MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 619    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 30 noiembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.088. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor în masă

 

Rectificare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de apărare

împotriva incendiilor in masă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 14 lit. i) si ale art. 15 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de apărare împotriva incendiilor în masă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

p. Ministrul apărării nationale,

Ioan Bogdan Tudoran,

subsecretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Adrian Gheorghe Marinescu,

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Lászlö Borbély,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică,

Stelian Sergiu Iliescu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2000.

Nr. 1.088.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de apărare împotriva incendiilor în masă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prin incendiu în masă, în sensul prezentu­lui regulament, se întelege acel incendiu de mari proportii care poate genera consecinte negative majore asupra desfăsurării normale a activitătilor social-economice, precum si asupra mediului înconjurător si care nu poate fi controlat si lichidat numai prin interventia serviciilor de pompieri, con­stituite potrivit legii.

(2) Actiunile si măsurile de apărare împotriva incendiilor în masă se organizează si se desfăsoară în scopul apărării vietii si al asigurării protectiei populatiei, bunurilor materiale, valorilor culturale si a factorilor de mediu împotriva efectelor negative ale acestui tip de dezastru.

(3) Face obiectul prezentului regulament ansamblul actiunilor si măsurilor preventive, de interventie operativă, de recuperare si reabilitare în situatia de urgentă publică generată de incendii în masă.

(4) Principalii parametri si nivelurile minime de gravitate ce caracterizează situatia de urgentă publică generată de incendii în masă sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Organizarea, coordonarea si controlul actiunilor si măsurilor de apărare împotriva incendiilor în masă se realizează la nivel national prin Comisia centrală pentru incendii în masă, organizată pe lângă Ministerul de Interne.

(2) În teritoriu actiunile si măsurile de apărare împotrivâ incendiilor în masă se realizează prin comisiile judetene, municipale, orăsenesti si comunale de apărare împotriva dezastrelor.

(3) Banca de date privind incendiile în masă se organi­zează în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

Art. 3. - Aplicarea măsurilor operative de apărare împotriva incendiilor în masă se realizează în mod unitar pe baza planurilor operative si a planurilor de protectie si interventie în cazul dezastrelor, ale judetelor, localitătilor si agentilor economici, denumite în continuare planuri de apărare.

 

CAPITOLUL II

Actiuni si măsuri preventive

SECTIUNEA 1

Prevenirea incendiilor în masă

 

Art. 4. - Prevenirea incendiilor în masă se realizează în cadrul ansamblului de măsuri tehnice si organizatorice, precum si de activităti specifice, planificate si realizate la nivel national si local, potrivit legii, în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor ce pot genera astfel de dezastre.

Art. .5. - Programele de dezvoltare economico-socială ce se întocmesc la nivel national si local vor cuprinde, în mod obligatoriu, măsurile de prevenire a transformării incendiilor în incendii în masă, răspunderea revenind auto­ritătilor publice centrale sau locale si conducerilor tehnico­administrative ale agentilor economici si ale institutiilor publice.

 

SECTIUNEA 2

Planurile de apărare impotriva incendiilor în masă

 

Art. 6. - (1) Planurile de apărare împotriva incendiilor în masă sunt documentele pe baza cărora se realizează măsurile preventive, pregătirea, interventia nemijlocită si conducerea unitară a acesteia.

(2) Planurile prevăzute la alin. (1) se întocmesc pentru judete si localităti de către comisiile de apărare împotriva dezastrelor, constituite conform legii, iar pentru agentii eco­nomici si institutiile publice, de către conducerile tehnico-­administrative.

(3) Structura orientativă a planului de apărare împotriva incendiilor în masă este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) La întocmirea sau la reactualizarea planului de apărare se execută evaluarea si se stabilesc zonele cu riscuri de producere si propagare a incendiilor în masă. Nivelurile de risc ridicat sau foarte ridicat se marchează distinct pe harta zonelor de risc, anexă la planul de apărare.

Art. 7. - Răspunderea privind întocmirea planurilor de apărare revine prefectilor, primarilor si conducătorilor agentilor economici si ai institutiilor publice.

Art. 8. - (1) Planurile de apărare se actualizează ori de câte ori este necesar ca urmare a modificărilor surve­nite în zonele/obiectivele pentru care au fost întocmite.

(2) Modificările si reactualizările operate în planurile de apărare se comunică structurilor ierarhice ale administratiei publice locale, precum si brigăzii sau grupului de pompieri militari în a cărui zonă de competentă se află agentii eco­nomici, institutiile publice si localitătile prevăzute la art. 6 alin. (2).

 

SECTIUNEA 3

Sistemul informational-decizional

 

Art. 9. - Sistemul informational-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate detectării, alarmării, alertării, notificării, transmiterii datelor, informatiilor si prelucrării acestora, luării deciziilor de către factorii implicati în actiunile de apărare împotriva incendiilor în masă si trans­miterii acestora celor interesati.

Art. 10. - (1) Pentru asigurarea transmiterii informatiilor la zi de către comisiile de apărare împotriva dezastrelor se vor stabili din timp, prin planurile de apărare, tipurile de retele, frecventele si mijloacele de telecomunicatii ce vor fi folosite si la care se va asigura permanenta.

(2) Echipamentele si mijloacele tehnice utilizate trebuie să fie compatibile între ele si să functioneze la parametrii stabiliti în documentatiile de exploatare.

(3) Transmiterea informatiilor se realizează în conformi­tate cu schema fluxului informational-decizional, aprobată prin planul de apărare.

(4) Schemele de principiu ale fluxurilor informational­ decizionale sunt prezentate în anexele nr. 3-5.

Art. 11. - (1) Informarea secretariatelor tehnice perma­nente ale comisiilor ierarhic superioare asupra situatiei la locul dezastrului, evolutiei acesteia; efectelor negative pro­duse, precum si asupra măsurilor luate se realizează prin rapoarte operative.

(2) Continutul de principiu al raportului operativ ce se trasmite în timpul actiunilor de apărare împotriva incendi­ilor în masă este prevăzut în anexa nr. 6.

 

SECTIUNEA 4

Sistemul si pregătirea fort elor interventie, Logistica interventiilor

 

Ar. 12. - Sistemul fortelor de interventie pentru apărarea împotriva incendiilor în masă se constituie din forte specializate, complementare si auxiliare.

Art. 13. - Fortele specializate se constituie din marile unităti, unitătile si subunitătile de pompieri militari, serviciile publice de pompieri civili, serviciile private de pompieri civili constituite la agentii economici si la institutiile publice, precum si serviciile private de pompieri civili constituite pe plan local ca societăii comerciale. Aceste forte sunt specia­lizate pe activităti si misiuni de sine stătătoare si actionează pentru:

a) prevenirea si stingerea incendiilor, coordonarea, con­trolul si acordarea asistentei tehnice în acest domeniu, în conditiile legii;

b) salvarea si/sau protejarea oamsnilor, animalelor si bunurilor aflate în pericol;

c) acordarea primului ajutor medical si participarea, în limitele fortelor si mijloacelor disponibile, la evacuarea populatiei, institutiilor publice si agentilor economici.

Art. 14. - (1) Fortele complementare se organizează din timp la nivelul institutiilor de specialitate ale adminis­tratiei publice centrale si locale, în raport cu nevoile stabilite prin scenariile din planurile de apărare:

(2) Categoriile de forte complementare sunt: politia, jan­darmeria, politia de frontieră, Comandamentul Protectiei Civile, Corpul Gardienilor Publici, unitătile si formatiunile sanitare si de inspectie sanitară veterinară, precum si alte formatiuni de pază a persoanelor si bunurilor.

(3) Fortele complementare actionează pentru:

a) aplicarea măsurilor prevăzute privind ordinea publică pe timpul instituirii situatiei de urgentă publică generate de incendii în masă;

b) dirijarea si îndrumarea circulatiei pe directiile si în zonele stabilite;

c) evacuarea populatiei, institutiilor publice si agentilor economici;

d) limitarea proportiilor dezastrului si înlăturarea conse­cinielor acestuia cu mijloacele din dotare;

e) asigurarea legăturilor necesare;

f) asigurarea asistentei medicale de urgentă;

g) desfăsurarea actiunilor pentru salvarea oamenilor, a animalelor si a bunurilor materiale, evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente si asistenta sanitară specializată pentru persoanele afec­tate.

Art. 15. - Fortele auxiliare se stabilesc din timp, din rândul populatiei si salariatilor agentilor economici si ai institutiilor publice din zonele periclitate, si actionează în raport cu sarcinile stabilite prin planurile de apărare.

Art. 16. - Pregătirea fortelor de interventie se reali­zează în cadrul institutiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate.

Art. 17. - (1) Prefectii, primarii si conducerile tehnico­-administrative ale agentilor economici si institutiilor au obligatia de a asigura cunoasterea de către populatie si de fortele destinate interventiei a modalitătilor de actiune, con­form planurilor de apărare întocmite.

(2) Periodic comisiile de apărare împotriva dezastrelor vor organiza si vor executa exercitii aplicative pentru verifi­carea pregătirii populatiei si a fortelor de interventie. Verificarea functionării sistemului de avertizare-alertare, pre­cum si a tehnicii, mijloacelor si materialelor de interventie se face la termenele stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. 18. - Logistica actiunilor de apărare împotriva incendiilor în masă se asigură de autoritătile, institutiile publice si agentii economici cu atributii în acest domeniu, în raport cu răspunderile, actiunile, efectivele si mijloacele angrenate.

Art. 19. - Resursele financiare necesare pentru acope­rirea nevoilor de apărare împotriva incendiilor în masă se suportă, potrivit legii, din bugetul de stat, bugetele auto­ritătilor publice locale, agentilor economici si ale institutiilor publice, precum si din alte fonduri legal constituite si sunt destinate pentru realizarea actiunilor si măsurilor de preve­nire a fenomenelor periculoase, înzestrarea cu autospeci­ale, utilaje si materiale de interventie, mijloace de transport, pregătirea efectivelor, întretinerea materialelor si aplicarea procedurilor de interventie imediată si ulterioară pentru recuperare si reabilitare.

 

CAPITOLUL III

Actiuni si măsuri de interventie operativã

 

Art. 20. - (1) Conducerea întregii operatiuni de inter­veniie în situatia de urgentă publică generată de incendii în masă se realizează de autoritătile legal învestite care au atributii si responsabilităti privind conceptia, planificarea, organizarea si controlul în domeniu, respectiv prefectii, pri­marii si conducerile tehnico-administrative ale agentilor eco­nomici si ale institutiilor publice.

(2) Conducerea operativă a actiunilor de interventie nemijlocită pentru stingerea incendiilor în masă se reali­zează de comandantul brigăzii sau grupului de pompieri militari în a cărui zonã de competentă s-a produs eveni­mentul ori de persoana împuternicită de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

Art. 21. - Organizarea cooperării revine conducerii interventiei si se realizează la nivelul autoritătilor publice centrale si locale, în baza legilor în vigoare, în scopul con­jugării eforturilor pentru prevenirea, limitarea si lichidarea consecintelor incendiilor în masă.

Art. 22. - Procedurile pentru limitarea propagării, pen­tru stingerea si lichidarea consecintelor incendiilor în masã sunt cele pentru situatiile de normalitate, stabilite prin regu­lamentele si instructiunile elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

Art. 23. - În cazul prognozării transformării incendiilor în incendii în masă sau la atingerea intempestivă a nivelu­rilor de gravitate ce caracterizează acest tip de dezastru, se întreprind următoarele actiuni si măsuri:

A. La declararea situatiei de urgentă publică generate de incendii în masă:

a) autoritătile declară situatia de urgentă publică în zonele periclitate;

b) secretariatul tehnic permanent informează presedin­tele comisiei de apărare împotriva dezastrelor despre situatia creată si asigură activarea acesteia;

c) se intensifică fluxul informational-decizional, mărindu-se frecventa transmisiilor de informatii, prognoze si avertizări către populatie, obiectivele si institutiile publice din zonele periclitate;

d) se declansează actiunile premergătoare operatiunilor de interventie, constând în: recunoasterea si supravegherea continuă a zonelor amenintate, prealertarea si pregătirea fortelor si mijloacelor de interventie, evacuarea, dacă situatia o impune, a oamenilor, animalelor si bunurilor, punerea în sigurantă a bunurilor ce nu pot fi evacuate;

e) se intensifică actiunile de prevenire în zonele, obiec­tivele sau pe directiile probabile de manifestare a incendi­ilor în masă;

f) se asigură conditiile de adăpostire, hrănire si asis­tentă în raioanele de evacuare a populatiei si animalelor;

g) se formulează, potrivit legii, propuneri cu privire la utilizarea rezervelor materiale si a mijloacelor pentru inter­ventie, păstrarea si refacerea lor prin aprovizionare curentă în limita fondurilor alocate în acest scop.

B. Pe timpul stingerii incendiilor în masă:

a) se acordă primul ajutor persoanelor afectate de incendiul în masă;

b) se concentrează si se organizează intrarea în dispo­zitivele de actiune a fortelor si mijloacelor stabilite prin pla­nurile de apărare;

c) se organizează lucrările necesare în vederea realizării rezervelor de apă si a celorlalte categorii de substante stingătoare necesare în sustinerea actiunii de interventie;

d) se organizează si se efectuează, cu mijloacele aflate la dispozitie, lucrările de limitare a propagării incendiilor;

e) se asigură conditiile pentru efectuarea manevrelor de forte si mijloace necesare în vederea desfăsurării actiunii de interventie, în raport cu evolutia situatiei operative;

f) se transmit comisiiilor de apărare împotriva dezastre­lor, superioare ierarhic, informatii despre situatia creată si despre măsurile luate si se formulează cereri, în raport cu evolutia situatiei operative;

g) se informează populatia despre măsurile si comporta­mentul care trebuie adoptate în zonele de dezastru.

C. După lichidarea incendiilor în masă:

a) se stabilesc cauzele si împrejurările izbucnirii incendiului în masă;

b) se asigură refacerea capacitătii de actiune a fortelor care au intervenit;

c) se stabilesc măsuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare a populatiei în zona afectată, pentru reîntâmpinarea izbucnirii de noi incendii.

 

CAPITOLUL IV

Actiuni si măsuri ulterioare pentru recuperare si reabilitare

 

Art. 24. - Pentru restabilirea stării de normalitate comi­siile de apărare împotriva dezastrelor si conducerile teh­nico-administrative ale agentilor economici si ale institutiilor publice dispun următoarele actiuni si măsuri:

a) acordarea în continuare a sprijinului necesar persoa­nelor afectate;

b) reconstituirea mijloacelor materiale necesare pentru interventie si trecerea acestora în stare operativă;

c) reabilitarea căilor de comunicatii, liniilor de telecomu­nicatii si a retelelor de transport al energiei electrice, apei si al agentilor energitici;

d) pregătirea conditiilor pentru repunerea în stare de functionare a agentilor economici si a institutiilor publice afectate, precum si repararea/reconstructa locuintelor avari­ate sau distruse din zona de dezastru;

e) stabilirea pagubelor, din punct de vedere cantitativ si valoric, determinate de dezastru.

Art. 25. – (1) Pe baza concluziilor desprinse din ana­liza interventiei comisiile de apărare împotriva dezastrelor întocmesc rapoarte de evaluare, care se înaintează comi­siei ierarhic superioare în termen de 10 zile de la produ­cerea dezastrului, făcând în acest context propuneri de măsuri pentru îmbunătătirea activitătii de prevenire si stin­gere a incendiilor.

(2) Continutul de principiu al raportului de evaluare a interventiei este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Rapoartele de evaluare a interventiei ale comisiilor judetene de apărare împotriva dezastrelor se înaintează Comisiei centrale pentru incendii în masă, în termen de 30 de zile.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 26. - Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea misiu­nilor pe timpul actiunilor de interventie se decontează în conditiile legii.

Art. 27. - Serviciile de mobilizare a economiei si pregătirea teritoriului pentru apărare vor asigura, la cerere, situatia cuprinzând mijloacele tehnice si materialele ce pot fi utilizate în conditiile situatiei de urgentă publică generate de incendii în masă.

Art. 28. - Comisia centrală pentru incendii în masă colaborează în problematica incendiilor în masă cu organis­mele similare din alte tări, în baza conventiilor internationale la care România este parte sau a acordurilor bilaterale.

Art. 29. - Documentele elaborate pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea interventiei se arhivează de secretariatul tehnic permanent al Comisiei de apărare împatriva dezastrelor, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 30. - Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

PARAMETRII PRINCIPALI SI NIVELURILE MINIME DE GRAVITATE*)

ce caracterizează situatia de urgentă publică generată de incendii în masă

 

1. Consecinte produse sau iminente ale incendiilor în masă:

a) persoane decedate - 20;

b) persoane traumatizate**) - 200;

c) persoane periclitate - 1.000;

d) animale moarte - 50 tone; amenintate - 250 tone;

e) focuinte individuale sau apartamente distruse - 100; amenintate - 500;

f) suprafată cvartal de locuinte afectată - mai mare de 5 km2; amenintată - 50 km2;

g) suprafată fond forestier afectată - 100 ha; ame­nintată - 1.000 ha sau front continuu de propagare a flăcării - 2 km;

h) suprafată culturi afectată - 200 ha; amenintată ­2.000 ha sau front continuu de propagare a flăcării ­4 km.

2. Riscul aprinderii sau producerii exploziei unor con­centrări (sarcini termice de incendiu) ridicate de substante sau materiale combustibile periculoase

3. Forte de interventie concentrate - 200 persoane, din care cel putin 100 specializate.


*) Când s-a ajuns la unul dintre nivelurile de gravitate precizate sau există pericolul atingerii acestuia se activează comisia de apărare împo­triva dezastrelor de la autoritatea publică locală pe raza căreia s-a produs incendiul în masă si se pune în aplicare planul de apărare specific. Dacă posibilitătile acestei comisii pentru gestionarea situatiei create sunt depăsite, se activează comisia judeteană de apărare împotriva dezastrelor.

Comisia centrală pentru incendii în masă se activează când posibilitătile comisiei judetene de apărare împotriva dezastrelor au fost depăsite ori există premisele să fie depăsite sau când sunt afectate cel putin două judete.

**) Prin persoane traumatizate, în sensul prezentului regulament, se întelege acele persoane care au suferit un traumatism fizic sau psihic.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

STRUCTURA ORIENTATIVĂ

a planului de apărare împotriva incendiilor în masă

 

Capitolul I - Introducere

- Zone de planificare în caz de urgentă

- Caracteristicile zonelor (obiectivelor) de risc ridicat pentru fiecare zonă de planificare

Capitolul II - Organizarea în caz de urgentă

- Structuri organizatorice implicate

- Responsabilităti ale organismelor si autoritătilor pentru prevenire si interventie în caz de incendiu în masă

Capitolul III - Conceptia actiunilor pentru interventie

- Activităti ce se execută pe etape de interventie:

- la notificare;

- la declararea situatiei de urgentă publică generate de incendii în masă;

- pentru localizarea si limitarea propagării incendiului în masă;

- pentru stingerea incendiului în masă;

- pentru lichidarea consecintelor incendiului în masă

- Măsuri principale de protectie a personalului destinat interventiei

- Măsuri principale de protectie si asistentă a populatiei, animalelor, bunurilor materiale, agentilor economici si institutiilor publice

- Actiuni si măsuri ulterioare pentru recuperare si re­abilitare

Capitolul IV – Resurse

- Resurse umane

- Resurse materiale - Resurse financiare

- Logistica operatiunilor de interventie

Capitolul V - Conducerea

- Sistemul informational-decizional

- Organisme de conducere

- Atributiile organismelor de conducere

- Rapoarte

- Realizarea legăturilor pentru conducere, informare si cooperare

Capitolul VI - Dispozitii finale ­

- Informarea publică

- Asistenta internatională

- Revizii, reactualizări, sanctiuni

 

Anexe

1. Componenta comisiei de apărare împotriva dezastrelor

2. Procedurile de urgentă

3. Schema de înstiintare-notificare

4. Harta zonelor de risc din zona de competentă a comisiei

5. Scheme (hărti) ale fiecărei zone de risc, cu operatiunile de interventie si cu resursele umane, materi­ale si tehnice pentru acestea

6. Caracteristicile surselor de risc

7. Modele de documente

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

FLUXUL INFORMATIONAL-DECIZIONAL

la nivelul Comisiei centrale pentru incendii în masă

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

­

FLUXUL INFORMATIONAL-DECIZIONAL

în localitătile în care functioneazã brigãzi, grupuri si subunitãti de pompieri militari

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

FLUXUL INFORMATIONAL-DECIZIONAL

în localitătile în care nu sunt constituite structuri ale pompierilor militari

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

RAPORT OPERATIV

(continut de priricipiu)

 

- Locul, data si ora raportării

- Situatia la locul evenimentului:

- persoane decedate;

- persoane traumatizate;

- persoane periclitate;

- animale mari moarte/amenintate;

- suprafata de manifestare a dezastrului;

- posibilităti de propagare a incendiului;

- forte si mijloace aflate în dispozitiv pe misiuni;

- obiective si terenuri afectate în intervalul de raportare;

- pierderi de vieti omenesti, pierderi si distrugeri de bunuri

- Măsuri urgente ce se întreprind cu fortele si mijloa­cele aflate în dispozitivul de actiune până la următoarea informare si în perspectivă

- Situatia surselor de alimentare cu apă si a rezervelor de substante stingătoare

- Data si ora trecerii de la o etapă a operatiunilor de interventie la alta

- Cereri de forte, mijloace si asistentă tehnică

- Cerinte informationale în raport cu evolutia situatiei operative de la locul interventiei

- Situatia căilor de comunicatii, a liniilor de telecomu­nicatii si transport al energiei electrice, precum si a retele­lor de transport al agentilor energetici

- Alte date si elemente în raport cu evolutia situatiei operative.

 

NOTĂ:

Rapoartele operative se transmit din 12 în 12 ore de la notificarea dezastrului si ori de câte ori situatia o impune.

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

RAPORT DE EVALUARE A INTERVENTIEI

(continut de principiu)

 

1. Locul si data izbucnirii incendiului în masă

2. Descrierea succintă a evolutiei incendiului în timp

3. Organizarea si desfăsurarea actiunilor si măsurilor preventive

4. Organizarea si desfăsurarea actiunilor de interventie operativă pe etape ale interventiei

5. Cauza si împrejurările declansării incendiului în masă

6. Efectele incendiului în masă: obiective si terenuri afectate, pierderi de vieti omenesti si de animale, pagube cantitative si valorice etc.

7. Stabilitatea la foc a constructiilor si eficienta măsurilor de sistematizare pentru limitarea propagării incendiilor în masă

8. Modul de actiune a populatiei pe baza avertizărilor primite, a conducerilor tehnico-administrative ale agentilor economici si ale institutiilor publice, în raport cu prevederile planurilor si regulamentelor specifice

9. Concluzii, cu propuneri de îmbunătătire a activitătii de apărare împotriva incendiilor în masă, cu referiri asupra sis­temului informational-decizional, modului de răspuns al organismelor si institutiilor implicate, asupra resurselor, viabilitătii planurilor de apărare întocmite si reglementărilor

privind protectia împotriva incendiilor.

 

RECTIFICARE

 

În art. 2. din Hotărârea Guvernului nr. 1.054/2000 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă buge­tară la dispozitia Guvernului pentru finalizarea lucrărilor de realizare a Monumentul Infanteriei în municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 15 noiembrie 2000, se face următoarea rectificare:

- în loc de: 15 septembrie 2000 se va citi: 15 decembrie 2000.