MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 599   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 23 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

130/2.465.- Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru modificarea si com­pletarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asis­tentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000, aprobat prin Hotărărea Guvernului nr. 399/2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 130/3 octombrie 2000

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Nr. 2.465/3 octombrie 2000

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru

privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

pentru anul 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2000

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si presedintele Colegiului Medicilor din România,

în temeiul:

- art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2000 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederilor Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România,

având în vedere avizele Ministerului Sănătătii si Ministerului Finantelor, emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000, aprobat prin Hotărărea Guvernului nr. 399/2000, aprobate prin Ordinul comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 92/1.765/2000 si publi­cate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 bis, din 25 iulie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Colegiul Medicilor din România elaborează tipuri de con­tracte pentru furnizarea de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice prevăzute în anexele nr. 1a-1l la prezen­tele norme. Încheierea contractelor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare a părtilor contractante pentru furnizarea de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, se face începând cu luna iulie 2000."

2. La articolul 11 alineatul (2) litera a), punctul 3) va avea următorul cuprins:

"3) în situatia în care numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de asigurati de pe lista fiecărui medic si cu structura acestora pe grupe de vârstă este mai mare de 22.000/an, punctele ce depăsesc acest nivel se reduc cu 75% dacă numărul de asigurati înscrisi pe lista proprie este mai mare de 2.000. Această corectie nu se aplică medicilor de familie care îsi desfăsoară activitatea în loca­litătile în care numărul de medici de familie existent este sub numărul optim de posturi de medici de familie stabilit conform normativelor în vigoare si neocupate, considerat ca fiind necesar pentru localitătile respective, în situatia în care numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de asigurati de pe lista fiecărui medic de familie si cu structura acestora pe grupe de vârstă este mai mic de 33.000/an, pentru o listă de asigurati mai mică de 3.000. În situatia în care numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de asigurati de pe lista fiecărui medic si cu structura acestora pe grupe de vârstă este mai mare de 33.000/an, punctele ce depăsesc acest nivel se reduc cu 75% dacă numărul de asigurati înscrisi pe lista proprie este mai mare de 3.000."

3. La articolul 11 alineatul (3) litera a) ultimul paragraf, teza finală va avea următorul cuprins:

"Directiile de sănătate publică verifică prin sondaj reali­tatea raportărilor privind vaccinările efectuate. În cazul raportărilor eronate directiile de sănătate publică si casele de asigurări de sănătate vor lua măsuri ce tin de compe­tenta fiecăreia."

4. La articolul 13 alineatul (1) ultimul paragraf, teza finală va avea următorul cuprins:

"Pentru perioade de absentă mai mici de 30 de zile calendaristice pe an înlocuirea medicului absent se poate face pe bază de reciprocitate între medici, fără înstiintarea casei de asigurări de sănătate."

5. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Programul de activitate al medicului de familie care angajează medici, precum si al medicilor angajati în conditiile alin. (1) este zilnic, în medie de 35 de ore pe săptămână, de luni până vineri, în cabinetul medical sau la domiciliul asiguratului, organizat în functie de conditiile spe­cifice de zonă."

6. La articolul 26 alineatul (1) litera a) paragraful 1, teza a treia va avea următorul cuprins:

"Pentru asigurarea calitătii serviciilor medicale se va încadra un asistent medical la fiecare 1.000 de asigurati înscrisi pe listele medicilor de familie."

7. La articolul 26 alineatul (1) litera a) primul paragraf, după ultima teză se introduce o nouă teză cu următorul cuprins:

"În afara normativelor mentionate mai sus nu este obli­gatorie încadrarea asistentilor medicali cu fractiune de normă."

8. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Reprezentantul legal al cabinetului medical va pre­zenta casei de asigurări de sănătate decontul pentru buge­tul de practică medicală, pe categorii de cheltuieli, conform anexei nr. 2 la prezentele norme. Eventualele sume rămase necheltuite din bugetul de practică medicală la finele anului se virează la casele de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale au încheiat contracte până la data de 20 decembrie a anului curent. În situatia reînnoirii contractului sumele virate la casele de asigurări de sănătate de câtre reprezentantii legali ai cabinetelor medicale vor fi alocate cu aceeasi destinatie acelorasi cabi­nete medidale la începutul anului următor. În situatia încetării contractului eventualele sume rămase neconsumate după achitarea tuturor obligatiilor conform contractului se virează în contul caselor de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale au încheiat contracte."

9. La articolul 30 litera a), punctul 5) va avea următorul cuprins:

"5) depistarea, izolarea si raportarea cazurilor de boli transmisibile, conform Ordinului ministrului de stat, ministrul sănătătii, nr. 8/2000, inclusiv a cazurilor de TBC si boli venerice, măsuri minimale de luptă în focarul familial de boală infectioasă si/sau în colectivităti scolare sau stu­dentesti fără personal medico-sanitar propriu."

10. La articolul 30 litera c), punctul 6) va avea următorul cuprins:

"6) are obligatia să respecte prescriptiile si recomandările făcute de medicii specialisti din ambulatoriul de specialitate sau din spital, care sunt în relatie contrac­tuală cu casa de asigurări de sănătate, făcute prin scrisoare medicală pentru asiguratii de pe lista proprie, în concordantă cu evolutia bolii. În situatia în care un medic de familie se confruntă cu prescriptii si recomandări diferite de la mai multi medici de specialitate, care se referă la acelasi asigurat, medicul respectiv are libertatea să aleagă schema de tratament optimă pentru cazul dat."

11. La articolul 30 litera c), punctul 8) va avea următorul cuprins:

"8) asistenta medicală la domiciliu pentru:

- copii în vârstă de până la 3 ani aflati în tratament pentru afectiuni acute, la solicitarea apartinătorilor legali;

- asiguratii de orice vârstă, care au devenit nedeplasa­bili si care necesită tratament medical recomandat de medicul specialist, ca urmare a unor interventii chirurgicale majore, până la vindecarea completă a plăgii;

- pacienti imobilizati ortopedic;

- pacienti cu insuficientă motorie a trenului inferior;

- bolnavi în fază terminală;

- alte situatii, la recomandarea medicului de speciali­tate printr-o scrisoare medicală."

12. La articolul 30 litera e), punctul 2) va avea următorul cuprins:

"2) organizarea activitătii de evidentă, completarea la zi a fisei de consultatie, a registrelor medicale si raportare statistică către casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică. Acest tip de activitate se efectuează in cadrul programului de activitate al fiecărui medic, stabilit conform art. 10 alin. (1)."

13. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - Casele de asigurări de sănătate decontează investigatiile paraclinice efectuate numai în unitătile sanitare cu care casele de asigurări de sănătate au încheiat con­tracte de furnizare de servicii medicale. Investigatiile paraclinice necesare în vederea stabilirii diagnosticului în ambulatoriu nu se deconfează în cazul repetării din motive tehnice sau nemedicale, inclusiv cele la cererea pacientului. Tarifele decontate de casele de asigurări de sănătate sunt cele negociate pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice, în conformitate cu complexitatea si cu performantele aparaturii din dotarea furnizorilor de servicii paraclinice, si nu pot fi mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme. Spitalele pot furniza servicii de specialitate ambulatorii în domeniul investigatiilor paraclinice prin laboratoarele din structura proprie, decontarea acestora făcăndu-se din fon­dul asistentei medicale de specialitate din ambulatoriu, în aceleasi conditii ca orice furnizor de servicii medicale para­clinice."

14. La articolul 39, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Numărul total de puncte estimat pe lună pentru serviciile medicale clinice acordate de medicii de speciali­tate care au contract de muncă în spitale (pe sectie sau în ambulatoriul de specialitate al spitalului) sau integrare cli­nică în spitale, cu exceptia medicilor de familie care pot lucra în ambulatoriul de specialitate pe baza contractului încheiat de reprezentantul legal al unitătii sanitare cu casa de asigurări de sănătate, ia în calcul un număr maxim de 4 ore pe zi în afara programului de lucru din spital sau din ambulatoriul de specialitate al spitalului respectiv si un număr maxim de 16 consultatii medicale si 8 servicii medicale, si tratamente în medie pe zi/medic."

15. La articolul 39, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Suma contractată de un furnizor de servicii medicale paraclinice cu casa de asigurări de sănătate se sta­bileste în functie de numărul de investigatii paraclinice negociat între furnizorii de servicii medicale si colegiul medicilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, cu casa de asigurări de sănătate, tinându-se seama de com­plexitatea si de utilitatea acestor servicii, precum si de tari­fele negociate. La contractarea si decontarea serviciilor medicale paraclinice nu se tine seama de gradul profesio­nal."

16. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

"Art. 48. - Trimiterea asiguratului de către un medic de specialitate către alt medic de o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate se face pe baza biletului de trimi­tere."

17. Articolul 61 va avea următorul cuprins

"Art. 61. - Tipurile de spitalizare sunt:

a) integrală:

1. continuă - este forma de internare prin care se asigură asistenta medicală curativă si de recuperare neîntreruptă;

2. săptămânală - de luni până vineri, care concentrează în perioada respectivă examinările, investigatiile si actele terapeutice necesare pentru rezolvarea completă a cazului respectiv în acest interval de timp. În sectiile sau în compartimentele care asigură acest tip de spitalizare sâmbăta si duminica nu se desfăsoară nici o activitate;

b) partială:

1. spitalizare de o zi - este forma de internare prin care se asigură asistenta medicală curativă si de recupe­rare, care concentrează într-un număr maxim de 12 ore efectuarea de examinări, investigatii si acte terapeutice, timp necesar pentru rezolvarea în totalitate a cazului res­pectiv;

2. spitalizare de zi - este forma de internare folosită atunci când starea pacientului îi permite să părăsească spi­talul în afara perioadei de investigatii, tratament si recupe­rare. În această formă de spitalizare bolnavul revine zilnic la spital, la indicatia medicului curant."

18. La articolul 65 alineatul (3), literele b)-e) vor avea următorul cuprins:

"b) costul efectiv realizat pe zi de spitalizare pe anul 1999 de fiecare spital, defalcat pe sectii, indexat cu 20%;

c) numărul de internări contractat în anul 2000 se sta­bileste pe baza numărului de internări negociate între clasele de asigurări de sănătate si furnizorii de servicii medicale spitalicesti. Negocierea numărului de internări are la bază numărul de internări realizate în anul 1999 de fur­nizorii de servicii medicale spitalicesti, care poate fi depăsit numai în situatii justificate si bine documentate, cu încadra­rea în fondurile aprobate cu această destinatie, se va avea în vedere numai numărul de internări pentru asiguratii proprii si pentru asiguratii pentru care se virează contributia la alte case de asigurări de sănătate, cu exceptia celor pentru care se virează contributia la Casa de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si la Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor.

În cazul în care într-un spital se realizează un număr mai mic de internări în unele sectii economiile realizate vor fi utilizate pentru plata unui număr mai mare de internări la nivelul altor sectii din cadrul spitalului, unde se justifică aceasta;

d) durata medie de spitalizare contractată pe anul 2000, care nu o poate depăsi pe cea efectiv realizată pe fiecare sectie în anul 1999;

În situatia în care durata medie de spitalizare efectiv realizată pe fiecare sectie în anul 1999 este superioară celei optime prezentate în anexa nr. 7 la prezentele norme, casele de asigurări de sănătate vor accepta la contractare durata medie de spitalizare realizată în anul precedent. Prin contractul de furnizare de servicii medicale se pot sta­bili etape de reducere a duratei medii de spitalizare reali­zate, dacă aceasta este superioară nejustificat celei optime, precum si penalităti pentru neîndeplinirea acestor obligatii asumate prin contracte de către furnizorii de servicii medicale.

În situatia în care durata medie de spitalizare realizată pe fiecare sectie în anul 1999, este inferioară celei optime prevăzute în anexa nr. 7 la prezentele norme, casele de asigurări de sănătate, în situatii justificate si în limita fondurilor alocate cu această destinatie serviciilor medicale spitalicesti, pot accepta la decontare o durată medie de spitalizare mai mare decât cea contractată, dar care nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme;

e) numărul de zile de spitalizare la nivelul fiecărei sectii pentru anul în curs se calculează înmultind numărul de internări conform lit. c) cu durata medie de spitalizare sta­bilită conform lit. d). Pentru spitalele si sectiile puse în functiune în anul 2000 numărul de zile de spitalizare la nivelul fiecărei sectii pentru anul în curs se calculează înmultind numărul de internări negociate pentru anul 2000 cu durata medie de spitalizare cuprinsă în anexa nr. 7, la prezentele norme."

19. La articolul 67, literele a)-c) vor avea următorul cuprins:

"a) în cazul în care costul efectiv realizat pe zi de spi­talizare în anul 1999 pe tip de spital si, respectiv, pe sectie, calculat conform art. 65 lit. b), este mai mic sau egal cu tariful pe zi de spitalizare la nivel national pe sectie, suma contractată pentru servicii medicale spitalicesti are în vedere numărul de zile de spitalizare obtinut în conditiile art. 65 alin. (3) lit. e) si costul efectiv realizat pe zi de spitalizare, calculat conform art. 65 alin. (3) lit. b). în acest caz la suma rezultată se poate adăuga o crestere de până la 30%, cu încadrarea în fondurile aprobate cu, această destinatie;

b) în cazul în care costul efectiv realizat pe zi de spita­lizare în anul 1999 pe tip de spital si, respectiv, pe sectie, calculat conform art. 65 lit. b), este peste nivelul tarifului pe zi de spitalizare la nivel national, nejustificat din punct de vedere medical, suma contractată pentru servicii medi­cale are în vedere pentru primele 3 luni în cadrul se­mestrului II costul efectiv realizat pe zi de spitalizare în anul 1999, stabilit conform art. 65 lit. b), iar pentru următoarele 3 luni, o reducere a acestuia cu până la 10%. Pentru reducerea costului efectiv realizat pe zi de spitali­zare, la contractare spitalul va anexa lista cuprinzând măsurile concrete pe care urmează să le ia în vederea realizării reducerii costului efectiv realizat;

c) pentru spitalele si sectiile puse în functiune în anul 2000 costul pe zi de spitalizare la nivelul sectiei pentru anul în curs se situează la nivelul tarifului pe zi de spitali­zare la nivel national, cuprins în anexa nr. 10 la prezentele norme. Suma contractată pentru servicii medicale spita­licesti are în vedere numărul de zile de spitalizare, obtinut în conditiile art. 65 alin. (3) lit. e), si tariful mediu pe zi de spitalizare la nivel national."

20. La articolul 71, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 71. - (1) Suma prevăzută în contractul de furni­zare de servicii medicale spitalicesti, obtinută prin înmultirea costului pe zi de spitalizare prevăzut la art. 67 cu numărul de zile de spitalizare obtinut conform art. 65 alin. (3) lit. e), va tine seama si de numărul de urgente medico-chirurgicale prezentate la camera de gardă sau la unitatea de primire urgente si neinternate si se reparti­zează pe luni, în concordantă cu prevederile prezentelor norme. La începutul fiecărei luni casele de asigurări de sănătate pot acorda avansuri furnizorilor de servicii medi­cale, în conditiile legii. Spitalele vor raporta până la data de 5 a lunii curente pentru luna expirată caselor de asi­gurări de sănătate cu care au încheiat contracte indicatorii realizati: numărul de internări, durata medie de spitalizare, numărul de zile de spitalizare, urmând ca pe baza aces­tora să primească diferenta."

21. La articolul 76, teza întâi va avea următorul cuprins:

"Art. 76. - Casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru furnizarea de servicii medicale stomatolo­gice cu cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările si oompletările ulteri­oare, sau conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cu spita­lele care au organizate cabinete stomatologice pentru servicii ambulatorii de stomatologie, precum si cu persoa­nele juridice care au organizate ambulatorii de stomatologie în care se desfăsoară si activitate de învătământ."

22. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

"Art. 79. - (1). În vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor stomatologice si a veri­ficării prdcentului de decontare a tratamentelor stomatolo­gice efectuate, medicii stomatologi depun lunar la casa de asigurări de sănătate centralizatorul lunar al activitătilor pro­filactice pentru grupa 0-18 ani, conform anexei nr. 12-a la prezentele norme, centralizatorul lunar al activitătilor profilactice pentru grupa peste 18 ani, conform anexei nr. 12-b la prezentele norme, si centralizatorul lunar al actelor terapeutice, conform anexei nr. 12-c la prezentele norme. ­

(2) Ca urmare a efectuării serviciului stomatologic de preventie medicul stomatolog aplică pe carnetul de asigurat o stampilă din care să reiasă data efectuării serviciului, tipul acestuia si medicul care l-a efectuat. Stampila se aplică pentru asiguratii în vârstă de peste 18 ani. Medicul consemnează aceleasi date în fisa de tratament a pacien­tului/registru, aceasta constituind o justificare pentru casele de asigurări de sănătate în vederea decontării tratamentelor stomatologice si a controlului pe care casa de asigurări de sănătate îl poate efectua."

23. La articolul 80 alineatul (i), literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

"a) pentru copiii în vârstă de 0-18 ani, nelimitat;

b) pentru tinerii în vârstă de 18-26 ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenti si dacă nu realizează venituri din muncă, de două ori pe an."

24. La articolul 80, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Conditiile acordării tratamentelor stomatologice în cazul  copiilor până la vârsta de 18 ani sunt prevăzute în anexa nr. 11 la prezentele norme."

25. La articotul 81, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 81. - (1) Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice se face în limita unui pla­fon trimestrial pe medic. Acest plafon se stabileste în functie de fondul trimestrial alocat cu această destinatie si de numărul medicilor stomatologi care au contract direct sau prin reprezentantul legal al acestora cu casa de asi­gurări de sănătate."

26. La articolul 95 litera c), după punctul 49) se intro­duc punctele 50), 51), 52) si 53) cu următorul cuprins:

"50) Stări depresive severe

51) Stări halucinante delirante

52) Stări confuzionale

53) Starea stuporoasă"

27. La articolul 96, litera f) va avea următorul cuprins:

"f) Sindroame de compresie si/sau de iritatie radiculară (nevralgia cervicobrahială, lombalgia si lombosciatica) în faza acută:

28. La articolul 96, după litera dd) se introduce litera ee) cu următorul cuprins:

"ee) Afectiuni reumatologice cronice, confirmate în puseu inflamator"

29. La articolul 100 alineatul (1), teza întâi va avea următorul cuprins:

"Art. 100. - (1) Pentru sanatorii balneare sumele nego­ciate cu casele de asigurări de sănătate se stabilesc în functie de cheltuielile anului precedent."

30. La articolul 100, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru sanatorii, altele decât cele prevăzute la ali­neatul precedent, si pentru preventorii sumele negociate cu casele de asigurări de sănătate se stabilesc în functie de cheltuielile anului precedent."

31. Articolul 102 va avea următorul cuprins:

"Art. 102. - Asiguratii beneficiază de servicii medicale de recuperare-reabilitare, în conditiile prevăzute mai sus, numai pe baza biletului de trimitere de la medicul de spe­cialitate."

32. La articolul 122, după alineatul (2) se introduce ali­neatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Farmaciile acreditate sunt obligate, sub sanctiunea revocării acreditării, să aibă permanent în stoc curent, la dispozitia persoanelor asigurate, medicamente la nivelul pretului de referintă stabilit în conditiile legii."

33. La anexele nr. 1-a, 1-b, 1-c, 1-d, 1-e, 1-f, 1-g, 1-h, 1-i si 1-l*) se elimină din cuprinsul clauzei speciale referirea la grevă.

34. La anexele nr. 1-a, 1-b, 1-c, 1-d, 1-e, 1-f; 1-g, 1-h, 1-i, 1-j, 1-k si 1-l se elimină sintagma MODEL.

35. La anexa nr. 1-b, articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Furnizorul prestează servicii medicale asi­guratilor, conform anexei nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asis­tentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2000, în următoarele specialităti."

36. La-anexa nr. 2, punctul 1 "Cheltuieli de personal", litera A "Cheltuieli cu salariile", se elimină textul din paranteză.

37. La anexa nr. 2, liniuta a 3-a de la litera D "Obiecte de inventar" a punctului 2 "Cheltuieli materiale si servicii" va avea următorul cuprins:

- "obiecte de inventar cu caracter functional medico­sanitar sau de uz administrativ-gospodăresc, în limita valo­rică de 5 milioane lei sau cu durata de serviciu normată de până la un an (temei legal: art. 1 din Hotărărea Guvernului nr. 1.035/1999 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe)."

38. La anexa nr. 2, litera G "Alte cheltuieli" de la punc­tul 2 "Cheltuieli materiale si servicii" va avea următorul cuprins:

"G. Alte cheltuieli:

- cheltuieli pentru educatie medicală continuă, cu avi­zul casei de asigurări de sănătate si al colegiului medicilor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, fără a afecta celelalte categorii de cheltuieli cuprinse în bugetul de prac­tică medicală cu repercusiuni asuora actului medical."

39. La anexa nr. 3, litera A, la pozitia "Analize de labo­rator" subpozitia "Analize de sânge" se introduce punctul 28 cu următorul cuprins:

"28. Proteine totale"

40. La anexa nr. 3, litera A, la pozitia "Analize de laborator" subpozitia "Analize de urină" se introduce punctul 4 cu următorul cuprins:

"4. Dozare proteine urinare"

41. La anexa nr. 3, litera A, pozitia "Probe paraclinice", punctul 2 va avea următorul cuprins:

"2. Ecografie generală (abdomen + pelvis)"

42. La anexa nr. 3, litera A, pozitia "Probe paraclinice", ce introduc punctele 10 si 11 cu următorul cuprins:

"10. Examen radiologic membre

11. Babes-Papanicolau"

43. La anexa nr. 3, litera B, pozitia "Analize de sânge", se introduce punctul 45 cu următorul cuprins:

"45. HDL colesterol"

44. Anexa nr. 4 se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezen­ul ordin.

45. Anexa nr. 5 se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezen­ul ordin.

46. Titlul anexei nr. 6 va avea următorul cuprins:

"Lista cuprinzând afectiunile confirmate care permit rezentarea direct la medicul de specialitate din ambula­loriul de specialitate"

47. La anexa nr. 7, textul de la primul asterisc va avea următorul cuprins:

"Pentru sectiile de imunologie clinică si alergologie se vor folosi valorile de la sectia de medicină internă.

Pentru sectiile de geriatrie - gerontologie se vor folosi valorile de la sectia Recuperare, medicină fizică si balneol­ogie.

Pentru sectiile de nefrologie care nu au compartimente de dializă se vor folosi valorile de la sectia de medicină internă."

48. Anexa nr. 8 se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezen­ul ordin.

49. La anexa nr. 9 se elimină punctele 14-17.

50. Anexa nr. 10 se înlocuieste cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

51. La anexa nr. 11, capul de tabel va avea următorul cuprins:

 

COD

ACTE

TERAPEUTICE

TARIFE

PLATA CAS (%)

COPII 0-18 ani

Peste 18 ani

Control profilactic efectuat

Da

Nu

 

52. La anexa nr. 11, Nota 1 va avea următorul cuprins:

"NOTA 1: Serviciile medicale stomatologice preven­tive si tratamentele preventive decontate de casa de asigurări de sănătate dentistilor sunt cele de la codurile:

1.1, 1.2, 1.3,

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,

4.7, 4.8,

9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12. 9.13"

 

*) Anexa nr. 1-l a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 bis (completare) din 25 iulie 2000.

 

53. Titlul anexei nr. 12-a va avea următorul cuprins:

"Centralizatorul lunar al activitătilor profilactice pentru grupa 0-18 ani"

54. Titlul anexei nr. 12-b va avea următorul cuprins:

"Centralizatorul lunar al activitătilor profilactice pen­tru grupa peste 18 ani"

55. La anexa nr. 13, după ultima pozitie se introduc următoarele pozitii:

- Kinetoterapie de grup pe afectiuni ............ 22.000

- Bilant articular ...........................................50.000

- Bilant muscular ...........................................55.000

- Întocmirea planului de recuperare ..............55.000"

56. Denumirea Casa Asigurărilor de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, utilizată în  cuprinsul unor texte din normele metodologice, se înlocuieste cu denumirea Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. II. - Contractarea serviciilor medicale si efectuarea plătilor rezultate din aplicarea prezentului ordin se fac începând cu luna octombrie.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

dr. Serban Ion Bubenek Turconi

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

prof. dr. Mircea Cinteză

 

ANEXA Nr. 1

(anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

LISTA

cuprinzând serviciile medicale din ambulatoriul de specialitate si tarifele exprimate în puncte

 

Reglementările prezentei anexe nu fac referire la specialitate si tarifele exprimate în puncte

 

1. Consultatia medicală

Consultatia de specialitate include anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitătii respec­tive, stabilirea protocolului de explorări si/sau interpretarea integrativă a explorărilor si analizelor de laborator disponi­bile, stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeufice, instruirea în legătură cu măsurile profilactice:

Consultatie initială = 15 puncte. Se consideră consultatie initială prima prezentare a unui pacient în ambulatoriul de specialitate, la un anumit medic, inclusiv preluarea unui pacient externat din spital.

Consultatie de control = 10 puncte. Se consideră con­sultatie de control:

- prezentările ulterioare ale unui pacient la acelasi medic (în afara primei prezentări) până la stabilirea diagnosticului si a tratamentului;

- controalele periodice ale unui pacient cunoscut;

- repreluarea unui pacient externat din spital;

- controalele efectuate după o interventie chirurgicală până la vindecarea operatiei (inclusiv pansamentul plăgii, scoaterea firelor si manevrele chirurgicale impuse de anu­mite complicatii minore).

Consultatiile la psihiatrie, psihiatrie pediatrică, precum si toate consultatiile copilului între 0-5 ani, indiferent de spe­cialitatea la care se efectuează, vor fi puhctate astfel:

- consultatie initială = 20 puncte;

- consultatie de control = 15 puncte.

 

2. Servicii medicale si tratamente

Diferitele servicii (diagnostice sau terapeutice) prezentate mai jos vor fi punctate separat, după cum urmează. Acestea vor putea fi efectuate de către orice medic de specialitate care are pregătirea necesară si care le consi­deră indispensabile în stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice, indiferent de specialitate. Aceste servicii se pot efectua atât la o consultatie initială, cât si la o consultatie de control, cu respectarea normelor metodologice.

­

Teste cutanate (prick-test sau IDR) cu seturi standard de alergeni 

15 (puncte)

Teste de provocare nazală, oculară, bronsică

15

Determinarea concentratiei acarienilor în mediu

15

Determinarea concentratiei polenurilor si a mucegaiurilor din mediu                 

20

Teste cutanate cu agenti fizici

5/test

Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate

3/sedintă

Imunoterapie nespecifică

3

Electrocardiogramă (EKG)

5

EKG de efort

45

EKG de stres farmacologic

50

Ecocardiografie M+2D

40

Ecografie+Doppler

45

Ecografie+Doppler color

60

Ecografie transesofagiană

120

Ecografie de efort/stres farmacologic

120

Ecografie de vase periferice - vene

35

- artere

45

EKG continuu (24 de ore, Holter)

50

Holter TA

30

Potentiale tardive

30

Punctie pericardică

20

Punctie venă subclaviculară

25

Punctie pleurală

10

Oscilometrie

5

Pletismografie

10

Test masă înclinată

20

Test de mers - 6 minute

5

Implantare de pacemaker definitiv

200

Punctie pericardică cu/fără drenaj

20

Punctie-biopsie pericardică

35

Sutură vasculară

15

Terapie chirurgicală:

 

Panaritiu eritematos

10

Panaritiu flictenular

10

Panaritiu periunghial si subunghial

12

Panaritiu antracoid

12

Panaritiu pulpar

12

Panaritiu osos, articular, tenosinoval

15

Flegmoane superficiale ale mâinii

12

Flegmoane de lojă tenară, hipotenară, comisurale, tenosinovite

15

Abces de părti moi

15

Abces pilonidal

15

Furuncul

15

Furuncul antracoid, furunculoză

15

Hidrosadenită

12

Adenită acută  

12

Celulită

15

Serom posttraumatic

12

Arsuri termice <10%

20

Leziuni externe prin agenti chimici

20

Hematom

10

Edem dur posttraumatic

12

Plăgi tăiate superficiale

10

Degerături (gradele I si II)

12

Flebopatii varicoase superficiale, ruptură de pachet varicos

20

Varice hidrostatice (cronice, complicate)

20

Adenoflegmon

20

Plăgi, întepate superficial

10

Afectiuni neinflamatorii ale părtilor moi (lipoame, chisturi sebacee, tumorete)

10

Supuratii postoperatorii

12

Tratamentul si îngrijirea piciorului diabetic

12

Amputatie de degete la mână, fiecare deget

12

Amputatie de police la nivelul metacarpului

12

Afectiuni mamare superficiale

12

Supuratii mamare profunde

15

Abces perianal                 

15

Decalotarea, debridarea fimozei

15

Extirparea polipului rectal procident

20

Granulom ombilical      

10

Tumori mici, chisturi dermoide sebacee, lipoame

10

Tumorile scalpului, simple

10

Plăgi tăiate (contuze) simple ale fetei

10

Tumorile fetei, simple, însotite de plastic

20

Microstomie

30

Plăgi tăiate, contuze ale buzelor

10

Plastii ale buzelor cu lambouri locale triunghiulare

30

Tumori simple ale buzei

15

Tratamentul chirurgical al retractiei cicatriceale a comisurii gurii, transplant de piele

30

Aponevrectomie palmară pentru maladia Dupuytren simplă

50

Rezectie modelantă pentru microdactilie

20

Plastie cu lambou triunghiular în sechele cicatriceale ale fetei palmare a degetelor, un deget

30

Tenorafie tendoane, flexoare degete, mână sau antebrat, fiecare tendon

20

Amputatie traumatică cu lipsă de părti moi la nivelul unui deget, plastie Grossfinger, timp I+II

50

Cura chirurgicală a sindromului canalului carpian

30

Reconstructie de pavilion cu lambou Filatov

30

Ablatia limitată a unor tumori benigne ale mamelei

30

Malformatie congenitală a pavilionului urechii, simplă

30

Xantelasmă unilaterală, bilaterală

12

Operatie pentru ptoza palpebrală

50

Excizia leziunii cutanate

10

Avulsia lamei unghiale                 

12

Acoperirea defectelor primare

20

Chiuretajul leziunilor cutanate

15

Peeling chimic cu substante caustice

20

Electrochirurgie

25

Crioterapie

25

Terapia intralezională

10

Terapia cu dermojet

10

Terapia topică cu agenti citotoxici

8

Tratamente cu laser

25

Fototeste, patch-teste, foto-patch-teste cu seturi standard

5/test

Deschiderea si exprimarea chisturilor

10

PUVA - terapie sistemică du psoraleni

10

PUVA - terapie locală cu psoraleni

15

Recoltarea unui produs patologic

10

Dermatoscopie

15

Exoftalmometrie (aprecierea exoftalmiei)

5

Spermogramă

20

Test Barr

10

Aspiratie gastrică (diagnostică si terapeufică)

5

Dilatatie esofagiană

35

Polipectomie endoscopică gastrică

50

Polipectomie endoscopică rectosigmoidiană

50

Polipectomie endoscopică colonică ­descendent, transvers, ascendent, cec

70

Paracenteză

10

Rectosigmoidoscopie diagnostică

30

Colonoscopie diagnostică

45

Colangiopancreatografie diagnostică

100

Scleroterapie

45

Bandarea varicelor esofagiene

45

Extractie de corpi străini

20

Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden)

30

Morfometrie

5

Sfatul genetic (evaluarea riscului de recurentă si precizarea posibilitătilor de a reduce acest risc)

20

Punctie-biopsie osoasă cu amprentă

30

Punctie aspirat de măduvă osoasă

12

Flebotomie terapeutică

5

Proba Rumpeell-Leed

2

Plasmafereză terapeutică

50

Montarea cateterului venos central

25

Repozitionarea cateterului venos

5

Dezobstructia cateterului venos

10

Îngrijirea fistulei

5

Tromboliză de fistulă

25

Hemodializă/sedintă;

 

- control

10

- stabilirea protocolului sedintei de dializă

8

- tratamentul complicatiilor sedintei de dializă

10

Dializă peritoneală:

 

- sedintă

8

- control

10

- test de echilibrare peritoneală

10

- manevre reinvazive de repozitionare a cateterului peritoneal

5

- diagnosticul si tratamentul infectiilor locului de iesire a cateterului

10

Sedintă ESWL

25

Control post ESWL

10

Punctie rahidiană

12

Examenul lichidului cefalorahidian (prin punctie rahidiană sau suboccipitală)

20

Examen ultrasonografic extracranian al vaselor cervico-cerebrale (Doppler, ecotomografie si tehnici derivate)

45

Examen Doppler transeranian al vaselor cerebrale si tehnici derivate

45

Examen electromiografic

20

Examen electroneurografic

20

Determinarea potentialelor evocate:

 

- vizuale

10

- de trunchi cerebral (auditive)

10

- somestezice

10

- motorii

10

Examen electroencefalografic standard

10

Examen electroencefalografic cu probe de stimulare

15

Examen electroencefalografic cu mapping

15

Înregistrare electroencefalografică continuă în timpul somnului (polisomnografie)

20

Video-electroencefalografie

15

Terapia chirurgicală a durerilor craniofaciale

20

Consultatia obstetricală si/sau ginecologică include si recoltarea secretiei vaginale, recoltarea secretiei mame­-lonare

 

Histerosposcopie si/sau vulvoscopie

10

Histeroscopie diagnostică

20

Histeroscopie cu biopsie

30

Histerosalpingografie

20

Hidrotubatie - insuflatie utero-tubară

18

Testul Huhner

8

Punctie diagnostică a fundului de sac Douglas

15

Aplicarea unui sterilet

10

Îndepărtarea unui sterilet

8

Întrerupere de sarcină

25

Ablatia unui polip sau fibrom cervical

20

Conizatia cu ansa diatermică sau cu bisturiul

25

Extirparea unui chist vaginal sau Bartholin, marsupializare

22

Incizia unui abces Bartholin

12

Examen cardio-tocografic cu NTS (test non stres)

15

Tratamente locale: badijonaj, lavaj

10

Excizii si/sau cauterizări (polipi, vegetatii la nivelul vulvei, vaginului si colului)

15

Tamponament vaginal (sau al cavitătii uterine) în caz de sângerare, ca prestatie de sine stătătoare

15

Introducerea (schimbarea) unui pesar

5

Îndepărtarea unui pesar

3

Recoltare pentru test Babes-Papanicolau

8

Montarea si extractia diafragmei

3

Consultatia oftalmologică include si explorarea functiei aparatului lacrimal, prescriptia corectiei optice si trata­mentul ambliopiei

 

Determinarea acuitătii vizuale [biomicroscopia polului anterior de exemplu: examenul fundului de ochi (FO), tonometrie]

10

Determinarea refractiei (skiascopie, refractometrie, utilizarea de lentile, keratometrie)

5

Explorarea câmpului vizual (cu spot alb si spot colorat)

5

Explorarea simtului cromatic cu tabele pseudoizocromatice

3

Explorarea functiei binoculare (test Worth, sinoptofor, examen diplopie)

10

Biomicroscopia fundului de ochi

5

Gonioscopie

5

Oftalmodinamometrie, inclusiv tonometrie

5

Proba de provocare pentru stabilirea diagnosticului de glaucom, minimum 6 tonometrizări

10

Diafanoscopie; exoftalmometrie; determinarea sensibilitătii corneene

5

Alegerea si fixarea unei proteze

5

Extractia corpilor străini conjunctivali

10

Extractia corpilor străini corneeni superficiali, inclusiv chiuretarea ruginei

12

Extractia corpilor străini corneeni profunzi

15

Extractia corpilor străini sclerali neperforanti

10

Tratamentul chirurgical al unor afectiuni ale anexelor globului ocular (salazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist, flegmon, abces, sutura unei plăgi, interventii chirurgicale estetice)

20

Tratamentul chirurgical al deviatiilor palpebrale (entropion, ectropion, puncte lacrimale eversate)

30

Tratamentul chirurgical al pterigionului

25

Abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioapticatii

12

Tratament cu laser la polul posterior

40

Sondajul complet al căilor lacrimale la un ochi, în scop terapeutic

10

Tratamentul cu laser la polul anterior

30

Aplicatii locale ale unor substante medicamentoase în scop terapeutic sau de diagnostic           

5

Tratamentul ortoptic

10

Oftalmoscopie indirectă

12

Biopsia de organ

30

Punctie-biopsie de organ

30

Punctie-biopsie de organ, ghidată ecografic sau tomografic

50

Biopsie ganglionară

30

Biopsie cutanată

15

Chiuretaj bioptic

15

Cauterizare

20

Consultatia ORL include: examen nas-sinusuri, examen buco-faringoscopic, rinoscopie posterioară, examen larin­goscopic si hipofaringoscopic, examen otoscopic, exa­men vestibular, examen al nervilor cranieni.

 

Exameri fibroscopic al nasului, cavumului, laringelui

15

Examen stroboscopic

10

Polipectomie nazală, auriculară

15

Tamponament si detamponament posterior

15

Punctie sinusală

12

Tratament al plăgii superficiale

10

Infiltratii

10

Tratamentul chirurgical al colectiei: sept flegmon periamigdalian, furuncul al conductului auditiv extern (CAE)

15

Tratament chirurgical al flegmonului cervical

25

Timpanotomie

5

Extractie de corpi străini nazali, auriculari, orofaringieni

15

Tamponament si detamponament anterior

15

Examen de cavum/laringe cu ancorare

5

Spălătura dopului de cerumen, extractie

5

Cauterizarea mucoasei nazale

20

Insuflatie tubară

3

Aspiratia secretiei

3

Instilatie laringiană

3

Anemizarea mucoasei nazale

2

Badijonaj nazal, orofaringian

2

Recoltarea unui produs patologic

5

Adenoidectomie

25

Amigdalectomie

40

Cura chirurgicală a othematomului

10

Audiogramă

20

Îngrijirea stomei traheale

10

Tuseu de cavum

5

Consultatia ortopedică include si tratamentul ortopedic specific, cu exceptia următoarelor proceduri, în cazul , cărora se punctează proportional cu complexitatea trata­mentului respectiv:

 

Tratamentul entorsei genunchiului

10

Tratamentul entorsei coloanei vertebrale cervicale

10

Tratamentul luxatiei perilunare

10

Tratamentul luxatiei soldului, genunchiului

10

Tratamentul luxatiei gleznei, tarso-metatarsiene

8

Tratamentul fracturii fără deplasare a femurului, gambei, gleznei, rotulei

5

Tratamentul fracturii fără deplasare a mâinii, piciorului

3

Tratamentul fracturii cu deplasare a scapulei, a colului chirurgical al humerusului, a diafizei humerale, a cotului

12

Tratamentul fracturii cu deplasare a antebratului, pumnului

12

Tratamentul fracturii costale

10

Tratamentul fracturii oaselor carpiene, metacarpiene, falange

5

Tratamentul fracturii cu deplasare a tarsului, metatarsului, falangelor

12

Tratamentul fracturii stabile de coloană vertebrală

15

Tratamentul unei rupturi tendinoase (tendon achilian, bicipital, cvadricipital)

5

Tratamentul discopatiei cervicale sau lombare

5

Prim ajutor în fractura deschisă a membrelor

15

Tratamentul poliartritei scapulo-humerale (PSH)

10

Tratamentul osteonecrozei aseptice (osteocondroză) la nivelul scafoidului tarsian, semilunar, capului metatarsian II sau III etc.

5

Tratamentul infectiei osoase (osteomielită, osteită)    

3

Tratamentul tuberculozei osteoarticulare

5

Tratamentul în scolioze, cifoze, spondilolistezis

12

Examen diagnostic si tratament în displazia luxantă a soldului în primele 6 luni

20

Tratamentul în displazia luxantă a soldului la vârsta mersului si după

15

Tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni

5

Tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg    

3

Exuflatie de pneumotorax

15

Citirea fiecărei serii de 10 clisee microradiofotografice (MRF)

5

Spirometrie

10

Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor

15

Punctie pleurală exploratorie (cu/fără injectarea de substante intrapleural)

10

Toracenteză cu evaluarea lichidului

15

Spălătură pleurală

15

Punctie-biopsie pleurală

30

Instalarea de cateter intrapleural si gesturi terapeutice ulterioare pe dren

15

Instituire de pneumotorax/pneumoperitoneu terapeutic

15

Punctie-biopsie pulmonară transtoracică

30

Spălătură bronsică

12

Lavaj bronhiolo-alveolar

25

Extragere de corpi străini din căile respiratorii

35

Mică chirurgie endoscopică

50

Elasticitate pulmonară

30

Analize ale gazelor sanguine

12

Peakflow-metrie

5

TLCO

25

Body pletismografie

30

Mediastinoscopie

50

Efectuarea si/sau interpretarea unor investigatii complementare (examen psihologic, QI, anchetă socială, teste, scale clinice)

15

Consiliere psihiatrică a pacientului

15

Psihoterapie invididuală (pentru psihoze)

15

Psihoterapie de grup (pentru psihoze)

15

Terapie electroconvulsivantă

25

Acte de radioterapie (RT) de înaltă energie:

 

- protocol de tratament

50

Acte de RT cu energii medii si joase:

 

- protocol de tratament

25

Acte de curieterapie:

 

- curieterapie interstitială si endocavitară:

 

· protocol de tratament

50

- curieterapie de contact de scurtă durată:

 

· aplicatori radioactivi 

20

Infiltratii peridurale

15

Mezoterapie

8

Blocaje de nervi periferici

15

Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol, toxină botulinică)

20

Galvanizare

2

Ionizare

2

Curenti diadinamici

2

Trabert                 

2

TENS

2

Hufschimdt

3

Alte forme de electroterapie, de joasă frecventă

2

Curenti interferentiali 

2

Stereofrem

2

Myodinaflux

2

Diafrem

2

Alte forme de electroterapie de medie frecventă

2

Unde scurte

2

Microunde

2

Diapuls

3

Ultrasunet

2

Ultrasunet în apă

2

Sonodynator

2

Magnetoterapie

2

Laserterapie

2

Solux

2

Baie de lumină - partială

2

Baie de lumină - generală

2

Ultraviolete

2

Stimulări electrice:

 

- cure nti cu impulsuri rectangulare

3

- curenti cu impulsuri exponentiale

3

Contractia izometrică electrică

3

Stimulare electrică functională

3

Biofeedback

4

Băi minerale (sulfuroase, claruro-sodică, alcalină)

2

Băi de plante

2

Băi de dioxid de carbon si bule

2

Baie cu peria

2

Halbbad

2

Whirlpool

3

Băi de nămol

2

Băi Stanger

3

Mofete naturale

1

Mofete artificiale

1

Băi alternante partiale

2

Băi partiale ascendente (Hauffe)

2

Băi de sezut

2

Băi galvanice

3

Dus subacvatic

3

Dus scotian

3

Dus masaj

4

Afuziuni alternante

2

Irigatii vaginale

2

Dus manta

1

Dus de sezut

1

Dus filiform

2

Aplicatii cu parafină

2

Băi sau pensulatii cu parafină

2

Împachetare generală cu nămol

1

Împachetare partială cu nămol

1

Tampoane vaginale cu nămol

2

Băi hiperterme + împachetare uscată

6

Saună

3

Crioterapie (masaj cu gheată)

2

Masaj regional

3

Masaj segmentar

2

Masaj reflex

2

Limfmasaj

5

Masajul tesutului conjunctiv

2

Masaj pneumatic al extremitătilor (Angiomat si Leg pump)

2

Masaj vacuumatic

2

Masaj vibrator

1

Aerosoli individuali

2

Respiratie în presiune pozitivă

3

Pulverizatie cameră

1

Drenaj bronsic + vibromasaj

3

Hidrokinetoterapie individuală generală

4

Hidrokinetoterapie partială

3

Kinetoterapie individuală

5

Tractiuni vertebrale si articulare

2

Manipulări vertebrale

4

Manipulări de articulatii periferice

2

Kinetoterapie cu aparatură specială: covor rulant, bicicletă ergometrică, helcometre, bac de vâslit

2

Infiltratie în structuri ale tesutului moale

10

Punctie si infiltratie intraarticulară

15

Artroscopie

30

Aplicarea unei contentii suple articulare

8

Confectionarea si/sau aplicarea unei orteze

20

Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete)

145

Sectiunea meatului uretral stenozat

12

Dilatatia stricturii uretrale

8

Sectiunea optică a stricturii uretrale

12

Instilatiile endouretrale si endovezicale medicamentoase

5

Cateterismul uretrovezical "ŕ demeure" pentru retentie completă de urină

5

Uretroscopie ambulatorie

10

Orhidectomie ambulatorie

20

Schimbare de cateter nefrostomie, cistostomie percutanată uretrovezical

10

Schimbare de cateter uretral Cook

12

Măsurarea reziduului vezical

3

Drenaj scrotal (abces, hematom)

12

Operatie pentru hidrocel, spermatocel, chist epididimar funicular etc. (ambulator)

20

Cistostomia minimă suprapubiană

15

Nefrostomia percutanată ambulatorie

25

Drenaj intern cu sondă Cook (insertie)

25

Scos drenaj intern cu sondă Cook

15

Punctie-biopsie prostatică transrectală

15

Sectionare, ligatură a canalelor deferente

20

Ecografie de organ

35

Kinetoterapie de grup, pe afectiuni

4

Bilant articular

14

Bilant muscular

15

Întocmirea planului de recuperare

15

Ecografie generală (abdomen + pelvis)

40

Ecografie de abdomen

20

Ecografie de pelvis

20

Anchetă epidemiologică

20

Aspirat bronsic

15

Brosaj bronsic

15

Biopsie bronsică

30

Instilatii bronsice/traheale

15

Cauterizare endobronsică

20

Punctie pulmonară transbronsică, transtraheală

30

Punctie ganglionară transbronsică, transtraheală

30

Bronhoscopie flexibilă

30

Bronhoscopie rigidă

30

Instilatii/pulverizări de medicamente/aplicarea Mesei în conductul auditiv extern (CAE) si urechea medie (UM)

3

Aerosoli (sedintă)

3

Aplicare locală de medicamente la nivelul cornetelor, meatelor si rinofaringelui

3

Examenul laringelui după anestezie de contact si ancoraj de epiglotă

10

Spălătură cu canula Hartmann

12

Spălătura si administrarea endoscopică de medicamente în sinusul maxilar

12

Anestezie de ganglion sfenopalatin

5

Sinechie septo-turbinară

15

Examen otomicroscopic

15

Îndepărtare de corpi străini sub microscop

20

Criocauterizare de ganglion sfenopalatin

20

Impedantă

20

Audiometrie vocală la căsti

20

Audiometrie vocală în câmp liber

20

Stereoaudiometrie

20

Testarea senzatiei de verticalitate

15

Sectiune fren lingual

12

Examinare microscopică endonazală

15

Rinomanometrie

20

Redresarea piramidei nazale posttraumatică

25

Craniocorpografie

25

Otoemisiuni acustice

30

Reeducare vestibulară-(sedintă)

15

Cauterizare de cornete (electrocauterizare)

18

Examen fibroscopic al nasului, cavumului, laringelui, traheei, bronhiilor

30

Posturografie

30

Măsurarea protezei auditive în cuplor

25

Montarea drenului transtimpanal + extragere

20

Gustometrie

20

Olfactometrie

20

Probe vestibulare provocate

20

Polipectomie nazală auriculară, polip sângerând al septului

25

Audiometrie comportamentală la copil

20

Proceduri endoscopice nazale si sinusale

30

Adaptarea implantului cohlear (sedintă)

35

Chirurgie laser O.R.L.

40

ENG

15

Video-laringo-stroboscopie cu utilizarea video-printerului

20

Gimnastică respiratorie (sedintă)

10

Exercitii pentru tulburări de vorbire (sedintă)

15

Investigarea psihoacustică a vocii

10

Reeducarea vocii vorbite si cântate (sedintă)

10

Reeducare computerizată la profesionistii vocii (sedintă)

25

Analiza parametrilor acustici ai vocii

15

Sonagramă

15

Fonetogramă

15

Electroglotografie

15

Mobilizarea aritenoidului (sedintă)

10

Fizioterapia în disfonii

10

Insulinoterapia în disfonii

10

Reeducarea vocii după paralizii de coardă vocală (sedintă)

10

Examen otomicroscopic

15

Psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene (sedintă)

15

Injectie transtimpanală                

6

Injectii intraturbinare  

6

 

Consultatia de planificare familială se efectuează numai în cabinetele de planificare familială de către medicii care au obtinut competentă de planificare familială, sunt certi­ficati de Ministerul Sănătătii si lucrează exclusiv în această activitate. Consultatia de planificare familială se punctează similar cu orice altă consultatie (consultatie initiala; respectiv consultatie de control).

Alte servicii medicale efectuate în aceste cabinete se punctează similar cu serviciile pentru sănătatea reproducerii din curricula de obstetrică-ginecologie.

 

Acupunctură - Fitoterapie - Homeopatie

 

Consultatia se punctează similar cu orice consultatie de specialitate (consultatie initială, respectiv consultatie de con­trol), iar tratamentele specifice vor fi punctate separat, fie­care cu câte 3 puncte.

Toate tratamentele chirurgicale sau interventionale includ:

- pregătire locală si generală preoperatorie;

- incizie si tratament chirurgical specific;

- sutură si controlul hemostazei;

- pansarea si îngrijirea postoperatorie imediată.

Anestezia este punctată separat, după cum urmează:

- anestezie locală de contact 3

- anestezie locală prin infiltratie 5

Consultatia de logopedie se punctează similar cu orice altă consultatie efectuată de medicii abilitati.

 

Manevre de diagnostic si terapeutice

 

Punctia venoasă pentru recoltare

2 (puncte)

Administrarea intravenoasă de medicamente, altele decât citostatice

4

Administrarea prin injectare intravenoasă de medicamente citostatice

6

Perfuzia intravenoasă cu alte medicamente, altele decât citostatice

5

Perfuzia intravenoasă de scurtă durată cu medicamente citostatice

8

Perfuzia intravenoasă de lungă durată cu medicamente citostatice (până la 24 de ore, minimum 6 ore)

10

Perfuzia intravenoasă continuă cu medicamente citostatice (minimum 24 de ore)

12

Administrarea de sânge si derivati

8

Punctia arterială pentru recoltare

5

Recoltarea de sânge capilar pentru hemogramă

3

Executarea unui frotiu din sânge venos sau capilar

2

Determinări prin teste rapide la diabetici dispensarizati (glicemie, glucozurie, cetonurie)

3

 

N.B. 1. Pentru activitatea de recuperare-reabilitare care se desfăsoară în unităti sanitare de tip ambulatoriu, altele decât cele din statiunile balneoclimatice, medicii raportează (dacă este cazul), în vederea decontării, si serviciile de terapie fizicală care se efectuează în bazele de tratament, pen­tru primele 10 zile de tratament (maximum 4 proceduri pe zi/pacient), după oare asiguratii plătesc integral procedurile.­

2. Valoarea serviciilor medicale, altele decât consultatiile medicale (initiale si de control) efectuate exclusiv în dis­pensarele TBC, se punctează dublu pentru cazurile de TBC confirmate care necesită supraveghere medicală.

 

ANEXA Nr. 2 

(anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

LISTA

cuprinzând investigaxiile paraclinice si tarifele maximale ale acestora

 

Acid uric seric

25.000

Amilazemie

35.000

Amilazurie

35.000

Antibiogramă  

60.000

Antibiogramă BK*)

162.000

Anticorpi specifici antiRh

35.000

APTT

55.000

ASLO  

50.000

Bilirubină totală, directă si indirectă

25.000

Calciu ionic seric

35.000

Calciu seric total

25.000

Cariotip

1.200.000

Celule lupice

40.000

Colesterol seric total

25.000

Complement seric

40.000

Concentrat leucocitar

40.000

Confirmare HIV

180.000

Coprocultură

60.000

Creatinină serică

25.000

Criogloliuline

30.000

Dozarea proteinelor urinare

30.000

Determinarea grupei sanguine ABO

35.000

Determinarea grupei sanguine Rh

35.000

Depistare HIV

90.000

Electroforeza proteinelor serice

70.000

Examen coproparazitologic (3 probe)

60.000

Examene microscopice pe frotiu

30.000

Examene pe alte culturi bacteriene

40.000

Examen bacteriologic BK*): - frotiu lamă

75.600

- cultură BK

129.000

Explorarea echilibrului acido-bazic

40.000

Exsudat faringian + cultură

35.000

Factor antinuclear

110.000

Factor reumatoid

40.000

Fibrinogen seric

60.000

Fosfatază alcalină

33.000

Gama GT

35.000

Glicemie

25.000

Glucoză urinară

25.000

Hemoglobină

20. 000

Hematocrit

10.000

Hemoculturi

75.000

Hemoleucogramă completă

60.000

Hormoni Tiroidieni T3

90.000

Hormoni Tiroidieni T4

90.000

HDL colesterol

40.000

IDR la PPD

20.000

Imunofixare

50.000

Imunoelectroforeză (IgA, IgM, IgG, IgE)

70.000

IgA seric

70.000

IgG seric

70.000

IgE seric

70.000

IgM seric

70.000

INR (International Normalised Ratio)                 

40.000

LDH     

40.000

LDL

35.000

Lipide totale

30.000

Magneziu seric

25.000

Natriemie

35.000

Numărătoarea eritrocitelor si formulă leucocitară,

30.000

Potasemie

35.000

Proteina C reactivă

45.000

Proteine totale

30.000

RBW   

25.000

Reactia Addis 

25.000

Sideremie

30.000

Sumar de urină

30.000

Sediment

15.000

Test Barr

50.000

Test Coombs

40.000

TGO

25.000

TGP

25.000

Timp de sângerare

15.000

Timp Ouick, activitate de protrombină

30.000

Trigliceride serice

30.000

TSH

90.000

Tymol sau alte teste de disproteinemie

20.000

Uree serică

25.000

Urocultură

35.000

VDRL + TPHA

50.000

VSH

10.000

Histopatologie:

 

Piesă prelucrată la parafină

177.500

Bloc inclus la parafină cu diagnostic histopatologic

277.500

Diagnostic histopatologic pe lamă

100.000

Examen histopatologic cu coloratii speciale

740.000

Citodiagnostic de col, metoda Papanicolau

185.000

Citodiagnosticul lichidului de punctie

185.000

Citodiagnosticul sputei prin incluzii parafină

277.500

Citodiagnosticul secretiei si spălăturii gastrice

185.000

Citodiagnosticul secretiei vaginale

185.000

Examen citohormonal

185.000

Citodiagnosticul produselor de punctie

185.000

Imunohistochimie

455.000

Examene radiologice:

 

Radiografie craniană standard în două planuri

55.526

Radiografie craniană în proiectie specială

88.739

Părti ale scheletului în două planuri

71.688

Torace osos sau părti ale lui în mai multe planuri         

92.200

Centura scapulară sau pelvină, fără substantă de contrast

90.000

Părti ale coloanei vertebrale, mai putin coloana cervicală

85.575

Alte articulatii fără substantă de contrast, sau functionale, cu TV

80.000

Coloană vertebrală completă, mai putin coloana cervicală

185.035

Coloană cervicală în cel putin 3 planuri

138.905

Mielografie cu substantă nonionică

1.227.995

Torace ansamblu, inclusiv examen radioscopic (eventual cu bol opac)

150.271

Organe ale gâtului sau ale planseului bucal

122.647

Torace si organe ale toracelui

117.379

Bronhografie cu substantă de contrast nonionică

1 .234.027

Vizualizarea generală a abdomenului nativ în cel putin două planuri

71.688

Căi biliare, pancreas, cu substantă de contrast nonionică

1.298.975

Esofag, ca serviciu independent, inclusiv radioscopie

119.841

Tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal), cu substantă de contrast nonionică

247.618

Întinderea examinării până la regiunea ileo-cecală

376.900

Colon în dublu contrast sau intestin subtire pe sondă duodenală

468.296

Colon la copil, inclusiv dezinvaginare

221.767

Tract urinar (urografie minutată), cu substantă de contrast nonionică

1.336.485

Examen retrograd de uretră sau vezică urinară, cu substantă de contrast

1.146.562

Cistografie de reflux, cu substantă de contrast nonionică

1.174.335

Uretră, vezică urinară la copil, cu substantă de contrast nonionică

1.165.319

Pielografie

1.236.683

Examinare cu substantă de contrast nonionică a uterului si oviductului

1.180.338

Mamografie în două planuri

120.611

Sialografie, galactografie, sinusuri, fistulografie, cu substantă de contrast

1.176.241

Flebografie de extremităti

1.253.593

Tomografie plană

262.530

Angiografie carotidiană cu substantă de contrast nonionică

1.252.272

P.E.G.

100.481

Radiofotografie medicală (MRF)

16.113

C.T. (tomografie computerizată) de craniu, cu substantă de contrast nonionică

1.148.311

C.T. de regiune cervicală, cu substantă de contrast nonionică

1.148.311

C.T. de regiune toracică, cu substantă de contrast nonionică

1.231.628

C.T. de abdomen, cu substantă de contrast (nonionică) administrată intravenos

1.231.628

C.T. de pelvis, cu substantă de contrast (nonionică) administrată intravenos

1.148.311

C.T. de coloană vertebrală, cu substantă de contrast nonionică

1.148.311

C.T. de membre, cu substantă de contrast nonionică

1.148.311

Ecografie generală (abdomen + pelvis)

150.000

Ecografie de abdomen

80.000

Ecografie de pelvis

70.000

Radioscopie cardiopulmonară

74.272

Radiografie dentară

30.000

C.T. de craniu, fără substantă de contrast

250.000

C.T. de regiune cervicală, fără substantă de contrast

250.000

C.T. de regiune toracică, fără substantă de contrast

500.000

C.T. de abdomen, fără substantă de contrast

500.000

C.T. de pelvis, fără substantă de contrast

250.000

C.T. de coloană vertebrală, fără substantă de contrast

250.000

C.T. de membre

250.000

Radiografie de membre

80.000

Electrocardiogramă (EKG)

30.000

EKG de effort 

225.000

EKG de stres farmacologic

250.000

EKG continuu (24 de ore, Holter)

250.000

Holter TA

150.000

Spirometrie

50.000

Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor

75.000

Oscilometrie

25.000

Electroencefalogramă (EEG)

75.000

Electromiografie

100.000

Peak-flowmetrie

15.000

Endoscopie

110.000

Ecocardiografie M+2D

80.000

Ecografie + Doppler

110.000

Ecografie + Doppler color

180.000

Ecografie de vase periferice (vene)

100.000

Ecografie de vase periferice (artere)

120.000

Radiografie panoramică

100.000

*) Se decontează numai în dispensarele TBC.

                                                 

ANEXA Nr. 3                                       
(anexa nr. 8 la normele metodologice)

 

LISTA

cuprinzând serviciile medicale spitalicesti de care beneficiază asiguratii

 

1. SERVICII CU SPITALIZARE

 

A. Servicii cu spitalizare integrală

Profil medical

Profil chirurgical

Medicină internă

Chirurgie generală

Gastroenterologie

Urologie

Cardiologie

Ortopedie si traumatologie

Diabet zaharat, boli de nutritie si boli metabolice

O.R.L.                   

Endocrinologie

Oftalmologie

Imunologie clinică si Alergologie

Obstetrică-Ginecologie

Nefrologie

Chirurgie plastică si reparatorie

Hematologie

Chirurgie maxilofacială

Pediatrie

Anestezie si Terapie intensivă

Dermatoveherologie

Chirurgie toracică

Neurologie

Chirurgie cardiacă si a vaselor mari

Oncologie medicală

Chirurgie pediatrică

Radioterapie

Neurochirurgie

 

Chirurgie vasculară

Neonatologie

 

Reumatologie

 

Recuperare, Medicină fizică si Balneologie

 

Geriatrie si Gerontologie

 

Genetică medicală

 

Psihiatrie*)

 

Pneumologie/Pneumoftiziologie*)

 

Boli infectioase*)

 

 

             

B. Servicii cu spitalizare partială

Profil medical

Profil chirurgical

Pediatrie

Chirurgie generală - endoscopie

Dermatologie

Urologie - endoscopie

Neurologie

Ortopedie si traumatologie O.R.L.

Oncologie medicală

Oftalmologie

Medicină internă

Obstetrică-Ginecologie

Gastroenterologie

Chirurgie maxilofacială

Cardiologie

Anestezie si Terapie intensivă

Diabet zaharat, boli de nutritie si boli metabolice

Chirurgie toracică

Endocrinologie

Neurochirurgie (RMN, C.T.)

Imunologie clinică si Alergologie

 

Nefrologie - dializă

 

Reumatologie

 

Hematologie Radioterapie

 

Neonatologie

 

Psihiatrie

 

Medicină de urgentă

 

Pneumologie/Pneumoftiziologie

 

 

*) Pot fi si servicii cu spitalizare de lungă durată.

 

2. ALTE SERVICII

 

Investigatii paraclinice

 

Hematologie

Biochimie

Microbiologie

Anatomie patologică

Citologie

Histologie

Radiodiagnostic

Ecografie

Electrocardiogramă (EKG)

Explorări functionale

Medicină nucleară

Explorări genetice

 

3. SERVICII SPECIALE

Transport în situatii de urgentă

Ajutor de menaj

 

ANEXA Nr. 4

(anexa nr. 10 la normele metodologice)

 

TARIFUL MEDIU PE ZI DE SPITALIZARE

pentru anul 2000

                                                                                                       

Nr. crt.

 

Tarif/zi de spitalizare pe sectii

în institute*)

în spitale clinice*)

în spitale judetene

în spitale municipale /orăsenesti**)

în spitale comunale**)

0

1

2

3

4

5

6

 

Total pe tip de spital

1.046.120

397.260

378.850

254.850

157.990

1.

A.T.I.***)

2.863.830

1.294.450

1.441.830

853.530

620.200

2.

Balneofizioterapie

131.530

276.970

294.730

246.230

152.810

3.

Boli infectioase****)

1.788.480

876.300

356.940

318.520

125.160

4.

Cardiologie***)

767.340

385.580

325.850

181.900

269.510

5.

Chirurgie generală***)

1.552.720

500.720

427.740

319.320

345.670

6.

Chirurgie infantilă***)                

383.750

371.150

292.580

453.760

 

7.

Chirurgie cardiovasculară***)

1.646.870

 

 

 

 

8.

Chirurgie toraco-pulmonară**)

1.453.330

380.750

420.390

438.320

212.790

9.

Chirurgie B.M.F.

477.530

308.470

370.370

284.250

 

10.

Chirurgie plastică si reparatorie

712.940

370.310

466.300

275.360

 

11.

Cronici

 

452.860

179.870

170.390

199.550

12.

Dermatovenerologie

182.550

291.460

261.150

194.370

 

13.

Diabet, boli de nutritie

506.150

474.450

359.350

248.650

 

14.

Distrofici

 

196.270

216.900

170.030

172.420

15.

Endocrinologie

457.310

272.050

355.470

343.030

 

16.

Ftiziologie

222.170

191.150

238.470

198.750

157.730

17.

Gastroenterologie

874.500

304.020

472.590

340.820

 

18.

Ginecologie

649.990

372.400

371.180

409.540

 

19.

Hematologie***)

1.078.560

592.640

523.380

 

 

20.

Medicină generală

 

238.580

351.250

220.510

249.740

21.

Medicină internă

823.160

366.730

326.290

244.370

259.010

22.

Nefrologie***)                 

3.142.450

721.360

1.740. 030

2.797.620

 

23.

Neurochirurgie

940.740

342.570

454.990

 

 

24.

Neurologie

528.610

303.590

281.460

229.720

140.560

25.

Neuropsihiatrie

300.720

238.190

198.310

124.550

130.250

26.

Nevroze

113.010

232.260

233.560

 

88.560

27.

Nou-născuti

448.090

296.070

247.380

227.190

216.050

28.

Obstetrică

549.460

304.470

286.840

294.850

 

29.

Obstetrică-Ginecologie

535.930

418.870

309.040

274.670

316.480

30.

Obstetrică pentru nasteri normale

 

482.700

369.880

373.370

376.800

31.

Oftalmologie

498.010

284.800

319.660

224.960

 

32.

Oncologie****)

1.168.270

370.580

429.910

345.060

210.790

33.

O.R.L.

467.130

381.680

326.910

404.070

 

34.

Ortopedie si traumatologie

1.136.020

521.680

404.960

248.090

 

35.

Pediatrie

893.370

339.000

331.270

267.710

299.820

36.

Pneumologie

1.456.950

245.600

294.900

204.500

157.220

37.

Prematuri

 

250.640

169.000

255.800

 

38.

Psihiatrie

147.170

177.120

233.150

166.210

117.580

39.

Psihiatrie acuti

 

169.640

 

133.430

110.420

40.

Psihiatrie cronici

194.670

114.290

153.320

109.800

94.310

41.

Recuperare medicală

693.140

185.720

227.570

209.870

281.340

42.

Reumatologie  

434.830

189.450

207.460

260.770

 

43.

TBC osteoarticular

 

 

 

181.010

 

44.

Urologie***)    

1.907.300

371.920

437.170

261.970

 

45.

Alte specialităti medicale

2.431.480

936.730

2.268.330

326.890

140.830

                                                                                                                         

*) Tariful pe zi de spitalizare din sectiile spitalelor clinice de urgentă si din sectiile din cadrul spitalelor clinice cu o singură specialitate, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii, se asimilează cu tariful pe zi de spitalizare din sectiile institutelor.

**) În conditiile în care tariful pe zi de spitalizare realizat pe sectii în cadrul unui tip de spital este mai mare decât cel realizat pe acelasi tip de sectie într-un spital ierarhic superior, casele de asigurări de sănătate si spitalele vor negocia tariful pe zi de spitalizare pornind de la nivelul spitalului si al sectiei ierarhic superior.

Numai în cazuri justificate si fundamentate tariful pe zi de spitalizare poate fi peste cel realizat de spitalul ierarhic superior. La sectiile de geriatrie-gerontologie se vor lua în calcul tarifele de la sectiile de recuperare medicală.

La sectiile de nefrologie fără compartiment de dializă se vor lua în calcul tarifele de la sectiile de medicină internă.

***) În sectiile respective tariful mediu pe zi de spitalizare se majorează cu 30 %, dacă îngrijesc pacienti supusi transplantului de organe si tesuturi, pacienti operati pe cord deschis, precum si dacă se execută proceduri invazive, iar sumele aferente acestor sectii, calculate conform normelor metologice, pot fi majorate prin negociere cu încă până la 30 % .

****) Pentru spitalizarea de o zi în sectiile de oncologie boli infectioase (HIV-SIDA) sumele aferente acestor sectii, calculate conform normelor metodologice, pot fi majorate prin negociere cu încă până la 30%.