MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 529      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Vineri,  27 octombrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

977. – Hotărâre privind plata taxei pe valoarea adăugată datorată de Banca Natională a României pentru achizitiile de metale pretioase

 

 979. - Hotărâre privind înfiintarea Companiei Nationale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societătii Nationale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei"

 

982. - Hotărâre pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice

 

985. - Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 423/1999 privind înfiintarea Centrului de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNlEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata taxei pe valoarea adăugată datorată de Banca Natională a României

pentru achizitiile de metale pretioase

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 . -  Taxa pe valoarea adăugată aferentă de achizitiilor de metale pretioase, efectuate de Banca Natională a României în perioada 20 iulie 1998-18 octombrie 1999, datorată contribuabililor prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se achită acestora prin plata de către Banca Natională a României a obligatiilor pe care acestia le au la bugetul de stat, bugetul asigurărilar sociale de stat, bugetele locale si la bugetele fondurilor speciale.

Taxa pe valoarea adăugată aferentă achizitiilor metale pretioase, efectuate de Banca Natională a României în perioadâ 20 iulie 1998-18 octombrie 1999, rămasă după achitarea de către Banca Natională a României a obligatiilor prevăzute la alineatul precedent, se va plăti contribuabililor respectivi.

Art. 2. - Sumele achitate potrivit art. 1 se evidentiază si se înregistrează în costurile anului 2000 ale Băncii Nationale a României.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 19 octombrie 2000.

Nr. 977.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

privind taxa pe valoarea adăugată aferentă achizitiilor de metale pretioase, efectuate

 de Banca Natională a României în perioada 20 iulie 1998-18 octombrie 1999,

datorată contribuabililor

 

                                                                                                                                        - milioane lei -

 

Societatea Comercială

"Geomin"

- S.A.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase

"Remin" - S.A.

Societatea Comercială

"Phoenix" - S.A. Baia Mare

Societatea Comercială

"Sometra" - S.A.

Copsa Mică

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului"Minvest" - S.A.

Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. 

Total

Anul 1998

4.241

9.236

13.516

7.332

51

1.539

35.915

Anul 1999

5.228

15.021

24.496

-

-

1.079

45.824

TOTAL:

9.469

24.257

38.012

7.332

51

12.618

181.739

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Companiei Nationale "Romarm" - S.A.

prin fuziunea Societătii Nationale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei"

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1 ) Se înfiintează Compania Natională "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societătii Nationale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", sub autoritatea Ministerului Industriei si Comertului.

(2) Compania Natională "Romarm" - S.A., denumită în continuare C.N. "Romarm" - S.A., având forma juridică de societate comercială pe actiuni, este persoană juridică română care se organizează si functionează conform prevederilor legale în vigoare si în baza statutului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) C.N. "Romarm" - S.A. are sediul central în municipiul Bucuresti, bd. Timisoara nr. 5B, sectorul 6.

Art. 2. - (1) C.N. "Romarm" - S.A. are în componentă filiale cu personalitate juridică si sucursale, care sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Filialele C.N. "Romarm" - S.A. se organizează ca societăti comerciale pe actiuni si functionează potrivit legii si statutelor prevăzute în anexele nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 si 3.6.

(3) Sucursalele se organizează si functionează potrivit prevederilor legale în vigoare si regulamentelor proprii si efectuează operatiuni contabile până la nivelul balantei de verificare.

Art. 3. - (1 ) Capitalul social al C.N. "Romarm" - S.A. este de 1.676.829,000 mii lei, integral subscris si vărsat, detinut în întregime de statul român în calitate de actionar unic, reprezentat de Ministerul Industriei si Comertului.

(2) Capitalul social al C.N. "Romarm" - S.A., organizată conform prevederilor art. 1 , se constituie prin preluarea capitalului social al Societătii Nationale "Romarm" S.A. si al filialelor sale, precum si a patrimoniului Regiei Autonome "Arsenalul Armatei", conform bilantului contabil întocmit la data de 30 iunie 2000 si actualizat potrivit prevederilor legale.

(3) C.N. "Romarm" - S.A. participă în numele statului, ca actionar unic, la capitalul social al filialelor sale, după cum urmează:

a) 832.390.300 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" S.A. - Societatea Comercială "Arsenal" - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd Timisoara nr. 5B, sectorul 6;

b) 116.422.200 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" S.A. - Societatea Comercială "Tohan" - S.A., cu sediul în orasul Zărnesti, Aleea Uzinei nr. 1, judetul Brasov;

c) 52.710.600 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" S.A. - Societatea Comercială "Carfil" - S.A., cu sediul în municipiul Brasov, Str. Zizinului nr. 119, judetul Brasov;

d) 181.000.200 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" S.A. - Societatea Comercială "Cugir" - S.A., cu sediul în orasul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, judetul Alba;

e) 107.265.100 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" S.A. - Societatea Comercială "Plopeni" - S.A., cu sediul în orasul Plopeni, Str. Republicii nr. 1, judetul Prahova;

f) 26.450.400 mii lei pentru filiala C.N. "Romarm" S.A. - Societatea Comercială "Moreni" - S.A., cu sediul în orasul Moreni, str. Teis nr. 16, judetul Dâmbovita.

Art. 4. - C.N. "Romarm" - S.A. are ca obiect principal de activitate: fabricarea, repararea si modernizarea produselor de tehnică militară, productia industrială civilă, efectuarea de operatiuni de marketing, comercializarea de produse pentru apărare si industriale de uz civil, cercetare-proiectare, import-export, prestarea de servicii specializate, orice alte operatiuni în legătură directă sau conexă cu domeniul său de activitate, care să îi asigure sustinerea si dezvoltarea activitătii de bază, conform statutului propriu.

Art. 5. - (1) Predarea-preluarea activului si pasivului între Societatea Natională "Romarm" - S.A. si Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", pe de o parte, si C.N. "Romarm" - S.A., pe de altă parte, se va face pe bază de protocoale încheiate între părti în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Fondurile din bugetul de stat, alocate la capitolul "Investitii" pe anul 2000 pentru Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", preluate de la Ministerul Apărării Nationale, vor fi transferate la C.N. "Romarm" - S.A. prin bugetul Ministerului Industriei si Comertului.

(3) Pentru creditele interne si externe contractate de Societatea Natională "Romarm" - S.A. si Regia Autonomă "Arsenalul Armatei" se vor încheia protocoale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În acelasi termen, pentru creditele garantate de stat societătile comerciale nou-înfiintate au obligatia să încheie cu Ministerul Finantelor, în calitatea acestuia de garant, acte juridice prin care preiau drepturile si obligatiile Societătii Nationale "Romarm" - S.A. si ale Regiei Autonome "Arsenalul Armatei", rezultate din conventiile de garantare încheiate de acestea cu Ministerul Finantelor.

Art. 6. - (1) Personalul civil de la Societatea Naiională Romarm" - S.A. si de la Regia Autonomă „Arsenalul Armatei” se preia si se consideră transferat la C.N. "Romarm" - S.A.

(2) Cadrele militare active trecute în rezervă în baza Ordonantei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Nationale, pot fi încadrate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

(3) Statutul de cadru militar trecut în rezervă nu constituie criteriu de disponibilizare în cadrul restructurărilor ulterioare.

(4) Contractele colective de muncă încheiate de unitătile care fuzionează potrivit art. 1 rămân în vigoare până la încheierea noilor contracte colective de muncă, potrivit prevederilor legale.

Art. 7. - (1) C.N. „Romarm” - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor, constituită din reprezentantii statului, si este administrată de un consiliu de administratie.

(2) Filialele C.N. "Romarm" - S.A. sunt conduse de adunarea generală a actionarilor, constituită din reprezentantii statului, si sunt administrate de consiliile de administratie.

(3) Reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor si membrii consiliului de administratie al C.N. Romarm" S.A. si ai filialelor sale se numesc si se revocă prin ordin al ministrului industriei si comertului.

Art. 8. - (1) C.N. "Romarm" - S.A. beneficiază de alocatii de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital si alte cheltuieli, în conditiile legii.

(2) Finantarea programelor de investitii si retehnologizare ale C.N. "Romarm" - S.A. se asigură din surse proprii, surse atrase, din credite bancare si de la bugetul de stat.

(3) Finantarea programelor de conservare a capacitătilor de productie pentru apărare fără încărcare la pace, stabilite cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, se va realiza de la bugetul de stat.

(4) Cheltuielile fixe aferente gradului de neutilizare a capacitătilor de productie pentru apărare, inclusiv cele pentru asigurarea integritătii instalatiilor specifice sectoarelor pirotehnice cu grad ridicat de periculozitate prevăzute să fie mentinute în functiune prin planul de mobilizare aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Tării si care nu au încărcare la pace, se suportă de la bugetul de stat, cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Finantelor si Oficiul Central de Stat pentru

Probleme Speciale vor emite norme pentru finantarea programelor de conservare si a cheltuielilor fixe, prevăzute la alin. (3) si (4).

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri clădirile si terenurile, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 4, aflate în proprietatea privată a statului, trec în proprietatea C.N. "Romarm" - S.A. - filiala Societatea Comercială "Arsenal" - S.A. si constituie aportul statului la capitalul social al acesteia. Predarea-preluarea clădirilor si terenurilor se va face în termen de 30 de zile, pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Nationale "si C.N. „Romarm” - S.A. - filiala Societatea Comercială rsenal - S.A.

Art. 10. - Anexele nr. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 si 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre si se comunică numai institutiilor interesate.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 705/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale "Romarm" - S.A., a Societătii Comerciale "Uzina Mecanică Mârsa" - S.A. si a Societătii Comerciale "Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea" S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Productia de Tehnică Militară - RATMIL, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 22 octombrie 1998, se modifică după cum urmează:

(1) Litera a) a articolului 1 articolele 3-7, alineatul (3) al articolului 8, articolul 9, alineatele (1) si (4) ale articolului 10, articolul 11, articolul 15, articolul 16 si articolul 19 se abrogă.

(2) Denumirea Societatea Natională Romarm" - S.A. se elimină din cuprinsul alineatelor (1) si (2) ale articolului 8, al alineatelor (2) si (3) ale articolului 10 si al articolului 17.

(3) Cuvântul filialele se elimină din cuprinsul alineatelor (2) si (3) ale articolului 10, al alineatului (1) al articolului 14, al articolului 17 si al articolului 18.

(4) Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 si 2 se abrogă.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 324/1997 privind înfiintarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" si a unor societăti comerciale prin reorganizarea unor regii autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 10 iulie 1997, se modifică după cum urmează:

(1) Articolele 1 , 5, 8, 1 1 si 12 se abrogă.

(2) Denumirea Regiei Autonome Arsenalul Armatei" se elimină din cuprinsul primului alineat al articolului 2 si al articolului 4.

(3) Anexele nr. 1 -3 se abrogă.

Art. 13. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 758/1999 privind unele măsuri de restructurare si reorganizare a Agentiei de Cercetare pentru Tehnică si'Tehnologii Militare si a Regiei Autonome "Arsenalul Armatei din structura Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 22 septembrie 1999.

Art. 14. - Denumirea agentilor economici din Nomenclatorul agentilor economici, al sectoarelor si al categoriilor profesionale din sectorul productiei de apărare, care beneficiază de prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare, se modifică si se actualizează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăvrerde

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 19 octombrie 2000.

Nr. 979.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 66 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 pct. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se majorează cu 5% gradul de deschidere a pietei energiei electrice către concurentă, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 122/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 21 februarie 2000, prin acreditarea consumatorilor eligibili, la un nivel de 15% din consumul final de energie electrică al anului 1998.

Art. 2. - Consumatorii eligibili sunt acreditati de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei dintre agentii economici care au un consum de energie electrică de cel putin 100 GWh/an si care îndeplinesc cerintele si criteriile de eligibilitate, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2000.

Nr. 982.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărărea Guvernului nr. 423/1999 privind

infiintarea Centrului de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a

Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituiia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 423/1999 privind înfiintarea Centrului de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 250 din 2 iunie 1999, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Se înfiintează Centrul de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, denumit în continuare centru, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justitiei, cu sediul în municipiul Bucuresti."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul justitiei,

Gheorghe Mocuta,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 octombrie 2000.

Nr. 985.