MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 602   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 24  noiembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.092. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Fondului Proprietătii de Stat

 

1.148. - Hotărâre privind încadrarea unui drum situat în judetul Alba în categoria functională a drumurilor comunale

 

1.149. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico­ economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea si modernizarea sistemului de transport-dispecer al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica - S.A.”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

684/1.416. - Ordin al ministrului de stat, ministru sănătătii, si al ministrului finantelor privind finantarea curei de dezintoxicare, supravegherii medicale si efectuării expertizei medico-legale pen­tru persoanele dependente de droguri

 

853. - Ordin al ministrului de stat, ministrul sănătătii privind stabilirea textului si dimensiunilor inscriptiilor-avertisment ale formelor de publicitate referitoare la produsele din tutun

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

27. - Circulară privind reflectarea în contabilitate a unor operatiuni legate de impozitarea veniturilor de natura dobânzilor realizate de persoanele fizice

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Fondului Proprietătii de Stat

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptâ prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Fondului Proprietătii de Stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărăre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului Proprietătii de Stat reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate Fondul Proprietătii de Stat va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea cheltuielilor prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), b) si e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, în cuantum maxim de 20% din veniturile obtinute din vânzări.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează

p. Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului Proprietătii de Stat,

Victor Erös

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.092.

 

ANEXÃ

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al Fondului Proprietătii de Stat pe anul 2000


                                                                                                                       - milioane lei -

Nr. crt.

Specificatie

Proiect program 2000

I.

Venituri totale, din care:

7.085.000

A.

VENITURI CURENTE - TOTAL, din care:

1.070.000

VENITURI NEFISCALE - TOTAL, din care:

1.070.000

- Venituri din dividende

100.000

- Dobănzi la disponibilul în conturi

70.000

- Diferente de curs valutar        

450.000

- Venituri din dobânzi aferente contractelor de vănzare-cumpărare în rate si conventiilor

250.000

- Alte venituri nefiscale

200.000

B.

VENITURI DIN CAPITAL - TOTAL, din care:

6.015.000

- Venituri din privatizare

6.000.000

- Alte venituri din operatiuni de capital

15.000

II.

Cheltuieli totale, din care:

7.085.000

A.

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care:

7.055.000

1. Cheltuieli de personal           

470.000

2. Cheltuieli materiale si servicii

120.000

3. Transferuri

6.465.000

B.

CHELTUIELI DE CAPITAL

30.000

- Mijloace fixe din cheltuieli proprii

30.000

Defalcare c heltuieli:

7.085.000

- Cheltuieli proprii de organizare si functionare

620.000

- Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale          

320.000

-Costuri implicate de închiderea operatională, dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale

200.000

- Sume plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garantiilor acordate acestora de institutiile publice implicate, potrivit legii, în activitatea de pri vatizare a societătilor comerciale       

200.000

- Cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărătorii societătilor comerciale privatizate

200.000

- Despăgubiri acordate cumpărătorilor societătilor comerciale în limita
pretului plătit de către acestia pentru prejudicii suferite din obligatii de conformare cu normele privind protectia mediului sau a unor răspunderi datorate poluării mediului din activităti trecute, care nu au fost prevăzute în dosarul de prezentare ori în prospectul de ofertă publică

300.000

- Contributii la majorarea capitalului social al unor societăti comerciale, în cazurile prevăzute de lege

260.000

- Sume lăsate cu titlu gratuit la dispozitie societătilor comerciale privatizate conform art. 36 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997

150.000

- Alte cheltuieli legal prevăzute, total, din care:

400.000

- Despăgubiri care reprezintă echivalentul bănesc al prejudiciului cauzat prin restituirea în natură a imobilelor detinute de societatea comercială
către fostii proprietari prin efectul unei hotărâri judecătoresti definitive

150.000

- Plata activelor de natura titlurilor de participare conform Ordonantei Guvernului nr. 61/2000   

250.000

- Regularizări aferente vărsămintelor pentru constituirea Fondului special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului

4.155.000.

- Regularizări aferente vărsămintelor la bugetele locale

200.000

- Regularizări aferente vărsămintelor la bugetul de stat din vânzarea activelor si actiunilor la societătile comerciale din turism

70.000

- Regularizări aferente vărsămintelor la Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului

10.000

III

Excedent/Deficit

0

IV.

Disponibil la începutul anului

625.325

V.

Sume suportate din disponibilul existent în sold (sume lăsate cu titlu gratuit din sold)

154.469

VI.

Disponibil la sfârsitul perioadei       

470.856


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea unui drum situat în judetul Alba în categoria functională a drumurilor comunale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 pri­vind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale, sub denumirea DC 1A, a drumului de legătură dintre localitătile Muncel - Mănăstire - Valea Sesii, judetul Alba, care porneste din DN 75 la km 99 + 300, având o lungime totală de 5,000 km.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Contrasemnează

p. Ministrul functiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor,
Aleodor Frâncu,
secretar de sta

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes


Bucuresti, 15 noiembrie 2000.
Nr. 1.148.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

"Reabilitarea si modernizarea sistemului de transport-dispecer al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A."

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea si modernizarea sistemului de transport-dispecer al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica. - S.A.”, cuprinsi în anexa*) la pre­zenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din credite externe BERD si BEI, garantate si contractate de stat, din fonduri nerambursabile PHARE, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic si din surse proprii ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A.

(2) Sursele proprii ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. si Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic vor asigura echivalentul în lei al valorilor aprobate în valută, acestea fiind recalculate corespunzător cursului de schimb valutar leu/dolar S.U.A. al Băncii Nationale a României, în vigoare la data utilizării.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 1.149.


*) Anexa se comunică numai beneficiarului de investitii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNATĂTII

MINISTERUL FINANTELOR

Nr. 684/19 octombrie 2000

Nr. 1.416/27 octombrie 2000

 

ORDIN

privind finantarea curei de dezintoxicare, supravegherii medicale si efectuării expertizei

medico-legale pentru persoanele dependente de droguri

 

Ministru de stat, ministrul sănătătii si ministrul finantelor,

în temeiul art. 28 alin. (4) din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, al Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

emit următorul  ordin:

 

Art. 1. - (1) Persoana care consumă ilicit droguri aflate sub control national este supusă, potrivit legii, după caz, uneia dintre următoarele măsuri: cura de dezintoxicare sau supravegherea medicală.

(2) Pot fi exceptate de la cura de dezintoxicare, benefi­ciind direct de supraveghere medicală, următoarele per­soane:

a) cele care prezintă comorbidităti psihiatrice de tipul psihozelor;

b) cele care prezintă comorbidităti somatice de tipul: infectie HIV/SIDA, TBC, hepatită cronică cu antigen Hb S pozitiv;

c) femei gravide consumătoare de opiacee sau consu­matoare de opiacee anterior stării de graviditate, care pre­zintă risc de recădere.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin:

a) prin cură de dezintoxicare se întelege ansamblul de măsuri destinate tratamentului dependentei fizice;

b) prin supraveghere medicală se întelege serviciile de postcură-reabilitare psihosocială si programe de substitutie cu metadonă în ambulator;

c) prin postcură-reabilitare psihosocială se întelege ansamblul de măsuri destinate tratării dependentei psihice si redobândirii functiilor sociale sau profesionale, pierdute datorită consumului de droguri;

d) prin programe de substitutie cu metadonă în ambulator se întelege ansamblul de măsuri destinate reducerii conse­cintelor negative asociate consumului de droguri.

Art. 3. - Cura de dezintoxicare si supravegherea medi­cală se realizează în unitătile medicale publice sau private, stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 4. - (1) Tratamentul în cadrul curei de dezintoxi­care si al postcurei-reabilitării psihosociale se acordă prin spitalizare integrală care cuprinde: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical si psihologic, ergoterapie, îngrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masă.

(2) Tratamentul în cadrul programului de substitutie cu metadonă în ambulatoriu cuprinde: investigatii medicale, stabilirea diagnosticului, tratament psihologic, ergoterapie, metadonă solutie si materiale sanitare.

Art. 5. - Cheltuielile pentru cura de dezintoxicare, supravegherea medicală si expertiza medico-legală se suportă astfel:

a) de la bugetul de stat, prin Programul national nr. 8 "Prevenirea si controlul dependentei de droguri si a patolo­giei induse"; conform cap. III, pct. 3.4.7.2 din Normele metodologice nr. GH/2617/2000 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii, pentru persoanele care nu se încadrează în prevederile lit. b), c) si d);

b) de către persoana în cauză, dacă veniturile lunare ale acesteia depăsesc câstigul salarial mediu brut pe eco­nomie comunicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice;

c) de către familie, dacă persoana nu are venituri pro­prii, în cazul în care venitul mediu brut lunar pe membru de familie este mai mare decât câstigul salarial mediu brut pe economie comunicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice:

d) de un organism privat, sub forma sponsorizărilor, donatiilor sau altor modalităti conform legislatiei în vigoare.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I.

 

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind stabilirea,textului si dimensiunilor inscriptiilor-avertisment ale formelor de publicitate

referitoare la produsele din tutun

 

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea si ale Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu moditicările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Toate formele de publicitate referitoare la pro­dusele din tutun trebuie să poarte inscriptii de avertisment în limba română. Textul avertismentului general este: "Tutunul dăunează grav sănătătii", însotit deasupra de inscriptia: "Directiva Consiliului CE 89/622/CEE".

Art. 2. - (1) În cazul formei de publicitate pentru pro­dusele din tutun, realizată prin spot publicitar, avertismentul trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) textul avertismentului prevăzut la art. 1 să acopere 50% din suprafata ecranului si să fie scris cu litere negre, îngrosate, pe fond alb;

b) durata avertismentului pe ecran să fie de două secunde;

c) avertismentul să apară pe ecran la sfârsitul spotului publicitar.

(2) În sensul prezentului ordin prin spot publicitar, se întelege orice reclamă comercială realizată pe peliculă de 35 mm, prezentată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - În cazul formelor de publicitate referitoare la produsele din tutun, altele decât cele prevăzute la art. 2, precum panouri, bannere, afise, textul avertismentului prevăzut la art. 1 va ocupa minimum 10% din suprafată si va fi scris cu litere negre, îngrosate, pe fond alb.

Art. 4. - (1) În cazul tigaretelor textul avertismentului prevăzut la art. 1 se imprimă pe suprafata anterioarã pachetului de tigări. Pe cealaltă suprafată mare a pachete­lor de tigări se imprimă pe rând. unul dintre următoarele 3 avertismente: "Fumatul cauzează afectiuni cardiace",

"Fumatul în timpul sarcinii este periculos pentru copil" si "Fumatul cauzează cancer".

(2) Textul avertismentelor prevăzute la alin. (1) va aco­peri cel putin 4% din suprafetele pe care acestea sunt inscriptionate, îndeplinind următoarele conditii:

a) să fie tipărit clar si lizibil, cu litere îngrosate, pe un fond contrastant, astfel încât să nu poată fi îndepărtat sau sters;

b) să nu fie tipărit pe un învelis transparent sau pe orice alt învelis exterior;

c) să fie tipărit astfel încât la deschiderea pachetului să nu poată fi distrus.

Art. 5. - Pe produsele din tutun, altele decât tigaretele, textul avertismentului general prevăzut la art. 1 va acoperi cel putin 1% din totalul suprafetei pachetului nedesfăcut, îndeplinind următoarele conditii:

a) să fie usor de văzut, tipărit clar si lizibil pe un fond contrastant, astfel încăt să nu poată fi îndepărtat sau sters;

b) să nu fie ascuns, acoperit sau întrerupt de alte înscrisuri sau pictograme.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prevederilor pre­zentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului de stat, minis­trul sănătătii, nr. 667/2000 privind stabilirea textului si a dimensiunilor inscriptiilor-avertisment de pe produsele din tutun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din S septembrie 2000.

 

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

 

Bucuresti, 17 octombrie 2000.

Nr. 853.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ  A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind reflectarea în contabilitate a unor operatiuni legate de impozitarea veniturilor

de natura dobânzilor realizate de persoanele fizice

 

În temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 58 din Legea ban­cară nr. 58/1998 si ale art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conluri pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, ale Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.066/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, precum si ale Ordinului ministrului finantelor nr. 629/2000 pentru aprobarea deciziilor nr. 1/2000 si nr. 212000 ale Comisiei centrale fis­cale a impozitelor directe, constituită în baza Ordinului ministrului finantelor nr. 173/2000, referitoare la aplicarea unitară a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. 1. - Prezenta circulară modifică si completează prevederile Planului de conturi pentru societătile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

Operatiunile referitoare la impozitarea veniturilor de natura dobânzilor realizate de persoanele fizice, conform Ordonantei Guvernului nr. 7311999 privind impozitul pe venit, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.066/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit si ale Ordinulul ministrului finantelor nr. 629/2000 pentru aprobarea deciziilor nr. 1/2000 si nr. 2/2000 ale Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe, constituită în baza Ordinului ministrului finantelor nr. 173/2000, referitoare la aplicarea unitară a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impo­zitul pe venit, se înregistrează în contabilitate de cãtre băncile, persoane juridice române, si de sucursalele băncilor străine, astfel:

Pentru datoriile constituite prin titluri (titluri de creante negociabile, obligatiuni, alte datorii constituite prin titluri), în lei:

a) înregistrarea dobânzilor, calculate si neajunse la scadentã, aferente datoriilor constituite prin titluri, în lei

60362 "Dobânzi privind titlurile de creante negociabile

=

3257 "Datorii atasate"

60363 "Dobânzi privind obligatiunile"

=

3227 "Datorii atasate"

60369 "Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri"

=

3267 "Datorii atasate"

 

b) înregistrarea dobânzilor plătite, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi, aferente datoriilor constituite prin titluri, în lei

3227 "Datorii atasate"

=

%

3257 "Datorii atasate"      

 

101 "Casa"

3267 "Datorii atasate"       

 

2511 "Conturi curente"

 

 

       3536 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate",

 

analitic distinct

c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi, aferente datoriilor constituite prin titluri în lei 3536 “Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate”, analitic distinct = 111,Cont curent la Banca Natională a României"

Pentru datoriile constituite prin titluri (titluri de creante negociabile, obligatiuni, alte datorii constituite prin titluri), în devize:

a) înregistrarea dobânzilor, calculate si neajunse la scadentă, aferente datoriilor constituite prin titluri, în devize

3721 "Pozitie de schimb"

=

3227 "Datorii atasate"

concomitent

60362 "Dobănzi privind titaurile de creanie negociabile"

=

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

3721 "Pozitie de schimb"

=

3257 "Datorii atasate"

concomitent

60363 "Dobânzi privind obligatiunile"

=

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

3721 "Pozitie de schimb"

=

3227 "Datorii atasate"

concomitent

60369 “Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri”

=

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

 

b) înregistrarea dobânzilor plătite, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi, aferente datoriilor constituite, prin titluri, în devize

3227 "Datorii atasate"

=

%

3257 "Datorii atasate"      

 

101 "Casa"

3267 "Datorii atasate"       

 

2511 "Conturi curente"

 

 

3536 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate",

concomitent

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

=

3536 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate", analitic distinct

 

c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi aferente datoriilor constituite prin titluri în devize 3536 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate" = 111 "Cont curent la Banca Natională a României"

Pentru depozitele la termen, certificatele de depozit la termen, carnetele si libretele de economii la termen în lei:

a) înregistrarea dobânzilor, calculate si neajunse la scadentă, aferente depozitelor la termen, certificatelor de, depozit la termen, car­netelor si libretelor de economii la termen, în lei

60252 "Dobânzi la depozitele la termen"

=

2537"Datorii atasate"

6026 "Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele si libretele de economii"

=

2547 "Datorii atasate"

 

b) înregistrarea dobânzilor plătite/capitalizate, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, în lei

2537 "Datorii atasate''

=

%

2547 "Datorii atasate"

 

101 “Casã”

 

 

2511 "Conturi curente"

 

 

3536 "Alte impozite, taxe si vărsãminte asimilate"

analitic distinct

2537 "Datorii atasate''

=

%

 

 

2532 “Depozite la termeri”

 

 

3536 "Alte impozite, taxe si vărsãminte asimilate"

analitic distinct

2547 "Datorii atasate''

=

%

 

 

2542 "Carnete si librete de economii"

 

 

3536 "Alte impozite, taxe si vărsãminte asimilate"

analitic distinct

c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, în lei

3536 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate", analitic distinct = 111 "Cont curent la Banca Natională a României"

Pentru depozitele la termen, certiticatele de depozit la termen, carnetele si libretele de economii la termen, în devize:

a) înregistrarea dobânzilor calculate si neajunse la scadentă, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, în devize

 

3721 "Pozitie de schimb"

=

2537 "Datorii atasate''

concomitent

60252 "Dobânzi la depozitele la termen"

=

- 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

3721 "Pozitie de schimb"

=

2547 "Datorii atasate''

concomitent

6026 "Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele si libretele de economii"

=

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

 

b) înregistrarea dobânzilor plătite/capitalizate, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la termen, carnetelor si libretelor de economii la termen, în devize

 

2537 "Datorii atasate''

=

%

2547 "Datorii atasate"

 

101 “Casã”

 

 

2511 "Conturi curente"

 

 

3536 "Alte impozite, taxe si vărsãinte asimilate"

concomitent

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

=

3536 "Alte impozite, taxe si vârsãminte asimilate",

analitic distinct

 

2537 "Datorii atasate''

=

%

 

 

2542 "Carnete si librete de economii"

 

 

3721 "Pozitie de schimb"

concomitent

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

=

3536 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate", analitic distinct

c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi, aferente depozitelor la termen, certificatelor de depozit la ter­men carnetelor si libretelor de economii la termen, în devize

3536 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate", analitic distinct

=

111 "Cont curent la Banca Natională a României"

 

Pentru datoriile subordonate, în lei:

a) înregistrarea dobânzilor, calculate si neajunse la scadentă, aferente datoriilor subordonate, în lei

%

=

537 "Datorii atasate"

6051 "Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen"

 

 

6052 "Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durată nedeterminatã

 

 

 

b) înregistrarea dobânzilor plătite, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi, aferente datoriilor subordonate, în lei 537 "Datorii atasate"

537 "Datorii atasate''

=

%

 

 

101 “Casã”

 

 

2511 "Conturi curente"

 

 

3536 "Alte impozite, taxe si vărsãminte asimilate",

analitic distinct

 

c) virarea la buget a impozitului, datorat pentru veniturile din dobânzi aferente datoriilor subordonate, in lei

3536 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate", analitic distinct

=

111"Cont curent la Banca Natională a României"

 

Pentru datoriile subordonate, în devize:

a) înregistrarea dobânzilor calculate si neajunse la scadentă, aferente datoriilor subordonate, în devize

3721 "Pozitie de schimb"

=

537 "Datorii atasate"

concomitent

%

=

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

6051 "Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen"

 

 

6052 "Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durată nedeterminată"

 

 

 

b) înregistrarea dobânzilor plătite, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi, aferente datoriilor subordonate, în devize

537 "Datorii atasate''

=

%

 

 

101 “Casã”

 

 

2511 "Conturi curente"

 

 

3721 "Pozitie de schimb"

concomitent

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

=

- 3536 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate",

analitic distinct

c) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi aferente datoriilor subordonate, în devize

3536 "alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate", analitic distinct

=

%111 "Cont curent la Banca Natională a României"

 

Pentru certificatele de depozit la termen cu discont, în lei

a) înregistrarea vânzării certificatelor de depozit la termen cu discont în lei

 

%

=

2541 "Certificate de depozit", analitic distinct

101 “Casã”

 

 

2511 "Conturi curente"

 

 

375 "Cheltuieli înregistrate în avans", analitic distinct

 

 

 

b) înregistrarea pe cheltuieli, în perioadele următoare, a dobânzilor calculate si neajunse la scadentă, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, în lei

6026 "Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele si libretele de economii"

=

375 Cheltuieli înregistrate în avans", analitic distinct

 

c) înregistrarea răscumpărării la scadentă a certificatelor de depozit la termen cu discont, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, în lei

2541 "Certificate de depozit" analitic distinct

=

%

 

 

101 “Casã”

 

 

2511 "Conturi curente"

 

 

3536 "Alte impozite, taxe si vărsãminte asimilate"

 

d) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, în lei

3536 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate"

=

111 "Cont curent la Banca Nailonală a României"

 

analitic distinct

Pentru certificatele de depozit la termen cu discont, în devize:

a)      înregistrarea vânzării cerlifîcatelor de depozit la termen cu discont în devize

b)       

%

=

2541 "Certificate de depozit",

 

analitic distinct

 

101 “Casã”

 

 

2511 "Conturi curente"

 

 

375 "Cheltuieli înregistrate în avans",

 

 

 

analitic distinct

b) înregistrarea pe cheltuieli, în perioadele următoare, a dobânzilor calculate si neajunse la scadentă, aferente certificatelor de depozit da termen cu discont, în devize

 

3721 "Pozitie de schimb"

=

375 Cheltuieli înlegistrate în avans", analitic disctinct

 

concomitent

 

6026 "Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele si libretele de economii"

=

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" 

 

c) înregistrarea răscumpărării la scadentă a certificatelor de depozit la termen cu discont, precum si a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, în devize

2541 "Certificate de depozit"

=

%

 

 

101 “Casã”

 

 

2511 "Conturi curente"

 

 

3721 "Pozitie de schimb"

 

            Concomitent

 

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

=

3536 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate",

 

analitic distinct

d) virarea la buget a impozitului datorat pentru veniturile din dobânzi, aferente certificatelor de depozit la termen cu discont, în devize

 

3536 "Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate"

analitic distinct

=

111 "Cont curent la Banca Natională a României”

Art. 2. - Banca Natională a României va urmări în cadrul actiunilor de supraveghere desfăsurate potrivit legii aplicarea prevederi­lor prezentei circulare de către băncile, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor străine.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, res­pectiv la art. 70 din Legea nr. 58/1998.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei circulare se abrogă orice alte dispozitii contrare.

 

GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2000.

Nr. 27.