MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 561   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Luni,  13  noiembrie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

194. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/1999 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti străini pentru activitătile desfăsurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut

 

436. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/1999 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti străini pentru activitătile desfăsurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut

 

            195. - Lege privind constituirea si organizarea clerului militar

 

437. - Decret pentru promulgarea Legii privind constituirea si organizarea clerului militar

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 4 din 25 octombrie 2000 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

187. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

188. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

 

1.024. - Hotărâre privind aprobarea schimbului unor imobile între Ministerul de Interne si Ministerul Sănătătii

 

1.025. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din proprietatea statului în proprietatea publică a municipiului Mangalia, judetul Constanta

 

1.030. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

1.039. - Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 459/2000 privind aprobarea achizitiei, prin negociere cu o singură sursă, a unor echipamente de facsimilare digitală în culori, fără contact direct cu materialul

 

1.040. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor imobile cu destinatia de locuintă din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

Lista cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000 nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000 si nr. 470 din 27 septembrie 2000

 

Rectificare

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/1999

pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti străini pentru activitătile desfăsurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 201 din 29 decembrie 1999 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti străini pentru activitătile desfăsurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION DIACONESCU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 194.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/1999 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti străini pentru activitătile desfăsurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/1999 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti străini pentru activitătile desfăsurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti 3 noiembrie 2000.

Nr. 436.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind constituirea si organizarea clerului militar

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Clerul militar se constituie din preotii militari care îsi desfăsoară activitatea în structurile fortelor armate.

(2) Clerul militar se instituie în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul, Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor, în scopul satisfacerii cerintelor spiritual-religioase ale militarilor; membrii săi contribuie, prin mijloace specifice si în limitele misiunii pastorale pe care o au, la cultivarea virtutilor ostăsesti, la formarea răspunderii civice si a sentimentelor patriotice în rândul militarilor.

Art. 2. - Preotul militar este slujitorul unei biserici sau al unui cult recunoscut de lege, încadrat în structurile fortelor armate, învestit cu dreptul de a oficia acte de cult si de a transmite învătătura mostenită credinciosilor pe care îi păstoreste.

Art. 3. - (1) Activitătile duhovnicesti si religioase se desfăsoară conform rânduielilor bisericesti, după programul stabilit de preotul militar, cu aprobarea comandantului unitătii. Participarea militarilor la aceste activităti se face pe baza optiunii liber exprimate a acestora.

(2) Participarea militarilor la activitătile de educatie religioasă, morală sau civică, la serviciile religioase prilejuite de sărbătorile nationale, depunerea jurământului, Ziua Eroilor, zilele categoriilor de forte ale armatei, armelor, zilele unitătilor, din duminici si sărbători, precum si la programul educativ-patriotic legat de acestea se desfâsoară conform planului pregătirii pentru luptă.

Art. 4. - Preotii militari desfăsoară în unităti si în garnizoane atât activitate pastorală, potrivit doctrinei si practicii cultului respectiv, cât si activitate de educatie moral-religioasă, în spirit patriotic, pentru militarii în termen, militarii cu termen redus, militarii angajati pe bază de contract, cadrele militare, salariatii civili si familiile acestora care locuiesc în perimetrul unitătilor militare respective.

Art. 5. - (1) Serviciile religioase se efectuează, în timp de pace, în lăcasurile de cult din unitătile militare sau în cele locale anume destinate, în spatii special amenajate ori pe terenuri de instructie.

(2) În campanie, în stare de asediu sau în stare de urgentă, serviciile religioase se efectuează în forme si locuri adecvate situatiilor respective.

Art. 6. - (1) La serviciile religioase preotii militari poartă vestimentatia cultului de care apartin, iar în celelalte ocazii, uniforma militară clericală adecvată.

(2) Normele privind descrierea uniformei militare clericale, a însemnelor distinctive si de ierarhizare se stabilesc prin reguiament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - Apartenenta confesională a militarilor este cea declarată de acestia.

Art. 8. - În toate unitătile si formatiunile militare se interzice atragerea militarilor spre o credintă anume, prin forme si mijloace abuzive sau altele decât cele liber consimtite.

 

CAPITOLUL II

Organizarea clerului militar

 

Art. 9. - (1) Recrutarea preotilor militari se face de către Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor, din rândul personalului hirotonit sau ordinat care are numai cetătenie română, recomandat de un cult legal constituit, licentiat în Teologie pastorală si având cel putin 2 ani de activitate bisericească.

(2) Încadrarea preotilor militari se face prin concurs.

(3) Candidatii declarati admisi vor urma cursuri de pregătire specifice, organizate de institutiile prevăzute la art. 1, în colaborare cu cultele religioase care au recomandat preoti pentru mediul militar.

Art. 10. - (1) În Ministerul Apărării Nationale, în Ministerul de Interne si în Ministerul Justitiei se organizează si functionează câte o sectie de asistentă religioasă.

(2) În celelalte institutii în care activează preoti militari se constituie structuri adecvate cerintelor, stabilite prin ordin al conducătorilor respectivelor institutii.

(3) Organizarea, compunerea si atributiile structurilor prevăzute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 11. - (1) Seful Sectiei de asistentă religioasă are rang onorific de vicar administrativ si este numit în functie de ministrul de resort, la propunerea Bisericii Ortodoxe Române, în urma consultării ecumenice a cultelor care au reprezentare în cadrul ministerelor mentionate la, art. 10 alin. (1), dintre preotii care întrunesc conditiile pentru această functie.

(2) Seful Sectiei de asistentă religioasă coordonează activitatea preotilor, pastorilor sau a deserventilor altor culte, permanenti si angajati pe bază de conventii civile de prestări de servicii.

(3) În îndeplinirea atributiilor sale seful Sectiei de asistentă religioasă colaborează, pe linie militară, cu un consilier, ofiter în activitate.

Art. 12. - (1) Pentru acoperirea unor nevoi de asistentă religioasă vor putea fi angajati clerici din unitătile de cult, pe bază de conventii civile de prestări de servicii, în conditiile art. 3 lit. a) si ale celorlalte prevederi ale Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă.

(2) Clericii angajati potrivit alin. (1) sunt recomandati de episcopul locului sau de seful local al cultului respectiv, selectionati si abilitati de sectiile de asistentă religioasă, si trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la art. 9 alin. (3).

(3) Pe durata activitătii lor clericii angajati pe bază de conventii civile de prestări de servicii vor respecta îndatoririle ce le revin clericilor militari permanenti. Pe perioada respectivă acestia nu dobândesc calitatea de salariat si nu beneficiază de drepturile prevăzute în legislatia privind protectia somerilor, în conditiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 130/1999.

Art. 13. - Drepturile salariale ale clericilor angajati pe bază de conventii civile de prestări de servicii se vor stabili în raport cu volumul de activitate desfăsurată lunar de acestia.

Art. 14. - Preotii militari se subordonează militar-administrativ sefilor structurilor militare în care sunt încadrati si spiritual-canonic ierarhiei bisericesti care i-a recomandat.

Art. 15. - Preotii militari sunt asimilati corpului ofiterilor, după cum urmează:

a) asimilati gradului de maior: preotii de garnizoană categoria I si preotii asistenti;

b) asimilati gradului de locotenent-colonel: preotii de garnizoană categoria a II-a;

c) asimilati gradului de colonel: preotii de garnizoană categoria a III-a, preoti ai Garnizoanei Bucuresti, preoti în Sectia de asistentă religioasă;

d) asimilati gradului de general de brigadă: inspector general si sef al Sectiei de asistentă religioasă.

 

CAPITOLUL III

Îndatoririle si drepturile preotilor militari

 

Art. 16. - Prevederile art. 9-12, 14, 17-28 si 112 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se aplică în mod corespunzător si preotilor militari si familiilor acestora, după caz.

Art. 17. - Preotul din structurile militare are, în principal, următoarele îndatoriri:

a) oficiază Sfânta Liturghie, celelalte slujbe si servicii religioase, administrează Sfintele Taine, asigurând mărturisirea si împărtăsirea personalului militar si civil, desfăsoară activitatea de pastoratie individuală si de grup în unităti, în conditiile prevăzute la art. 3 alin. (1);

b) transmite militarilor de aceeasi religie sau confesiune cu el învătătura de credintă a cultului religios pe care îl reprezintă;

c) desfăsoară activitate de educatie moral-religioasă, etică si civică a personalului armatei;

d) colaborează nemijlocit cu ceilalti factori educationali din unităti, comandamente si garnizoane pentru organizarea serviciilor religioase, cu ocazia unor evenimente importante din istoria si spiritualitatea poporului român;

e) acordă asistentă religioasă, la cerere, tuturor militarilor, inclusiv celor aflati în spitale, penitenciare sau în arestul unitătilor;

f) participă prin mijloace pastorale specifice la formarea spirituală, la prevenirea si combaterea manifestărilor antisociale;

g) se preocupă, alături de comandanti sau sefi, de starea psiho-morală si disciplinară a militarilor;

h) participă, cu aprobarea comandantilor, la programele de pregătire pastorală organizate de cultul religios respectiv, fără a afecta activitatea de asistentă din structurile militare în care îsi desfăsoară activitatea, sau la cele de pregătire militară organizate de structurile în care sunt încadrati.

Art. 18. - Preotilor militari le este restrânsă exercitarea unor drepturi si libertăti, astfel:

a) căsătoria cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetătenie română este conditionată de obtinerea aprobării prealabile a conducătorilor institutiilor în care sunt încadrati;

b) participarea la mitinguri, demonstratii sau întruniri cu caracter politic ori sindical este interzisă;

c) preotii militari se pot deplasa în străinătate în conditiile care se stabilesc prin ordine si dispozitii cu caracter intern;

d) opiniile politice pot fi exprimate numai în afara serviciului, dar nu în fata militarilor păstoriti;

e) constituirea în diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-stiintific, cultural si sportiv-recreativ, cu exceptia celor sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii si disciplinei militare, este permisă în conditiile stabilite prin regulamente;

f) preotii militari permanenti nu pot functiona ca preoti de parohie decât după încetarea activitătii în rândul clerului militar.

Art. 19. - (1) Pentru acte de eroism, curaj si devotament în executarea unor misiuni, precum si pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, preotilor militari li se pot conferi decoratii si titluri de onoare.

(2) Pentru vechime în activitate si rezultate meritorii, preotilor militari li se conferă medalii si ordine militare, iar pe linie bisericească, ranguri si distinctii. Conferirea decoratiilor si a titlurilor de onoare preotitor militari se face potrivit reglementărilor aplicabile cadrelor militare. Prin vechime efectivă în serviciul militar se întelege, în cazul preotilor militari, perioada cuprinsă între data la care cei în cauză au dobândit această calitate, în conditiile prezentei legi, si data încetării ei.

(3) Pentru îndeplinirea exemplară a atributiilor de serviciu preotilor militari li se pot acorda recompense morale si materiale, potrivit regulamentelor militare.

Art. 20. - (1) Pentru abateri de la disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau încălcarea regulilor de cohvietuire socială preotilor militari li se pot aplica sanciiuni.

(2) Normele privind stabilirea sanctiunilor si a competentelor de aplicare a acestora se vor elabora de minister si de institutie, împreună cu acele culte religioase de care apartin preotii, pe baza reglementărilor militare si a rânduielilor bisericesti.

 

CAPITOLUL IV

Încetarea calitătii de preot militar

 

Art. 21. - Limitele de vârstă până la care preotii militari pot fi mentinuti în functii sunt similare cu cele ale cadrelor militare.

Art. 22. - Preotii militari încetează să mai aibă această calitate în următoarele situatii:

a) după împlinirea vârstei si a vechimii în serviciu, necesare pentru acordarea pensiei de serviciu;

b) sunt încadrati de comisiile de expertiză medico-militară în gradul I, II sau III de invaliditate, potrivit legii;

c) când în urma reorganizării unor unităti si a reducerii unor functii din statele de organizare nu sunt posibilităti pentru a fi încadrati în alte unităti, precum si pentru alte motive sau nevoi ale ministerelor;

d) la cerere, pentru motive bine întemeiate;

e) prin demisie;

f) când sunt condamnati prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă, la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;

g) când încalcă prevederile art. 28 din Legea nr. 80/1995;

h) în alte situatii imputabile acestora, stabilite de ministere si institutii, împreună cu acele culte de care apartin.

Art. 23. - (1) Hotărârea privind mentinerea în activitate a preotilor militari pentru care s-a început urmărirea penală sau care sunt trimisi spre judecată instantelor militare ori instantelor bisericesti se ia, după solutionarea cauzei, de către parchetul militar ori de instanta de judecată militară sau bisericească.

(2) În acest interval de timp preotii militari se suspendă din functie, iar cei care sunt cercetati si judecati în stare de libertate sau eliberati pe cautiune se pun la dispozitie. Pe timpul suspendării din funciie preotii militari nu prirnesc nici un drept de la Ministerul Apărării Nationale. Cei pusi la dispozitie beneficiază de drepturile bănesti corespunzătoare gradului cu care sunt asimilati, la minim.

(3) Preotilor militari condamnati, care anterior au fost suspendati din functii, le încetează calitatea de preot militar începând cu data suspendării.

(4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, acestia vor fi repusi în toate drepturile avute la data suspendării din functie, respectiv a punerii la dispozitie.

(5) Repunerea în drepturi se poate dispune si în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal.

Art. 24. - (1) Preotii militari care nu îndeplinesc conditiile de pensionare nu îsi încetează activitatea în cadrul institutiei unde sunt încadrati, pe timpul cât se află în incapacitate temporară de muncă, fiind internati în spitale ori sanatorii sau se află în concedii medicale.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică celor cărora urmează să le înceteze calitatea de preot militar potrivit art. 22 lit. d), e), f), g) si h).

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 25. - Normele privind evidenta, selectionarea, încadrarea si promovarea în functii si cele referitoare la aprecierea de serviciu a preotilor militari se stabilesc de ministere si institutiile în cadrul cărora acestia îsi desfăsoară activitatea.

Art. 26. - Unitătile militare asigură, în limita posibilitătilor, mijloacele necesare în vederea construirii sau amenajării spatiilor destinate desfăsurării serviciilor si, asistentei religioase.

Art. 27. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi institutiile prevăzute la art. 1 alin. (2) vor elabora regulamentul de organizare si functionare a sectiilor de asistentă religioasă, precum si statele de functii.

Art. 28. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000.

Art. 29. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I .

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74, alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor ârt. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 195.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind constituirea

si organizarea clerului militar

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind constituirea si organizarea clerului militar si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2000.

Nr. 437.

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA nr. 4

din 25 octombrie 2000

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu,

pentru functia de Presedinte al României

 

            Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător          

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu   - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Mariana Trofimescu - procuror

Doina Suliman  - magistrat-asistent

 

La data de 24 octombrie 2000 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale în vederea solutionării, contestatia nr. 78 din 23 octombrie 2000, formulată de doamna Maria-Crina Teodorescu.            

Contestatia priveste înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României la alegerile din 26 noiembrie 2000 si formează obiectul Dosarului nr. 327D/2000.       

Potrivit dispozitiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 19 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestatia se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.  

În motivarea contestatiei doamna Maria-Crina Teodorescu sustine că, în cazul în care domnul Ion Iliescu candidează din nou la functia de Presedinte al României, s-ar ajunge la încălcarea Constitutiei si a Legii nr. 69/1992, privind alegerea Presedintelui României, deoarece prin acest nou mandat , se depăseste durata limită admisă de Constitutie cu 3 ani". De asemenea, se sustine că domnul Ion Iliescu se face vinovat de mineriade, Piata Universitătii, Târgu Mures, tratatul cu U.R.S.S., firul rosu, afisele electorale pentru care a înselat statul român neplătind taxe vamale, dar mai ales pentru condamnarea la moarte a celor doi dictatori [...] în ziua de Crăciun".             Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, apreciază că singurul mandat de Presedinte al României în înteles constitutional este cel îndeplinit de domnul Ion Iliescu ca urmare a alegerilor din septembrie 1992. Se arată că notiunea de "mandat de Presedinte al României" este utilizat pentru prima dată prin Legea nr. 69/1992, adoptată în temeiul Constitutiei din anul 1991. De asemenea, se consderă că Decretul-lege nr. 92/1990 este un act normativ cu caracter provizoriu si tranzitoriu, care se referă la unele prerogative ale functiei de Presedinte al României, iar nu la notiunea de mandat de Presedinte al României. Rezultă că motivul invocat în legătură cu numărul mandatelor exercitate până în prezent de domnul Ion Iliescu este nefondat. În ceea ce priveste motivul tragerii la răspundere penală, se apreciază că acesta nu poate fi retinut, deoarece, pe de o parte, domnul Ion Iliescu nu a fost pus sub acuzare, iar pe de altă parte, acest motiv nu intră în competenta Curtii Constitutionale. În consecintă se solicită respingerea contestatiei ca fiind neîntemeiată.

 

CURTEA,

analizând contestatia prin raportare la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare, si văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, ale art. 26 din Legea nr. 47/1992, Republicată, precum si ale art. 2 alin. (2) si ale art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992, Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze contestatia privind înregistrarea candidaturii pentru functia de Presedinte al României.

Contestatorul sustine că domnul Ion Iliescu nu mai poate candida la alegerile din 26 noiembrie 2000, întrucât ar depăsi cu 3 ani limita maximă a două mandate de Presedinte al României. De asemenea, consideră că trebuie tras la răspundere penală pentru unele dintre activitătile desfăsurate în perioada în care a îndeplinit functia de Presedinte al României.

I. Examinând aceste sustineri, Curtea retine că în legătură cu primul motiv al contestatiei, si anume depunerea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru un al treilea mandat de Presedinte al României, cu două opinii separate s-a pronuntat prin Hotărârea nr. 3 din 24 octombrie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 8 noiembrie 2000, în sensul că domnul Ion Iliescu a îndeplinit până în prezent un singur mandat de Presedinte al României, si anume în perioada 1992-1996, corespunzător prevederilor art. 81 alin. (4) si ale art. 83 alin. (1) din Constitutie.

Cele statuate de Curtea Constitutională prin Hotărârea nr. 3 din 24 octombrie 2000 îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice modificarea jurisprudentei.

II. În ceea ce priveste celelalte motive cuprinse în contestatie, Curtea constată că atât conditiile de eligibilitate, cât si impedimentele constitutionale pentru a fi ales în functia de Presedinte al României sunt prevăzute expres si limitativ la art. 35, art. 34 alin. (2) art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3) si la art. 81 alin. (4) din Constitutie, texte al căror continut este următorul:

- Art. 35: "(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 37 alineatul (3).

(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani, pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele loca/e, si vârsta de cel putin 35 de ani, pentru a fi alesi în Senat sau în functia de Presedinte al României.”;

- Art. 34 alin. (2): "Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătoreascâ definitivă, la pierderea drepturilor electorale.”;

- Art. 16 alin. (3): "Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară.”;

- Art. 37 alin. (3): "Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi âi armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică.”;

- Art. 81 alin. (4): "Nici o persoană nu poate îndeplini functia de Presedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi si succesive."

În spetă, examinând motivele invocate de contestator, Curtea constată că acestea nu se regăsesc în continutul prevederilor constitutionale anterior mentionate. Asemenea motive reprezintă opinii personale ale contestatorului, care, eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimării votului.

În consecintă, contestatia ce face obiectul prezentei cauze este neîntemeiată, urmând să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. B.a), al art. 16, 26 si 27 din Legea nr. 47/1992, republicată precum si al art. 2 alin. (2) si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992, cu majoritate de voturi în privinta motivelor întemeiate pe dispozitiile art. 81 alin. (4) si ale art. 83 atin. (1) din Constituiie si cu unanimitate de voturi în celelalte aspecte,

 

CURTEA

În numele legii

Hotărâste:

Respinge contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu la functia de Presedinte al României, contestatie formulată de doamna Maria-Crina Teodorescu.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art.l. - Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Litera z3) a alineatului (1) al articolului 51 va avea următorul cuprins:

"z3) transportul de alcool si de băuturi alcoolice spirtoase, efectuat prin cisterne sau recipiente care nu poartă sigiliile supraveghetorului fiscal, au sigilii deteriorate sau nu sunt însotite de documentul de supraveghere fiscală, precum si transportul de carburanti si combustibili efectuat prin cisterne sau recipiente care nu sunt însotite de documentul de supraveghere fiscală;"

2. Articolul 52 se abrogă.

- Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 187.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul 2 al literei a) a articolului 5 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Se exceptează de la regimul de scutire de taxe vamale autovehiculele, altele decât ambulantele, autovehiculele destinate mentinerii si restabilirii ordinii publice, precum si cele destinate dotării Ministerului Apărării Nationale, primite din import sub formă de ajutoare si donatii."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 188.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului unor imobile între Ministerul de Interne si Ministerul Sănătătii

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 pr vind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului proprietate publică a statului, situat în municipiul Turda, Piata Romană nr. 39, judetul Cluj, identificat potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Sănătătii - Directia de Sănătate Publică a Judetului Cluj în administrarea Ministerului de Interne Inspectoratul de Politie al Judeiului Cluj.

Art. 2. - În schimbul imobilului prevăzut la art. 1 se aprobă transmiterea imobilului proprietate publică a statului, situat în municipiul Turda, Piata Romană nr. 15, bl. 01, judetul Cluj, identificat potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului de Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj în administrarea Ministerului Sănătătii Directia de Sănătate Publică a Judetului Cluj.

Art. 3. - Predarea-preluarea celor două imobile transmise conform art. 1 si 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul de Interne si Ministerul Sănătătii vor lua măsuri în vederea punerii în sigurantă împotriva seismelor si incendiilor a imobilelor preluate, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

László Borbély,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 1.024.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE  IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea                Ministerului Sănătătii - Directia de Sănătate Publică a Judetului Cluj             în administrarea Ministerului de Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj

 

Localitatea unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Turda, Piata Romană nr. 39, judetul Cluj

Ministerul Sănătătii - Directia de Sănătate Publică a Judetului Cluj

Ministerul de Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj

· Imobil alcătuit din:

- demisol;

- parter;

- 2 etaje;

- garaj cu 3 boxe;

- cabină poartă

· Suprafata totală construită = 2.311 m2       

· Suprafata terenului= 2.334 m2, conform C.F. nr. 1.108            

                                                                                                                                               

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE  IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea    Ministerului de Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj în administrarea                         Ministerului Sănătătii - Directia de Sănătate Publică a Judetului Cluj

 

Localitatea unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Turda, Piata Romană nr. 39, judetul Cluj

Ministerul de Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj

Ministerul Sănătătii - Directia de Sănătate Publică a Judetului Cluj

· Imobil alcătuit din- demisol si parter

· Suprafata desfăsurată = 603 m2

· Suprafata terenului= cotă 96,06/1.231 m2, conform C.F. nr. 11.488            

                                                                                   

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din proprietatea statului  în proprietatea publică

a municipiului Mangalia, judetul Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 8 alin. (1) si ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren în suprafată de 519 ha, situat în municipiul Mangalia, judetul Constanta, identificat potrivit anexei nr. 1, din proprietatea publică a statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judetul Constania, în proprietatea publică a municipiului Mangalia, judetul Constanta.

Art. 2. - Se aprobă trecerea imobilelor - constructii si terenul aferent, situate în municipiul Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 1, judetul Constanta, identificate potrivit anexei nr. 2, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Sănătătii, prin Directia de

Sănătate Publică a Judetului Constania, în proprietatea publică a municipiului Mangalia, judetul Constanta, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judetul Constanta.

Art. 3. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al statului a imobilului - constructie si terenul aferent - situat în municipiul Mangalia Str. Rozelor nr. 35, judetul Constanta, identificat potrivit anexei nr. 3.

(2) Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la alin. (1) din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în proprietatea publică a municipiului Mangalia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judetul Constanta.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 si 3 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. 1 -3 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministru de stat,

ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

László Borbély,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 1.025.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judetul Constanta, care se transmite în proprietatea publică a municipiului Mangalia, judetul Constanta

                       

Localitatea unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale terenului care se transmite

Zona de nord în teritoriul administrativ al municipiului Mangalia, judetul Constanta, având următoarele vecinătăti: · Nord:

- Societatea Comercială "Fruviileg" - S.A.    

- Teren proprietate privată a Societătii Comerciale "Olimpus" - S.A.

· Vest:

-DN39

· Sud:

- Teren proprietate publică a statului, în administrarea Regiei Autonome "Cai de rasă", Herghelia Mangalia

· Est:                

- Societatea Comercială “Neptun-Olimp” - S.A.              

Statul român

Municipiul Mangalia, judetul Constanta

Teren împădurit, scos din fondul forestier, fără constructii, cu destinatia de parc municipal, în suprafată de 519 ha

                                                                                                                                               

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE  IDENTIFICARE

a imobilelor - constructii si terenul aferent - care se transmit din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în proprietatea publică a municipiului Mangalia, judetul Constanta, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judetul Constanta

 

Localitatea unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Mangalia, str. Mircea cel Bătrân judetul Constanta

Statul român

Municipiul Mangalia, judetul Constanta

Bază de tratament si bază sanatorială nr. 1, Pavilion A, cu dotările si anexele aferente:

1. Constructie:

· suprafata construită= 4.322,25 m2                        

· suprafata desfăsurată = 6.806 25 m2                        

· suprafata transport = 420 m2  

II. Terenul aferent:       

· suprafata totală la sol = 9.880 25 m2                        

· suprafata liberă = 5.138 m2

Municipiul Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 1, judetul Constanta

Statul român

Municipiul Mangalia,     judetul Constanta

Sediul administrativ al Sanatoriului Balnear Mangalia:

- Constructie:   

· suprafata construită= 516 m2              

· suprafata desfăsurată = 1.052 m2

                                                                                               

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE  IDENTIFICARE      

a imobilului - constructie si terenul aferent - care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în proprietatea publică a municipiului Mangalia, judetul Constanta, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judetul Constanta

 

Localitatea unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 35, judetul Constanta

Statul român    

Municipiul Mangalia, judetul Constanta

Baza de tratament Pavilion B, cu dotările si anexele aferente:

I. Constructie:  

· suprafata construită = 3.848,43 m2                        

· suprafata desfăsurată = 7.461,37 m2                        

· suprafata transport = 464,09 m2            

II. Terenul aferent:

· suprafata totală la sol = 5.718,89 m2                        

· suprafata liberă = 1.406,37 m2           

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În terneiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 90.000 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii în vederea continuării lucrărilor de constructie a unor lăcasuri de cult, pentru întretinerea si functionarea unor unităti de cult cu venituri reduse, precum si pentru sustinerea de către Patriarhia Română a unor actiuni cu caracter international, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 2000, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 2000.

Art. 4. - Secretariatul de Stat pentru Culte si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Culte

Nicolae I. Brânzea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 1.030.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Unitatea de cult

Suma acordată (milioane lei)

1.

Administratia Patriarhală, din care:        

4.000

Paraclisul Patriarhal

2.000

2.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucurestilor, din care:

6.000

a) Schitul Dârvari

1.000  

b) Parohia Ortodoxă "Cărămidarii de Jos"

1.000

c) Facultatea de Teologie

1.500

d) Biserica Ortodoxă Pitar Mos Ortodoxă Bucuresti

1.000

e) Parohia Ortodoxă "Sfântul Ilie" Rahova - Asezământul social

1.000

f) Biserica Ortodoxă "Eroii Neamului"

500

3.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Târgovistei, din care:            

3.500

- Parohia Ortodoxă Crevedia Lac

500

4.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Tomisului     

1.000

5.

Episcopia Ortodoxă a Argesului si Muscelului, din care:

6.000

a) Parohia Ortodoxă Rucăr-Sătic

500

b) Mânăstirea Ortodoxă Cotmeana

500

6.

Episcopia Ortodoxă a Buzăului

2.000

7.

Episcopia Ortodoxă a Dunării de Jos Galati, din care

3.000

- Catedrala Ortodoxă Brăila, judetul Brăila

1.000

8.

Episcopia Ortodoxă a Sloboziei si Călărasilor, din care

2.000

- Catedrala Ortodoxă Urziceni, judetul Ialomita

1.000

9.

Episcopia Ortodoxă a Alexandriei si Teleormanului

2.500

10.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Sucevei si Rădăutilor, din care:         

2.000

- Mânăstirea Ortodoxă "Acoperământul Maicii Domnului" Dorna-Arini, judetul Suceava           

1.000

11.

Episcopia Ortodoxă a Romanului

3.000

12.

Episcopia Ortodoxă a Husilor  

3.000

13.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Sibiului din care:

3.000

a) Facultatea de Teologie Ortodoxă Sibiu

1.000

b) Mânăstirea Ortodoxa Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus

2.000

14.

Episcopia Ortodoxă a Oradiei  

3.000

15.

Episcopia Ortodoxă a Maramuresului si Sătmarului, din care:

3.500

a) Biserica "Sfântul Ilie" Baia Mare

500

b) Mânăstirea Ortodoxă Habra-Grosi  

500

16.

Episcopia Ortodoxă a Covasnei si Harghitei     

4.000

17.

Episcopia Ortodoxă a Râmnicului

3.000

18.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Timisoarei    din care:

3.000

a) Parohia Ortodoxă Deta

500

b) Parohia Ortodoxă Buzias

500

19.

Episcopia Ortodoxă a Aradului, Ienopolei si Hălmagiului

3.000

20.

Episcopia Ortodoxă a Caransebesului

3.000

21.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, din care:

1.500

- Mânăstirea Ortodoxă Râmet

500

22.

Mânăstirea Ortodoxă Aninoasa - Episcopia      Argesului

1.000

23.

Parohia Ortodoxă Crevedia - Arhiepiscopia Bucurestilor          

500

24.

Mânăstirea Ortodoxă Lainici - Mitropolia Olteniei        

500

25.

Catedrala Ortodoxă "Nasterea Domnului", Drobeta-Turnu Severin -Mitropolia Olteniei

500

26.

Biserica Greco-Catolică Seini - Episcopia Greco-Catolică Maramures

500

27.

Mănăstirea Ortodoxă Tigănesti

1.000

28.

Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti

3.000

29.

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia       

1.500

30.

Episcopia Romano-Catolică Iasi

700

31.

Episcopia Romano-Catolică Timisoara

500

32.

Episcopia Romano-Catolică Oradea    

200

33.

Episcopia Romano-Catolică Satu Mare

300

34.

Arhiepiscopia Greco-Catolică Alba Iulia si Făgăras - Blaj

3.000

35.

Episcopia Greco-Catolică Cluj - Gherla

1.000

36.

Episcopia Greco-Catolică Maramures

1.000

37.

Episcopia Greco-Catolică Oradea

1.000

38.

Episcopia Greco-Catolică Lugoj

1.000

39.

Eparhia Reformată Piatra Craiului Oradea

1.000

40.

Eparhia Reformată din Ardeal Cluj-Napoca     

1.600

41.

Biserica Evanghelică C.A. Sibiu

200

42.

Biserica Evanghelică S.P. Cluj-Napoca

200

43.

Biserica Unitariană

300

44.

Parohia "Sfintii Apostoli Petru si Pavel", cartierul Mănăstur, Cluj-Napoca - Arhiepiscopia Clujului

1.000

45.

Parohia Tufeni - Arhiepiscopia Bucurestilor

500

46.

Patriarhia Română, din care:

3.000

a) Schitul Lacu, Athos, Grecia  

500

b) Asezământul Românesc de la lerihon, Israel

2.500

TOTAL GENERAL:   

90.000

                                                                                                                       

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărărea Guvernului nr. 459/2000 privind aprobarea achizitiei, prin negociere cu o singură sursă, a unor echipamente de facsimilare digitală in culori, fără contact direct cu materialul

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 6 alin. (1) si ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 37/1990 pentru organizarea si functionarea Guvernului României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 459/2000 privind aprobarea achizitiei, prin negociere cu o singură sursă, a unor echipamente de facsimilare

digitală în culori, fără contact direct cu materialul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000, se prorogă la data de 10 decembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 1.039.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor imobile cu destinatia de locuintă din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României sdoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a imobilelor cu destinatia de locuinte, situate în municipiul Bucuresti, avănd datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părti în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminuează cu valoarea contabilă a imobilelor care se transmit la data predării lor.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Radu Stroe

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 1.040.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând adresele imobilelor care se transmit fără plată din administratea

Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

1. Municipiul Bucuresti, Str. Docentilor nr. 9, sectorul 1

2. Municipiul Bucuresti, str. Nikolai Gogol nr. 1A, sectorul 1

3. Municipiul Bucuresti, Bd Aviatorilor nr. 58, et. 1, ap. 2 si garaj, sectorul 1

4. Municipiul Bucuresti, str. Jean Monnet nr. 69, sectorul 1

5. Municipiul Bucuresti, Bd Aviatorilor nr. 94-96, ap. 1, sectorul 1.

 

LISTA

cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completare la listele publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000 si nr. 470 din 27 septembrie 2000

 

1. DECIMA INVESTMENT INTERNATIONAL - S.R.L., Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, tronson 3, et. 7, camera 7.48, sectorul .4, cod fiscal R6679858, telefon/fax: 327.75.91-327.75.98, aviz de distributie si utilizare nr. 0105 din 22 septembrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip WizCount, model MG 3000; configuratie: aplicatie PC-WizCount; imprimantă fiscală MG 3000; tipul hârtiei: termică; destinatie: comert, prestări de servicii, duty-free; retea de distributie si service: 88 de agenii economici si, respectiv, 87 de agenti economici

2. VICTORIA R.G. EXPORT-IMPORT - S.R.L., Bucuresti, str. Theodor Sperantia nr. 98, bl. 528, sc. 2, ap. 29, sectorul 3, cod fiscal R73001 61 , telefon/fax: 322.24.60-322.24.13, avize de distributie si utilizare nr. 0109 din 27 septembrie 2000, 0110 din 27 septembrie 2000 si 0111 din 27 septembrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ELITE, modelele ELEGANCE, ELEGANCE-R si MOBILE; configuratie: structură închisă, retea si, respectiv, structură închisă; tipul hârtiei: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 42 de agenti economici si; respectiv, 42 de agenti economioi

3. ACCORD ELECTRONICS - S.R.L., Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 66, ap. 2, sectorul 1, cod fiscal R11027087, telefon/fax: 210.37.50-210.54.73, aviz de distributie si utilizare nr. 0112 din 22 septembrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip EUROCASH, model 910 R; configuratie: structură închisă, retea; tipul hârtiei: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 8 agenti economici si, respectiv, 7 agenti economici

4. GLYKON - S.R.L., Constanta, str. I. L. Caragiale nr. 1, bl. L25, judetul Constanta, cod fiscal R1895230, telefon/fax: 041-51.51.00, 041-69.77.69, aviz de distributie si utilizare nr. 0113 din 16 octombrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip IBM 4694, model OTAS Plus; configuratie: aplicatie PC: OTAS Plus; imprimantă fiscală IBM Model 3F; display client 2 x 20; tipul hârtiei: normală; destinatie: comert, prestări de servicii, comert cu carburanti; retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic

5. GIMROM HOLDING - S.A., Bucuresti, bd Eroii Sanitari nr. 69, ap. 1, sectorul 5, cod fiscal R10968331, telefon/fax: 327.67.40-327.67.51, aviz de distributie si utilizare nr. 0114 din 16 octombrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip NCR, model 7453; configuratie: casă de marcat fiscală computerizată: aplicatie PC: MTX ver. 6.1, placă fiscală PCF POS, afisaj client 2 x 20, imprimantă Epson TM-U950; tipul hârtiei: normală; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 1 agent economic, respectiv 1 agent economic.

 

NOTĂ:

Reteaua de distributie si service inclusă în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi extinsă prin suplimentarea avizelor.

 

RECTIFICARE

 

În Lista cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de mareat electronice fiscale (societăti comerciale), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 21 iulie 2000, se fac următoarele rectificări:

- la pozitia 11, în loc de: imprimantă fiscală NG 3100 se va citi: imprimantă fiscală MG 3100; după sintagma destinatie: comert, prestări de servicii se va introduce sintagma: si, respectiv, comert, prestări de servicii, duty-free.

În Lista cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 27 septembrie 2000, se face următoarea rectificare:

- la pozitia 4, în loc de: tip TORNADO POS se va citi: tip TORNADO POS 2000.