MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 584      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 21 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.091. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999

 

1.140. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru achizitionarea aparaturii topogeodezice si a echipamentelor pentru punerea în posesie a terenurilor forestiere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2000, necesare Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului

 

1.141. - Hotărâre privind aprobarea activitătilor prevăzute pentru Etapa a II-a - 2001 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de finantare a acestuia

 

1.142. - Hotărâre privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare

a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998*) pentru reglementarea modului si conditiilor

de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată

a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999

 


*) Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 98/1999 si a mai fost modificată prin: Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/1998, Ordonanta Guvernului nr. 37/2000, Ordonanta Guvernului nr. 113/2000 si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000.

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si ale art. II din Ordonanta Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Bunurile de consum alimentar, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 113/1999, si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, vor fi supuse valorificării fără a fi necesare buletine de analiză, dacă se încadrează în interiorul termenului de valabilitate mentionat pe ambalaj. În situatia în care pentru aceste bunuri se depăseste termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj este interzisă valorificarea lor pentru consumul uman. Aceeasi procedură de valorificare se aplică si în cazul animalelor si al păsărilor vii. Valorificarea acestora se face en detail sau angro, cu plata integrală sau esalonat, pe măsura vânzării."

2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului comisia de evaluare va proceda la evaluarea acestora în maximum 10 zile."

3. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"(5) Comisia de evaluare se va întruni ori de căte ori va fi necesar."

4. Alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

(6) Directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stabileste prin decizie componenta comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanti, în scopul înlocuirii operative a membrilor comisiei în cazul absentei acestora. Prezenta membrilor comisiei de evaluare este obligatorie."

5. Alineatul (3) al articolului 7 se abrogă.

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Bunurile de consum alimentar, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 113/1999, si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate sau din valoare, inclusiv animalele si păsările vii, precum si bunurile al căror termen de garantie expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărării ce se va pronunta în litigiul al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare vor fi valorificate de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populatie, la preturile stadiului corespunzător de comercializare din zona în care are loc aceasta."

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Bunurile care au intrat în proprietatea privată a statului se valorifică prin:

a) magazine proprii care apartin organului de valorificare, acolo unde volumul bunurilor care urmează să fie vândute asigură continuitate în functionarea acestora.

Vânzarea bunurilor în magazine proprii se poate face în sistem comercial en detail si angro, la valoarea stabilită de comisia de evaluare.

Vânzarea bunurilor în sistem angro se poate face cu plata integrală sau esalonat pe o perioadă de maximum 12 luni si pentru bunuri în valoare totală de peste 10 milioane lei;

b) licitatie publică, pentru bunurile imobile care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari. Licitatia publică se poate organiza si pentru bunurile individuale sau pentru loturile de bunuri a căror valoare este mai mare de 10 milioane lei.

În această situatie alegerea metodei de valorificare se face de către comisia de evaluare.

Valoarea de pornire a licitatiei este valoarea stabilită de comisia de evaluare.

În vederea organizării licitatiei se vor publica în presă anunturi de vânzare, care trebuie să cuprindă informatiile privind organizarea licitatiei.

Lista cuprinzând bunurile care fac obiectul licitatiei va fi afisată la sediul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, iar informatiile necesare vor fi puse la dispozitie celor interesati de către birourile de valorificare din cadrul acestora.

Publicarea anuntului de vânzare se va face în timp util, după evaluarea bunurilor. Anuntul de vânzare poate avea caracter general sau caracter concret, în functie de volumul de bunuri ce urmează să fie valorificate prin licitatie publică.

Data licitaiiei se va stabili în termen de cel putin 5 zile de la publicare anuntului de vânzare. Licitatia se va desfăsura în prezenta unei comisii formate din 3 membri desemnati prin decizie a directorului general al organului de valorificare.

Comisia de licitatie va verifica garantia depusă de participantii la licitatie, care nu poate fi mai mică de 10% din valoarea de pornire a licitatiei, si va întocmi lista cuprinzând persoanele acceptate la licitatie.

Garantia stabilită se depune de către participantii la licitatie în contul 50.05 «Disponibil din sume de mandat si sume în depozit ale ministerelor si institutiilor subordonate» deschis la unitătile trezoreriei statului pe seama directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Licitatia se va desfăsura în locul si la ora indicate în anuntul de vânzare, dacâ sunt cel putin 2 ofertanti.

În situatia în care nu se prezintă 2 ofertanti, licitatia nu va mai avea loc, încheindu-se un proces-verbal de constatare.

În situatia în care nu se obtine valoarea de pornire a licitatiei, va avea loc o nouă licitatie.

Reluarea licitatiei se va stabili de către biroul de valorificări din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de maximum 30 de zile de la data primei licitatii, cu respectarea procedurii stabilite initial.

Dacă la a doua licitatie se prezintă un singur ofertant si acesta îndeplineste conditiile de participare, el este admis si va avea loc negocierea valorii de achizitie a bunurilor, care nu poate fi sub valoarea de pornire a licitatiei.

În situatia în care în urma celor două licitatii nu se obtine valoarea de pornire a licitatiei, în termen de 60 de zile de la data primei licitatii comisia de evaluare va proceda la o reducere a acestei valori cu maximum 50%. În termen de 30 de zile de la data reducerii valorii initiale se va organiza o nouă licitatie, cu respectarea procedurii initiale, care se poate desfăsura si cu participarea unui singur ofertant.

Pasul de licitare nu poate fi mai mic de 5% si mai mare de maximum 20% din valoarea de pornire a licitatiei;

c) în regim de consignatie, precum si prin societăti comerciale tip consignatie, pe baza principiului licitării comisionului în cadrul limitei de maximum 20% din valoarea bunurilor.

Licitarea comisionului se poate face la începutul anului sau ori de câte ori este necesar, cu conditia ca la stabilirea acestuia să se aibă în vedere următoarele criterii, după caz:

- volumul de marfă care poate fi preluat pentru valorificare;

- vadul comercial al comisionarului;

- dotarea materială;

- cuantumul garantiei bănesti care va fi depusă după adjudecarea licitatiei pentru perioada aferentă vânzării.

Cuantumul garantiei bănesti se stabileste de comisia de evaluare, în functie de volumul de marfă care poate fi preluat pentru valorificare. Garantia se depune de către consignatari în contul 50.05 «Disponibil din sume de mandat si sume în depozit ale ministerelor si institutiilor subordonate», deschis la unitătile trezoreriei statului pe seama directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

- respectarea obligatiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata în avans.

Din valoarea determinată de comisia de evaluare comisionarul va retine comisionul adjudecat, iar diferenta se face venit la bugetul de stat;

d) bursele de mărfuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Societatea comercială care preia spre vânzare bunuri în regim de consignatie va desface bunurile respective la pretul stabilit de comisia de evaluare, la care se adaugă T.V.A. aferentă comisionului. Plata contravalorii bunurilor vândute se va face pe măsura vănzării sau integral. Pentru nevărsarea la timp de către societătile comerciale a sumelor încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului organele de valorificare vor calcula majorări de întârziere în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Ministerul Finantelor poate transmite cu titlu gratuit unele bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:

a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotări aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora.

Repartizarea acestor bunuri se face de către o comisie interministerială care va functiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor, Ministerului Industriei si Comertului, Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Directiei Generale a Vămilor si ai Ministerului Functiei Publice.

Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodică Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de la Directia Generală a Vămilor.

Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Directia Generală a Vămilor au obligatia de a comunica lunar Ministerului Finantelor situatia nominală privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au intrat, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-au înregistrat asemenea bunuri, conform anexei nr. 2.

Înscrierea în situatia lunară înaintată Ministerului Finantelor trebuie să cuprindă numai autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au o situatie clară din punct de vedere juridic, în sensul că au intrat definitiv în proprietatea privată a statului. Totodată situatiile lunare vor cuprinde doar autovehiculele care sunt în stare de functionare si corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice sau care, indiferent de gradul de uzură, pot fi aduse în stare de functionare în urma unor reparatii.

Comisia interministerială analizează cererile de atribuire gratuită a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunilor si a motoarelor atasabile acestora si le repartizează în administrarea ministerelor, autoritătilor publice centrale si locale, în limita normativelor de dotare a acestora.

Secretariatul General al Guvernului va comunica Ministerului Finantelor, după fiecare sedintă, situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum si situatia celor neatribuite gratuit.

Predarea autovehiculelor către institutiile cărora le-au fost atribuite si valorificarea celor neatribuite de către organul de valorificare se vor efectua pe baza comunicării exprese a Ministerului Finantelor.

Înmatricularea autovehiculelor atribuite cu titlu gratuit se face conform reglementărilor în vigoare.

Pentru autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări afererite, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, neatribuite gratuit, Secretariatul General al Guvernului va comunica Ministerului Finantelor dacă bunurile respective rămân la dispozitia sa sau dacă acestea pot fi valorificate de Ministerul Finantelor în conditiile prezentelor norme metodologice.

Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finantelor pentru autovehicule, ambulante sanitare cu dotări aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora sunt prezentate în anexa nr. 2. Autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care nu îndeplinesc conditiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, sau cele care nu sunt repartizate de comisia interministerială pot fi valorificate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, astfel:

- prin licitatie publică;

- ca piese componente;

- prin atribuire cu titlu gratuit;

- prin unitătile de colectare si valorificare a deseurilor;

- prin distrugere.

Expertizarea tehnică si evaluarea mijloacelor de transport intrate în proprietatea privată a statului se vor efectua de Ministerul Transporturilor prin Registrul Auto Romăn, pentru autovehicule, si de Inspectoratul Navigatiei Civile pentru ambarcatiuni si motoare atasabile acestora.

Expertizarea tehnică si evaluarea mijloacelor de transport intrate în proprietatea privată a statului se fac cu experti tehnici din cadrul structurilor tehnice de specialitate ale Ministerului Transporturilor.

Decontarea contravalorii lucrărilor de expertizare si de evaluare se face pe bază de tarife aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor si al ministrului finantelor.

Conditiile concrete în care se va realiza activitatea de expertizare si de evaluare se vor stabili printr-un protocol care se va încheia între Ministerul Finantelor si Ministerul Transporturilor prin Registrul Auto Român si Inspectoratul Navigatiei Civile;

b) creselor, grădinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, azilurilor, spitalelor, scolilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale. În vederea atribuirii cu titlu gratuit, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, consultă organele administratiei publice locale sau judetene ori serviciile ministeriale descentralizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale.

În situatia acceptării bunurilor directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui gratuit bunuri în valoare de până la 10 milioane lei/beneficiar.

Se pot atribui bunuri cu titlu gratuit categoriilor de beneficiari mentionati la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 si în situatia în care comisia de evaluare constată că valorificarea acestora nu poate fi făcută în cadrul termenului de valabilitate.

În această situatie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se va face cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.

Pentru bunurile care vor fi atribuite cu titlu gratuit, în valoare de peste 10 milioane lei/beneficiar, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor înainta Ministerului Finantelor propuneri concrete si motivate, care vor cuprinde: beneficiarul bunurilor, lista cuprinzând bunurile, atât cantitativ, cât si valoric.

În situatia producerii unor calamităti naturale se pot atribui bunuri cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma acestora, la solicitarea autoritătii publice locale sau a institutiilor de cult, fără ca bunurile respective să mai urmeze procedura de valorificare. Atribuirea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin intermediul institutiilor de cult sau al consiliilor locale;

c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada că au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informational, educativ, stiintific etc., la solicitarea acestora.

Persoanele fizice sau juridice mentionate mai sus vor înainta în acest sens Ministerului Finantelor o solicitare însotită de un act doveditor din care să rezulte caracterul bunurilor si calitatea de destinatar initial al acestora;

d) persoanelor fizice si juridice care au calitatea de destinatar, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu pot fi valorificate în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, cu modificările si completările ulterioare. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe bază de hotărâre a Guvernului initiată de Ministerul Finantelor.

Pentru initierea hotărârii Guvernului persoana fizică sau juridică va prezenta Ministerului Finantelor o documentatie din care să rezulte că acesta este utilizator unic al bunurilor respective;

e) ministerelor, autoritătilor publice centrale si locale echipamente de comunicatie, tehnică de calcul si birotică, cu respectarea procedurilor de declarare si de evaluare.

Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor mentionate mai sus ministerelor, autoritătilor publice centrale si locale, precum si serviciilor publice descentralizate ale ministerelor, la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, se face ca urmare a unei solicitări adresate Ministerului Finantelor.

Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor transmite trimestrial Ministerului Finantelor lista detaliată cuprinzând echipamentele de comunicatii, tehnică de calcul si birotică intrate în proprietatea privată a statului, stadiul evaluării, valorificării, precum si soldul final al acestora, împreună cu anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;

f) persoanelor juridice care nu îndeplinesc conditia de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar initial, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului si care nu pot fi valorificate în urma unui rtumăr de 3 licitatii.

În vederea atribuirii cu titlu gratuit a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, persoanele juridice vor înainta Ministerului Finantelor o solicitare în acest sens, însotită de acte doveditoare din care să rezulte calitatea de destinatar initial al acestor bunuri.

În situatia în care s-a aprobat atribuirea cu titlu gratuit, predarea bunurilor se face numai după plata taxelor datorate.

În cazul în care nu se aprobă atribuirea cu titlu gratuit, aceasta se comunică persoanei juridice în termen de 15 zile.

(2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la lit. b), c) e) si f) se face cu aprobarea ministrului finantelor, pentru cele care intră în competenta Ministerului Finantelor, sau prin decizie a directorului general al directiei generale a finanielor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru cele care intră în competenta directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Atribuirea bunurilor cu titlu gratuit, în conditiile prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare.

(3) Dacă bunurile nu sunt preluate în termen de 3 luni de la data aprobării atribuirii cu titlu gratuit, acestea vor primi alte destinatii, conform legii."

10. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Organele de valorificare au următoarele competente si obligatii:

- propun Ministerului Finantelor transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, pentru valori mai mari de 10 milioane lei/beneficiar;

- restituie sumele în lei, încasate gresit sau fără bază legală, precum si bunurile intrate în proprietatea privată a statului, gresit sau fără bază legală, la nivelul valorii recuperate în urma valorificării bunurilor sau la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în cazul bunurilor care au fost transmise cu titlu gratuit, în baza procesului-verbal de predare-preluare. Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, gresit sau fără bază legală, care nu au fost valorificate sau atribuite cu titlu gratuit, se vor restitui persoanei juridice sau fizice de la care au fost preluate;

- restituie sumele obtinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 6 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, în cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă se dispune aceasta, la nivelul actualizat al preturilor, în functie de pretul de evaluare initial;

- verifică dacă sumele realizate din valorificarea bunurilor se varsă în termen la bugetul de stat; în caz contrar se iau măsuri de virare a sumelor respective;

- controlează dacă persoanele juridice si fizice care au preluat spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului le păstrează în bune conditii;

- asigură la preluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora sigilarea acestor bunuri;

- cu handicap, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale. În vederea atribuirii cu titlu gratuit, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, consultă organele administratiei publice locale sau judetene ori serviciile ministeriale descentralizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale.

În situatia acceptării bunurilor directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui gratuit bunuri în valoare de până la 10 milioane lei/beneficiar.

Se pot atribui bunuri cu titlu gratuit categoriilor de beneficiari mentionati la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 si în situatia în care comisia de evaluare constată că valorificarea acestora nu poate fi făcută în cadrul termenului de valabilitate.

În această situatie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se va face cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.

Pentru bunurile care vor fi atribuite cu titlu gratuit, în valoare de peste 10 milioane lei/beneficiar, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor înainta Ministerului Finantelor propuneri concrete si motivate, care vor cuprinde: beneficiarul bunurilor, lista cuprinzând bunurile, atât cantitativ, cât si valoric.

În situatia producerii unor calamităti naturale se pot atribui bunuri cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma acestora, la solicitarea autoritătii publice locale sau a institutiilor de cult, fără ca bunurile respective să mai urmeze procedura de valorificare. Atribuirea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin intermediul institutiilor de cult sau al consiliilor locale;

c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada că au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informational, educativ, stiintific etc., la solicitarea acestora.

Persoanele fizice sau juridice mentionate mai sus vor înainta în acest sens Ministerului Finantelor o solicitare însotită de un act doveditor din care să rezulte caracterul bunurilor si calitatea de destinatar initial al acestora;

d) persoanelor fizice si juridice care au calitatea de destinatar, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu pot fi valorificate în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, cu modificările si completările ulterioare. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe bază de hotărâre a Guvernului initiată de Ministerul Finantelor.

Pentru initierea hotărârii Guvernului persoana fizică sau juridică va prezenta Ministerului Finantelor o documentatie din care să rezulte că acesta este utilizator unic al bunurilor respective;

e) ministerelor, autoritătilor publice centrale si locale echipamente de comunicatie, tehnică de calcul si birotică, cu respectarea procedurilor de declarare si de evaluare.

Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor mentionate mai sus ministerelor, autoritătilor publice centrale si locale, precum si serviciilor publice descentralizate ale ministerelor, la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, se face ca urmare a unei solicitări adresate Ministerului Finantelor.

Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor transmite trimestrial Ministerului Finantelor lista detaliată cuprinzând echipamentele de comunicatii, tehnică de calcul si birotică intrate în proprietatea privată a statului, stadiul evaluării, valorificării, precum si soldul final al acestora, împreună cu anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;

f) persoanelor juridice care nu îndeplinesc conditia de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar initial, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului si care nu pot fi valorificate în urma unui număr de 3 licitatii.

În vederea atribuirii cu titlu gratuit a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, persoanele juridice vor înainta Ministerului Finantelor o solicitare în acest sens, însotită de acte doveditoare din care să rezulte calitatea de destinatar initial al acestor bunuri.

În situatia în care s-a aprobat atribuirea cu titlu gratuit, predarea bunurilor se face numai după plata taxelor datorate.

În cazul în care nu se aprobă atribuirea cu titlu gratuit, aceasta se comunică persoanei juridice în termen de 15 zile.

(2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la lit. b), c) e) si f) se face cu aprobarea ministrului finantelor, pentru cele care intră în competenta Ministerului Finantelor, sau prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru cele care intră în competenta directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Atribuirea bunurilor cu titlu gratuit, în conditiile prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare.

(3) Dacă bunurile nu sunt preluate în termen de 3 luni de la data aprobării atribuirii cu titlu gratuit, acestea vor primi alte destinatii, conform legii."

10. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Organele de valorificare au următoarele competente si obligatii:

- propun Ministerului Finantelor transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, pentru valori mai mari de 10 milioane lei/beneficiar;

- restituie sumele în lei, încasate gresit sau fără bază legală, precum si bunurile intrate în proprietatea privată a statului, gresit sau fără bază legală, la nivelul valorii recuperate în urma valorificării bunurilor sau la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în cazul bunurilor care au fost transmise cu titlu gratuit, în baza procesului-verbal de predare-preluare. Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, gresit sau fără bază legală, care nu au fost valorificate sau atribuite cu titlu gratuit, se vor restitui persoanei juridice sau fizice de la care au fost preluate;

- restituie sumele obtinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 6 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, în cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă se dispune aceasta, la nivelul actualizat al preturilor, în functie de pretul de evaluare initial;

- verifică dacă sumele realizate din valorificarea bunurilor se varsă în termen la bugetul de stat; în caz contrar se iau măsuri de virare a sumelor respective;

- controlează dacă persoanele juridice si fizice care au preluat spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului le păstrează în bune conditii;

- asigură la preluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora sigilarea acestor bunuri;

- raportează lunar Ministerului Finantelor situatia privind autovehiculele, ambulaniele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, intrate în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 2;

- raportează trimestrial Ministerului Finantelor situatia generală privind valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 3, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului;

- tin evidenta bunurilor intrate în proprietatea privată a statului si a sumelor obtinute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale în vigoare;

- organizează evidenta strictă a proceselor-verbale de predare-preluare, prin înregistrarea în evidenta lucrărilor curente si îndosarierea acestora pe detinătorii de la care s-au primit bunurile, persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea."

11. Alineatul (7) al articolului 18 se abrogă.

12. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - (1) veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se colectează în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, cu modificările si completările ulterioare» deschis pe seama directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la trezoreria statului. În cazul încasării contravalorii bunurilor respective în numerar, sumele se depun la casieria trezoreriei statului în prima zi lucrătoare de la încasare.

(2) Din sumele colectate directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, acoperă pe bază de documente legale cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor respective, având obligatia ca în termen de 3 zile lucrătoare de la încasare să vireze disponibilitătile rămase în contul bugetului de stat 20.22.01.12 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate».

(3) În cazul în care pentru anumite cheltuieli efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se prezintă documentele justificative după virarea disponibilitătilor rezultate din valorificare în contul de venituri al bugetului de stat mentionat mai sus, se va proceda astfel:

- directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor întocmi un referat în care vor fi consemnate, pe bază de documente justificative, sumele care urrnează să fie restituite din contul bugetului de stat în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, cu modificările si completările ulterioare». Referatul va fi semnat de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si va purta viza de control financiar preventiv propriu;

- unitătile trezoreriei statului vor restitui suma totală aprobată în referat din contul bugetului de stat 20.22.01.12 «Incasări din valorificarea bunurilor confiscate», în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, cu modificările si completările ulterioare»;

- după alimentarea contului 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, cu modificările si completările ulterioare» directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor dispune plătile legale către beneficiari.

(4) În situatia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenta va fi acoperită de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor."

13. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Diferenta de cheltuieli neacoperită din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se acoperă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor, respectiv de la capitolul 72.01 «Alte actiuni», subcapitolul 72.01.50 «Alte cheltuieli», alineatul 30,07 «Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile legale».

(2) Cheltuielile de delegare (transport, cazare si indemnizatia de delegare) pentru membrii comisiei de distrugere vor fi plătite de institutia care i-a desemnat."

14. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 19 si 20 se cuprind cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuită sau distrugerea acestora, respectiv cheltuieli privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, expertizarea, licitatiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, restituirea sumelor încasate gresit sau fără bază legală, a contravalorii bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, gresit sau fără bază legală, precum si alte cheltuieli legate de preluarea, evaluarea si valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin magazine proprii (cheltuieli cu pregătirea magazinului conform cerintelor directiilor de sănătate publică, cheltuieli cu dotarea magazinului, respectiv cu mobilier, casă de marcat, obiecte de inventar, precum si cheltuieli cu întretinerea, paza sau cu sistemele de asigurare a pazei)."

15. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - (1) Metalele pretioase, pietrele pretioase si semipretioase, bijuteriile din aceste materiale si mijloacele de plată în valută liber convertibilă, ridicate în vederea confiscării, si cele intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun de către detinătorii acestora, în termen de 48 de ore, la Banca Natională a României.

(2) Mijloacele de plată în valută neconvertibilă se schimbă de către detinători în lei, în termen de 48 de ore de la confiscare, la casele de schimb valutar ale unitătilor Băncii Comerciale Române - S.A. Mijloacele de plată în lei obtinute se depun la trezoreriile statului sau, acolo unde nu există trezorerii, la unitătile Băncii Comerciale Române - S.A., în contul bugetului de stat 20.22.01.12 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate»."

16. Anexa nr. 1 se abrogă.

17. Anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărăre înlocuiesc anexele nr. 2 si 3 la normele metodologice aprobate prin Hotărărea Guvernului nr. 514/1999.

18. După articolul 32 se introduce articolul 33 cu următorul cuprins:

"Art. 33. - Nivelul sumelor prevăzute la art. 11 lit. a) si b) si la art. 14 lit. b) va fi actualizat periodic prin ordin al ministrului finantelor, în functie de indicele inflatiei."

Art. II. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate, dându-se articolelor si anexelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministru de stat, presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

p. Ministrul transporturilor,

Adrian Gheorghe Marinescu,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Radu Stroe

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 1.091.

 

ANEXA Nr. 1

 

AUTOVEHICULE, AMBULANTE SANITARE CU DOTĂRILE AFERENTE

 

Nr. crt.

Locul unde se află autovehiculul, ambulantele sanitare cu dotările aferente, tipul

Marca

Capacitatea cilindrică a motorului (cm3)

Anul de fabricatie

Numărul de kilometri inregistrati la bord

Carburantul folosit

Gradul de uzură

Valoarea stabilită de comisia de evaluare

Alte elemente specifice autovehiculului, ambulantelor sanitare cu dotările aferente(SS - seria sasiului, SM - seria motorului, SC - seria caroseriei, culoarea etc.)

Observatii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

MOTOARE ATASABILE AMBARCATIUNILOR

           

Nr. crt.

Locul unde se află motoarele atasabile ambarcatiunilor

Denumirea motorului

CP

Seria motorului

Gradul de uzură

Starea tehnică conform fisei tehnice

Valoarea stabilită de comisia de evaluare

Observatii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBARCATIUNI

 

Nr. crt.

Locul unde se ambarcatiunea si tipul acesteia

Numărul de bucăti

Lungimea (m)

Lătimea (m)

Înăltimea (m)

Crevace (bucăti)

Gradul de uzură

Valoarea stabilită de comisia de evaluare

Observatii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Judetul .......................

Trimestrul ...................

 

 

Bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii,

în proprietatea privată a statului

Soldul la începutul trimestrului

Intrări în cursul trimestrului

Valorificări din care:

Soldul la sfârsitul trimestrului

Denumirea

Codul

Total

prin magazine proprii

prin licitatie publică

în regim de consignatie

prin burse de mărfuri

atribuiri gratuite

reduceri de pret

restituiri

prin distrugere

0

1

2

3

4=5+..11

5

6

7

8

9

10

11

12

13=2+3-4

a) Produse alimentare (inclusiv băuturi alcoolice si tigări)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Aparatură electronicâ (casetofoane, video, faxari, televizoare etc.)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Bunuri de uz casnic (frigidere, congelatoare, aspiratoare, cuptoare cu microunde,

masini de spălat etc.)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Confectii si încăltăminte

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Autovehicule, ambarcatiuni si

motoare atasabile acestora

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Bunuri mobile si imobile care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Echipamente de comunicatie, tehnică de calcul si birotică

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Alte bunuri*)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se vor nominaliza bunurile cu pondere semnificativă.

NOTĂ:

O dată cu anexa se va prezenta si o informare privind următoarele aspecte: modul de functionare a comisiilor de evaluare a bunurilor; vărsarea în termen la bugetul de stat a sumelor datorate; penalizări de întârziere calculate pentru nevărsarea în termen a sumelor la bugetul de stat; nivelul comisioanelor negociate cu societătile tip consignatie pentru valorificarea bunurilor, lista detaliată cuprinzând bunurile mentionate la lit. g), alte aspecte semnificative privind actiunea de valorificare etc. Bunurile prevăzute la lit. f) nu vor fi cuprinse la celelalte litere.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unui credit extern

pentru achizitionarea aparaturii topogeodezice si a echipamentelor pentru punerea în posesie a terenurilor forestiere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2000, - necesare Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si aIe art. 35 alin. (1) si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă garantarea de către Ministerul Finantelor a unui credit extern în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., precum si a primei de asigurare, a dobânzilor si a comisioanelor aferente, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru achizitionarea aparaturii topogeodezice si a echipamentelor pentru punerea în posesie a terenurilor forestiere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2000, al cărui beneficiar este Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului

Art. 2. - Dotările prevăzute la art. 1 se vor efectua în conformitate cu prevederile legale 'în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 3. - Rambursarea creditului extern, plata primei de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor aferente, precum si a altor cheltuieli se vor asigura prin bugetele anuale ale Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, alocate cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 1.140.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea activitătilor prevăzute pentru Etapa a II-a - 2001 a Programului

de realizare a Sistemului national antigrindină si de finantare a acestuia

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 4 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996 si ale art. 25 lit. a) din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă activitătile prevăzute pentru Etapa a II-a - 2001 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de finantare a acestuia, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru realizarea activitătilor Etapei a II-a a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină, în anul 2001 se alocă de la bugetul de stat suma de 40 miliarde lei, prin bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, pentru Compania Natională "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor" - S.A. (INMH).

Art. 3. - (1) Mijloacele tehnice executate la agentii economici colaboratori ai Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor" - S.A. (INMH), ca urmare a activitătii "Executie pregătire de fabricatie" pentru mijloacele tehnice ale unitătii de combatere a căderilor de grindină, prevăzute la pozitiile 5.2.a), b), c) si d) din anexă, sunt proprietate publică a statului si rămăn în administrarea agentului economic mentionat în anexă.

(2) Înregistrarea în evidentele contabile se efectuează la valorile rezultate din devizele postcalcul ale acestor activităti

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 1.141.


*) Anexa se comunică numai institutiilor interesate.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2000

 

În baza prevederilor art. 10 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 128/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2000, în volumul si structura prevăzute în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre si se transmite Ministerului Finantelor.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 1.142.