MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 589   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE Marti,  21   noiembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

201. - Ordonantă de urgentă pentru crearea cadrului institutional necesar în vederea functionării Centrului Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere

 

202. - Ordonantă de urgentă privind finantarea continuării si finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI)

 

203. - Ordonantă de urgentă privind participarea României în anul 2000 la Programul de actiune comunitară "Tineret" si plata contributiei financiare la acest program

 

204. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru crearea cadrului institutional necesar în vederea functionării Centrului Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă:

a) Acordul SECI înseamnă Acordul de cooperare pentru prevenirea si combaterea infractionalitătii transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 26 mai 1999 si ratificat prin Legea nr. 208/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 31 decembrie 1999, intrat în vigoare la 1 februarie 2000;

b) Centrul SECI înseamnă Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere, situat în municipiul Bucuresti;

c) Acordul de sediu înseamnă Acordul de sediu dintre România si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei, semnat la Bucuresti la 2 octombrie 2000;

d) autoritătile române competente înseamnă organele administratiei publice centrale si locale sau alte institutii publice române, în functie de contextul prevederilor specifice din Acordul de sediu;

e) Punctul national unic de contact initial, în sensul art. 8 paragraful 1 dinAcordul SECI, este denumit Punctul national focal.

Art. 2. - În aplicarea prevederilor art. 29 (Aplicarea provizorie) din Acordul de sediu autoritătile române competente sunt obligate să aplice provizoriu Acordul de sediu.

Art. 3. - În aplicarea prevederilor art. 27 (Operarea Acordului de sediu) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor - Directia Generală a Vămilor, Serviciul de Protectie si Pază si alte autorităti române competente vor încheia întelegeri administrative separate în vederea creării conditiilor optime pentru buna functionare a Centrului SECI.

Art. 4. - În cadrul Ministerului de Interne se înfiintează, ca directie, Punctul national focal, a cărui structură organizatorică este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 5. - În cadrui Ministerului de Interne Inspectoratul General al Politiei si Ministerului Finantelor Directia Generală a Vămilor se înfiintează funciia de ofiter de legătură la Centrul SECI.

 

CAPITOLUL II

Punctul national focal

 

Art. 6. - Punctul national focal (PNF) are următoarele atributii:

a) sprijină activitatea ofiterilor de legătură români la Centrul SECI, pentru prevenirea, constatarea, cercetarea si combaterea infractionalitătii transfrontaliere;

b) primeste cererile de asisteniă de la institutiile cu competente în domeniul prevenirii si combaterii infractionalitătii din România sau de la ofiterii de legătură români;

c) urmăreste activitătile de verificare desfăsurate de unitătile de politie si vamă din România sau de alte structuri abilitate, asigurând solutionarea operativă si de calitate a cererilor de asistentă;

d) organizează o bază de date proprie, în care implementează, stochează si prelucrează cererile de asistentă si datele obtinute în procesul verificării acestora;

e) asigură confidentialitatea deplină a informatiilor si datelor gestionate în conformitate cu prevederile legale;

f) cooperează cu Ministerul Public, Ministerul Justitiei, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor si cu alte institutii cu competente în domeniu, prin punctele de contact stabilite de acestea.

Art. 7. - Personalul PNF este asigurat de Ministerul de Interne prin numire si de Ministerul Finantelor - Directia Generală a Vămilor prin detasare, potrivit anexei nr. 1.

 

CAPITOLUL III

Ofiterii de legătură

 

Art. 8. - (1) Ministrul de interne si ministrul finantelor numesc câte un ofiter de legătură la propunerea sefului Inspectoratului General al Politiei si a directorului general al Directiei Generale a Vămilor.

(2) Criteriile aplicate în selectia ofiterilor de politie si a expertilor vamali cu atributii în domeniul combaterii infractionalitătii transfrontaliere vor fi în concordantă cu reglementările interne ale Centrului SECI.

(3) Numirea celor 2 ofiteri de legătură se face pentru o perioadă de minimum 2 ani, fiind notificată Secretariatului Centrului SECI prin Ministerul Afacerilor Externe din România.

(4) La încheierea misiunii, ofiterilor de legătură li se vor asigura functii echivalente celor detinute la momentul numirii.

Art. 9. - (1) În desfăsurarea activitătii lor specifice la Centrul SECI ofiterii de legătură reprezintă Guvernul României, păstrându-si atributiile si calitătile de politist si de expert vamal.

(2) Salarizarea ofiterilor de legătură se va face în raport cu importanta activitătii desfăsurate si cu statutul de organism international al Centrului SECI, urmând să li se acorde sporuri, premii si stimulente conform anexei nr. 2.

Art. 10. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va introduce în nomenclatorul de functii functia de ofiter de legătură.

 

CAPITOLUL IV

Alte dispozitii

 

Art. 11. - (1) Persoanele angajate pe bază de contract de către Centrul SECI, care la data angajării îsi desfăsurau activitatea în cadrul Ministerului de Interne sau Ministerului Finantelor - Directia Generală a Vămilor, se consideră detasate, păstrându-si calitatea avută de cadru militar activ, respectiv de expert vamal sau alte categorii de salariati.

(2) La încetarea activitătii în cadrul Centrului SECI acestor persoane li se vor asigura functii corespunzătoare gradului si pregătirii lor profesionale.

(3) Persoanele provenind din Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor - Directia Generală a Vămilor sau din alte institutii publice, care desfăsoară activităti la Centrul SECI, dar nu sunt remunerate din bugetul acestor, institutii, au regim de detasare si se bucură de toate drepturile si obligatiile avute la momentul detasării.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 12. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă autoritătile române competente vor elabora ordine si instructiuni interne de aplicare.

Art. 13. - Fondurile necesare pentru aplicarea, prezentei ordonante de urgentă vor fi prevăzute într-un capitol distinct în bugetul Ministerului de Interne.

Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea;

secretar de stat

p. Ministru de interne,

Mircea Muresan,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 201.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PUNCTULUI NATIONAL FOCAL SI ASIGURAREA PERSONALULUI

 

I. Structura organizatorică:

a) Conducere - 2 posturi

b) Serviciul operational – 9 posturi

c) Serviciul analiză informatică - 8 posturi

d) Compartimentul juridic - 1 post

e) Compartimentul administrativ - 6 posturi, din care 4 posturi vor deservi Centrul SECI Numărul total de posturi: minimum 26

 

II. Asigurarea personalului:

a)         Ministerul de Interne - 19 functii, prin numire (militari si civili)

b) Ministerul Finantelor - 7 functii, prin detasare.

 

ANEXA Nr. 2

 

SALARIZAREA OFITERILOR DE LEGĂTURĂ

 

Salarizarea ofiterilor de legătură se va face conform reglementărilor specifice fiecărei institutii, astfel:

a) Pentru ofiterii de legătură ai Ministerului de Interne Inspectoratul General al Politiei, conform Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii:

- solda lunară compusă din:

· solda de functie, coeficient 4,60;

· solda de grad;

· diferenta soldei de grad;

· solda de merit - 20%;

· spor de reprezentare, echivalent cu indemnizatia de comandă - 42%;

· gradatii;

· indemnizatie de dispozitiv - 25%;

- spor de periculozitate - 30%, aplicat la solda lunară, conform art. 25 din Legea nr. 138/1999;

- premiu anual conform art. 29 din Legea nr. 138/1999;

- spor pentru lucrări de exceptie si misiuni speciale 50%, aplicat la solda lunară, conform art. 38 din Legea nr. 138/1999.

b) Pentru ofiterii de legătură ai Ministerului Finantelor Directia Generală a Vămilor, conform Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupă functii de demnitate publică si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările ulterioare:

- indemnizatie de conducere la nivel de director general adjunct din cadrul Ministerului Finantelor - Directia Generală a Vămilor - 50%;

- spor de vechime;

- salariu de merit - 15%;

- spor de portarmă - 20%;

- premiu anual conform Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, cu modificările ulterioare;

- alte drepturi salariale acordate personalului din aparatul central al Directiei Generale a Vămilor, cu respectarea conditiilor legale.

Stimulentele lunare se vor acorda conform normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate personalului din aparatul central al Directiei Generale a Vămilor.

c) În cazul adoptării altor acte normative pe linie de salarizare drepturile salariale vor fi adaptate în mod cores

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind finantarea continuării si finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI)

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României.,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Finantarea continuării si finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI), prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI), aprobată prin Legea nr. 94/2000, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Camerei Deputatilor.

Art. 2. - Pentru anul 2000 se suplimentează bugetul Camerei Deputatilor cu suma de 15,0 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru continuarea lucrărilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul Camerei Deputatilor si în bugetul de stat pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Mircea Muresan,

secretar de stat

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Florin Costiniu

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 202.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privirid participarea Romăniei în anul 2000 la Programul de actiune comunitară "Tineret" si plata contributiei financiare la acest program

 

În terneiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României în anul 2000 la Programul de actiune comunitară "Tineret".

Art. 2. - Se aprobă plata contributiei financiare a României pe anul 2000 la programul de actiune comunitară prevâzut la art. 1, în limita echivalentului în lei al sumei de 1.271.000 euro.

Art. 3. - Creditele bugetare aprobate Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2000 la capitolul 59.01 "Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret", subcapitolul "Activitate de tineret", din care se suportă plata contributiei prevăzute la art. 2, se suplimentează cu suma de 20 miliarde lei, prin diminuarea cu aceeasi sumă a bugetului activitătii sportive a Comitetului Olimpic Român, din sumele acordate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului în baza hotărârilor Guvernului nr. 719/2000 si nr. 885/2000, rămase necheltuite.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul tineretului si sportului,

Alexandru Popescu,

secretar de stat

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 203.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, se modifică si va avea următorul cuprins:

"(2) Autorizatia se eliberează unitătilor cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii, la cererea acestora, dacă fac dovada respectării prevederilor prezentei legi."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Comisiei Nationale pentru

Controlul Activitătilor Nucleare,

Dan Cutoiu

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 204.