MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 486   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 5 octombrie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

158. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992

 

367. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992

*

159. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

 

368. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

*

160. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2000 pentru aderarea României la Conventia internatională privind pregătirea, răspunsul si cooperarea în caz de poluare cu hidrocar- buri, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990

 

369. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2000 pentru aderarea României la Conventia internatională privind pregătirea, răspunsul si cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990

*

162. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

371. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

36. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

837. - Hotărâre privind transmiterea imobilului, monument istoric, Palatul de la Potlogi în administrarea   Centrului National de Cultură Mogosoaia si schimbarea denumirii acestui centru în "Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului"

 

838. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea  Oficiului National al Cinematografiei prin Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor "România-Film" Bucuresti în proprietatea publică a orasului Sulina si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sulina, judetul Tulcea

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

228. - Decizie privind alegerea presedintelui Consiliului National al Audiovizualului

 

LEGI   SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul

din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiemprie 1992

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 15 din 27 ianuarie 2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 13 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 29 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Bucuresti, 3 octombrie 2000.

Nr. 158.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2000

pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale , privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969,

încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea  României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1990, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2000.

Nr. 367.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial

si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 89 din 30 august 1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, adoptată în temeiul art. 1 lit. L pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 31 august 1999, cu următoarele modificări:

1. La articolul 3, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"b) importul si exportul din/către tările care nu sunt parte la Protocolul de la Montreal al echipamentelor care contin substantele chimice mentionate la pct. 1 lit. a)-h) din anexă, al tehnologiilor care nu pot functiona continuu fără aport de substante chimice prevăzute la pct. 1 si 4 din anexă, precum si al produselor obtinute cu ajutorul acestor substante, indiferent dacă ele mai contin sau nu astfel de substante;"

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Se interzice producerea pe teritoriul României, inclusiv în zonele libere, a substantelor chimice prevăzute la pct. 4 din anexă."

3. La articolul 12, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"(5) Acordul de mediu se eliberează agentilor economici, persoane juridice, abilitati pentru activitatea de import al deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu."

4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - La cererea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului sau a personalului administratiei publice locale cu atributii de control în domeniu, importatorii, exportatorii si persoanele care comercializează substantele prevăzute în anexă si echipamente sau produse are contin substantele mentionate la pct. 1 lit. a)-h) si pct. 4 din anexă sunt obligati să prezinte pentru inspectie factura sau declaratia vamală, precum si acordul de mediu în baza căruia s-a efectuat operatiunea."

5. La articolut 17, litera d) a punctului 2) va avea următorul cuprins:

“d) nerespectarea dispozitiilor art. 3 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) si ale art. 14, precum si depăsirea cantitătitor stabilite la art. 3 alin. (3)."

6. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I."

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 3 octombrie 2000.

Nr. 159.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1999

privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2000.

Nr. 368.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2000 pentru aderarea României

la Conventia internatională privind pregătirea, răspunsul si cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 14 din 27 ianuarie 2000 pentru aderarea României la Conventia internatională privind pregătirea, răspunsul si cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 12 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 29 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Bucuresti, 3 octombrie 2000.

Nr. 160.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2000

pentru aderarea României la Conventia internatională privind pregătirea, răspunsul si cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2000 pentru aderarea României la Conventia internatională privind pregătirea, răspunsul si cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2000.

Nr. 369.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind,aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/1999 pentru modificarea

si completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor ronnâni pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172 din 5 noiembrie 1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 9 noiembrie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Bucuresti, 3 octombrie 2000.

Nr. 162.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr: 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2000.

Nr. 371.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/1996

privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 39 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezerrta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat Tănase Barde, apartinând Grupului parlamentar Partidul National Tărănesc Crestin Democrat, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică, si sigurantă natională.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2000.

Nr. 36.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului, monument istoric, Palatul de la Potlogi în administrarea

Centrului National de Cultură Mogosoaia si schimbarea denumirii acestui centru în "Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului"

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului, monument istoric, Palatul de la Potlogi, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Complexului National Muzeal "Curtea Domnească" din Târgoviste în administrarea Centrului National de Cultură Mogosoaia.

(2) Centrul National de Cultură Mogosoaia, institutie publică de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii, se reorganizează prin extinderea activitătii si va avea denumirea "Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului".

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1) se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între institutiile interesate, la valoarea de inventar a imobilului.

Art. 3. - (1) Patrimoniul Complexului National Muzeal "Curtea Domnească" din Târgoviste se diminuează în mod corespunzător cu valoarea de inventar a bunului imobil, iar patrimoniul institutiei "Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului" se măreste în mod corespunzător cu aceeasi valoare.

(2) Personalul care deserveste imobilul prevăzut la art. 1 alin. (1) va fi preluat de institutia "Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului" si se consideră transferat. Acesta va fi atestat pe post pe baza examinării profesionale efectuate în scopul evaluării aptitudinilor si competentei necesare pentru îndeplinirea noilor atributii.

Art. 4. - Regulamentul de organizare si functionare a institutiei publice de cultură "Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului" se aprobă prin ordin al ministrului culturii în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Punctul 46 al capitolului II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 19 martie 1998, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

 

II. Institutii publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat

"46.

Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat"

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 21 septembrie 2000.

Nr. 837.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Palatului de la Potlogi

 

Denumirea imobilului care se transmite

Adresa

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Palatul de la Potlogi

Comuna Potlogi, judetul Dâmbovita

Complexul National Muzeal "Curtea Domnească" din Târgoviste

Institutia "Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului"

· Suprafata totală a terenului = 23.251,29 m2

· Suprafata construită = 2.623 m2

· Suprafata desfăsurată = 3.415,25 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea

Oficiului National al Cinematografiei prin Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor "România-Film" Bucuresti în proprietatea publică a orasului Sulina si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sulina, judetul Tulcea

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în orasul Sulina, Str. I nr. 196, judetul Tulcea, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Oficiului National al Cinematografiei prin Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor "România-Film" Bucuresti în proprietatea publică a orasului Sulina si în administrarea Consiliului Local al Orasului 'Sulina, judetul Tulcea.

Art. 2. - (1) Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Consiliul Local al Orasului Sulina va asigura reabilitarea clădirii si conditiile necesare pentru proiectii cinematografice.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

Presedintele Oficiului National al Cinematografiei,

Stere Gulea

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Lászlo Bórbely,

secretar de stat ,

Ministrul firtantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 21 septembrie 2000.

Nr. 838.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Oficiului National al Cinematografiei prin Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor "România-Film" Bucuresti, care se transmite în proprietatea publică a orasului Sulina si în administrarea

Consiliului Local al Orasului Sulina, judetul Tulcea

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Sulina, Str. I nr. 196, judetul Tulcea

Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor "România-Film" Bucuresti

Consiliul Local al Orasului Sulina, judetul Tulcea

· Suprafata construită = 473 m2,

· Suprafata desfăsurată = 473 m2

 · Suprafata terenului aferent = 527 m2

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind alegerea presedintelui Consiliului National al Audiovizualului

 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. 1 si 2 si ale art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

Consiliul National al Audiovizualului decide:

 

Articol unic. - Se alege, începând cu data de 21 septembrie 2000, în functia de presedinte al Consiliului National al Audiovizualuiui domnul Serban Madgearu.

 

Sotir Caragată

Mircea Diaconu

Attila Gasparik

Dan Grigore

Serban Madgearu

Mircea Sorin Moldovan

Ecaterina Oproiu

Răsvan Popescu

Serban Pretor

Gabriela Stoica

Antoaneta Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2000.

Nr. 228.