MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 479    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 2 octombrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

138. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

ORDONANTE ALE  GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:

 

Art. I. - Codul de procedură civilă se modifică si se completează după cum urmează:

1.      Litera a) a punctului 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"a) procesele si cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de până la 10 miliarde lei inclusiv, precum si procesele si cererile în această materie al căror obiect este neevaluabil în bani;"

2. Litera b) a punctului 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"b) procesele si cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 2 miliarde lei;"

3. După litera b) a punctului 1 al articolului 2 se introduce litera b1) cu următorul cuprins:

"b1) conflictele de muncă, cu exceptia celor date prin lege în competenta altor instante;"

4. Punctul 1 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“1. în primă instantă, procesele si cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 10 miliarde lei, precum si procesele si cererile în materie de contencios administrativ privind actele autoritătilor administratiei publice centrale;”

5. Punctul 3 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

3. ca instante de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronuntate în primă instantă de tribunale în procesele si cererile în materie comercială, precum si în alte cauze prevăzute de lege;"

6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Cererile în materia reorganizării judiciare si a falimentului sunt de competenta exclusivă a tribunalului în circumscriptia căruia se află sediul principal al debitorului."

7. După articolul 18 se introduce articolul 181 cu următorul cuprins:

"Art. 181. - Instanta învestită potrivit dispozitiilor referitoare la competenta după valoarea obiectului cererii rămâne competentă să judece chiar dacă, ulterior învestirii, intervin modificări. în ceea ce priveste cuantumul valorii aceluiasi obiect."

8. Alineatul 5 al articolului 22 va avea următorul cuprins:

"Instanta competentă să judece conflictul va hotărî în camera de consiliu, fără citare părtilor. Hotărârea este supusă recursului în termen de 5 zile de la comunicare."

9. Punctul 6 al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“6. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părti;"

10. Alineatul 3 al articolului 30 va avea următorul cuprins:

"Recuzarea tuturor membrilor unei sectii a Curtii Supreme de Justitie se judecă de o altă sectie a Curtii Supreme de Justitie."

11. Alineatul 2 al articolului 32 va avea următorul cuprins:

"Dacă recuzarea a fost admisă, judecătorul se va retrage de la judecarea pricinii."

12. Articolul 35 se abrogă.

13. Alineatul 2 al articolului 38 va avea următorul cuprins:

"Strămutarea pentru sigurantă publică se poate cere numai de către procurorul de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie."

14. După alineatul 4 al articolului 40 se introduce un alineat, care devine alineatul 5, cu următorul cuprins:

"Această instantă va fi înstiintată de îndată despre admiterea cererii de strămutare. În cazul în care instanta a săvârsit acte de procedură sau a procedat între timp la judecarea pricinii, actele de procedură îndeplinite ulterior strămutării si hotărârea pronuntată sunt desfiintate de drept prin efectul admiterii cererii de strămutare."

15. Alineatul 5 al articolului 40, devenit alineatul 6, se abrogă.

16. Alineatul 2 al articolului 43 va avea următorul cuprins:

"Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are exercitiul drepturilor procedurale sunt anulabile. Reprezentantul incapabilului sau curatorul acestuia va putea însă confirma toate sau numai o parte din aceste acte."

17. Alineatul 1 al articolului 44 va avea următorul cuprins:

"În caz de urgentă, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanta, la cererea părtii interesate, va putea numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanta va putea numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentant si cel reprezentat sau când o persoană juridică, chemată să stea în judecată, nu are reprezentant legal."

18. După alineatul 1 al articolului 44 se introduce un alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:

"Dispozitiile alin. 1 se aplică, în mod corespunzător, si persoanelor cu capacitate de exercitiu restrânsă."

19. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - Ministerul Public poate porni actiunea civilă ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale dispărutilor, precum si în alte cazuri expres prevăzute de lege.

În cazul în care procurorul a pornit actiunea, titularul dreptului la care se referă actiunea va fi introdus în proces. EI se va putea folosi de dispozitiile prevăzute în art. 246, 247 si 271-273, iar în cazul în care procurorul si-ar retrage cererea, va putea cere continuarea judecătii.

Procurorul poate pune concluzii în orice proces civil, în oricare fază a acestuia, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor si libertătilor cetătenilor.

În cazurile anume prevăzute de lege, participarea si punerea concluziilor de către procuror sunt obligatorii. Procurorul poate, în conditiile legii, să exercite căile de atac împotriva oricăror hotărâri, iar în cazurile prevăzute de alin. 1 poate să ceară punerea în executare a hotărârilor pronuntate în favoarea persoanelor prevăzute la acel alineat."

20. După articolul 45 se introduce articolul 451 cu următorul cuprins:

"Art.451. - Actele procesuale de dispozitie reglementate de art. 246, 247 si 271-273, sau de alte dispozitii legale, făcute în orice proces de reprezentantii persoanelor prevăzute la art. 45 alin. 1, nu vor împiedica judecata, dacă instanta apreciază că ele nu sunt în interesul acelor persoane."

21. Articolul 73 se abrogă.

22. Alineatul 1 al articolului 75 va avea următorul cuprins:

"Asistenta judiciară cuprinde:

1. acordarea de scutiri, reduceri, esalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, în conditiile legii;

2. apărarea si asistenta gratuită printr-un avocat delegat de baroul avocatilor."

23. Alineatul 1 al articolului 81 va avea următorul cuprins:

"Cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin încuviintarea asistentei judiciare vor fi puse în sarcina celeilalte părti, dacă aceasta a căzut în pretentiile sale, si vor fi urmărite potrivit legii. Dispozitivul hotărârii, cuprinzând obligatia de plată a acestor sume, constituie titlu executoriu si se va comunica din oficiu organelor fiscale, prin îngrijirea grefierului."

24. Alineatul 1 al articolului 82 va avea următorul cuprins:

“Orice cerere adresată instantelor judecătoresti trebuie să fie făcută în scris si să cuprindă arătarea instantei, numele, domiciliul sau resedinta părtilor ori, după caz, denumirea si sediul lor si ale reprezentantului, obiectul cererii si semnătura."

25. Alineatul 2 al articolului 82 va avea următorul cuprins:

"În cazul în care, din orice motive, cererea nu poate fi semnată, judecătorul va stabili mai întâi identitatea părtii si îi va citi acesteia continutul cererii. Despre toate acestea judecătorul va face mentiune pe cerere."

26. Alineatele 3 si 4 ale articolului 82 se abrogă.

27. Alineatul 3 al articolului 83 va avea următorul cuprins:

"Reprezentantul legal va alătura copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calitătii sale."

28. Alineatul 4 al articolului 83 se abrogă.

29. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

"Art. 86. - Comunicarea cererilor si a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agentii procedurali ai instantei sau prin orice alt salariat al acesteia, precum si prin agenti ori salariati ai altor instante, în ale căror circumscriptii se află cel căruia i se comunică actul.

Instanta solicitată, când i se cere să îndeplinească procedura de comunicare pentru altă instantă, este obligată să ia de îndată măsurile necesare, potrivit legii, si să trimită instantei solicitante dovezile de îndeplinire a procedurii.

În cazul în care comunicarea potrivit alin. 1 nu este posibilă, aceasta se va face prin postă, cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia."

30. Punctul 2 al articolului 87 va avea următorul cuprins:

"2. persoanele juridice de drept privat, prin reprezentantii lor, la sediul principal sau la cel al sucursalei ori, după caz, al reprezentantei."

31. Punctul 4 al articolului 87 se abrogă.

32. Punctul 5 al articolului 87 va avea următorul cuprins:

"5. cei supusi procedurii reorganizării judiciare si a falimentului prin administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar."

33. Alineatul 1 al punctului 8 al articolului 87 va avea următorul cuprins:

"8. în cazul în care prin tratate sau conventii internationale la care este parte România sau prin acte normative speciale nu se prevede o altă procedură, cei care se află în străinătate, având domiciliul sau resedinta cunoscută, printr-o citatie scrisă trimisă cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire. Dispozitiile art. 1141 alin. 4 sunt aplicabile."

34. La alineatul 1 al articolului 88, după punctul 5 se introduce punctul 51 cu următorul cuprins:

51. alte mentiuni prevăzute de lege;"

35. Articolul 91 va avea următorul cuprins:

"Art. 91. - Înmânarea citatiilor si a tuturor actelor de procedură, în cazurile prevăzute de art. 87 pct. 1, 2, 3, 5 si 7, precum si în cele prevăzute de art. 90 alin. 3, 4, 5 si 6 sau atunci când actul urmează să fie înmânat unui avocat ori notar public, se poate face functionarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondentei, care îsi va arăta în clar numele si prenumele, precum si calitatea, iar apoi va semna dovada."

36. După articolul 92 se introduce articolul 921 cu următorul cuprins:

"Art. 921. - Comunicarea citatiei si a altor acte de procedură nu se poate realiza prin afisare în cazul persoanelor juridice, precum si al asociatiilor sau societătilor care, potrivit legii, pot sta în judecată, cu exceptia cazurilor în care se refuză primirea sau dacă se constată, la două termene consecutive, lipsa oricărei persoane la sediul acestora."

37. Alineatul 4 al articolului 95 va avea următorul cuprins:

"Dacă pârâtul se înfătisează si dovedeste că a fost citat prin publicitate cu rea-credintă, toate actele de procedură ce au urmat încuviintării acestei citări vor fi anulate, reclamantul putând fi sanctionat cu amendă si obligat la despăgubiri, potrivit legii."

38. Articolul 99 se abrogă.

39. După capitolul IV din titlul II al Cărtii I se introduce capitolul IV1, intitulat "Amenzi judiciare si despăgubiri", cu următorul cuprins:

 

CAPITOLUL IV1 "

Amenzi judiciare si despăgubiri

 

Art. 1081. - Dacă legea nu prevede altfel, instanta, potrivit dispozitiilor prezentului capitol, va sanctiona următoareJe fapte săvârsite în legătură cu procesul, astfel:

1.      cu amendă judiciară de la 500.000 lei la 7.000.000 lei:

a) introducerea, cu rea-credintă, a unor cereri vădit netemeinice;

b) formularea, cu rea-credintă, a unei cereri de recuzare sau de strămutare;

c) obtinerea, cu rea-credintă, a citării prin publicitate a oricărei părti;

d) obtinerea, cu rea-credintă, de către reclamantul căruia i s-a respins cererea, a unor măsuri asigurătorii prin care pârâtul a fost păgubit;

e) contestarea, cu rea-crediniă, a scrierii sau semnăturii unui înscris;

1.      cu amendă judiciară de la 300.000 lei la 5.000.000 lei:

a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mărturie când este prezent în instantă, în afară de cazul în care acesta este minor;

b) neprezentarea avocatului, a reprezentantului sau a celui care asistă partea, ori nerespectarea de către acestia a îndatoririlor stabilite de lege sau de către instantă, dacă în acest mod s-a cauzat amânarea judecării procesului;

c) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în termenul fixat, ori refuzul de a da lămuririle cerute;

d) neluarea, de către conducătorul unitătii în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză, a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei;

e) neprezentarea unui înscris sau a unui bun, de către cel care îl detine, la termenul fixat, în acest scop de instantă;

f) refuzul sau omisiunea unei autorităti ori a altei persoane de a comunica la cererea instantei, la termenul fixat în acest scop, datele care rezultă din actele si evidentele ei;

g) cauzarea amânării judecării sau executării silite de către cel însărcinat cu îndeplinirea actelor de precedură. Amenda nu se va aplica persoanelor la care se referă pct. 2 al alin. 1, dacă motive temeinice le-au împiedicat să aducă la îndeplinire obligatiile ce le revin.

Art. 1082. - Nerespectarea de către oricare dintre părti sau de către alte persoane a măsurilor luate de către instantă pentru asigurarea ordinii si solemnitătii sedintei de judecată se sanctionează cu amendă de la 300.000 lei la 2.000.000 lei.

Nerespectarea de către orice persoană a dispozitiilor privind desfăsurarea normală a executării silite se sanctionează de către presedintele instantei de executare, la cererea executorului, cu amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei.

O dată cu aplicarea sanctiunii se va stabili în ce constă abaterea săvârsită.

Art. 1083. - Cel care, cu intentie sau din culpă, a pricinuit amânarea judecării sau a executării silite, prin una dintre faptele prevăzute în art. 1081 sau art. 1082, la cererea părtii interesate va putea fi obligat de către instanta de judecată ori, după caz, de către presedintele instantei de executare, la plata unei despăgubiri pentru paguba cauzată prin amânare.

Art. 1084. - Amenda si despăgubirea se stabilesc prin încheiere executorie, care se comunică celui obligat, dacă măsura a fost luată în lipsa acestuia.

Art. 1085. - Împotriva încheierii prevăzute la art. 1084 cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acestora.

Cererea, se face în termen de 15 zile, după caz, de la data la care a fost luată măsura sau de la data comunicării încheierii.

Cererea se solutionează prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, de către instanta de judecată ori de presedintele instantei de executare care a aplicat amenda sau despăgubirea."

40. La articolul 109 se introduce un alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:

"În cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instantei competente se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, în conditiile stabilite de acea lege. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată."

41. Punctele 1 si 2 ale articolului 112 vor avea următorul cuprins:

"1. numele, domiciliul sau resedinta părtilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar. Dacă reclamantul locuieste în străinătate, va arăta si domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

2. numele si calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia si sediul profesional;"

42. Articolul 114 va avea următorul cuprins:

"Art. 114. - La primirea cererii de chemare în judecată, presedintele sau judecătorul care îl înlocuieste va verifica dacă aceasta întruneste cerintele prevăzute de lege. Când este cazul, reclamantului i se pune în vedere să completeze sau să modifice cererea si să depună, potrivit art. 113, copii certificate de pe toate înscrisurile pe care îsi întemeiază cererea.

Reclamantul va completa cererea de îndată. Atunci când completarea nu este posibilă, cererea se va înregistra si i se va acorda reclamantului un termen scurt. În cazul în care cererea a fost primită prin postă, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile ei, cu mentiunea că, până la termenul acordat, urmează să facă completările sau modificările necesare.

Acordarea termenului potrivit alin. 2 se face, în toate cazurile, cu mentiunea că neîndeplinirea în acest termen a obligatiilor privind completarea sau modificarea cererii poate atrage suspendarea judecătii potrivit art. 1551.

În procesele în care, în conditiile art. 47, sunt mai multi reclamanti sau pârâti, presedintele instantei, tinând cont de numărul foarte mare al acestora, de necesitatea de a asigura desfăsurarea normală a activitătii de judecată, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale părtilor, va putea dispune reprezentarea lor prin mandatar si îndeplinirea procedurii de comunicare a actelor procesuale numai pe numele mandatarului, la domiciliul sau sediul acestuia. Reprezentarea se va face, după caz, prin unul sau mai multi mandatari, persoane fizice sau persoane juridice, dispozitiile art. 68 si 1141 fiind aplicabile în mod corespunzător. Dovada mandatului va fi depusă de către reclamant în conditiile prevăzute de alin. 2, iar de către pârât, o dată cu întâmpinarea."

43. După articolul 114 se introduce articolul 1141 cu următorul cuprins:

"Art. 1141. - Presedintele, de îndată ce constată că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, fixează termenul de judecată pe care, sub semnătură, îL dă în cunostintă reclamantului prezent sau reprezentantului acestuia. Celelalte pării vor fi citate potrivit legii.

Presedintele va dispune în acelasi timp să se comunice pârâtului, o dată cu citatia, copii de pe cerere si de pe înscrisuri, punândui-se în vedere obligatia de a depune la dosar întâmpinare cel mai târziu cu 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată.

Termenul de judecată va fi stabilit astfel încât de la data primirii citatiei pârâtul să aibă la dispozitie cel putin 30 de zile pentru a-si pregăti apărarea, iar în procesele urgente, cel putin 5 zile.

Dacă pârâtul locuieste în străinătate, presedintele va putea fixa un termen mai îndelungat. Prin citatie pârâtul va fi informat că are obligatia de a-si alege domiciliul în România, unde urmeaza să i se facă toate comunicările privind procesul. În cazul în care pârâtul nu se conformează acestei obligatii, comunicările se vor face prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la posta română a scrisorii, în cuprinsul căreia vor fi mentionate actele ce se expediază, tinând loc de dovadă de îndeplinire a procedurii.

Sub rezerva dezbaterii la prima zi de înfătisare, presedintele, cu ocazia fixării termenului prevăzut la alin. 1, dacă s-a solicitat prin cerere, va putea dispune citarea pârâtului la interogatoriu, precum si orice alte măsuri pentru administrarea probelor.

De asemenea, în conditiile legii, presedintele va putea încuviinta, prin încheiere executorie, măsuri asigurătorii, precum si măsuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situatii de fapt."

44. Articolul 118 va avea următorul cuprins:

"Art. 118. - Întâmpinarea este obligatorie, afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, în afara celor de ordine publică.

În cazul în care pârâtul nu este reprezentat sau asistat de avocat, presedintele îi va pune în vedere, la prima zi de înfătisare, să arate exceptiile, dovezile si toate mijloacele sale de apărare despre care se va face vorbire în încheierea de sedintă; instanta va acorda, la cerere, un termen pentru pregătirea apărării si depunerea întâmpinării."

45. După alineatul 6 al articolului 122 se introduce un alineat, care devine alineatul 7, cu următorul cuprins:

"Dacă în cursul sedintei se săvârseste o faptă penală, se aplică dispozitiile din Codul de procedură penală."

46. Articolul 129 va avea următorul cuprins:

"Art. 129. - Părtile au îndatorirea ca, în conditiile legii, să urmărească desfăsurarea si finalizarea procesului. De asemenea, ele au obligatia să îndeplinească actele de procedură în conditiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecător, să-si exercite drepturile procedurale conform dispozitiilor art. 723 alin. 1, precum si să-si probeze pretentiile si apărările.

Judecătorul, în tot cursul procesului, conduce desfăsurarea acestuia, veghează la respectarea dispozitiilor legale si are puterea de a fixa termenele si de a ordona măsurile necesare judecării cererii. De asemenea, el are îndatorirea să facă respectate si să respecte el însusi principiul contradictorialitătii si celelalte principii ale procesului civil.

În cazul în care părtile nu sunt asistate sau reprezentate de avocat sau de mandatarii prevăzuti la art. 68 alin. 5, judecătorul le va da îndrumări cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin în proces.

Cu privire la situatia de fapt si motivarea în drept pe care părtile le invocă în sustinerea pretentiilor si apărărilor lor, judecătorul este în drept să le ceară acestora să prezinte explicatii, oral sau în scris, precum si să pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt ori de drept, chiar dacă nu sunt mentionate în cerere sau în întâmpinare.

Judecătorii au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronuntării unei hotărâri temeinice si legale. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe care le consideră necesare, chiar dacă părtile se împotrivesc.

În toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecătii."

47. Articolul 130 va avea următorul cuprins:

"Art. 130. - Judecătorii sau părtile pot pune întrebări martorilor sau expertilor numai prin mijlocirea presedintelui, care poate însă încuviinta ca acestia să pună întrebările direct."

48. Articolul 131 va avea următorul cuprins:

"Art. 131. - În fata primei instante judecătorii au datoria de a încerca împăcarea părtilor. În acest scop ei pot solicita înfătisarea personală a părtilor, chiar dacă acestea sunt reprezentate.

Dacă părtile se împacă, judecătorul va constata conditiile împăcării în cuprinsul hotărârii pe care o va da. Dispozitiile art. 273 sunt aplicabile."

49. Punctul 4 al alineatului 1 al articolului 138 va avea următorul cuprins:

“4. când dovada nu a fost cerută în conditiile legii, din pricina nestiintei sau lipsei de pregătire a părtii, care nu a fost asistată sau reprezentată de avocat."

50. După alineatul 1 al articolului 138 se introduce un alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:

"În cazurile prevăzute la pct. 2 si 4, partea adversă are dreptul la contraprobă numai asupra aceluiasi aspect."

51. Articolul 153 va avea următorul cuprins:

"Art. 153. - Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar si a luat termenul în cunostintă, precum si partea care a fost prezentă la o înfătisare, ea însăsi sau prin mandatar, chiar neîmputernicit cu dreptul de a cunoaste termenul, nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instantă, prezumându-se că ea cunoaste termenele ulterioare.

Această dispozitie nu se aplică:

1. în cazul redeschiderii judecătii după ce a fost suspendată;

2. în cazul stabilirii unui termen pentru chemarea la interogatoriu;

3. în cazul când procesul se repune pe rol;

4. în cazul militarilor în termen si al detinutilor. Termenul luat în cunostintă sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice si cu citarea părtilor. Citarea acestora se face în termen scurt, în camera de consiliu. Solutionarea cererii de preschimbare a termenului este de competenta presedintelui instantei, a vicepresedintelui instantei, a presedintelui de sectie ori a judecătorului care îl înlocuieste. În cursul judecării procesului cererea de preschimbare a termenului se solutionează de către completul de judecată."

52. Articolul 154 se abrogă.

53. După articolul 155 se introduce articolul 1551 cu următorul cuprins:

Art. 1551. - Când constată că desfăsurarea normală a procesului este împiedicată din vina părtii reclamante, prin neîndeplinirea obligatiilor prevăzute de lege ori stabilite la primirea cererii de chemare în judecată sau în cursul judecătii, instanta poate suspenda judecata, arătând în încheiere care anume obligatii nu au fost respectate. Dispozitiile art. 1083 sunt aplicabile.

La cererea părtii, judecata va fi reluată dacă obligatiile la care se referă alin. 1 au fost îndeplinite si, potrivit legii, aceasta poate continua."

54. Alineatul 3 al articolului 158 va avea următorul cuprins:

"Dacă instanta se declară necompetentă, împotriva hotărârii se poate exercita recurs în termen de 5 zile de la pronuntare. Dosarul va fi trimis instantei competente sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdictională competent, de îndată ce hotărârea de declinare a competentei a devenit irevocabilă."

55. Alineatul 1 al articolului 169 va avea următorul cuprins:

"Administrarea probelor se face în fata instantei de judecată, dacă legea nu dispune altfel."

56. Articolul 175 va avea următorul cuprins:

"Art. 175. - Dacă înscrisul se găseste în păstrarea unei autorităti sau a altei persoane, instanta va dispune aducerea lui în termenul fixat în acest scop. Cel care detine înscrisul este îndreptătit să refuze aducerea acestuia în cazurile prevăzute de art. 173.

Înfătisarea si aducerea înscrisului se fac pe cheltuiala părtii care a cerut dovada; suma de plată va fi stabilită prin încheiere irevocabilă."

57. Articolul 185 se abrogă.

58. Alineatul 1 al articolului 188 va avea următorul cuprins:

"Împotriva martorului care lipseste la prima citare instanta poate emite mandat de aducere."

59. La articolul 189 se introduce un alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:

"Părtile pot conveni, expres sau tacit, să fie ascultate ca martori si persoanele prevăzute la alin. 1 pct. 1 si 2."

60. Punctul 3 al alineatului 1 al articolului 191 va avea următorul cuprins:

"3. cei care prin răspunsurile lor s-ar expune ei însisi sau ar expune pe vreuna dintre persoanele arătate în art. 189 la pct. 1 si 2 la o pedeapsă penală sau la dispretul public."

61. Articolul 194 se abrogă.

62. Alineatul 2 al articolului 200 va avea următorul cuprins:

Încheierea instantei este executorie.”

63. Articolul 201 va avea următorul cuprins:

Art. 201. – Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanta consideră necesar să cunoască părerea unor specialisti, va numi, la cererea părtilor sau din oficiu, unul sau trei experti, stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei urmează să se pronunte si termenul în care trebuie să efectueze expertiza. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instantă să aibă loc conform dispozitiilor art. 209.

Când este necesar, instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate.

În domeniile strict specializate, în care nu există experti autorizati, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părti judecătorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalităti ori specialisti din domeniul respectiv. Punctul de vedere va fi prezentat în camera de consiliu sau în sedintă publică, părtile fiind îndreptătite să pună si ele întrebări.

Dispozitiile referitoare la expertiză, cu exceptia celor privind aducerea cu mandat, sanctionarea cu amendă si obligarea la plata de despăgubiri, sunt aplicabile în mod corespunzător în cazurile prevăzute la alin. 2 si 3.

La efectuarea expertizei în conditiile alin. 2 pot participa si experti desemnati de părti, dacă prin lege nu se dispune altfel."

64. Articolul 202 va avea următorul cuprins:

"Art.202. - Dacă părtile nu se învoiesc asupra numirii expertilor, ei se vor numi de către instantă, prin tragere la sorti, în sedintă publică, de pe lista întocmită de biroul local de expertiză.

Încheierea de numire va stabili si plata expertilor."

65. Articolul 203 se abrogă.

66. Alineatul 3 al articolului 205 se abrogă.

67. Se reintroduce articolul 206 cu următorul cuprins:

"Art. 206. - Expertul, precum si cei solicitati să-si exprime punctul de vedere potrivit art. 201 alin. 3 vor depune următorul jurământ: «Jur că îmi voi îndeplini cu cinste si nepărtinire însărcinarea încredintată de instanta de judecată. Asa să-mi ajute Dumnezeu!» Dispozitiile art. 193 alin. 2-7 sunt aplicabile în mod corespunzător.

Pentru depunerea jurământului ei vor fi chemati în camera de consiliu, îndată după numire, fără citarea părtilor. Instanta va constata depunerea jurământului prin încheiere."

68. Alineatele 2 si 3 ale articolului 209 se abrogă.

69. Articolul 211 va avea următorul cuprins:

"Art.2ll. - Expertii sunt datori să se înfătiseze înaintea instantei spre a da lămuriri ori de câte ori li se va cere, caz în care au dreptul la despăgubiri, ce se vor stabili prin încheiere executorie."

70. Articolul 220 va avea următorul cuprins:

"Art. 220. - Reprezentantul legal poate fi chemat personal la interogatoriu pentru actele încheiate si faptele săvârsite de el în această calitate."

71. Alineatul 1 al articolului 238 va avea următorul cuprins:

"Încheierea instantei este executorie si poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronuntare, dacă s-a dat cu citarea părtilor, si de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor."

72. Alineatul 1 al articolului 239 va avea următorul cuprins:

"Orice persoană care are interes să constate de urgentă o anumită stare de fapt care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea dovezilor va putea cere instantei în circumscriptia căreia urmează să se facă constatarea să delege un executor judecătoresc din aceeasi circumscriptie să constate la fata locului această stare de fapt".

73. La capitolul III al titlului III din Cartea a II-a, după articolul 241 se introduce sectiunea a III-a, intitulată "Cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocati", cu următorul cuprins:

 

 

"SECTIUNEA a III-a1

Cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocati

Art. 2411. - Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile numai în cazul litigiilor patrimoniale, afară de acelea ce privesc drepturi asupra cărora legea nu permite a se face tranzactie.

Art. 2412. - La prima zi de înfăiisare părtile pot conveni ca avocatii care le asistă si le reprezintă să administreze probele în cauză, potrivit dispozitiilor prezentei sectiuni.

Consimtământul pentru administrarea probelor, prevăzut la alin. 1, se va da de către părti, personal sau prin mandatar cu împuternicire specială, în fata instantei, luându-se act despre aceasta în încheiere, sau prin înscris întocmit în fata avocatului, care este obligat să certifice consimtământul si semnătura părtii pe care o asistă sau o reprezintă. Dacă sunt mai multe părti asistate de acelasi avocat, consimtământul se va da de fiecare dintre ele separat.

Totodată, fiecare parte este obligată să declare că pentru procedura din prezenta sectiune îsi alege domiciliul la avocatul care o reprezintă.

Consimtământul dat potrivit alin. 2 nu poate fi revocat de către una dintre părti.

Art. 2413. - În cazul reprezentării părtilor în conditiile art. 2412, sedintele de judecată se pot desfăsura în camera de consiliu, cu participarea obligatorie a avocaiilor, fiind admise si părtile ori, când este cazul, mandatarii lor.

Art. 2414. - După constatarea valabilitătii consimtământului dat conform art. 2412 instanta:

1. va rezolva exceptiile ce se invocă ori pe care le poate ridica din oficiu;

2. va hotărî asupra cererilor de interventie formulate de părti sau de terte persoane, în conditiile legii;

3. va examina fiecare pretentie si apărare în parte, pe baza cererii de chemare în judecată, a întâmpinării si a explicatiilor avocaiilor;

4. va constata care din preteniii sunt recunoscute si care sunt contestate;

5. la cerere, va dispune, în conditiile legii, măsuri asigurătorii, măsuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situatii de fapt, în cazul în care aceste măsuri nu au fost luate, în tot sau în parte, potrivit art. 1141 alin. 6;

6. va lua act de renuntarea reclamantului, de achiesarea pârâtului sau de tranzactia părtilor;

7. va încuviinta probele solicitate de părti, pe care le găseste concludente, precum si pe cele pe care, din oficiu, le consideră necesare pentru judecarea procesului; dispoziiiile art. 168 sunt aplicabile;

8. va decide în legătură cu orice alte cereri care se pot formula la prima zi de înfătisare.

Când, potrivit legii, cererile arătate la alin. 1 pot fi formulate si ulterior primei zile de înfătisare, instanta poate acorda în acest scop un termen scurt dat în cunostintă părtilor reprezentate prin avocat.

Dispozitiile art. 131 si ale art. 138, cu exceptia celor de la pct. 4 al acestui din urmă articol, sunt aplicabile. Partea care lipseste nejustificat la termenul de încuviintare a dovezilor va fi decăzută din dreptul de a mai propune si administra orice dovadă, cu exceptia celei cu înscrisuri, dar va putea participa la administrarea dovezilor de către cealaltă parte si va putea combate aceste dovezi.

Art. 2415. - Pentru administrarea probelor de către avocati instanta va stabili un termen de până la 6 luni, tinând seama de volumul si complexitatea acestora.

Termenul prevăzut la alin. 1 va putea fi prelungit dacă în cursul administrării probelor:

1. se invocă o exceptie sau un incident procedural agupra căruia, potrivit legii, instanta trebuie să se pronunte; în acest caz, termenul se prelungeste cu timpul necesar solutionării exceptiei sau incidentului;

2. a încetat, din orice cauză, contractul de asistentă juridică dintre una din părti si avocatul său; în acest caz, termenul se prelungeste cu cel mult o lună pentru angajarea altui avocat;

3. una dintre părti a decedat; în acest caz, termenul se prelungeste cu timpul în care procesul este suspendat potrivit art. 243 alin. 1 pct. 1 sau cu termenul acordat părtii interesate pentru introducerea în proces a mostenitorilor;

4. în orice alte cazuri în care legea prevede suspendarea procesului, termenul se prelungeste cu perioada suspendării, dispozitiile art. 242 alin. 1 pct. 2 nefiind însă aplicabile.

Art. 2416. - În cel mult 15 zile de la încuviintarea probelor avocatii părtilor vor prezenta instantei programul de administrare a acestora, purtând semnătura avocatilor, în care se vor arăta locul si data administrării fiecărei probe. Programul se încuviintează de instantă, în camera de consiliu, si este obligatoriu pentru părti si avocatii lor.

În procesele prevăzute la art. 45 alin. 3 si 4 programul încuviintat potrivit alin. 1 va fi comunicat de îndată procurorului, în conditiile art. 241 17.

Probele pot fi administrate în cabinetul unuia dintre avocati sau în orice alt loc convenit, dacă natura probei impune aceasta. Părtile, prin avocati, sunt obligate să-si comunice înscrisurile si orice alte acte, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau în mod direct, sub luare de semnătură.

Nerespectarea nejustificată a programului prevăzut la alin. 1 atrage decăderea părtii din dreptul de a mai administra proba respectivă.

Dispozitiile art. 170 sunt aplicabile.

Art. 2417. - Dacă în cursul administrării probelor una dintre părti formulează o cerere, invocă o exceptie, inadmisibilitatea vreunei probe sau orice alt incident privind administrarea probelor, ea va sesiza instanta care, cu citarea celeilalte părti, prin încheiere dată în camera de consiliu, se va pronunta de îndată, iar când este necesar, în cel mult 30 de zile de la data la care a fost sesizată. Încheierea poate fi atacată numai o dată cu fondul procesului.

Art. 2418. - În cazul în care se dispune înfătisarea unui înscris detinut de o autoritate sau de o altă persoană, instanta, potrivit dispozitiilor art. 175, vâ dispune solicitarea înscrisului si, îndată ce acesta este depus la instantă, comunicarea lui în copie fiecărui avocat.

Art. 2419. - Dacă una dintre părti nu recunoaste scrisul sau semnătura dintr-un înscris, avocatul părtii interesate, potrivit art. 2417, va solicita instantei să procedeze la verificarea de scripte.

Art. 24110. - Martorii vor fi ascultati, la locul si data prevăzute în programul încuviintat de instantă, de către avocatii părtilor, în conditiile art. 192 si 196, care se aplică în mod corespunzător. Ascultarea martorilor se face fără prestare de jurământ, punându-li-se însă în vedere că, dacă nu vor spune adevărul, săvârsesc infractiunea de mărturie mincinoasă. Despre toate acestea se face mentiune în declaratia scrisă.

Martorii arătati la art. 195 vor fi ascultati numai de către instantă.

Art. 24111. - Mărturia se va consemna întocmai de către o persoană convenită de părti si se va semna, pe fiecare pagină si la sfărsitul ei, de către avocatii părtilor, de cel ce a consemnat-o si de martor, după ce acesta a luat cunostintă de cuprinsul consemnării.

Orice adăugiri, stersături sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviintate prin semnătura celor arătati la alin. 1, sub sanctiunea de a nu fi luate în seamă.

Dacă mărturia a fost stenodactilografiată, aceasta va fi transcrisă. Atât stenograma, cât si transcrierea ei vor fi semnate potrivit alin. 1 si depuse la dosar.

Art. 24112. - Părtile pot conveni ca declaratiile martorilor să fie consemnate si autentificate de un notar public. Dispozitiile art. 24110 sunt aplicabile.

Art. 24113. - În cazul în care este încuviintată o expertiză, în programul administrării probelor părtile vor trece numele expertului pe care îl vor alege prin învoiala lor, precum si numele consilierilor fiecăreia dintre ele.

Dacă părtile nu se învoiesc asupra alegerii expertului, ele vor cere instantei să procedeze la desemnarea acestuia, potrivit art. 202.

Expertul este obligat să efectueze expertiza si să o predea avocatilor părtilor, sub semnătură de primire, cu cel putin 30 de zile înainte de termenul fixat de instantă potrivit art. 2415. De asemenea, el are îndatorirea să dea explicatii avocatilor si părtilor, iar după fixarea termenului de judecată, să se conformeze dispozitiilor art. 211 si următoarele.

Art. 24114. - Dacă s-a dispus o cercetare la fata locului, aceasta se va face de către instantă potrivit dispozitiilor art. 215-217. Procesul-verbal prevăzut la art. 216 alin. 2 va fi întocmit în atâtea exemplare câte părti sunt si va fi înmânat avocatilor acestora în cel mult 5 zile de la efectuarea cercetării.

Art. 24115. - Când s-a încuviintat chemarea la interogatoriu, instanta va cita părtile, la termenul stabilit, în camera de consiliu. Copii de pe interogatoriul astfel luat, precum si de pe cel dispus si primit potrivit art. 222 alin. 1 vor fi înmânate de îndată avocatilor părtilor.

Art. 24116. - Instanta, în conditiile art. 2417, va hotărî asupra cererii de înlocuire a martorilor, de ascultare din nou sau de confruntare a acestora.

De asemenea, în conditiile arătate la alin. 1, instanta se va pronunta cu privire la cererea de a se admite noi martori sau alte probe ce se dovedesc necesare si care nu puteau fi prevăzute pentru a fi solicitate potrivit art. 2414 alin. 1 pct. 7.

Art. 24117. - După administrarea tuturor probelor încuviintate de instantă reclamantul, prin avocatul său, va redacta concluziile scrise privind sustinerea pretentiilor sale, pe care le va trimite, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau le va înmâna în mod direct, sub luare de semnătură, celorlalte părti din proces si, când este cazul, Ministerului Public.

După primirea concluziilor scrise ale reclamantului fiecare parte, prin avocatul său, va redacta propriile concluzii scrise pe care le va comunica, potrivit alin. 1, reclamantului, celorlalte părti, precum si, când este cazul, Ministerului Public.

Art. 24118. - Avocatii părtilor vor alcătui pentru fiecare parte căte un dosar si unul pentru instantă, în care vor depune câte un exemplar al tuturor înscrisurilor prin care, potrivit legii, se constată administrarea fiecărei probe.

Dosarele prevăzute la alin. 1 vor fi numerotate, snuruite si vor purta semnătura avocatilor părtilor pe fiecare pagină.

Art. 24119. - La expirarea termenului stabilit de instantă potrivit art. 2415 avocatii părtilor vor prezenta împreună instantei dosarul cauzei întocmit potrivit art. 24118.

Primind dosarul, instanta va fixa termenul de judecată dat în curlostiniă părtilor, care nu va putea fi mai lung de o lună de la data primirii dosarului. La termen, instanta poate proceda la judecarea în fond a procesului, acordând părtilor cuvântul pentru a pune concluzii prin avocat.

Art. 24120. - La termenul prevăzut de art. 24119 alin. 2, dacă socoteste necesar, instanta va dispune, prin încheiere motivată, să fie administrate nemijlocit în fata sa toate sau numai unele dintre probele administrate de avocati. În acest caz, pentru administrarea probelor instanta va stabili termene scurte, în continuare, date în cunostintă părtilor.

Pentru prezentarea în fata instantei martorii vor fi citati, de asemenea, în termen scurt, cauzele fiind considerate urgente. Dispozitiile art. 89 alin. 1 si ale art. 188 alin. 2 sunt aplicabile.

Art. 24121. - Dispozitiile sectiunii a III-a a acestui capitol sunt aplicabile dacă în prezenta sectiune nu se prevede altfel.

La cererea avocatului sau a părtii interesate instanta poate lua măsura amenzii si obligării la plata de despăgubiri, în cazurile si conditiile prevăzute de dispozitiile art. 1081-1084.

Art. 24122. - Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile în mod corespunzător si consilierilor juridici care, potrivit legii, reprezintă partea."

74. Punctul 2 al alineatului 1 al articolului 243 va avea următorul cuprins:

"2. prin interdictie sau punere sub curatelă a unei părti până la numirea tutorelui sau curatorului;"

75. Punctul 4 al alineatului 1 al articolului 243 va avea următorul cuprins:

"4. prin încetarea functiei tutorelui sau curatorului;"

76. Punctul 5 al alineatului 1 al articolului 243 va avea următorul cuprins:

"5. prin deschiderea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului asupra reclamantului, în temeiul unei hotărâri judecătoresti irevocabile."

77. După articolul 244 se introduce articolul 2441 cu următorul cuprins:

"Art. 2441. - Asupra suspendării judecării procesului instanta, în toate cazurile, se va pronunta prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat.

Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, cât si împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului."

78. Punctul 2 al articolului 245 va avea următorul cuprins:

"2. prin cererea de redeschidere, făcută cu arătarea mostenitorilor, tutorelui sau curatorului, a celui reprezentat de mandatarul defunct, a noului mandatar sau, după caz, a părtii interesate, a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, în cazurile prevăzute de art. 243."

79. Articolul 249 va avea următorul cuprins:

"Art. 249. - Perimarea se întrerupe prin îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării procesului de către partea care justifică un interes."

80. Alineatul 1 al articolului 250 va avea următorul cuprins:

"Cursul perimării este suspendat cât timp dăinuieste suspendarea judecării, pronuntată de instantă în cazurile prevăzute de art. 244, precum si în alte cazuri stabilite de lege, dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruintă a părtilor în judecată."

81. Articolul 252 va avea următorul cuprins:

"Art. 252. - Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părtii interesate. Presedintele instantei va cita de urgentă părtile si va dispune ca grefa să întocmească o dare de seamă asupra actelor de procedură în legătură cu perimarea.

Perimarea poate fi invocată si pe cale de exceptie, în camera de consiliu sau în sedintă publică."

82. Articolul 253 va avea următorul cuprins:

"Art. 253. - Dacă instanta constată că perimarea nu a operat, pronuntă o încheiere, care poate fi atacată o dată cu fondul procesului.

Hotărârea care constată perimarea este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronuntare."

83. Alineatul 1 al articolului 258 va avea următorul cuprins:

"După ce s-a întrunit majoritatea, se va întocmi de îndată dispozitivul hotărârii care se semnează, sub sanctiunea nulitătii, de către judecători si în care se va arăta, când este cazul, opinia separată a judecătorilor aflati în minoritate."

84. Alineatul 2 al articolului 260 va avea următorul cuprins:

"Judecătorul care a luat parte la judecată este îndreptătit să se pronunte, chiar dacă nu mai face parte din alcătuirea instantei, afară de cazul când i-a încetat calitatea de magistrat sau este suspendat din functie. În acest caz procesul se repune pe rol, cu citarea părtilor, pentru ca acestea să pună din nou concluzii în fata instantei legal constituite."

85. Alineatul 3 al articolului 261 va avea următorul cuprins:

"Hotărârea se va comunica părtilor, în copie, în cazul în care este necesar pentru curgerea termenului de exercitare a apelului sau recursului. Comunicarea se va face în termen de 7 zile de la pronuntarea hotărârii."

86. Alineatul 2 al articolului 272 se abrogă.

87. Punctul 1 al articolului 278 va avea următorul cuprins:

"1. plata salariilor sau a altor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă, precum si a sumelor cuvenite, potrivit legii, somerilor;"

88. Punctul 3 al articolului 278 va avea următorul cuprins:

"3. rente ori sume datorate cu titlu de obligatie de întretinere sau alocatie pentru copii, precum si pensii acordate în cadrul asigurărilor sociale;"

89. După punctul 3 al articolului 278 se introduce punctul 31 cu următorul cuprins:

"31. despăgubiri în caz de moarte sau vătămare a integritătii corporale ori sănătătii, dacă despăgubirile s-au acordat sub formă de prestatii bănesti periodice;"

90. Alineatele 3, 4 si 5 ale articolului 280 vor avea următorul cuprins:

"Cererea de suspendare se va judeca de instanta de apel. Dispozitiile art. 403 alin. 3 sunt aplicabile. Suspendarea va putea fi încuviintată numai cu dare de cautiune, al cărei cuantum îl va fixa instanta.

Până la dezlegarea cererii de suspendare aceasta va putea fi încuviintată vremelnic, prin ordonantă presedintială, chiar înainte de sosirea dosarului, cu respectarea cerintei prevăzute la alin. 4."

91. Sectiunea a VI-a a capitolului IV din titlul III al Cărtii a II-a se va intitula "Îndreptarea, lămurirea si completarea hotărârii" si va avea următorul cuprins:

 

"SECTIUNEA a VI-a

Îndreptarea, lămurirea si completarea hotărării

 

Art. 281. - Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile părtilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere.

Instanta se pronuntă prin încheiere dată în camera de consiliu. Părtile vor fi citate numai dacă instanta socoteste că este necesar să dea anumite lămuriri.

În cazul hotărârilor, îndreptarea se va face în ambele exemplare ale hotărârii.

Art. 2811. - În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori acesta cuprinde dispozitii potrivnice, părtile pot cere instantei care a pronuntat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispozitiile potrivnice. Cererea poate fi formulată în termenul prevăzut de lege pentru declararea, după caz, a apelului sau recursului împotriva acelei hotărâri.

Instanta va rezolva cererea de urgentă, prin încheiere dată în camera de consiliu, cu citarea părtilor.

Încheierea se va atasa la hotărâre atât în dosarul cauzei, cât si în dosarul de hotărâri al instantei.

Art. 2812. - Dacă prin hotărârea dată instanta a omis să se pronunte asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelasi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în fond după casarea cu retinere, în termen de 15 zile de la pronuntare.

Cererea se solutionează de urgentă, cu citarea părtilor, prin hotărâre separată. Prevederile art. 281 1 alin. 3 se aplică în mod corespunzător.

Dispozitiile prezentului articol se aplică si în cazul când instanta a omis să se pronunte asupra cererilor martorilor, expertilor, traducătorilor, interpretilor sau apărătorilor, cu privire la drepturile lor.

Art. 2813. - Încheierile pronuntate în temeiul art. 281 si 2811, precum si hotărârea pronuntată potrivit art. 2812 sunt supuse acelorasi căi de atac ca si hotărârile în legătură cu care s-a solicitat, după caz, îndreptarea, lămurirea sau înlăturarea dispozitiilor potrivnice ori completarea.

Părtile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de îndreptarea, lămurirea sau completarea hotărârii."

92. Titlul IV "Căile ordinare de atac" din Cartea a II-a se va intitula "Apelul".

93. Sectiunea I "Termenul si formele apelului" din capitolul I al titlului IV devine capitolul I "Termenul si formele apelului" din titlul IV.

94. După articolul 282 se introduce articolul 2821 cu următorul cuprins:

Art. 2821. - Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întretinere, obligatii de plată a unei sume de bani sau de predare a unui bun mobil, în valoare de până la 200 milioane lei inclusiv, actiunile posesorii, cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii, precum si în alte cazuri prevăzute de lege.

Hotărârile instantelor judecătoresti prin care se solutionează plângerile împotriva hotărârilor autorităTilor administratiei publice cu activitate jurisdictională si ale altor organe cu astfel de activitate nu sunt supuse apelului, dacă legea nu prevede altfel."

95. După alineatul 4 al articolului 284 se introduce alineatul 5 cu următorul cuprins:

“Apelul declarat în termen suspendă executarea hotărârii de primă instantă, cu exceptia cazurilor anume prevăzute de lege."

96. Alineatele 1 si 2 ale articolului 289 vor avea următorul cuprins:

"Presedintele instantei de apel, îndată ce primeste dosarul, va fixa termen de înfătisare, potrivit dispozitiilor art. 1141, si va dispune citarea părtilor.

Totodată, presedintele va dispune să se comunice intimatului, o dată cu citatia, o copie de pe cererea si de pe motivele de apel, împreună cu copiile certificate de pe înscrisurile alăturate si care nu au fost înfătisate la prima instantă, punându-i-se în vedere obligatia de a depune la dosar întâmpinare cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată."

97. Articolul 291 va avea următorul cuprins:

"Art. 291. - În cazul când intimatul nu a primit, în termenul prevăzut de art. 1141, comunicarea motivelor de apel si a dovezilor invocate, va putea cere, la prima zi de înfătisare, un termen înăuntrul căruia să depună la dosar întâmpinare.

Dacă intimatul lipseste la prima zi de înfătisare si instanta constată că motivele de apel nu au fost comunicate, va dispune amânarea cauzei si efectuarea comunicării, iar dacă motivele nu au fost comunicate în termen, instanta va dispune amânarea cauzei, cu îndeplinirea cerintelor art. 1141 alin. 3."

98. Articolul 292 va avea următorul cuprins:

"Art. 292. - Părtile nu se vor putea folosi înaintea instantei de apel de alte motive, mijloace de apărare si dovezi decât de cele invocate la prima instantă sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare. Instanta de apel poate încuviinta si administrarea probelor a căror necesităte rezultă din dezbateri.

În cazul în care apelul nu se motivează ori motivarea apelului sau întâmpinarea nu cuprinde motive, mijloace de apărare sau dovezi noi, instanta de apel se va pronunta, în fond, numai pe baza celor invocate la prima instantă."

99. Se reintroduce articolul 293 cu următorul cuprins:

"Art. 293. - Intimatul este în drept, chiar după împlinirea termenului de apel, să adere la apelul făcut de partea potrivnică, printr-o cerere proprie, care să tindă la schimbarea hotărârii primei instante. Cererea se poate face până la prima zi de înfătisare.

Dacă apelantul principal îsi retrage apelul sau dacă acesta este respins ca tardiv, ca inadmisibil ori pentru alte motive care nu implică cercetarea fondului, aderarea la apel prevăzută da alin. 1 rămâne fără efecte. Cu toate acestea, dacă aderarea s-a făcut înăuntrul termenului de apel, ea se consideră apel principal."

100. După articolul 293 se introduce articolul 2931 cu următorul cuprins:

Art. 2931. - În caz de coparticipare procesuală, precum si atunci când la prima instantă au intervenit terte persoane în proces, intimatul este în drept, chiar după împlinirea termenului de apel, să declare apel împotriva altui intimat sau unei persoane care a figurat în primă instantă si care nu este parte în apelul principal, dacă acesta din urmă ar fi de natură să producă consecinte asupra situatiei sale juridice în proces. Dispozitiile art. 293 se aplică în mod corespunzător."

101. Sectiunea a II-a "Judecarea apelului" din capitolul I al titlului IV devine capitolul II "Judecarea apelului" din titlul IV.

102. Articolul 295 va avea următorul cuprins:

"Art. 295. - Instanta de apel va verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii de către prima instantă. Motivele de ordine publică pot fi invocate si din oficiu.

Instanta va putea încuviinta refacerea sau completarea probelor administrate la prima instantă, precum si administrarea probelor noi propuse în conditiile art. 292, dacă consideră că sunt necesare pentru solutionarea cauzei."

103. Articolul 296 va avea următorul cuprins:

"Art. 296. - Instanta de apel poate păstra ori schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată. Apelantului nu i se poate însă crea în propria cale de atac o situatie mai grea decât aceea din hotărârea atacată, afară de cazul în care sunt aplicabile dispozitiile art. 293 sau 2931."

104. Articolul 297 va avea următorul cuprins:

"Art. 297. - În cazul în care prima instantă s-a declarat necompetentă ori a respins sau a anulat cererea de chemare în judecată fără a intra în cercetarea fondului si instanta de apel, găsind apelul întemeiat, a anulat hotărârea apelată, va evoca fondul si va judeca procesul, pronuntând o hotărâre definitivă.

Dacă prima instantă s-a declarat competentă si instanta de apel stabileste că a fost necompetentă, anulând hotărârea atacată, va trimite cauza spre judecare instantei competente sau altui organ cu activitate jurisdictională competent, afară de cazul când constată propria sa competeniă. În acest caz, precum si atunci când există vreun alt motiv de nulitate, iar prima instantă a judecat în fond, instanta de apel, anulând în tot sau în parte procedura urmată si hotărârea pronuntată, vă retine procesul spre judecare."

105. Articolul 298 va avea următorul cuprins:

"Art. 298. - Dispozitiile de procedură privind judecata în primă instantă se aplică si în instanta de apel, în măsura in care nu sunt potrivnice celor cuprinse în prezentul titlu."

106. Capitolul II "Recursul" al titlului IV "Căile ordinare de atac" din Cartea a II-a va deveni capitolul I "Recursul" al titlului V "Căile extraordinare de atac" din Cartea a II-a.

107. Alineatul 3 al articolului 300 va avea următorul cuprins:

"Suspendarea la cerere a executării hotărârii poate fi acordată numai după depunerea unei cautiuni ce se va stabili, prin încheiere, cu ascultarea părtilor în camera de consiliu, scop în care acestea vor fi citate în termen scurt, chiar înainte de primul termen de judecată, dacă este cazul. Dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 se aplică în mod corespunzător."

108. Alineatul 4 al articolului 300 se abrogă.

109. Alineatul 5 al articolului 300 va avea următorul cuprins:

"Pentru motive temeinice instanta poate reveni asupra suspendării acordate, dispozitiile alin. 3 aplicându-se în mod corespunzător. Cautiunea se eliberează recurentului de îndată, dacă intimatul declară în mod expres că nu urmăreste obligarea recurentului la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate în urma exercitării recursului."

110. Partea introductivă a articolului 304 va avea următorul cuprins:

“Modificarea sau casarea unei hotărâri se poate cere:”

111. Punctul 6 al articolului 304 va avea următorul cuprins:

"6. dacă instanta a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut."

112. Punctul 11 al articolului 304 se abrogă.

113. Alineatul 2 a1 articolului 308 va avea următorul cuprins:

"Intimatul este obligat să depună întâmpinare cu cel putin 5 zile înainte de termenul de judecată."

114. Alineatul 3 al articolului 308 va avea următorul cuprins:

"După fixarea termenului de judecată presedintele completului va întocmi un raport asupra recursului sau va desemna un alt membru al completului în acest scop. La Curtea Supremă de Justitie raportul poate fi întocmit si de un magistrat-asistent."

115. Alineatul 4 al articolului 308 va avea următorul cuprins:

"Raportorul va verifica dacă recursul îndeplineste cerintele de formă, dacă motivele invocate se încadrează în cele prevăzute de art. 304 si va arăta pozitia jurisprudentei si a doctrinei în problemele de drept vizând dezlegarea dată prin hotărârea atacată."

116. Articolul 312 va avea următorul cuprins:

"Art. 312. - Instanta poate admite recursul, îl poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui.

În caz de admitere a recursului, hotărârea atacată poate fi modificată sau casată, în tot sau în parte.

Modificarea hotărârii atacate se pronuntă pentru motivele prevăzute de art. 304 pct. 6, 7, 8, 9 si 10 iar casarea pentru cele prevăzute de art. 304 pct. 1, 2, 3, 4 si 5. Dacă sunt găsite întemeiate mai multe motive dintre care unele atrag modificarea, iar altele casarea, instanta de recurs va casa în întregime hotărârea atacată, pentru a se asigura o judecată unitară.

În caz de casare, curtile de apel si tribunalele vor rejudeca pricina în fond, fie la termenul când a avut loc admiterea recursului, situatie în care se pronuntă o singurâ decizie, fie la un alt termen stabilit în acest scop.

Cu toate acestea, în cazul în care instanta a cărei hotărâre este recurată a solutionat procesul fără a intra în cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părtii care nu a fost regulat citată atât la administrarea probelor, cât si la dezbaterea fondului, instanta de recurs, după casare, trimite cauza spre rejudecare instantei care a pronuntat hotărârea casată sau altei instante de acelasi grad.

În caz de casare a hotărârii atacate, pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 3, instanta va trimite dosarul spre judecare instantei judecătoresti competente sau organului cu activitate jurisdictională competent, potrivit legii, iar pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 4 va respinge cererea ca inadmisibilă.

Dacă instanta de recurs constată că ea însăsi era competentă să solutioneze pricina în primă instantă sau în apel, va casa hotărârea recurată si va solutiona cauza potrivit competeniei sale."

117. Alineatul 1 al articolului 315 va avea următorul cuprins:

“În caz de casare, hotărârile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum si asupra necesitătii administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului."

118. La articolul 315, după alineatul 3 se introduce un alineat, care devine alineatul 4, cu următorul cuprins:

"La judecarea recursului, precum si la rejudecarea procesului după casarea hotărârii de către instanta de recurs, dispozitiile art. 296 sunt aplicabile în mod corespunzător."

119. Capitolul 1 "Contestatia în anulare" din titlul V "Căile extraordinare de atac" al Cărtii a II-a devine capitolul I1 "Contestatia în anulare" al titlului V al Cărtii a II-a.

120. Partea introductivă a alineatului 1 al articolului 317 va avea următorul cuprins:

"Hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestatie în anulare, pentru motivele arătate mai jos, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului:"

121. Alineatul 2 al articolului 318 se abrogă.

122. Alineatul 2 al articolului 320 va avea următorul cuprins:

"Întâmpinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile înaintea termenului de judecată."

123. Punctul 4 al articolului 322 va avea următorul cuprins:

"4. dacă un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecătii. În cazul în care, în ambele situatii, constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, instanta de revizuire se va pronunta mai întâi, pe cale incidentală, asupra existentei sau inexistentei infractiunii invocate. La judecarea cererii va fi citat si cel învinuit de săvârsirea infractiunii;"

124. Punctul 5 al articolului 322 va avea următorul cuprins:

"5. dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnică sau care, nu au putut fi înfătisate dintr-o împrejurare mai presus de vointa părtilor, ori dacă s-a desfiintat sau s-a modificat hotărârea unei instante pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere;"

125. Punctul 3 al alineatului 1 al articolului 324 va avea următorul cuprins:

"3. în cazurile prevăzute de art. 322 pct. 4, din ziua în care partea a luat cunostintă de hotărârea instantei penale de condamnare a judecătorului, martorului sau expertului ori de hotărârea care a declarat fals înscrisul. În lipsa unei astfel de hotărâri termenul curge de la data când partea a luat cunostintă de împrejurările pentru care constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, dar nu mai târziu de 3 ani de la data producerii acestora;"

126. Punctul 4 al alineatului 1 al articolului 324 va avea următorul cuprins:

"4. în cazurile prevăzute de art. 322 pct. 5, din ziua în care s-au descoperit înscrisurile ce se invocă ori, după caz, din ziua în care partea a luat cunostintă de hotărârea desfiintată sau modificată pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere."

127. Articolul 325 va avea următorul cuprins:

"Art.325. - Instanta poate suspenda executarea hotărârii a cărei revizuire se cere, sub conditia dării unei cautiuni. Dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 se aplică în mod corespunzător."

128. Alineatul 2 al articolului 326 va avea următorul cuprins:

"Întâmpinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile înaintea termenului de judecată."

129. După alineatul 2 al articolului 326 se introduce un alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:

"Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii si la faptele pe care se întemeiază."

130. Articolul 329 va avea următorul cuprins:

"Art.329. - Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, are dreptul, pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul României, să ceară Curtii Supreme de Justitie să se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecătoresti.

Deciziile prin care se solutionează sesizările se pronuntă de Sectiile Unite ale Curtii Supreme de Justitie si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Solutiile se pronuntă în interesul legii si nu au efect asupra hotărârilor judecătoresti examinate."

131. Articolul 330 va avea următorul cuprins:

"Art.330. - Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, poate ataca cu recurs în anulare, la Curtea Supremă de Justitie, hotărârile judecătoresti irevocabile pentru următoarele motive:

1.      când instanta a depăsit atributiile puterii judecătoresti;

2. când s-a produs o încălcare esentială a legii, ce a determinat o solutionare gresită a cauzei pe fond, printr-o hotărâre rămasă irevocabilă, în urma epuizării căilor de atac prevăzute de lege;

3. când s-au săvârsit infractiuni de către judecători în legătură cu hotărârea pronuntată;

4. când Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertătilor fundamentale si faptul că partea, potrivit legii române, poate obtine o reparatie, cel putin partială, prin anularea hotărârii pronuntate de o instantă română."

132. Articolul 3301 va avea următorul cuprins:

"Art. 3301. - În cazurile prevăzute de art. 330 alin. 1 pct. 1 si 2, recursul în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă.

Pentru motivul prevăzut la art. 330 alin. 1 pct. 3, recursul în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

În cazul prevăzut de art. 330 alin. 1 pct. 4, recursul în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data comunicării hotărârii Curtii Europene a Drepturilor Omului către statul român."

133. Articolul 3302 va avea următorul cuprins:

"Art. 3302. - După introducerea recursului în anulare, la cererea părtii interesate, instanta poate să dispună suspendarea executării hotărârii atacate. Cautiunea este obligatorie si va fi stabilită de către instantă. Dispozitiile art. 403 alin. 3 se aplică în mod corespunzător.

Cererea de suspendare se poate solutiona si înainte de primul termen de judecată, în camera de consiliu, cu citarea părtilor si concluziile procurorului."

134. Alineatul 2 al articolului 3303 va avea următorul cuprins:

"Judecata recursului în anulare se face de urgentă si cu precădere, cu participarea procurorului, care expune motivele acestui recurs si pune concluzii."

135. Alineatul 3 al articolului 339 va avea următorul cuprins:

"Apelul împotriva încheierii date de presedintele judecătoriei se judecă de tribunal, iar apelul împotriva încheierii date de presedintele tribunalului sau al curtii de apel se judecă de completul instantei respective."

136. Alineatul 3 al articolului 365 va avea următorul cuprins:

"Instanta judecătorească va putea suspenda executarea hotărârii arbitrale atacate cu actiune în anulare numai după depunerea unei cautiuni fixate de ea. Dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 se aplică în mod corespunzător."

137. La capitolul I din Cartea a V-a se introduce sectiunea I, intitulată "Scopul si obiectul executării silite", cu următorul cuprins:

 

"SECTIUNEA I

Scopul si obiectul executării silite

 

Art.3711. - Obligatia stabilită prin hotărârea unei instante sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunăvoie.

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligatia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, potrivit dispozitiilor prezentei cărti, dacă legea nu prevede altfel.

Executarea silită are loc până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalitătilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.

Art. 3712. - Pot fi executate silit obligatiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, plantatii ori altei lucrări sau în luarea unei alte măsuri admise de lege.

În cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, penalităti sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de organul de executare, potrivit legii.

Art. 3713. - Veniturile si bunurile debitorului pot fi supuse executării silite dacă, potrivit legii, sunt urmăribile si numai în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor.

Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmărite numai cu respectarea conditiilor prevăzute de lege.

Art.3714. - Creditorul si debitorul pot conveni, în tot cursul executării silite, ca aceasta să se efectueze numai asupra veniturilor bănesti ale debitorului.

De asemenea, ei pot stabili ca vânzarea bunurilor supuse urmăririi să se facă, în tot sau în parte, prin bună învoială.

Art.3715. - Executarea silită încetează dacă:

a) s-a realizat integral obligatia prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum si alte sume datorate potrivit legii; în acest caz, executorul va preda debitorului titlul executoriu, mentionând pe acesta stingerea totală a obligatiilor;

b) nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile ori a imposibilitătii de valorificare a unor astfel de bunuri; în aceste cazuri, executorul va restitui creditorului titlul executoriu, mentionând pe acesta cauza restituirii si partea de obligatie ce a fost executată;

c) creditorul a renuntat la executare;

d) a fost desfiintat titlul executoriu.

Art.3716. - În cazurile prevăzute de art. 3715 lit. b) se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită, dacă se indică bunuri ce pot fi urmărite potrivit legii.

Reluarea executării silite poate fi cerută si asupra aceluiasi bun, dacă acesta este un imobil. În acest caz, atât timp cât potrivit legii, poate avea loc reluarea executării silite, nu se va putea dispune radierea somatiei înscrise potrivit dispozitiilor art. 497 alin. 2.

Art.3717. - Partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităti care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activitătile dispuse din oficiu cheltuielile se avansează de către creditor.

Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renuntat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel.

Sumele ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în conditiile legii.

Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol procesul-verbal constituie titlu executoriu.

Art.3718. - Depunerea sau consemnarea oricărei sume în scopul participării la desfăsurarea, potrivit legii, a executării silite, cum sunt sumele cu titlu de cautiune ori de pret al bunurilor supuse vânzării, se face numai la Casa de Economii si Consemnatiuni, la dispozitia instantei de executare sau a executorului judecătoresc."

138. Sectiunea I din capitolul I al Cărtii a V-a devine sectiunea I1 si se va intitula:

 

"SECTIUNEA I1

Sesizarea organului de executare. Titlul executoriu"

 

139. Articolul 372 va avea următorul cuprins:

"Art.372. - Executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoresti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu."

140. Articolul 373 va avea următorul cuprins:

"Art.373. - Hotărârile judecătoresti si celelalte titluri executorii se execută de executorul judecătoresc din circumscriptia judecătoriei în care urmează să se efectueze executarea ori, în cazul urmăririi bunurilor, de către executorul judecătoresc din circumscriptia judecătoriei în care se află acestea. Dacă bunurile urmăribile se află în circumscriptiile mai multor judecătorii, este competent oricare dintre executorii judecătoresti care functionează pe lângă acestea.

Instanta de executare este judecătoria în circumscriptia căreia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel."

141. După articolul 373 se introduc articolele 3731, 3732, 3733 si 3734 cu următorul cuprins:

"Art.3731. - Cererea de executare silită se depune la executorul judecătoresc, dacă legea nu dispune altfel. Executorul judecătoresc va solicita încuviintarea executării de către instanta de executare, căreia îi va înainta, în copie, cererea creditorului urmăritor si titlul executoriu.

Instanta încuviintează executarea silită prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părtilor.

După încuviintarea cererii instanta va alcătui un dosar privind executarea, la care executorul judecătoresc este obligat să depună câte un exemplar al fiecărui act de executare, în termen de 48 de ore de la efectuarea acestuia.

Art. 3732. - În cazurile prevăzute de lege, precum si atunci când executorul judecătoresc consideră necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, după caz, sunt obligati să-i acorde concursul la îndeplinirea efectivă a executării silite.

La cererea instantei de executare sau a executorului judecătoresc cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori detin bunuri ale acestuia, supuse urmăririi potrivit legii, au datoria să dea informatiile necesare pentru efectuarea executării.

De asemenea, la cererea instantei de executare sau a executorului judecătoresc institutiile, băncile si orice alte persoane sunt obligate să-i comunice de îndată, în scris, datele si informatiile necesare realizării executării silite, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel. La cererea executorului sau a părtii interesate instanta de executare poate lua măsurile prevăzute de art. 1081 alin. 1 pct. 2 lit. f) si de art. 1083.

Instanta de executare si executorul judecătoresc sunt obligati să asigure secretul informatiilor primite, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 3733. - Încheierea prin care presedintele instantei judecătoresti respinge cererea de învestire cu formulă executorie a hotărârii judecătoresti sau a altui înscris, în cazurile prevăzute de lege, poate fi atacată cu recurs de către creditor. Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la pronuntare, pentru creditorul prezent, si de la comunicare, pentru cel lipsă.

Dacă se refuză emiterea titlului executoriu de către alte organe competente potrivit legii si dacă legea specială nu prevede altfel, creditorul poate face plângere la judecătoria în circumscriptia căreia se află organul care trebuia să emită titlul executoriu, în termen de 15 zile de la data când a luat cunostintă de refuz.

Art.3734. - Când privitor la aceleasi bunuri se efectuează mai multe executări silite, instanta de executare în circumscriptia căreia a început prima executare, la cererea persoanei interesate, va putea să le reunească, dispunând să se facă o singură executare de către executorul judecătoresc care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat, iar dacă executările sunt în acelasi stadiu, de către executorul judecătoresc care a început cel dintâi executarea, chiar dacă ele au fost pornite de organe de executare diferite, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

Instanta se va pronunta prin încheiere si asupra cheltuielilor de executare.

Desistarea, după conexare, a oricăruia dintre creditorii urmăritori nu va putea să împiedice continuarea executării de la actul de executare cel mai înaintat."

142. Alineatul 1 al articolului 374 va avea următorul cuprins:

"Nici o hotărâre judecătorească nu se va putea executâ dacă nu este învestită cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin. 1, afară de încheierile executorii, de hotărârile executorii provizoriu si de alte hotărâri prevăzute de lege, care se execută fără formula executorie."

143. Alineatul 1 al articolului 377 va avea următorul cuprins:

"Sunt hotărâri definitive:

1. hotârârile date în primă instantă, potrivit legii, fără drept de apel;

2. hotărârile date în primă instantă care nu au fost atacate cu apel sau, chiar atacate cu apel, dacă judecata acestuia s-a perimat ori cererea de apel a fost respinsă sau anulată;

3. hotărârile date în apel;

4. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu apel."

144. Alineatul 1 al articolului 379 va avea următorul cuprins:

“Nici o urmărire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decât pentru o creantă certă, lichidă si exigibilă."

145. După articolul 379 se introduce articolul 3791 cu următorul cuprins:

“Art.3791. - În cazul în care s-a desfiintat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate în baza acestuia sunt desfiintate de drept. Dispozitiile art. 4041-4043 sunt aplicabile."

146. Articolul 380 se abrogă.

147. După articolul 384 se introduce articolul 3841 cu următorul cuprins:

“Art. 3841. - În vederea executării unei hotărâri judecătoresti, executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, resedinta sau sediul unei persoane, precum si în orice alte locuri, cu consimtământul acesteia, iar în caz de refuz, cu forta publică.

În cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătoresti, la cererea executorului judecătoresc, instanta de executare va autoriza, prin hotărâre, intrarea în locurile mentionate la alin. 1. Instanta se pronuntă de urgentă în camera de consiliu, fără citarea părtilor, prin hotărâre irevocabilă si executorie."

148. Alineatul 1 al articolului 385 va avea următorul cuprins:

"Nici o executare nu se va putea face înainte de ora 6,00 si după ora 20,00."

149. Articolul 386 va avea următorul cuprins:

"Art. 386. - Executarea silită nu se va putea face la alte ore decât cele mentionate si nici în zilele nelucrătoare stabilite potrivit legii, afară de cazurile urgente în care executarea poate fi încuviintată de presedintele instantei de executare."

150. Articolul 387 va avea următorul cuprins:

"Art.387. - În afară de cazurile în care legea prevede altfel, executarea poate începe numai după ce se va comunica debitorului o somatie care va cuprinde următoarele:

1. denumirea si sediul organului de executare;

2. data emiterii somatiei si numărul dosarului de executare;

3. numele si domiciliul sau, după caz, denumirea si sediul debitorului;

4. arătarea titlului executoriu anexat în baza căruia urmează să se facă executarea silită;

5. termenul în care cel somat urmează să-si execute de bunăvoie obligatia prevăzută în titlul executoriu si arătarea consecintelor nerespectării acesteia;

6. semnătura si stampila organului de executare.

Dacă în termenul arătat în somatie debitorul nu-si execută de bunăvoie obligatia, executorul judecătoresc va proceda de îndată la executarea silită."

151. Articolul 388 va avea următorul cuprins:

"Art. 388. - Pentru toate actele de executare pe care le efectuează, executorul judecătoresc este obligat să încheie procese-verbale care vor cuprinde următoarele mentiuni:

1. denumirea si sediul organului de executare;

1.      numele si calitatea celui care încheie procesul-verbal;

2.      data întocmirii procesului-verbal si numărul dosarului de executare;

3.      titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează actul de executare;

5. numele si domiciliul ori, după caz, denumirea si sediul debitorului si creditorului urmăritor;

6. locul, data si ora efectuării actului de executare;

7. măsurile luate de executor sau constatările acestuia;

8. consemnarea explicatiilor si obiectiunilor participantilor la executare;

9. alte mentiuni cerute de lege sau considerate necesare de executor;

10. mentionarea, când este cazul, a lipsei creditorului sau debitorului ori despre refuzul sau împiedicarea de a semna procesul-verbal;

11. mentionarea numărului de exemplare în care s-a întocniit procesul-verbal, precum si a persoanelor cărora li s-a înmânat acesta;

12. semnătura executorului, precum si, când este cazul, a altor persoane interesate în executare sau care asistă la efectuarea actului de executare;

13. stampila executorului judecătoresc.

Mentiunile de la pct. 2, 3, 4, 5, 7, 12 si 13 sunt prevăzute sub sanctiunea nulitătii."

152. Articolul 390 va avea următorul cuprins:

"Art. 390. - Dispozitiile art. 387 si 389 nu se aplică în cazurile când legea încuviintează executarea fără somatie. De asemenea, nu se va notifica debitorului nici somatia, nici titlul executoriu, când executarea se face potrivit art. 382."

153. Articolul 391 va avea următorul cuprins:

"Art. 391. - Încălcarea dispozitiilor art. 384, 385, 387 si 389 atrage anularea executării."

154. Sectiunea a IV-a "Pentru primirea cautiunii" din capitolul I al Cărtii a V-a se va intitula:

 

"SECTIUNEA a IV-a

Despre cautiuni"

 

155. Articolul 394 va avea următorul cuprins:

"Art. 394. - Partea potrivnică va putea să conteste solvabilitatea garantului si instanta va hotărî de urgentă."

156. Sectiunea a VI-a din capitolul I al Cărtii a V-a va avea următorul cuprins:

 

"SECTIUNEA a VI-a

Contestatia la executare

 

Art.399. - Împotriva executării silite însesi, precum si împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si în cazul în care organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în conditiile prevăzute de lege.

Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silită însăsi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sanctiunea anulării actului nelegal.

În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instantă judecătorească, se pot invoca în contestatia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.

Art. 400. - Contestatia se introduce la instanta de executare.

Contestatia privind lămurirea întelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotărârea ce se execută. Dacă o asemenea contestatie vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdictie, competenta de solutionare apartine instantei de executare.

Art.4001. - Împărtirea bunurilor proprietate comună poate fi hotărâtă, la cererea părtii interesate, si în cadrul judecării contestatiei la executare.

Art. 401. - Contestatia se poate face în termen de 15 zile de la data când:

a) contestatorul a luat cunostintă de actul de executare pe care-l contestă sau de refuzul de a îndeplini un act de executare;

b) cel interesat a primit, după caz, comunicarea ori înstiintarea privind înfiintarea popririi. Dacă poprirea este înfiintată asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei retineri din aceste venituri de către tertul poprit;

c) debitorul care contestă executarea însăsi a primit somatia ori de la data când a luat cunostintă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit somatia sau executarea se face fără somatie.

Contestatia prin care o tertă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă în termen de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului.

Neintroducerea contestatiei în termenul prevăzut de alin. 2 nu-l împiedică pe cel de-al treilea să-si realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, în conditiile legii.

Art. 402. - Contestatia la executare se judecă cu procedura prevăzută pentru judecata în primă instantă, care se aplică în mod corespunzător. Părtile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestatiei se face de urgentă si cu precădere.

Hotărârea pronuntată cu privire la contestatie se dă fără drept de apel, cu exceptia hotărârii pronuntate în temeiul art. 4001 si al art. 401 alin. 2.

Hotărârea prin care s-a solutionat contestatia privind întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu este supusă acelorasi căi de atac ca si hotărârea ce se execută.

Art.403. - Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Dacă bunurile urmărite sunt supuse stricăciunii, pieirii sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea pretului. Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 si 2 instanta, în toate cazurile, se pronuntă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat.

În cazuri urgente, presedintele instantei poate dispune suspendarea provizorie a executării pe cale de ordonantă presedintială, până la solutionarea de către instantă a cererii de suspendare prevăzute de prezentul articol.

Art.404. - Dacă admite contestatia la executare, instanta, după caz, anulează actul de executare contestat sau dispune îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării însesi, anularea ori lămurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată.

În cazul respingerii contestatiei, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar când contestatia a fost exercitată cu rea-credintă, el va fi obligat si la plata unei amenzi de la 500.000 lei la 7.000.000 lei."

157. După sectiunea a VI-a din capitolul I al Cărtii a V-a se introduce sectiunea a VI-a1, intitulată “Întoarcerea executării", cu următorul cuprins:

 

“SECTIUNEA a VI-a1

Întoarcerea executării

 

Art.4041. - În toate cazurile în care se desfiiniează titlul executoriu sau însăsi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia.

Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptătit.

În cazul în care executarea silită s-a făcut prin vânzarea unor bunuri mobile, întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate din vânzare, actualizată în functie de rata inflatiei, cu exceptia situatiei când îsi găseste aplicare art. 449.

Art.4042. - În cazul în care instanta judecătorească a desfiintat titlul executoriu sau actele de executare, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeasi hotărâre, si asupra restabilirii situatiei anterioare executării.

Dacă instanta care a desfiintat hotărârea executată a dispus rejudecarea în fond a procesului si nu a luat măsura restabilirii situatiei anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanta care rejudecă fondul.

Dacă nu s-a dispus restabilirea situatiei anterioare executării în conditiile alin. 1 si 2, cel îndreptătit o va putea cere instantei judecătoresti competente potrivit legii.

Art. 4043. - Dacă titlul executoriu emis de un alt organ decât o instantă judecătorească a fost desfiintat de acel organ sau de un ait organ din afara sistemului instantelor judecătoresti, iar modalitatea restabilirii situatiei anterioare executării nu este prevăzută de lege ori, desi este prevăzută, nu s-a luat această măsură, ea se va putea obtine pe calea unei cereri introduse la instanta prevăzută de art. 4042 alin. 3."

158. După sectiunea a VI-a1 din capitolul I al Cărtii a V-a se introduce sectiunea a VI-a2, intitulată "Prescriptia dreptului de a cere executarea silită", cu următorul cuprins:

 

"SECTIUNEA a VI-a2

Prescriptia dreptului de a cere executarea silită

 

Art. 405. - Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titluriloe emise în materia actiunilor reale mobiliare, termenul de prescriptie este de 10 ani.

Termenul de prescriptie începe să curgă de la data când se naste dreptul de a cere executarea silită.

Prin împlinirea termenului de prescriptie orice titlu executoriu îsi pierde puterea executorie.

Art.4051. - Cursul prescriptiei se suspendă:

a) în cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului material la actiune;

b) pe timpul cât suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a fost stabilită de instantă sau de alt organ jurisdictional competent;

c) atâta timp cât debitorul îsi sustrage veniturile si bunurile de la urmărire;

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

Prescriptia nu se suspendă pe timpul cât executarea silită este suspendată la cererea creditorului urmăritor.

Art.4052. - Cursul prescriptiei se întrerupe:

a) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligatiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoasterii, în orice alt mod, a datoriei;

b) pe data depunerii cererii de executare, însotită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent;

c) pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, în conditiile art. 453 alin. 2;

d) pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare;

e) pe data depunerii cererii de reluare a executării, în conditiile art. 3716 alin. 1;

f) în alte cazuri prevăzute de lege.

După întrerupere începe să curgă un nou termen de prescriptie.

Prescriptia nu este întreruptă dacă cererea de executare a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renuntat la ea.

Art.4053. - După împlinirea termenului de prescriptie creditorul poate cere repunerea în acest termen, numai dacă a fost împiedicat să ceară executarea datorită unor motive temeinice.

Cererea de repunere în termen se introduce la instanta de executare competentă, în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării."

159. Capitolul II din Cartea a V-a se va intitula "Urmărirea silită asupra bunurilor mobile".

160. Sectiunea I din capitolul II al Cărtii a V-a se va intitula "Bunurile mobile care nu se pot urmări".

161. Articolul 406 va avea următorul cuprins:

"Art.406. - Nu pot fi supuse executării silite:

a) bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului si familiei sale, precum si obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de acelasi fel;

b) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de două luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la noua recoltă, animalele destinate obtinerii mijloacelor de existentă si furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă;

c) combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă;

d) bunurile declarate neurmăribile prin alte dispozitii legale."

162. Articolul 407 va avea următorul cuprins:

Art.407. - Bunurile care servesc la exercitarea ocupatiei debitorului nu pot fi supuse executării silite decât numai în lipsă de alte bunuri urmăribile si numai pentru obligatii de întretinere, chirii, arenzi sau alte creante privilegiate asupra mobilelor.

Decă debitorul se ocupă cu agricultura, nu vor fi urmărite, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură, inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale si semintele pentru cultura pământului, în afară de cazul în care asupra acestor bunuri există un drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea creantei."

163. Articolul 408 se abrogă.

164. Articolul 409 va avea următorul cuprins:

"Art. 409. - Salariile si alte venituri periodice realizate din muncă, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum si alte sume ce se plătesc periodic debitorului si sunt destinate asigurării mijloacelor de existentă ale acestuia pot fi urmărite:

a) până la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de întretinere sau de alocatie pentru copii;

b) până la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiasi sume, urmărirea nu poate depăsi 1/2 din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului si sunt destinate asigurării mijloacelor de existentă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părtii ce depăseste jumătate din acest cuantum.

Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensatia acordată salariatilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispozitii legale, precum si sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligatie de întretinere si despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel.

Urmărirea drepturilor mentionate la alin. 4 se va putea face în limita a 1/2 din cuantumul acestora.

Sumele retinute potrivit alin. 1-4 se eliberează sau se distribuie potrivit art. 562 si următoarele.

Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru nici un fel de datorii."

165. Articolul 410 va avea următorul cuprins:

"Art.410. - Este nulă orice urmărire sau cesiune făcută cu încălcarea dispozitiilor prezentei sectiuni."

166. Sectiunea a II-a din capitolul II al Cărtii a V-a se va intitula "Urmărirea bunurilor mobile".

167. Articolul 411 va avea următorul cuprins:

"Art.411. - Dacă în termen de o zi de la primirea somatiei debitorul nu plăteste suma datorată, executorul judecătoresc de pe lângă instanta de executare va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorutui, chiar dacă acestea sunt detinute de un tert.

În cazul în care există pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmărire, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, presedintele instantei de executare va putea dispune, prin încheiere irevocabilă, dată fără citarea părtilor, ca o dată cu înmânarea somatiei să se aplice si sechestrul.

Executorul judecătoresc este obligat să identifice si să evalueze cu acordul părtilor bunurile sechestrate, iar în caz contrar va solicita efectuarea unei expertize. Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de circulatie. O copie de pe raportul de expertiză se comunică si debitorului.

Pentru bunurile sechestrate asigurător nu este necesară o nouă sechestrare, executorul judecătoresc fiind însă obligat să verifice dacă bunurile respective se găsesc la locul aplicării sechestrului si dacă nu au fost substituite sau degradate, precum si să sechestreze alte bunuri ale debitorului, în cazul în care cele găsite la verificare nu sunt suficiente pentru realizarea creantei."

168. Punctul 5 al articolului 416 va avea următorul cuprins:

"5. descrierea bunurilor sechestrate si indicarea valorii fiecăruia, după aprecierea executorului judecătoresc, dacă aceasta este cu putintă;”

169. Articolul 417 va avea următorul cuprins:

"Art.417. - Procesul-verbal de sechestru se va semna de executorul judecătoresc si de toate persoanele care au fost de fată la sechestrare. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea să semneze, executorul judecătoresc va mentiona această împrejurare.

Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se lasă debitorului sau la domiciliul acestuia, precum si, atunci când este cazul, custodelui, acesta din urmă semnând cu mentiunea de primire a bunurilor în păstrare."

170. Articolul 418 va avea următorul cuprins:

"Art.418. - Din momentul sechestrării bunurilor debitorul nu mai poate dispune de ele pe timpul cât durează executarea, sub sanctiunea unei amenzi de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, dacă fapta nu constituie infractiune. Dispozitiile art. 1083-1085 sunt aplicabile."

171. Articolul 419 va avea următorul cuprins:

"Art.4l9. - Bunurile sechestrate se lasă, cu acordul creditorului, în custodia debitorului; în acest caz, debitorul poate folosi bunurile sechestrate, dacă, potrivit naturii lor, ele nu pierd din valoare prin întrebuintare.

Dacă există pericolul ca debitorul să înstrăineze, să substituie ori să deterioreze bunurile sechestrate, executorul judecătoresc va proceda la sigilarea sau la ridicarea lor de la debitor.

Dacă debitorul refuză să primească în custodie bunurile sau nu este prezent la aplicarea sechestrului, precum si în cazul ridicării bunurilor, executorul judecătoresc dă în păstrare bunurile sechestrate unui custode, numit cu precădere dintre persoanele desemnate de creditor.

Sumele în lei sau în valută, titlurile de valoare, obiectele din metale pretioase, pietrele pretioase, obiectele de artă, colectiile de valoare si altele asemenea se ridică si se depun, cel târziu a doua zi, la unităti specializate. Cel care primeste bunurile în custodie semnează procesul-verbal de sechestru.

În toate cazurile, executorul judecătoresc păstrează dovada depunerii."

172. Articolul 420 va avea următorul cuprins:

"Art. 420. - Obiectele sechestrate se vor putea strămuta cu încuviintarea executorului judecătoresc din locul unde se află, pe cheltuiala părtii interesate."

173. Articolul 421 va avea următorul cuprins:

"Art.421. - În cazul în care custode este o altă persoană decât debitorul, acesta va avea dreptul la o remuneratie ce se va fixa de executorul judecătoresc, tinând seama de activitatea depusă. Remuneratia si cheltuielile custodelui vor putea fi plătite cu anticipatie de către creditorul urmăritor care le va prelua cu precădere din pretul bunurilor urmărite."

174. Articolele 423 si 424 se abrogă.

175. Articolul 425 va avea următorul cuprins:

"Art.425. - Dacă bunul ce se sechestrează se află în proprietate comună sau asupra lui există un drept de gaj ori privilegiu constituit în favoarea unei alte persoane, executorul judecătoresc, luând cunostintă despre acest drept, va înstiinta acea persoană despre aplicarea sechestrului si o va cita la termenele fixate pentru vânzarea bunului respectiv."

176. Articolul 427 se abrogă.

177. Articolul 428 va avea următorul cuprins:

"Art.428. - Debitorul sau o altă persoană interesată va putea solicita încetarea sau suspendarea urmăririi, numai dacă depune valoarea ce i se cere sau, după caz, valoarea bunului reclamat, la Casa de Economii si Consemnatiuni, la dispozitia organului de executare.

Totodată, persoanele arătate la alin. 1 vor fi obligate să înmâneze executorului judecătoresc pe lângă recipisa de consemnare si o copie de pe cererea de suspendare sau de încetare a executării silite, depusă la instanta competentă. Până la solutionarea cererii de către instantă urmărirea se va opri în tot sau în parte.

Asupra cererii de încetare sau suspendare a executării silite instanta de executare se va pronunta prin încheiere, potrivit dispozitiilor privitoare la ordonanta presedintială.

În orice alt caz, urmărirea va continua, dispozitiile art. 399 si următoarele fiind însă aplicabile."

178. Articolele 429 si 430 se abrogă.

179. Sectiunea a III-a din capitolul II al Cărtii a V-a se va intitula "Vânzarea bunurilor mobile urmărite".

180. Articolul 431 va avea următorul cuprins:

"Art.431. - Executorul judecătoresc poate proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitatie publică, vânzare directă si prin alte modalităti admise de lege.

Executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate să-i încuviinteze debitorului să procedeze el însusi la valorificarea bunurilor sechestrate. În acest caz, debitorul este obligat să-l informeze în scris pe executor despre ofertele primite, indicând, după caz, numele sau denumirea si adresa potentialului cumpărător, precum si termenul în care acesta din urmă se angajează să consemneze pretul propus."

181. După articolul 431 se introduce articolul 4311 cu următorul cuprins:

“Art.4311. - Dacă valorificarea bunurilor urmează să se facă prin vânzare la licitatie publică, executorul judecătoresc, în termen de cel mult o zi de la întocmirea procesului-verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevăzut la art. 431 alin. 2, va fixa data, ora si locul licitatiei."

182. Articolul 432 va avea următorul cuprins:

"Art.432. - Vânzarea la licitatie se va face la locul unde se află bunurile sechestrate sau, dacă există motive temeinice, în alt loc."

183. Articolul 433 va avea următorul cuprins:

"Art.433. - Executorul judecătoresc îl va instiinta pe debitor despre data, ora si locul vânzării la licitatie."

184. Articolul 434 va avea următorul cuprins:

"Art. 434. - Vânzarea nu se va putea face în mai putin de două săptămâni, nici în mai mult de două luni de la data procesului-verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevăzut la art. 431 alin. 2."

185. Articolul 436 va avea următorul cuprins:

"Art.436. - De asemenea, dacă bunurile sunt supuse pieirii sau stricăciunii, executorul judecătoresc va putea chiar din oficiu să scurteze termenul de vânzare."

186. Articolul 437 va avea următorul cuprins:

"Art.437. - Cu cel putin 3 zile înainte de tinerea licitatiei executorul judecătoresc va întocmi si va afisa publicatia de vânzare la locul licitatiei, la sediul organului de executare, al primăriei de la locul vânzării bunurilor si al instantei de executare, iar atunci când apreciază că este necesar, vânzarea la licitatie va fi anuntată si într-un ziar de largă circulatie.

În cazul nerespectării dispozitiilor prevăzute la alin. 1, la cererea părtii interesate, instanta de executare poate lua împotriva executorului judecătoresc măsurile prevăzute la art. 1081 alin. 1 pct. 2 lit. g) si de art. 1083."

187. Articolul 438 va avea următorul cuprins:

"Art.438. - Dacă, din cauza unei contestatii sau a unei învoieli între părti, data, locul sau ora vânzării a fost schimbată de către autoritatea competentă, se vor face alte publicatii si anunturi, potrivit art. 437."

188. Articolul 439 va avea următorul cuprins:

"Art.439. - Publicatiile si anunturile de vânzare vor cuprinde data, ora si locul licitatiei, enumerarea bunurilor ce vor fi oferite spre vânzare, cu indicarea pentru fiecare a pretului de începere a licitatiei, care este pretul prevăzut în procesul-verbal de sechestru sau, după caz, cel stabilit prin expertiză.

Costul acestor publicatii si anunturi se va avansa de către creditor în contul bunurilor urmărite."

189. După articolul 439 se introduce articolul 4391 cu următorul cuprins:

"Art.4391. - Poate participa la licitatie orice persoană care, cel mai târziu până la începerea vânzării la licitatie publică, a consemnat la Casa de Economii si Consemnatiuni, la dispozitia executorului judecătoresc, cel putin 10% din pretul de începere a licitatiei pentru bunurile pe care intentionează să le cumpere."

190. Articolul 442 va avea următorul cuprins:

"Art.442. - Vânzarea la licitatie se va face în mod public de către executorul judecătoresc, care va oferi spre vânzare fiecare bun în parte sau mai multe bunuri împreună, în functie de natura si destinatia lor."

191. Articolul 443 va avea următorul cuprins:

"Art.443. - Pretul de la care începe licitatia este cel prevăzut în publicatii sau anunturi, potrivit art. 439 alin. 1.

Bunul se adjudecă celui care, după trei strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită optiuni si supralicitări, oferă pretul cel mai mare, chiar si atunci când, în lipsă de alti concurenti, acesta a fost singurul ofertant.

Dacă nu se obtine pretul de începere a licitatiei, la acelasi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare pret oferit. În toate cazurile, la pret egal va fi preferat cel care are un drept de preemtiune asupra bunului urmărit."

192. Articolul 444 va avea următorul cuprins:

"Art.444. - După adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat să depună de îndată întregul pret, în numerar ori cu ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată; la cererea sa, încuviintată de executorul judecătoresc, pretul se va putea depune în cel mult 5 zile.

Dacă pretul nu se va depune potrivit alin. 1, se va relua licitatia sau, după caz, o altă modalitate de valorificare a bunului, iar primul adjudecatar este răspunzător atât de scăderea pretului obtinut la a doua vânzare, cât si de cheltuielile făcute pentru aceasta; sumele se vor stabili de către executorul judecătoresc prin proces-verbal cu putere de titlu executoriu si se vor retine cu precădere din suma depusă conform art. 4391.

Executorul judecătoresc va consemna de îndată sumele de bani încasate, păstrând dovada consemnării. Despre aceasta el va face mentiune si în procesul-verbal de licitatie."

193. Articolul 445 va avea următorul cuprins:

"Art.445. - Creditorii urmăritori sau intervenienti nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un pret mai mic de 75% din pretul de începere a licitatiei.

În cazul în care adjudecatar este însusi creditorul urmăritor, iar la urmărire nu participă alti creditori sau acestia se află într-un rang de preferintă inferior creditorului adjudecatar, el va putea depune în contul pretului creanta sa, în tot sau în parte."

194. Articolul 446 va avea următorul cuprins:

"Art. 446. - Licitatia se va închide de îndată ce din sumele obtinute se pot acoperi creantele ce se urmăresc, precum si toate cheltuielile de executare.

Executorul judecătoresc va declara închisă licitatia si în cazul în care, în timpul acesteia, survine vreuna dintre situatiile prevăzute de art. 3715 sau, după caz, de art. 428;"

195. Articolul 447 va avea următorul cuprins:

"Art.447. - După închiderea licitatiei executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal despre desfăsurarea si rezultatul acesteia, care va fi semnat de executor, creditor, debitor, precum si de adjudecatar.

Executorul judecătoresc va elibera, sub semnătura sa, fiecărui adjudecatar în parte o dovadă care va cuprinde data si locul licitatiei, numele adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat si, după caz, a pretului plătit sau care urmează să fie plătit.

Dovada eliberată fiecărui adjudecatar constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vândute; în cazul titlurilor de credit nominative, ajudecatarul va putea obtine transferul acestora pe numele său, în terneiul unei copii legalizate de pe acest proces-verbal.

În toate cazurile, predarea bunului se va face după achitarea integrală a pretului; până la predare adjudecatarul suportă riscul pieirii bunului adjudecat."

196. Articolul 448 va avea următorul cuprins:

"Art.448. - În cazul în care bunul sechestrat nu s-a putut vinde în conditiile prezentei sectiuni, orice creditor care, potrivit legii, putea cere executarea silită asupra bunurilor mobile ale debitorului îl poate prelua în contul creantei sale la pretul prevăzut de art. 443 alin. 1. Dacă acest pret este mai mare decât valoarea creantei, creditorul poate prelua bunul numai dacă depune, în conditiile art. 444 alin. 1, suma de bani ce reprezintă diferenta dintre pretsi valoarea creantei.

Dacă mai multi creditori vor să preia bunul în conditiile alin. 1, acesta va fi atribuit potrivit ordinii de preferintă stabilite de art. 563 si 564.

Bunurile sechestrate, care nu au putut fi valorificate în conditiile prezentei sectiuni, rămân indisponibilizate cel mult 6 luni de la data sechestrului. În cursul acestui termen executorul poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri. Dacă nici după expirarea acestui termen bunurile nu pot fi valorificate, ele se restituie debitorului."

197. Articolul 449 va avea următorul cuprins:

"Art. 449. - În cazul vânzărilor făcute în conditiile prezentei sectiuni nu este admisibilă nici o cerere de desfiintare a vânzării împotriva tertului adjudecatar care a plătit pretul, în afară de cazul în care a existat fraudă din partea acestuia.

Când adjudecatar a fost creditorul, vânzarea va putea fi desfiiniată, dacă există temei de nulitate."

198. Articolele 450 si 451 se abrogă.

199. Sectiunea a V-a "Urmărirea si poprirea bunurilor miscătoare ale datornicului care sunt in mâna celor de-al treilea" din capitolul II al Cărtii a V-a se va intitula "Poprirea" si va avea următorul cuprins:

 

"SECTIUNEA a V-a

Poprirea

 

Art.452. - Sunt supuse executării silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Art. 453. - Poprirea se înfiintează la cererea creditorului, de executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul tertului poprit.

Pentru sumele datorate cuwtitlu de obligatie de întretinere sau de alocatie pentru copii, precum si în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integritătii corporale sau a sănătătii, când executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor, înfiintarea popririi se dispune de instanta de fond, din oficiu, de îndată ce hotărârea este executorie potrivit legii.

Art. 454. - Poprirea se înfiintează fără somatie, prin adresă însotită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 452, înstiintându-se totodată si debitorul despre măsura luată.

În adresa de poprire se va pune în vedere celei de-a treia persoane, care devine potrivit alin. 1 tert poprit, interdictia de a plăti debitorului sumele de bani sau bunurile mobile incorporale ce i le datorează ori pe care i le va datora, declarându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligatiei ce se execută silit.

În cazul în care poprirea a fost înfiintată ca măsură asigurătorie si nu a fost desfiintată până la obiinerea titlului executoriu, se va comunica tertului poprit copie certificată de pe titlul executoriu în vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute de art. 456.

Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile incorporale poprite va înceta dacă debitorul consemnează, cu afectatiune specială, întreaga valoare a creantei la dispozitia creditorului urmăritor. Debitorul va înmâna recipisa de consemnare executorului judecătoresc, care va înstiinta de îndată pe tertul poprit.

Art.455. - În cazurile prevăzute de art. 453 alin. 2 poprirea rămâne în fiintă si atunci când debitorul îsi schimbă locul de muncă la o altă unitate sau este pensionat. În aceste cazuri, unitatea de la care pleacă debitorul va trimite actele prin care s-a înfiintat poprirea unitătii la care se află noul loc de muncă al debitorului sau organului competent de ocrotire socială care, de la data primirii acestor acte, devine tert poprit.

Dacă debitorul părăseste unitatea fără ca aceasta să cunoască noul loc de muncă, ea îl va încunostinta pe creditor despre această împrejurare. După aflarea noului loc de muncă al debitorului creditorul îl va aduce la cunostintă unitătii de la care debitorul a plecat, pentru a se proceda potrivit alin. 1.

Art.456. - În termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenia acestora, tertul poprit este obligat:

a) să consemneze suma de bani sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite si să trimită dovada executorului, în cazul popririi prevăzute la art. 453 alin. 1;

b) să plătească direct creditorului suma retinută si cuvenită acestuia, în cazul popririlor prevăzute de art. 453 alin. 2. La cererea creditorului suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la resedinta indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului.

Dacă sunt înfiintate mai multe popriri, tertul poprit va proceda potrivit alin. 1, comunicând, după caz, executorului ori creditorilor arătati la lit. a) si b) din acelasi alineat numele si adresa celorlalti creditori, precum si sumele poprite de fiecare în parte.

Art.457. - În cazul debitorului titular de conturi bancare, poprirea se înfiintează potrivit art. 453.

La data sesizării băncii, sumele existente, precum si cele provenite din încasările viitoare sunt indisponibilizate în măsura necesară realizării creantei. Din momentul indisponibilizării si până la achitarea integrală a obligatiilor prevăzute în titlul executoriu tertul poprit nu va face nici o altă plată sau altă operatiune care ar putea diminua suma indisponibilizată, dacă legea nu prevede altfel.

Dispozitiile alin. 2 sunt aplicabile si în cazurile în care poprirea se înfiintează asupra titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile ce se află în păstrare la unităti specializate.

Art.458. - Executorul judecătoresc va proceda la eliberarea sau distribuirea sumei de bani consemnate, numai după împlinirea termenului de 15 zile de la primirea dovezii de consemnare a acestei sume.

Creditorilor care nu locuiesc sau nu-si au sediul în localitatea unde  functionează executorul, acesta le va trimite sumele plătite de tertul poprit pe cheltuiala debitorului.

Art.459. - În cazul în care sunt înfiintate mai multe popriri si sumele cuvenite creditorilor depăsesc suma urmăribilă din veniturile debitorului, tertul poprit, în termenul prevăzut de art. 458 alin. 1, va retine si va consemna suma urmăribilă si va depune dovadâ consemnării la executorul judecătoresc. Distribuirea se va face potrivit dispozitiilor art. 562-571.

Art.460. - Dacă tertul poprit nu-si îndeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când tertul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanta de executare, în vederea validării popririi.

Instanta va cita creditorul urmăritor, debitorul si tertul poprit si, dacă din probele administrate rezultă că tertul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga tertul poprit să plătească creditorului, în limita creantei, suma datorată debitorului, iar în caz contrar, va hotărî desfiintarea popririi. Tertul poprit, care, cu rea-credintă, a refuzat să-si îndeplinească obligatiile privind efectuarea popririi, va putea fi amendat, prin aceeasi hotărâre, cu o sumă cuprinsă între 2.000.000 lei si 10.000.000 lei.

Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadentă, cât si pentru cele care vor fi scadente în viitor, validarea producându-si efectele numai la data când sumele devin scadente.

După validarea popririi tertul poprit va proceda, după caz, la consemnarea sau plata prevăzută la art. 456. În caz de nerespectare a acestor obligatii, executarea silită se va face împotriva tertului poprit, pe baza hotărârii de validare care constituie titlu executoriu.

Art.461. - Dacă poprirea a fost înfiintată asupra unor titluri de valoare sau asupra altor bunuri mobile incorporale, executorul va proceda la valorificarea lor potrivit dispozitiilor sectiunii III din prezentul capitol, tinând seama si de reglementările speciale referitoare la aceste bunuri, precum si la eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute potrivit art. 562-571."

200. Articolele 461 si 462 se abrogă.

201. Capitolul III din Cartea a V-a se va intitula "Urmărirea silită a fructelor neculese si recoltelor prinse de rădăcini" si va cuprinde articolele 463, 464, 465, 466, 469 si 470.

202. Articolul 463 va avea următorul cuprins:

"Art. 463. - Fructele neculese si recoltele prinse de rădăcini, care sunt ale debitorului, nu se pot urmări decât pe bază de titluri executorii; ele se pot însă sechestra potrivit art. 591 si următoarele."

203. Articolul 466 va avea următorul cuprins:

"Art. 466. - Dispozitiile art. 415-419, 421 si 422 se aplică în mod corespunzător."

204. Articolele 467 si 468 se abrogă.

205. Articolul 469 va avea următorul cuprins:

"Art.469. - Executorul judecătoresc va hotărî, după caz, vânzarea fructelor sau a recoltelor asa cum sunt prinse de rădăcini sau după ce vor fi culese."

206. Articolul 470 va avea următorul cuprins:

"Art.470. - Dispozitiile art. 437 si următoarele, precum si ale art. 562-571 se aplică în mod corespunzător."

207. Articolele 471-487 se abrogă.

208. Capitolul IV al Cărtii a V-a se va intitula "Urmărirea silită asupra bunurilor imobile" si va avea următorul cuprins:

 

"CAPITOLUL IV

Urmărirea silită asupra bunurilor imobile

SECTIUNEA I

Bunuri imobile care pot fi urmărite

 

Art.488. - Sunt supuse urmăririi silite imobiliare bunurile imobile.

Pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare si dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil, precum si dreptul de superficie.

Dreptul de servitute poate fi urmărit silit numai o dată cu fondul dominant căruia îi profită.

Art.489. - Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară se face pe corpuri de proprietate în întregimea lor. Se pot urmări în mod separat constructiile ce formează o proprietate distinctă de sol, drepturile privitoare la proprietatea pe etaje sau pe apartamente, precum si orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le declară imobile.

Art.490. - Urmărirea silită imobiliară se întinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii imobilului, prevăzute de Codul civil.

Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât o dată cu imobilul.

Art. 491. - Imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie nu poate fi urmărit silit înaintea urmăririi mobilelor sale.

Dispozitiile alin. 1 nu împiedică executarea silită asupra unui imobil aflat în proprietatea comună a minorului sau a persoanei puse sub interdictie si a unei persoane cu capacitate deplină de exercitiu, dacă obligatia prevăzută în titlul executoriu este comună.

Art.492. - Creditorul ipotecar poate urmări în acelasi timp si imobilele neipotecate ale debitorului său.

În cazul în care se urmăreste un imobil ipotecat înstrăinat, dobânditorul acestui bun, care nu este personal obligat pentru creanta ipotecară, poate să ceară instantei de executare urmărirea altor imobile ipotecate pentru aceeasi obligatie, aflate în posesiunea debitorului principal. Până la solutionarea cererii urmărirea imobilului ipotecat este suspendată.

Contestatia prin câre dobânditorul se opune la scoaterea la vânzare se va putea face numai în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii biroului de carte funciară prin care s-a dispus notarea în cartea funciară a somatiei de începere a urmăririi silite.

Art.493. - Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmas nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi împărteala acestora.

Creditorii personali pot urmări însă cota-parte determinată a debitorului lor din imobilul aflat în coproprietate, fără a mai fi necesar să ceară împărteala.

 

SECTIUNEA a II-a

Formalitătile premergătoare vănzării la licitatie

 

Art. 494. - Imobilele urmărite silit se valorifică prin vânzare la licitatie publică, vânzare directă si prin alte modalităti admise de lege. Dispozitiile art. 431 sunt aplicabile.

Art. 495. - În cazul în care obiectul executării silite îl formează mai multe bunuri imobile distincte ale debitorului, procedura de vânzare prin licitatie publică se va îndeplini pentru fiecare bun în parte.

Art.496. - În vederea identificării imobilului urmărit, executorul judecătoresc se va deplasa la locul unde este situat acesta si va încheia un proces-verbal de situatie. Procesul-verbal va cuprinde, pe lângă datele prevăzute la art. 504 alin. 1 pct. 1-3, 5, 6 si 14, si descrierea cât mai amănuntită a imobilului urmărit.

Art.497. - După întocmirea procesului-verbat de situatie executorul va soma pe debitor că, dacă nu va plăti, se va trece la vânzarea imobilelor cuprinse în acest proces-verbal. Somatia de plată ce va fi comunicată debitorului va cuprinde pe lângă cele arătate de art. 387 si datele de identificare a imobilului cuprinse în procesul-verbal de situatie, precum si mentiunea că s-a luat măsura înscrierii în cartea funciară.

Executorul va lua măsuri ca somaiia prevăzută la alin. 1 să fie înscrisă în cartea funciară.

Când se urmăresc mai multe imobile, înscrise la acelasi sau la birouri de carte funciară diferite, pentru o creantă garantată cu ipotecă colectivă, somatia se va înainta biroului de carte funciară la care este înscrisă ipoteca principală, care, după ce a săvârsit notările prevăzute de lege, va trimite din oficiu o copie de pe încheierile sale biroului de carte funciară secundară.

Din momentul notării somatiei în cartea funciară orice act de înstrăinare sau constituire de drepturi reale cu privire la imobilul urmărit este inopozabil, afară de cazul în care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel act ori debitorul sau dobânditorul imobilului a consemnat sumele necesare acoperirii creantelor ce se urmăresc, inclusiv dobânzile si cheltuielile de executare.

Art.498. - Închirierile sau arendările, precum si cesiunile de venituri făcute de debitor sau detinător după data înscrierii somatiei arătate la art. 497 alin. 1 nu vor fi opozabile creditorului urmăritor sau adjudecatarului.

Închirierile sau arendările anterioare înscrierii somatiei sunt opozabile, în conditiile legii, atât creditorilor urmăritori, cât si adjudecatarului.

Chiriile sau arenzile plătite debitorului urmărit înainte de scadentă nu pot fi opuse creditorilor urmăritori sau adjudecatarului decât dacă sunt constatate prin act scris cu dată certă.

Art.499. - După primirea somatiei debitorul poate cere instantei de executare, în termen de 10 zile de la comunicare, să-i încuviinteze ca plata integrală a datoriei, inclusiv dobânzile si cheltuielile de executare, să se facă din veniturile imobilului urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de 6 luni.

Instanta sesizată potrivit alin. 1 va cita părtile în camera de consiliu si se va pronunta de îndată prin încheiere irevocabilă. În caz de admitere a cererii debitorului, instanta va dispune suspendarea urmăririi silite imobiliare.

Pentru motive temeinice creditorul poate solicita instantei reluarea urmăririi înainte de expirarea termenului de 6 luni, dispozitiile alin. 2 fiind aplicabile în mod corespunzător.

 

SECTIUNEA a III-a

Vânzarea la licitatie

 

Art.500. - Dacă în termen de 15 zile de la primirea somatiei debitorul nu plăteste datoria, executorul judecătoresc va începe procedura de vânzare, executorul va stabili de îndată pretul imobilului, iar în cazul în care consideră necesar va cere părerea unui expert. Dispozitiile art. 411 alin. 3 sunt aplicabile.

Totodată, executorul va cere biroului de carte funciară să-i comunice drepturile reale si alte sarcini care grevează imobilul urmărit. Titularii acestor drepturi vor fi înstiintati despre executare si vor fi citati la termenele fixate pentru vânzarea imobilului.

Separat de pretul imobilului se va determina prin expertiză si valoarea drepturilor de uzufrucut, uz, abitatie sau servitute, dacă aceste drepturi au fost intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci; în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară se va avea în vedere valoarea acestor drepturi mentionată în cartea funciară, iar dacă nu este înscrisă, ea se va stabili, când este cazul, prin expertiză.

Art.501. - După emiterea somatiei si în tot cursul executării silite executorul judecătoresc poate numi un administrator-sechestru dacă această măsură este necesară în vederea unei mai bune administrări a imobilului urmărit, precum încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor necesare si apărarea în litigiile privitoare la acest bun. De asemenea, la cererea creditorului, executorul va numi un administrator-sechestru.

Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul sau o altă persoană fizică ori persoană juridică. Administratorul-sechestru va consemna veniturile încasate si va depune recipisa la executor.

Când administrator-sechestru este numită o altă persoană decât debitorul, executorul îi va fixa drept remuneratie o sumă, tinând seama de activitatea depusă, stabilind totodată si modalitatea de plată.

Art.502. - În cazul neîndeplinirii obligatiilor stabilite în sarcina sa, administratorul-sechestru, la cererea oricărei persoane interesate, poate fi revocat de către executorul judecătoresc.

De asemenea, la cerere, administratorul-sechestru poate fi obligat la despăgubiri de către instanta de executare.

Art. 503. - Dacă debitorul nu are alt mijloc de existentă decât veniturile imobilului urmărit, la cererea acestuia, executorul judecătoresc, prin proces-verbal, poate să-i fixeze o cotă de cel mult 20% din aceste venituri pentru traiul lui si al familiei sale.

Împotriva măsurii luate de către executorul judecătoresc cei interesati se pot adresa instantei de executare. Instanta va cita părtile în termen scurt, în camera de consiliu, si va hotărî prin încheiere irevocabilă.

Art. 504. - În termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului executorul va întocmi si va afisa publicatia de vânzare a acestuia, care va cuprinde următoarele mentiuni:

1.      denumirea si sediul organului de executare;

2. numărul dosarului de executare;

3. numele si calitatea executorului;

4. numele si domiciliul ori, după caz, denumirea si sediul debitorului si creditorului;

4.      titlul executoriu în temeiul căruia se face urmărirea imobiliară;

5.      identificarea imobilului si descrierea lui sumară;

7. pretul la care a fost evaluat imobilul;

8. mentiunea, dacă va fi cazul, că imobilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, si că, în cazul în care aceste creante nu ar fi acoperite la prima licitatie, se va proceda, în aceeasi zi, la o nouă licitatie pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi. Pretul de la care vor începe aceste licitatii va fi cel prevăzut de art. 509 alin. 3 si 4;

9. data, ora si locul vânzării la licitatie;

10. invitatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului să-i anunte executorului înainte de data stabilită pentru vânzare;

11. invitatia către toti cei care vor să cumpere imobilul să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop si, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare;

12. mentiunea că ofertantii sunt obligati să depună, până la termenul de vânzare, o cautiune reprezentând 10% din pretul la care a fost evaluat imobilul;

13. data afisării publicatiei de vânzare;

14. semnătura si stampila executorului judecătoresc. Termenul stabilit pentru vânzare nu va fi mai scurt de 30 de zile si nici mai lung de 60 de zile de la afisarea publicatiei de vânzare la locul unde va avea loc licitatia.

Publicatia de vânzare se va afisa la sediul organului de executare si al instantei de executare, la locul unde se află imobilul urmărit, la sediul primăriei în a cărei rază teritorială este situat imobilul, precum si la locul unde se desfăsoară licitatia, dacă acesta este altul decât locul unde este situat imobilul.

Executorul judecătoresc, la cererea celui interesat, va anunta vânzarea la licitatie si într-un ziar de largă circulatie.

Debitorul va fi înstiintat despre data, ora si locul vânzării.

Dispozitiile art. 439 alin. 2 sunt aplicabile.

Art.505. - În cazul în care se urmăreste imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdictie, o copie de pe publicata de vânzare a imobilului se depune si la parchetul de pe lângă instanta de executare.

Art. 506. - Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitatie sunt obligate să depună la Casa de Economii si Consemnatiuni, la dispozitia executorului judecătoresc, până la termenul stabilit pentru vânzare, o cautiune reprezentând 10% din pretul la care a fost evaluat imobilul. Dovada consemnării va fi atasată ofertei de cumpărare.

Nu au obligatia de a depune cautiunea prevăzută la alin. 1 creditorii care au creante în rang util, potrivit ordinii de preferintă prevăzute de art. 563 si 564.

De asemenea, sunt dispensate de cautiunea prevăzută la alin. 1 persoanele care, împreună cu debitorul, detin imobilul urmărit în proprietate comună pe cote-părti.

Art. 507. - Vânzarea se face la sediul organului de executare sau al instantei de executare ori la locul unde este situat imobilul sau în orice alt loc, dacă se consideră că este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. În comune vânzarea se poate efectua si la sediul primăriei în raza căreia este situat imobilul.

Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.

Art. 508. - Vânzarea la licitatie se face în mod public si se va tine separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate.

Dacă mai multe corpuri de proprietate sunt grevate cu aceeasi ipotecă sau dacă corpul de proprietate este compus din mai multe parcele, executorul judecătoresc va putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmăritor, ca vânzarea să se facă în acelasi timp pentru mai multe corpuri de proprietate sau separat pentru fiecare parcelă în parte.

În cazul când corpurile de proprietate sau parcelele se vând separat, ordinea vânzării lor va fi arătată de debitor, iar fi lipsa unei asemenea mentiuni, va fi stabilită de executor.

Art.509. - Licitatia începe prin citirea de către executor a publicatiei de vânzare si a ofertelor primite până la acea dată.

Executorul va oferi spre vânzare imobilul, prin trei strigări succesive, la intervale de timp care să permită optiuni si supralicitări, pornind de la pretul oferit care este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea potrivit art. 500 alin. 2 sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest pret.

Dacă imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitatie sau servitute intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vânzare strigările vor începe de la pretul cel mai mare oferit sau, în lipsă, de la cel fixat în publicatie, scăzut cu valoarea acestor drepturi socotită potrivit art. 500 alin. 4.

Dacă din cauza existentei drepturilor arătate la alin. 3 nu s-a putut obtine un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare înscrise anterior, socotite după datele din cartea funciară, executorul judecătoresc va relua în aceeasi zi licitatia pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi; în acest caz, strigările vor începe de la pretul mentionat în publicatia de vânzare, fără scăderea arătată în alin. 3.

În cazul în care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 60 de zile, pentru care se va face o nouă publicatie în conditiile art. 504 alin. 3. La acest termen licitatia va începe de la pretul de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat. Dacă nu se obtine pretul de începere a licitatiei, la acelasi termen bunul va fi vândut la cel mai mare pret oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă pretul de la care începe licitatia.

Art.510. - Executorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitatie, a oferit pretul de vânzare potrivit dispozitiilor art. 509. La pret egal va fi preferat cel care are un drept de preemtiune asupra bunului urmărit.

În toate cazurile, creditorii urmăritori sau intervenienti nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un pret mai mic de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat.

Art. 511. - Executorul va întocmi un proces-verbal despre desfăsurarea si rezultatul fiecărei licitatii. În procesul-verbal vor fi mentionati toti cei care au participat la licitatie, sumele oferite de fiecare participant, precum si adjudecatarul imobilului. Procesul-verbal va fi semnat de executor, creditor, debitor si de adjudecatar.

Art.512. - Adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia executorului judecătoresc în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, tinându-se seama de cautiunea depusă în contul pretului.

Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa în contul pretului, fiind obligat, dacă este cazul, să depună diferenta de pret. Dacă există alti creditori care au un drept de preferintă în conditiile art. 563 si 564, el va depune până la concurenta pretului de adjudecare si suma necesară pentru plata creantelor lor, în măsura în care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret.

Art.513. - Dacă adjudecatarul nu depune pretul în termenul prevăzut de art. 512 alin. 1, imobilul se va scoate din nou în vânzare în contul acestuia, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferentă de pret. Adjudecatarul va putea să achite la termenul de licitatie pretul oferit initial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie.

Dacă la noul termen de licitatie imobilul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului.

Suma datorată potrivit alin. 1 si 2 de fostul adjudecatar se stabileste de executor prin procesul-verbal de licitatie, care constituie titlu executoriu. Această sumă se va retine cu precădere din cautiunea depusă.

Art.514. - După adjudecarea imobilului către unul dintre participantii la licitatie, executorul, la cerere, va dispune restituirea cautiunilor depuse de ceilalti participanti, procedând, când este cazul, potrivit dispozitiilor art. 513 alin. 3.

Art.515. - La cererea adjudecatarului, executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate stabili plata pretului în rate, numărul acestora, cuantumul si data scadentei lor, precum si suma care se plăteste de îndată drept avans.

SECTIUNEA a IV a

Actul de adjudecare

 

Art.516. - După plata integrală a pretului sau a avansului prevăzut de art. 515, dacă imobilul a fost vândut cu plata în rate, executorul, pe baza procesului-verbal de licitatie, va întocmi actul de adjudecare, care va cuprinde următoarele mentiuni:

1.      denumirea si sediul organului de executare;

2. numele si calitatea executorului;

3. numărul si data procesului-verbal de licitatie;

4. numele si domiciliul sau, după caz, denumirea si sediul debitorului si adjudecatarului;

5. pretul la care s-a vândut si modalitatea de achitare în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata în rate;

6. mentiunea, dacă este cazul, că imobilul s-a vândut grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, ori, după caz, liber de aceste drepturi, în conditiile prevăzute de art. 509 alin. 3 si 4;

7. datele de identificare a imobilului;

8. mentiunea că actul de adjudecare este titlu de proprietate si că poate fi înscris în cartea funciară;

9. mentiunea că, pentru creditor, actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteste diferenta de pret, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata pretului în rate;

10. semnătura si stampila executorului, precum si semnătura adjudecatarului.

Art. 517. - Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda dobânditorului spre a-i servi ca titlu de proprietate si pentru a fi înscris în cartea funciară.

În cazul în care imobilul a fost vândut cu plata pretului în rate, executorul va înainta un exemplar al actului de adjudecare biroului de carte funciară pentru a înscrie în cartea funciară interdictia de înstrăinare si grevare a imobilului până la plata integrală a pretului si a dobânzii corespunzătoare.

Executorul va preda, totodată, un exemplar al actului de adjudecare creditorului urmăritor, care îi va servi ca titlu executoriu împotriva cumpărătorului, dacă acesta nu plăteste diferenta de pret.

 

SECTIUNEA a V-a

Efectele adjudecării

           

Art. 518. - Prin actul de adjudecare proprietatea imobilului sau, după caz, un alt drept real care a făcut obiectul urmăririi silite se transmite de la debitor la adjudecatar. De la această dată adjudecatarul are dreptul la fructe si venituri, datorează dobânzile până la plata integrală a preiului si suportă toate sarcinile imobilului.

Prin intabulare adjudecatarul dobândeste dreptul de a dispune de imobilul vândut, potrivit regulilor de carte funciară.

De la data intabulării imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creantă, creditorii putându-si realiza aceste drepturi numai din pretul obtinut. Dacă pretul de adjudecare se plăteste în rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate.

Ipotecile si celelalte sarcini reale se vor radia din oficiu, afară de cele pentru care adjudecatarul ar conveni să fie mentinute; de asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, dacă vânzarea s-a făcut în conditiile prevăzute de art. 509 alin. 4, toate notările făcute cu urmărirea silită, precum si interdictia de înstrăinare sau de grevare, dacă există.

Dacă imobilul a fost cumpărat cu plata pretului în rate, cumpărătorul nu îl va putea înstrăina sau greva, fără încuviintarea creditorilor urmăritori, înainte de plata integrală a pretului.

Art. 519. - Locatiunea si celelalte acte juridice privitoare la imobil rămân în fiintă sau, după caz, încetează, potrivit legii.

Plătile făcute înainte de scadentă de către locatar sau alte persoane interesate sunt supuse dispozitiilor art. 498 alin. 3.

 

SECTIUNEA a VI-a

Dispozitii speciale

 

Art.520. - Orice cerere de evictiune, totală sau partială, privind imobilul adjudecare va prescrie în termen de 3 ani de la data înscrierii actului de adjudecare în cartea funcîară. Această prescriptie curge si împotriva dispărutilor, minorilor si persoanelor puse sub interdictie.

Art.521. - În cazul în care cererea de evictiune este introdusă înainte de împărteala pretului de adjudecare, instanta de executare, la solicitarea adjudecatarului, va putea să suspende, cu sau fără cautiune, împărteala pretului până la judecarea definitivă a cererii de eviciiune.

Art. 522. - Dacă a fost evins total sau partial, adjudecatarul îl poate actiona pe debitorul urmărit pentru a fi despăgubit.

În măsura în care nu se poate îndestula de la debitor, adjudecatarul îi poate actiona pe creditorii care au încasat pretul de adjudecare, în limita sumei încasate de acestia.

Art. 523. - În tot cursul executării silite asupra bunurilor imobile, debitorul sau altă persoană interesată poate obtine desfiintarea măsurilor asigurătorii sau de executare, consemnând la dispozitia creditorului urmăritor întreaga valoare a creantei, cu toate accesoriile si cheltuielile de executare.

Dispozitiile art. 428 alin. 2-4 se aplică în mod corespunzător.

În cazul în care cererea este admisă, instanta, cu acordul debitorului, va dispune si eliberarea sumei în mâinile creditorului."

209. Articolele 524-561 se abrogă.

210. Capitolul V din Cartea a V-a se va intitula "Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executarea silită" si va avea următorul cuprins:

 

"CAPITOLUL V

Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executarea silită

 

Art.562. - Suma de bani realizată prin executarea silită se eliberează creditorului urmăritor până la acoperirea integrală a drepturilor sale, iar suma rămasă disponibilă se predă debitorului.

Art.563. - În cazul în care executarea silită a fost pornită de mai multi creditori sau când, până la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus si alti creditori titlurile lor, executorul judecătoresc procedează la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferintă, dacă legea nu prevede altfel:

a) creantele reprezentând cheltuieli de judecată, pentru măsuri asigurătorii sau de executare silită, pentru conservarea bunurilor al căror pret se distribuie, precum si orice alte cheltuieli făcute în interesul comun al creditorilor;

b) creantele reprezentând salarii si alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru întretinerea si îngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea sau întărirea sănătătii, ajutoarele de deces, acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum si creantele reprezentând obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integritătii corporale sau a sănătătii;

c) creantele rezultând din obligatia de întretinere, alocatii pentru copii sau obligatia de plată a altor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existentă;

d) creantele bugetare provenite din impozite, taxe, contributii si din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;

e) creantele rezultând din împrumuturi acordate de stat;

f) creantele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietătii publice prin fapte ilicite;

g) creantele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii sau executări de lucrări, precum si din chirii sau arenzi;  h) creantele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat aau bugetelor locale;

i) alte creante.

În cazul creantelor care au aceeasi ordine de preferintă, dacă legea nu prevede altfel, suma realizată se repartizează între creditori proportional cu creanta fiecăruia.

Art. 564. - Dacă există creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi de preferiniă conservate, în conditiile prevăzute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului, creantele lor vor fi plătite înaintea creantelor prevăzute la art. 563 alin. 1 lit. a).

Art.565. - Dobânzile si penalitătile sau alte asemenea accesorii ale creantei principale vor urma ordinea de preferintă a acestei creante.

Art. 566. - În cazul în care unul dintre titlurile depuse de creditorii urmăritori contine obligatia debitorului de a plăti o sumă de bani în mod periodic, iar bunurile rămase în patrimoniul debitorului după efectuarea executării sau veniturile sale nu asigură plata în viitor a ratelor datorate, executorul judecătoresc sau partea interesată va sesiza instanta în circumscriptia căreia se face executarea. Instanta va stabili suma globală cu care creditorul va participa la distribuirea sumei realizate prin urmărire. Încheierea se dă cu citarea părtilor si este supusă numai recursului.

Dacă debitorul a decedat si se constată că, în raport cu numărul mostenitorilor, locul unde acestia se găsesc, modul în care s-a făcut împărteala mostenirii sau cu alte asemenea împrejurări, plata în rate a creantelor este greu de realizat, instanta poate, la cererea creditorului, să procedeze potrivit alin. 1, stabilind suma totală ce se cuvine creditorului, precum si suma pe care o va plăti fiecare mostenitor în parte.

Art.567. - Creantele conditionale sau afectate de un termen suspensiv se vor plăti potrivit ordinii de preferintă prevăzute de art. 563.

Dacă conditia este rezolutorie, nu se va putea elibera creditorului suma cuvenită decât dacă acesta va da o cautiune sau va constitui o ipotecă în favoarea celor care ar trebui să se folosească de această sumă în cazul îndeplinirii conditiei.

Dacă conditia este suspensivă, suma cuvenită creditorului va fi distribuită creditorilor care vin după acesta, dacă acestia vor da o cautiune sau vor constitui o ipotecă pentru a garanta restituirea sumei primite în caz de îndeplinire a conditiei.

În cazul în care creditorii prevăzuti la alin. 2 si 3 nu dau o cautiune sau nu constituie o ipotecă, suma se va consemna la Casa de Economii si Consemnatiuni până la îndeplinirea conditiei rezolutorii sau suspensive.

Art. 568. - Dacă creanta este afectată de un termen suspensiv, aceasta se va plăti chiar dacă termenul nu s-a împlinit. Când o astfel de creantă este fără dobândă, plata înainte de termen nu se va face decât dacă se scade dobânda cuvenită până la împlinirea termenului. Dacă însă creditorul nu este de acord să se facă scăderea, partea sa se va consemna la Casa de Economii si Consemnatiuni, pentru a fi sliberată la împlinirea termenului.

Art.569. - Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare se poate face numai după trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei, când executorul va proceda, după caz, la eliberarea sau distribuirea acesteia, cu citarea părtilor si a creditorilor care si-au depus titlurile.

În cazul valorificării bunurilor grevate de un drept de gaj ori ipotecă, sau de alte drepturi reale dobândite după înscrierea vreunei garantii reale asupra acestor bunuri, despre care a luat cunostintă în conditiile art. 425 ori art. 500 alin. 3, executorul este obligat să încunostinteze din oficiu pe creditorii în favoarea cărora au fost constituite aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea pretului.

În acest caz, titularii drepturilor de uzufruct, uz, abitatie si servitute, stinse prin adjudecare, vor fi trecuti în ordinea înscrierii cu valoarea acestor drepturi înscrise în cartea funciară, iar dacă nu este înscrisă, cu valoarea determinată potrivit art. 500 alin. 4, care poate fi contestată în conditiile art. 570 alin. 2.

Art.570. - Despre eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, executorul va întocmi de îndată un proces-verbal, care se va semna de persoanele interesate care sunt prezente.

Cel nemultumit de modul stabilit pentru eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare poate cere executorului să consemneze obiectiile sale în procesul-verbal, care poate fi contestat în termen de 3 zile. Contestatia suspendă de drept eliberarea sau, după caz, distribuirea. Judecata ei se face de urgentă si cu precădere, cu citarea în termen scurt a părtilor.

Art.571. - După întocmirea procesului-verbal prevăzut de art. 570 alin. 1 nici un creditor nu mai este în drept să ceară a participa la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită."

211. Capitolul VI din Cartea a V-a se va intitula "Predarea silită a bunurilor si executarea silită a altor obligatii de a face sau de a nu face" si va avea următorul cuprins:

 

"CAPITOLUL VI

Predarea silită a bunurilor si executarea silită a altor obligatii de a face sau de a nu face

SECTIUNEA I

Dispozitii commune

 

Art.572. - În cazul în care obligatia debitorului prevăzută în titlul executoriu constă în predarea unui bun ori a folosintei acestuia, în desfiintarea unei constructii, plantatii sau a altei lucrări ori în îndeplinirea oricărei alte activităti stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu execută de bunăvoie obligatia sa în termenul prevăzut în somatie, executorul sau, după caz, creditorul, în raport cu împrejurările cauzei si natura obligatiei ce se execută, va proceda fie la executarea silită, fie va sesiza instanta de executare în vederea aplicării unei amenzi civile.

Art. 573. - Dacă creditorul justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire, presedintele instantei de executare va putea dispune, prin încheiere irevocabilă, dată fără citarea părtilor, ca executarea silită a obligatiilor prevăzute la art. 572 să se facă de îndată, fără somatie.

Art.574. - Dacă în titlul executoriu nu s-a stabilit ce sumă urmează a fi plătită ca echivalent al valorii lucrului în cazul imposibilitătii predării acestuia, instanta de executare, la cererea creditorului, va stabili această sumă prin hotărâre dată cu citarea părtilor.

Hotărârea este executorie si este supusă recursului. Suspendarea executării acestei hotărări nu se va putea obtine decât cu consemnarea sumei stabilite.

Dispozitiile art. 428 sunt aplicabile în mod corespunzător.

Pe baza cererii prevăzute la alin. 1 instanta va putea înfiinta măsuri asigurătorii.

 

SECTIUNEA a II-a

Predarea silită a bunurilor mobile

 

Art.575. - Dacă partea obligată să predea un bun mobil, determinat prin calitate si cantitate, nu-si îndeplineste obligatia în termen de o zi de la primirea somatiei, predarea lui se va face prin executare silită.

Art.576. - În vederea executării silite a obligatiei prevăzute la art. 575, executorul judecătoresc va ridica bunul urmărit de la debitor sau de la persoana la care se află, punându-l pe creditor în drepturile sale, stabilite prin titlul executoriu.

Art. 577. - Executorul judecătoresc va încheia, în conditiile art. 388, un proces-verbal despre îndeplinirea executării, stabilind totodată cheltuielile de executare pe care urmează să le plătească debitorul. Procesul-verbal constituie titlu executoriu în privinta cheltuielilor de executare stabilite în sarcina debitorului.

 

SECTIUNEA a III-a

Predarea silită a bunurilor immobile

 

Art.578. - Dacă partea obligată să părăsească ori să predea un imobil nu-si îndeplineste această obligatie în termen de 5 zile de la primirea somatiei, ea va fi îndepărtată prin executare silită, iar imobilul va fi predat celui îndreptătit.

Art.579. - În vederea executării silite a obligatiei prevăzute la art. 578, executorul judecătoresc va soma pe debitor să părăsească de îndată imobilul, iar în caz de împotrivire, va elibera imobilul cu ajutorul fortei publice, punând pe creditor în drepturile sate.

Art.580. - Dacă executarea priveste un imobil în care se găsesc bunuri mobile ce nu formează obiectul executării si pe care debitorul nu le ridică singur, executorul va încredinta aceste bunuri în păstrarea unui custode, pe cheltuiala debitorului.

Art.5801. - Despre îndeplinirea executării potrivit prevederilor prezentei sectiuni. executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal, dispozitiile art. 577 fiind aplicabile.

 

SECTIUNEA a IV-a

Executarea silită a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face

 

Art.5802. - Dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligatie de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la primirea somatiei, creditorul poate fi autorizat de instanta de executare, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părtilor, să o îndeplinească el însusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului.

Art.5803. - Dacă obligatia de a face nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi civile. Instanta sesizată de creditor poate obliga pe debitor, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părtilor, să plătească, în favoarea statului, o amendă civilă de la 200.000 lei la 500.000 lei, stabilită pe zi de întârziere până la executarea obligatiei prevăzute în titlul executoriu.

Pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea obligatiei prevăzute la alin. 1, creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese. Dispozitiile art. 574 sunt aplicabile în mod corespunzător.

Art.5804. - Dispozitiile prevăzute în sectiunea de fată sunt aplicabile în mod corespunzător si în cazul când titlul executoriu cuprinde o obligatie de a nu face.

Creditorul va putea cere instantei de executare să fie autorizat, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părtilor, să desfiinteze el însusi sau prin alte persoane, dacă este cazul, pe socoteala debitorului, lucrările făcute de acesta împotriva obligatiei de a nu face.

Art.5805. - În cazurile prevăzute de art. 5802 si 5804, dacă debitorul se opune la executarea obligatiei de către creditor, acesta va putea obtine, prin intermediul executorului judecătoresc, concursul organelor de politie, jandarmerie sau al altor agenti ai foriei publice, după caz."

212. Cartea a VI-a se va intitula "Proceduri speciale"

213. Alineatul 3 al articolului 581 va avea următorul cuprins:

"Ordonanta va putea fi dată si fără citarea părtilor si chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precădere. Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare".

214. Articolul 582 va avea următorul cuprins

“Art. 582. - Ordonanta este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronuntare, dacă s-a dat cu citarea părtilor, si de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.

Instanta de recurs poate suspenda executarea până la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cautiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta.

Recursul se judecă de urgentă si cu precădere, cu citarea părtilor. Dispozitiile art. 581 alin. 3 referitoare la amânarea pronuntării si redactarea ordonantei sunt aplicabile.

Împotriva executării ordonantei presedintiale se poate face contestatie."

215. Alineatul 3 al articolului 584 va avea următorul cuprins:

"Dacă hotărârea nu se poate reface pe calea arătată la alin. 1 si 2, se va trece la refacerea ei de către instanta de apel, potrivit dispozitiilor art. 583."

216. Alineatul 4 al articolului 584 va avea următorul cuprins:

“Dacă dosarul, inclusiv hotărârea, nu se poate reface nici potrivit alin. 3, instanta de apel va judeca din nou pricina în fond. Pentru judecata din nou a cauzei, părtile sunt obligate să facă dovada că între ele a existat litigiul ce face obiectul rejudecării si că acesta a fost solutionat prin hotărâre judecătorească. Dovada se va face cu orice înscrisuri sau extrase din registrele ori din alte evidente ale instantei judecătoresti sau ale altor autorităti."

217. Articolul 585 va avea următorul cuprins:

"Art.585. - "Instanta care a pronuntat hotărârea dispărută va proceda în toate cazurile la refacerea acesteia potrivit dispozitiilor art. 583 si 584.

Dacă în cursul judecătii a fost găsită hotărârea dispărută, cererea va fi respinsă.

De asemenea, dacă ulterior judecătii hotărârea dispărută a fost găsită, hotărârea refăcută potrivit dispozitiilor arătate, la alin. 1 va fi anulată de către instanta care a pronuntat-o."

218. Capitolul IV din Cartea a VI-a se va intitula "Măsurile asigurătorii" si va avea următorul cuprins:

 

"CAPITOLUL IV

Măsurile asigurătorii

SECTlUNEA I

Sechestrul asigurător

 

Art. 591. - Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creantă este constatată prin act scris si este exigibilă, poate solicita înfiintarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, dacă dovedeste că a intentat actiune. EI poate fi obligat la plata unei cautiuni în cuantumul fixat de către instantă.

Acelasi drept îl are si creditorul a cărui creantă nu este constatată în scris, dacă dovedeste că a intentat actiune si depune, o dată cu cererea de sechestru, o cautiune de jumătate din valoarea reclamată.

Instanta poate încuviinta sechestrul asigurător chiar dacă creanta nu este exigibilă, în cazurile în care debitorul a micsorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările promise ori atunci cînd este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să-si ascundă ori să-si risipească averea. În aceste cazuri, creditorul trebuie să dovedească îndeplinirea celorlalte conditii prevăzute de alin. 1 si să depună o cautiune al cărei cuantum va fi fixat de către instantă.

Art. 592. - Cererea de sechestru asigurător se adresează instantei care judecă procesul.

Instanta va decide de urgentă, în camera de consiliu, fără citarea părtilor, prin încheiere executorie, fixând totodată, dacă este cazul, cuantumul cautiunii si termenul înăuntrul căruia urmează să fie depusă aceasta. Încheierea este supusă numai recursului, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de urgentă si cu precădere, cu citarea în termen scurt a părtilor.

Dispozitiile art. 581 alin. 3 privitoare la pronuntarea si redactarea hotărârii se aplică atât la solutionarea cererii, cât si la judecarea recursului.

Nedepunerea cautiunii în termenul fixat de instantă atrage desfiintarea de drept a sechestrului. Aceasta se constată prin încheiere irevocabilă, dată fără citarea părtilor.

 . - Măsura sechestrului asigurător se aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc, potrivit regulilor privitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.

În cazul bunurilor mobile, executorul va aplica sechestrul asupra bunurilor urmăribile numai în măsura necesară realizării creantei.

Sechestrul asigurător pus asupra unui imobil se va înscrie de îndată în cartea funciară. Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv.

Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului cel interesat va putea face contestatie.

Art.594. - Dacă debitorul va da, în toate cazurile, garantie îndestulătoare, instanta va putea ridica, la cererea debitorului, sechestrul asigurător. Cererea se solutionează în camera de consiliu, de urgentă si cu citarea în termen scurt a părtilor, prin încheiere supusă numai recursului în termen de 5 zile de la pronuntare. Recursul se judecă de urgentă si cu precădere. Dispozitiile art. 592 alin. 3 se aplică în mod corespunzător.

Art. 595. - În cazul în care cererea principală, în temeiul căreia a fost încuviintată măsura asigurătorie, a fost anulată, respinsă sau perimată prin hotărâre irevocabilă, debitorul poate cere ridicarea măsurii de către instanta care a încuviintat-o. Asupra cererii instanta se pronuntă prin încheiere irevocabilă, dată fără citarea părtilor. Dispozitiile art. 593 se aplică în mod corespunzător.

Art. 596. - Valorificarea bunurilor sechestrate nu se va putea face decât după ce creditorul a obtinut titlul executoriu.

 

SECTlUNEA a II-a

Poprirea asigurătorie

 

Art.597. - Poprirea asigurătorie se poate înfiinta asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în conditiile stabilite de art. 591.

Dispozitiile art. 592-595 se aplică în mod corespunzător.

 

SECTIUNEA a III-a

Sechestrul judiciar

 

Art.598. - Ori de câte ori există un proces asupra proprietătii sau altui drept real principal, asupra posesiunii unui bun mobil sau imobil, ori asupra folosintei sau administrării unui bun proprietate comună, instanta competentă pentru judecarea cererii principale va putea să încuviinteze, la cererea celui interesat, punerea sub sechestru judiciar a bunului, dacă această măsură este necesară pentru conservarea dreptului respectiv.

Art. 599. - Se va putea, de asemenea, încuviinta sechestrul judiciar, chiar fără a exista proces:

1. asupra unui bun pe care debitorul îl oferă pentru liberarea sa;

2. asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice să se teamă că va fi sustras, distrus ori alterat de posesorul său actual;

3. asupra unor bunuri mobile care alcătuiesc garantia creditorului, când acesta învederează insolvabilitatea debitorului său ori când are motive temeinice să bănuiască că debitorul va fugi ori să se teamă de sustrageri sau deteriarări.

În aceste cazuri, competentă este instanta în circumscriptia căreia se află bunul.

Art. 600. - Cererea de sechestru judiciar se judecă de urgentă, cu citarea părtilor. În caz de admitere, instanta va putea să oblige pe reclamant la darea unei cautiuni, iar în cazul bunurilor imobile se va proceda potrivit art. 593 alin. 3. Încheierea este supusă numai recursului, în termen de 5 zile de la pronuntare. Dispozitiile art. 592 alin. 3 se aplică în mod corespunzător.

Paza bunului sechestrat va fi încredintată persoanei desemnate de părti de comun acord, iar în caz de neîntelegere, unei persoane desemnate de instantă, care va putea fi chiar detinătorul bunului. În acest scop, executorul judecătoresc se va deplasa la locul situării bunului ce urmează a fi pus sub sechestru si-l va da în primire, pe bază de proces-verbal, administratorului-sechestru. Un exemplar al procesului-verbal va fi înaintat si instantei care a încuviintat măsura.

Administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare si administrare, va încasa orice venituri si sume datorate si va putea plăti datorii cu caracter curent, precum si cele constatate prin titlu executoriu. De asemenea, el va putea sta în judecată în numele părtilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru, dar numai cu autorizarea prealabilă a instantei care l-a numit.

Dacă administrator-sechestru a fost numită o altă persoană decât detinătorul, instanta va fixa, pentru activitatea depusă, o sumă drept remuneratie, stabilind totodată si modalitătile de plată.

Art.601. - În cazuri urgente, presedintele instantei va putea numi, prin încheiere irevocabilă dată fără citarea părtilor, un administrator provizoriu până la solutionarea cererii de sechestru judiciar."

219. Alineatul 1 al articolului 612 va avea următorul cuprins:

"Cererea de divort va cuprinde, pe lângă cele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, numele copiilor minori născuti din căsătorie sau care se bucură de situatia legală a copiilor născuti din căsătorie."

220. Alineatul 6 al articolului 612 va avea următorul cuprins:

"Interogatoriul nu poate fi cerut pentru dovedirea motivelor de divort."

221. Articolele 643-673 se abrogă.

222. După capitolul VII din Cartea a VI-a se introduce capitolul VII1, intitulat "Procedura împărtelii judiciare", cu următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL VII1

Procedura împărtelii judiciare

 

Art.6731. - Judecarea oricărei cereri de împărteală privind bunuri asupra cărora părtile au un drept de proprietate comună se face cu procedura prevăzută în capitolul de fată, în afara cazurilor în care legea stabileste o altă procedură.

Art.6732. - Reclamantul este obligat să arate în cerere persoanele între care urmează a avea loc împărteala, titlul pe baza căruia se cere împărteala, toate bunurile supuse împărtelii, evaluarea lor, locul unde acestea se află, precum si persoana care le detine sau le administrează.

Art.6733. - La prima zi de înfătisare, dacă părtile sunt prezente, instanta le va cere declaratii cu privire la fiecare dintre bunurile supuse împărtelii si va lua act, când este cazul, de recunoasterile si acordul lor cu privire la existenta bunurilor, locul unde se află si valoarea acestora.

Art.6734. - În tot cursul procesului instanta va stărui ca părtile să împartă bunurile prin bună învoială.

Dacă părtile ajung la o întelegere cu privire la împărtirea bunurilor, instanta va hotărî potrivit învoielii lor. Împărteala se poate face prin bună învoială si dacă printre cei interesati se află minori sau persoane puse sub interdictie, însă numai cu încuviintarea prealabilă a autoritătii tutelare, precum si, dacă este cazul, a ocrotitorului legal.

În cazul în care întelegerea priveste împărtirea numai a anumitor bunuri, instanta va lua act de această învoială si va pronunta a hotărâre partială, continuând procesul pentru celelalte bunuri.

Dispozitiile art. 271-273 sunt aplicabile.

Art.6735. - Dacă părtile nu se învoiesc, instanta va stabili bunurile supuse împărtelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecăruia si creantele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii fată de altii. Dacă se împarte o mostenire, instanta va mai stabili datoriile transmise prin mostenire, datoriile si creantele comostenitorilor fată de defunct, precum si sarcinile mostenirii.

Instanta va face împărteala în natură. În temeiul celor stabilite potrivit alin. 1, ea procedează la formarea loturilor si la atribuirea lor. În cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o sumă de bani.

Art.6736. - Dacă pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de măsurătoare, evaluare si altele asemenea, pentru care instanta nu are date suficiente, ea va da o încheiere prin care va stabili elementele arătate la art. 6735 alin. 1, întocmind în mod corespunzător minuta prevăzută de art. 258. Prin aceeasi încheiere instanta va dispune efectuarea unei expertize pentru formarea loturilor.

Raportul de expertiză va arăta evaluarea si criteriile avute în vedere la stabilirea acesteia, va indica dacă bunurile pot fi comod partajabile în natură si în ce mod anume, propunând loturile ce urmează să fie atribuite.

Art.6737. - În cazul în care, după pronuntarea încheierii prevăzute de art. 6736 alin. 1, dar mai înainte de pronuntarea hotărârii de împărteală, se constată că există si alti coproprietari sau că au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse împărtelii, fără ca, privitor la acesti coproprietari sau la acele bunuri, să fi avut loc o dezbatere contradictorie, instanta va putea da o nouă încheiere, care va cuprinde, după caz, si coproprietarii sau bunurile omise. În aceleasi conditii instanta poate, cu consimtământul tuturor coproprietarilor, să scoată un bun care a fost cuprins din eroare în masa de împărtit.

Art.6738. - Încheierile prevăzute la art. 6736 alin. 1 si art. 6737 pot fi atacate cu apel mai înainte de pronuntarea hotărârii, dacă apelul priveste stabilirea calitătii de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecăruia ori masa bunurilor supuse împărtelii. Dacă aceste încheieri nu au fost atacate în ceea ce priveste stabilirea calitătii de coproprietar, cotaparte cuvenită fiecăruia ori masa bunurilor supuse împărtelii, ele nu mai pot fi supuse apelului o dată cu hotărârea asupra fondului procesului.

Art. 6739. - La formarea si atribuirea loturilor,instanta va tine seama, după caz, si de acordul părtilor, mărimea cotei-părti ce se cuvine fiecăruia din masa bunurilor de împărtit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia părtilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărteala, au făcut constructii, îmbunătătiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea.

Art.67310. - În cazul în care împărteala în natură a unui bun nu este posibilă sau ar cauza o scădere importantă a valorii acestuia ori i-ar modifica în mod păgubitor destinatia economică, la cererea unuia dintre coproprietari, instanta, prin încheiere, îi poate atribui provizoriu întregul bun. Dacă mai multi coproprietari cer să li se atribuie bunul, instanta va tine seama de criteriile prevăzute la art. 6739. Prin încheiere ea va stabili si termenul în care coproprietarul căruia i s-a atribuit provizoriu bunul este obligat să depună sumele ce reprezintă cotele-părti cuvenite celorlalti coproprietari.

Dacă coproprietarul căruia i s-a atribuit provizoriu bunul depune, în termenul stabilit, sumele cuvenite celorlalti coproprietari, instanta, prin hotărârea asupra fondului procesului; îi va atribui bunul.

În cazul în care coproprietarul nu depune în termen sumele cuvenite celorlalti coproprietari, instanta va putea atribui bunul altui coproprietar, în conditiile prezentului articol.

La cererea unuia dintre coproprietari, instanta, tinând seama de împrejurările cauzei, pentru motive temeinice, va putea să-i atribuie bunul direct prin hotărârea asupra fondului procesului, stabilind totodată sumele ce se cuvin celorlalti coproprietari si termenul în care este obligat să le plătească.

Art.67311. - În cazul în care nici unul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului ori, desi acesta a fost atribuit provizoriu, nu s-au depus, în termenul stabilit, sumele cuvenite celorlalti coproprietari, instanta, prin încheiere, va dispune vânzarea bunului, stabilind totodată dacă vânzarea se va face de către părti prin bună învoială ori de către executorul judecătoresc.

Dacă s-a dispus ca vânzarea bunului să se facă de părti prin bună învoială, instanta va stabili si termenul în care aceastâ va fi efectuată. Termenul nu poate fi mai mare de 6 luni. La împlinirea termenului părtile vor prezenta instantei dovada vânzării.

În cazul în care vânzarea prin bună învoială nu se realizează în termenul prevăzut de alin. 2, instanta, prin încheiere, va dispune ca vânzarea să fie efetuată de executorul judecătoresc.

Încheierile prevăzute în prezentul articol pot fi atacate separat cu apel. Dacă nu au fost astfel atacate, aceste încheieri nu mai pot fi supuse apelului o dată cu hotărârea asupra fondului procesului.

Art.67312. - După rămânerea irevocabilă a încheierii prin care s-a dispus vânzarea bunului de către executorul judecătoresc, acesta va proceda la efectuarea vânzării la licitatie publică.

Executorul va fixa termenul de licitatie, care nu va putea depăsi 30 de zile pentru bunurile mobile si 60 de zile pentru bunurile imobile, socotite de la data primirii încheierii, si va înstiinta coproprietarii despre data, ora si locul vânzării.

Pentru termenul de licitatie a bunurilor mobile executorul va întocmi si va afisa publicatia de vânzare cu cel putin 5 zile înainte de acel termen.

În cazul vânzării unui bun imobil, executorul va întocmi si va afisa publicatia de vânzare cu cel putin 30 de zile înainte de termenul de licitatie.

Coproprietarii pot conveni ca vânzarea bunurilor să se facă la orice pret oferit de participaritii la licitaiie.

Dispozitiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu dispozitiile capitolelor II, III si IV din Cartea a V-a privind vânzarea la licitatie a bunurilor mobile si imobile.

Art.67313. - La cererea uneia dintre părti instanta poate proceda la împărteala bunurilor pentru care nu a dispus vânzarea potrivit art. 67311.

Art. 67314. - În toate cazurile, asupra cererii de împărteală instanta se va pronunta prin hotărâre.

Sumele depuse de unul dintre coproprietari pentru ceilalti, precum si cele rezultate din vânzare vor fi împărtite de instantă potrivit dreptului fiecărui coproprietar.

În cazul în care împărteala nu se poate realiza în nici una dintre modalitătile prevăzute de lege, instanta va hotărî închiderea dosarului."

223. Articolele 692-697 se abrogă.

224. În Cartea a VI-a, după articolul 720 se introduce capitolul XIV, intitulat "Dispozitii privind solutionarea litigiilor în materie comercială", cu următorul cuprins:

 

"CAPITOLUL XIV

Dispozitii privind solutionarea litigiilor in materie comercială

 

Art.7201. - În procesele si cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca solutionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte.

În scopul arătat la alin. 1, reclamantul va convoca partea adversă, comunicându-i în scris pretentiile sale si temeiul lor legal, precum si toate actele doveditoare pe care se sprijină acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire, prin felegramă, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigură transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face si prin înmânarea înscrisurilor sub semnătură de primire.

Data convocării pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate potrivit alin. 2.

Rezultatul concilierii se va consemna într-un înscris cu arătarea pretentiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere al fiecărei părti.

Înscrisul despre rezultatul concilierii ori, în cazul în care pârâtul nu a dat curs convocării prevăzute la alin. 2, dovada că de la data primirii acestei convocări au trecut 30 de zile se anexează la cererea de chemare în judecată.

Art.7202. - În procesele si cererile în materie comercială părtile sau reprezentantii lor pot fi asistati de experti ori de alti specialisti.

Art. 7203. - Cererea de chemare în judecată va cuprinde:

a) numele, domiciliul sau resedinta părtilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar;

b) numele si calitatea celui care angajează partea si ale celui care o reprezintă în litigiu, anexându-se dovada calitătii;

c) obiectul si valoarea cererii, precum si calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare;

d) motivele de fapt si de drept, precum si probele pe care se întemeiază cererea;

e) semnătura părtii sau a reprezentantului acesteia, după caz.

La cererea de chemare în judecată se vor anexa copii certificate de pe toate înscrisurile pe care reclamantul îsi întemeiază pretentiile, mentionându-se care dintre aceste înscrisuri au fost comunicate în conditiile prevăzute de art. 7201 alin. 2.

Art.7204. - La primirea cererii de chemare în judecată potrivit art. 1 14, când este cazul, reclamantului i se va pune în vedere să depună orice act invocat în sustinerea cererii, care nu a fost comunicat pârâtului la convocarea pentru conciliere.

Pârâtul va fi citat cu mentiunea că este obligat să depună întâmpinare la dosarul cauzei cu cel putin 5 zile înainte de termenul de judecată, iar în procesele urgente, cu cel putin 3 zile. Întâmpinarea va avea cuprinsul prevăzut de art. 115, mentionându-se si datele arătate la art. 7203 alin. 1 lit. a) si b).

Judecătorii vor verifica efectuarea procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru fiecare termen si, când este cazul, vor lua măsuri de refacere a acestor proceduri, precum si pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura înstiintarea părtilor pentru înfătisarea la termen.

Încheierea privind luarea măsurilor prevăzute de art. 1141 alin. 6, în cazul proceselor si cererilor în materie comercială, poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronuntare, dacă a fost dată cu citarea părtilor, si de la comunicare, dacă a fost dată fără citarea lor.

Art.7205. - Dacă pârâtul are pretentii împotriva reclamantului derivând din acelasi raport juridic, el poate face cerere reconventională. În cazul litigiilor prevăzute de art. 7201 nu este necesară o altă încercare de conciliere.

Cererea reconventională trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute pentru cererea de chemare în judecată si va fi introdusă în cadrul termenului prevăzut pentru depunerea întâmpinării.

În cazul în care pârâtul a introdus cerere reconventională, reclamantul va depune întâmpinare până la prima zi de înfătisare. La cererea părtii interesate, instanta, tinând seama de complexitatea cauzei, poate fi ca un termen scurt pentru completarea întâmpinării, precum si pentru studierea acesteia de către pârât.

Art.7206. - Procesele si cererile în materie comercială se judecă cu precădere. Instanta este datoare să asigure, potrivit legii, realizarea drepturilor si obligatiilor procesuale ale părtilor, precum si desfăsurarea cu celeritate a procesului.

Când procedura de citare este legal îndeplinită, judecata, chiar si asupra fondului, poate continua în sedintă publică sau în camera de consiliu, în ziua următoare sau la termene scurte, succesive, date în cunostinta părtilor. La aceste termene instanta poate stabili, pentru parte sau pentru cel care o reprezintă, îndatoriri în ceea ce priveste prezentarea dovezilor cu înscrisuri, relatii scrise răspunsul scris la interogatoriul comunicat potrivit art. 222, asistarea si concursul la efectuarea în termen a expertizelor, precum si orice alte demersuri necesare solutionării cauzei.

Pentru motive temeinice, alte termene se vor acorda numai în cazul în care judecata nu poate continua potrivit alin. 2.

Art.7207. - În cursul judecătii asupra fondului procesului, instanta va stărui pentru solutionarea lui, în tot sau în parte, prin întelegerea părtilor. Întelegerea se constată prin hotărâre irevocabilă si executorie.

Art.7208. - Hotărârile date în primă instantă privind procesele si cererile în materie comercială sunt executorii si sunt supuse numai recursului.

Art.7209. - Pentru hotărârea judecătorească dată în materie comercială, care se aduce la îndeplinire prin executare silită, hotărârea redactată potrivit art. 261 alin. 1 si 2, purtând mentiunea că este irevocabilă, constituie titlu executoriu, fără efectuarea altor formatităti.

Art.72010. - Litigiile privind desfăsurarea activitătii în scopul privatizării prin înstrăinare de bunuri ori alte valori din patrimoniul societătilor comerciale sau al altor persoane juridice cu capital de stat, precum si litigiile privind drepturile si obligatiile contractate în cadrul acestei activităti se solutionează de către instantele care au competenta de judecată a proceselor si cererilor în materie comercială, potrivit dispozitiilor procedurale aplicabile în această materie."

225. Articolul 725 va avea următorul cuprins:

"Art.725. - Dispozitiile legii noi de procedură se aplică, din momentul intrării ei în vigoare, si proceselor în curs de judecată începute sub legea veche, precum si executărilor silite începute sub acea lege.

Procesele în curs de judecată la data schimbării competentei instantelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instante. În caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispozitiile legii noi privitoare la competentă sunt pe deplin aplicabile.

Hotărârile pronuntate înainte de intrarea în vigoare a legii noi rămân supuse căilor de atac si termenelor prevăzute de legea sub care au fost pronuntate.

Actul de procedură îndeplinit înainte de intrarea în vigoare a legii noi rămâne supus dispozitiilor vechii legi. În cazul în care acest act de procedură ar putea fi anulat potrivit legii vechi, el nu va fi mentinut, chiar dacă potrivit legii noi ar fi valabil."

226. Articolul 727 va avea următorul cuprins:

"Art.727. - Ori de câte ori prin alte legi se face trimitere la dispozitii abrogate sau modificate din cuprinsul acestui cod, trimiterea se va socoti făcută, când este cazul, la dispoziiiile corespunzătoare care le înlocuiesc."

227. Articolul 733 va avea următorul cuprins:

"Art.733. - Amenzile aplicate în temeiul prevederilor codului de fată se execută de către executorii judecătoresti, potrivit dispozitiilor legale privind executarea silită a creantelor bugetare."

Art.II. - Amenzile prevăzute în Codul de procedură civilă, precum si limitele valorice de stabilire a competentei materiale a instantelor judecătoresti în cazurile prevăzute de lege vor putea fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.

Art. III. - Următorii termeni din Codul de procedură civilă se înlocuiesc astfel:

- "ajutor de primar" cu "viceprimar";

- "casă de depuneri" cu "Casa de Economii si Consemnatiuni";

- "datornic" cu "debitor";

- "despărtenie" cu "divort";

- "executiune", "executie”; cu "executare";

- faptele de căpetenie" cu "faptele esentiale";

- "interogatorul" cu "interogatoriul";

- "miscător cu "mobil";

- "mort" cu "defunct";

- "nemiscător" cu "imobil";

- "nevârstnic" cu "minor";

- "notarul comunei" cu "secretarul primăriei";

- "pecete" cu "sigiliu";

- "pensie alimentară" cu "pensie de întretinere";

- "sorocite" cu "fixate";

- "tălmaci" cu "interpret";

- "vârstnic" cu "major".

Termenii "consiliu judiciar" si "jurământul" - ca mijloc de probă - se elimină din tot cuprinsul Codului de procedură civilă.

În vederea republicării, Ministerul Justitiei este autorizat să înlocuiască sau să elimine, după caz, si alti termeni sau expresii, pentru actualizarea redactării textelor în conformitate cu terminologia consacrată de dispozitiile legale în vigoare si pentru corelarea cu normele privind ortografia limbii române.

Art. IV. - Prescriptiile care au început să curgă înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pentru a căror împlinire ar trebui să treacă mai mult de 3 ani, se vor împlini după trecerea unui termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgeniă.

Art. V. În cazul imobilelor neînscrise în cartea funciară, până la deschiderea cărtilor funciare în conditiile prevăzute de Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, formalitătile de publicitate privind urmărirea silită imobiliară si luarea măsurilor asigurătorii se fac cu aceleasi efecte juridice în vechile documente de publicitate imobiliară.

Art. VI. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 87/1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

"(5) Cererile privitoare la nulitatea sau la desfacerea adopiiei sunt supuse acelorasi reguli de competentă ca si cele pentru încuviintarea acesteia."

2. La articolul 22, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

"(6) Hotărârile date în cauzele având ca obiect nulitatea si desfacerea adoptiei nu sunt supuse apelului."

Art. VII. - Articolele 58, 59, 60 si 61 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, se modifică si vor avea următorul cuprins:

"Art. 58. - Dacă unitatea apreciază că greva a fost declarată ori continuă cu nerespeetarea legii, ea se poate adresa tribunalului în a cărui circumscriptie îsi are sediul unitatea cu o cerere prin care se solicită instantei încetarea grevei.

Art. 59. - Tribunalul fixează termen pentru solutionarea cererii de încetare a grevei, care nu poate fi mai mare de 3 zile de la data înregistrării acesteia, si dispune citarea părtilor.

Art.60. - (1) Tribunalul examinează cererea prin care se solicită încetarea grevei si pronuntă de urgentă o hotărâre prin care, după caz:

a) respinge cererea unitătii;

b) admite cererea unitătii si dispune încetarea grevei ca fiind ilegală.

(2) Hotărârile pronuntate de tribunal sunt definitive.

Art.6l. - (1) Tribunalul si Curtea de apel solutionează cererea sau, după caz, recursul, potrivit procedurii prevăzute pentru soluiionarea conflictelor de muncă.

(2) În cazul în care dispune încetarea grevei ca fiind ilegală, instantele, la cererea celor interesati, pot obliga persoanele vinovate de declansarea grevei ilegale la plata unor despăgubiri."

Art. VIII. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

- art. 1126, 1127 si 1824 - 1836 din Codul civil;

- Legea LX/1881 privitoare la executarea silită imobiliară, cu modificările ulterioare;

- Decretul-lege nr. 603/1943 pentru simplificarea procedurii împărtelilor judiciare;

- art. 889-909 din Codul comercial;

- art. 72 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare;

- orice alte dispozitii contrare.

Art. IX. - Prezenta ordonantă de urgeniă intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. X. - Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, inclusiv cele din prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ministerul Justitiei este singurul autorizat să editeze si să publice, în volum, după textul publicat în Monitorul Oficial al României, editia oficială a Codului de procedură civilă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul justitiei,

Valeriu Stoica

 

Bucuresti, 14 septembrie 2000.

Nr. 138.