MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 491   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 9 octombrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

149. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări, peste fluviul Dunărea

 

855. - Hotărâre pentru aprobarea dotării Ministerului Justitiei cu un autoturism pentru activitătile specifice

 

860. - Hotărâre privind tipărirea titlurilor de proprietate pentru terenurile forestiere

 

861. - Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 383/1997 privind organizarea si functionarea prefecturilor

 

884. - Hotărâre privind derularea împrumutului extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe piata extemă de capital, denominată în euro

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

7. - Ordin pentru punerea în aplicarea Regulamentului nr. 4/2000 privind organizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare

la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră intre cele două tări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 114 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Adrian Marinescu,

secretar de stat

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

László Borbély,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 septembrie 2000.

Nr. 149.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare,

juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviarj de frontieră între cele două tări, peste fluviul Dunărea

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, în calitate de părti contractante,

recunoscând relatiile de prietenie, cooperare si vecinătate existente între cele două tări si dorind să promoveze în continuare aceste relatii prin dezvoltarea infrastructurii de transport ce asigură legăturile dintre cele două tări, care are o semnificatie specială pentru integrarea lor europeană, în conformitate cu acordurile internationale în vigoare privind îmbunătătirea retelei de transport curopean si regional,

reafirmând continutul Minutei comune a întâlnirii dintre delegatiile guvernelor român si bulgar, desfăsurată în prezenta Coordonatorului special al Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, domnul Bodo Hombach, si a Comisarului european, domnul Gunter Verheugen, la Bruxelles la 7 februarie 2000,

bazându-se pe întelegerile din Documentul expertilor (Bruxelles, 23 februarie 2000), elaborat de grupurile de experti ai guvernelor României si Republicii Bulgaria, precum si ai Comisiei Europene asupra alegerii unui amplasament exact pentru podul dintre România si Bulgaria peste fluviul Dunărea, pe traseul ramurii sudice a Coridorului paneuropean de transport nr. IV, în conformitate cu Raportul final privind evaluarea necesitătilor în domeniul infrastructurii de transport  (TINA) din luna octombrie 1999,

hotărâte să aplice Declaratia Guvernului României si Guvernului Republicii Bulgaria privind construirea unui pod peste fluviul Dunărea, la Vidin-Calafat, semnată la 27 martie 2000 la Bucuresti de prim-ministrii celor două tări, Excelenta sa domnul Mugur Constantin Isărescu si Excelenta sa domnul Ivan Kostov,

urmărind să convină aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări, peste fluviul Dunărea,

au hotărât următoarele:

 

ARTICOLUL 1

În întelesul prezentului acord:

- părti contractante înseamnă Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria;

- teritoriul părtii contractante înseamnă teritoriul României sau teritoriut Republicii Bulgaria;

- Obiectiv înseamnă podul propriu-zis si cele două sisteme de infrastructură conexă până la punctele de legătură cu infrastructurile rutiere si feroviare existente pe teritoriile părtilor contractante;

- infrastructură conexă înseamnă infrastructura situată pe teritoriile părtilor contractante, care face legătura dintre pod si infrastructurile rutiere si feroviare de acces existente;

- puncte de legătură înseamnă punctele în care infrastructura conexă întâlneste infrastructura de acces existentă;

- infrastructură de acces înseamnă infrastructura feroviară si rutieră existentă pe teritoriile părtilor contractante, situată pe traseul Coridorului de transport paneuropean nr. IV, astfel cum a fost definit în Raportul final TINA.

 

ARTICOLUL 2

1. Părtile contractante convin să construiască un pod mixt de frontieră între România si Republica Bulgaria la km 796 +/- 1 km al fluviului Dunărea. Un amplasament de rezervă este recomandat la km 787 +/- 1 km al fluviului Dunărea, în cazul în care studiul de proiect ar identifica dificultăti neasteptate fată de amplasamentul preferat.

2. Obiectul prezentului acord este Obiectivul.

ARTICOLUL 3

1. În decurs de două luni de la semnarea prezentului acord partea bulgară va elabora si va coordona, împreună cu partea română, cu Comisia Europeană si cu institutiile finantatoare potentiale, termenii de referintă (TOR) pentru dezvoltarea proiectului tehnic al Obiectivului.

2. Pe lângă termenii de referintă (TOR) sus-mentionati partea bulgară va elabora si va coordona, împreună cu partea română, cu Comisia Europeană si cu institutiile finantatoare potentiale, Proiectul de calendar pentru proiectarea si constructia Obiectivului.

3. Fiecare etapă a proiectului tehnic si a constructiei Obiectivului va fi convenită de comun acord de părtile contractante, pe bază de reciprocitate.

4. Proiectul tehnic al Obiectivului va fi conform legislatiei si standardelor relevante ale Uniunii Europene.

5. Amplasamentul exact al podului, astfel cum rezultă din prev~derile art. 2 paragraful 1, în lirnitele unei arii de 2 km, si profilul său tipologic în sectiune transversală vor 'fi stabilite în final prin planul de amenajare teritorială si proiectul preliminar al Obiectivului, cu acordul păriilor contractante.

6. În procesul elaborării proiectului preliminar va fi făcută o evaluare a impactului de mediu (EIM), în conformitate cu legislatia în vigoare în România si în Bulgaria, precum si cu directivele Uniunii Europene privind EIM.

 

ARTICOLUL 4

Părtile contractante vor adopta, până cel mai târziu la data intrării în functiune a Obiectivului, măsuri menite să evite strangulările de-a lungul infrastructurii rutiere si feroviare de acces, fiecare pe teritoriul său, pe traseul Coridorului de transport paneuropean nr. IV, astfel cum a fost definit prin Raportul finat TINA.

 

ARTICOLUL 5

Părtile contractante vor conveni înfiintarea unui sistem comun de control vamal la ambele capete ale podului. Controlul vamal comun al transportului rutier va fi efectuat pe teritoriul român iar cel al transportului feroviar, pe teritoriul bulgar. Angajamentul realizării unui sistem comun de control vamal va fi stabilit printr-un acord bilateral.

 

ARTICOLUL 6

1. Partea bulgară va asigura finantarea pentru proiectul preliminar al Obiectivului, inclusiv evaluarea impactului de mediu.

2. Partea bulgară va asigura finantarea pentru constructia podului, precum si pentru proiectul tehnic si constructia infrastructurii conexe de pe teritoriul bulgar.

 

ARTICOLUL 7

Partea română va asigura finantarea pentru proiectul tehnic si constructia infrastructurii conexe de pe teritoriul român.

 

ARTICOLUL 8

Toate activitătile prevăzute la art. 6 si 7 vor fi desfăsurate în conformitate cu cerintele legislatiei României si Bulgariei, referitoare la infrastructura respectivă, precum si cu acquisul comunitar relevant si cu cerintele institutiilor finantatoare potentiale. Va fi încurajată participarea firmelor nationale la toate activitătile. Aceste activităti vor fi desfăsurate într-o manieră deschisă si transparentă.

 

ARTICOLUL 9

1. Exploatarea Obiectivului presupune colectarea de taxe, care vor fi considerate venituri ale părtilor contractante. Nivelul taxelor va fi convenit de părtile contractante.

2. Veniturile colectate din exploatarea Obiectivului vor fi distribuite proportional cu sumele investite de părtile contractante pentru proiectarea si construirea Obiectivului, luându-se în calcul plata împrumuturilor si a altor tipuri de finantare a părtilor contractante.

3. Fondurile investite de fiecare parte contractantă vor fi calculate pe baza:

- valorilor indicate în contractele de proiectare tehnică a Obiectivului;

- costurilor finale ale constructiei Obiectivului.

4. Finantările nerambursabile provenite din fondurile de preaderare ale Uniunii Europene ar trebui considerate drept contributie a părtii contractante respective.

 

ARTICOLUL 10

Fiecare parte contractantă va asigura terenul de constructie pe teritoriul său, care va fi exonerat de orice drepturi reale sau de orice alte pretentii de drept de proprietate ale tertilor (inclusiv pentru facilitătile existente si instalatiile apartinând Obiectivului) si va facilita accesul la acesta, în conformitate cu programul de constructie.

 

ARTICOLUL 11

1. O dată cu punerea podului în functiune:

- România va deveni proprietarul acelei părti de pod situate între malul românesc al fluviului si mijlocul podului dintre cele două maluri;

- Republica Bulgaria va deveni proprietarul acelei, părti de pod situate între malul bulgăresc al fluviului si mijlocul podului dintre cele două maluri.

2. Prevederile paragrafului anterior nu vor prejudicia aplicarea prevederilor art. 9.

3. O dată cu punerea în functiune a podului fiecare parte contractantă va luă măsuri de întretinere a acelei părti de pod aflate în proprietatea sa.

 

ARTICOLUL 12

1. Părtile contractante vor stabili o comisie mixtă compusă din reprezentantii lor, care să coordoneze toate activitătile referitoare la proiectarea si construirea Obiectivului, pe baza deciziilor luate de ele în acest domeniu. Vor putea fi invitati să ia parte în comisia mixtă reprezentanti ai Comisiei Europene, Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Comisiei Dunării si ai altor organisme implicate în evolutia Obiectivului.

2. Comisia mixtă va avea 2 copresedinti, la nivel de adjunct de ministru, desemnati de fiecare parte contractantă.

3. Comisia mixtă va adopta regulile sale de procedură.

4. În vederea facilitării activitătii sale si pentru a rezolva în mod eficient problemele specifice, comisia mixtă poate, dacă se consideră necesar, să organizeze grupuri de lucru mixte, compuse din membrii săi.

5. Membrilor comisiei mixte si altor persoane autorizate li se va garanta accesul liber la Obiectiv.

 

ARTICOLUL 13

1. În scopul punerii în aplicare a prezentului acord si a altor acorduri bilaterale subsecvente, în vederea asigurării accesului la Obiectiv în timpul tuturor etapelor constructiei, precum si pentru a controla si a conduce activitătile, fiecare parte contractantă va prezenta ceteilalte părti contractante o listă cu reprezentantii săi autorizati.

2. Fiecare parte contractantă, în conformitate cu legislatia sa, va garanta reprezentantilor sus-mentionati accesul pe teritoriul său pentru a desfăsura activitătile necesare referitoare la Obiectiv.

 

ARTICOLUL 14

Autoritătile competente ale părtilor, contractante vor încheia acorduri bilaterale subsecvente stabilind:

- modul si durata recuperării complete a fondurilor investite în Obiectiv;

- organismul care va stabili modul de colectare si de distribuire a veniturilor;

- organismul însărcinat cu auditul general (calcularea si contabilitatea costurilor etc.);

- valoarea activelor dobândite si aflate în proprietatea României si Republicii Bulgaria;

- alte probleme legate de exploatarea, întretinerea si repararea Obiectivului.

 

ARTICOLUL 15

Orice divergente privind interpretarea si/sau punerea în aplicare a prezentului acord si a acordurilor bilaterale subsecvente vor fi rezolvate de comisia mixtă. În cazul în care comisia mixtă nu poate solutiona divergentele, acestea vor fi solutionate prin negocieri între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 16

Părtile contractante vor transmite copii de pe prezentul acord si de pe acordurile bilaterale subsecvente Comisiei Europene si Biroului Coordonatorului special al Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

 

ARTICOLUL 17

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile contractante îsi vor fi comunicat reciproc îndeplinirea procedurilor lor legale interne, necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.

2. Prezentul acord poate fi modificat sau amendat pe baza unei întelegeri reciproce scrise între părtile contractante. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

 

ARTICOLUL 18

Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 20 (douăzeci) de_ani. Valabilitatea sa se va prelungi în mod automat pe noi perioade de câte 5 (cinci) ani.

Semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, bulgară si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergente de interpretare a acordului textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Petre Roman,

ministru de stat, ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Nadejda Mihailova,

ministrul afacerilor externe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea dotării Ministerului Justitiei cu un autoturism pentru activitătile specifice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale notei din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă dotarea Ministerului Justitiei cu un autoturism necesar pentru desfăsurarea activitătii Biroului central pentru expertize tehnice judiciare.

Art. 2. - Achizitionarea autoturismului prevăzut la art. 1 se face din fondurile constituite din veniturile extrabugetare ce revin Ministerului Justitiei - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, prevăzute la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000.

Art. 3. - Se aprobă un consum lunar de carburanti de 400 litri pentru autoturismul prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul justitiei,

Gheorghe Mocuta,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 28 septembrie 2000.

Nr. 855.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind tipărirea titlurilor de proprietate pentru terenurile forestiere

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Tipărirea titlurilor de proprietate pentru terenurile forestiere se asigură de Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" - Sucursala poligrafică "Bucurestii Noi".

Art. 2. - Tarifele pentru serviciile realizate de Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" Sucursala poligrafică "Bucurestii Noi" pentru titlurile de proprietate tipărite se stabilesc prin negociere de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, cu avizul Oficiului Concurentei.

Art. 3. - Titlurile de proprietate se tipăresc conform modelului prezentat în anexa nr. 59 la Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului si

modului de atribuire a titlurilor de proprietate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, republicat, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului asigură din bugetul alocat pentru anul 2000 sumele necesare pentru tipărirea titlurilor de proprietate pentru terenurile forestiere.

Art. 5. Titlurile de proprietate tipărite se eliberează gratuit, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 79 din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, republicat, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Lucian Silaghi,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Seful Oficiului Concurentei,

Dan Ionescu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2000.

Nr. 860.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 383/1997 privind organizarea si functionarea prefecturilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 383/1997 privind organizarea si functionarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"(2) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al prefecturilor judetelor, respectiv a municipiului Bucuresti, este de 1.482, exclusiv demnitarii si cabinetele acestora. Numărul maxim de posturi al fiecărei prefecturi se aprobă prin ordin al ministrului functiei publice."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 28 septembrie 2000.

Nr. 861.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind derularea împrumutului extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni

pe piata externă de capital, denominată în euro

 

În temeiul prevederilor art. 18 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă lansarea de către Ministerul Finantelor a unei emisiuni de obligatiuni pe piata externă de capital, denominată în euro, în limita sumei de 150 milioane euro, necesară în vederea finantării deficitului bugetului de stat. Lansarea emisiunii este condusă de Deutsche Bank AG, conform prospectului de emisiune elaborat de Ministerul Finantelor.

Art. 2. - Valuta obtinută din acest împrumut, exclusiv costurile aferente emisiunii care se deduc din valoarea împrumutului, va fi virată în contul de valută al Ministerului Finantelor deschis la Banca Natională a României si va fi utilizată de Ministerul Finantelor pe măsura necesitătilor privind finantarea deficitului bugetului de stat.

Art. 3. - Plata dobânzilor, a ratelor de capital si a altor costuri aferente emisiunii se suportă din bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat,

presedintele Consiliului de Coordonare

Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 5 octombrie 2000.

Nr. 884.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 4/2000

privind organizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

în temeiul art. 13 si 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă punerea în aplicare a Regulamentului. nr. 4/2000 privind organizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Regulamentul nr. 4/2000 privind organizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare intră în vigoare la data de 1 seprembrie 2000.

(2) La data intrării în vigoare a Regulamentului nr. 4/2000 se abrogă Ordinul nr. 277/1998 pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/1998, privind organizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 23 decembrie 1998.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului nr. 4/2000 Secretariatul general si Directia pentru organizarea, salarizarea si gestiunea resurselor umane vor propune spre aprobare Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si vor organiza concursuri si atestări pe post, corespunzător noii organigrame.

Art. 4. - Secretariatul general si Directia pentru organizarea, salarizarea si gestiunea resurselor umane vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

ALEXANDRU-MIREL TARIUC

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 7.

 

REGULAMENTUL Nr.4/2000

privind organizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

Art. 1. - Comisia Natională a Valorilor Mobiliare este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, a cărei autoritate se exercită pe întregul teritoriu al României.

Art. 2. - Comisia Natională a Valorilor Mobiliare are drept misiune:

a) de a favoriza buna functionare a pietei valorilor mobiliare;

b) de a asigura protectia investitorilor contra practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;

c) de a realiza informarea, detinătorilor de valori mobiliare si a publicului asupra persoanelor care fac apel în mod public la economii bănesti si asupra valorilor emise de acestea;

d) de a stabili cadrul activitătii intermediarilor si agentilor pentru valori mobiliare, regimul asociatiilor profesionale constituite de acestia si al organismelor însărcinate cu asigurarea functionării pietei valorilor mobiliare.

Art. 3. - Cheltuielile privind functionarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sunt finantate integral din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/1999 privind finantarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 139/1999.

Art. 4. - Structura organizatorică (organigrama) a Comisiei Natioriale a Valorilor Mobiliare, numărul de posturi, atributiile de conducere si de executie ale personalului său se stabilesc de către aceasta în temeiul art. 13 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori.

Art. 5. - (1) În structura organizatorică a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pot functiona departamente, directii, servicii, birouri si oficii. Serviciile, birourile si oficiile din cadrul departamentelor se înfiintează prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

(2) Numărul maxim de posturi este de 250, exclusiv demnitarii.

Art. 6. - Comisia Natională a Valorilor Mobifiare îsi modifică, îsi completează si îsi perfectionează structura organizatorică corespunzător cerintelor privind optimizarea îndeplinirii atributiilor cu care a fost învestită prin lege.

Art. 7. - Comisia Natională a Valorilor Mobiliare are în dotare un număr de autoturisme stabilit conform prevederilor legale si normativelor proprii.

Art. 8. - Anexa cuprinzând structura organizatorică a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare face parte integrantă din prezentul regulament.