MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 604   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE   Vineri, 24 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

38. - Hotărâre pentru aprobarea participării României la Misiunea O.N.U. de mentinere a păcii în Etiopia si Eritreea (U.N.ME.E.) cu 4 militari din Ministerul Apărării Nationale, în statul major al Brigăzii Multinationale cu Capacitate de Luptă Ridicată a Fortelor O.N.U. în Asteptare (S.H.I.R.B.R.I.G.)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.046. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a controlului aplicării regimului silvic la nivel central si local

 

1.101. - Hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren proprietate privată a statului aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării României la Misiunea O.N.U. de mentinere a păcii în Etiopia

si Eritreea (U.N.M.E.E.), cu 4 militari din Ministerul Apărarii Nationale,

în statul major al Brigăzii Multinationale cu Capacitate de Luptă Ridicată a Fortelor O.N.U.

în Asteptare (S.H.I.R.B.R.I.G.)

 

Având în vedere solicitarea Presedintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea României la Misiunea O.N.U. de mentinere a păcii în Etiopia si Eritreea (U.N.M.E.E.), cu 4 militari (3 ofiteri si 1 subofiter) din Ministerul Apărării Nationale, în statul major al Brigăzii Multinationale cu Capacitate de Luptă Ridicată a Fortelor O.N.U. în Asteptare (S.H.I.R.B.R.I.G.), pe toată durata mandatului acesteia.

în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea apărării nationale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărăre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României la Misiunea O.N.U. de mentinere a păcii în Etiopia si Eritreea (U.N.M.E.E.), cu 4 militari (3 ofiteri si 1 subofiter) din Ministerul Apărării Nationale în statul major al Brigăzii Multinationale cu Capacitate de Luptă Ridicată a Fortelor O.N.U. în Asteptare (S.H.I.R.B.R.I.G.) pe toată durata mandatului acesteia.

Art. 2. - Cheltuielile vor fi asigurate initial de partea română si rambursate ulterior de O.N.U.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 14 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2000.

Nr. 38.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a controlului

aplicării regimului silvic la nivel central si local

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 19 si 21 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a controlului aplicării regimului silvic la nivel central si local, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Structura organizatorică a celor 7 inspectorate silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic, unităti cu personalitate juridică, finantate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 2, numărul si structura perso­nalului pentru fiecare inspectorat, precum si dotarea materială, în limita fondurilor alocate, se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 1.046.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a controlului aplicării regimului silvic la nivel central si local

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea controlului aplicării regimului

silvic la nivel central si local

 

Art. 1. - (1) Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, în calitate de autoritate publică centrală care răspunde de silvicultură, asigură si execută prin personalul silvic de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor con­trolul aplicării regimului silvic si al modului de gospodărire a fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia, indiferent de forma lor de proprietate.

(2) Exercitarea controlului prevăzut la alin. (1) se reali­zează de Directia generală a pădurilor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, prin Directia de regim silvic si prin inspectoratele silvice teritori­ale pentru controlul aplicării regimului silvic, ca unităti descentralizate, cu personalitate juridică, aflate în subordinea ministerului.

Art. 2. - (1) În structura Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului functionează la nivel central Directia de regim silvic care exercită nemijlocit controlul aplicării regi­mului silvic în fondul forestier national si în terenurile cu vegetatie forestieră din afara acestuia, indiferent de forma lor de proprietate.

(2) Directorul Directiei de regim silvic coordonează întreaga activitate a directiei si o reprezintă în relatiile cu celelalte directii din cadrul Directiei generale a pădurilor.

Art. 3. - (1) În subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului functionează 7 inspectorate silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic, ca unităti cu personalitate juridică finantate de la bugetul de stat.

(2) Inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic functionează în coordonarea tehnică a Directiei de regim silvic din structura Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului.

Art. 4. - Organizarea si functionarea controlului aplicării regimului silvic la nivel local se realizează prin inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic.

Art. 5. - (1) Inspectoratul silvic teritorial pentru contro­lul aplicării regimului silvic este condus de un inspector-sef care coordonează activitatea inspectoratului si îl reprezintă în relatiile cu directiile de specialitate din cadrul Directiei generale a pădurilor, cu celelalte institutii publice locale, precum si cu persoanele fizice si juridice din raza de activitate teritorială a acestuia, în vederea realizării atributiilor sale specifice.

(2) Inspectorul-sef este ajutat în activitatea sa de un inspector-sef adjunct.

(3) În vederea îndeplinirii atributiilor stabilite prin prezen­tul regulament inspectoratele silvice teritoriale pentru con­trolul aplicării regimului silvic sunt încadrate cu personal tehnic silvic, precum si cu personal cu pregătire econo­mică, juridică si cu personal administrativ, potrivit structurii organizatorice stabilite prin ordin al ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului.

Art. 6. - (1) Inspectoratul silvic teritorial pentru contro­lul aplicării regimului silvic are în fiecare judet arondat câte o inspectie silvică judeteană, organizată la nivel de servi­ciu, fără personalitate juridică, formată din personal tehnic silvic, iar acolo unde este cazul, si din personal cu pregătire economică, juridică, precum si din personal admi­nistrativ.

(2) În structura organizatorică a inspectoratelor silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic functionează 5 servicii, după cum urmează:

a) Serviciul pentru controlul cadastrului forestier, circulatiei juridice a terenurilor forestiere si amenajării pădurilor;

b) Serviciul pentru controlul lucrărilor de regenerare a pădurilor, amenajare a bazinelor hidrografice torentiale si accesibilizarea fondului forestier;

c) Serviciul pentru controlul valorificării, comercializării si circulatiei produselor pădurii;

d) Serviciul pentru controlul structurilor de administratie silvică si al gestiunii fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia;

e) Serviciul de îndrumare si control al structurilor private de administrare a pădurilor si pentru relatiile cu proprietarii si detinătorii de terenuri cu vegetatie forestieră.

(3) Structura organizatorică, statul de functii si de per­sonal ale inspectoratului silvic teritorial pentru controlul aplicării regimului silvic se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului, la propunerea Directiei de regim silvic, cu avizul Directiei generale a pădurilor si al Directiei generale de resurse si dezvoltare.

(4) Salarizarea personalului încadrat la inspectoratele sil­vice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic se face potrivit prevederilor legale, iar evaluarea performantelor profesionale individuale si stabilirea salariilor de bază între limite se fac potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 867/1999.

 

CAPITOLUL II

Atributiile organelor silvice centrale si locale

pentru controlul aplicării regimului silvic

 

Art. 7. - Directia de regim silvic din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului are următoarele atributii:

a) organizează, coordonează si exercită controlul asupra modului în care se respectă prevederile regimului silvic de către detinătorii cu orice titlu de fond forestier, precum si asupra modului în care se aplică normele tehnice silvice si cele de pază a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier;

b) organizează si controlează modul în care se asigură integritatea fondului forestier national si a vegetatiei foresti­ere din afara acestuia, potrivit legii;

c) controlează respectarea prevederilor amenajamentelor silvice;

d) analizează propunerile inspectoratelor silvice judetene referitoare la volumul maxim de masă lemnoasă prevăzut să fie recoltat anual din păduri si din vegetatia forestieră din afara fondului forestier national, pe categorii de detinători si de destinatii, în conditiile respectării posibilitătii pădurilor. Propune cantitătile de masă lemnoasă ce urmează să fie introduse în proiectul de act normativ prin care se aprobă volumul maxim de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier national si din vegetatia forestieră;

e) organizează cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizează si tine evidenta terenurilor cu des­tinatie forestieră si a celor cu vegetatie forestieră din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietătii, si urmăreste furnizarea de către administratorii terenurilor respective a datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general;

f) analizează si avizează în conditiile prevăzute de lege solicitările de scoatere definitivă sau temporară din fondul forestier national a terenurilor;

g) autorizează, în baza avizelor date de inspectoratele silvice teritoriale, unitătile specializate în elaborarea docu­mentatiilor tehnico-economice si în executarea lucrărilor sil­vice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. s) si t);

h) îndrumă si controlează modul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor (monitoringul forestier);

i) controlează activitatea de reparare si de întretinere a drumurilor forestiere, în conformitate cu reglementările în vigoare;

j) întocmeste, pe baza constatărilor din controalele tematice sau de fond efectuate potrivit atributiilor de servi­ciu, rapoarte si/sau, după caz, note informative, însotite de propuneri de măsuri corespunzătoare, pe care le supune spre analiză si decizie conducerii ierarhic superioare;

k) controlează modul de transmitere a terenurilor în si din fondul forestier national, în conditiile legii;

i) îndeplineste orice alte atributii privind controlul aplicării regimului silvic;

m) constată, prin persoane anume împuternicite prin ordin al ministrului, faptele infractionale în domeniul silvicul­turii si exploatării pădurilor si sesizează de îndată organele de politie în vederea efectuării cercetării penale;

n) constată, prin persoane anume împuternicite prin ordin al ministrului, faptele contraventionale în domeniul silviculturii si exploatării pădurilor si aplică sanctiuni, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 8. - (1) Inspectoratele silvice teritoriale pentru con­trolul aplicării regimului silvic au următoarele atributii:

a) execută controale complexe de fond, indiferent de natura proprietătii, astfel încât fiecare structură a adminis­tratiei silvice să fie controlată cel putin o dată la 2 ani;

b) controlează modul de aplicare si de respectare de către toti detinătorii de pădure si/sau de terenuri cu vegetatie forestieră din afara fondului forestier a prevederi­lor referitoare la regimul silvic si a normelor tehnice silvice de pază;

c) verifică modul de întocmire a amenajamentelor a studiilor sumare de amenajare si a studiilor de transformare pentru păsunile împădurite precum si modul de aplicare a prevederilor acestora si de înregistrare în evi­dentele specifice a lucrărilor silvice efectuate;

d) controlează aplicarea si respectarea prevederilor legale privind măsurile de protectie a vegetatiei forestiere împotriva bolilor si dăunătorilor, precum si a celor de pre­venire si stingere a incendiilor de pădure;

e) controlează modul de aplicare a reglementărilor teh­nice privind amplasarea, punerea în valoare si valorificarea masei lemnoase din fondul forestier national si din vegetatia forestieră din afara acestuia;

f) propun Directiei de regim silvic, pe baza prevederilor amenajamentelor sau studiilor de amenajare a pădurilor, volumul de masă lemnoasă, resursele si destinatia masei lemnoase de recoltat anual, pe natura de produse si pe categorii de detinători;

g) repartizează cotele, în cadrul volumului de masă lem­noasă aprobat prin hotărâre a Guvernului, pe categorii de detinători de păduri, altii decât statul, si de terenuri cu vegetatie forestieră din afara fondului forestier national;

h) controlează modul de aplicare si de respectare a regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase din par­chete, indiferent de detinătorul acestora;

i) verifică modul în care este respectată legalitatea cir­culatiei materialului lemnos, a altor produse ale pădurii si execută controlul la instalatiile de transformat lemn rotund, conform legislatiei în vigoare;

j) controlează modul în care se realizează evidenta la zi a suprafetelor de pe care se recoltează masa lemnoasă, precum si modul în care se asigură regenerarea lor, indife­rent de natura proprietătii asupra acestora, si, de aseme­nea, dacă terenurile preluate în conditiile legii în fondul forestier proprietate publică a statului se împăduresc potrivit programelor elaborate si aprobate;

k) controlează respectarea prevederilor normelor tehnice si a celorlalte dispozitii legale privind recoltarea, achizitiona­rea, depozitarea, transportul, prelucrarea si comercializarea produselor nelemnoase ale pădurii, mentionate la art. 39 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic;

l) verifică si aprobă, după caz, solicitările de scoatere definitivă sau temporară din fondul forestier national a tere­nurilor cu suprafete de până la 1,0 ha, precum si de defrisare a vegetatiei forestiere din afara acestuia;

m) verifică si avizează, după caz, solicitările de scoa­tere definitivă sau temporară din fondul forestier national a terenurilor cu suprafete de peste 1,0 ha;

n) constată, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-sef, faptele infractionale în domeniul silviculturii si exploatării pădurilor si sesizează de îndată organele de politie în vederea efectuării cercetării penale;

o) constată, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-sef, faptele contraventionale în domeniul silviculturii si exploatării pădurilor si aplică sanctiuni, cu respectarea prevederilor legale;

p) verifică documentatiile tehnico-economice pentru rein­stalarea si întretinerea vegetatiei forestiere până la realize­rea stării de masiv si gestionarea durabilă a acestora, finantate din fonduri publice sau cu garantii guvernamen­tale, si le transmit spre aprobare directiei de specialitate din Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului;

q) verifică documentatiile privind înfiintarea structurilor de administratie silvică si le avizează, după caz;

r) avizează angajarea personalului silvic de toate gra­dele, altul decât cel pentru structurile Regiei Nationale a Pădurilor, necesar pentru paza si gospodărirea pădurilor, în conditiile art. 3 alin. (1) lit. c) din anexa la Hotărărea Guvernului nr. 997/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea si functionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodărirea pădurilor pro­prietate publică apartinând unitătilor administrativ-teritoriale si a celor proprietate privată;

s) avizează, în vederea autorizării, unitătile specializate în elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru rein­stalarea, întretinerea vegetatiei forestiere si gestionarea durabilă a pădurilor;

t) avizează, în vederea autorizării, unitătile specializate  în executarea lucrărilor de împădurire, întretinere si îngrijire a culturilor forestiere si a arboreturilor;

u) primesc, înregistrează si verifică petitiile, sesizările si propunerile privind legislatia silvică în vigoare, precum si gospodărirea fondului forestier national si a vegetatiei fores­tiere din afara acestuia sau în legătură cu acestea si ia măsuri de solutionare;

v) controlează dacă păsunatul care, eventual, se prac­tică în pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ­-teritoriale si în cele proprietate privată se desfăsoară potrivit reglementărilor în vigoare;

x) în exercitarea controlului foloseste ciocane silvice triunghiulare, al căror mod de utilizare se stabileste prin ordin al ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului.

(2) În exercitarea atributiilor stabilite personalul inspecto­ratelor silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic efectuează verificări si controale de specialitate, indi­vidual sau în echipă, în baza delegatiei de serviciu apro­bate de inspectorul-sef, precum si actiuni speciale, care se execută numai în baza ordinelor sau deciziilor dispuse de Directia de regim silvic, Directia generală a pădurilor sau de conducerea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului.

Art. 9. - (1) Serviciul pentru controlul cadastrului fores­tier, circulatiei juridice a terenurilor forestiere si amenajării pădurilor are următoarele atributii:

a) controlează modul de organizare si evidenta terenuri­lor din fondul forestier national si a celor cu vegetatie forestieră din afara fondului forestier, pe categorii de detinători si pe categorii de folosintă;

b) analizează si propune, după caz, scoaterea definitivă sau folosirea temporară a terenurilor din fondul forestier national, la cererea persoanelor fizice sau juridice intere­sate;

c) analizează si propune avizarea scoaterii definitive sau a folosirii temporare a terenurilor din fondul forestier national, după caz, pentru suprafete de peste 1 ha;

d) verifică si ia măsurile legale privind existenta avizelor si acordurilor prevăzute de lege pentru amplasarea de obiective în scopul executării de lucrări necesare pentru gospodărirea fondului forestier national;

e) analizează si propune aprobarea reprimirii în fondul forestier national a suprafetelor scoase temporar, la expira­rea termenului contractual;

f) verifică documentatiile privind scoaterile definitive si temporare de suprafete din fondul forestier national, pe baza metodologiei în vigoare, precum si plata despăgubiri­lor si a taxelor legale;

g) verifică si avizează documentatiile întocmite în legătură cu stabilirea contravalorii despăgubirilor ce trebuie acordate proprietarilor de păduri cu functii speciale de pro­tectie, ca urmare a restrictiilor prevăzute în amenajamente, si propune aprobarea documentatiilor respective;

h) analizează si controlează modul de executare a lucrărilor de amenajare pentru fondul forestier national, pre­cum si a studiilor privind gospodărirea vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, scop in care:

- verifică si avizează, după caz, temele de proiectare pentru întocmirea studiilor respective;

- participă la desfăsurarea conferintelor de amenajare a pădurilor;

- verifică receptia lucrărilor mentionate mai sus si pro­pune avizarea acestora;

i) controlează respectarea prevederilor amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, pre­cum si a studiilor de transformare a păsunilor împădurite, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor, scop în care verifică:

 - organizarea si tinerea în mod corect a evidentelor prevăzute în amenajamentele silvice sau a studiilor sumare de amenajare a pădurilor;

- dinamica suprafetelor si respectarea categoriilor de folosintă ale terenurilor din fondul forestier national;

- respectarea prevederilor amenajamentelor privind amplasarea si recoltarea produselor principale si secundare, în concordantă cu posibilitatea pădurilor, aplicarea corectă a tratamentelor, efectuarea lucrărilor de conducere a arbo­returilor etc.;

- respectarea prevederilor amenajamentelor sau a stu­diilor de amenajare a pădurilor privind lucrările de îngrijire a arboreturilor, urmărindu-se suprafetele parcurse, calitatea lucrărilor, periodicitatea si altele asemenea;

- respectarea prevederilor amenajamentelor si a studi­ilor de amenajare a pădurilor privind lucrările de regenerare a pădurilor (suprafetele parcurse, compozitiile de regenerare, ajutorarea regenerării naturale si altele asemenea);

- solicitările de derogare de la prevederile amenaja­mentelor sau ale studiilor sumare de amenajare a pădurilor si le avizează, după. caz;

j) propune spre aprobare încadrarea pe categorii functionale a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national;

k) urmăreste respectarea exercitării dreptului de preemtiune al statului la toate vânzările de bunăvoie sau silite pentru enclavele din fondul forestier proprietate publică a statului si terenurile limitrofe acestuia si propune măsurile necesare, după caz;

l) constată, prin persoane anume imputernicite prin deci­zie a inspectorului-sef, faptele infractionale în domeniul sil­viculturii si exploatării pădurilor si propune sesizarea de îndată a organelor de politie în vederea efectuării cercetării penale;

m) constată, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-sef, faptele contraventionale în domeniul silviculturii si exploatării pădurilor si propune sanctiuni, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Serviciul pentru controlul lucrărilor de regenerare a pădurilor, amenajare a bazinelor hidrografice torentiale si accesibilizarea fondului forestier are următoarele atributii:

a) verifică si propune aprobarea proiectelor de regene­rare a pădurilor, ajutorarea regenerării naturale si recon­structia ecologică pentru fondul forestier national si pentru vegetatia forestieră situată în afara acestuia;

b) verifică si propune aprobarea raportului privind con­trolul anual al regenerărilor din fondul forestier national;

c) verifică dacă regenerarea pădurilor s-a realizat în cel mult 2 ani după tăiere si dispune măsurile ce se impun, conform dispozitiilor legale;

d) verifică si propune aprobarea proiectelor de reîmpădurire a suprafetelor scoase temporar din fondul forestier privat, urmărind executarea lucrărilor prevăzute;

e) verifică punerea în executie a proiectelor de împădurire sau reconstructie ecologică în fondul forestier national si în perimetrele de ameliorare, până la realizarea definitivă a acestora;

f) verifică si avizează, după caz, documentatia agentilor economici care au ca obiect de activitate executarea de lucrări silvice, cum ar fi împăduririle, lucrările de întretinere si îngrijire si altele asemenea, sau producerea de material genetic forestier, cum ar fi semintele, puietii, butasii si altele asemenea;

g) controlează respectarea reglementărilor privind folosi­rea în culturi a materialelor de reproducere provenite din alte surse decât cele aprobate si înregistrate;

h) verifică respectarea reglementărilor privind evaluarea fructificatiei, recoltarea, transportul, depozitarea, prelucrarea si conservarea semintelor si butasilor ca se folosesc la lucrările de regenerare a pădurilor;

i) verifică si avizează modul de întocmire a actelor de constatare, stabilire si evaluare a pierderilor provocate de calamităti si de alti factori vătămători în lucrările de rege­nerare si reconstructie ecologică;

j) verifică si avizează documentatiile pentru obtinerea de către proprietarii de păduri a finantării de la bugetul de stat, în vederea executării lucrărilor silvice, inclusiv a lucrărilor de amenajare în cazul persoanelor fizice;

k) verifică modul în care se efectuează preluarea, în conditiile legii, de terenuri în si din fondul forestier national si împădurirea acestora, după caz, cu respectarea dis­pozitiilor legale;

I) verifică modul de utilizare a fondului de conservare si regenerare a pădurilor de către directiile silvice din struc­tura Regiei Nationale a Pădurilor;

m) verifică documentatiile pentru proiectele de investitii efectuate din surse bugetare si extrabugetare la care ordo­nator de credit este autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, controlează punerea lor în executie si avizează receptiile partiale si finale ale aces­tora;

n) controlează modul în care s-au realizat proiectele de investitii finantate de la bugetul de stat, în baza unor legi speciale, prin Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului;

o) controlează activitatea de reparare si întretinere a drumurilor auto forestiere;

p) constată, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-sef, faptele infractionale în domeniul silviculturii si exploatării pădurilor si propune sesizarea de îndată a organelor de politie în vederea efectuării cercetării penale;

r) constată, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-sef, faptele contraventionale în domeniul silviculturii si exploatării pădurilor si propune sanctiuni, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Serviciul pentru controlul valorificării, comercializării si circulatiei produselor pădurii are următoarele atributii;

a) efectuează controlul circulatiei materialului lemnos si al instalatiilor de transformat lemn rotund, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) controlează modul de eliberare si utilizare a seturilor de documente de însotire, folosite la transportul materiale­lor lemnoase;

c) verifică modul în care Regia Natională a Pădurilor si subunităti ale acesteia sau alte structuri de administratie silvică organizează si desfăsoară licitatiile sau negocierile pentru vânzarea masei lemnoase;

d) controlează respectarea reglementărilor în vigoare cu privire la recoltarea si valorificarea celorlalte produse speci­fice fondului forestier national;

e) constată, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-sef, faptele infractionale în domeniul silviculturii si exploatării pădurilor si propune sesizarea de îndată a organelor de politie în vederea efectuării cercetării penale;

f) constată, prin persoane anume împuternicite prin deci­zie a inspectorului-sef, faptele contraventionale în domeniul silviculturii si exploatării pădurilor si propune sanctiuni, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Serviciul pentru controlul structurilor de administratie silvică si al gestiunii fondului forestier national si vegetatiei forestiere din afara acestuia are următoarele atributii:

a) controlează prin inspectii de fond sau partiale, efec­tuate în fondul forestier national si în vegetatia forestieră din afara acestuia, modul în care se respectă si se aplică regimul silvic sau normele tehnice silvice si de pază;

b) execută inspectii de fond, de două ori pe an, în vegetatia forestieră din afara fondului forestier si inspectii partiale ori de câte ori este necesar;

c) verifică prin sondaj actele de punere în valoare, pre­cum si borderourile anuale întocmite de structuri silvice de administrare a fondului forestier national;

d) controlează încadrarea în volumul de masă lemnoasă aprobată să se recolteze din fondul forestier national si din vegetatia forestieră situată în afara acestui fond, precum si modul de recoltare a acestuia;

e) verifică respectarea perioadelor si a termenelor de exploatare a masei lemnoase si propune retragerea auto­rizatiilor de exploatare în situatiile de încălcare a prevederi­lor legale;

f) controlează modul în care s-au întocmit actele de constatare a calamitătilor în parchetele de exploatare a masei lemnoase, în vederea prelungirii termenelor de exploatare, si modul de solutionare a acestora;

g) controlează aplicarea măsurilor de prevenire si com­batere a bolilor si dăunătorilor pădurilor, precum si aplica­rea măsurilor de prevenire si stingere a incendiilor de pădure;

h) verifică lucrările de prevenire si combatere a bolilor si dăunătorilor pădurilor, propune executarea de lucrări în vegetatia forestieră situată în afara fondului forestier si pro­pune sanctionarea detinătorilor care nu execută la timp aceste lucrări;

i) verifică îndeplinirea procedurilor legale de radiere si publicitate, în vederea înlăturării posibilitătii utilizării ilegale a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat si a ciocanelor silvice, pierdute sau sustrase;

j) constată, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-sef, faptele infractionale în domeniul silviculturii si exploatării pădurilor si propune sesizarea de îndată a organelor de politie în vederea efectuării cercetări penale;

k) constată, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-sef, faptele contraventionale în domeniul silviculturii si exploatării pădurilor si propune sanctiuni, cu respectarea prevederilor legale.

(5) Serviciul de îndrumare si control al structurilor pri­vate de administrare a pădurilor si pentru relatiile cu proprietarii si detinătorii de păduri si terenuri cu vegetatie forestieră are următoarele atributii:

a) coordonează actiunile de informare, educare, instruire etc., finantate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislatiei silvice si educatiei forestiere, în vederea res­pectării regimului silvic de către proprietari si/sau detinători;

b) execută consultantă de specialitate silvică la solicita­rea detinătorilor sau a proprietarilor de păduri si terenuri cu regetatie forestieră;

c) asigură aducerea la cunostintă populatiei a obligatiei privind prevenirea si stingerea incendiilor;

d) verifică împreună cu celelalte organe de control ale statului aspectele care fac obiectul scrisorilor, petitiilor si reclamatiilor din sfera atributiilor inspectoratului silvic terito­rial pentru controlul aplicării regimului silvic si propune solutii pentru intrarea în legalitate;

e) prezintă periodic rapoarte, informări si sinteze asupra activitătii desfăsurate;

f) constată, prin persoane anume împuternicite prin deci­zie a inspectorului-sef, faptele infractionale în domeniul silviculturii si exploatării pădurilor si propune sesizarea de îndată a organelor de politie în vederea efectuării cercetării penale;

g) constată, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-sef, faptele contraventionale în domeniul silviculturii si exploatării pădurilor si propune sanctiuni, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 10. - (1) Inspectiile silvice judetene prevăzute ia art. 6 alin. (1) sunt conduse de un sef de inspectie, asimi­lat functiei de sef serviciu.

(2) Fiecare inspectie silvică judeteană îndeplineste în judetul în care îsi desfăsoară activitatea, atributiile selectate din cele prevăzute la art. 9, înscrise în decizia emisă spe­cial pentru această problemă de conducerea inspectoratului silvic judetean din structura căruia face parte.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 11. - Conducerea si angajatii persoanelor juridice, precum si persoanele fizice controlate au următoarele obligatii fată de solicitarea organelor de control aflate în exercitiul functiunii din cadrul Directiei generale a pădurilor, Directiei de regim silvic si a celor din cadrul inspectoratelor silvice teritoriale sau al inspectiilor silvice judetene:

a) să pună la dispozitie, în copie, documentele de evi­dentă si rapoartele, registrele si corespondenta, actele si piesele justificative, precum si orice alte documente scrise, solicitate în legătură cu controlul aplicării regimului silvic;

b) să prezinte spre verificare bunurile, materialele lem­noase si nelemnoase prevăzute la art. 39 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare si care, potrivit reglementărilor sil­vice, intră sub incidenta controlului;

c) să dea explicatii, verbal si/sau în scris, în legătură cu problemele ce fac obiectul controlului aplicării regimului silvic.

Art. 12. - (1) În îndeplinirea atributiilor de serviciu per­sonalul silvic de specialitate din cadrul Directiei de regim silvic si al inspectoratelor silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic au competentele si obligatiile prevăzute la art. 105, 106 si 114 din Legea nr. 26/1996 ­Codul silvic si la art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată.

(2) Personalul silvic prevăzut la alin. (1) poartă uniforma de serviciu, păstrează, foloseste si face uz de armament si de mijloacele din dotare, în conditiile legii.

 

LISTA

cuprinzând inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

Sediul inspectoratului silvic

Judetele arondate

1.

Inspectoratul silvic teritorial Iasi

Municipiul Iasi

Bacău, Botosani, Iasi,  Neamt, Vaslui, Suceava

2.

Inspectoratul silvic teritorial Zalău

Municipiul Zalău

Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Sălaj

3.

Inspectoratul silvic teritorial Brasov

Municipiul Brasov

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

4.

Inspectoratul silvic teritorial Buzău

Municipiul Buzău

Brăila, Buzău, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea

5.

Inspectoratul silvic teritorial Timisoara

Municipiul Timisoara

Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis

6.

Inspectoratul silvic teritorial Craiova

Municipiul Craiova

Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vâlcea

7.

Inspectoratul silvic teritorial Bucuresti

Municipiul Bucuresti

Arges, Călărasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Prahova, Teleorman

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui teren proprietate privată a statului,

aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă vânzarea prin licitatie publică, organizată potrivit prevederilor legale, a terenului proprietate privată a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situat în municipiul Bucuresti, la intersectia străzilor Drumul Taberei si Brasov, sectorul 6, în suprafată de 48.736 m2, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele obtinute din valorificarea terenului vor fi retinute integral de Ministerul Apărării Nationale ca veni­turi extrabugetare si se vor utiliza pentru finantarea cheltu­ielilor materiale si de capital.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărări se abrogă Hotărărea Guvernului nr. 16/2000 privind apro­barea concesionării unui teren proprietate privată a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale, publi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 18 ianuarie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

László Borbély,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 1.101.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului situat în municipiul Bucuresti, la intersectia străzilor Drumul Taberei si Brasov, sectorul 6

 

Institutia care are în administrare terenul

Suprafata terenului

Vecinătătile terenului

Ministerul Apărării Nationale

48.736 m2

· nord - str. Drumul Taberei

· est - Oficiul P.T.T.R. nr. 66, centrala telefonică internatională si aleea Valea Prahovei
· sud - str. Bozieni si Societatea Comercială "Aroconstruct" - S.A.
· vest - str. Brasov