MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 614   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Miercuri, 29 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 33 din 6 noiembrie 2000 privind contesta­rea înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României

 

Hotărârea nr. 35 din 6 noiembrie 2000 privind contesta­rea înregistrării candidaturii domnului Constantin Mugur Isărescu si a domnului Theodor-Dumitru Stolojan pentru functia de Presedinte al României

 

Hotărârea nr. 37 din 6 noiembrie 2000 privind contesta­rea înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

233. - Ordonantă de urgentă privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privati pentru achizitionarea de tractoare, combine, masini si uti­laje agricole, instalatii pentru irigat, cu plata în produse agricole

 

234 - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea prelun­girii participării Guvernului României, pentru peri­oada 2001 -2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante la proiec­tul "Calea Ferată Transeuropeană (TER) privind fondul de cooperare si creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992

 

235. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

 

237. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 21 /1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor

 

238. - Ordonantă de urgentă privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-pãrti

 

239. – Ordonantă de urgentă pentru aprobarea afilierii României la unele organizatii sportive internationale si a plătii cotizatiilor anuale

 

1.089. - Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

1.097. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj, din adminis­trarea Ministerului Culturii în administrarea Inspectoratului pentru Cultură Gorj

                 

1.138. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 628/2000 privind aprobarea
Acordului dintre Guvernul României (Beneficiarul) si Statele Unite ale Americii actionând prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională (A.S.U.D.I.) pentru promovarea revigorării economice si sustinerea Programului de asistentă pentru ajutorarea copiilor orfani si cu
handicap, în valoare de 14,0 milioane dolari S.U.A.

 

1.143. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 614/2000 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevăzute la lit. a)-d) si f)-h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

 

1.163. - Hotărâre privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea de Servicii în Informatică ­S.A. Pitesti din administrarea Fondului Proprietătii de Stat în administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Universitatea din Pitesti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

199. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei privind persoanele împuternicite să elibereze certi­ficate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau articole reglementate destinate exportului

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 33

din 6 noiembrie 2000

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României

 

Lucian Mihai - presedinte
Costică Bulai - judecător
Constantin Doldur - judecător
Kozsokár Gábor - judecător
Ioan Muraru - judecător             
Nicolae Popa - judecător
Lucian Stângu  - judecător
Florin Bucur Vasilescu - judecător
Romul Petru Vonica - judecător
Mariana Trofimescu - procuror
Cristina Radu   - magistrat-asistent

 

La data de 5 noiembrie 2000 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, con­testatia nr. 344 din 3 noiembrie 2000, formulată de Uniunea Mondială a Românilor Liberi.

Contestatia priveste înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României la ale­gerile din 26 noiembrie 2000 si formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 374D/2000.

Potrivit dispozitiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 19 din 17 octombrie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestatia se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei se sustine că domnul Ion Iliescu nu poate îndeplini functia de Presedinte al României, întrucât "întreaga activitate politică a domriului Ion Iliescu este grevată de calitatea sa de agent al unei puteri străine si de adept al unor principii si obiective politice, precum si al unor metode de cucerire, exercitare si conservare a puterii care sunt proprii totalitarismului - deci în raport antinomic cu cele de a căror strictă respectare depinde natura democratică a unui regim politic. Domnia sa nu poate candida la functia de sef al statului, deoarece este lipsit de atributele demnitătii nationale, cerute de reprezen­tarea suveranitătii statale" si "nu posedă onorabilitatea democratică ce conditionează sine qua non accesul la man­datele politice într-un stat cu vocatie de democratie, cum este, conform Constitutiei astăzi în vigoare, România." Se exprimă "speranta că instanta nu va invoca lipsa ei de competentă în a judeca orice alt aspect decât cel formal juridic".

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, solicită respingerea contestatiei, întrucât argumentele invocate nu privesc conditiile de eligi­bilitate si impedimentele juridice pentru a candida la functia de Presedinte al României.

 

CURTEA,

analizând contestatia prin raportare la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare, si văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, ale art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si ale art. 2 alin. (2) si ale art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze contestatia privirid înregistrarea candidaturii pentru functia de Presedinte al României.

În motivarea contestatiei se face o caracterizare a acti­vitătii domnului Ion Iliescu prin prisma considerentelor moral-politice avute în vedere de contestator.

Examinând contestatia, Curtea constată că atât conditiile de eligibilitate, cât si impedimentele constitutionale pentru a fi ales în functia de Presedinte al României sunt prevăzute expres si limitativ la art. 35, art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3) si la art. 81 alin. (4) din Constitutie, texte al căror continut este următorul:

Art. 35: "(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute în articolul 16 alinea­tul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 37 alineatul (3).

(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani, pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele locale, si vârsta de cel putin 35 de ani, pentru a fi alesi în Senat sau în functia de Presedinte al României.”;

- Art. 34 alin. (2): "Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotărăre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.”;

- Art. 16 alin. (3): "Funcitile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară.”;

- Art. 37 alin. (3): "Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică.”;

- Art. 81 alin. (4): "Nici o persoană nu poate îndeplini functia de Presedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi si succesive."

În spetă, examinând motivele invocate de contestator, Curtea constată că acestea nu se regăsesc în continutul prevederilor constitutionale anterior mentionate. Asemenea motive reprezintă opinii personale ale contestatorului, care, eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimării votului.

În sprijinul argumentării, în contestatie s-a invocat si fap­tul că, referitor la competenta Curtii, aceasta este obligată să judece "orice alt aspect decât cel formal juridic", fără a putea "invoca lipsa ei de competentă".

Curtea constată că această sustinere se află în conflict cu dispozitiile constitutionale privind competenta sa, deoarece este de principiu că învestirea unei instante presupune judecarea cauzei numai conform competentei specifice acesteia.

În consecintă, contestatia care face obiectul prezentei cauze urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constitutie al art. 13 alin. (1) lit. B. a), al art. 16, 26 si 27 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 2 alin. (2) si al art. 11 alin. (2) si (3) din l-egea nr. 69/1969,

 

CURTEA

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu la functia de Presedinte al României, contestatie formulată de Uniunea Mondială a Românilor Liberi.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Cristina Radu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 35

din 6 noiembrie 2000

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Constantin-Mugur Isărescu si a domnului Theodor-Dumitru Stolojan pentru functia de Presedinte al României

 

Lucian Mihai - presedinte
Costică Bulai - judecător
Constantin Doldur - judecător
Kozsokár Gábor - judecător
Ioan Muraru - judecător
Nicolae Popa - judecător
Lucian Stângu  - judecător
Florin Bucur Vasilescu - judecător
Romul Petru Vonica - judecător
Mariana Trofimescu - procuror
Cristina Radu   - magistrat-asistent

 

La data de 5 noiembrie 2000 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, Contestatia nr. 369 din 5 noiembrie 2000 privind înregistra­rea candidaturii domnului Constantin-Mugur Isărescu pentru functia de Presedinte al României, precum si Contestatia nr. 370 din 5 noiermbrie 2000 privind înregistrarea candida­turii domnului Theodor-Dumitru Stotojan pentru functia de Presedinte al României. Ambele contestatii au fost formu­late de domnul Niculina Ioan Mircea Drossu, formând obiectul dosarelor Curtii Constitutionale nr. 384D/2000 si nr. 385D/2000.

Potrivit dispozitiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, astfel cum a fost modificât prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 19 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestatiile se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtit, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei care formează obiectul Dosarului nr. 384D/2000 autorul acesteia arată că, în cali­tate de luptător în rezistenta anticomunistă si de fost detinut politic în anii 1952-1989, a semnalat domnului Constantin-Mugur Isărescu numeroase abuzuri din sfera administratiei de stat si a justitiei, a căror victimă se consi­deră, întrucât s-a adresat forurilor competente pentru a-si obtine drepturile corespunzătoare statutului său, dar birocratia autoritătilor îl împiedică să obtină o solutionare favorabilă.

În motivarea contestatiei care formează obiectul Dosarului nr. 384D/2000 acelasi autor, referindu-se la domnul Theodor-Dumitru Stolojan, arată că nu a fost primit în audientă de către acesta si se consideră "indignat de faptul că la un deceniu de democratie postdecembristă, România încă nu a scăpat de obsesia fostilor secretari de partid".

Curtea, având în vedere că ambele contestatii au fost formulate de acelasi autor, precum si similitudinea motivelor invocate, pentru o mai bună administrare a justitiei, ridică, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 164 din Codul de procedură civilă si ale art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, dispune conexarea Dosarului nr. 385D/2000 la Dosarul nr. 384D/2000.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii în temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru ale­gerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, solicită respingerea contestatiilor, întrucât argumentele invocate de contestator nu privesc conditiile de eligibilitate si impedimentele juridice pentru a candida la functia de Presedinte al României.

 

CURTEA,

                  analizând contestatiile în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare, si văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, ale art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicată, ale art. 2 alin. (2) si ale art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992 Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze contestatiile privind înregis­trarea candidaturilor domnilor Constantin-Mugur Isărescu si Theodor-Dumitru Stolojan pentru functia de Presedinte al României.

În motivarea contestatiilor se invocă încălcarea drepturi­lor de petitionare si de a obtine recunoasterea, în calitate de persoană vătămată de o autoritate publică, a dreptului pretins, arătând că persoanele a căror candidatură la functia de Presedinte al României este contestată nu ar fi în măsură, să asigure buna functionare a autoritătilor publice si respectarea drepturilor omului.

Examinând contestatia, Curtea constată că atât conditiile de eligibilitate, cât si impedimentele constitutionale pentru a fi ales în functia de Presedinte al României sunt prevăzute expres si limitativ la art. 35, art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3) si la art. 81 alin. (4) din Constitutie, texte al căror continut este următorul:

Art. 35: "(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute în articolul 16 alinea­tul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 37 alineatul (3).

(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani, pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele locale, si vârsta de cel putin 35 de ani, pentru a fi alesi în Senat sau în functia de Presedinte al României.”;

- Art. 34 alin. (2): "Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotărăre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor elec­torale.”;

- Art. 16 alin. (3): "Funcitile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară.”;

- Art. 37 alin. (3): "Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică.”;

- Art. 81 alin. (4): "Nici o persoană nu poate îndeplini functia de Presedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi si succesive."

În spetă, examinând motivele invocate de contestator, Curtea constată că acestea nu se regăsesc în continutul prevederilor constitutionale anterior mentionate. Asemenea motive reprezintă opinii personale ale contestatorului, care, eventual, pot determina atitudinea acestuia în exprimarea dreptului sãu de vot si în optiunea liberãpentrul unul sau altul dintre candidati.

În consecintă, contestatia care face obiectul prezentei cauze urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constitutie al art. 13 alin. (1) lit. B. a), al art. 16, 26 si 27 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 2 alin. (2) si al art. 11 alin. (2) si (3) din legea nr. 69/1969,

 

CURTEA

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatiile privind înregistrarea candidaturii domnilor Constantin-Mugur Isărescu si Dumitru Theodor Stolojan la functia de Presedinte al României, formulate de domnul Niculina Ioan Mircea Drossu.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Cristina Radu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 37

din 6 noiembrie 2000

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României

 

Lucian Mihai    - presedinte
Costică Bulai    - judecător
Constantin Doldur - judecător
Kozsokár Gábor - judecător
Ioan Muraru - judecător
Nicolae Popa - judecător
Lucian Stângu  - judecător
Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Mariana Trofimescu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

 

La data de 6 noiembrie 2000 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, Contestatia nr. 365/1 din 5 noiembrie 2000, formulată de domnul Stefan Siromascenko.

Contestatia priveste înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru functia de Presedinte al României la ale­gerile din 26 noiembrie 2000 si formează obiectul Dosarului nr. 380D/2000.

Potrivit dispozitiilor art. 20 alin, 4 teza întâi din Regulamentul de organizare si functionare a Curiti Constitutionale, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 19 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestatia se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

Contestatia se întemeiază, în principal, pe faptul că domnul Ion Iliescu candidează la alegerile din 26 noiem­brie 2000 pentru un nou mandat la functia de Presedinte al României, ceea ce contravine prevederilor art. 81 alin. (4) din Constitutie si ale art. 10 din Legea nr. 69/1992. Se solicită să se "constate nulitatea absolută a înregistrării mentionatei propuneri de candidatură", apre­ciindu-se că, "în prezenta cauză, Curtea Constitutională nu poate invoca solutiile date în alte cauze ca autoritate de lucru judecat", întrucât, în acele cauze, contestatorul nu a fost parte. De asemenea, se solicită: "respectarea dispozitiilor art. 6 pct. 1 si art. 13 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului, coroborate cu dispozitiile art. 11 si art. 20 din Constitutia României" de către membrii Curtii Constitutionale, sub sanctiunea aplicării dispozitiilor art. 247 din Codul penal, referitoare la abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi; solutionarea contestatiei cu citarea părtilor si cu respectarea principiului publicitătii, obligarea domnului Ion Iliescu la plata cheltuielilor de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii în temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru ale­gerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, apreciază că singurul mandat de Presedinte al României, în înteles constitutional, este cel îndeplinit de domnul Ion Iliescu ca urmare a alegerilor din septembrie 1992. Se arată că notiunea de mandat de Presedinte al României este utilizată în Legea nr. 69/1992, adoptată în temeiul Constitutiei din anul 1991. De aseme­nea, se consideră că Decretul-lege nr. 92/1990 este un act normativ cu caracter provizoriu si tranzitoriu, care se referă la unele prerogative ale functiei de Presedinte al României, iar nu la notiunea de mandat de Presedinte al României. Rezultă că motivul invocat în legătură cu numărul manda­telor exercitate până în prezent de domnul Ion Iliescu este nefondat. În ceea ce priveste celelalte motive invocate, se apreciază că nu pot fi retinute în cadrul contenciosului electoral. În consecintă, se solicită respingerea contestatiei ca fiind neîntemeiată.

 

CURTEA,

analizând contestatia prin raportare la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare, si văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, ale art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si ale art. 2 alin. (2) si ale art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992, Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze contestatia pri­vind înregistrarea candidaturii pentru functia de Presedinte al României.

Contestatorul sustine că domnul Ion Iliescu nu mai poate candida pentru un nou mandat de Presedinte al României deoaree "a fost ales si a îndeplinit de două ori mandatul validat ca Presedinte al României anterior alege­rilor prezidentiale programate pentru 26 noiembrie 2000 [...]." În contestatie se solicită, de asemenea, ca aceasta să fie solutionată cu citarea părtilor, ca accesul presei si al publicului la dezbateri să fie liber, iar domnul Ion Iliescu să fie obligat la plata cheltuielilor de judecată.

I. În legătură cu motivul privind depunerea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru un nou mandat de Presedinte al României, Curtea Constitutională, cu două opinii sepa­rate, s-a pronuntat prin Hotărârea nr. 3 din 24 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 8 noiembrie 2000, în sensul că domnul Ion Iliescu a îndeplinit până în prezent un singur mandat de Presedinte al României, si anume în perioada 1992-1996, corespunzător prevederilor art. 81 alin. (4) si ale art. 83 alin. (1) din Constitutie.

Cele statuate de Curtea Constitutională prin Hotărârea nr. 3 din 24 octombrie 2000 îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice modificarea jurisprudentei.

II. Analizând celelalte motive cuprinse în contestatie, Curtea Constată că acestea sunt incompatibile cu proce­dura de solutionare a cauzelor în cadrul contenciosului electoral.

Astfel, în legătură cu aplicarea, în cazul de fată, a unor prevederi din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea retine că, într-adevăr, art. 6 din conventie stabileste că orice persoană are drep­tul să îi fie examinată cauza în mod echitabil, public si  într-un termen rezonabil de către un tribunal independent, cu precizarea că instanta va decide asupra drepturilor si obligatiilor civile sau asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală.

Pe de altă parte, contestatia care formează obiectul acestei cauze priveste un drept politic, si anume dreptul de a fi ales al unui candidat la Presedintia României, potrivit art. 35 din Constitutie.

Ca urmare, contestatia neavând ca obiect drepturi sau obligatii civile, nici acuzatii în materie penală, conditiile impuse la art. 6 din conventie, inclusiv citarea părtilor, nu sunt aplicabile în cauza de fată, dată fiind natura specifică a contestatiilor relative la exercitiul drepturilor politice.

Interpretarea art. 6 pct. 1 din conventie în sensul celor de mai sus a fost dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului care, prin hotărârea pronuntată în cauza "Jean­ Pierre Bloch contra Frantei”, 1997 (în cadrul căreia contesta­torul reclama faptul că într-o cauză privind exercitiul dreptului său de a fi ales nu a fost respectat principiul contradictorialitătii, el nefiind ascultat de către instanta com­petentă - Consiliul Constitutional al Frantei), Curtea a retinut că dreptul în litigiu - cel de a fi ales - "are un caracter politic, iar nu civil, în sensul art. 6, astfel că liti­giile relative la organizarea exercitării lui [...] ies din câmpul de aplicare a acestei dispozitii".

În cauza de fată contestatorul a mai invocat si prevede­rile art. 13 din conventie, potrivit cărora "Orice persoană ale cărei drepturi si libertăti recunoscute de prezenta conventie au fost violate are dreptul la un recurs efectiv în fata unei instante nationale, dacă violarea ar fi fost comisă de către persoane ce actionează în exercitiul functiunilor lor oficiale. "

Curtea constată însă că dispozitiile de mai sus nu au nici o incidentă în cauza de fată, în cadrul căreia autorul contestatiei si-a exercitat netulburat dreptul său de a se opune înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu.

                  În consecintă, contestatia care face obiectul prezentei cauze urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. B.a), al art. 16, 26 si 27 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 2 alin. (2) si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea fnr. 69/1992, cu majoritate de voturi în privinta motivelor întemeiate pe dispozitiile art. 81 alin. (4) si ale art. 83 alin. (1) din Constitutie si cu unanimitate de voturi sub celelalte aspecte,

CURTEA

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu la functia de Presedinte al României, contestatie formulată de domnul Stefan Siromascenko.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privati pentru achizitionarea de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, cu plata în produse agricole

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă următoarea ordonantă de urgentă:

 

Art. 1. - (1) Pentru achizitionarea de tractoare, com­bine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, pro­ducătorii agricoli privati beneficiază de următoarele facilităti:

a) 25% din pretul utilajelor achizitionate se alocă din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii românesti" pe anul 2001;

b) 20% din pretul utilajelor achizitionate se alocă din bugetul de stat pe anul 2001, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;

c) 55% din pretul utilajelor se asigură de către beneficiari, cu plata în produse agricole către societătile comerciale prevăzute la alin. (4).

(2) Prin producători agricoli, în sensul prezentei ordo­nante de urgentă, se întelege: persoanele fizice proprietari de terenuri agricole, persoanele fizice crescători, de animale si/sau păsări, societătile agricole cu capital integral privat cu personalitate juridică si asociatiile familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, societătile comerciale cu capital integral privat cu profil agricol, arendasii.

(3) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică pe o perioadă de un an de la data intrării ei în vigoare. (4) Societătile comerciale de la care se achizitionează tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat cu plata în produse agricole conform alin. (1) sunt societăii comerciale cu capital integral privat sau majo­ritar privat care desfăsoară activităti de achizitionare sau, de prelucrare a produselor agricole.

(5) Facilitătile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se vor acorda producătorilor agricoli prin societătile comerciale de la care se achizitionează tractoare, combine, masini si uti­laje agricole, instalatii pentru irigat, definite la alin. (4).

Art. 2. - Producătorii agricoli prevăzuti la art. 1 alin. (2) beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă dacă au ca ocupatie cultivarea pământului sau cresterea animalelor si/sau păsărilor.

Art. 3. - Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 alin. (2) beneficiază de prevederile prezentei ordo­nante de urgentă numai dacă fiac dovada încheierii unui contract de vânzare-cumpărare de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, cu plata în produse agricole, cu o societate comercială dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (4).

Art. 4. - Contractul de vânzare-cumpărare se nego­ciază între părti si va specifica modul de garantare a plătii, în produse, sau, dacă este cazul, în produse si în numerar, precum si termenul de executare a acestuia.

Art. 5. - (1) Societătile comerciale de la care se achizitionează tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, cu plata în produse agricole, pot comercializa în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) atât tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pen­tru irigat, produse în România; cât si tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, noi, provenite din import. Pentru achizitionarea de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, noi, din import, ale căror preturi de comercializare depăsesc preturile de comercializare ale tractoarelor, combinelor, masinilor si utilajelor agricole, instalatiilor pentru irigat, simi­lare, din productia internă, facilitatea acordată conform art. 1 alin. (1) se va calcula pe baza pretului produselor similare din productia internă. Tractoarele, combinele, masinile si utilajele agricole, instalatiile pentru irigat impor­tate nu fac obiectul facilitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii românesti".

(2) Prin masini si utilaje agricole similare, în întelesul prezentei ordonante, se întelege masinile si utilajele agri­cole comparabile din punct de vedere al caracteristicilor functionale, potrivit normelor metodologice.

Art. 6. - În cazul asociatiilor familiale contractul de vânzare-cumpărare se semnează de fiecare membru al acestora, titular al dreptului de proprietate asupra terenului.

Art. 7. - (1) Înstrăinarea tractoarelor, combinelor, masinilor si utilajelor agricole, precum si a instalatiilor pen­tru irigat, dobândite în conditiile prezentei ordonante de urgentă, înainte de achitarea lor integrală este interzisă si atrage restituirea alocatiilor de la bugetul de stat si de la Fondul special "Dezvoltarea agriculturii românesti" acordate potrivit art. 1 alin. (1), precum si plata de penalităti, cu exceptia cazului în care contractul este preluat de către alte persoane care îndeplinesc conditiile pentru a beneficia de aceste facilităti.

(2) În cazul nerespectării conditiilor prevăzute de pre­zenta ordonantă de urgentă societătile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (4) sunt obligate să ramburseze la bugetul de stat si la bugetul Fondului special "Dezvoltarea agriculturii românesti" sumele alocate cu această destinatie si să plătească penalitătile.

(3) Penalitătile se vor calcula potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 8. - Suma necesară acordării facilitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b), echivalentul în lei al sumei de 8 milioane dolari S.U.A., se acordă din bugetul de stat pe anul 2001, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

Art. 9. - Producătorii care au beneficiat de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/1999, cu modificările ulteri­oare, nu pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 10. - Modul de acordare, utilizare, controlul uti­lizării facilitătilor de la bugetul de stat, selectia pe baze competitive a beneficiarilor si a societătilor comerciale prevăzute la art. 1 alin. (4) care vor achizitiona din resurse proprii sau din credite bancare tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, precum si criteriile de selectie a acestora si modul de garantare a plătii în produse sau, în anumite cazuri, în produse si în numerar potrivit art. 4 se stabilesc prin norme metodologice-elabo­rate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Industriei si Comertului, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordo­nante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Aurel Pană,

secretar de stat

Ministru de stat,

presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 233.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului Romăniei, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeană (TER) privind fondul de cooperare si creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă prelungirea participării Guvernului României, pentru perioada 2001 -2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Natiunilor Unrte (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeană (TER), privind fondul de cooperare si creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992.

Art. 2. - (1) Contributia Guvernului României la fondul prevăzut la art. 1 este de 10.000 dolari S.U.A., anual, pen­tru o perioadă de 5 ani (2001 -2005).

(2) Echivalentul în lei al contributiei datorate de Guvernul României se va aloca anual, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor care va asigura plata contributiei la fond, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 234.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul 32 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu alineatele (2)-(4) cu următorul cuprins:

"(2) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor imobile cu destinatie de locuintă si folosite în acest scop se determină prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 50%, aplicată asupra venitului brut, repre­zentând cheltuieli deductibile aferente venitului.

(3) Venitul net prevăzut la alin. (2), provenit din cedarea folosintei bunurilor imobile cu destinatie de locuintă, nu se globalizează, impozitul rezultat fiind impozit final.

(4) Definitivarea impunerii pentru venitul anual din ceda­rea folosintei bunurilor imobile cu destinatia de locuintă se efectuează de organul fiscal competent potrivit art. 62, impozitul fiind calculat prin aplicarea baremului mediu anual prevăzut la art. 8 alin. (4) la venitul net determinat potrivit prevederilor prezentului alineat."

Art. II. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2001 si se aplică veniturilor realizate începând cu această dată.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes,

Ministru de stat,

presedintele Consiliului de

Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 235.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

"(3) În vederea exercitării atributiilor sale oficiul îsi con­stituie aparat propriu la nivel central."

2. Alineatul (4) al articolului 19 se abrogă.

3. Alineatul (5) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

"(5) Salarizarea personatului de specialitate si a perso­nalului auxiliar de specialitate se realizează în acelasi mod ca si salarizarea personalului din organele autoritătii judecătoresti."

4. Alineatul (14) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

"(14) Personalul angajat în cadrul oficiului nu poate ocupa nici un post si nu va îndeplini vreo functie în nici una dintre institutiile prevăzute la art. 8 simultan cu calita­tea de salariat al oficiului."

5. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Pentru funotionarea oficiului Guvernul va transmite în administrarea acestuia imobilele necesare ­terenuri si clădiri - din domeniul public sau privat, în ter­men de 60 de zile de la data înregistrării cererii."

6. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - Cu 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul său de organizare si functionare."

                  Art. II. - Nomenclatorul de functii, conditiile de studii si de vechime pentru încadrarea, promovarea si salarizarea personalului oficiului, precum si pozitiile cu care se asimi­lează sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. III. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă personalul de specialitate angajat în functiile de expert si referent de specialitate va fi numit în functia de analist financiar gradul aV, iar personalul auxiliar de specialitate, respectiv referentii, va fi numit în functia de asistent analist treapta II.

(2) Avansarea în grade si trepte profesionale a persona­lului prevăzut la alin. (1) se va realiza prin testare profesi­onală în conditiile de vechime stabilite conform anexei prevăzute la art. II.

(3) Indemnizatia de încadrare a personalului de speciali­tate, stabilită conform cap. I din anexa la prezenta ordo­nantă de urgentă, este unica formă de remunerare lunară a activitătii corespunzătoare functiei si reprezintă baza de calcul pentru sfabilirea drepturilor si obligatiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

(4) Personalul auxiliar de specialitate beneficiază, pe lângă salariul de bază, stabilit potrivit cap. II din anexa la prezenta ordonaniă de urgentă, si de sporurile prevăzute de Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, astfel cum a fost modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, pentru functiile cu care se asimilează.

Art.IV. - Personalul salarizat în baza prezentei ordo­nante de urgentă are dreptul pe perioada concediului de odihnă, pe lângă indemnizatia de concediu, la o primă egală cu indemnizatia de încadrare brută sau, după caz, salariul de bază brut, din luna anterioară plecării în conce­diu, care se impozitează separat.

Art. V. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare publicării aces­teia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. VI. - Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată, după aprobarea acesteia de către Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Oficiului National de Prevenire

si Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

Ministrul finatelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 237.

 

ANEXĂ

                                   

I. Salarizarea personalului de specialitate din cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Pozitia cu care se asimilează

Vechimea în specialitate

1.

Membru oficiu

S

Coeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr.1 - cap. A, nr. crt. 8)

 

2.

Director

S

Coeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr.1 - cap. A, nr. crt. 15)

8 ani în functii economice sau juridice

3.

Sef serviciu

S

Coeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr.1 - cap. A, nr. crt. 16)

8 ani în functii economice sau juridice

4.

Analist financiar gradul I

S

Coeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr.1 - cap. A, nr. crt. 17)

8 ani în functii economice sau juridice

5.

Analist financiar gradul II

S

Coeficient de multiplicare prevăzut de Legea rir. 50/1996, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr.1 - cap. A, nr. crt. 22)

6 ani în functii economice sau juridice

6.

Analist financiar gradul III

S

Coeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr.1 - cap. A, nr. crt. 23)

4 ani în functii economice sau juridice

7.

Analist financiar gradul IV

S

Coeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr.1 - cap. A, nr. crt. 28)            

2 ani în functii economice sau juridice


II. Salarizarea personalului auxiliar de specialitate din cadrul Oficiului National

dePrevenire si Combatere a Spălării Banilor

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul

Vechimea în specialitate

Salarizarea asimilată studiilor

1.

Asistent analist treapta I

M

Coeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr. 2 - nr. crt. 9)    

7 ani în functii auxiliare juridice, economice sau administrative

2.

Asistent analist treapta II

M

Coeficient de multiplicare prevăzut de Legea nr. 50/1996, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 (anexa nr. 2 - nr. crt. 10) 

4 ani în functii auxiliare juridice, economice sau administrative

 

1. Personalul din cadrul oficiului, care ocupă functii specifice sectorului bugetar, va fi salarizat conform legislatiei referitoare la salarizarea personalului din ministere si din alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

2. Pentru activitatea infomatică pot fi angajati în functia de analist financiar absolventi ai institutiilor de învătământ superior cu profil informatic.

3. Valoarea de referintă la care se aplică coeficientul de multiplicare este egală cu valoarea de referintă prevăzută pentru salarizarea organelor autoritătii judecătoresti.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-părti

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantã de urgentă.

 

Art. 1. - Rambursarea ratelor de capital pentru o cotă­parte în valoare de 6,023 milioane dolari S.U.A. din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza progtamului CCC ­Legea publică nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-părti se vor efectua din fondurile aprobate anual cu această destinatie Ministerului Industriei si Comertului de la bugetul de stat.

Art. 2. - (1) Ministerul Industriei si Comertului urmăreste recuperarea contravalorii în lei a obligatiilor finan­ciare prevăzute la art. 1 de la importatori si de către acestia de la beneficiarii finali.

(2) Sumele recuperate potrivit alin. (1) se virează la bugetul de stat în momentul recuperării lor.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Stelian Oancea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 238.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea afilierii României, la unele organizatii sportive internationale si a plătii cotizatiilor anuale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă afilierea României la Consiliul International pentru Educatie Fizică si Stiinta Sportului (CIEPSS) în conditiile stabilite prin statutul acestuia, precum si plata cotizatiei anuale.

Art. 2. - Se aprobă afilierea României la Asociatia Internatianală pentru Informatie Sportivă (IASI) în conditiile stabilite prin statutul acesteia, precum si plata cotizatiei anuale.

Art. 3. - Se aprobă afilierea României la Conferinta Ministrilor Tineretului si Sportului din Tările de Expresie Franceză (CONFEJES) în conditiile stabilite prin statutul acesteia, precum si plata contributiei anuale.

Art. 4. - Organismul participant este Ministerul Tineretului si Sportului.

Art. 5. - Cotizatiile si contributia anuală la organismele sportive internationale mentionate la art. 1 - 3 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Crin Antonescu

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Stelian Oancea,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 239.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997

privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asi­gurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- Punctul 3 al capitolului I "Obiective de importantă deosebită pentru apărarea tării" din anexele nr. 1 si 2 se completează cu:

- Obiectivul Brăila".

Art. II. - Efectivele necesare pentru asigurarea pazei obiectivului prevăzut la art. I se vor realiza prin redistribuire în cadrul Jandarmeriei Române.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Ion Sima

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.
Nr. 1.089.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj,

din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Inspectoratului pentru Cultură Gorj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în muni­cipiul Târgu Jiu, Bd Eroilor nr. 15-17, judetul Gorj, împreună cu dotările aferente, proprietate publică a statului, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte inte­grantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Inspectoratului pentru Cultură Gorj.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii.

                  Art. 3. - Patrimoniul Ministerului Culturii se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii, iar patrimoniul Inspectoratului pentru Cultură Gorj se măreste corespunzător, cu aceeasi valoare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 1.097.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat in municipiul Târgu Jiu,

care trece din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Inspectoratului pentru Cultură Gorj

 

Adresa

Caracteristici

Valoarea (lei)

Dotările aferente

Imobil

Teren

de inventar

rămasă

Imobil

Teren

Imobil

Teren

Municipiul Târgu Jiu, Bd Eroilor nr. 15-17, judetul Gorj

Subsol, parter, mezanin, inclusiv racordul telefonic si electric· suprafata des­făsurată = 889 m2

Suprafata construită =79 m2

3.645.964.246

68.398.641

3.541.953.429

68.398.641

Echipamente tehnologice

- Aparate de măsură si control

- Mobilier birotică

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 628/2000

privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României (Beneficiarul) si Statele Unite ale Americii actionând prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională (A.S.U.D.I.), pentru promovarea revigorării economice si sustinerea Programului de asistentă

pentru ajutorarea copiilor orfani si cu handicap, în valoare de 14,0 milioane dolari S.U.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 628/2000 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României (Beneficiarul) si Statele Unite ale Americii actionând prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională (A.S.U.D.I.), pentru promovarea revigorării economice si sustinerea Programului de asistentă pentru ajutorarea copii­lor orfani si cu handicap, în valoare de 14,0 milioane dolari S.U.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 iulie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Valoarea în lei a resurselor aferente pro­movării revigorării economice si sustinerii Programului de asistentă pentru ajutorarea copiilor orfani si cu handicap se determină pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data plătii la extern a sumelor aprobate de Guvernul Statelor Unite ale Americii, mai putin comisioanele bancare si cheltuielile de audit, conform acordului."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Resursele în lei stabilite conform art. 2 se virează la bugetul de stat, capitolul de venituri bugetare "Donatii si sponsorizări", subcapitolul "Donatii", din capito­lele de cheltuieli bugetare "Dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli" si, respectiv, "Alte actiuni", art. "Plãti de dobânzi si comisioane ale bugetului Ministerului Finantelor - Actiuni generale" în cazul resur­selor bugetare si din contul general curent al trezoreriei statului, în cazul vărsămintelor efectuate de agentii economici.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 628/2000, cu modi­ficările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Contrasemnează:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmărescu,

secretar de stat


Bucuresti, 15 noiembrie 2000.                                                                       
Nr. 1.138.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 614/2000

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizarea sumelor destinate actiunilor prevăzute la lit. a)-d) si f)-h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000, nr. 76/2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale notei din anexa nr. 3/11 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 614/2000 pen­tru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sume­lor destinate actiunilor prevăzute la lit. a)-d) si f)-h) din anexa nr. 3/1 1 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 iulie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se aprobă modul de repartizare si de utili­zare a sumelor destinate actiunilor prevăzute la lit. a)-d) si f)-h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, după cum urmează:

a) Departamentului pentru Protectia Minoritătilor Nationale, pentru realizarea actiunilor prevãzute la lit. a)-c) si h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 68.621.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate în anexa nr. 1;

b) Departamentului pentru Comunicare, pentru realizarea actiunilor prevăzute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 10.500.000 mii lei, conform destinaiiilor mentionate în anexa nr. 2;

c) Departamentului pentru Relatiile cu Românii de pesfe Hotare, pentru realizarea actiunilor prevăzute la lit. d) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 17.100.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate în anexa nr. 3."

2. Anexa nr. 2 "Repartizarea sumelor alocate Departamentului pentru Comunicare în vederea realizării actiunilor prevăzute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000" se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

3. În cadrul anexei nr. 3 "Repartizarea sumelor alocate Departamentului pentru Relatiile cu Românii de peste Hotare în vederea realizării actiunilor prevăzute la lit. d) din anexa nr. 3l11 la Legea nr. 76/2000" suma prevăzută la "Total general" se înlocuieste cu suma de "17.100.000 mii lei".

4. Anexa nr. 3 se completează cu literele C si D cu următorul cuprins:

"C. Programul INFO-2000, în colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale - Centrul “Eudoxiu Hurmuzachi”, pen­tru Românii de Pretutindeni si cu organizatii neguverna­mentale de tineret.

D. Editare si tipărire - Enciclopedia Românilor din America (Dan Fornade) - cu până la echivalentul în lei al sumei de 16.000 dolari S.U.A."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Emanuel Albu

Departamentul pentru Comunicare,

Gabriela Vrânceanu Firea,

secretar de stat

Departamentul pentru Relatiile cu Românii de peste Hotare,

Viorel Badea,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucutesti, 15 noiembrie 2000.

Nr. 1.143.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumelor alocate Departamentului pentru Comunicare in vederea realizării actiunilor prevăzute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

 

TOTAL GENERAL: 10.500.000 mii lei, din care:

 

a) pentru promovarea imaginii si a intereselor României peste hotare - suma de 4.500.000 mii lei, după cum urmează:

- achizitionarea si editarea unor materiale în limbi străine, cu caracter promotional, de prezentare a României în străinătate (pliante, brosuri, cărti, albume, hărti, obiecte de artizanat, casete video, compact discuri, casete cu muzică populară), care să creeze si să mentină o opinie publică favorabilă României;

- finantarea unor actiuni de lobby (seminarii, colocvii, congrese, reuniuni internationale, târguri internationale) organizate de către departament;

- realizarea de produse multimedia (clipuri publicitare, filme promotionale de scurt metraj, compact discuri, casete audio si video);

- cumpărarea de spatii promotionale în publicatii internationale si de spatii de emisie la posturi de televizi­une din străinâtate;

- invitarea reprezentaniilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu, cu aco­perirea cheltuielilor de sejur pe teritoriul României.

b) pentru realizarea, în cazuri justificate, de actiuni cu caracter stiintific si social-cultural prin institutii, asociatii si alte persoane juridice, pe bază de licitatie publicã, selectie de oferte, conform prevederilor legale m vigoare ­suma de 6.000.000 mii lei, după cum urmează:

- editarea unor brosuri, pliante în limba română (Componenta Guvernului, Programul de guvernare, buletine informative etc.) în scopul informării opiniei publice asupra activitătii Guvernului României;

- comandarea de sondaje de opinie;

- traducerea de materiale pe diferite teme economico­sociale si legislative, care vor apărea pe pagina de web a Guvernului;

- finantarea organizării de reuniuni, simpozioane si a altor activităti de comunicare;

- cheltuieli ocazionate de organizarea reuniunilor

 

Grupului de comunicare interministerială si ale Grupului de comunicare la nivelul prefecturilor;

- abonamente la reviste;

- suma de 390.000 mii lei reprezentând sprijin finan­ciar pentru editarea ziare.or "Adevărul Harghitei", judetul Harghita, si "Cuvântul Nou", judetul Covasna, ce se va acorda în mod egal prin transfer în transe lunare;

- activităti neprevăzute în concordantă cu atributiile departamentului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2000;

- cheltuieli pentru plata T.V.A. etc., taxe ce nu pot fi suportate din IDF Grant No. TF 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitătii de comunicare a măsuri­lor economice ale Guvernului;

- echivalentul în lei al sumei de 6.500 dolari S.U.A., reprezentând contributia contractuală a departamentului la Grantul obtinut de la Banca Mondială No. TF 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitătii de comuni­care a măsurilor economice ale Guvernului;

- finantarea unor evenimente culturale de interes national;

- finantarea unor manifestări care asigură promovarea imaginii si a intereselor României prin cultură.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea de Servicii în Informatică - S.A. Pitesti din administrarea, Fondului Proprietătii de Stat în administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Universitatea din Pitesti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 88 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Actiunile detinute de stat la Societatea de Servicii în Informatică - S.A. Pitesti se transferă din adminis­trarea Fondului Proprietătii de Stat în administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Universitatea din Pitesti.

(2) Ministerul Educatiei Nationale este împuternicit să exercite în numele statului toate drepturile actionarului la Societatea de Servicii în Informatică - S.A., cu sediul în municipiul Pitesti, Bd Republicii nr. 71, judetul Arges.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

p. Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului Proprietătii de Stat

Victor Erös

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

Ministrul finantelor

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2000.

Nr. 1.163.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN ­

privind persoanele împuternicite să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau articole reglementate destinate exportului

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei

având în vedere prevederile art. 4 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganiza­rea activitătii de protectie a plantelor si carantină fitosanitară si ale art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România,

văzând Referatul de aprobare nr. 129.535 din 5 octombrie 2000 al Agentiei Nationale Fitosanitare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerulur Agriculturii si Alimentatiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Sunt împuterniciti să elibereze certificate fito­sanitare pentru plante, produse vegetale sau articole regle­mentate destinate exportului, conform prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, inspectorii de carantină fitosanitară care ocupă următoarele functii:

a) sef serviciu, respectiv sef compartiment de carantină fitosanitară din cadrul directiilor fitosanitare judetene, res­pectiv a municipiului Bucuresti;

b) loctiitor al sefului serviciului sau compartimentului de carantină fitosanitară din cadrul directiilor fitosanitare judeiene, respectiv a municipiului Bucuresti, numai în absenta persoanelor împuternicite prevăzute la lit. a);

c) inspectori de carantină fitosanitară din cadrul inspec­toratelor de carantină fitosanitară vamală, pentru plantele, produsele vegetale sau articolele reglementate care se exportă în mod centralizat prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României în care este organizat controlul fitosanitar, precum si în cazurile stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Agentia Natională Fitosanitară.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Agentia Natională Fitosanitară, va aduce la îndeplinire pre­vederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în ter­men de 30 de zile de la data publicării lui.

 

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2000.

Nr. 199.