MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 537      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 31 octombrie 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            415. - Decret privind revocarea din functie a unui judecător financiar

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            180. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

            991. - Hotărâre privind alocatiile de hrană pentru consumurile colective din unitătile bugetare de asistentă socială pentru adulti si persoane vârstnice

 

            999. - Hotărâre privind Nomenclatorul domeniilor si al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particular

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI


DECRET

privind revocarea din functie a unui judecător financiar

 

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 108 alin. (4) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată,

având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi,

           

            Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

            Articol unic. - Doamna Lidia Radu se revocă din functia de judecător financiar la Colegiul jurisdictional Prahova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2000.

Nr. 415.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. I. - Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 31 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

            "(3) Casa Natională de Asigurări de Sănătate avizează proiectele de acte normative care au incidentă asupra constituirii si utilizării fondurilor asigurărilor sociale de sănătate, potrivit prezentei legi."

            2. Litera d) a articolului 6 va avea următorul cuprins:

            "d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate si constituite în prizonieri, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, precum si persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, răniiilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii."

            3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

            "(2) În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate fondului de asigurări sociale de sănătate Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului asigurărilor sociale de sănătate si a majorărilor de întârziere, potrivit procedurii instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, ale cărei dispozitii se aplică în mod corespunzător."

            4. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

            "(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru elaborat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate si de Colegiul Medicilor din România până la data de 30 noiembrie a anului în curs pentru anul viitor, cu avizul Ministerului Sănătătii si al ministerelor cu retele sanitare proprii, si care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în conditiile prezentei legi. În cazul nefinalizării elaborării contractului-cadru până la data de 30 noiembrie ministrul sănătătii elaborează si supune spre aprobare Guvernului proiectul contractului cadru."

            5. Literele a) si b) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:

            "a) nelimitat, pentru copiii până la vârsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie fie la grădinită, fie la institutiile de învătământ preuniversitar respective;

            b) pentru tinerii în vârstă de la 18 ani până la 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenti si dacă nu realizează venituri din muncă, de două ori pe an;"

            6. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

            "Art. 23. - Tratamentele stomatologice se suportă de casa de asigurări de sănătate în proportie de 40% până la 60%, tinând seama de necesitatea respectării controalelor profilactice impuse de serviciul stomatologic. Aceste tratamente, în cazul copiilor în vârstă de până la 18 ani, se vor suporta de casa de asigurări de sănătate pe baza criteriilor stabilite în contractul-cadru."

            7. La articolul 36 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

            "(2) Prin acreditare, în sensul prezentei legi, se întelege dreptul acordat medicilor si personalului sanitar prevăzut la alin. (1), precum si farmaciilor de a intra în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate de către comisiile paritare de acreditare, înfiintate conform art. 38, respectiv art. 9 din Ordonania Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, si art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor."

            8. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

            "(4) Contractele de furnizare de servicii medicale cuprind si obligatiile specifice ale furnizorilor de servicii medicale legate de buna gestionare a fondurilor din bugetul asigurărilor sociale de sănătate, precum si clauze care să reglementeze conditiile de finantare a furnizorilor de servicii medicale până la definitivarea contractului, pentru perioada următoare celei acoperite prin contract."

            9. La articolul 48 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

            "(2) Farmaciile acreditate sunt obligate, sub sanctiunea revocării acreditării, să aibă permanent în stoc curent, la dispozitia persoanelor asigurate, medicamente la nivelul pretului de referintă, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate."

            10. Articolul 59 se introduce în sectiunea a 2-a din capitolul V, înaintea articolului 60, si se modifică avănd următorul cuprins:

            "Art. 59. - (1) Fondurile de asigurări sociale de sănătate colectate de casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor se utilizează pentru:

            a) plata serviciilor medicale acordate, a medicamentelor, a materialelor sanitare, a protezelor si ortezelor;

            b) cheltuieli de administrare, functionare si de capital, în cotă de maximum 5% din totalul sumelor colectate;

            c) o cotă de până la 25% din totalul sumelor colectate , care se virează în contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, stabilită anual de către aceasta.

            (2) Proiectele de bugete de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, precum si cele ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor se definitivează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, la propunerea acestora, si se aprobă în conditiile legii."

            11. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

            "Art. 60. - (1) Sumele constituite, virate conform art. 59 lit. c) în contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, se utilizează pentru:

            a) fondul de rezervă propriu în cotă de 5%;

            b) cheltuieli de administrare, functionare si de capital în cotă de maximum 5%;

            c) fondul de redistribuire pentru sustinerea bugetelor caselor de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, cu dezechilibre financiare, care se calculează potrivit datelor demografice, de morbiditate si complexitătii serviciilor medicale.

            (2) Criteriile pe baza cărora se calculează sumele aferente fondului de redistribuire prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabilesc prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

            12. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

            "Art. 62. - (1) Casa Natională de Asigurări de Sănătate este institutie publică autonomă de interes national, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, având ca principal obiect de activitate asigurarea functionării unitare si coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

            (2) Casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt institutii publice autonome de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, care administrează si gestionează în mod autonom fondul de asigurări sociale de sănătate propriu, cu respectarea normelor elaborate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, asigurând functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

            (3) Casele de asigurări de sănătate prevăzute la alin. (2) se organizează si functionează potrivit statutelor proprii elaborate si aprobate cu respectarea prevederilor prezentei legi si a Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

            (4) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor se organizează si functionează pe baza prevederilor prezentei legi, a actelor normative proprii de înfiintare si a statutelor aprobate."

            13. Articolul 93 va avea următorul cuprins:

            "Art. 93. - (1) Până la data de 31 decembrie 2002 conducerea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate este asigurată de un presedinte si de un consiliu de administratie constituit potrivit art. 94 si 95.

            (2) Atributiile principale ale presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate sunt:

            a) organizarea si conducerea structurilor executive ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

            b) asigurarea coerentei si eficientei gestiunii financiare a fondurilor asigurărilor sociale de sănătate;

            c) elaborarea normelor, regulamentelor si procedurilor administrative specifice îndeplinirii atributiilor prevăzute la lit. a) si b) si elaborarea normelor specifice de personal;

            d) organizarea si coordonarea activitătii de control pe ansamblul sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

            e) aplicarea de sanctiuni disciplinare si administrative pentru nerespectarea normelor si regulamentelor prevăzute la lit. c).

            (3) Atributiile principale ale Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate sunt:

            a) aprobarea statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la propunerea presedintelui acesteia;

            b) aprobarea proiectului bugetului fondului asigurărilor sociale de sănătate;

            c) aprobarea rapoartelor de gestiune lunare, trimestriale si anuale, prezentate de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

            d) aprobarea proiectului contractului-cadru potrivit art. 11.

            (4) Consiliul de administratie prevăzut la alin. (1) preia si atributiile ce revin adunării generale a reprezentantilor."

            14. Articolul 95 se modifică în partea introductivă si se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

            "Art. 95. - Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate se constituie din 17 membri, după cum urmează:"

...................................................................................................................................................

            "d) 2 membri numiti de primul ministru, cu consultarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice."

            15. Articolul 101 va avea următorul cuprins:

            "Art. 101. - (1) În perioada prevăzută la art. 93 alin. (1) conducerea activitătii caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, este asigurată de eătre un director general numit de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu avizul consiliului de administratie al casei de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în urma concursului organizat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, potrivit legii, si de către un consiliu de administratie.

            (2) Directorul general este ordonator secundar de credite.

            (3) Atributiile principale ale directorului general sunt:

            a) aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare si de functionare si procedurile administrative unitare;

            b) elaborează formele adaptate pentru norme interne de organizare si functionare;

            c) organizează si coordonează activitatea de control al executiei contractelor de furnizare de servicii medicale;

            d) organizează si coordonează activitatea de control al colectării fondului asigurărilor sociale de sănătate;

            e) propune programe de actiuni de îmbunătătire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită potrivit art. 10.

            (4) Atributiile principale ale consiliului de administratie al casei de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt:

            a) aprobă proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anuale aferente fondului asigurărilor sociale de sănătate;

            b) aprobă rapoartele de gestiune lunare, trimestriale si anuale, prezentate de directorul general;

c) aprobă politica de contractare propusă de directorul general, cu respectarea contractului-cadru;

            d) aprobă programele de actiuni de îmbunătătire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de executare silită potrivit art. 10."

            16. Articolul 102 va avea următorul cuprins:

            "Art. 102. - (1) Consiliul de administratie al caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, este format din 11 membri, după cum urmează:

            a) 5 membri numiti de consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, reprezentând autoritătile publice locale, dintre care 2 membri cu consultarea organizatiilor de pensionari la nivel judetean;

            b) 3 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national;

            c) 3 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national.

            (2) Presedintele consiliului de administratie este ales din rândul membrilor consiliului de administratie, cu acordul a două treimi din numărul acestora. Pentru desemnarea vicepresedintilor consiliului de administratie se aplică în mod corespunzător prevederile art. 98 alin. (2).

            (3) Conditiile de reprezentativitate a asociatiilor patronale si a organizatiilor sindicale sunt prevăzute în Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată.

            (4) Atributiile consiliului de administratie se stabilesc prin statutul propriu al casei de asigurări de sănătate, elaborat în baza statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si regulamentelor acesteia.

            (5) Dispozitiile art. 93 alin. (4) si ale art. 96 sunt aplicabile în mod corespunzător si în cazul consiliilor de administratie ale caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."

17. Alineatele (4) si (5) ale articolului 103 vor avea următorul cuprins:

"(4) Salariul si celelalte drepturi ale personalului propriu al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ale personalului caselor de asigurări de sănătate judeterie, respectiv a municipiului Bucuresti, se stabilesc în limita fondurilor prevăzute cu această destinatie în bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor respective, prin Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

            (5) Membrii Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si consiliile de administratie ale caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, beneficiază de o indemnizatie lunară de până la 20% din salariul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, respectiv din salariul directorului general al casei de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, în conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie."

            18. La alineatul (1) al articolului 105 se înlocuieste referirea "precum si a casei de asigurări de sănătate, constituită prin lege specială" cu referirea "precum si a Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, înfiintată prin Ordonanta Guvernului nr. 56/1998".

19. După articolul 108 se introduce articolul 109 cu următorul cuprins:

            "Art. 109. - Spatiile dobândite de medici, în conditiile legii, cu destinatia pentru functionarea cabinetelor medicale si pentru locuinte, rămân în folosinta acestora până la restituirea integrală de către titularii dreptului de proprietate a investitiilor efectuate de către medici, la valoarea reactualizată a acestora."

            Art. II. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Casa Natională de Asigurări de Sănătate va modifica statutul si structura sa organizatorică, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.

            Art. III. - Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea ei prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hájdu Gábor

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 180.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocatiile de hrană pentru consumurile colective din unitătile bugetare de asistentă socială pentru adulti si persoane-vârstnice

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 13/1995, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Alocatiile de hrană pentru consumurile colective din unitătile bugetare de asistentă socială pentru adulti si persoane vârstnice sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Sumele corespunzătoare majorării alocatiilor de hrană vor fi suportate din aceleasi fonduri din care sunt finantate unitătile bugetare de asistentă socială si, după caz, din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.

            Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în luna următoare celei în care aceasta este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 302/2000 privind alocatiile de hrană pentru consumurile colective din unitătile bugetare de asistentă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 25 aprilie 2000, precum si orice altă dispoztiie contrară.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,

Simona Marinescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap

Gabriela Popescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 991.

 

ANEXĂ

 

ALOCATIA DE HRANĂ

pentru consumurile colective din unitătile bugetare de asistentă socială pentru adulti si persoane vârstnice

 

 

- lei/asistat/zi

Centre de îngrijire si asistentă (cămine-spital pentru bolnavi cronici adulti)

32.000

Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică       

32.000

Centre de integrare si terapie ocupatională

32.000

Cămine pentru persoane vârstnice (bătrâni si pensionari)

32.000

Cantine de ajutor social

23.000

Asistati bolnavi TBC stabilizat, cancer si neoplazii, hepatită       

64.000

Asistati bolnavi SIDA si infectie HIV

64.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind Nomenclatorul domeniilor si al specializărilor universitare de lungă durată

din cadrul institutiilor de invătământ superior de stat si particular

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 60 alin. (4) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Specializarea este un program universitar definit printr-o anumită structură curriculară si o anumită durată, destinat formării unor competente profesionale cu o adresabilitate cât mai largă pentru piata muncii.

            Art. 2. - Structura curriculară se stabileste de Consiliul National de Evaluare Academică si Acreditare (C.N.E.A.A.), iar disciplinele aferente curriculumului se stabilesc de fiecare institutie de învătământ superior în concordantă cu autonomia universitară, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - Specializările duble se pot forma prin combinarea celor existente deja într-o universitate, pe baza curriculumului si a sistemului de credite transferabile.

            Art. 4. - Nomenclatorul domeniilor si al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul institutiilor de învătămănt superior de stat si particular este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 5. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărări în fiecare institutie de învătământ superior se va proceda la compatibilizarea vechiului nomenclator de specializări cu noul nomenclator de specializări si la stabilirea noilor specializări.

            Art. 6. - Senatul universitar va decide asupra noilor specializări, iar aprobarea acestora se va face conform procedurii legale.

            Art. 7. - Senatul universitar poate decide si asupra adaptării structurilor de facultăti si departamente în raport cu noul nomenclator al domeniilor si specializărilor.

            Art. 8. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărări C.N.E.A.A. va transmite Ministerului Educatiei Nationale structura noilor specializări pentru fiecare institutie de învătământ superior.

            Art. 9. - Pentru fiecare specializare C.N.E.A.A. va stabili statutul ei de autorizare de functionare provizorie sau de acreditare, pe baza analizei vechilor specializări integrate în această nouă specializare.

            Art. 10. - Pe baza rapoartelor primite de la C.N.E.A.A. Ministerul Educatiei Nationale va elabora un proiect de hotărâre a Guvernului privind noua structură a specializărilor pentru fiecare institutie de învătământ superior, precum si statutul fiecărei specializări.

            Art. 11 . - (1) Înfiintarea în cadrul unei institutii de învătământ superior a unei noi specializări existente în nomenclator se va face conform Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor, republicată, si procedurilor C.N.E.A.A.

            (2) Înfiintarea unei specializări trebuie să fie inclusă în planul strategic al institutiei de învătământ superior si să fie justificate atât oportunitatea, cât si capacitatea institutiei respective.

            Art. 12. - Înfiintarea unor noi specializări în afara celor cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexă se face printr-o hotărâre a Guvernului de completare a acestuia, la propunerea Ministerului Educatiei Nationale si în baza raportului C.N.E.A.A.

            Art. 13. - Pentru nomenclatorul domeniilor si al specializărilor în domeniul militar Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei si Serviciul Român de Informatii vor elabora o hotărâre a Guvernului, potrivit specificului fiecărei arme.

            Art. 14. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu anul universitar 2001/2002.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,

Simona Marinescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 octombrie 2000.

Nr. 999.

 

ANEXA

 

NOMENCLATORUL

domeniilor si al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particular

 

 1. Domeniul: AGRONOMIE

1.1. Agricultură

1.2. Horticultură

1.3. Piscicultură

1.4. Silvicultură

1.5. Zootehnie

1.6. Stiinta si tehnologia produselor agroalimentare

1.7. Inginerie si management agroturistic

 

2. Domeniul: ARHITECTURĂ SI URBANISM

2.1. Arhitectură

2.2. Design interior

2.3. Urbanism

2.4. Arhitectura peisajului

 

3. Domeniul: ARTE

3.1. Arte plastice (pictură, sculptură, grafică)

3.2. Arte decorative (ceramică, sticlă, metal, textile, imprimeuri)

3.3. Design (industrial, grafic)

3.4. Interpretare muzicală: instrumentul

3.5. Creatie, muzicologie, muzică

3.6. Artele spectacolului (teatru, operă, balet, music-hall)

3.7. Artă fotografică, artă cinematografică si media

3.8. Pedagogie vocatională

3.9. Muzeologie si conservarea patrimoniului cultural

 

4. Domeniul: STIINTE ECONOMICE SI MANAGEMENT

4.1. Business (administrarea afacerilor)

4.2. Economie

4.3. Economie agroalimentară si a mediului

4.4. Economia comertului, turismului si a serviciilor

4.5. Cibernetică economică

4.6. Informatică economică

4.7. Contabilitate

4.8. Finante si bănci

4.9. Management

4.10. Merceologie

4.11. Marketing

4.12. Relatii economice internationale

4.13. Statistică si previziune economică

 

5. Domeniul: PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI

5.1. Psihologie

5.2. Pedagogie

5.3. Psihopedagogie specială

 

6. Domeniul: STIINTE INGINERESTI

6.1. Automatică si informatică industrială

6.2. Stiinta si ingineria calculatoarelor

6.3. Inginerie electrică

6.4. Metrologie si sisteme de măsurare

6.5. Inginerie energetică

6.6. Electroenergetică

6.7. Termoenergetică

6.8. Hidroenergetică

6.9. Inginerie efectronică

6.10. Microelectronică si nanotehnologii

6.11. Telecomunicatii

6.12. Inginerie mecanică

6.13. Inginerie termică

6.14. Masini si sisteme hidraulice si pneumatice

6.15. Echipamente de proces

6.16. Mecanică fină

6.17. Inginerie electromecanici

6.18. Mecatronică

6.19. Inginerie aerospatială

6.20. Navigatie si exploatarea aeronavelor

6.21. Stiinta materialelor

6.22. Ingineria proceselor metalurgice

6.23. Inginerie industrială

6.24. Ingineria sudării

6.25. Ingineria sistemelor de productie

6.26. Tehnologia fabricării produselor industriale

6.27. Ingineria transporturilor

6.28. Autovehicule

6.29. Material rulant de cale ferată

6.30. Inginerie chimică

6.31. Ingineria substantelor organice

6.32. Ingineria substantelor anorganice

6.33. Stiinta si ingineria compusilor macromoleculari

6.34. Inginerie biochimică

6.35. Prelucrarea petrolului, petrochimie si carbochimie

6.36. Echipamente pentru transportul si depozitarea hidrocarburilor

6.37. Transportul, depozitarea si distributia hidrocarburilor

6.38. Forajul sondelor si exploatarea zăcămintelor de petrol si gaze

6.39. Utilaj petrolier si petrochimic

6.40. Inginerie minieră

6.41. Utilaj minier

6.42. Procesarea resurselor minerale

6.43. Inginerie civilă

6.44. Hidrotehnică

6.45. Căi ferate, drumuri si poduri

6.46. Instalatii pentru constructii

6.47. Utilaj pentru constructii

6.48. Geodezie, cadastru, cartografie

6.49. Inginerie navală

6.50. Navigatie si transport naval

6.51. Exploatări portuare

6.52. Inginerie textilă

6.53. Tehnologii în industria pielăriei

6.54. Chimia si ingineria produselor alimentare

6.55. Masini si instalatii pentru agricultură

6.56. Ingineria prelucrării lemnului

 

7. Domeniul: GEOGRAFIE. GEOLOGIE

7.1. Geografie

7.2. Stiinta solului si a apei

7.3. Geologie

7.4. Geologie tehnică

7.5. Geofizică

7.6. Geochimie

7.7. Meteorologie

 

8. Domeniul: STIINTE UMANISTE

8.1. Filozofie

8.2. Teologie

8.3. Istorie

8.4. Arheologie

8.5. Istoria artei

 

Domeniul: FILOLOGIE

9.1. Limbi si literaturi moderne

9.2. Literatură comparată

9.3. Limba si literatura română

9.4. Filologie clasică

9.5. Limbi orientale

9.6. Alte limbi străine

 

10. Domeniul: DREPT

10.1. Drept

10.2. Drept comunitar

 

11. Domeniul: MATEMATICĂ. INFORMATICĂ

11.1. Matematică

11.2. Informatică

11.3. Matematică-mecanică

 

12. Domeniul: STIINTE MEDICALE

12.1. Medicină

12.2. Stomatologie

12.3. Farmacie

12.4. Medicină veterinară

 

13. Domeniul: STIINTELE NATURII

13.1. Biologie

13.2. Fizică

13.3. Chimie

13.4. Biochimie

13.5. Biofizică

13.6. Astronomie

13.7. Fizică tehnologică

 

14. Domeniul: STIINTE SOCIALE SI POLITICE

14.1. Stiinte politice

14.2. Sociologie

14.3. Asistentă socială

14.4. Relatii internationale. Studii europene

14.5. Antropologie socială

14.6. Etnografie si folclor

 

15. Domeniul: STIINTELE COMUNICĂRII SI INFORMĂRII

15.1. Jurnalism

15.2. Comunicare si relatii publice

15.3. Bibliologie. Documentare. Arhivistică

 

16. Domeniul: CULTURĂ FIZICĂ

16.1. Educatie fizică si sport

16.2. Kinetoterapie

 

17. Domeniul: SPECIALIZĂRI INTERDISCIPLINARE

17.1. Administratie publică

17.2. Biotehnologii

17.3. Informatică aplicată

17.4. Stiinta mediului. Ecologie

17.5. Ingineria si protectia mediului

17.6. Ingineria sistemelor biotehnice

17.7. Inginerie economică

17.8. Inginerie medicală

17.9. Dezvoltare regională

17.10. Îmbunătătiri funciare

17.11. Matematici aplicate

17.12. Inginerie fizică

 

18. Domeniul: MILITAR