MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 574    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 17 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 5 din 26 octombrie 2000 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.070. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.302/1996 privind înfiintarea Institutului National de CercetareDezvoltare în domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei si teledetectiei - IGR Bucuresti

 

1.074. - Hotărâre privind stingerea unor obligatii bugetare ale unor agenti economici care au suferit pierderi, datorită blocării navigatiei în trafic international pe Dunăre, în perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000

 

1.081. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 435/1998 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Comerciale "Banc Post" - S.A

 

1.085. - Hotărâre privind autorizarea Ministerului Finantelor de a achizitiona servicii de consultantă juridică

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 26 octombrie 2000

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa   - judecător

Lucian Stângu   - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Mariana Trofimescu - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

 

La data de 24 octombrie 2000 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, contestatia înregistrată la nr. 92 din 24 octombrie 2000, formulată de domnul Ioan Ivanov, precum si contestatia înregistrată la nr. 85 din 24 octombrie 2000, formulată de domnul Enache Pope.

Contestatiile privesc înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României la alegerile din 26 noiembrie 2000 si formează obiectul dosarelor Curtii Constitutionale nr. 328 D/2000 si, respectiv, nr. 329 D/2000.

Potrivit dispozitiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 19 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestatiile se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În cuprinsul contestatiei formulate de domnul Ioan Ivanov, contestatie care formează obiectul Dosarului nr. 328 D/2000, se sustine că fată de prevederile art. 81 alin. (4) din Constitutie, potrivit cărora "Nici o persoană nu poate îndeplini functia de Presedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi si successive, candidatura domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României la alegerile din 26 noiembrie 2000 este neconstitutională. Aceasta deoarece domnul Ion Iliescu a îndeplinit două mandate, si anume: primul mandat s-a consumat în perioada 1990-1992, iar cel de-al doilea, în perioada 1992-1996, ambele fiind "perfect constitutionale". Se arată că în anul 1996 domnul Ion Iliescu, desi ocupa functia de Presedinte al României si nu era membru al nici unui partid politic, a participat la alegeri pe lista Partidului Democratiei Sociale din România, astfel că si mandatul de senâtor al domnului Ion Iliescu este neconstitutional. În continuare se mai arată că România oferea conditii atractive pentru investitorii străini, care însă "au fost îndepărtati de guvernarea domnului Ion Iliescu, cu sintagma «Nu ne vindem tara» sau «Nu avem nevoie de americani, noi vom construi o democratie originală»,". În sfârsit, se mai afirmă că “domnul Ion Iliescu este singurul vinovat pentru starea în care a ajuns România".

Prin contestatia formulată de domnul Enache Pope, care formează obiectul Dosarului nr. 329 D/2000, se solicită respingerea candidaturii domnului Ion Iliescu la functia de Presedinte al României la alegerile din anul 2000, deoarece domnul "Ion Iliescu a efectuat trei mandate prezidentiale: primul mandat, chiar dacă de durată mai mică, a fost ianuarie-mai 1990 si a fost anteconstitutional, iar ultimele două au fost constitutionale, în bună regulă", ajungându-se la concluzia că "el îl solicită acum pe al patrulea, cu titlu general si pe al treilea cu titlu constitutional". În sustinerea acestor argumente sunt invocate prevederile art. 81 alin. (4) din Constitutia României, care limitează la două numărul mandatelor la functia de Presedinte al României. În continuare sunt formulate consideratii de ordin politic si personal, pentru care autorul contestatiei apreciază că domnul Ion Iliescu nu poate candida la functia de presedinte al României, si anume: practica internatională, din care este mentionată hotărârea Curtii Constitutionale a Federatiei Ruse, care în 1998 a respins cererea lui Boris Eltin pentru un nou mandat de Presedinte al Rusiei; trecutul politic al domnului Ion Iliescu, care îl face incompatibil cu functia supremă în stat, exemplificându-se prin rolul principal al acestuia în persecutiile si epurările din anii 1956-1959 în rândurile studentilor si cadrelor universitare, "distrugând si generatiile de studenti cu mineriadele anilor '90".

Deoarece ambele contestatii au acelasi obiect, si anume înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu la functia de Presedinte al României, iar între motivele invocate există o strânsă legătură, Curtea ridică, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare. Curtea Constitutională," în temeiul prevedevilor art. 164 din Codul de procedură civilă si al celor ale art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, dispune conexarea Dosarului nr. 329 D/2000 la Dosarul nr. 328 D/2000.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii în temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, apreciază ca fiind neîntemeiate contestatiile privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României, arătând, în esentă, următoarele: Decretui-lege nr. 92/1990 este un act normativ cu caracter provizoriu si tranzitoriu, care nu se referă la notiunea de mandat presedintial, ci la unele prerogative ale functiei de Presedinte al României. Notiunea de mandat al Presedintelui României este utilizată pentru prima dată în Legea nr. 69/1992, adoptată în temeiul Constitutiei din anul 1991. Rezultă că singurul mandat de Presedinte al României, în înteles constitutional, este cel îndeplinit ca urmare a alegerilor din septembrie 1992. În consecintă, se solicită respingerea contestatiilor.

 

CURTEA,

analizând contestatiile în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, ale art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicată, ale art. 2 alin. (2) si ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze contestatiile privind înregistrarea candidaturii doinnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României.

I. În opinia contestatorilor candidatul Ion Iliescu a îndeplinit două mandate de Presedinte al României, iar participarea sa la alegerile din 26 noiembrie 2000 încalcă art. 81 alin. (4) din Constitutie, care prevede că "Nici o persoană nu poate îndeplini functia de Presedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi si succesiv:

Examinând aceste sustineri, Curtea retine că, în legătură cu depunerea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru un al treilea mandat de Presedinte al României, cu două opinii separate, s-a pronuntat prin Hotărârea nr. 3 din 24 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 8 noiembrie 2000, în sensul că domnul Ion Iliescu a îndeplinit până în prezent un singur mandat de Presedinte al României, si anume în perioada 1992-1996, corespunzător prevederilor art. 81 alin. (4) si ale art. 83 alin. (1) din Constitutie.

Cele statuate de Curtea Constitutională prin Hotărârea nr. 3 din 24 octombrie 2000 îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice modificarea jurisprudentei.

II. În contestatia ce formează obiectul Dosarului nr. 328 D/2000 se mai sustine, de asemenea, că domnul Ion Iliescu, desi ocupa functia de Presedinte al României si nu era membru al nici unui partid politic, a participat la alegeri pe lista Partidului Democratiei Sociale din România, asa încât, în opinia contestatorului, si mandatul de senator al acestuia este neconstitutional.

Examinând aceste sustineri, Curtea constată că, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, Curtea Constitutională "veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui României si confirmă rezultatele sufragiului”. Aceste dispozitii constitutionale se regăsesc si în art. 2 alin. (2) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, text confiorm căruia “Curtea Constitutională, potrivit art. 144 lit. d) din Constitutie, veghează la respectarea, în întreaga tară, a prevederilor prezentei legi si confirmă rezultatele sufragiului”. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, "Curtea Constitutională poate fi sesizată pentru cazurile expres si limitativ prevăzute de art. 144 din Constitutie si în conditiile stabilite potrivit prezentei legi”. Fată de aceste prevederi constituiionale si legale rezultă că, potrivit competentei sale, Curtea Constitutională nu se poate învesti cu privire la constitutionalitatea mandatului de senator al domnului Ion Iliescu, contestatia urmând să fie respinsă si sub acest aspect.

III. În motivarea contestatiilor contestatorii formulează si o serie de consideratii personale si de ordin politic, potrivit cărora, în esentă, domnul Ion Iliescu este singurul vinovat de dezastrul economic în care a ajuns tara.

Ca urmare a examinării acestor motive, Curtea Constitutională retine că atât conditiile de eligibilitate, cât si impedimentele constitutionale pentru a fi ales în functia de Presedinte al României sunt prevăzute expres si limitativ la art. 35, art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3) si la art. 81 alin. (4) din Constitutie, texte al căror continut este următorul:

- Art. 35. "(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 37 alineatul (3).

(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani, pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele locale, si vârsta de cel putin 35 de ani, pentru a fi alesi în Senat sau în functia de Presedinte al României.”;

- Art. 34 alin. (2): "Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.”;

- Art. 16 alin. (3): "Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia romănă si domiciliul în tară ";

- Art. 37 alin. (3): "Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică.”;

- Art. 81 alin. (4): "Nici o persoană nu poate îndeplini functia de Presedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi si succesive. "

În spetă, examinând sustinerile contestatorului, Curtea constată că acestea nu se regăsesc în continutul prevederilor constitutionale anterior mentionate. Asemenea motive reprezintă opinii personale ale contestatorului, care, eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimării votului.

În consecintă, contestatiile ce fac obiectul cauzei de fată urmează să fie respinse.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. B.a), al art. 26 si al art. 27 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 2 alin. (2) si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992, cu majoritate de voturi în privinta motivelor întemeiate pe dispozitiile art. 81 alin. (4) si ale art. 83 alin. (1) din Constitutie si cu unanimitate de voturi sub celelalte aspecte,

 

CURTEA

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatiile privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României, contestatii formulate de domnii Ioan Ivanov si Enache Pope.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.302/1996

privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei si teledetectiei – IGR Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.302/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei si teledetectiei IGR Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 10 decembrie 1996, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Institutul Geologic al României - IGR Bucuresti exercită atributiile de serviciu geologic national care asigură organizarea, gestionarea si valorificarea publică a fondului national de date geologice, conservarea si valorificarea carotelor de foraje, a colectiilor de minerale, roci si flori de mină, precum si monitorizarea stării rnediului din zonele miniere."

2. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

3. Alineatul (2) al articolului 2 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"(2) Institutul are în cadrul structurii sale organizatorice subunităti fără personalitate juridică, necesare pentru realizarea obiectului său de activitate. Acestea sunt:

- Filiala Cluj-Napoca, str. Horea nr. 7, judetul Cluj;

- Filiala Deva, judetul Hunedoara;

- Filiala Gheorgheni, judetul Harghita;

- Observatorul Geofizic Surlari, judetul Ilfov;

- statiile de observare geomagnetică Deva, judetul Hunedoara, si Dreptu, judetul Neamt;

- Muzeul Geologic Nationat Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 2, sectorul 1 ;

- Litoteca Natională Bucuresti Sos. Chitilei nr. 58, sectorul 1;

- Laboratorul de Geomagnetism si Petrofizică Bucuresti, str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, sectorul 2."

4. Articolul 3 din anexa nr. 2 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei si teledetectiei - IGR Bucuresti exercită atributiile de serviciu geologic national care asigură organizarea, gestionarea si valorificarea publică a fondului national de date geologice, conservarea si valorificarea carotelor de foraje, a colectiilor, de minerale, roci si flori de mină, precum si monitorizarea stării mediului din zonele miniere."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare,

Lanyi Szábolcs

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

p. Ministrul industriei si comertului,

Sorin Potânc,

secretar de stat Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 1.070.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stingerea unor obligatii bugetare ale unor agenti economici care au suferit pierderi,

datorită blocării navigatiei în trafic international pe Dunăre, în perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 95 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Obligatiile bugetare reprezentând impozite, taxe si contributii, precum si majorările de întârziere aferente, datorate la bugetul de stat pentru perioada 1 aprilie 1999-30 iunie 2000 si neachitate de unii agenti economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul transportului fluvial si de operare portuară, care au suferit pierderi datorită blocării navigatiei în trafic international pe Dunăre, se anulează la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Obligatiile bugetare reprezentând impozite, taxe si contributii, precum si majorările de întârziere aferente, datorate la bugetul de stat pentru perioada 1 aprilie 1999-30 iunie 2000 si achitate de acesti agenti economici, se compensează, în cadrul aceluiasi buget, potrivit legii, cu obligatiile bugetare restante si viitoare, după caz, altele decât cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Agentii economici care beneficiază de prevederile art. 1 si 2, precum si obligatiile bugetare constând în impozite, taxe si contributii, care se anulează sau din care se face compensarea, după caz, sunt prevăzute în anexă.

Art. 4. - Nivelul majorărilor de întârziere aferente obligatiilor bugetare prevăzute la art. 1 si 2, datorate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care fac obiectul anulării sau compensării, după caz, este cel stabilit de organele competente prin acte de verificare.

Art. 5. - Eventualele diferente ale obligatiilor bugetare mentionate în anexă, constatate de organele competente prin acte de verificare si control ulterioare, se plătesc în termen de 15 zile de la data constatării.

Art. 6. - Organele competente subordonate Ministerului Finantelor vor proceda la întocmirea documentului de anulare a obligatiilor bugetare prevăzute la art. 1, până la data de 15 decembrie 2000, sau vor efectua procedura de stingere, prin compensare, a obligaitilor bugetare prevăzute la art. 2.

Art. 7. - Ministerul Finantelor va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p.Ministrul transporturilor

Adrian Gheorghe Marinescu

Ministrul finantelor

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale

Liviu Lucian Albu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 1.074.       

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

privind obligatiile datorate bugetului de stât de către agentii economici care au suferit pierderi, datorită blocării navigatiei în trafic

international pe Dunăre,  în perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000

 

- lei -

Nr.

crt

Denumirea societătii comerciale

Obligatii achitate la bugetul de stat

Obligatii neachitate la bugetul de stat

Impozit pe profit

Impozit pe salarii

T.V.A.

Impozit pe profit

impozit pe salarii

T.V.A.

l.IV - 3l.XII.1999

1.1- 30.VI.2000

l.IV - 3l.XII.1999

1.1 - 30.VI.2000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

"Romnav'' - S.A. Brăila, judetul Brăila

30.986.572

 

218.137.656

 

 

259.152.622

 

425.888.26

2.

"HGT Shipping" - S.R.L. Călărasi, judetul Călărasi

 

33.293.726

 

 

 

29.289.275

116.532.127

 

3.

"Tremula Nav" - S.A., Constanta, judetul Constanta

 

 

 

540.375.631

 

64.670.345

58.520.065

66.636.214

4.

"Conav J&T Shipping" - S.R.L. Constanta, judetul Constanta

 

 

 

 

 

17.671.300

2.089342

 

5.

"Management Transport Naval" - S.R.L. Constanta, judetul Constanta

 

 

 

 

 

8.375.430

8.070.240

 

6.

"Argos'' - S.A. Cernavodă, judetul Constanta

 

 

 

 

1.033.245.039

264.794.644

243.043.473

3.579.526.045

7.

Compania de Navigatie Fluvială Română "Navrom" - S.A. Galati, judetul .Galati

0

1.522.501.188

898.885.972

10.756.796.666

 

0

0

 

8.

"Trans Europa" - S.A. Galati, judeiul Galati

931.242.467

538.452.185

497.907.099

379.653.476

 

0

0

 

9.

"Dunarom Trading Company" - S.R.L. Galati, judetul Galati

190.750.682.

0

798.656.499

 

 

619.646.887

0

3.659.549.093

10.

"Etanav" - S.R.L. Galati, judetul Galati

 

27.542.076

0

 

 

45.078.696

146.597.700

560.102.057

11.

"M&P Nav" - S.R.L. Galati, judetul Galati

 

32.756.405

0

30.000.000

67.119.334

 

187.989.338

763.926.149

12.

"Resalv" - S.A. Galati, judeiul Galati

426.216.147

129.368.147

217.450.218

847.712.390

 

0

37.609.993

 

13.

"Tuax Rom" - S.A. Constanta, judetul Constanta

 

93.777.487

235.794.550

 

 

 

 

 

14.

Compania de Navigatie Fluvială Română "Giurgiu Nav" - S.A. Giurgiu, judetul Giurgiu

 

352.119.959

717.308.762

2.289.989.891

 

 

 

148.196.600

15.

Administratia pentru Exploatare Portuară "Giurgiu Port" - S.A. Giurgiu, judetul Giurgiu

252.022.150

355.924.400

 

640.240.602

152.741.178

 

 

653.962.036

16.

Navigatia Fluvială Română, Drobeta" S.A. Drobeta-Turnu. Severin, judetul Mehedinti

 

343.532.226

377.636.904

61.112.085

 

 

 

 

17.

Exploatare Portuară "Drobeta" - S.A. Orsova, judetul Mehedinti

 

124.199.622

71.173.744

591.728.157

 

 

288.059

261.318.117

18.

"Trans Europa Port” - S.R.L. Galati, Filiala Drobeta-Turnu Severin, judetul

Mehedinti

 

 

10.284.972

202.490.905

 

 

 

 

19.

"Danubtrans" - S.A. Smârdan, judetul Tulcea

 

15.251.328

 

248.067.592

 

11.821.777

24.778.460

 

20.

“Prior” - S.R.L. Văcăreni, judetul Tulcea

20.000.000

67.846.797

82.590.699

116.000.000

139.690.568

 

 

960.554.123

21.

"Delta Shipping” Ltd Bucuresti

 

15.500.237

 

81.454.382

 

 

 

 

22.

"Transorient" - S.A., Bucuresti

1.281.695.610

661.926.287

1.067.794.779

 

 

 

 

 

23.

"Transport Trade Service" - S.A Bucuresti

556.785.231

277.699.778

506.728.856

 

 

 

 

 

TOTAL:

3.689.699.396

4.591.691.848

5.700.350.710

16.785.603.777

1.325.676.785

1.387.623.310

825.518.797

11.115.656.700

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 435/1998 pentru aprobarea strategiei de privatizare

a Societătii Comerciale "Banc Post" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 435/1998 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Comerciale "Banc Post" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 31 iulie 1998, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 505/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 25 iunie 1999, se modifică potrivit anexei* la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Presedintele Consiliului de administraiie

al Fondului Proprietătii de Stat,

Radu Sârbu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 1.081.

 


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Ministerului Finantelor de a achizitiona servicii de consultantă juridic

 

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutioa României ai ale art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea datoriei publice nr. 81/1999

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. – Se autorizează Ministrul Finantelor să încheie un contract de consultantă juridical cu firma LINKLATERS, pentru revizuirea documentatiei aferente emisiunii de obligatii denominate în euro, cu scadenta în anul 2003, având ca administrator de plasament banca de investitii Deutsche Bank AG.

            Art. 2. – Plata cheltuielilor în limita 2000 dolari S.U.A., aferente contractului încheiat conform art. 1, se face de Ministerul Finantelor, în conditiile legii, de la capitalul “Dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli”, prevăzut în bugetul de stat aprobat pentru anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul Finantelor

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000

Nr. 1.085