MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 531    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 27 octombrie 2000

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            5. - Decizie privind demisia din functie a presedintelui Consiliului Legislativ

 

            6. - Decizie privind demisia din functie a presedintelui Sectiei de control preventiv al Curtii de Conturi

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            39. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 35/2000 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru cercetarea conditiilor în care s-au privatizat societătile comerciale agricole, desfăsurarea campaniei de recoltare a grâului din vara acestui an, precum si pregătirea si derularea activitătilor din campania de toamnă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           

            170. - Ordonantă de urgentă privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

 

            171. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

            172. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 

            939. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, efectuat la Bucuresti la 15 august 2000 si la Washington la 15 septembrie 2000, cu privire la Acordul de împrumut (Proiectul privind alimentarea cu apă a municipiului Bucuresti) dintre România si Banca Internationată pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 august 1996

 

            988. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru finantarea lucrărilor "D.J. 244 F Bohotin-Grozesti, judetul Iasi"

 

DECIZII ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

DECIZIE

privind demisia din functie a presedintelui Consiliului Legislativ

 

            Având în vedere demisia domnului Valer Dorneanu din functia de presedinte al Consiliului Legislativ, dispozitiile art. 7, ale art. 17 alin. (2) si ale art. 18 din Legea nr. 73/1993 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ,

            Presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor emit prezenta decizie.

            Articol unic. - În temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 73/1993 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ se constată încetarea exercitării de către domnul Valer Dorneanu a functiei de presedinte al Consiliului Legislativ, prin demisie.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION DIACONESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2000.

Nr. 5.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

DECIZIE

privind demisia din functie a presedintelui Sectiei de control preventiv al Curtii de Conturi

 

            Având în vedere demisia domnului Horia Ion Neamtu din functia de presedinte al Sectiei de control preventiv al Curtii de Conturi, dispozitiile art. 104 alin. (1) si (3), ale art. 105 ale art. 107 alin. (2) si ale art. 116 lit. a) teza întâi din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată,

            Presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor emit prezenta decizie.

            Articol unic. - În temeiul art. 116 lit. a) teza întâi din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, se constată încetarea exercitării de către domnul Horia Ion Neamtu a functiei de presedinte al Sectiei de control preventiv al Curtii de Conturi, prin demisie.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION DIACONESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2000.

Nr. 6.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 35/2000 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru cercetarea conditiilor în care s-au privatizat societătile comerciale agricole, desfăsurarea campaniei de recoltare a grâului din vara acestui an, precum si pregătirea si derularea activitătilor din campania de toamnă

 

            Senatul adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 35/2000 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru cercetarea conditiilor în care s-au privatizat societătile comerciale agricole, desfăsurarea campaniei de recoltare a grâului din vara acestui an, precum si pregătirea si derularea activităiilor din campania de toamnă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 2. octombrie 2000, se modifică după cum urmează:

            - Articolul 4 va avea următorul cuprins:

            "Art. 4. - Raportul partial al comisiei de anchetă pentru cercetarea conditiilor în care s-au privatizat societătile, comerciale agricole si a consecintelor modului în care s-au privatizat acestea va fi prezentat până la data de 1 noiembrie 2000."

            Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

CONSTANTIN DAN VASILIU

 

Bucuresti, 23 octombrie 2000.

Nr. 39.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri aferente imprumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

            Art. 1. - Rambursarea creditelor, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. conform Hotărârii Guvernului nr. 767/2000, precum si a celor aferente împrumuturilor contractate de Ministerul Finantelor si subîmprumutate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 769/2000, pentru finantarea partială a importurilor de titei, păcură, gaze naturale si cărbune energetic necesare pentru consumul curent al anului 2000 si pentru refacerea stocurilor pentru iarna 2000-2001, se va face din surse proprii ale Societătii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. sau ale celorlalti agenti economici propusi de Ministerul Industriei si Comertului si, în completare, din surse de la bugetul de stat.

            Art. 2. - Prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 767/2000 privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unor credite revolving de 150 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" S.A., în vederea asigurării finaniării importurilor de titei, păcură, gaze naturale si cărbune energetic necesare pentru consumul curent al anului 2000 si refacerii stocurilor pentru iarna 2000-2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 13 septembrie 2000, si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 769/2000 privind contractarea de către Ministerul Finantelor a unui împrumut de până la 200 milioane dolari S.U.A. pentru asigurarea finantării importurilor de titei, păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare pentru consumul curent al anului 2000 si refacerea stocurilor pentru iarna 2000-2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 14 septembrie 2000, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 octombrie 2000.

Nr. 170.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

            Articol unic. - Alineatul (4) al articolului 140 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

            "(4) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, patronatului si asiguratilor, după cum urmează:

            a) 5 reprezentanti ai Guvernului;

            b) 5 reprezentanti ai patronatului;

            c) 8 reprezentanti ai asiguratilor, din care:

            - 5 reprezentanti ai confederatiilor sindicale reprezentative;

            - 3 reprezentanti ai organizatiilor nationale ale pensionarilor"

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,

Simona Marinescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 octombrie 2000.

Nr. 171.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

            Art. I. - Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999, se completează după cum urmează:

            1. La articolul 2 se introduc alineatele (2) si (3) cu următorul cuprins:

            "(2) Permisul de muncă poate fi eliberat, cu respectarea reglementărilor în vigoare, fără a fi necesară obtinerea vizei pentru angajare în muncă, străinilor aflati în una dintre următoarele situatii:

            a) provin din state cu care România are încheiate acorduri de desfiintare a vizelor pentru trecerea frontierei;

            b) se află în tară la studii sau sunt absolventi ai unei institutii de învătâmânt din România si solicită eliberarea permisului de muncă în termen de 30 de zile de la data absolvirii;

            c) au intrat în tară în scop de afaceri;

            d) sunt membri de familie - sot, sotie, copii - ai străinilor care au permis de muncă;

            e) sunt membri de familie - sot, sotie - ai unor cetăteni români cu domiciliul în România.

            (3) In vederea eliberării permiselor de muncă pentru străinii prevăzuti la alin. (2) este necesar avizul Ministerului de Interne."

            2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

            "(31) Permisele de muncă pot fi eliberate si în alte situatii si conditii, stabilite prin conventii, acorduri sau întelegeri internationale la care România este parte ori prin legi speciale."

            3. La articolul 6 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

            "(6) În temeiul prevederilor unor acorduri, conventii sau întelegeri internationale la care România este parte, permisele de muncă pot fi eliberate fără plata taxelor si comisioanelor prevăzute la alin. (1)-(3)."

            Art. II. - După aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgentă Legea nr. 203/1999, cu completările aduse prin această ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,

Simona Marinescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 octombrie 2000.

Nr. 172.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, efectuat la Bucuresti la  15 august 2000 si la Washington la 15 septembrie 2000, cu privire la Acordul de împrumut (Proiectul privind alimentarea cu apă a municipiului Bucuresti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 august 1996

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a sistemului de alimentare cu apă din municipiul Bucuresti, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington DC la 2 august 1996,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Se aprobă amendamentele convenite prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, efectuat la Bucuresti la 15 august 2000 si la Washington la 15 septembrie 2000, cu privire la Acordul de împrumut (Proiectul privind alimentarea cu apă a municipiului Bucuresti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington DC la 2 august 1996, astfel cum sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Ministerul Finantelor va încheia un acord de împrumut subsidiar si de garantie cu Societatea Comercială "Apa Nova" Bucuresti - S.A. si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform căruia Societatea Comercială "Apa Nova" Bucuresti - S.A. va prelua toate drepturile si obligatiile Regiei Generale de Apă Bucuresti.

            Art. 3. - Contributia României la finantarea Proiectului si realizarea unor investitii suplimentare de alimentare cu apă, în valoare de 6,5 milioane dolari S.U.A., se suportă de către Societatea Comercială "Apa Nova" Bucuresti S.A. si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, din surse proprii, conform planului de finantare anexat la acordul de împrumut subsidiar si de garantie mentionat la art. 2. În plus, Societatea Comercială "Apa Nova" Bucuresti S.A. va asigura din surse proprii contravaloarea impozitelor si taxelor aferente finalizării proiectului si realizării investitiei suplimentare, datorate si plătibile pe teritoriul României.

            Art. 4. - Rambursarea împrumutului, plata dobânzilor si comisioanelor, precum si orice alte costuri aferente împrumutului extern vor fi suportate de Societatea Comercială "Apa Nova" Bucuresti - S.A. din surse proprii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 octombrie 2000.

Nr. 939.

 

ANEXĂ

 

Excelentei sale

Decebal Traian Remes,

ministrul finantelor

Ministerul Finantelor

Bucuresti, România

 

Referitor la: România: Proiectul de alimentare cu apă a municipiului Bucuresti (Împrumut nr. 4079-RO)

Amendament la Acordul de împrumut si la Acordul de proiect

 

            Cu referire la Acordul de împrumut încheiat la 2 august 1996 între Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) si România (Împrumutatul) si la Acordul de proiect din aceeasi dată, încheiat între Bancă si Regia Generală de Apă Bucuresti (R.G.A.B.) si la scrisoarea dumneavoastră din data de 15 august 2000, prin care solicitati realocarea economiilor din cadrul împrumutului si transferul tuturor obligatiilor si responsabilitătilor R.G.A.B. din cadrul Acordului de proiect către Apa Nova, conform Contractului de concesiune din data de 29 martie 2000, încheiat între municipiul Bucuresti, reprezentat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Apa Nova Bucuresti - S.A. (Apa Nova) si R.G.A.B.

            suntem încântati să vă informăm că am convenit să amendăm acordurile respective, după cum urmează:

            Acordul de împrumut:

            1. În preambul cuvântul "si" se elimină, după paragraful (A), paragraful (B) este amendat pentru a se citi după cum urmează si sunt adăugate paragrafele (C) si (D):

            "(B) părtile A, B si C ale Proiectului au fost realizate de Regia Generală de Apă Bucuresti (R.G.A.B.) cu asistenta Împrumutatului si, ca parte a acestei asistente, Împrumutatul a pus la dispozitie R.G.A.B. sumele împrumutului;

            (C) printr-un Contract de concesiune încheiat la 29 martie 2000 între municipiul Bucuresti, reprezentat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Apa Nova Bucuresti - S.A. (Apa Nova) si R.G.A.B., furnizarea serviciilor de alimentare cu apă si canalizare în municipiul Bucuresti este transferată la Apa Nova, iar Apa Nova si-a asumat toate drepturile si obligatiile financiare si operationale ale R.G.A.B. în cadrul Proiectului;

            (D) proiectul va continua să fie realizat de către Apa Nova cu asistenta Împrumutatului si, ca parte a acestei asistente, Împrumutatul va disponibiliza către Apa Nova suma neutilizată din împrumut furnizată în cadrul acestui acord; si”

            2. Cu exceptia referirii din sectiunea 1.02 subparagraful d), toate referirile la Regia Generală de Apă Bucuresti se înlocuiesc cu Apa Nova Bucuresti - S.A., iar referirile la R.G.A.B. se înlocuiesc cu Apa Nova.

            3. În sectiunea 1.02, subparagraful f) se elimină, subparagrafele existente g) si h) sunt redenumite f) si g), subparagraful f) este amendat pentru a se citi după cum urmeaza si sunt adăugate urmatoarele noi subparagrafe h), i) si j):

            "f) Acordul de imprumut subsidiar si de garantie înseamnă acordul care se va încheia între Împrumutat, Apa Nova si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform sectiunii 3.01 b) din acest acord, asa cum poate fi amendat periodic, si acest termen include toate anexele la Acordul de împrumut subsidiar si de garantie;

            h) Apa Nova înseamnă Apa Nova Bucuresti - S.A., o societate comercială pe actiuni înregistrată la registrul comertului Bucuresti cu nr. J 40/9006/1999 din data de 12 octombrie 1999;

            i) investitie suplimentară înseamnă o investitie pentru alimentarea cu apă care va fi selectată pentru finantare din sumele împrumutului, în conformitate cu criteriile stabilite în anexa nr. 2 la Acordul de proiect; si

            j) Contractul de concesiune înseamnă contractul de concesiune încheiat între municipiul Bucuresti, reprezentat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Apa Nova si R.G.A.B. la data de 29 martie 2000."

            4. Referirile la părtile la Acordul de împrumut subsidiar si de garantie din sectiunile 3.01 b), 6.01 a) si 6.02 b) se vor citi după cum urmeaza: Împrumutatul, Apa Nova, Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

            5. În sectiunea 5.01, subparagrafele c) si d) se elimină, subparagraful e) existent este redenumit c) si este adăugat un nou subparagraf d):

            "d) contractul de concesiune va fi fost amendat, suspendat, abrogat, anulat sau derogat astfel încât să afecteze substantial si negativ capacitatea Apa Nova de a îndeplini oricare dintre obligatiile sale din cadrul Acordului de proiect.

            6. Sectiunea 5.02 b) este amendată pentru a se citi după cum urmează:

            "b) evenimentele specificate în subparagrafele c) si d) ale sectiunii- 5.01 din acest acord se vor produce."

            7. Tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 este înlocuit cu anexa nr. 1 la această scrisoare de amendament si următorul paragraf 4 este adăugat la anexa nr. 1:

            "4. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi făcută cu privire la: a) plăti făcute pentru cheltuieli înainte de data acestui acord si b) plăti făcute pentru o investitie suplimentară în cadrul categoriilor (1) b) si (2) b), cu exceptia cazului în care investitia suplimentară a fost selectată si aprobată în conformitate cu procedurile stabilite în anexa nr. 2 la Acordul de proiect.

            8. Următoarea nouă parte D este adăugată la anexa nr. 2:

            "Partea D = Investitii suplimentare"

            Realizarea investitiilor suplimentare pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si a facilitătilor în Bucuresti"

            9. Paragraful 1 a) din anexa nr. 4 la acord este amendat pentru a se citi după cum urmează:

            "a) termenul «categorii eligibile», înseamnă categoriile (1), (2), (3), (4) si (5) precizate în tabelul din paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord."

            Acordul de proiect:

            10. Cu exceptia referirilor din paragraful (A) din preambul si a referirilor din sectiunile 4.02 si 4.05 existente, toate celelalte referiri din Acordul de proiect la Regia Generată de Apa Bucuresti sunt înlocuite cu Apa Nova Bucuresti S.A., iar referirile la R.G.A.B., cu Apa Nova.

            11. În preambul, paragraful (B) este amendat pentru a se citi după cum urmează si sunt adăugate următoarele paragrafe C si D:

            "(B) printr-un acord de împrumut subsidiar si de garantie încheiat între Împrumutat R.G.A.B. si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, sumele împrumutului furnizate în cadrul Acordului de împrumut au fost reîmprumutate R.G.A.B. în termenii si în conditiile stabilite în Acordul de împrumut subsidiar si de garantie mentionat;

            (C) prin Contractul de concesiune (Contract de concesiune), încheiat la 29 martie 2000 între municipiul Bucuresti, reprezentat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Apa Nova Bucuresti - S.A. (Apa Nova) si R.G.A.B., furnizarea serviciilor de alimentare cu apă si canalizare în municipiul Bucuresti este transferată la Apa Nova, iar Apa Nova si-a asumat toate drepturile si obligatiile financiare si operationale ale R.G.A.B. în cadrul Proiectului, incluzând, dar nelimitându-se la Acordul de împrumut subsidiar si de garantie;

            (D) printr-un acord de împrumut subsidiar si de garantie care se va încheia între Împrumutat, Apa Nova si Consiliul General al Municipiului Bucuresti suma neutilizată din împrumut furnizată în cadrul Acordului de împrumut, va fi reîmprumutată Apa Nova în termenii si în conditiile stabilite în respectivul acordul de împrumut subsidiar si de garantie si toate drepturile si obligatiile R.G.A.B. vor fi transferate la Apa Nova; si"

            12. Următorul subparagraf c) este adăugat la sectiunea 2.05:

            "c) Fără a se limita la prevederile subparagrafelor a) si b) ale acestei sectiuni 2.05 Apa Nova va informa prompt Banca si Imprumutatul despre orice modificare în structura legală, în proprietatea sau controlul Apa Nova fată de cele care prevalează la data intrarii în efectivitate a Contractului de concesiune, care ar putea afecta în mod substantial sau advers: (i) capacitatea Împrumutatului de a îndeplini oricare dintre obligatiile sale în cadrul Acordului de împrumut sau de a îndeplini obiectivele Proiectului; sau (ii) capacitatea Apa Nova de a îndeplini oricare dintre obligatiile sale care decurg din cadrul Acordului de împrumut sau care s-au angajat conform acestui acord ori de a îndeplini obiectivele Proiectului."

            13. Este adăugată următoarea sectiune 2.07:

            "Apa Nova va asigura ca orice investitie suplimentară să fie selectată de acord cu Banca si în conformitate cu procedurile si criteriile de selectie stabilite în anexa nr. 2 la acest acord."

            14. La sfârsitul sectiunii 3.01, cuvintele "si în conformitate cu prevederile STAP" se elimină, iar la sfârsitul propozitiei " ," se înlocuieste cu ".".

            15. Sectiunea 4.03 se elimină, sectiunea 4.04 este renumerotată sectiunea 4.03, iar sectiunea 4.05 la care se face referire în paragraful 10 al acestei scrisori de amendament este renumerotată sectiunea 4.04 si amendată după cum urmează: cuvintele "R.G.A.B. va" de la începutul sectiunii se elimină; cuvintele "R.G.A.B. si Apa Nova vor" vor fi adăugate la începutul subparagrafului (a), iar cuvintele "si R.G.A.B. va" vor fi adăugate la începutul subparagrafelor b) si c).

            16. Un nou paragraf 4.05 este adăugat: "Apa Nova va informa Împrumutatul cu o lună înainte sau de îndată ce ia cunostintă de intentiile actionarului majoritar al Apa Nova de a vinde actiunile sale la Apa Nova. "

            17. Adresa din cadrul sectiunii 6.01 pentru Apa Nova este înlocuită cu următoarea adresă:

"Pentru Apa Nova:

Str. Muzeul Zambaccian nr. 34, sc. B, ap. 6, sectorul 1

Bucuresti, România."

            18. O nouă anexă (anexa nr. 2) este adăugată, astfel cum este stabilit în anexa nr. 2 la această scrisoare de amendament.

            Vă rugăm să indicati consimtământul dumneavoastră la amendamentul de mai sus la Acordul de împrumut si la Acordul de proiect prin semnarea, datarea si returnarea copiei anexate la această scrisoare. Această scrisoare de amendament nu va deveni efectivă până în momentul când o dovadă satisfăcătoare pentru Bancă nu va fi fost furnizată Băncii: a) că Acordul de împrumut subsidiar si de garantie a fost semnat în numele Împrumutatului, Apa Nova si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti; b) Contractul de concesiune a devenit efectiv; c) un aviz jundic a fost furnizat Băncii, în care se arată în numele Împrumutatului că Acordul de împrumut subsidiar si de garantie a fost corespunzător autorizat sau ratificat si semnat si transmis în numele Împrumutatului, fiind un angajament legal al Împrumutatului în conformitate cu termenii acestuia d) un aviz juridic a fost furnizat Băncii, în care se arată în numele Apa Nova că scrisoarea-amendament si Acordul de împrumut subsidiar si de garantie au fost în mod corespunzător autorizate sau ratificate si semnate si transmise în numele Apa Nova, constituind un angajament legal al Apa Nova în conformitate cu termenii acestora; e) un aviz juridic a fost furnizat Băncii, în care se arata în numele Consiliului General al Municipiului Bucuresti că Acordul de împrumut subsidiar si de garantie a fost corespunzător autorizat sau ratificat, semnat si transmis în numele Consiliului General al Muncipiului Bucuresti, fiind un angajament legal al Consiliului General al Municipiului Bucuresti în conformitate cu termenii acestuia.

 

Cu sinceritate,            Andrew N. Vorkink,               

director de tară         

Unitatea de tară Europa Centrală si de Sud   

Regiunea Europa si Asia Centrală      

 

 

Anexe convenite si confirmate           

România       

de către        

Apa Nova    

de către                                                        

 

ANEXA Nr. 1

 

TRAGEREA  SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

 

            1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele împrumutului alocarea sumelor din împrumut pe fiecare categorie si procentul de cheltuieli pentru pozitiile care vor fi finantate din fiecare categorie:                          

 

Categoria

Sumele alocate din împrumut (exprimate în dolari)

% din cheltuielile care vor fi finantate

(1) Bunuri în cadrul părtilor A, B si C ale Proiectului

7.300.000

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost franco uzină) si 70% din cheltuielile locale pentru alte pozitii achizitionate pe plan local

(2) Lucrări în cadrul părtilor A, B si C ale Proiectului

10.200.000

45%

(3) Serviciile consultantilor

1.000.000

25%

(4) Bunuri în cadrul părtii D a Proiectului

3.500.000

50%

(5) Lucrări în cadrul părtii D a Proiectului

3.000.000

50%

TOTAL:

25.000.000

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURI SI CRITERII DE SELECTIE APLICABILE INVESTITIILOR SUPLIMENTARE

 

            Următoarele se vor aplica selectionării oricărei investitii suplimentare:

            a) Apa Nova va pregăti si va remite Băncii, nu mai târziu de 30 noiembrie 2000, pentru analiză si aprobare, orice investitie suplimentară propusă, în forma si în detaliile satisfăcătoare Băncii, care va include: (i) o descriere a investitiei suplimentare propuse; (ii) estimarea costurilor previzionate si a cheltuielilor; (iii) o dovadă satisfăcătoare Băncii că finantarea în contrapartidă este disponibilă pentru 50 procente, (50%) din costul fiecărei investitii suplimentare; (iv) analiza economică si financiară a investitiei suplimentare propuse; (v) evaluarea impactului acestei investitii suplimentare asupra mediului si planul de atenuare; (vi) planul de implementare; (vii) planul de achizitii; si (viii) o analiză a prioritătii investitiei suplimentare propuse în ceea ce priveste eficacitatea din punct de vedere al costului si impactului social.

            b) După ce Banca aprobă investitia suplimentară, aceasta este considerată eligibilă pentru finantare în cadrul părtii D a Proiectului.

15 august 2000

Domnului Andrew N. Vorkink,

director de tară

Unitatea de tară Europa si Asia Centrală Banca Mondială

Washington DC 20433

 

            Stimate domnule Vorkink,

 

            Ca urmare a scrisorilor noastre către Banca Mondială din datele de 27 iunie 2000 si, respectiv, 3 august 2000, referitoare la Proiectul de alimentare cu apă a municipiului Bucuresti (Împrumut nr. 4079-RO), prin prezenta se confirmă că Ministerul Finantelor solicită ca acordurile legale corespunzătoare să fie amendate pentru a reflecta: (i) asignarea sau novarea Acordului de împrumut subsidiar si de garantie concesionarului privat Apa Nova; (ii) realocarea tuturor economiilor din împrumut pentru un program de lucrări suplimentare, în deplină conformitate cu descrierea si cu obiectivele de dezvoltare curente ale proiectului, care va fi încheiat înainte de data de încheiere a tragerilor din împrumut, 31 decembrie 2001; (iii) că Apa Nova va remite Băncii spre aprobare o propunere detaliată pentru programul de lucrări suplimentare după intrarea în efectivitate a Contractului de concesiune, dar înainte de data de 1 decembrie 2000 si (iv) orice plată din împrumutul Băncii pentru programul de lucrări suplimentare va fi supusă mai întăi spre aprobare Băncii.

            Solicităm Băncii să proceseze amendamentele la acordurile legale, astfel încât să poată intra în efectivitate înainte de data de 28 septembrie 2000, data intrării în efectivitate a Contractului de concesiune, si astfel să poată fi îndeplinită uria dintre conditiile de intrare în efectivitate a Contractului de concesiune.

            Suntem constienti că acesta va solicita procesarea rapidă din partea Băncii si ne angajăm să facem acelasi lucru, astfel încât să putem îndeplini obiectivul nostru comun de privatizare cu succes a serviciilor de alimentare cu apă a municipiului Bucuresti.

            Cu stimă,

Mioara Ionescu,

director general,

Ministerul Finantelor

România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRĂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru finantarea lucrărilor

"D.J. 244 F Bohotin-Grozesti, judetul Iasi"

 

            Guvernul României h o t ă r ă s t e :

            Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 8 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2000 pentru finantarea lucrărilor "D.J.244 F Bohotin-Grozesti, judetul lasi".

            Art. 2. - Ministerul Finantelor va introduce modificarea corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 988.