MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr.560   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 10 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

190. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999      

 

Acord între Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I

 

432. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999

 

192. - Lege pentru modificarea si completarea art. 9 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România

 

434. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 9 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România

        

193. - Lege privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori

 

435. - Decret pentru promulgarea Legii privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

41. - Hotărâre privind bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2000.

Nr. 190.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I

 

Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia, denumite în continuare părti contractante, având în vedere prevederile:

- Acordului dintre Republica Populară Română si Republica Socialistă Federativă Iugoslavia privind realizarea si exploatarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier pe fluviul Dunărea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, denumit în continuare Acordul din 1963;

- Acordului dintre Republica Socialistă România si Republica Socialistă Federativă Iugoslavia privind modificarea si completarea Acordului dintre Republica Populară Română si Republica Socialistă Federativă Iugoslavia privind realizarea si exploatarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier pe fluviul Dunărea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, semnat la Belgrad la 10 septembrie 1976, denumit în continuare Acordul din 1976;

- Acordului dintre Giavernul Republicii Socialiste Rornânia si Guvernul, Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind conditiile extinderii colaborării pentru utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunării, semnat la Bucuresti la 19 februarie 1977, denumit în continuare Acordul din 1977,

- Acordului dintre Guvernul Republicii, Socialiste România si Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind extinderea în continuare a colaborării pentru utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunării, semnat la Belgrad la 22 mai 1987, denumit în continuare Acordul din 1987,

în dorinta:

- de a se utiliza cât mai complet potentialul hidroenergetic al Dunării;

- de a se îmbunătăti caracteristicile hidroenergetice ale centralelor Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, denumit în continuare Sistemul Portile de Fier I;

- de a se prelungi durata de viată a hidroagregatelor din centralele Sistemului Portile de Fier I;

- de a se păstra importanta Sistemului Portile de Fier I în cadrul sistemului energetic al fiecărei tări, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Părtile contractante sunt de acord ca:

Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, denumită în continuare beneficiarul român, a Societătii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti, din cadrul Companiei Nationale de Electricitate, Bucuresti

si

Javno preduzece za proizvodnju hidroelektricne energije "Djerdap", cu sediul la Kladovo, denumită în continuare beneficiarul iugoslav, din cadrul Javno preduzece "Elektroprivreda Srbije", Beograd,

în calitate de beneficiari,

în temeiul art. 10 pct. 3 si 8 din Acordul din 1963 si în conditiile prezentului acord:

a) să realizeze retehnologizarea fiecărui hidroagregat din centralele hidroelectrice de la Sistemul Portile de Fier I cu mărirea puterii unitare de proiect de la 175. MW la 190 MW, în vederea cresterii gradului de sigurantă si a puterii instalate la aceste centrale;

b) să realizeze retehnologizarea hidroagregatelor din centrala română si centrala iugoslavă, în conformitate cu documentatiile tehnice prevăzute la art. 6 lit. A.a), respectiv la art. 6 lit. B.a) din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 2

Beneficiarul român si beneficiarul iugoslav vor executa lucrările prevăzute la art. 1, fiecare pe partea sa a Sistemului Portile de Fier I, după o dinamică proprie, si vor suporta cheltuielile necesare pentru executarea acestora.

 

ARTICOLUL 3

Beneficiarul român si beneficiarul iugoslav, în conformitate cu prezentul acord, vor încheia un contract prin care vor reglementa toate drepturile si obligatiile reciproce în legătură cu retehnologizărea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor.

 

ARTICOLUL 4

1. Părtile contractante sunt de acord ca executia lucrărilor prevăzute la art. 1 si exploatarea hidroagregatelor retehnologizate să nu afecteze drepturile si obligatiile beneficiarilor privind utilizarea potentialului hidroenergetic disponibil al Dunării la Sistemul Portile de Fier I în conditiile stabilite în Acordul din 1987 si în Convetia dintre Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea si întretinerea Sistemelor hidroenergetice si de navigatie Portile de Fier I si Portile de Fier II, semnată la 16 mai 1998 la Drobeta-Turnu Severin, denumită în continuare Conventia din 1998.

2. Beneficiarul român si beneficiarul iugoslav vor stabili prin contractul prevăzut la art. 3 modul de împărtire în părti egale a potentialului hidroenergetic al Dunării la Sistemul Portile de Fier I în timpul executiei si după terminarea lucrărilor prevăzute la art.l.

3. Beneficiarul român si beneficiarul iugoslav vor determina în comun, împreună cu furnizorii hidroagregatelor pentru ambele părti contractante, caracteristicile hidroenergetice reale ale hidroagregatelor retehnologizate.

Caracteristicile tehnice de proiect ale hidroagregatelor retehnologizate se voc stabili prin contractul prevăzut la art. 3.

 

ARTICOLUL 5

Beneficiarul român si beneficiarul iugoslav sunt obligati ca fiecare pe partea sa a Sistemului Poriile de Fier I să organizeze executarea lucrărilor prevâzute la art. 1 astfel încât să nu stânjenească exploatarea energetică si navigatia, în conformitate cu documentele deja încheiate între părtile contractante sau beneficiari si să, nu pericliteze stabilitatea obiectului principal.

 

ARTICOLUL 6

Părtile contractante au convenit ca beneficiarul român si beneficiarul iugoslav să îsi îndeplinească obligatiile stabilite la art. 1, după cum urmează:

A. Beneficiarul român:

a) să elaboreze documentaiia tehnică pentru retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor din hidrocentrala română;

b) să execute lucrările de pe teritoriul român prevăzute la art. 1;

c) să asigure exploatarea, întretinerea si înlocuirea sau , reconstructia instalatiilor si lucrărilor de pe teritoriul român prevăzute la art. 1, pe toată durata de existentă a Sistemului Portile de Fier I;

d) să suporte eventualele, pagube care apar prin executia lucrărilor prevăzute la lit. A.b) si prin exploatarea hidroagregatelor retehnologizate.

B. Beneficiarul iugoslav:

a) să elaboreze documentatia tehnică pentru retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor din hidrocentrala iugoslavă;

b) să execute lucrările de pe teritoriul iugoslav prevăzute la art. 1;

c) să asigure exploatarea, întretinerea si înlocuirea sau reconstructia instalatiilor si lucrărilor de pe teritoriul iugoslav, prevăzute la art. 1, pe toată durata de existentă a Sistemului Portile de Fier I;

d) să suporte eventualele pagube care apar prin executia lucrărilor prevăzute la lit. B.b) si prin exploatarea hidroagregatelor retehnologizate.

 

ARTICOLUL 7

Părtile contractante sunt de acord ca beneficiărul român si beneficiarul iugoslav să realizeze retehnologizarea cu mărirea puterii instalate de proiect a hidroagregatelor de la 175 MW la 190 MW pe hidroagregat, fiecare în hidrocentrala sa, conform nevoilor si planului dinamic ale fiecărui beneficiar, în functie de starea tehnică a hidroagregatelor existente.

După terminarea lucrărilor prevăzute la art. 1 hidrocentralele Sistemului Portile de Fier I vor avea pe teritoriul statului fiecărei părti contractante puterea instalată totală de 1.140 MW.

 

ARTICOLUL 8

Părtile contractante sunt de acord că pentru rationalizarea si reducerea cheltuielilor de executie a lucrărilor prevăzute la art. 1 beneficiarii pot utiliza toate formele de colaborare, respectând legislatia în vigoare din cele două tări, cum ar fi: licitatii comune, colaborarea între firmele din România si Republica Federală Iugoslavia, creditări reciproce sau apelarea la credite de la terti, înfiintarea unor întreprinderi mixte etc.

 

ARTICOLUL 9

Părtile contractante sunt de acord ca beneficiarul român si beneficiarul iugoslav, în scopul înlăturării dificultătilor care ar putea frâna executia lucrărilor, să îsi poată face reciproc împrumuturi de materiale, utilaje, echipamente, piese de schimb, combustibil, energie si prestări de servicii în valoare de până la 2.000.000 (două milioane) USD pe an, pentru fiecare parte, în conditiile pe care le vor stabili în comun prin contracte între beneficiari.

 

ARTICOLUL 10

Comisia mixtă româno-iugoslavă pentru Portile de Fier, înfiintată prin art. 11 din Acordul din 1963, denumită în continuare Comisia mixtă, se va îngriji de aplicarea prezentului acord si a contractului încheiat între beneficiari privind realizarea drepturilor si obligatiilor prevăzute în prezentul acord. Comisia mixtă va rezolva si eventualele litigii dintre beneficiari care ar putea apărea în legătură cu executia lucrărilor prevăzute la art. 1 si cu exploatarea hidroagregatelor retehnologizate, în cazurile si în limitele prevăzute în contractul dintre beneficiari.

 

ARTICOLUL 11

În cazul în care una dintre părtile contractante desemnează alt beneficiar în locul celui prevăzut la art. 1, toate drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul acord si prin contractul încheiat între beneficiari se transmit asupra noului beneficiar.

 

ARTICOLUL 12

Eventualele diferende privind interpretarea si aplicarea prezentului acord se vor solutiona de Comisia mixtă. Dacă în cadrul Comisiei mixte nu se va ajunge la un acord, problemele litigioase se vor solutiona de părtile contractante pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 13

După terminarea lucrărilor prevăzute la art. 1 Comisia mixtă va întocmi procese-verbale prin care va constata terminarea acestora, punerea în fiunctiune a hidroagregatelor retehnologizate si îndeplinirea obligatiilor reciproce ale beneficiarilor prevăzute în prezentul acord. Procesele verbale vor fi supuse spre aprobare părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 14

Părtile contractante vor adapta, respectiv vor extinde prevederile Conventiei din 1998 la exploatarea Sistemului Portile de Fier I în conditiile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 15

Părtile contractante sunt de acord ca Protocolul de trecere a frontierei de stat româno-iugoslave în legătură cu realizarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier pe fluviul Dunărea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, să se aplice si în legătură cu realizarea prevederilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 16

În cazul în care pe baza studiilor si proiectelor ulterioare Comisia mixtă va stabili, la propunerea beneficiarilor, că este justificat din punct de vedere enercjetic si economic să se execute câte un hidroagregat suplimentar pe fiecare parte la Sistemul Portile de Fier I, va propune părtilor contractante încheierea unui nou acord.

 

ARTICOLUL 17

Prezentul acord se aplică pe toată durata de existentă a Sistemului Portile de Fier I si se va înainta spre aprobare conform prevederilor legislatiei nationale a statului fiecărei părti contractante.

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile contractante se înstiintează reciproc, în scris, asupra îndeplinirii cerinielor legislatiei lor interne pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

Semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999, în două exemplare originale, fiecare în limba română si în limba sârbă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Eugeniu Tănase

Pentru Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia,

prof. dr. Dragan Kostici

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu marlrea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2000.

Nr. 432.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea art. 9 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România

 

Parlamentul Romăniei adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 9 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 14 iulie 1995, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Medicii au dreptul la pensie pentru munca depusă si limită de vârstă la împlinirea vârstei de 60 de ani femeile si 65 de ani bărbatii, cu exceptia doctorilor în medicină care pot rămâne în activitate până la vârsta de 65 de ani femeile si 70 de ani bărbatii."

2. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu următorul cuprins:

"(5) Medicii detinuti sau internati din motive politice, aflati în situatiile prevăzute la art. 1 alin. 1 si 2 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, pot fi mentinuti, la cerere, în activitatea profesională, pe baza certificatului anual de sănătate, până la împlinirea vârstei de 65 de ani femeile si 70 de ani bărbatii. Aceste prevederi se aplică si medicilor care din motive politice, au fost obligati să îsi întrerupă studiile o anumită perioadă obtinându-si licenta cu întârziere, ori celor care au fost împiedicati să îsi reia activitatea profesională."

Art. II. - Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 192.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 9 din Legea nr. 74/1995

privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2000.

Nr. 434.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Orice contract încheiat între comercianti si consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru întelegerea cărora nu sunt necesare cunostinte de specialitate.

(2) În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

(3) Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, prin consumator se întelege orice persoană fizică sau grupuri de persoane fizice, reprezentate de asociatii, precum si orice persoană juridică care achizitionează si utilizează sau consumă de la comercianti produse obtinute pe baza unui contract sau care beneficiază de serviciile acestora.

(2) În sensul prezentei legi, prin comerciant se întelege orice persoană fizică sau juridică ce desfăsoară o activitate comercială autorizată, potrivit legii.

Art. 3. - Intră sub incidenta prezentei legi contractele încheiate între comercianti si consumatori, inclusiv certificatele de garantie, bonurile de comandă, facturile; borderourile sau bonurile de livrare, biletele; tichetele care contin stipulări sau referiri la conditii generale prestabilite.

 

CAPITOLUL II

Drepturile si obligatiile părtilor contractante

 

Art. 4. - (1) O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăsi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ între drepturile si obligatiile părtilor.

(2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard sau conditiile generale de vânzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv.

(3) Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidentiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.

(4) Lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege redă cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.

Art. 5. - (1) În cazul contractelor standard comerciantul are obligatia să remită, la cerere, oricărei persoane interesate un exemplar din contractul pe care îl propune.

(2) Contractele standard, înregistrate între comerciantii furnizori de servicii care sunt monopol natural sau legal si consumator, pentru a produce efecte juridice vor fi avizate în prealabil de Oficiul pentru Protectia Consumatorilor si de Oficiul Concurentei.

Art. 6. - Clauzele abuzive cuprinse în contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua.

Art. 7. - În măsura în care contractul nu îsi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptătit să ceară rezilierea contractului, putând solicita, după caz, si daune interese.

 

CAPITOLUL III

Organele abilitate pentru constatarea contraventiilor si solutionarea litigiilor

 

Art. 8. - Controlul respectării dispozitiilor prezentei legi se face de reprezentantii împuterniciti ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum si de specialisti autorizati ai altor organe ale administratiei publice, potrivit competentelor.

Art. 9. - Organele de control efectuează verificări la sesizarea persoanelor prejudiciate prevăzute la art. 2 alin. (1) sau din oficiu.

Art. 10. - Comerciantii au obligatia de a prezenta organelor de control, în original, contractele încheiate cu consumatorii.

Art. 11. - Organele de control abilitate încheie procese-verbale prin care se consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute, precum si articolele din lege încălcate de comerciant.

Art. 12. - Procesul-verbal se transmite, după caz, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârsit fapta sau în a cărei rază teritorială contravenientul îsi are domiciliut sau, după caz, sediul.

Art. 13. - (1) Instanta, în cazul în care constată existenta clauzelor abuzive în contract, aplică sanctiunea contraventională conform art. 15 si dispune, sub sanctiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, în măsura în care contractul rămâne în fiintă, sau desfiiniarea acelui contract, cu daune interese, după caz.

(2) În caz contrar instanta va anula procesul-verbal întocmit.

Art. 14. - Consumatorii prejudiciati prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecatoresti în conformitate cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedură civilă.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 15. - (1) Constituie contraventie, în măsura în care fapta nu este săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune încălcarea interdictiei stipulate la art. 1 alin. (3) si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.

Art. 16. - Contractele standard încheiate cu încălcarea prevederilor stipulate la art. 5 alin. (2) sunt lovite de nulitate.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeasi dată orice dispozitii contrare se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 193.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând clauzele considerate ca fiind abuzive

 

Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:

a) dau dreptul comerciantului de a modifica, în mod unilateral, clauzele contractuale, fără a avea un motiv specificat în contract si acceptat de consumator prin semnarea acestuia;

b) obligă consumatorul să se supună unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunostintă la data semnării contractului;

c) obligă consumatorul să îsi îndeplinească obligatiile contractuale ehiar si în situatiile în care comerciantul nu si le-a îndeplinit pe ale sale;

d) dau dreptul comerciantului să prelungească automat un contraet încheiat pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada limită la care acesta putea să îsi exprime opiiunea a fost insuficientă;

e) dau dreptul comerciantului, să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;

f) dau dreptul comerciantului să constate unilateral conformitatea produselor si serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;

g) dau dreptul exclusiv comerciaritului să interpreteze clauzele contractuale;

h) restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care comerciantul nu îsi îndeplineste obligatiile contractule;

i) obligă consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari în cazul neîndeplinirii obligatiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant;

j) restrâng sau interaic dreptul consumatorului de a rezilia contractul, în cazurile în care:

- comerciantul a modificat unilateral clauzele mentionate la lit. e)

- comerciantul nu si-a îndeplinit obligatiile contractuale;

k) exclud sau limitează răspunderea legală a comerciantului în cazul vătămării sau decesului consumatorului ca rezultat al unei actiuni sau omisiuni a comerciantului privind utilizarea produselor si serviciilor;

l) exclud dreptul, consumatorului de a întreprinde o actiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în acelasi timp rezolvar ea disputelor în special prin arbitraj;

m) permit în mod nejustificat impunerea unor restrictii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părti din contract;

n) dau dreptul comerciantului să transfere obligatiile contractuale unei terie persoane - agent, mandatar etc. fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveste la reducerea garantiilor sau a altor răspunderi fată de consumator;

o) interzic consumatorului să compenseze o datorie către comerciant cu o creantă pe care el ar avea-o asupra comerciantului;

p) permit stabilirea pretului la livrare sau cresterea pretului la livrare, fată de cel stabilit la încheierea contractului, în măsura în care nu se dă dreptul consumatorului de a rezilia contractul când consideră că pretul este prea mare fată de cel stabilit initial;

r) permit comerciantului obtinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existenia compensatiilor în sumă echivalentă si pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către comerciant;

s) dau dreptul comerciantului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelasi drept si pentru consumator;

t) dau dreptul comerciantului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără un anunt prealabil, cu exceptia unei motivatii pertinente, acceptată de consumator prin semnarea contractului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din, Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2000.

Nr. 435.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (1) si ale art. 64 din Constitutia României, precum si ale art. 24 lit. k) si ale ărt. 179 din Regulamentul Senatului;

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2001, finantat din resurse de la bugetul de stat, se stabileste la suma de 499.271.793 mii lei, din care:

a) Cheltuieli curente 452.999.573 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal 335.069.774 mii lei

- cheltuieli materiale si servicii 117.919.799 mii lei

- transferuri 10.000 mii lei .

b) Cheltieli de capital 46.272.220 mii lei.

(2) Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bu lului de stat este prezentată, în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi înaintat Guvernului, în vederea includerii lui în proiectul bugetului de stat pe anul 2001.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 200, cu respecrarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

CONSTANTIN DAN VASILIU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 41.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2001

- proiect -

                                                           

 

 

 

 

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod

Propuneri buget 2001

CHELTUIELI - TOTAL

 

499.271.793 1.

1.CHELTUIELI CURENTE

01

452.999.573

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

335.069.774

Cheltuieli cu salariile     

10

172.065.600

Contributii pentru asigurări sociale de stat

11

48.006.302

Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj   

12

8.603.280

Deplasări, detasări, transferări, din care:

13

94.350.000

- deplasări, detasări, transferări în tară

13.01

84.350.000

- deplasări în străinătate

13.02

10.000.000

Contributia pentru asigurările sociale de sănătate

14

12.044.592

B. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

117.919.799

Drepturi cu caracter social

21

19.900.000

Cheltuieli pentru întretinere si gospodărie          

24

55.719.949

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

25

7.518.600

Obiecte de inventar si echipament        

26

1.924.300

Reparatii curente

27

9.535.750

Reparatii capitale

28

1.000.000

Cărti si publicatii          

29

2.563.900

Alte cheltuieli

30

18.757.300

Fondul presedintelui     

32

1.000.000

C. TRANSFERURI

38

10.000

Transferuri neconsolidabile

40

10.000

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

46.272.220

Investitii ale institutiilor publice

72

46.272.220

Codul capitolului

Denumirea capitolului

Numărul maxim de personal care se finantează în anul 2001

51.01

Autorităti publice, din care:

143

senatori

1.097