MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 594   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 22 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

205. - Ordonantă de urgentă privind conversia în actiuni a creantelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale si Fondului Proprietătii de Stat la unele societăti comerciale

 

206. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

207. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedură penală

 

208. - Ordonantă de urgentă privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Nationale

 

211. - Ordonantă de urgentă privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiintării culturilor de cereale păioase si efectuării arăturilor din toamna anului 2000

 

212. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI,

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind conversia în actiuni a creantelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale,

bugetului fondurilor speciale si Fondului Proprietătii de Stat la unele societăti comerciale

 

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Creantele cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale, administrate de Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Sănătătii, constâns în impozite, taxe, contributii si alte sume, neachitate la scadentă până la data prezentei ordonante de urgentă, conform dispozitiilor cuprinse în legi speciale privind plata obligatiilor, precum si creantele Fondului Proprietătii de Stat provenite din sumele care au fost acordate societătilor comerciale în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea privatizării societătilor comerciale nr. 58/1991 si ale hotărârilor Guvernului nr. 301/1993, nr. 445/1994, nr. 212/1995 si nr. 315/1996, privind instituirea la unele societăti comerciale a regimului special de supraveghere economico-financiară, ale Hotărârii Guvernului nr. 397/1997, privind scoaterea de sub arest/retinere a unor nave apartinând flotei maritime comerciale, ale Hotărârii Guvernului nr. 81/1997, privind scoaterea din rezervele materiale nationale a cantitătii de 100 mii tone grâu pentru sectorul zootehnic, ale Hotărârii Guvernului nr. 293/1997, coroborată cu Hotărârea Guvernului nr. 685/1997, privind acordarea unor fonduri pentru reabilitarea patrimoniului genetic la porcine si păsări, din creditele fără dobândă nerecuperată până la data prezentei ordonante de urgentă, acordate din Fondul de redresare financiară la dispozitia Guvernului conform Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare si de îmbunătătire a decontărilor în economie, din dividende neachitate de societătile comerciale în decurs de un an de la data fixării lor de către adunarea generală a actionarilor, din sumele lăsate cu titlu gratuit la dispozitia societătilor comerciale privatizate, conform art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, în situatia desfiintării contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni sau a reducerii pachetului de actiuni cumpărat de la Fondul Proprietătii de Stat sub limita de 20% din capitalul social existent la data vânzării, se pot stinge prin conversia acestora în actiuni emise de societătile comerciale debitoare.

(2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerele si Fondul Proprietătii de Stat vor stabili datoriile restante ale societătilor comerciale, pe categorii de bugete si, în cadrul acestora, pe fiecare impozit, taxă, contributie si altele asemenea.

(3) Conversia se face la valoarea nominală a actiunilor.

(4) Administratorii societătilor comerciale debitoare vor convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor pentru ca, în scopul conversiei în actiuni a creantelor restante fată de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale si Fondul Proprietătii de Stat să decidă cu privire la emisiunea de actiuni în conditiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată.

Art. 2. - Pentru obligatiile restante ale societătilor comerciale fată de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale si Fondul Proprietătii de Stat si care se convertesc în actiuni, se anulează dobânzile, penalitătile si/sau majorările de întârziere, precum si daunele moratorii datorate de societătile comerciale la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, aferente tuturor obligatiilor reprezentând debite către bugete si Fondul Proprietătii de Stat.

Art. 3. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică societătilor comerciale care la data intrării în vigoare a acesteia au obligatii restante fată de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale si Fondul Proprietătii de Stat.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Presedintele Consiliului de administratie al

Fondului Proprietătii de Stat,

Victor Eros

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 205.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (41) si (42) ale articolului 166 vor avea următorul cuprins:

"(41) Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ preuniversitar de stat - grădinite, scoli generale (primare si gimnaziale), licee, grupuri scolare, seminarii teologice, scoli profesionale si scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat.

(42) Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ special de stat fac parte din domeniul public judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si sunt în administrarea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale ale unitătilor de învătământ special de stat sunt de drept proprietatea acestora."

2. După alineatul (44) al articolului 166 se introduce alineatul (45) cu următorul cuprins:

(45) Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile si institutiile de învătământ preuniversitar de stat din subordinea Ministerului Educatiei Nationale, ale căror cheltuieli de întretinere, functionare si dezvoltare se finantează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unitătilor si institutiilor respective."

3. După alineatul (45) al articolului 166 se introduce alineatul (46) cu următorul cuprins:

"(46) Terenurile si clădirile preluate în mod abuziv de stat după data de 4 septembrie 1940 de la persoane fizice sau juridice fac parte din domeniul privat al statului în conditiile legii si pot face obiectul unor acte normative de restituire."

4. Alineatele (1) si (3) ale articolului 167 vor avea următorul cuprins:

"Art. 167. - (1) Ministerul Educatiei Nationale, prin inspectoratele scolare, asigură, cu sprijinul material al consiliilor locale, functionarea tuturor unitătilor din învătământul preuniversitar de stat.

(3) Cluburile, taberele scolare, palatele copiilor, inspectoratele scolare, casele corpului didactic, precum si alte institutii de stat subordonate Ministerului Educatiei Nationale se finantează din bugetul acestuia."

5. După alineatul (2) al articolului 167 se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

(21) Finantarea cheltuielilor de functionare, întretinere si reparare a unitătilor de învătământ special de stat, precum si finantarea cheltuielilor determinate de drepturile acordate, potrivit legii, copiilor si tinerilor din institutiile de învătământ special de stat, cu exceptia celor cuprinse la alin. (4) si (5), este asigurată cu prioritate de consiliile judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti din bugetele acestora, precum si din resursele proprii ale respectivelor unităti. Decontarea cheltuielilor alocate se face de consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în baza documentatiei prezentate de unitătile scolare."

Art. II. - Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, anexă la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I, II si III conform prevederilor art. I.

 

PRIM-MINISTRU MUGUR

CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

Adrian Gorun,

secretar de stat

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 206.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedură penală

 

În temeiul prevederilor art. 114. alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 iulie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul 3 al articolului 81 va avea următorul cuprins:

"Suspendarea conditionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă în cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum si în cazul infractiunilor de vătămare corporală gravă, viol si tortură."

2. Alineatul 3 al articolului 861 va avea următorul cuprins:

"Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu poate fi dispusă în cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum si în cazul infractiunilor de vătămare corporală gravă, viol si tortură. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi dispusă în cazul infractiunii de furt calificat prevăzută în art. 209 alin. 3, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani."

3. Alineatul 3 al articolului 867 va avea următorul cuprins:

"Executarea pedepsei la locul de muncă nu poate fi dispusă în cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum si în cazul infractiunilor de vătămare corporală gravă, viol si tortură. Executarea pedepsei la locul de muncă poate fi dispusă în cazul infractiunii de furt calificat prevăzută în art. 209 alin. 3, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani."

4. Articolul 91 va avea următorul cuprins:

"Sanctiunile cu

caracter administrativ"

Art. 91. - Când instanta dispune înlocuirea răspunderii penale, aplică una dintre următoarele sanctiuni cu caracter administrativ: a) mustrarea;

b) mustrarea cu avertisment;

c) amenda de la 100.000 lei la 10.000.000 lei."

 

5. Articolul 146 va avea următorul cuprins:

"Consecinte deosebit deosebit de grave"

Art. 146. - Prin «consecinte de grave» se întelege o pagubă materială mai mare de 1.000.000.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activitătii, cauzată unei autorităti publice sau oricăreia dintre unitătile la care se referă art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice."

 

6. Alineatul 2 al articolului 209 va avea următorul cuprins:

"Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si furtul privind:

a) un bun care face parte din patrimoniul cultural;

b) un act care serveste pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare."

7. La articolul 209, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:

"Furtul privind următoarele categorii de bunuri:

a) titei, produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisternă;

b) componente ale sistemelor de irigatii;

c) componente ale retelelor electrice;

d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situatii de urgentă publică în caz de incendii;

e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de interventie la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau aeriene, ori în caz de dezastru;

f) instalatii de sigurantă si dirijare a traficului feroviar, rutier, naval si aerian si componente ale acestora, precum si componente ale mijloacelor de transport;

g) bunuri prin însusirea cărora se pune în pericol siguranta autovehiculelor si a persoanelor pe drumurile publice, se pedepseste cu închisoare de la 4 la 18 ani."

8. La articolul 209, alineatul 3 devine alineatul 4.

Art. II. - Codul de procedură penală al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera a) a punctului 1 al articolului 27 va avea următorul cuprins:

"a) infractiunile prevăzute de Codul penal în art. 174-177, 179, art. 189 alin. 3, art. 190, 212, 218, 238, 252, 254, 255, 257, 266-270, 273-276 când s-a produs o catastrofă de cale ferată, art. 2791, 298, 312 si 317, precum si infractiunea de contrabandă, dacă a avut ca obiect arme, munitii sau materii explozive ori radioactive;"

2. Litera d) a punctului 1 al articolului 27 va avea următorul cuprins:

"d) infractiunea de spălare a banilor;"

3. Punctul 14 al alineatului 1 al articolului 3859 va avea următorul cuprins:

"14. când s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;"

4. Punctul 18 al alineatului 1 al articolului 3859 se abrogă.

5. Alineatul 3 al articolului 3859 va avea următorul cuprins:

"Cazurile prevăzute în alin. 1 pct. 1-7, 10, 13, 14, 171, 19 si 20 se iau în considerare întotdeauna din oficiu, iar cele de la pct. 11, 12, 15 si 17 se iau în considerare din oficiu numai când au influentat asupra hotărârii în defavoarea inculpatului."

6. Subpunctul 4 al punctului I al articolului 410 va avea următorul cuprins:

"4. când s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;"

7. Subpunctul 8 al punctului I al articolului 410 se abrogă.

8. La articolul 410, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:

"De asemenea, pot fi atacate cu recurs în anulare hotărârile pronuntate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a prevederilor Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale."

9. La articolul 410, alineatul 3 devine alineatul 4.

10. La articolul 411 după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:

"În cazul prevăzut în art. 410 alin. 3, recursul în anulare se introduce în termen de un an de la data comunicării către statul român a hotărârii Curtii Europene a Drepturilor Omului."

11. La articolul 411, alineatele 3 si 4 devin alineatele 4 si 5.

Art. III. - Cauzele penale aftate în curs de judecată la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor continua să fie judecate de instantele legal învestite.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul justitiei,

Gheorghe Mocuta,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 207.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii

prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către

Ministerul Finantelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Livrările de bunuri si/sau prestările de servicii efectuate de producătorii sau prestatorii din România prevăzuti în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000, cu modificările ulterioare, către partenerii externi ai Ministerului Apărării Nationale prevăzuti în aceeasi anexă, precum si livrările de bunuri si/sau prestările de servicii efectuate de acestia, pentru realizarea obiectivelor prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000, cu modificările ulterioare, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată.

(2) Contractele comerciale pentru realizarea obiectivelor prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000, cu modificările ulterioare, se derulează prin Regia Autonomă "Romtehnica" în calitate de comisionar al Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 208.

 

GUVERNUL ROMĂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice,

în vederea înfiintării culturilor de cereale păioase si efectuării arăturilor din toamna anului 2000

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Pentru înfiintarea culturilor de cereale păioase si efectuarea arăturilor din toamna anului 2000 se instituie sistemul de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, pentru producătorii agricoli.

(2) Obligatiile datorate bugetului de stat de Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, constând în impozite, taxe si alte venituri, vor fi reduse în limita sumei de 980 miliarde lei, reprezentând contravaloarea bonurilor valorice pentru motorină, distribuite de directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si utilizate efectiv pentru efectuarea lucrărilor agricole prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Obligatiilor datorate de Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, care vor fi reduse cu contravaloarea bonurilor valorice pentru motorină distribuite si utilizate de producătorii agricoli, nu li se vor calcula penalizări si majorări până la data efectuării regularizării cu bugetul de stat.

(4) Obligatiile datorate de Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti către bugetul de stat, vor fi reduse lunar cu suma reprezentând contravaloarea produselor livrate efectiv pe bază de documente justificative, conform centralizatoarelor lunare, întocmite de sucursalele Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" S.A. Bucuresti si avizate până la data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă, producătorii agricoli care beneficiază de bonuri valorice pentru motorină sunt: persoanele fizice proprietare de terenuri agricole, societătile agricole si asociatiile familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, societătile comerciale cu profil agricol cu capital privat sau mixt, unitătile de cercetare, de învătământ agricol, arendasii, persoanele fizice sau juridice private, care au primit în concesiune terenuri agricole proprietate privată ori publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, după caz, în baza unor hotărâri ale Guvernului sau ale consiliilor judetene ori locale, potrivit art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art. 3. - Se acordă bonuri valorice pentru motorină producătorilor agricoli prevăzuti la art. 2, în scopul înfiintării culturilor de cereale păioase si efectuării arăturilor din toamna anului 2000, potrivit grilei de acordare a bonurilor valorice pentru motorină, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 4. - (1) Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în baza evidentei producătorilor agricoli si a declaratiilor acestora pe propria răspundere vor stabili necesarul de bonuri valorice pentru motorină în conditiile prevăzute la art. 3.

(2) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, pe baza necesarului de bonuri valorice pentru motorină primit de la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, întocmeste situatia centralizatoare si comunică Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti numărul de bonuri valorice pentru fiecare judet.

(3) În termen de maximum 10 zile de la primirea situatiei centralizatoare de la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei Societatea Natională a Petrolului "Petrom"' - S.A. Bucuresti, prin sucursalele sale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, transmite, pe bază de protocol, directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, bonurile valorice pentru motorină.

Art. 5. - (1) Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, acordă producătorilor agricoli bonuri valorice pentru motorină în termen de 10 zile de la data primirii acestora de la furnizorul prevăzut la art. 1 alin. (3), în conformitate cu datele cuprinse în declaratiile date pe propria răspundere.

(2) In termen de 5 zile de la încheierea termenului prevăzut la alin. (1) directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, întocmesc situatia privind numărul de bonuri valorice pentru motorină acordate si al celor rămase nedistribuite, pe care o transmit Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, si, pe bază de protocol, restituie Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti bonurile valorice pentru motorină rămase nedistribuite si nestampilate de directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Bonurile valorice pentru motorină distribuite conform alin. (1) si purtând stampila directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot fi folosite până la data de 30 aprilie 2001 inclusiv.

(4) Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti va întocmi si va transmite lunar, până la data de 15 a lunii curente, Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti situatia centralizatoare a bonurilor valorice pentru motorină efectiv utilizate în luna anterioară, pentru lucrările agricole prevăzute la art. 1 alin. (1), si în limita sumei prevăzute la alin. (2) al aceluiasi articol, iar ultima situatie centralizatoare va fi transmisă până la data de 15 iunie 2001.

(5) Situatia centralizatoare prevăzută la alin. (4) va avea la bază situatiile întocmite de fiecare sucursală judeteană de distributie a Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" S.A. Bucuresti, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru bonurile valorice pentru motorină efectiv utilizate în luna pentru care se face raportarea, verificate si certificate printr-un act de control de către directiile finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, până la data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară.

(6) Directia de control din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, va verifica lunar realitatea datelor transmise conform alineatului precedent si modul de respectare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, stabilind prin actul de control suma cu care vor fi reduse obligatiile Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" S.A. Bucuresti, aceste verificări urmând să stea la baza decontului final, în vederea regularizării datoriilor la bugetul de stat, în limita sumei de 980 miliarde lei.

Art. 6. - (1) Costul tipăririi bonurilor valorice pentru motorină este inclus în suma maximă de 980 miliarde lei prevăzută la art. 1 alin. (2).

(2) Livrarea motorinei către beneficiarii de bonuri valorice pentru motorină, prevăzuti la art. 2, se va face fără facturarea taxei de 45% destinate constituirii Fondului special al drumurilor publice.

Art. 7. - (1) Neefectuarea lucrărilor agricole pentru care s-a beneficiat de bonuri valorice pentru motorină sau folosirea motorinei în alte scopuri decât cel prevăzut în prezenta ordonantă de urgentă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei si cu obligativitatea restituirii contravalorii bonurilor valorice pentru motorină si a plătii penalitătilor prevăzute de lege.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest sens de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Finantelor.

Art. 8. - În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Finantelor vor emite norme metodologice de aplicare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2000.

Nr. 211.

                                                                                                                             

ANEXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

GRILA

de acordare a bonurilor valorice pentru motorină

 

A. Înfiintarea culturilor de cereale păioase                                                    

Suprafata (de la până la)

(ha)

Valoarea

(mii lei)

0,5-0,99

100

1,0-1,49

200

1,5-1,99

300

2,0-2,49

400

2,5-2,99

500

3,0-3,49

600

3,5-3,99

700

……

……

                                                                                                                                                                                                     

B. Efectuarea arăturilor de toamnă                                                                                                                                                ,               

Suprafata (de la până la)

(ha)

Valoarea

(mii lei)

0,5-0,99

100

1,0-1,49

150

1,5-1,99

200

2,0-2,49

250

2,5-2,99

300

3,0-3,49

350

3,5-3,99

400

…….

…….

                                                                                                                             

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992

pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Exercitarea dreptului de vot se face pe baza cărtii de alegător, eliberată în conditiile prezentei legi. Cetătenii români aflati în străinătate pot vota si fără carte de alegător, pe baza pasaportului diplomatic, de serviciu, simplu sau consular, pe care se va aplica stampila cu mentiunea "Votat" de către presedintele sectiei de votare cu precizarea zilei si a lunii în care a avut loc scrutinul."

2. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"(2) Eliberarea cărtii de alegător se va face pe baza actului de identitate, numai titularului si sub semnătura acestuia, de către Ministerul de Interne."

3. Alineatul (3) al articolului 16 se abrogă.

4. După alineatul (2) al articolului 53 se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

"(21) În listele speciale vor fi trecuti si alegătorii care se prezintă la vot si fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în zona arondată sectiei de votare respective, însă au fost omisi din lista electorală permanentă."

5. La articolul 67 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) Buletinele de vot nule vor fi păstrate în deplină sigurantă, ambalate, sigilate si etichetate, pe fiecare sectie de votare, la birourile electorale de circumscriptie, până la validarea rezultatelor alegerilor."

6. Articolul 89 va avea următărul cuprins:

"Art. 89. - (1) Prin act de identitate, în sensul prezentei legi, se întelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, adeverinta care tine loc de buletin de identitate ori pasaportul diplomatic, de serviciu, consular sau simplu, iar în cazul militarilor în termen si al elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar.

(2) Pasaportul simplu poate fi folosit pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetătenii români aflati în străinătate sau de cetătenii români domiciliati în străinătate. Cetătenii români cu domiciliul în România care votează în străinătate în baza pasaportului simplu or completa o declaratie pe propria păspundere că nu si-au exercitat sau nu îsi vor exercita dreptul la vot în aceeasi zi pe baza altui act de identitate, astfel cum este definit la alin. (1), sau pe baza cărtii de alegător."

7. După articolul 92 se introduce articolul 921 cu următorul cuprins:

"Art. 921. - (1) Distribuirea cărtilor de alegător pentru alegerile din anul 2000 se face după cum urmează:

a) pentru persoanele care au domiciliul în localitătile urbane cărtile de alegător pot fi ridicate inclusiv în ziua alegerilor de la ghiseele formatiunilor de evidentă informatizată a persoanei;

b) pentru persoanele care au domiciliul în localitătile rurale cărtile de alegător pot fi ridicate până la data de 19 noiembrie 2000 inclusiv de la ghiseele formatiunilor de evidentă informatizată a persoanei la care este arondată localitatea, iar începând cu data de 20 noiembrie 2000, inclusiv în ziua votării, de la posturile de politie din localitatea de domiciliu a alegătorului.

(2) Cărtile de alegător neridicate de la posturile comunale de politie se restituie formatiunilor de evidentă informatizată a persoanei în termen de 5 zile de la data încheierii votării."

8. Articolul 94 va avea următorul cuprins:

"Art. 94. - (1) Buletinele de vot întrebuintate sau neîntrebuintate, procesele-verbale si stampilele necesare în vederea votării, primite de instantele judecătoresti de la birourile electorale de circumscriptie sau de la birourile electorale ale sectiilor de votare, vor fi păstrate în arhivă, separat de celelalte documente ale instantei, timp de 3 luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României.

(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) instantele, cu sprijinul prefectilor, vor preda, în vederea topirii, agentilor economici specializati buletinele de vot si celelalte materiale utilizate în procesul votării."

Art. II. - Orice dispozitii contrare prezentei ordonante de urgentă de abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Stelian Oancea,

secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2000.

Nr. 212.