Denumirea programului pentru calculator:

Informatii privind modul de acordare a licentei*):

 

 

 

 

 

 

Denumirea programului pentru calculator:

Informatii privind modul de acordare a licentei*):

 

 

 

 

 

 

Denumirea programului pentru calculator:

Informatii privind modul de acordare a licentei*):

 

 

 

 

 

 

 

                  *) Se vor înscrie mentiuni referitoare la: modul material de transmitere al licentei către utilizatorul de programe pentru calculator, perioada de valabilitate a licentei posibilitatea utilizării pragramului pentru calculator în săli de jocuri pe calculator (tip cyber cafe, internet cafe etc.), restrictii teritoriale privind utilizarea programului pentru calculator precum si orice alte conditii impuse de autorul (producătorul) programului pentru calculator utilizatorului programului pentru calculator, conditii ce duc la anularea licentei acordate, si neincluse în modelul licentei comunicat la O.R.D.A.

 

Declar că cele de mai sus corespund realitătii si că am luat cunostintă de prevederile art. 292 Cod Penal conform cărora furnizarea de date nereale constituie infractiune si se pedepste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

DATA

 

SEMNATURA

 

 

Model de declaratie pe propria răspundere

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/Subsemnata .............................., fiul/fiica lui .............................. si al/a, posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria .... ........ nr. .............................., cod numeric personal ..............................., reprezentant legal al .............................., în calitate de  .............................., cunoscând prevederile art. 3, 4, 5, 8, 141 si 142 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, declar că sunt autorul programului pentru calculator cu denumirea .............................., pe care l-am creat în perioada .............................. si pe care l-am depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea înscrierii în Registrul programelor pentru calculator (RPC).

Îmi asum răspunderea pentru situatia în care informatiile furnizate de mine sunt false si declar că voi fi singurul răspunzător penal, contraventional sau civil în cazul încălcării legislatiei dreptului de autor.

.............................. (semnătura)

 

.............................. (data)

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de eliberare si de aplicare

a marcajului distirictiv, precum si modelul acestuia

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator

în baza prevederilor art. 4 alin (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/1997, si ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000

emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind precum si modelul acestuia, prevăzute în anexa care face conditiile de eliberare si de aplicare a marcajului distinctiv, parte integrantă din prezenta decizie.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 30 octombrie 2000.

Nr. 6.

 

ANEXA

NORME METODOLOGICE

privind conditiile de eliberare si de aplicare a marcajului distinctiv, precum si modelul acestuia

 

Art. 1. - Marcajul distinctiv prevăzut la art. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 se aplică în cazul operelor audiovizuale fixate pe suport tip casetă video si tip compact-disc (video-CD, DVD etc.).

Art. 2. - În vederea eliberării marcajului distinctiv persoanele fizice sau juridice care produc, distribuie, comercializează sau închiriază pe teritoriul României opere audiovizuale fixate conform prevederilor art. 1 vor prezenta Oficiului Român pentru Drepturile de Autor următoarele acte:

a) cerere-tip pentru eliberarea marcajelor distinctive potrivit modelului care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;

b) autorizatia de functionare

c) certificatul de înmatriculare a operei audiovizuale în Registrul cinematografiei.

Art. 3. - Documentul prevăzut, la art. 2 lit. b) va fi depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în original si în fotocopie, originalul urmând să fie restituit solicitantului după verificarea conformitătii acestora.

Art. 4. - Documentul prevăzut la art 2 lit. c) va fi depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în fotocopie.

Art. 5. - Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 2 au obligatia ca până la data de 31 ianuarie 2001 să asigure aplicarea marcajelor distinctive pe toate exemplarele operelor audiovizuale care se află în stoc sau în circuitul comercial ori sunt oferite spre închiriere.

Art. 6. - (1) Marcajul distinctiv se eliberează de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost sumele încasate urmând să fie vărsate integral la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000.

(2) Marcajele distirictive pentru operele audiovizuale se eliberează solicitantilor de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în termen de 15 zile de la data solicitării si vor fi însotite de o adeverintă cuprinzând titlul operei audiovizuale; modul de exploatare si codurile alfanumerice ale marcajelor distinctive aferente.

(3) Aplicarea marcajului distinctiv pe exemplarele operelor audiovizuale se va face de către solicitanti.

Art. 7. - Marcajul distinctiv se va aplica pe fiecare exemplar al operei audiovizuale astfel:

a) pentru operele audiovizuale fixate pe suport tip casetă video sau tip compact-disc (video-CD, DVD etc destinate comercializării - pe copertă sau pe ambalajul exterior;

b) pentru operele audiovizuale fixate pe suport tip casetă video destinate închirierii pe caseta video, si anume pe suprafata laterală opusă capacului mobil;

c) pentru operele audiovizuale înregistrate pe suport tip compact-disc video-CD, DVD etc.), destinate închirierii pe copertă.

Art. 8. - Marcajul distinctiv care va fi eliberat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si aplicat pe exemplarele operelor audiovizuale este de tip marcaj holografic de securitate, model unic pe teritoriul României.

 

Model cerere tip de eliberare a marcajelor distinctive pentru opere audiovizuale

 

CERERE

de eliberare a marcajelor distinctive pentru opere audiovizuale

 

Subsemnatul

 

Reprezentantul

 

În calitate de

 

B.I./C.I.

 

Cod numeric personal

 

Domiciliat în

 

 

Solicit eliberarea de marcajelor distinctive pentru societatea:

Denumire

 

Cod fiscal

 

Nr. înmatriculare la Registrul Comertului

 

Tel./Fax

 

 

Cu sediul în

Localitatea

Strada

Nr.

Bloc

Ap.

Sectia de politie*

Judetul/ Sectorul

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte de lucru

Localitatea

Strada

Nr.

Bloc

Ap.

Sectia de politie*

Judetul/ Sectorul

 

 

 

 

 

 

 

 

Spatii de depozitare

Localitatea

Strada

Nr.

Bloc

Ap.

Sectia de politie*

Judetul/ Sectorul

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcajele distinctive sunt necesare pentru următoarele opere audiovizuale:

 

Nr.crt.

Titlul original al operei audiovizuale:

Titlul sub care se comercializează sau închiriază opera audiovizuală:

Suportul**

Modul de exploatare (comercializare sau închiriere)

Număru de marcaje solicitate

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Tabelul de mai sus se poate continua si pe verso

* se va completa sectia de politie în a cărei rază teritorială se află spatiul mentionat

** se va completa cu: caseta video, VCD, DVD etc.

 

Declar că cele de mai sus corespund realitătii si că am luat cunostintă de prevederile art. 292 Cod Penal conform cărora furnizarea de date nereale constituie infractiune si se pedepste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

DATA

 

SEMNATURA

 

 

 

(Verso Cerere de eliberare a marcajelor distinctive pentru opere audiovizuale)

 

Marcajele distinctive sunt necesare pentru următoarele opere audiovizuale:

 

Nr.crt.

Titlul original al operei audiovizuale:

Titlul sub care se comercializează sau închiriază opera audiovizuală:

Suportul**

Modul de exploatare (comercializare sau închiriere)

Număru de marcaje solicitate

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Declar că cele de mai sus corespund realitătii si că am luat cunostintă de prevederile art. 292 Cod Penal conform cărora furnizarea de date nereale constituie infractiune si se pedepste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

DATA

 

SEMNATURA