MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 593   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 22 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

 

458. - Decret privind eliberarea din functie a unor magistrati

 

459. - Decret privind numirea în functie a unor judecători financiari

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

43. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 21/1997 privind structura serviciilor Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 28 din 3 noiembrie 2000 privind contestarea înregistrării candidaturilor domnilor Ion Iliescu si Petre Roman pentru functia de Presedinte al României

 

Hotărârea nr. 41 din 7 noiembrie 2000 privind contestarea îrtregistrării candidaturilor domnilor Ion Iliescu, Petre Roman, Corneliu Vadim Tudor, Teodor Melescanu, Theodor-Dumitru Stolojan si Ion Sasu pentru functia de Presedinte al României

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

200. - Ordonantă de urgentă privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unor magistrati

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 131 si al art. 92 alin. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se eliberează din functie magistratii mentionati în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 458.

 

ANEXĂ

 

A. Prin demisie

- Cojanu Gheorghe - judecător la Tribunalul Constanta

- Popa Maria- judecător la Judecătoria Sectorului 6

- Chirilă Ionut-Marius - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanta

 

B. Prin pensionare

- Dianu Aurelian - judecător la Curtea de Apel Pitesti

- Musceleanu Stela - judecător la Curtea de Apel Pitesti

- Baschinos Ion - judecător la Curtea de Apel Constanta

- Botescu Elisabeta - judecător la Tribunalul Bucuresti

- Cristescu Florian - judecător la Judecătoria Săliste

- Kutas Iuliu - judecător la Tribunalul Hunedoara

- Popovici Cristache - procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galati

- Bouros Stefan - procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie

- Iotovici Alecsandru - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara

- Purdea Constantin - procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni

- Pop Traian - procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functie a unor judecători financiari

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 106 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată,

având în vedere propunerile plenului Curtii de Conturi,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se numesc în functia de judecător financiar următorii:

- Moldovanu Lidia - Colegiul jurisdictional Covasna;

- Dragomir Elena - Colegiul jurisdictional Călărasi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 459.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărării Senatului nr. 21/1997 privind structura serviciilor Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 din Constitutia României, ale art. 63 si 180 din Regulamentul Senatului, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Senatului nr. 21/1997 privind structura serviciilor Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997 se modifică astfel:

- Denumirea serviciului Controlul financiar de gestiune se înlocuieste cu denumirea Audit intern.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 14 noiembrie 2000.

Nr. 43.

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 28

din 3 noiembrie 2000,

privind contestarea înregistrării candidaturilor domnilor Ion Iliescu si Petre Roman

pentru functia de Presedinte al României

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Mariana Trofimescu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

La data de 3 noiembrie 2000 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, contestatia înregistrată la nr. 321 din 2 noiembrie 2000, formulată de doamna Doina Elena Noghin.

Contestatia priveste înregistrarea candidaturilor domnilor Ion Iliescu si Petre Roman pentru functia de Presedinte al României la alegerile din 26 noiembrie 2000 si formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 365D/2000.

Potrivit dispozitiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 19 din 17 octombrie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestatiile se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

Prin contestatie se sustine, în principal, că cei doi candidati la functia de Presedinte al României se fac vinovati pentru "vărsâri de sânge de la Revolutia din Decembrie 1989", pentru deturnarea Revolutiei de la desfăsurarea ei pasnică si nedezvăluirea adevărurilor despre evenimentele din timpul Revolutiei, ca urmare a detinerii functiilor avute atunci. Se mai sustine că aceiasi candidati sunt vinovati pentru instigare între diversele grupuri sociale: intelectuali - muncitori, studenti - mineri, militari - politisti etc. Totodată, afirmă contestatoarea, acestia, prin politica pe care au promovat-o, au determinat regresul financiar, moral si economic al românilor. În aceste situatii urmărirea si tracasarea militantilor s-a petrecut atât în tară, cât si în străinătate. Contestatoarea mai arată că, de altfel, ea însăsi a fost urrnărită de agenti ai politiei politice. Aceste motive se regăsesc în mai multe anexe aflate la dosarul cauzei. Anexele sunt copii de pe unele memorii adresate de contestatoare diferitelor autorităti de stat, precum si unele scrieri personale, în care se face referire la situatia acesteia. În cuprinsul lor cei doi candidati la functia de Presedinte al României sunt considerati totodată vinovati de "implementarea", imediat după anul 1990, "a unui asa-numit sistem al consensului original, care constă în urmărirea nealiniatilor la neocomunism", afectând în mod direct individul.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii în temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, arată că, întrucât motivele cuprinse în contestatie nu privesc conditiile prevăzute în art. 16 alin. (3), art. 35 si 34 din Constitutie, contestatia trebuie respinsă ca neîntemeiată.

CURTEA,

analizând contestatia în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, ale art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicată, ale art. 2 alin. (2) si ale art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze contestatia privind înregistrarea candidaturii pentru functia de Presedinte al României.

În motivarea contestatiei ce formează obiectul prezentului dosar se sustine, în esentă, că domnii Ion Iliescu si Petre Roman nu îndeplinesc conditiile necesare pentru a candida la functia de Presedinte al României, deoarece se fac vinovati de desfăsurarea evenimentelor care au avut loc atât în timpul Revolutiei din 1989, cât si ulterior, "în timpul guvernării Iliescu-Roman", când acestia au provocat sărăcirea mai multor români si au exercitat, împreună cu anumite structuri ale statului, urmărirea si reprimarea opozantilor anticomunisti.

Examinând contestatia ce a fost forrnulată în cauză, Curtea constată că atât conditiile de eligibilitate, cât si impedimentele constitutionale pentru a fi ales în functia de Presedinte al României sunt prevăzute expres si limitativ la art. 35, 34, art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3) si la art. 81 alin. (4) din Constitutie, al căror continut este următorul:

- Art. 35: "(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 37 alineatul (3).

(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani, pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele locale, si vârsta de cel putin 35 de ani, pentru a fi alesi în Senat sau în functia de Presedinte al României";

- Art. 34: "(1) Cetătenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniti până în ziua alegerilor inclusiv.

(2) Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. " ;

- Art. 16 alin. (3): "Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară. ";

- Art. 37 alin. (3): "Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică ";

- Art. 81 alin. (4): "Nici o persoană nu poate îndeplini functia de Presedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi si succesive".

În spetă, examinând motivele invocate de contestatoare, Curtea constată că acestea nu se regăsesc în continutul prevederilor constitutionale anterior mentionate. Asemenea motive reprezintă opinii personale ale contestatoarei, care, eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimării votului.

În consecintă, contestatia care face obiectul prezentei cauze urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. B.a), al art. 26 si 27 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 2 alin. (2) si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992,

CURTEA

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia privind înregistrarea candidaturilor domnilor Ion Iliescu si Petre Roman pentru functia de Presedinte al României, contestatie formulată de doamna Doina Elena Noghin.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRĂREA Nr. 41

din 7 noiembrie 2000

privind contestarea înregistrării candidaturilor domnilor Ion Iliescu, Petre Roman,

Corneliu Vadim Tudor, Teodor Melescanu, Theodor-Dumitru Stolojan si Ion Sasu

pentru functia de Presedinte al României

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Mariana Trofimescu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

La data de 5 noiembrie 2000 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, contestatia înregistrată la nr. 354 din 5 noiembrie 2000, formulată de Partidul Necomunistilor - Partid al Miscării Nationale de Rezistentă pentru Renasterea Spirituală, Refacerea Economiei si Reunificarea Patriei. Contestatia priveste înregistrarea candidaturilor domnilor Ion Iliescu, Petre Roman, Corneliu Vadim Tudor, Teodor Melescanu, Theodor-Dumitru Stolojan si Ion Sasu pentru functia de Presedinte al României la alegerile din 26 noiembrie 2000 si formează obiectul Dosarului nr. 379D/2000.

Dezbaterile au avut loc în sedinta din 6 noiembrie 2000, în prezenta reprezentantului Minisferului Public, fiind consemnate în încheierea din aceeasi dată, si au fost continuate la 7 noiembrie 2000.

Potrivit dispozitiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 19 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestatiile se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În cuprinsul contestatiei se sustine că se doreste "a se trage un semnal de alarmă cu privire la situatia dezastruoasă spre care se îndreaptă România, dacă va fi ales unul dintre acesti domni, si trezirea poporului român din somnul comunismului". Totodată, se solicită respectarea pct. 8 din Proclamatia de la Timisoara.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, apreciază ca fiind neîntemeiată contestatia privind înregistrarea candidaturilor domnilor Ion Iliescu, Petre Roman, Corneliu Vadim Tudor, Teodor Melescanu, Theodor-Dumitru Stolojan si Ion Sasu pentru functia de Presedinte al României, arătând că motivele invocate sunt chestiuni ce nu tin de prevederile art. 16 alin. (3) si de cele ale art. 35 din Constitutie. În consecintă, se solicită respingerea contestatiei.

CURTEA,

analizând contestatia în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare, si văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, ale art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicată, ale art. 2 aliri. (2) si ale art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992, Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze contestatia privind înregistrarea candidaturilor pentru functia de Presedinte al României.

În cuprinsul contestatiei se atrage atentia asupra situatiei economice spre care se îndreaptă România, solicitându-se totodată respectarea pct. 8 din Proclamatia de la Timisoara.

Analizând contestatia, Curtea constată că atât conditiile de eligibilitate, cât si impedimentele constitutionale pentru a fi ales în functia de Presedinte al României sunt prevăzute expres si limitativ la art. 35, art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3) si la art. 81 alin. (4) din Constitutie, texte al căror continut este următorul:

- Art. 35: "(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 37 alineatul (3).

(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani, pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele locale, si vârsta de cel putin 35 de ani, pentru a fi alesi în Senat sau în functia de Presedinte al României. ";

- Art. 34: "(1) Cetătenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniti până în ziua alegerilor inclusiv.

(2) Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. " ;

- Art. 16 alin. (3): "Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară. ";

- Art. 37 alin. (3): "Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică ";

- Art. 81 alin. (4): "Nici o persoană nu poate îndeplini functia de Presedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi si succesive".

În spetă, examinând motivele invocate de contestatoare, Curtea constată că acestea nu se regăsesc în continutul prevederilor constitutionale anterior mentionate. Asemenea motive reprezintă opinii personale ale contestatorului, care, eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimării votului.

În consecintă, contestatia care face obiectul prezentei cauze urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. B.a), al art. 26 si 27 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 2 alin. (2) si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992,

CURTEA

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia privind înregistrarea candidaturilor domnilor Ion Iliescu, Petre Roman, Corneliu Vadim Tudor, Teodor Melescanu, Theodor-Dumitru Stolojan si Ion Sasu pentru functia de Presedinte al României, contestatie formulată de Partidul Necomunistilor - Partid al Miscării Nationale de Rezistentă pentru Renasterea Spirituală, Refacerea Economiei si Reunificarea Patriei.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul legal pentru clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase pentru om si mediu, în vederea plasării pe piată.

Art. 2. - Principiile pe care se bazează prezenta ordonantă de urgentă sunt, în principal, următoarele:

a) principiul asigurării unui nivel de protectie adecvat pentru om si mediul înconjurător.

b) principiul liberei circulatii a bunurilor;

c) principiul progresului tehnic.

Art. 3. - Prezenta ordonantă de urgentă se aplică substantelor si preparatelor chimice plasate pe piată, clasificate ca periculoase potrivit prevederilor acesteia.

Art. 4. - Se exceptează de la prevederile prezentei ordonante de urgentă următoarele substante si preparate chimice în formă finită, destinate utilizatorului final:

a) produsele medicamentoase de uz uman sau veterinar;

b) produsele cosmetice;

c) amestecurile de substante devenite deseuri;

d) produsele alimentare;

e) alimentele pentru animale;

f) pesticidele;

g) substantele radioactive;

h) munitiile si explozivii plasati pe piată în scopul obtinerii unui efect practic prin explozie sau efect pirotehnic;

i) substantele chimice periculoase pentru care sunt prevăzute proceduri de autorizare si aprobare prin alte reglementări legale în vigoare si pentru care cerintele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 5. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică în cazul:

a) transportului substantelor periculoase pe calea ferată, căi rutiere, aeriene sau pe apă;

b) substantelor în tranzit supuse unui control vamal, dacă ele nu fac obiectul unui tratament sau al unei transformări.

 

CAPITOLUL II

Definirea termenilor

 

Art. 6. - Termenii folositi în prezenta ordonantă de urgentă au următoarele întelesuri:

a) substantă - element chimic si compusii săi în stare naturală sau obtinuti printr-un proces de productie, continând orice aditiv necesar pentru protejarea stabilitătii produsului si orice impuritate care derivă din procedeul utilizat, exceptând orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substantei si fără a-i modifica compozitia.

b) preparat - amestecuri sau solutii de două sau mai multe substante;

c) polimer - o substantă constituită din molecule care se caracterizează printr-o secventă a unuia sau mai multor tipuri de unităti moleculare si care contin o simplă majoritate ponderală de molecule si au cel putin 3 unităti monomere legate printr-o legătură covalentă la cel putin o altă unitate monomeră sau la o altă substantă reactivă si constituită cel putin dintr-o simplă majoritate ponderală de molecule de aceeasi greutate moleculară. Aceste molecule trebuie să formeze o gamă de greutate moleculară, în mijlocul căreia diferenjele de greutate moleculară sunt esential atribuite diferentei în numărul de unităti monomere. În sensul prezentei definitii, prin unitate monomeră se întelege forma reactionată a unui monomer într-un polimer;

d) plasare pe piată - punerea la dispozitie tertilor, inclusiv importul pe teritoriul României care e considerat plasare pe piată în sensul prezentei ordonante de urgentă;

e) IESCE - inventarul european al substantelor existente puse pe piată. Acest inventar contine lista definitivă cuprinzând toate substantele considerate că se aflau pe piata comunitară la data de 18 septembrie 1981.

Art. 7. - Substantele si preparatele periculoase în întelesul prezentei ordonante de urgentă sunt următoarele:

a) substante si preparate explozive: substantele si preparatele solide, lichide, păstoase sau gelatinoase, care pot să reactioneze exoterm în absenta oxigenului din atmosfera, producând imediat emisii de gaze, si care, în conditii de probă determinate, detonează, produc o deflagratie rapidă sau sub efectul căldurii explodează când sunt partial închise;

b) substante si preparate oxidante: substantele si preparatele care în contact cu alte substante, în special cu cele inflamabile, prezintă o reactie puternic exotermă;

c) substante si preparate extrem de inflamabile: substantele si preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut si cu un punct de fierbere scăzut, precum si substantele si preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura si la presiunea mediului ambiant;

d) substante si preparate foarte inflamabile:

- substantele si preparatele care pot să se încălzească si apoi să se aprindă în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau

- substantele si preparatele solide care se pot aprinde cu usurintă după un scurt contact cu o sursă de aprindere si care continua să ardă sau să se consume si după îndepărtarea sursei; sau

- substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut; sau

- substantele si preparatele care în contact cu apa sau cu aerul umed emană gaze foarte inflamabile în cantităti periculoase;

e) substante si preparate inflamabile - substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut;

f) substante si preparate foarte toxice - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată în cantităti foarte mici pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale sănătătii;

g) substante si preparate toxice - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată în cantităti reduse pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale sănătătii;

h) substante si preparate nocive - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale sănătătii;

i) substante si preparate corosive - substantele si preparatele care în contact cu tesuturile vii exercită o actiune distructivă asupra acestora din urmă;

j) substante si preparate iritante - substantele si preparatele necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reactie inflamatorie;

k) substante si preparate sensibilizante - substantele si preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanată pot da nastere unei reactii de hipersensibilizare, iar în cazul expunerii prelungite produc efecte nefaste caracteristice;

l) substante si preparate cancerigene - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot determina aparitia afectiunilor cancerigene ori pot creste incidenta acestora;

m) substante si preparate mutagenice - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creste frecventa acestora;

n) substante si preparate toxice pentru reproducere substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot produce ori pot creste frecventa efectelor nocive nonereditare în progenitură sau pot dăuna functiilor ori capacitătilor reproductive masculine sau feminine;

o) substante si preparate periculoase pentru mediul înconjurător - substantele si preparatele care introduse în mediul înconjurător, ar putea prezenta sau prezintă un risc imediat ori întârziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului înconjurător.

 

CAPITOLUL III

Clasificarea substantelor si preparatelor

chimice periculoase

 

Art. 8. - Substantele se clasifică în baza proprietătilor lor intrinseci, în conformitate cu categoriile stipulate în art. 7.

Art. 9. - Clasificarea preparatelor chimice în functie de gradul de pericol si de natura specifică a riscurilor apărute se face potrivit prevederilor art. 7.

Art. 10. - Procedura privind clasificarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se efectuează în conformitate cu normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia cazului în care prevederi contrare sunt specificate în alte reglementări legale pentru anumite preparate periculoase.

Art. 11. - Testarea substantelor si preparatelor chimice, respectiv a proprietătilor fizico-chimice, a toxicitătii si a ecotoxicitătii, se efectuează potrivit metodelor stabilite în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă.

Art. 12. - În cazul în care unele dintre substantele chimice cuprinse în IESCE au fost clasificate în baza rezultatelor testărilor efectuate cu alte metode decât cu cele stabilite în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă, se va decide de la caz la caz refacerea testelor.

Art. 13. - Testele de laborator se realizează în conformitate cu principiile bunei practici de laborator si de către laboratoare recunoscute si desemnate, conform normelor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Ambalarea substantelor si preparatelor

chimice periculoase

 

Art. 14. - Plasarea pe piată a substantelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinte pentru ambalaje:

a) să fie astfel proiectate si realizate încât să împiedice orice pierdere de continut prin manipulare, transport si depozitare;

b) materialele din care sunt fabricate ambalajele si dispozitivele de etansare să fie rezistente la atacul continutului sau să nu formeze compusi periculosi cu acesta;

c) ambalajele si sistemele de etansare să fie solide si rezistente, pentru a se evita orice pierdere si pentru a îndeplini criteriile de sigurantă în conditiile unei manipulări normale;

d) ambalajele si sistemele de închidere care se reînchid vor fi proiectate astfel încât să se poată reînchide în mod repetat fără pierderi de continut;

e) orice recipient, indiferent de capacitate, care contine substante destinate comercializării sau punerii la dispozitie persoanelor fizice, pentru anumite categorii de pericol care sunt specificate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă, trebuie să fie prevăzut cu dispozitiv de securitate pentru protectia copiilor si să fie inscriptionat cu însemne tactile de avertizare a pericolului;

f) ambalajul trebuie să fie închis initial cu un sigiliu a cărui violare să fie vizibilă în momentul deschiderii ambalajului iar sigiliul să fie ireparabil distrus o dată cu prima deschidere.

Art. 15. - Plasarea pe piată a preparatelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinte pentru ambalaje:

a) cerintele prevăzute la art. 14 lit. a)-d), în ceea ce priveste integritatea, evitarea pierderilor si sistemele de închidere;

b) recipientele care contin preparatele periculoase destinate comercializării sau puse la dispozitie publicului trebuie să nu aibă:

- formă si/sau prezentare grafică care să atragă ori să stimuleze curiozitatea copiilor sau să însele consumatorii;

- formă si/sau design ca cele utilizate pentru alimentele umane si animale, pentru produsele cosmetice si medicinale, pentru a nu fi confundate;

c) recipientele continând anumite categorii de preparate chimice periculoase destinate comercializării sau puse la dispozitie persoanelor fizice, care sunt specificate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă, vor fi prevăzute cu:

- sisteme de închidere de siguraniă pentru copii;

- însemne tactile de avertizare a pericolului.

 

CAPITOLUL V

Etichetarea substantelor si preparatelor

chimice periculoase

 

Art. 16. - Substantele periculoase pot fi plasate pe piată numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse:

a) numele substantei, sub una dintre denumirile care figurează în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă. În cazul în care substanta nu este clar specificată, se va utiliza o denumire recunoscută international;

b) numele si adresa completă, inclusiv numărul de telefon, ale celui care răspunde de plasarea pe piată a substantei sau preparatului chimic periculos, respectiv producătorul, importatorul sau distribuitorul;

c) simbolurile referitoare la pericol si, dacă este cazul, indicatii despre pericolele rezultate din folosirea substantei;

d) fraze-tip specifice utilizării substantelor periculoase, referitoare la riscurile care pot apărea la utilizarea substantei periculoase (fraze R);

e) fraze-tip indicând recomandări referitoare la prudenta cu care trebuie utilizată substanta periculoasă (fraze S);

f) atribuirea numărului Comunitătii Economice Europene din IESCE, dacă acesta este alocat.

Art. 17. - Preparatele periculoase pot fi plasate pe piată numai dacă eticheta ambalajelor include urmatoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse:

a) denumirea comercială sau destinatia preparatului;

b) numele si adresa completă, inclusiv numărul de telefon, ale celui care răspunde de introducerea pe piată, respectiv producătorul, importatorul sau distribuitorul;

c) denumirea chimică a componentelor clasificate ca substante periculoase;

d) simbolurile referitoare, la pericol si, dacă este cazul, indicatii despre pericolele rezultate din folosirea preparatului;

e) fraze-tip specifice utilizării preparatelor periculoase, referitoare la riscurile care pot apărea la utilizarea preparatului periculos (fraze R);

f) una sau mai multe fraze-tip indicând recomandări referitoare la prudenta cu care trebuie utilizat preparatul periculos (fraze S);

g) cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal) a continutului, în cazul preparatelor chimice periculoase comercializate persoanelor fizice.

Art. 18. - Aplicarea prevederilor art. 16 si 17 se face conform elementelor prevăzute de normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă.

Art. 19. - Eticheta va fi redactată în limba română, cu exceptia prevederilor art. 17 lit. c), caz în care se va putea utiliza limbajul international recunoscut pentru componente.

 

CAPITOLUL VI

Publicitatea si fisele de securitate

 

Art. 20. - Se admite orice formă de publicitate pentru substantele chimice care apartin uneia sau mai multor categorii de pericol, cu conditia mentionării categoriei/categoriilor respective,

Art. 21. - Pentru a permite utilizatorilor profesionali si celor industriali să ia toate măsurile necesare pentru protectia mediului înconjurător, a sănătătii si pentru asigurarea securitătii la locul de muncă, la prima livrare a substantelor si preparatelor periculoase sau chiar înainte de această livrare orice producător, importator sau distribuitor va trimite destinatarului o fisă tehnică de securitate. Această fisă trebuie să contină toate informatiile reale disponibile, necesare pentru a asigura protectia omului si a mediului înconjurător.

Art. 22. - Fisa tehnică de securitate va fi comunicată destinatarului. Ulterior producătorul, importatorul sau distribuitorul trebuie să aducă la cunostintă destinatarului fisei tehnice de securitate orice informatii noi de care acesta a luat cunostintă.

 

CAPITOLUL VII

Atributii si răspunderi

 

Art. 23. - (1) Se înfiintează Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, persoană juridică de interes public în subordinea Ministerului Industriei si Comertului, care are următoarele atributii si răspunderi principale:

a) solicită si primeste informatii despre proprietătile substantelor sau ale preparatelor chimice periculoase, inclusiv despre compozitia lor chimică, care vor fi utilizate numai în scopul satisfacerii oricărei cerinte medicale impuse de elaborarea măsurilor preventive si curative, în mod special a urgentelor;

b) coordonează în colaborare cu ministerele interesate pregătirea si perfectionarea personalului atestat pentru controlul si supravegherea produselor chimice si pentru instruirea organismelor responsabile;

c) coordonează si furnizează suportul informational în domeniul substantelor si al preparatelor chimice periculoase;

d) autorizează inspectorii de specialitate pentru controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniul substantelor si al preparatelor chimice periculoase;

e) furnizează informatii specifice si detaliate tuturor agentiilor si organismelor guvernamentale care au atributii în domeniul substantelor si al preparatelor periculoase (autorităti vamale, inspectorate de protectie a muncii, directii de sănătate publică, agentii de protectie a mediului etc.);

f) constată si sanctionează încălcarea prevederilor reglementărilor în domeniul substantelor si al preparatelor chimice periculoase si stabileste măsurile de remediere si termenele pentru îndeplinirea acestora.

(2) Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Sursele de finantare ale Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase vor fi extrabugetare.

Art. 24. - Producătorii si importatorii au următoarele atributii si răspunderi:

a) efectuează testări ale proprietătilor substantelor si preparatelor chimice, în vederea încadrării în clasele de pericol prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;

b) clasifică, etichetează si ambalează substantele si preparatele chimice periculoase în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă;

c) elaborează fise tehnice de securitate pentru substantele si preparatele chimice periculoase, pe care le vor face disponibile gratuit destinatarului cel târziu în momentul livrării;

d) furnizează Agentiei Nationale pentru Substanie si Preparate Chimice Periculoase toate informatiile despre proprietătile substantelor si preparatelor care pot pune în pericol sănătatea omului sau mediul înconjurător.

 

CAPITOLUL VIII

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 25. - Constituie contraventie următoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice autorizate să desfăsoare activităti comerciale cu substante si preparate chimice periculoase, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate infractiuni conform Codului penal:

a) declararea de date nereale, incomplete sau gresite despre substantele si preparatele chimice periculoase care pot cauza vătămari grave ale sănătătii omului sau ale mediului înconjurător;

b) neprezentarea fiselor tehnice de securitate sau prezentarea lor cu date incomplete ori gresite;

c) clasificarea, ambalarea si etichetarea gresită a substantelor si preparatelor chimice periculoase;

d) încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă prin orice alt mod decât cele prevăzute la lit. a), b) si c).

Art. 26. - (1) Fapta prevăzută la art. 25 lit. a) se sanctionează cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, precum si retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătilor comerciale.

(2) Faptele prevăzute la art. 25 lit. b) si c) se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 55.000.000 lei.

(3) Fapta prevăzută la art. 25 lit. d se sanctionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 60.000.000 lei.

Art. 27. - (1) Săvârsirea repetată a vreuneia dintre contraventiile prevăzute la art. 25 sau neîndeplinirea măsurilor de remediere stabilite de Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase se sanctionează cu dublul amenzii contraventionale maxime prevăzute.

(2) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotarare a Guvernului.

Art. 28. - Aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la art. 25 se face de Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

Art. 29. - (1) Plata amenzii se face în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării obligatiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Întârzierea la plată va atrage penalizări în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(4) Plângerile se solutionează de judecătoria competentă.

Art. 30. - Încălcarea repetată sau nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă atrage interdictia temporară sau definitivă a desfăsurării activitătii, conform prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată.

Art. 31. - Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

Art. 32. - Orice faptă a persoanei fizice sau juridice săvârsită în legătură cu activitătile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, care întruneste elementele unei infractiuni, se sanctionează potrivit Codului penal.

Art. 33. - Constatarea nerespectării obligatiilor si a săvârsirii contraventiilor, precum si aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal încheiat de personalul împuternicit al Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

Art. 34. - În măsura în care prezenta ordonantă de urgentă nu dispune, contraventiilor prevăzute la art. 25 le sunt aplicabile dispozitiile care reglementează regimul general al contraventiilor.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 35. - Ministerul Industriei si Comertului elaborează actele normative referitoare la organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase si normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, pe care le supune spre adoptare Guvernului.

Art. 36. - Minjsterul Industriei si Comertului va initia împreună cu Ministerul Sănătătii, Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului si cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale acte normative referitoare la:

a) restrictii la comercializarea si utilizarea anumitor substante si preparate chimice periculoase;

b) notificarea substantelor chimice noi si evaluarea riscului pentru om si mediu.

Art. 37. - Prezenta ordonantă de urgentă se aplică după 12 luni de la data publicării în Moriitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 38. - Pe data aplicării prezentei ordonante de urgentă se abrogă pct. 18 din anexa nr. 2 "Normele tehnice privind cultivarea plantelor care contin substante toxice, fabricarea, conditionarea, depozitarea, ambalarea, transportul si manipularea produselor si substantelor toxice" la Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice publicat în Buletinul Oficial, Partea I nr. 2 din 3 ianuarie 1980.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Oficiul pentru Protectia Consumatorilor

Eliade Corneliu Mihăilescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 200.