MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 581      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 20 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

199. - Ordonantă de urgentă privind înfiintarea Companiei Nationale "Imprimeria Natională" - S.A.

 

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea Companiei Nationale "Imprimeria Natională" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Compania Natională "Imprimeria Natională" - S.A., denumită în cele ce urmează Imprimeria Natională prin reorganizarea Regiei Autonome "Imprimeria Natională", care se desfiintează la data înmatriculării la oficiul registrului comertului a Companiei Nationale "Imprimeria Natională" - S.A.

(2) Imprimeria Natională este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni cu capital integral de stat, care se organizează si functionează în conformitate cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Imprimeria Natională functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, având ca obiect activităti de interes public national, în scopul realizării cadrului organizat pentru utilizarea, emiterea si circulatia hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau specifice pe economie, a tipăriturilor cu caracter special.

Art. 2. - Sediul social al Imprimeriei Nationale este în municipiul Bucuresti, bd Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor, cu îndeplinirea formalitătilor cerute de lege.

Art. 3. - Imprimeria Natională îsi poate constitui în tară si în străinătate sucursale, reprezentante, centre de lucru, agentii si altele asemenea, unităti fără personalitate juridică, înfiintate prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 4. - (1) Patrimoniul Imprimeriei Nationale se constituie prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Regii Autonome "Imprimeria Natională", conform bilantului contabil la data de 30 iunie 2000, si nu are în administrare bunuri proprietate publică a statului de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.

(2) Imprimeria Natională este proprietara bunurilor aflate în patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Natională", cu exceptia bunurilor detinute cu alt titlu.

(3) Celelalte bunuri aflate în administrarea Regie Autonome "Imprimeria Natională" trec în proprietatea Imprimeriei Nationale la data înmatriculării acesteia la Oficiul registrului comertului.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Imprimeria Natională preia toate drepturile si obligatiile, substituindu-se în toate litigiile în curs ale Regiei Autonome "Imprimeria Natională".

Art. 5. - (1) Capitalul social al Imprimeriei Nationale, la constituire, este de 5.617 milioane lei, vărsat integral la data înfiintării, si este împărtit în 56.170 actiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei, pe baza bilantului contabil întocmit la data de 30 iunie 2000, care va fi actualizat conform legii.

(2) Actiunile nominative ale Imprimeriei Nationale sunt detinute în totalitate si în mod exclusiv de statul român.

(3) Drepturile si obligatiile decurgând din calitatea de actionar unic al statului român se exercită de Ministerul Finantelor.

Art. 6. - Imprimeria Natională are ca obiect principal de activitate imprimarea, tipărirea, administrarea, difuzarea, expertizarea si evidenta hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau specifice pe economie, precum si alte activităti stabilite prin statutul prevăzut în anexa la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 7. - (1) Imprimeriei Nationale i se încredintează producerea cu titlu de exclusivitate a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, conform obiectului său de activitate.

(2) Imprimeriei Nationale i se încredintează în mod direct si unic gestionarea sistemului unitar de înseriere si numerotare a formularelor tipizate cu regim special, gestionarea activitătii de producere si distributie a biletelor de tombolă, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel si a cartoanelor pentru jocuri tip bingo desfăsurate, în săli de joc, prin retele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, conform obiectului său de activitate.

(3) Imprimeria Natională poate produce, gestiona sau distribui, în nume propriu sau în asociere cu alte persoane juridice, si alte produse decât cele prevăzute la alin. (1) si (2), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 8. - (1) Activitatea Imprimeriei Nationale se va desfăsura pe bază de buget propriu de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.

(2) Profitul net va fi repartizat potrivit reglementărilor legale în vigoare. Dividendele nete realizate se fac venit la bugetul de stat.

Art. 9. - (1) Modificarea formei juridice a Imprimeriei Nationale se poate face numai prin lege.

(2) Imprimeria Natională se poate dizolva în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;

b) deschiderea procedurii falimentului;

c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a actionarilor nu hotărăste reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă;

d) alte situatii prevăzute de lege.

Art. 10. - Personalul Imprimeriei Nationale este preluat prin transfer de la Regia Autonomă "Imprimeria Natională" si îsi păstrează salariile avute la data transferului până la negocierea si încheiarea noului contract colectiv de muncă, potrivit legii.

Art. 11. - (1) Regia Autonomă "Imprimeria Natională" va continua să îsi desfăsoare activitatea până la data înmatriculării Imprimeriei Nationale la oficiul registrului comertului.

(2) La aceeasi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 596 din 28 septembrie 1992 privind înfiintarea Regiei Autonome "Imprimeria Natională", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 29 martie 1996, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 199.

 

ANEXA

 

STATUTUL

Companiei Nationale "Imprimeria Natională" - S.A.

 

CAPITOLUL I - Denumirea, forma juridică, sediul, durata

 

ARTICOLUL 1 - Denumirea

(1) Denumirea societătii comerciale este Compania Natională "Imprimeria Natională" - S.A.

(2) În toate actele, anunturile, publicaTiile si documentele emanând de la companie se vor mentiona denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal.

 

ARTICOLUL 2 - Forma juridică

(1) Compania Natională "Imprimeria Natională" - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni. Aceasta îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut.           

(2) Compania Natională "Imprimeria Natională" - S.A. este societate comercială de interes public national.       

(3) Compania Natională "Imprimeria Natională" S.A. este denumită în continuare Imprimeria Natională.

 

ARTICOLUL 3 - Sediul social

(1) Sediul social al Imprimeriei Nationale este în municipiul Bucuresti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor, cu îndeplinirea formalitătilor prevăzute de lege.

(2) Imprimeria Natională poate înfiinta prin hotărâre a adunării generale a actionarilor, în tară si în străinătate, sucursale, reprezentante, centre de lucru, agentii, puncte de vânzare si altele asemenea, unităti fără personalitate juridică, cu respectarea legislatiei în vigoare.

 

ARTICOLUL 4 - Durata

Imprimeria Natională se constituie ca persoană juridică cu durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II - Scopul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5 - Scopul

Imprimeria Natională desfăsoară activitate de interes public national în domeniul poligrafic, în scopul realizării cadrului organizat pentru utilizarea, emiterea si circulatia hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special comune sau specifice pe economie, a tipăriturilor cu caracter special care impun măsuri de protectie împotriva falsificării sau contrafacerii.

 

ARTICOLUL 6 - Obiectul de activitate

Imprimeria Natională are ca obiect de activitate:

A. Activităti principale;

a) productia poligrafică, activitatea editorială, tipărirea publicatiilor periodice si neperiodice, imprimarea de formulare tipizate si/sau cu regim special, documente si tipărituri administrative specifice activitătii financiar-contabile si de trezorerie, bonuri de tezaur, actiuni, titluri de stat si de proprietate, obligatiuni necesare pentru finantarea deficitului bugetar, cecuri bancare, înscrisuri de stat, acte de identitate si imprimate confidentiale, alte hârtii de valoare;

b) producerea, cu titlu de exclusivitate, a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, certificatelor de autorizare a unor activităti;

c) gestionarea sistemului unitar de înseriere si numerotare a formularelor tipizate cu regim special, gestionarea activitătii de producere si distributie a biletelor de tombolă, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel si a cartoanelor pentru jocuri tip bingo desfăsurate în săli de joc, prin retele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate;

d) producerea, cu titlu de exclusivitate, a tipăriturilor cu caracter special ce impun măsuri de protectie împotriva falsificării sau contrafacerii, elaborate de alte institutii si de organele administratiei publice centrale si locale;

e) expertizarea privind autenticitatea hârtiilor de valoare românesti si străine, care fac obiectul de activitate al Imprimeriei Nationale;

f) difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al companiei nationale prin concesionarea drepturilor de vânzare altor agenti economici sau prin retea proprie;

g) efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;

h) efectuarea de experimentări, studii, prognoze si norme în domeniul specific de activitate;

i) organizarea actiunilor de formare si perfectionare profesională în domeniul specific de activitate;

j) asigurarea, conform prevederilor legale în vigoare, a colaborării si cooperării tehnice, stiintifice si tehnologice în sistem de reprezentare si/sau prin asociere cu firme din tară si din străinătate pentru produsele specifice domeniului poligrafic;

k) realizarea altor produse poligrafice sau activităti, conform prevederilor legale.

B. Activităti conexe celor prevăzute la lit. A, precum si alte activităti:

a) operatiuni de comert interior si exterior, legate de obiectul de activitate;

b) servicii informatice, activitate de software de bază si aplicativă pentru calculatoare si retele de calculatoare;

c) realizarea investitiilor pentru dezvoltări, modernizări, automatizări si retehnologizări;

d) realizarea de studii de marketing si sondaje în legătură cu obiectul de activitate;

e) servicii de reclamă si publicitate, organizarea de expozitii, simpozioane si schimburi de experientă;

f) activităti financiare, de consultantă, leasing, management si de reprezentare în nume propriu sau în asociere;

g) gestionarea titlurilor de proprietate intelectuală preluate de la fosta Regie Autonomă "Imprimeria Natională", precum si a celor pentru care dobândeste protectie, conform legislatiei în vigoare;

h) participarea, inclusiv ca membru, la organizatiile europene si internationale cu caracter profesional, la congresele, conferintele si la întreaga activitate a acestora, precum si colaborarea cu entităti juridice similare din străinătate, în problemele specifice activitătii din domeniul producerii hârtiilor de valoare;

i) orice alte activităti si servicii legate direct sau indirect dă obiectul de activitate.

 

CAPITOLUL III - Capitalul social si actiunile

 

ARTICOLUL 7 - Capitalul social si actiunile

(1) Capitalul social initial al Imprimeriei Nationale la data înfiintării este de 5.617 milioane lei si se constituie pe baza bilantului contabil încheiat la data de 30 iunie 2000, prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Imprimeria Natională", fiind împărtit în 56.170 actiuni nominative, fiecare actiune având o valoare de 100.000 lei.

(2) Capitalul social este în întregime detinut de statul român, în calitate de actionar unic, si este vărsat integral la data constituirii Imprimeriei Nationale.

(3) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.

(4) Ministerul Finantelor reprezintă statul ca actionar unic al Imprimeriei Nationale si exercită toate drepturile si obligatiile ce decurg din această calitate.

(5) Reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor se numesc prin ordin al ministrului finantelor.

 

ARTICOLUL 8 - Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL IV - Conducerea si administrarea Imprimeriei Nationale

 

ARTICOLUL 9 - Adunarea generală a actionarilor

(1) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al Imprimeriei Nationale care decide asupra activitătii acesteia si asupra politicii economice. Reprezentatii statului în adunarea generală a actionarilor sunt în număr de 3 si sunt numiti prin ordin al ministrului finantelor.

(2) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) analizează, aprobă sau modifică bilantul contabil după ascultarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor;

b) numeste si revocă membrii consiliului de administratie si le stabileste remuneratia;

c) numeste cenzorii, le fixează remuneratia si numeste cenzorii supleanti;

d) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

e) aprobă nivelul fondului de rezervă statutar;

f) alte atributii prevăzute de lege.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(4) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (3), adunarea generală ordinară care se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări generale ordinare, oricare ar fi numărul membrilor prezenti, cu majoritate.

(5) Adunarea generală extraordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) aprobă mutarea sediului social al Imprimeriei Nationale, precum si a unitătilor fără personalitate juridică din subordinea acesteia;

b) aprobă înfiintarea, reorganizarea ori desfiintarea unitătilor fără personalitate juridică din subordinea Imprimeriei Nationale;

c) aprobă majorarea capitalului social si conditiile efectuării acesteia;

d) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia;

e) aprobă participarea la constituirea de noi societăti comerciale sau de asocieri;

f) aprobă reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;

g) aprobă încheierea de acte juridice prin care Imprimeria Natională dobândeste, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul său, a căror valoare depăseste jumătate din valoarea contabilă a activelor acesteia la data încheierii actului juridic respectiv.

(6) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale prevăzute la lit. a)-f).

(7) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor este necesară prezenta a trei pătrimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(8) Dacă adunarea generală extraordinară a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (7), adunarea generală extraordinară care se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, oricare ar fi numărul membrilor prezenti, cu majoritate.

 

ARTICOLUL 10 - Convocarea adunării generale a actionarilor

(1) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(2) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată de presedintele consiliului de administratie ori de câte ori este cazul, în conformitate cu dispozitiile prezentului statut.

(3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul si ora desfăsurării adunării generale a actionarilor, ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor fi puse în discutie, si, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Finantelor cu cel putin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfăsurarea lucrărilor adunării generale a actionarilor.

(4) Adunarea generală a actionarilor poate lua hotărâri si fără îndeplinirea formalitătilor prevăzute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor legale si ale prezentului statut referitoare la validitatea hotărârilor adoptate.

(5) Sedintele adunărilor generale ale actionarilor vor putea avea loc la sediul Imprimeriei Nationale sau în orice alt loc mentionat în convocare.

 

ARTICOLUL 11 - Organizarea adunării generale a actionarilor

(1) Sedintele adunărilor generale ale actionarilor sunt conduse de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată pentru a-l înlocui. Presedintele numeste un secretar pentru îndeplinirea formalitătilor cerute de lege.

(2) Cu ocazia adunărilor generale ale actionarilor sunt întocmite procese-verbale într-un registru special.

(3) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor trebuie să contină mentiuni privind formalitătile de convocare, locul, ora, data sedintei, reprezentantii actionarului unic, rezumatul problemelor puse în discutie si deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si mandatul, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul-verbal de sedintă.

(4) Procesul-verbal va fi semnat de presedintele de sedintă si de secretarul adunării generale a actionarilor, desemnat pentru întocmirea acestuia.

 

ARTICOLUL 12 - Hotărârile adunărilor generale ale actionarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale ale actionarilor se vor depune, în situatiile prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la oficiul registrului comertului, în vederea mentionării lor în registru.

(2) În cazul adoptării unor hotărâri de modificare a prezentului statut se va publica numai actul aditional, întocmit pe baza procesului-verbal al adunării generale a actionarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.

(3) Hotărârile adunărilor generale ale actionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalităti si, după caz, a oricăror alte cerinte prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 13 - Consiliul de administratie

(1) Imprimeria Natională este condusă de consiliul de administratie compus din 5 membri, persoane fizice cu cetătenie română domiciliate în România, dintre care unul este desemnat prin ordin al ministrului finantelor si îndeplineste functia de presedinte.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii lor pe noi perioade cu aceeasi durată.

(3) Consiliul de administratie se întruneste la sediul Imprimeriei Nationale, lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui.

(4) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte sau de persoana desemnată de acesta. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor. În caz de divergentă, presedintele consiliului de administraiie are drept de veto, iar problema aflată în divergentă este supusă spre analiză adunării generale a actionarilor.

(6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte. Acestea se consemnează într-un proces-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semnează de membrii prezenti si de secretar.

(7) Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate si poate, de asemenea, recurge la specialisti pentru expertizarea anumitor probleme.

 

ARTICOLUL 14 - Presedintele consiliului de administratie

(1) Presedintele consiliului de administratie îndeplineste si functia de director general al Imprimeriei Nationale.

(2) Presedintele consiliului de administratie reprezintă Imprimeria Natională în relatiile cu tertii si este reprezentantul acesteia în organizatiile europene si internationale cu profil de activitate similar cu al Imprimeriei Nationale. El poate desemna o altă persoană în acest scop, fixând durata si limitele mandatului acordat.

(3) Presedintele consiliului de administratie va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicită de către ministrul finantelor situatia economico-financiară a Imprimeriei Nationale, stadiul realizării obiectivelor si criteriilor de performantă, precum si alte documentatii solicitate, vizate si certificate de cenzori, după caz.

 

ARTICOLUL 15 - Atributiile consiliului de administratie

Atributiile consiliului de administratie sunt următoarele:

a) aprobă organigrama Imprimeriei Nationale;

b) validează numirea de către presedintele său a directorilor executivi ai Imprimeriei Nationale;

c) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a actionarilor;

d) asigură gestiunea si coordonarea activitătii Imprimeriei Nationale;

e) negociază, împreună cu reprezentantii salariatilor, contractul colectiv de muncă;

f) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Imprimeriei Nationale;

g) pregăteste documentatia necesară pentru desfăsurarea adunărilor generale ale actionarilor;

h) prezintă adunării generale a actionarilor situatia economică si financiară a Imprimeriei Nationale, precum si raportul de activitate pe fiecare an;

i) aprobă regulamentul de organizare a Imprimeriei Nationale, a sucursalelor si a celorlalte structuri ale acesteia;

j) supune spre analiză adunării generale a actionarilor bilantul, contabil anual, contul de profit si pierderi si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli necesare în vederea desfăsurării activitătii Imprimeriei Nationale;

k) aprobă sau propune spre aprobare investitiile care urmează să se realizeze de către Imprimeria Natională, în conditiile legilor în vigoare;

l) aprobă constituirea si folosirea fondurilor de rezervă speciale;

m) îsi dă acordul pentru vânzarea sau achizitionarea de imobile, în conditiile legii;

n) îndeplineste orice alte atributii si are competentele care rezultă din lege sau din hotărârile adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 16 - Conducerea operativă

(1) Conducerea operativă a Imprimeriei Nationale este asigurată de directorul general, presedinte al consiliului de administratie, împreună cu directorii executivi numiti de acesta si validati de consiliul de administratie.

(2) Directorii executivi sunt salariati ai Imprimeriei Nationale, revocarea acestora constituind cauză de încetare a contractului lor individual de muncă. Directorii executivi nu pot fi membri ai consiliului de administratie.

 

CAPITOLUL V - Gestiunea

 

ARTICOLUL 17 - Cenzorii

(1) Gestiunea Imprimeriei Nationale este controlată de 3 cenzori si de 3 cenzori supleanti. Adunarea generală a actionarilor poate numi un cenzor extern independent, persoană juridică, în conditiile legii.

(2) Cenzorii si cenzorii supleanti vor fi numiti de adunarea generală a actionarilor, potrivit legii.

(3) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioadă de 2 ani si pot fi realesi.

(4) În exercitarea atributiilor lor de control cenzorii au dreptul să li se pună la dispozitie documentele privind situatia economico-financiară a Imprimeriei Nationale.

 

ARTICOLUL 18 - Obligatiile cenzorilor

(1) Cenzorii au următoarele obligatii principale:

a) verifică activitatea companiei si a unitătilor subordonate;

b) verifică bilantul contabil si contul de profit si pierderi din punct de vedere al legalitătii si al concordantei lor cu registrele Imprimeriei Nationale, regularitatea acestora din urmă, precum si dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilantului contabil;

c) întocmesc si prezintă anual adunării generale a actionarilor un raport amănuntit cuprinzând rezultatele verificărilor întreprinse în exercitarea atributiilor prevăzute la lit. b) si propunerile lor referitoare la bilantul contabil;

d) inspectează lunar, inopinat, casa si verifică existenta titlurilor sau a valorilor, proprietate a Imprimeriei Nationale ori primite în gaj, cautiune sau depozit;

e) convoacă adunarea generală a actionarilor în cazul în care nu a fost convocată de consiliul de administratie;

f) iau parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, fără drept de vot, putând să determine inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le consideră necesare, si aduc la cunostintă neregulile din administratie si încălcările prevederilor statutare si legale mai importante, constatate în urma verificărilor;

g) supraveghează aducerea la îndeplinire de către consiliul de administratie sau, după caz, de către lichidatori a dispozitiilor legii si ale prezentului statut;

h) îndeplinesc orice alte obligatii prevăzute de lege si de prezentul statut.

(2) Cenzorii îsi vor îndeplini obligatiile împreună ori separat, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI - Activitatea

 

ARTICOLUL 19 - Exercitiul financiar

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an, cu exceptia primului exercitiu financiar care începe la data constituirii Imprimeriei Nationale.

 

ARTICOLUL 20 - Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Imprimeriei Nationale se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 21 - Evidenta contabilă

(1) Imprimeria Natională va organiza si va conduce evidenta contabilă în conformitate cu prevederile legale si va întocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

(2) În termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a actionarilor, o copie de pe bilantul contabil, împreună cu contul de profit si pierderi, raportul consiliului de administratie, raportul cenzorilor si procesul-verbal al adunării generale a actionarilor se vor depune la administratia financiară competentă. După vizarea bilantului contabil de către administratia financiară documentele mentionate mai sus se vor depune la oficiul registrului comertului si la Ministerul Finantelor.

 

CAPITOLUL VII - Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea

 

ARTICOLUL 22 - Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a Imprimeriei Nationale se poate face numai prin lege.

 

ARTICOLUL 23 - Dizolvarea

Imprimeria Natională va fi dizolvată în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;

b) deschiderea procedurii falimentului;

c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a actionarilor nu hotărăste reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă;

d) alte situatii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 24 - Falimentul

(1) În caz de dizolvare a Imprimeriei Nationale, adunarea generală a actionarilor ori, după caz, instanta de judecată va decide lichidarea administrativă sau falimentul.

(2) Falimentul Imprimeriei Nationale si repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VIII - Litigii

 

ARTICOLUL 25 - Solutionarea litigiilor

(1) Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea si aplicarea prevederilor prezentului statut, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor solutiona de către instantele judecătoresti competente din România.

(2) Litigiile de orice fel apărute între Imprimeria Natională si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun. Părtile pot alege si calea arbitrală.

 

CAPITOLUL IX - Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 26

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile legale în vigoare aplicabile activitătilor desfăsurate de Imprimeria Natională.