MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 533  LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 30 octombrie 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

            388. – Decret privind recunoasterea în functia de episcop-vicar patriarhal a Preacuviosului Ambrozie (Valentin Meleacă)

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

173. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea Decretului – lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurate cu începere de la 6 martie 1945, precum si celo deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

174. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 

176. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art.4 Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile cu venituri mici sau fără venituri apartinândcultelor religioase din România

 

178. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington DC la 17 iunie 1999

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind recunoasterea în functia de episcop-vicar patriarhal a Preacuviosului Ambrozie (Valentin Meleacă)

 

În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României si al art.21 alin. 1 din Decretul nr.177/1984 pentru regimul general al cultelor , modificat prin Decretul 150/1974,

 

Presedintele României decretează :

 

Articol unic - Preacuviosului Ambrozie (Valentin Meleacă) se recunoaste în functia de episcop-vicar al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 12 octombrie 2000.

Nr. 388

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Persoanele care s-au aflat în situatiile prevăzute la art. 1 alin. (1 ) lit. a), b) si . e) si alin. (2) au dreptul, începând cu luna octombrie 2000, la o indemnizatie lunară de 300.000 lei, neimpozabilă, pentru fiecare an de detentie, strămutare în alte localităti, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.

(2) Persoanele care s-au aflat în una dintre situatiile prevăzute la art. 1 fit. c) si d) au dreptul, începând cu luna octombrie 2000, la o indemnizatie lunară de 150.000 lei, neimpozabilă, pentru fiecare an de internare abuzivă în spitale de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate."

2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Sotul (sotia) celui decedat, din categoria celor dispăruti sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, strămutati, deportati în străinătate sau prizonieri, are dreptul la o indemnizatie lunară de 300.000 lei, neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit."

3. Litera c) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"c) douăsprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane."

4. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) si (2) beneficiază si persoanele prevăzute la art. 4."

Art. II. - Ministerul Finantelor va opera în bugetial de stat influentele ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,

Simona Marinescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 173.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului 1.nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 17 aprilie 2000, se modifică după cum urmează:

Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Stimulentele destinate producătorilor pentru laptele livrat se acordă pentru cantitatea preluată de unitătile procesatoare, indiferent de pretul de achizitie."

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Anual Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, va actualiza în functie de rata inflatiei suma acordată ca stimulent producătorilor de lapte."

Art. II. - În termen de 5 zile de la data intrării vigoare a prezentei ordonante de urgentă Guvernul, la propunerea comună a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a Ministerului Finantelor, va aproba normele metodologie aplicare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

Ministru de stat, presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 174.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/2000

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - De la bugetul de stat se pot aloca, de asemenea, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, sume pentru completarea fondurilor proprii necesare în vederea întretinerii si functionării unitătilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea si repararea lăcasurilor de cult, pentru conservarea si întretinerea obiectivelor de patrimoniu apartinând cultelor, pentru achizitionarea de imobile necesare în vederea desfăsurării activitătii unitătilor de cult, precum si pentru sustnerea unor actiuni cu caracter international realizate de cultele religioase din România.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Scretariatul de Stat pentru Culte

Nicolae I. Brânzea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 176.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare intitutională

a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington DC la 17 iunie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - Ordonanta Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare  institutională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington DC la 17 iunie 1999, aprobată prin Legea nr. 8/2000, cu modificările si com pletările ulterioare, se modifică după cum urmează:     

1. Alineatele (2), (3) si (5) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

"(2) Derularea împrumutufui privind proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat (PIBL) si realizarea obiectivelor programului de reformă structurală finantat de acesta se fac de Ministerul Finantelor, prin Unitatea de Management a Proiectului. Întreaga autoritate si responsabilitate în coordonarea PIBL se acordă ministrului finantelor, numit în continuare coordonatorul proiectutui.

(3) Prin ordin al ministrului finantelor acesta poate delega unui secretar de stat din cadrul Ministerului Finantelor întreaga autoritate si responsabilitate în aplicarea prevederilor acordului de împrumut si în implementarea programului de reformă structurală convenit cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.). Operatiunile rezultate vor fi supuse controlului financiar, conform regulilor aplicabile fondurilor publice:"

"(5) Taxele de orice fel, impozitele directe si indirecte, orice afte impozite si taxe de natura celor de mai sus, aferente activitătiior finantate din împrumut, altele decât cele pentru care s-au acordat prin legi speciale scutiri si exceptări de la plată, precum si, după caz, spezele si comisioanele bancare ocazionate de derularea împrumutului reprezintă contributia României la realizarea proiectului si vor fi suportate de 1a bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor în acest scop sumele alocate initial cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor vor fi transferate în bugetul Ministerului Finantelor,"

2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"(2) Plata comisionului de angajament, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumutului se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor până în anul 2000 si prin bugetul Ministerului Finanielor din anul 2001 până la rambursarea totală a împrumutului."

3. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"(2) Se autorizează Guvernul României ca prin Ministerul Finantelor să negocieze cu B.I.R.D. pe parcursul derulării proiectului, în functie de conditiile concrete de derulare a împrumutului, modificări ale conditionalitătilor convenite la semnarea acordului de împrumut, care nu sunt de natură să sporească obligaiiile financiare ale României fată de B.I.R.D. sau să determine noi conditionalităti economice fată de cele convenite initial între părti."

Art. II. - Acordul de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dofari S.U.A., semnat 1a Washington DC la 17 iunie 1999, se modifică după cum urmează:

1 . Paragrasul c) al sectiunii 1.02 a articolului I "Conditii generale; definitii" va avea următorul cuprins:

"c) U.M.P. reprezintă Unitatea de Mariagement a Proiectului, creată în cadrul Ministerului Finantelor din tara Împrumutatului;"

2. Sectiunea 3.05 a articolului III "Executia proiectului" va avea următorul cuprins:

"Sectiunea 3.05. Pe tot parcursul implementării proiectului Împrumutatul va mentine, într-o manieră si conform termenifor de referintă satisfăcători Băncii, un C.C.P. condus de un presedinte numit de primul-ministru al Împrumutatului si compus din câte un reprezentant al Fondului Proprietătii de Stat, Băncii Nationale a României, Ministerului Finantelor, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Ministerului Industriei si Comeriului, Cabinetului primului ministru, Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională. C.C.P. va fi responsabil cu analiza progresului implementării proiectului."

Art. III. - La data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice alte dispozitii contrare în materie se abrogă, inclusiv ordinele ministrului transporturilor emise în aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 4011999, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 178.