MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 512   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 19 octombrie 2000

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

                  Decizia nr. 97 din 18 mai 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

                  132. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap privind depunerea declaratiei lunare de către persoanele juridice cu privire la plata obligatiilor fată de bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap

 

                  659. - Ordin al ministrului transporturilor privind actualizarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Rutieră Română A.R.R.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr.97

din 18 mai 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernulul nr. 4011999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

                  Ioan Muraru - presedinte

                  Costică Bulai - judecător

                  Constantin Doldur - judecător

                  Kozsokár Gábor - judecător

                  Nicolae Popa - judecător

                  Lucian Stângu - judecător

                  Florin Bucur Vasilescu - judecător

                  Paula C. Pantea - procuror

                  Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

 

                  Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Gabriel Cristea si Arina Ioana Cristea în Dosarul nr. 16.372/1999 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

                  La apelul nominal se constată lipsa părtilor: Gabriel Cristea, Arina Ioana Cristea, Rodica Maria Cleja Cerna si Gheorghită Mihalcea, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

                  Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată. Se apreciază că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu contravine Constitutiei, ci, dimpotrivă, aceste dispozitii au scoput de a proteja chiriasii din imobilele restituite fostilor proprietari atât în baza Legii nr. 112/1995, cât si prin hotărâri judecătoresti.

                  CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

                  Prin Încheierea din 27 octombrie 1999, pronuntată în Dosarul nr. 16.372/1999, Judecătoria Sectorulul 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvemulul nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Gabriel Cristea si Arina Ioana Cristea într-o cauză - având ca obiect evacuarea acestora din locuintă.

                  În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 "contravin dispozitiilor art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (2), art. 22 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 51, art. 54, art. 114 alin. (4) si art. 128 din Constitutie. Dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 încalcă în mod flagrant dispozitiile principiale ale Constitutiei cu privire la: egalitatea în drepturi a cetătenilor, egalitatea acestora în fata legii, Declaratia Universală a Drepturilor Omului, dreptul de acces la justitie, dreptul la viată si integritate fizică si psihică, dreptul la un nivel de trai decent, obligativitatea respectării legilor, dreptul de acces la căile de atac în justitie."

                  Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prin dispozitiile ordonantei criticate nu se încalcă principiile si drepturile constitutionale garantate prin art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (2), art. 22 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 51, 54, art. 114 alin. (4) si art. 128, ci se încearcă să se ajungă la o solutie de compromis atât pentru proprietari, cât si pentru chiriasi.

                  În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

                  Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece egalitatea dintre cetăteni nu împiedică stabilirea unor restrictii sau limitări ale dreptului de proprietate, închirierea fiind, în dreptul civil, un simplu act de administrare care nu afectează atributul dispozitiei, ca prerogativă a dreptului de proprietate. Se mai arată că, desi prin ordonantă se impun unele restrictii ale dreptului de proprietate privind imobilele nationalizate si redobândite de fostii proprietari (prelungirea contractelor de închiriere, impunerea unor limite maxime ale chiriei), sunt prevăzute si o serie de dispozitii favorabile proprietarilor (evacuarea, pe calea ordonantei presedintiale a chiriasului care refuză nejustificat să încheie un nou contract, recursul împotriva hotărârii judecătoresti în materia schimbului obligatoriu de locuintă). Pe de altă parte, potrivit art. 41 alin. (1) din Constitutie, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege. Guvernul precizează că prelungirea prin lege a contractelor de închiriere îsi are temeiul în art. 43 din Constitutie, potrivit căruia statul este obligat să ia măsuri de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent, iar prin art. 25 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului se stabileste că dreptul la un nivel de trai corespunzător cuprinde si dreptul la locuintă. Referirea la art. 22 si 49 din Constitutie este considerată neconcludentă în rezolvarea exceptiei, întrucât nu este încălcat dreptul la viată si la integritate fizică si psihică si nu este restrâns nici exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti. În privinta încălcării art. 21, referitor la accesul liber la justitie, si a art. 128, referitor la folosirea căilor de atac, Guvernul arată că ordonanta acordă proprietarilor posibilitatea de a se adresa justitiei, în cazul prevăzut la art. 11 alin. (2), iar la art. 25 din ordonantă este reglementată calea de atac a recursului. Se consideră ca fiind irelevantă invocarea de către autorii exceptiei a dispozitiilor art. 51 si 54 din Constitutie. În final, Guvernul consideră că Ordonanta de urgentă nr. 40/1999 a fost adoptată cu respectarea conditiilor de emitere a ordonantelor de urgentă, prevăzute la art. 114 alin. (4) din Constitutie.

                  Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

                 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

                  Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

                  Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, în legătură cu care se sustine că încalcă prevederile art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1) si (2), art. 21, art. 22 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 51, 54, art. 114 alin. (4) si ale art. 128 din Constitutie.

                  I. Autorii exceptiei consideră că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 contravine dispozitiilor art. 114 alin. (4) din Constitutie, referitoare la conditiile în care Guvernul poate adopta ordonante de urgentă.

                  În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (4) din Constitutie, "În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. […]" Autorii exceptiei sustin că nu pot fi considerate cazuri exceptionale: “reglementarea încheierii si derulării contractelor dintre proprietari si chiriasi, modificarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, reglementarea schimbului obligatoriu de locuintă, redefinirea institutiei ordonantei presedintiale, regimul probatiunii în dreptul civil", dar recunosc că “singura împrejurare care putea justifica adoptarea unei ordonante de urgentă era încetarea efectelor Legii nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafete locative”.

                  Examinând, sub acest prim aspect, exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 a fost adoptată cu respectarea cerintelor art. 114 alin. (4) din Constitutie. Cazul exceptional avut în vedere de Guvern la adoptarea acestei ordonante a fost necesitatea reglementării de urgentă a prelungirii contractelor de închiriere, a căror valabilitate expiră la data de 8 aprilie 1999, conform Legii nr. 17/1994, tergiversarea reglementării putând crea conflicte sociale.

                  Ordonanta are ca scop protectia chiriasilor prin: prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de, după caz, 5 sau 3 ani, asigurarea stabilitătii în viitor a drepturilor lor locative prin acordarea dreptului chiriasutui la reînnoirea contractului de închiriere si crearea unor garantii împotriva unei evacuări abuzive, precum si a unui drept de preemtiune în cazul în care proprietarul intentionează să vândă locuinta. Capitolul II al ordonantei reglementează schimbul obligatoriu de locuinte, cuprinzând dispozitii menite să asigure atât exercitarea de către proprietari a prerogativelor dreptului de proprietate, cât si exercitarea dreptului chiriasilor la o locuintă salubră si având dependintele strict necesare. Capitolul III al aceleiasi ordonante reglementează modul de stabilire si de plată a chiriei, modalitătile de negociere a noului cuantum al acesteia si norme de protectie a chiriasului cu privire 1a nivelul chiriei, care nu poate depăsi 25% din venitul lunar pe familie, în cazul în care acest venit este sub nivelul salariului mediu pe economie. Ordonanta reglementează si aspecte privind modificarea si revizuirea chiriei în conditiile cresterii ratei inflatiei, fiind interzisă expres rezilierea contractului sau evacuarea chiriasului pentru motivul că acesta nu este de acord cu majorarea chiriei. Capitolul IV cuprinde dispozitii finale privind solutionarea litigiilor dintre chiriasi si proprietari, drepturile chiriasilor care au făcut îmbunătătiri necesare si utile locuintei, precum si alte dispozitii.

                  Curtea observă că reglementarea de urgentă a acestor raporturi juridice dintre proprietari si chiriasi se impunea nu numai sub aspectul prelungirii contractelor de închiriere, astfel cum au sustinut în motivarea exceptiei autorii acesteia, ci si sub celelalte aspecte reglementate de ordonantă.

                  De altfel, la aceeasi solutie de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate se ajunge si pe baza argumentelor înfătisate în opinia separată formulată la Decizia Curtii Constitutionate nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, opinie pe care autorii acesteia, membri ai completului de judecată, o mentin si în cauza de fată.

                  II. Autorii exceptiei consideră că prevederile ordonantei contravin si dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 51, 54 si 128. De asemenea, în dezbaterile din fata Curtii Constitutionale reprezentanta acestora a sustinut că au fost încălcate si alte texte din Constitutie, si anume art. 2 alin. (1), art. 45 alin. (2) si art. 72 alin. (3) lit. k).

                  Cu privire la extinderea controlului de constitutionalitate în raport cu aceste din urmă prevederi constitutionale, Curtea constată că nu este legal sesizată, deoarece în cererea prin care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate în fata instantei, precum si în încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale nu a fost invocată încălcarea acestor dispozitii, iar potrivit art. 144 lit. c) din Legea fundamentală, Curtea se pronuntă numai "asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor". Totodată, conform art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, "Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de către instanta în fata căreia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părtilor, opinia instantei asupra exceptiei, si va fi însotită de dovezile depuse de părti. […]"

                  În consecintă, Curtea va examina exceptia controlând conformitatea dispozitiilor ordonantei cu următoarele texte constitutionale:

                  - art. 4 alin. (2): "România este patria comună si indivizibilă a tuturor cetătenilor săi, fără deosebire de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială.";

                  - art. 16 alin. (1): "Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări ";

                  - art. 20 alin. (1): "Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte";

                  - art. 21 : "(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. " ;

                  - art. 22 alin. (1): "Dreptul la viată, precum si dreptul la integritate fizică si psihică ale persoanei sunt garantate ";

                   - art. 43 alin. (1): "Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent";

                  - art. 49 alin. (1): "Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav. "

                  - art. 51: "Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie ";

                  - art. 54: "Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti. " ;

                  - art. 128: "Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii."

                  Autorii exceptiei au mai invocat si încălcarea dreptului fiecărei persoane la un nivel de viată corespunzător asigurării sănătătii sale, bunăstării proprii si a familiei, drept recunoscut prin art. 25 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si, totodată, violarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora “Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte”:

                  Curtea constată că referirile autorilor exceptiei la prevederile art. 4 alin. (2), art. 49 alin. (1) si ale art. 54 din Constitutie sunt irelevante, întrucât prin nici o dispozitie a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu se creează discriminări între cetăteni pe criterii de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială; nu sunt puse în discutie restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti fundamentale si nici exercitarea cu bună-credintă a unor asemenea drepturi sau libertăti.

                  Cu privire la sustinerea că prin aceeasi ordonantă a fost încălcat principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, consacrat prin art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea retine că dispozitiile ordonantei nu contravin acestui principiu, deoarece egalitatea între cetăteni nu împiedică stabilirea unor restrictii sau limitări ale dreptului de proprietate.

                  Referitor la critica de neconstitutionalitate privind încălcarea art. 25 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, Curtea Constitutională consideră că aceasta este neîntemeiată, deoarece prin ordonanta supusă controlului de constitutionalitate Guvernul a avut în vedere tocmai apărarea acestor drepturi fundamentale ale omului, ratiunea adoptării ordonantei fiind protectia chiriasilor si prelungirea contractelar de închiriere.

                  Pentru aceleasi considerente Curtea retine că nu au fost încălcate nici dispozitiile art. 43 alin. (1) din Constitutie, prin care este consacrată obligatia statului de a asigura cetătenilor un nivel de trai decent, si nici prevederile constitutionale ale art. 22 alin. (1), potrivit cărora dreptul la viată, dreptul la integritate fizică si psihică ale persoanei sunt garantate.

                  Curtea Constitutională nu poate retine nici critica referitoare la încălcarea prevederilor art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie. Liberul acces al părtilor la justitie nu este îngrădit prin dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, ci, dimpotrivă, acest drept este confirmat prin solutionarea cauzei de către instanta de judecată, precum si prin solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate de către Curtea Constitutională.

                  Curtea Constitutională constată, de asemenea, că nu sunt întemeiate nici criticile referitoare la încălcarea art. 128 din Constitutie, referitor la folosirea căilor de atac, deoarece, potrivit ordonantei criticate, părtile interesate pot exercita calea de atac a recursului în conditiile reglementate prin ordonantă, iar potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, "Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege".

                  Curtea Constitutională retine că prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu sunt încălcate, asa cum sustin autorii exceptiei, nici prevederile art. 51 din Legea fundamentală referitoare la respectarea Constitutiei si a legilor. Îndatorirea fundamentală a cetătenilor de respectare a legilor nu este de natură să împiedice Guvernul să adopte, în cazuri exceptionale, solutii urgente, diferite de reglementările anterioare. Dacă această prevedere fundamentală ar fi interpretată în sensul invocat de autorii exceptiei, ar însemna ca autoritatea legiuitoare a tării Parlamentul - si, în temeiul art. 114, Guvernul să nu îsi poată îndeplini atributiile constitutionale, pentru că în acest fel s-ar ajunge la încălcarea art. 51 din Constitutie referitor la respectarea Constitutiei si a legilor.

                  Fată de motivele arătate, Curtea Constitutională urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, care nu contravin dispozitiilor din Constitutie invocate în sustinerea acesteia.

                  Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

                  Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Gabriel Cristea si Arina Ioana Cristea în Dosarul nr. 16.372/1999 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

                  Definitivă si obligatorie.

                  Pronuntată în sedinta publică din data de 18 mai 2000,

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Moraru

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

privind depunerea declaratiei lunare de către persoanele juridice

cu privire la plata obligatiilor fată de bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap

 

                  În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati,

                  secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap emite prezentul ordin.

                  Art. 1. - Persoanele juridice care, potrivit art. 53 alin. (1) lit a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10211999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările si comptetările ulterioare au obligatia de plată către bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap declară lunar fondul de salarii, precum si

contributia datorată potrivit modelului declaratiei prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

                  Art. 2. - Declaratia lunară se depune la inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap în a cărui rază teritorială se află sediul persoanelor juridice prevăzute la art. 1, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contributia.

                  Art. 3. - Nedepunerea declaratiei la termenul prevăzut la art. 2, precum si completarea acesteia cu date eronate se sanctionează potrivit Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

                  Art. 4. - Inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap au obligatia de a asigura evidenta sumelor datorate de persoanele juridice pentru constituirea bugetului Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, pe baza documentelor primite de la trezoreriile statului.

                  Art. 5. - Directiile de specialitate din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap si inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

                  Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap

dr. Gabriela Popescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 septembrie 2000.

Nr. 132.

 

ANEXĂ

 

DECLARATIE

privind obligatiile de plată pe luna ............... 20 ...

la bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap

 

Denumirea contribuabilului .........................................................................................................  Codul fiscal .........................., localitatea .................................., str. .............................. nr.......,

                  bl. ...., sc. ....., ap. ....., judetul/sectorul ......., codul postal ........; nr. telefon/fax .................

                  Conturi bancare .................................................. Banca ............................................................

 

                  I. Contributii la constituirea bugetului Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, potrivit art. 53 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare

                  a) Data lichidării drepturilor salariale...........................................................................................

b) Fondul de salarii realizat pe luna ..................................................................................... lei   c) Contributia datorată pe luna ..............................................….......................................... lei d) Sumele restante ..............................................................................……. ....….……....... lei Totalul contributiilor de achitat [c)+d)]............................................................................… lei

 

                  II.  Documentul de plată

 

Nr. crt.

Numărul documentului/data

Explicatia plătii

TOTAL

- lei -

contributii

majorări de întârziere

 

                  Cunoscând prevederile art.. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar că am verificat datele din prezenta declaratie si în conformitate cu informatiile furnizate o declar corectă si completă.

                  Numele ...........................           Prenumele.............                           Data ........................

 

                  Functia                  Semnătura si stampila.

                  (director general sau altă persoană autorizată)

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind actualizarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate

de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 

                  Ministrul transporturilor,

                  în temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificările si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autorităti Rutiere Române - A.R.R. si având în vedere prevederile art. 107 din Normele de organizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/1997,

                  în baza art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

                  emite următorul ordin:

 

                  Art. 1. - Tarifele pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prevăzute în anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 715/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 11 decembrie 1998, cu modificările ulterioare, se actualizează la 1,11 prin aplicarea indicelui tarifelor serviciilor, stabilit pentru trimestrul II al anului 2000 si publicat de Institutul National pentru Statistică si Studi Economice în Buletinul statistic de preturi nr. 6/2000, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

                  Art. 2. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

                  Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2000.

Nr. 659.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru prestatiile de servicii specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 

1. Eliberarea licentei de transport

- lei -

1.1. Eliberarea licentei de transport

224.600

1 .2. Vizarea anuală a licentei de transport (inclusiv pentru anul în curs)

140.400

1.3. Eliberarea unui exemplar de serviciu al licentei de transport

140.400

1.4. Vizarea anuală a exemplarului de serviciu al licentei de transport

84.200

1.5. Verificarea persoanei desemnate

140.400

 

 

2. Eliberarea licentei de executie pentru vehicul

 

2.1. Eliberarea licentei de executie pentru transporturi internationale

 

2.1.1. Eliberarea licentei de executie pentru autotractor cu sa, autoremorcher si asimilate

1.497.600

2.1.2. Eliberarea licentei de executie pentru autovehicul

- capacitate de transport:

 

· până la 3,5 tone inclusiv

1.123.100

· între 3,5-7,5 tone

1.263.700

· peste 7,5 tone inclusiv

1.403.900

2.1.3. Eliberarea licentei de executie pentru vehicul

15% din tariful pentru autovehicul, corespunzător capacitătii de transport

2.1.4. Eliberarea licentei de executie pentru transport de persoane   

- capacitate de transport:

 

· până la 9 locuri inclusive

1.403.900

· între 10-17 locuri

1.263.700

· peste 17 locuri

1.403.900

2.2. Eliberarea licentei de executie pentru transporturi nationale

 

2.2.1. Eliberarea liceniei de executie pentru autotractor cu sa, autoremorcher si asimilate        

337.000

2.2.2. Eliberarea licentei de executie pentru autovehicul

- capacitate de transport:

 

· până la 3,5 tone inclusiv

187.100

· între 3,5-7,5 tone

262.200

· peste 7,5 tone inclusiv

337.000

2.2.3. Eliberarea licentei de executie pentru vehicul 

20% din tariful pentru autovehicul, corespunzător capacitătii de transport

2.2.4. Eliberarea licentei de executie pentru transport de persoane

- capacitate de transport:

 

· până la 9 locuri inclusive

842.500

· între 10-17 locuri

224.700

· peste 17 locuri

280.800

2.3. Eliberarea licentei de executie pentru transport mixt

cumul de tarife aferente transportului de persoane si transportului de marfă

2.4. Eliberarea licentei de executie pentru transporturi de mărfuri periculoase

tarif majorat cu 50%

3. Eliberarea licentei de executie pentru traseu

 

3.1. Eliberarea licentei de executie pentru traseu judetean

280.800

3.2. Eliberarea licentei de executie pentru traseu interjudetean

842.500

3.3. Eliberarea licentei de executie pentru traseu international

2.527.200

3.4. Eliberarea celorlalte exemplare ale licentei de executie pentru traseu

2 5 % din

tariful licentei de executie pentru traseu cu continut identic

4. Eliberarea licentei de executie pentru activităti conexe

 

4.1. Eliberarea licentei de executie pentru autogară:

 

- specială

4.493.000

- categoria 1

3.650.600

- categoria a II-a

2.808.100

- categoria a III-a

2.059.300

4.1.1. Vizare anuală

40% din tarif

4.2. Eliberarea licentei de executie pentru agentie de voiaj

1.684.800

4.2.1. Vizare anuală

40% din tarif

4.3. Eliberarea licentei de executie pentru mesagerie

1.684.800

4.3.1. Vizare anuală

40% din tarif

4.4. Eliberarea licentei de executie pentru colectare si expeditie de mărfuri

842.500

4.4.1. Vizare anuală

40% din tarif

4.5. Eliberarea licentei de executie pentru intermediere

842.500

4.5.1. Vizare anuală

40% din tarif

5. Alte tarife:

 

5.1. Eliberarea unei noi licente de transport sau de executie, ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate

tariful initial

5.2. Eliberarea licentei de transport sau de executie, ocazionată de retinerea celei eliberate

 

5.2.1. La prima retinere

de două ori tariful

5.2.2. La următoarele retineri

de cinci ori tariful

5.3. Activitate de autorizare (avizare, verificare si atestare), documentare si consultantă (lei/oră)

140.400

5.4 Distribuirea de documente si documentatii proprii

maximum 75% din valoarea acestora

5.5. Furnizarea de date privind operatorii de transport (lei/unitate)

46.800