MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 423    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 1 septembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

                  89. - Ordonantă privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

                  92. - Ordonantă privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate

 

                  98. - Ordonantă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997privind înfiintarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” - S.A

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

                  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. D pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

                  Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

                  Art. 1. - În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

                  a) titlul VI - titlul VI „Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice”;

                  b) regulament - Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999;

                  c) operator - persoana fizică sau juridică autorizată să efectueze înscrierea avizelor de garantie în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare;

                  d) agent - persoana fizică sau juridică împuternicită de operatori să efectueze direct înscrierea avizelor de garantie în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare;

                  e) arhivă - Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare;

                  f) aviz de garantie - după caz:

                  1. avizul de constituire a garantiei, denumit în continuare aviz de garantie initial;

                  2. avizul modificator al avizului de garantie initial, vizând descrierea bunului în garantie, numele/denumirea debitorului, respectiv al creditorului, precum si rectificarea oricărei erori materiale survenite;

                  3. avizul de cesiune a creantei

                  4. avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial;

                  5. avizul de prelungire a avizului de garantie initial;

                  6. avizul de stingere a avizului de garantie initial datorită executării obligatiei garantate ori renuntării creditorului la întreaga garantie;

                  7. avizul de nulitate datorită anulării sau constatării nulitătii contractului de garantie;

                  8. avizul de înscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie;

                  9. avizul de înscriere a celorlalte acte juridice, supuse prevederilor titlului VI în ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea.

                  Art. 2. - (1) Înregistrarea operatiunilor privind garantiile reale mobiliare si publicitatea actelor juridice, prevăzute de titlul VI, se efectuează în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, care constituie un sistem de evidentă a prioritătii

garantiilor reale mobiliare si de publicitate, structurat pe persoane si bunuri.

                  (2) Înscrierea avizelor de garantie, prevăzută la titlul VI, în arhivă se efectuează de operatori si de agentii acestora, în conditiile prevăzute în titlul VI, în regulament si în prezenta ordonantă.

                  Art. 3. - (1) Ministerul Justitiei se constituie în Autoritatea de Supraveghere a arhivei.

                  (2) În calitatea sa, Autoritatea de Supraveghere exercită următoarele atributii:

                  a) autorizează operatorii, în vederea înscrierii avizelor de garantie în arhivă;

                  b) supraveghează activitatea de înscriere a avizelor de garantie de către operatori si agentii acestora;

                  c) administrează si întretine sistemul computerizat de sigurantă, care contine dispozitivele de stocare a copiilor fisierelor din baza de date a arhivei, si efectuează înscrieri de avize de garantie în arhivă, în scopul aplicării prevederilor legale privind garantiile reale, în cazuri de extremă urgentă, atunci când operatorii autorizati nu pot face fată cererii de înscrieri si când aceasta conduce la o întârziere mai mare de 3 zile în efectuarea înscrierilor de către operatori. Pentru efectuarea înscrierilor de către Autoritatea de Supraveghere nu se percep tarife;

                  d) controlează activitatea operatorilor si a agentilor acestora, precum si functionarea arhivei, în vederea asigurării respectării dispozitiilor legale în vigoare. În acest scop, Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea în aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori si agentii acestora;

                  e) examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de arhivă sau de agentii împuterniciti a dispozitiilor legale si dispune măsurile corespunzătoare pentru îndreptarea situatiei;

                  f) constată, prin organele sale specializate, săvârsirea contraventiilor prevăzute de prezenta ordonantă si aplică sanctiunile corespunzătoare.

                  g) supraveghează desfăsurarea activitătii operatorilor si agentilor acestora în conformitate cu regulile de concurentă loială, sesizează Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, cu privire la încălcarea acestora si poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operatiuni de înscriere în arhivă, atunci când există probe suficiente cu privire la practicile respective. Măsurile luate îsi vor produce efectele până la solutionarea definitivă a cauzei potrivit dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996; după acest moment Autoritatea de Supraveghere va dispune măsuri în concordantă cu hotărârea Consiliului Concurentei, respectiv a instantei judecătoresti;

                  h) suspendă sau revocă dreptul unui operator sau al unui agent de a efectua înscrieri în arhivă, în cazul în care constată că acestia au încălcat în mod repetat dispozitiile legale si deciziile sale, mentionate la lit. d);

                  i) cooperează cu operatorii si agentii acestora, respectiv cu Corpul operatorilor, în scopul îmbunătătirii calitătilor si performantelor tehnice, a administrării si functionării arhivei, precum si a relatiei dintre arhivă si terminalele care o deservesc;

                  j) asigură în conditiile art. 54 alin. (2) din titlul VI, accesul direct si gratuit al publicului la citirea si copierea infiormatiilor înscrise în arhivă, fară a stabili alte reguli cu privire la accesul si la obtinerea informatiilor din arhivă.

                  (3) Autoritatea de Supraveghere are competenta de a solicita operatorului si personalului acestuia orice document sau informatie pe care o consideră necesară, precum si de a ridica toate înregistrările arhivei, în cazul în care constată încălcări grave si repetate ale legii în functionarea serviciului respectiv.

                  Art. 4. - În exercitarea atributiilor sale, Autoritatea de Supraveghere adoptă acte administrative numite decizii.

                  Art. 5. - Poate dobândi calitatea de operator orice persoană fizică sau juridică care îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta ordonantă.

                  Art. 6. - Numai operatorii autorizati si agentii împuterniciti ai acestora au dreptul să efectueze înscrieri în arhivă.

                  Art. 7. - (1) Persoanele juridice autorizate să opereze în arhivă vor desemna unul sau mai multi directori de arhivă care vor exercita drepturile si vor îndeplini obligatiile încredintate de persoana juridică în legătură cu activitatea arhivei.

                  (2) Directorul/directorii de arhivă reprezintă persoana juridică în raporturile acesteia cu Autoritatea de Supraveghere si cu tertii.

                  (3) Raporturile dintre persoana juridică si directorul/directorii săi de arhivă sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului, dacă nu s-a precizat altfel în actele constitutive sau în conventia părtilor.

                  (4) Persoanele fizice autorizate să opereze în arhivă, române sau străine, vor putea desemna o altă persoană în calitate de director de arhivă, în cazul în care această atributie nu va fi îndeplinită de ele însesi.

                  (5) Directorul de arhivă trebuie să aibă pe perioada îndeplinirii atributiilor sale domiciliul sau resedinta în România.

                  Art. 8. - (1) Actele juridice efectuate de directorul de arhivă, în limitele puterilor ce i-au fost conferite, sunt actele operatorului însusi.

                  (2) Faptele licite sau ilicite săvârsite de director obligă operatorul însusi, dacă au fost îndeplinite cu prilejul exercitării atributiilor acestuia.

                  (3) Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii tertilor, săvârsite de directorul de arhivă în exercitarea atributiilor care i-au fost conferite, atrag răspunderea solidară a directorului si a operatorului fată de terti.

                  Art. 9. - Operatorul poate ratifica actele încheiate în numele si pe seama sa de director în absenta sau cu depăsirea limitelor împuternicirii.

                  Art. 10. - Nu poate fi director de arhivă persoana care, potrivit legii, este incapabilă sau care a fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum si pentru infractiunile prevăzute în titlul VIII din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

                  Art. 11. - (1) Persoanele juridice străine vor putea, cu respectarea principiului specialitătii de folosintă, să înfiinteze în România, în conditiile legii, reprezentante sau alte sedii secundare, fără personalitate juridică, al căror obiect de activitate să îl constituie efectuarea operatiunilor prevăzute în tilul VI.

                  (2) Persoanele juridice străine vor desemna un director de arhivă pentru reprezentantele acestora din România.

                  Art. 12. - (1) În termen de 30 de zile de la data autorizării primilor operatori, acestia se vor constitui, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, într-o asociatie profesională denumită Corpul operatorilor, care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere si cu tertele persoane.

                  (2) Toti operatorii autorizati de Autoritatea de Supraveghere fac parte din Corpul operatorilor de la data autorizării.

                  (3) Corpul operatorilor îsi va desfăsura activitatea potrivit următoarelor principii:

                  a) operatorii vor contribui la acoperirea cheltuielitor comune. Nivelul contributiei va fi stabilit de Corpul operatorilor, astfel încât să poată asigura acoperirea cheltuielilor;

                  b) orice venituri suplimentare ale Corpului operatorilor vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea arhivei;

                  c) fiecare operator va avea un vot în adoptarea deciziilor Corpului operatorilor;

                  d) Corpul operatorilor va desemna, prin majoritate simplă, comitetul său director, precum si presedintele acestuia si le va stabili atributiile;

                  e) în sarcina Corpului operatorilor vor intra si suportarea cheltuielilor prilejuite de constituirea si sustinerea retelei informatice a arhivei, administrarea si operarea arhivei, precum si îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atributii;

                  f) adoptarea deciziilor se va realiza în prezenta majoritătii simple a membrilor Corpului operatorilor.

                  (4) Statutul Corpului operatorilor, precum si modificările acestuia nu vor putea aduce atingere principiilor enuntate mai sus.

                  (5) Corpul operatorilor va putea adopta reguli interne pentru administrarea si operarea arhivei, cu respectarea titlului VI, a regulamentului si a prezentei ordonante.

                  (6) Operatorii pot angaja discutii cu privire la strategia de stabilire a nivelului contributiilor percepute de Corpul operatorilor pentru cheltuielile comune efectuate de acesta.

                  (7) Încetarea valabilitătii autorizatiei de operator, din orice motiv, atrage automat pierderea calitătii de membru al Corpului operatorilor. Din acelasi moment încetează si obligatia operatorului de a suporta cota-parte din contributia sa la cheltuielile comune.

                  Art. 13. - (1) Persoanele care doresc să obtină autorizatia de operator vor înainta Autoritătii de Supraveghere următoarele documente:

                  a) persoana fizică:

                  1. cerere prin care îsi manifestă intentia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele sale de identificare, precum: numele, codul numeric personal, domiciliul, numărul de înmatriculare la registrul comertului, locul principalului punct de desfăsurare a activitătii etc.;

                  2. certificatul de cazier judiciar emis de organele de politie;

                  3. atributele de identificare si certificatul de cazier judiciar ale directorului de arhivă desemnat, în cazul în care această atributie nu va fi îndeplinită de însăsi persoana fizică solicitantă;

                  b) persoana juridică:

                  1. o cerere semnată de persoanele care au calitatea de a o reprezenta legal, potrivit actelor constitutive, prin care îsi manifestă intentia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele de identificare a directorilor de arhivă si a persoanei juridice, precum: denumirea, sediul, nationalitatea, firma, contul bancar, numărul de înmatriculare la registrul comertului, codul fiscal etc.;

                  2. o copie certificată de pe actul constitutiv de la registrul comertului, registrul asociatiilor si fundatiilor, respectiv mentionarea actului administrativ care a autorizat constituirea si functionarea pe teritoriul României, în cazul reprezentantelor persoanelor juridice străine;

                  3. certificatul de cazier judiciar pentru directorul de arhivă si pentru orice altă persoană fizică împuternicită să reprezinte persoana juridică în mod legal.

                  Art. 14. - Persoanele fizice sau cele juridice vor atasa la cererea de autorizare aprobarea organului competent pentru desfăsurarea unei astfel de activităti, dacă pentru exercitarea unei activităti de asemenea natură există obligatia obtinerii unei astfel de aprobări.

                  Art. 15. - (1) În termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete pentru obtinerea autorizatiei de operator, Autoritatea de Supraveghere va solutiona cererea de acordare a autorizatiei.

                  (2) Autorizarea se face prin ordin al ministrului justitiei si se acordă pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii periodice.

                  (3) În vederea solutionării cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere va verifica conditiile stabilite de lege, precum si gradul de satisfacere a următoarelor criterii:

                  a) gradul de răspândire în teritoriu a solicitantului si existenta unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea atributiei de operator;

                  b) numărul de birouri teritoriale care vor primi avize de garantie, în vederea înscrierii în arhivă;

                  c) existenta unei garantii pentru răspunderea profesională, superioară nivelului mmim stabilit la art. 20 alin. (1);

                  d) oferirea serviciilor de înscriere pentru publicul larg;

                  e) capacitatea de a crea facilităti pentru accesul liber al publicului la informatiile cuprinse în arhivă;

f) capacitatea de a asigura accesul la arhivă prin tehnologii noi.

                  (4) Prin instructiuni Autoritatea de Supraveghere va stabili punctajul corespunzător fiecărui criteriu si va putea, în functie de conditiile existente pe piata serviciilor operatorilor, să completeze sau să reducă sfera criteriilor prevăzute la alin. (3).

Art. 16. - (1) Operatorii sunt abilitati să împuternicească agenti, care vor actiona în numele si pe seama acestora, să înregistreze direct în arhivă avizele de garantie.

                  (2) Operatorul este răspunzător solidar pentru toate prejudiciile cauzate de agentul acestuia în exercitarea atributiilor încredintate.

                  (3) Agentul împuternicit este obligat să mentioneze pe toate documentele emise de el calitatea de agent împuternicit, precum si numele/denumirea operatorului care l-a împuternicit.

                  (4) Raporturile dintre operatori si agentii acestora se stabilesc pe baze contractuale.

                  Art. 17. - (1) În termen de 24 de ore de la împuternicirea unui agent, operatorul va comunica Autoritătii de Supraveghere atributele de identificare a agentului, astfel cum figurează în cuprinsul art. 13.

                  (2) Operatorul va comunica Autoritătii de Supraveghere, de îndată ce ia cunostintă, orice modificări ale elementelor prevăzute la alin. (1), sub sanctiunea reparării prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligatii.

                  (3) Orice corespondentă a Autoritătii de Supraveghere cu agentii împuterniciti se va face la adresa acestora, astfel cum figurează în registrele Autoritătii de Supraveghere, sub sanctiunea nulitătii absolute.

                  Art. 18. - (1) Decizia Autoritătii de Supraveghere - de revocare sau suspendare a autorizatiei de functionare va fi publicată pe pagina de web a arhivei si într-un ziar de largă circulatie si va produce efecte la 40 de zile de la publicarea sa în pagina de web.

                  (2) Decizia va preciza momentul la care dreptul operatorului si al agentilor săi de a efectua înscrieri a fost sau urmează să fie suspendat sau revocat.

                  (3) În termen de 10 zile de la publicarea respectivei decizii în pagina de web a arhivei, Autoritatea de Supraveghere va comunica măsura luată tuturor agentilor operatorului în cauză.

                  Art. 19. - (1) Operatorii sunt obligati să garanteze profesional împotriva eventualelor prejudicii rezultând din înscrierea necorespunzătoare a avizelor de garantie.

                  (2) Garantarea profesională se realizează prin subscrierea unei polite de asigurare la o societate de asigurare sau prin obtinerea unei scrisori de garantie din partea unei institutii financiar-bancare de specialitate.

                  (3) În cazul în care operatorul însusi este o societate de asigurare sau o institutie financiar-bancară, polita de asigurare, respectiv scrisoarea de garantie trebuie să fie emisă de o altă societate de asigurare sau, după caz, institutie financiar-bancară, la care operatorul nu detine:

                  a) calitatea de membru în consiliul de administratie, comitetul de directie sau comisia de cenzori;

                  b) calitatea de actionar având cel putin o pozitie de control în structura actionariatului entitătii respective, potrivit Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si, bursele de valori, cu modificările ulterioare.

                  (4) Dispozitiile alin. (3) se aplică, în mod corespunzător, în cazul în care operatorul, persoană fizică, sotul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv detin una dintre calitătile prevăzute la lit. a) sau b).

                  (5) Durata contractului de asigurare,- respectiv a scrisorii de garantie, trebuie să acopere cel putin perioada în care operatorului îi poate fi angajată răspunderea civilă.

                  Art. 20. - (1) Indemnizatia de asigurare, respectiv scrisoarea de garantie, va reprezenta cel putin echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro pentru fiecare transă de 50 de operatiuni de înscriere, efectuate de operatori si agentii acestora.

                  (2) Dacă operatorul doreste să efectueze înscrieri peste numărul de înscrieri pentru care există garantie, acssta trebuie să îsi constituie o garantie suplimentară corespunzătoare înainte de a proceda la efectuarea de noi înscrieri.

                  (3) Autoritatea de Supraveghere va monitoriza numărul înscrierilor efectuate de fiecare operator, comunicându-i acestuia, prin intermediul arhivei, înstiintări periodice cu privire la numărul de înscrieri rămase acoperite de garantie. După efectuarea ultimei înscrieri acoperite de garantie, accesul operatorului se va bloca automat, dacă nu se va face dovada constituirii garantiei suplimentare. Accesul se va debloca de îndată ce operatorul va înstiinta Autoritatea de Supraveghere despre constituirea garantiei suplimentare, făcând dovada corespunzătoare în acest sens.

                  (4) Autoritatea de Supraveghere va revoca autorizatia dacă în termen de 3 luni de la data blocării accesului operatorului la arhivă acesta nu va face dovada corespunzătoare că a constituit garantia suplimentară.

                  Art. 21 - (1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de înscriere desfăsurată de operator potrivit titlului VI si regulamentului, inclusiv cele care angajează, în conditiile legii, răspunderea civilă rezultând din săvârsirea unei fapte penale sau a unei contraventii, vor fi acoperite cu indemnizatia de asigurare sau cu scrisoarea de garantie.

                  (2) În cazul neacoperirii întregului prejudiciu vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la răspunderea civilă.

                  (3) Răspunderea operatorilor vizând exercitarea atributiilor care privesc înscrierile avizelor de garantie în arhivă, în modul prevăzut în titlul VI, în regulament si în prezenta ordonantă, se apreciază in abstracto, în conditiile stabilite de art. 1.080 alin. (1) din Codul civil.

                  Art. 22. - Termenul de prescriptie extinctivă pentru introducerea actiunii în răspundere civilă împotriva operatorului si/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzătoare culpabila a avizelor de garantie în raport cu formularele de avize de garantie predate de solicitantul înscrierii, este de 2 ani si începe să curgă de la data la care persoana interesată a cunoscut prejudiciul dar cel mai târziu de la împlinirea a două luni de la data efectuării înscrierii avizului de garantie în arhivă.

                  Art. 23. - (1) Pentru obtinerea autorizatiei si pentru fiecare reautorizare operatorii vor plăti o taxa în cuantum de 2.000.000 lei.

                  (2) De asemenea, operatorii vor plăti o taxă în cuantum de 500.000 lei pentru fiecare agent împuternicit să efectueze înscrieri în arhivă.

                  Art. 24. - (1) Beneficiarii serviciilor de înscriere a avizelor de garantie în arhivă vor plăti o taxă de 300.000 lei pentru fiecare aviz de garantie initial.

                  (2) Pentru celelalte avize de garantie se vor plăti următoarele taxe:

                  a) 100.000 lei pentru avizul modificator al avizului de garantie initial;

                  b) 100.000 lei pentru avizul de nulitate al avizului de garantie initial;

                  c) 100.000 lei pentru avizul de stingere a avizului de garantie initial;

                  d) 200.000 lei pentru avizul de cesiune a creantei;

                  e) 200.000 lei pentru avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial;

                  f) 200.000 lei pentru avizul de prelungire a avizului de garantie initial.

                  Art. 25. - (1) Sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 si 24 se constituie si se utilizează ca venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei, în completarea alocatiilor de la bugetul de stat.

                  (2) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum si detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului justitiei.

                  (3) Disponibilitătile rămase la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.

                  (4) Evidenta contabilă a sumelor prevăzute la alin. (1), precum si verificarea respectării destinatiei acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor si din cadrul Ministerului Justitiei.

                  (5) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 si 24 va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata oficială a indicelui de inflatie.

                  Art. 26. - Modul de încasare si de plată a sumelor prevăzute la art. 23 si 24 se stabilesc prin instructiuni aprobate prin ordin comun al ministrului justitiei si ministrului finantelor.

                  Art. 27. - (1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operatiunilor de înscriere a avizelor de garantie, pentru accesul la baza de date si pentru celelalte servicii accesorii se stabileste în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996.

                  (2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgentă, pentru înscrierile prin Internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozitiilor legale.

                  (3) Sunt interzise operatorilor, agentilor împuterniciti si Corpului operatorilor publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor si adoptarea oricăror măsuri al căror scop este să limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de operatori si agentii împuterniciti pentru serviciile de înregistrare sau pentru împuternicirea de către operatori a unor noi agenti.

                  Art. 28. - (1) Operatorii si agentii acestora sunt supusi prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 în ceea ce priveste stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum si a actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea concurentei pe piata serviciilor respective.

                  (2) Operatorii si agentii acestora sunt, de asemenea, supusi prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificările ulterioare.

                  Art. 29. - (1) Situatia financiară a operatorilor privind cheltuielile efectuate în legătură cu operarea bazei de date va fi verificată financiar-contabil de către persoane care au calitatea de auditor financiar, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

                  (2) Autoritatea de Supraveghere va hotărî dacă fondurile prevăzute pentru functionarea bazei de date sunt suficiente si are dreptul să dispună măsurile corespunzătoare pentru lărgirea concurentei, în cazul în care constată că încasările au avut drept rezultat câstiguri excesive pentru Corpul operatorilor.

                  Art. 30. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă între 1.000.000 lei si 2.000.000 lei fapta Corpului operatorilor, a operatorilor, respectiv a agentilor autorizati, de a nu furniza în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării informatiile cerute de Autoritatea de Supraveghere sau rapoartele prevăzute în regulament.

                  Art. 31. - (1) Constituie contraventii, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni, următoarele fapte:

                  a) falsificarea datelor din arhivă;

                  b) înscrierea avizelor de garantie - de către o parte neinteresată;

                  c) falsificarea informatiilor extrase din arhivă, în vederea influentării oricărei decizii cu privire la un drept de garantie;

                  d) distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare a programelor de computer sau a echipamentelor arhivei.

                  (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei si 10.000.000 lei.

                  Art. 32. - Nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. (3) din prezenta ordonantă, a art. 35 si a art. 46 alin. (1) din regulament constituie contraventie si se sanctionează cu avertisment sau cu amendă cuprinsă între 1.000.000 lei si 2.000.000 lei.

                  Art. 33. - (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 30, 31 si 32 si aplicarea sanctiunilor se efectuează de către organele de specialitate ale Autoritătii de Supraveghere.

                  (2) Cuantumul amenzilor stabilite la art. 30, 31 si 32 va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata oficială a indicelui de inflatie.

                  (3) Prevederile art. 30, 31 si 32 se completează cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare.

                  Art. 34. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă art. 45, 46, 47, 48, 51 si 52 din titlul VI „Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice” art. 3, 5, 6, 10, 1 1, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 27, 38, 48, 49, 50, 90, 91, 92 si 93 din Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  Art. 35. - Până la functionarea efectivă a arhivei operatiunile de publicitate se efectuează în vechile registre de gajuri existente la judecătorii.

 

PRIM-MINISTRIJ

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul justitiei,

Valeriu Stoica

Ministrul finantelor

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 august 2000.

Nr. 89.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate

 

                  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. O pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

                  Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

                 

                  CAPITOLUL I - Dispozitii generale

                  Art. 1. - În vederea reintegrării sociale a persoanelor care au săvârsit infractiuni, mentinute în stare de libertate, si a supravegherii executării obligatiilor stabilite de instanta de judecată în sarcina acestora, se înfiintează, sub autoritatea Ministerului Justitiei, serviciile de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate, denumite în continuare servicii de reintegrare socială si supraveghere, ca organisme specializate, fără personalitate juridică.

                  Art. 2. - Activitatea serviciilor de reintegrare socială si supraveghere se desfăsoară cu atragerea si implicarea comunitătii în procesul de reintegrare socială a persoanelor prevăzute la art. 1.

                  Art. 3. - (1) La cererea persoanelor prevăzute la art. 1, serviciile de reintegrare socială si supraveghere le pot asigura asistentă si consiliere în vederea îndreptării si reintegrării sociale a acestora.

                  (2) Serviciile de reintegrare socială si supraveghere cooperează cu personalul specializat în asistentă si consiliere din cadrul administratiei penitenciarelor, în scopul îndreptării si reintegrării sociale a persoanelor condamnate la o pedeapsă cu privare de libertate, cu acordul acestora.

                  Art. 4. - Serviciile de reintegrare socială si supraveghere îsi desfăsoară activitatea fără vreo discriminare, pe temei de nationalitate, cetătenie, rasă, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie politică sau orice altă opinie, apartenentă politică, avere, origine socială sau alte asemenea temeiuri.

                  Art. 5. - (1) În exercitarea atributiilor, serviciile de reintegrare socială si supraveghere colaborează cu organizatiile neguvernamentale ce desfăsoară activităti în  domeniu, în conditiile stabilite în regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante.

                  (2) Serviciile de reintegrare socială si supraveghere, în derularea activitătii lor, pot colabora cu specialisti din alte domenii de activitate, cu voluntari din rândul comunitătii, precum si cu reprezentanti ai societătii civile.

                  (3) Colaboratorii pot fi remunerati pentru activitatea desfăsurată, potrivit legii.

 

                  CAPITOLUL II - Organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială si supraveghere

                  Art. 6. - (1) Coordonarea activitătii de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate se realizează de către Directia de reintegrare socială a infractorilor si supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate din cadrul Ministerului Justitiei, condusă de un director numit, potrivit legii, prin ordin al ministrului justitiei.

                  (2) Controlul activitătii de reintegrare socială si supraveghere se realizează de către inspectorii de reintegrare socială si supraveghere din cadrul directiei prevăzute la alin. (1).

                  (3) Pe lângă fiecare tribunal se organizează si functionează servicii de reintegrare socială a infractorilor si supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate.

                  (4) Competenta teritorială a serviciilor de reintegrare socială si supraveghere se stabileste prin regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante.

                  (5) Serviciile de reintegrare socială si supraveghere sunt conduse de sefi de serviciu.

                  (6) Numărul de posturi necesar pentru fiecare serviciu de reintegrare socială si supraveghere se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, în limita numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Justitiei.

                  Art. 7. - (1) Personalul de reintegrare socială si supraveghere este format din sefii serviciilor de reintegrare socială si supraveghere, precum si din consilierii de reintegrare socială si supraveghere.

                  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt numite în functie prin ordin al ministrului justitiei.

                  (3) Salarizarea personalului de reintegrare socială si supraveghere si a inspectorilor de reintegrare socială si supraveghere se realizează potrivit dispozitiilor Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti.

                  Art. 8. - (1) Poate fi consilier de reintegrare socială si supraveghere sau sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere ori inspector de reintegrare socială si supraveghere persoana care îndeplineste următoarele conditii:

 a) are cetătenia română si domiciliul în România;

 b) are capacitate deplină de exercitiu;

                  c) cunoaste limba română, scris si vorbit;

                  d) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei, fapt dovedit pe baza unui examen medical si psihologic de specialitate;

                  e) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni de natură să îl facă incompatibil cu functia pe care o îndeplineste si se bucură de o bună reputatie;

                  f) este licentiat în asistentă socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept ori este absolvent al unei forme de învăiământ postuniversitar în domeniul reintegrării sociale a infractorilor si supravegherii acestora;

                  g) a absolvit cursurile de reintegrare socială si supraveghere organizate de Ministerul Justitiei ori o formă de învătămănt postuniversitar în domeniul reintegrării sociale a infractorilor si supravegherii acestora si a câstigat concursul organizat pentru ocuparea functiei pentru care candidează.

                  (2) Conditiile de organizare si desfăsurare a cursurilor de reintegrare socială si supraveghere, precum si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere ori inspector de reintegrare socială si supraveghere se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

                  (3) Înscrierea la cursurile de reintegrare socială si supraveghere si la concursul pentru ocuparea functiilor prevăzute la alin., (2) se face după achitarea taxelor de înscriere.

                  Art. 9. - Pregătirea si specializarea personalului de reintegrare socială si supraveghere, precum si a inspectorilor de reintegrare sociala si supraveghere sunt de competenta Ministerului Justitiei, prin directia de specialitate.

                  Art. 10. - Finantarea activitătii serviciilor de reintegrare socială si supraveghere se face de la bugetul de stat.

 

                  CAPITOLUL III - Activitatea serviciilor de reintegrare socială si supraveghere

                  Art. 11. - (1) Serviciile de reintegrare socială si supraveghere au următoarele atributii:

                  a) supraveghează respectarea de către persoana condamnată a măsurilor prevăzute la art. 86 alin. 1 lit. a)-d) din Codul penal;

                  b) supraveghează executarea obligatiilor impuse condamnatului de către instantă, prevăzute în art. 863 alin. 3 lit. a)-f) din Codul penal;

                  c) supraveghează executarea obligatiilor impuse minorului de către instantă, prevăzute în art. 103 alin. 3 lit. a)-c) din acelasi cod;

                  d) întocmesc, la cererea instantelor de judecată, referate de evaluare cu privire la persoanele prevăzute la art. 1 sau cu privire la inculpati;

                  e) colaboreaza cu institutiile publice în vederea executării măsurii obligării minorului la prestarea unei activităti neremunerate într-o institutie de interes public;

                  f) desfăsoară, la cerere, activităti de consiliere individuală a infractorilor în ceea ce priveste comportamentul. social, de grup si individual;

                  g)  initiază si derulează programe speciale de protectie asistentă socială si juridică a minorilor si tinerilor care au săvârsit infractiuni;

                  h) initiază si derulează, împreună cu voluntarii si reprezentantii societătii civile, precum si cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale române si străine, programe de resocializare a persoanelor prevăzute în art. 1 si în art. 3 alin. (2) care au solicitat să participe la aceste programe, pentru sprijinirea acestora în respectarea conditiilor impuse de instanta de judecată si pentru reintegrarea lor socială;

                  i) colaborează cu institutiile publice si private, precum si cu persoanele fizice si juridice din raza lor de competentă, în vederea identificării, după caz, a locurilor de muncă disponibile, a cursurilor scolare, precum si a celor de calificare sau recalificare profesională;

                  j) orice alte atributii prevăzute de lege.

                  (2) Serviciile de reintegrare socială si supraveghere, împreună cu personalul specializat în asistentă si consiliere din cadrul administratiei penitenciarelor pot derula programe privind activităti lucrative, socioeducative, de instruire scolară si formare profesională pentru persoanele condamnate.

                  (3) Persoanele prevăzute în art. 7 alin. (1) întocmesc, pe parcursul desfăsurării activitătilor, referate periodice de reintegrare socială si supraveghere pentru cei care au solicitat asistenta si consilierea din partea serviciilor de reintegrare socială si supraveghere.

                  Art. 12. - (1) Referatul de evaluare solicitat serviciului de reintegrare socială si supraveghere potrivit dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. d) contine date privind persoana inculpatului sau, după caz, a persoanelor prevăzute în art. 1, nivelul instructiei scolare, comportamentul, factorii care îi influentează sau îi pot influenta conduita generală, precum si perspectivele reintegrării în societate.

                  (2) Referatul de evaluare are caracter consultativ si de orientare.

                  (3) La întocmirea referatului de evaluare serviciul de reintegrare socială si supraveghere poate colabora cu psihologi, cadre didactice, sociologi, medici sau alti specialisti desemnati de autoritătile competente.

                  (4) Referatul de evaluare se depune de către serviciul de reintegrare socială si supraveghere la instanta de judecată, în termen de 14 zile de la data primirii solicitării.

                  Art. 13. - (1) Persoanelor mentionate la art. 1 care au solicitat asistenta si consilierea din partea serviciului de reintegrare socială si supraveghere li se întocmeste un dosar de reintegrare socială si supraveghere.

                  (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) contine date în ceea ce priveste persoana care a solicitat asistentă si consiliere fapta săvârsită, hotărârea instantei de judecată, obligatiile stabilite în sarcina sa si termenul de încercare, referatul de evaluare, referatele periodice de reintegrare socială si supraveghere si concluziile.

                  (3) Dosarul de reintegrare socială si supraveghere este confidential.

                  Art. 14. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1, precum si apărătorul, ales sau numit din oficiu, dacă are acordul persoanei căreia i s-a întocmit dosarul, au acces la dosarul de reintegrare socială si supraveghere.

                  (2) Dosarul poate fi consultat în camera de consiliu de către instanta de judecată, judecătorul delegat cu executarea si de către procuror.

                  (3) Dosarul poate fi consultat, cu aprobarea sefului serviciului de reintegrare socială si supraveghere, de către reprezentantii persoanelor juridice care desfăsoară activităti în domeniul respectării drepturilor omului sau ocrotirii persoanelor condamnate, dacă au acordul scris al persoanei căreia i s-a întocmit dosarul.

                  (4) Consultarea dosarului se consemnează de fiecare dată într-un proces-verbal semnat de consilierul de reintegrare socială si supraveghere si de persoana care l-a studiat.

                  (5) Termenul  de pastrare în arhivă a dosarelor de reintegrare socială si supraveghere este de 5 ani.

                 

                  CAPITOLUL IV - Dispozitii tranzitorii si finale

                  Art. 15. - (1) În vederea aplicării dispozitiilor prezentei ordonante numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justitiei si pentru unitătile din sistemul justitiei se va suplimenta în mod corespunzător prin hotărâre a Guvernului.

                  (2) Cheltuielile de personal necesare aplicării dispozitiilor prezentei ordonante se realizează în cadrul cheltuielilor de personal aprobate prin buget Ministerului Justitiei.

                  (3) Ministerul Justitiei va propune modificarea nomenclatorului de functii si introducerea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere, precum si a functiei de inspector de reintegrare socială si supraveghere.

                  Art. 16. - (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia dispozitiilor referitoare la activitatea serviciilor de reintegrare socială si supraveghere, care se aplică după numirea în functie a consilierilor de reintegrare socială si supraveghere prin ordin al ministrului justitiei, dar nu mai târziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul 2001.

                  (2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, se adoptă, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a dispoziilor prezentei ordonante.

                  (3) Pe data numirii în functie a consilierilor de reintegrare socială si supraveghere, potrivit dispozitiilor alin. (1), centrele experimentale de probatiune îsi încetează activitatea. Organizatiile neguvernamentale care au sprijinit aceste centre vor putea colabora în continuare cu serviciile de reintegrare socială si supraveghere, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.

                                   

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU            

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul justitiei,

Valeriu Stoica

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

 

Bucuresti, 29 august 2000.

Nr. 92.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române –TAROM” - S.A.

 

                  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. F pct. 12 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

                  Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

                  Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 136/1998, se modifică după cum urmează:

                  1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

                  «Art. 2. - (1) Capitalul social al Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române TAROM” - S.A. este de 1.949.048.700.000 lei, împărtit în 77.961.948 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare.

                  (2) Capitalul social este detinut după cum urmează:

                  - 1.857.802.025.000 lei de către statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor împărtit în 74.312.081 actiuni în valoare nominală de 25.000 lei;

                  - 18.845.950.000 lei de către Societatea de Investitii Financiare Muntenia, împărtit în 753.838 actiuni în valoare nominală de 25.000 lei;

                  - 66.750.850.000 lei de către Regia Autonomă "Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" ROMAT - S.A., împărtit în 2.670.034 actiuni în valoare nominală de 25.000 lei;

                  - 5.649.875.000 lei de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", împărtit în 225.995 actiuni în valoare nominală de 25.000 lei.

                  (3) Majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea tipului si/sau a valorii nominale a actiunilor, precum si orice altă modificare a statutului Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" S.A. sunt de competenta exclusivă a adunării generale a actionarilor.»

                  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

                  «Art. 3. - (1) Privatizarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” - S.A., precum si tranzactiile având ca obiect actiuni ale acesteia se pot realiza cu respectarea următoarelor reguli:

                  a) participarea statului român la capitalul social nu se va diminua sub limita detinerii unui procent de 33,4% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a actionarilor;

                  b) participarea persoanelor fizice române care au calitatea de salariat al Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. la capitalul social, în procent de 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a actionarilor;

                  c) persoanele fizice si/sau juridice de altă cetătenie, respectiv nationalitate, decât cea română nu vor putea detine, independent sau cumulat, un număr de actiuni care să reprezinte mai mult de 49% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a actionarilor;

                  d) persoanele fizice si/sau juridice de altă cetătenie, respectiv nationalitate, decât cea română nu vor putea detine, direct sau indirect, mai mult de 49% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot în societătile comerciale române care au calitatea de actionari ai Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

                  (2) În cazul modificărilor capitalului social al Societătii Comerciale Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.,. structura actionariatului, rezultată ca efect al acestor modificări va trebui să respecte cotele procentuale prevăzute la alin. (1).

                  (3) Orice acte juridice încheiate cu încălcarea dispozitiilor alin. (2) sunt nule de drept pentru. numărul de actiuni a căror dobândire conduce la depăsirea limitelor prevăzute la alin. (1) »

                  3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

                  «Art. 6. - Ministerul Transporturilor exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului la Societatea Comercială,Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.»

                  4. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

                  «Art. 7. - (1) Societatea Comercială "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor si de consiliul de administratie, ale căror componentă si atributii sunt cele prevăzute de lege si de statutul societătii. »

                  5. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

                  «(3) Adunarea generală a actionarilor alege Consiliul de administratie al Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. Până la finalizarea procesului de privatizare membrii consiliului de administratie, precum si presedintele acestuia, care este si directorul general al societătii, sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor. »

                  6. Articolul 8 se abrogă.

                  7. Alineatul (1) al articolului 9 se abrogă.

                  8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins: „(2) Atributiile presedintelui consiliului de administratie se stabilesc prin statutul societătii.”

                  9. Alineatul (1) al articolului 10 se abrogă.

                  10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

                  «Art. 11. Cel putin jumătate din numărul membrilor Consiliului de administratie al Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" S.A. trebuie să aibă cetătenie română.»

                  11. Articolul 12 se abrogă.

                  12. Articolul 13 se abrogă.

                  13. Articolul 14 se abrogă.

                  14. Articolul 16 se abrogă.

                  15. Articolul 17 se abrogă.

                  16. Alineatul (5) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

                  «(5) Majorarea capitalului social al Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. prin conversia creantelor statului în actiuni se va realiza pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor, cu respectarea conditiilor de fond si procedură prevăzute de lege si de statutul societătii.»

                  17. Alineatele (6) si (7) ale articolului 20 se abrogă.

                  18. Alineatul (1) a articolului 21 se abrogă.

                  19. Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

                  Art. II. - Sumele achitate în plus fată de obligatiile datorate bugetului de stat de către Societatea Comercială "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A., conform anexei prevăzute la art. I pct. 19 din prezenta ordonantă, se restituie sau se compensează cu alte obligatii bugetare ale Societătii Comerciale Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

                  Art. III. - (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare la 45 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  (2) Până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Romăne TAROM" - S.A. va aproba noul statut al companiei.

                  (3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 863/1997 pentru aprobarea Statutului Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 24 decembrie 1997.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Aleodor Frâncu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 august 2000

Nr. 98

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

privind obligatiile fiscale neachitate în termen la 31 iulie 1997,

în conformitate cu art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 45/1997

 

 

Nr.

crt.

Natura obligatiei

Valoarea în devize si echivalentul la cursul valutar B.N.R. la 31 iulie 1997

USD

Lei

1.

Impozit pe redeventă  

746.446

5.452.788.030

2.

Impozit pe dobânzi

2.364.814

17.274.966.270

3.

Total esalonări

3.111.260

22.727.754.300

4.

Majorări de întârziere aferente impozitului pe redevente

902.007

6.589.161.135

5.

Majorări aferente impozitului pe dobânzi

4.028.980

29.43.698.900

6.

Total scutiri

4.930.987

36.020.860.035