MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 425          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 1 septembrie 2000 

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            83. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti

 

            112. - Ordonantă pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale

 

            113. - Ordonantă privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

            114. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor

 

            119. - Ordonantă pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti

 

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. Q pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

            Art. I. - Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. După titlul capitolului I”Salarizarea si alte drepturi ale personalului din cadrul instantelor judecătoresti si parchetelor" se introduce sectiunea 11”Dispozitii generale".

            2. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

            "Art. 11. - (1) Indemnizatiile pentru magistrati si salariile de bază pentru celelalte categorii de personal din organele autoritătii judecătoresti se stabilesc pe baza valorii de referintă sectorială prevăzută de lege pentru functiile de demnitate publică alese si numite din cadrul autoritătilor legislativă si executivă. Această valoare corectată periodic în raport cu evolutia preturilor de consum în conditiile stabilite de prevederile legale se aplică de drept si personalului salarizat potrivit prezentei legi.

            (2) Valoarea de referintă sectorială prevăzută la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a magistratilor si a salariilor de bază corespunzătoare grilelor de intervale prevăzute pentru celelalte categorii de functii de executie.

            (3) Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile indemnizatiilor lunare si ale salariilor de bază ce corespund coeficientilor de multiplicare si grilelor de intervale prevăzute în anexele nr. 1, 2, 4, 5 si 51 la prezenta lege si valorii de referintă sectorială stabilită la alin. (1), rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea personalului.

            (4) Acordarea salariilor de bază de către ordonatorii principali de credite bugetare, în conditiile prezentei legi, se face pe baza Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de acordare a salariilor de bază între limite, aprobată de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita fondurilor bugetare alocate pentru cheltuieli de personal."

            3. Sectiunea 1”Salarizarea si alte drepturi ale magistratilor" se renumerotează si devine”Sectiunea 11"

            4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

            "Art. 2. - (1) Magistratii au dreptul, pentru activitatea desfăsurată, la o indemnizatie de încadrare lunară stabilită pe functii, în raport cu nivelul instantelor si parchetelor si cu vechimea în magistratură.

            (2) Coeficientii de multiplicare pe baza cărora se stabileste indemnizatia lunară sunt prevăzuti la cap. A al anexei nr. 1.

            (3) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) si (2) este unica formă de remunerare lunară a activitătii corespunzătoare functiei de magistrat si reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determină în raport cu venitul salarial."

            5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

            "(2) Promovarea pe loc în functii de executie, în raport cu nivelul instantei sau al parchetului, se face în functia imediat superioară, dacă cel în cauză are o activitate meritorie atestată prin acordarea calificativului «foarte bun» în ultimii 4 ani, precum si vechimea în magistratură prevăzută de lege numai ca judecător sau procuror, cu respectarea celorlalte conditii prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Numărul posturilor pentru care se poate face promovarea pe loc se stabileste pentru judecători de către ministrul justitiei, iar pentru procurori de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în functie de conditiile concrete ale fiecărei instante sau, după caz, ale fiecărui parchet, precum si de resursele bugetare aprobate. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile."

            6. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

            "(3) Magistratii stagiari vor beneficia în perioada stadiului de coeficienti de multiplicare stabiliti corespunzător fiecarei etape de stagiu, cu conditia promovării examenelor prevăzute de lege."

            7. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

            "Art. 4. - Personalul de specialitate juridică din Ministerul Justitiei si Institutul National al Magistraturii asimilat magistratilor conform Legii nr. 92/1992, republicată, se salarizează în raport cu vechimea în magistratură, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. I."

            8. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

            "Art. 5. - (1) Magistratii beneficiază de un adaos la indemnizatia de încadrare lunară, în raport cu vechimea efectivă în functiile prevăzute la art. 42 si art. 43 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, calculat în procente la indemnizatia brută de încadrare, după cum urmează:

            - de la 5 la 10 ani - 5%;

            - de la 10 la 15 ani - 10%;

            - de la 15 la 20 de ani - 15%;

            - peste 20 de ani - 20%.

            (2) Adaosul la indemnizatia de încadrare prevăzut la alin. (1) se acordă de la data de întăi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în magistratură."

            (3) Adaosul la indemnizatia de încadrare se ia în calcul la stabilirea pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale, precum si la stabilirea pensiei de serviciu conform art. 103 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare."

            9. Articolele 6, 7, 8, 9 si 10 se abrogă.

            10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

            "Art. 11. - Magistratii care functionează la instante si parchete din mediul rural beneficiază de indemnizatii majorate cu până la 10%. Majorarea se stabileste în functie de izolarea localitătii si de conditiile concrete de viată, prin ordin al ministrului justitiei."

            11. Alineatele (1) si (2) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

            "Art. 12. - (1) Magistratii pensionari pentru limită de vârstă, care sunt reîncadrati potrivit legii, beneficiază de cumulul pensiei cu indemnizatia de încadrare corespunzătoare functiei, de adaosul pentru vechime în magistratură prevăzut la art. 5 alin. (1), precum si de celelalte drepturi reglementate de lege.

            (2) La încetarea activitătii magistratii prevăzuti la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei, incluzându-se în baza de calcul a pensiei vechimea în muncă si veniturile realizate din indemnizatia de încadrare si, după caz, adaosul pentru vechime în magistratură, realizate după data pensionării."

            12. Articolul 15 se abrogă.

            13. După articolul 17 se introduce articolul 171 cu următorul cuprins:

            "Art. 171. - (1) Asistentii judiciari numiti în conditiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sunt remunerati cu indemnizatia lunară corespunzătoare coeficientului de multiplicare prevăzut la nr. crt. 29 din cap. A al anexei nr. 1.

            (2) În cazul în care asistentii judiciari sunt numiti si functionează ori sunt delegati la instante care au sediul în alte localităti decât cele în care îsi au domiciliul, acestia beneficiază de cheltuieli de transport, diurnă si cazare, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului din unitătile bugetare."

            14. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

            "Art. 18. - (1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la instantele judecătoresti, si parchete sunt stabilite între limitele minimă-maximă, pe grade sau trepte profesionale, în functie de pregătirea profesională, de vechimea în specialitate si de nivelul instantei sau al parchetului.

            (2) Grilele de intervale si coeficientii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de bază, precum si indemnizatiile de conducere ale personalului de specialitate auxiliar de la judecătorii si parchetele de pe lângă aceste instante sunt prevăzute în anexa nr. 2.

            (3) Personalul auxiliar de specialitate prevăzut la alin. (1) beneficiază de un spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în functia auxiliară de specialitate, calculat la salariul de bază, după cum urmează:

            - de la 5 la 10 ani - 5%;

            - de la 10 la 15 ani - 10%;

            - de la 15 la 20 de ani - 15%;

            - peste 20 de ani - 20%.

            (4) Sporul prevăzut la alin. (3) se plăteste de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în functia auxiliară de specialitate.

            (5) Sporul de fidelitate se ia în calcul la stabilirea pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii."

            15. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

            "Art. 19. - (1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale si de la parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decât cele prevăzute la cap. A al anexei nr. 2; salariile de bază ale personalului auxiliar de specialitate de la curtile de apel si parchetele de pe lângă aceste instante sunt cu 7% mai mari decât cele prevăzute la cap. A al anexei, nr. 2; salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie sunt cu 10% mai mari decât cele prevăzute la cap. A al anexei nr. 2."

            16. Alineatul (2) al articolului 19 se abrogă.

            17. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

            "(3) Grefierii care participă la efectuarea actelor privind procedură reorganizării judiciare si a falimentului, a actelor de publicitate imobiliară, a celor de executare penală si executare civilă, a actelor comisiei pentru cetătenie, precum si cei care sunt secretarii comisiilor de cercetare a averii beneficiază de o indemnizatie lunară de 10% din salariul brut, calculată în raport cu timpul efectiv lucrat în aceste activităti. De aceeasi indemnizatie beneficiază si condiacatorii de carte funciară."

            18. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

            "Art. 21. - Salariile de bază pentru functiile de executie de specialitate din Institutul National de Expertize Criminalistice si din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite între limitele minimă-maximă, pe grade si trepte profesionale, în raport cu pregătirea profesională si vechimea în specialitate."

            19. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

            "Art. 22. (1) Grilele de intervale si coeficientii de multiplicare a salariilor de bază pentru functiile de executie de specialitate, precum si indemnizatiile de conducere din Institutul National de Expertize Criminalistice si laboratoarele de expertize criminalistice din subordinea Ministerului Justitiei sunt prevăzute în anexa nr. 4.

            (2) Functiile de director al Institutului National de Expertize Criminalistice, de sef de laborator si de adjuncti ai acestora, precum si de sef sector si sef sectie pot fi ocupate numai de experti criminalisti gradele I si II."

            20. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

            "Art. 23. - (1) Expertii criminalisti si personalul auxiliar de specialitate beneficiază de spor de fidelitate în conditiile art. 18 alin. (3)-(5), care se aplică în mod corespunzător."

            21. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

            "Art. 24. - (1) Personalul de instruire de specialitate juridică al Institutului National al Magistraturii se salarizează prin asimilarea functiilor acestuia cu functiile de magistrati, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. 1, în raport cu vechimea în magistratură.

            (2) Grilele de intervale si coeficientii de multiplicare a salariilor de bază pentru personalul de instruire de altă specialitate decât cea juridică precum si pentru secretari sunt prevăzuti în anexa nr. 5."

            22. După capitolul III se introduce capitolul III1”Salarizarea personalului din serviciile de reintegrare socială si supraveghere".

            23. După articolul 24 se introduc articolele 241 si 242 cu următorul cuprins:

            "Art. 241. - (1) Personalul de specialitate specific din cadrul serviciilor de reintegrare socială si supraveghere se salarizează potrivit grilelor de intervale si coeficientilor de multiplicare prevăzuti în anexa nr. 51.

            (2) În functiile de sef serviciu de reintegrare socială si supraveghere pot fi numiti numai consilieri de reintegrare socială si supraveghere gradele I-III.”

            Art. 242. - (1) Personalul serviciilor de reintegrare socială si supraveghere beneficiază de drepturile prevăzute la art. 23, care se aplică în mod corespunzător.

            (2) Personalul serviciilor de reintegrare socială si supraveghere beneficiază de sporul prevăzut la pct 1 din anexa nr. 7, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului justitiei.

            24. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

            „CAPITOLUL IV - Salarizarea personalului din Directia Generală a Penitenciarelor, din unitătile subordonate acesteia, din Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie, din Directia Medicală si unitătile sanitare subordonate, precum si a personalului din Ministerul Justitiei care coordonează si controlează aceste institutii”.

            25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

            „Art. 25. - Personalul militar din Ministerul Justitiei, cu atributii de coordonare si control al activitătii penitenciarelor, precum si personalul militar din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor, din unitătile subordonate acesteia, din Directia Medicală si unitătile sanitare subordonate si din Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie este salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare."

            26. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

 `"Art. 26. - Personalul civil din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor si din unitătile subordonate acesteia, din cadrul Serviciului Independent de Protectie si Anticoruptie si din Directia Medicală si unitătile sanitare subordonate beneficiază de drepturile salariale reglementate de legislatia aplicabilă în sectorul bugetar, de unele drepturi salariale prevăzute în Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, cu modificările si completările ulterioare, precum si de prezenta lege."

            27. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

            "Art. 28. - (1) Salariile de bază pentru functiile de executie, altele decât cele de magistrati se stabilesc, în cadrul grilelor de intervale prevăzute de lege, în raport cu pregătirea, competenta profesională si vechimea în specialitate, pe grade si trepte profesionale, precum si în raport cu nivelul unitătii.

            (2) Promovarea personalului auxiliar de specialitate pe grade sau trepte profesionale se face pe bază de concurs sau examen, în raport cu vechimea în specialitate, competenta profesională si rezultatele obtinute în activitate.

            (3) Salariul de bază al personalului prevăzut la alin. (1) se reevaluează anual de către angajator, cu respectarea limitelor coeficientilor de multiplicare prevăzute în grilele de intervale pentru gradul sau treaptă profesională în care acesta este încadrat.

            (4) Modul de organizare a concursului si a examenului prevăzut la alin. (2) se stabileste prin regulament aprobat de ministrul justitiei si, după caz de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie."

            28. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

            "Art. 29. - (1) Salariul de bază pentru personalul cu functii de conducere, altele decât cele de magistrati, este cel corespunzător functiei de executie, gradului sau treptei profesionale în care cei în cauză sunt încadrati, la care se adaugă o indemnizatie de conducere stabilită în procente din salariul de bază, diferentiată în raport cu complexitatea si răspunderea ce revin functiei de conducere. Indemnizatia de conducere face parte din salariul de bază.

            (2) Indemnizatia de conducere se stabileste la numirea în functie, de către ordonatorul de credite, în raport cu complexitatea activitătii desfăsurate în cadrul functiei de conducere.

            (3) Indemnizatia de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obtinute de structura condusă în realizarea atributiilor, obiectivelor, programelor si proiectelor, după aprobarea bugetului anual.

            (4) Indemnizatia de conducere se acordă si persoanelor prevăzute la alin. (1), care conduc sau coordonează programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al institutiei."

            29. Articolul 30 se abrogă.

            30. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

            "Art. 31. - (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăsurată, personalul cu exceptia magistratilor, poate primi salariul de merit, care face parte din salariul de bază brut. Salariul de merit poate fi de până la 20%, aplicat la salariul de bază brut, si se acordă anual.

            (2) Pentru personalul instantelor judecătoresti si parchetelor, altul decât magistrati, precum si pentru personalul Institutului National de Expertize Criminalistice, al laboratoarelor de expertiză criminalistică, al Institutului National al Magistraturii, al serviciilor de reintegrare socială si supraveghere, al institutiilor prevăzute la art. 26, precum si cel al Ministerului Justitiei, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de functii pentru aceste categorii.

            (3) Salariile de merit stabilite potrivit alin. (1) si (2) vor fi acordate cel mult 1/3 pentru functiile de conducere.

            (4) Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel putin 6 luni de la angajare."

            31. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

            "Art. 32. - Activitatea profesională a personalului se evaluează anual conform metodologiei prevăzute la art. 11 alin. (4)."

            32. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

            "(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile magistratilor."

            33. La articolul 38 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

            "(2) În cazul numirii temporare în conditiile alin. (1) în locul magistratilor cu functii de conducere la instantele judecătoresti sau parchete, persoana în cauză beneficiază de indemnizatia lunară prevăzută în anexa nr. 1, corespunzătoare functiei pe care o preia."

            34. Alineatul (3) al artieolului 39 va avea următorul cuprins:

            "(3) Magistratii care nu beneficiază de locuintă proprietate personală ori cărora nu li s-a atribuit locuinta de către autoritătile administratiei publice locale sau, potrivit alin. (2), locuintă de serviciu au dreptul la compensarea diferentei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuintă de serviciu, potrivit legii, si chiria plătită efectiv pe baza unui contract de închiriere încheiat în conditiile legii. Acest drept nu are caracter salarial si nu se impozitează."

            35. La articolul 39, după alineatul (4) se introduc alineatele (5), (6) si (7) cu următorul cuprins:

            "(5) Cheltuielile de transport compensate potrivit alin. (4), precum si cele prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu se impozitează.

            (6) Prevederile alin. (3)-(5) se aplică si magistratilor în functie la data prezentei legi.

            (7) Locuintele de serviciu nu pot fi vândute magistratilor si nici altor categorii de personal."

            36. Articolul 40 se abrogă.

            37. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

            "Art. 41. - (1) Magistratii si familiile acestora beneficiază, ca măsură de protectie socială, de înlesniri, stabilite prin ordin al ministrului justitiei si, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, în folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor si a altor amenajări recreative si sportive, aflate în proprietatea sau administrarea Ministerului Justitiei si, respectiv, a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

            (2) Magistratii si personalul auxiliar de specialitate în functie si pensionari, precum si familiile acestora beneficiază în mod gratuit, potrivit Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de asistentă medicală, medicamente si proteze, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial si nu se impozitează."

            38. După articolul 41 se introduce articolut 41 cu următorul cuprins:

            "Art. 411. - (1) Magistratii si celelalte categorii de personal salarizate în baza prezentei legi au dreptul pe perioada concediului de odihnă, pe lângă indemnizatia de concediu, la o primă egală cu indemnizatia brută sau, după caz, salariul de bază brut, din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat.

            (2) În perioada concediului de odihnă magistratii si personalul auxiliar de specialitate beneficiază, o singură dată pe an, de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în cazul în care efectuează deplasarea cu autoturismul propriu între localitatea de domiciliu si localitatea din tară în care îsi petrece concediul de odihnă. În acest caz nu se mai poate beneficia de transportul gratuit prevăzut la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare."

            39. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

            "(31) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică pe toată durata delegării sau detasării."

            40. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

            "Art. 45. - (1) Orele lucrate, din dispozitia conducătorului instantei sau parchetului, peste durata normală a timpului de muncă sau în zilele de sărbători legale ori declarate ca zile nelucrătoare, de către personalul încadrat în functii de executie, cu exceptia magistratilor, pot fi recuperate in următoarele 30 de zile sau, la cererea celor în cauză, plătite majorat cu un spor de 100% din salariul de bază. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depăsi 360 de ore într-un an."

            41. Alineatul (2) al articolului 45 se abrogă.

            42. Articolul 47 se abrogă.

            43. Alineatul (4) al articolului 48 se abrogă.

            44. După articolul 48 se introduce articolul 481 cu următorul cuprins:

            "Art. 481. - (1) În caz de deces al magistratului ori al altei persoane din cadrul organelor autoritătii judecătoresti, membrii familiei, care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmas, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizatiei sau, după caz, salariul de bază din ultima lună de activitate a celui decedat.

            (2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisă din vina institutiei în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmas."

            45. La articolul 50, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

            "(6) Prevederile alin. (1) si (3) se aplică numai în cazul în care examenele se organizează si se desfăsoară în afara orelor de program."

            46. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

            "Art. 56. - (1) Judecătorii financiari din Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi, judecătorii financiari inspectori din Sectia jurisdictională a Curtii de Conturi, procurorii financiari si procurorii financiari inspectori de pe lângă Curtea de Conturi sunt salarizati cu coeficientii de multiplicare prevăzuti la cap. A al anexei nr. 1 la prezenta lege, pentru procurorii si, respectiv, procurorii inspectori din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie. Presedintele Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi se salarizează la nivelul procurorului sef de sectie din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

            (2) Judecătorii financiari din cadrul colegiilor jurisdictionale ale camerelor de conturi judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si procurorii financiari de pe lângă camerele de conturi se salarizează cu coeficientii de multiplicare prevăzuti la cap. A al anexei nr. 1 la prezenta lege, pentru functiile similare din cadrul curtilor de apel si a parchetelor de pe lângă aceste instante. Presedintii colegiilor jurisdictionale ale camerelor de contari judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se salarizează la nivelul vicepresedintilor curtilor de apel.

            (3) Magistratii-asistenti din cadrul Sectiei jurisdictionale a Curtii de Conturi se salarizează cu coeficientul de multiplicare prevăzut de prezenta lege pentru judecătorii curtilor de apel.

            (4) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul Colegiului jurisdictional si al Sectiei jurisdictionale ale Curtii de Conturi, precum si cel care functionează pe lângă procurorul general de pe lângă Curtea de Conturi este salarizat potrivit prevederilor prezentei legi aplicabile personalului auxiliar din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie. Prevederile art. 18 alin. (3) si ale art. 19 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

            (5) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul colegiilor jurisdictionale ale camerelor de conturi, precum si cel care functionează pentru procurorii financiari de pe lângă camerele de conturi este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului auxiliar de specialitate din cadrul curtilor de apel si parchetelor de pe lângă aceste instante. Prevederile art. 18 alin. (3) si ale art. 19 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

            (6) Indemnizatiile judecătorilor financiari, procurorilor financiari, judecătorilor financiari inspectori procurorilor financiari inspectori si magistratilor-asistenti, stabilite potrivit alin. (1)-(3), sunt unica forma de salarizare a acestora. Prevederile art. 5 se aplică în mod corespunzător."

            47. După articolul 56 se introduce articolul 561 cu următorul cuprins:

            "Art. 561. - Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător judecătorilor, magistratilor-asistenti si personalului auxiliar de specialitate de la Curtea Supremă de Justitie."

            48. Articolul 61 se abrogă.

            49. Anexa nr. 1 „Salarizarea personalului de la instantele judecătoresti si parchete” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 „Indemnizatiile magistratilor din cadrul instantelor judecătoresti si parchetelor, precum si ale personalului de specialitate juridică asimilat magistratilor potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească” la prezenta ordonantă.

            50. Anexa nr. 2 „Indemnizatiile pentru personalul de conducere din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie si din Ministerul Justitiei” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 „Salarizarea personalului auxiliar de specialitate de la judecătorii si parchetele de pe lângă judecătorii” la prezenta ordonantă.

            51. Anexa nr. 3 „Indemnizatiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta ordonantă.

            52. Anexa nr. 4 „Coeficientii de ierarhizare a salariilor de bază si indemnizatiile de conducere pentru personalul laboratoarelor de expertiză criminalistică” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4 „Salarizarea personalului din Institutul National de Expertize Criminalistice si laboratoarele de expertize criminalistice” la prezenta ordonantă.

            53. Anexa nr. 5 „Coeficientii de ierarhizare a salariilor de bază si indemnizatiile de conducere pentru personalul care nu are pregătire juridică si pentru personalul auxiliar din Institutul National al Magistraturii” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5 „Salarizarea personalului de instruire care nu are pregătire juridică si a personalului auxiliar din Institutul National al Magistraturii” la prezenta ordonantă.

            54. După anexa nr. 5 se introduce anexa nr. 51 „Salarizarea personalului din serviciile de reintegrare socială si supraveghere” care va avea cuprinsul prevăzut în anexă nr. 6 la prezenta ordonantă.

            55. La anexa nr. 7, alineatul 2 al punctului 1 se abrogă.

            Art. II. - Prevederile prezentei ordonante se aplică în limita bugetelor aprobate Ministerului Justitiei, Ministerului Public, Curtii Supreme de Justitie si Curtii de Conturi, după suplimentarea lor corespunzătoare. Pentru Ministerul Justitiei se aplică si dispozitiile art. 59 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum si ale art. 25 si 26 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul justitiei va emite metodologia prevăzută la art. 11 alin. (4).

            (2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va emite si de către presedintele Curtii de Conturi în acelasi termen.

            Art. IV. - (1) La intrarea în vigoare a prezentei ordonante tuturor categoriilor de personal li se vor mentine, după caz, functiile, gradul sau treapta profesională de încadrare.

            (2) Stabilirea indemnizatiilor de încadrare ale magistratilor se va face în raport cu functia detinută nivelul instantei si, după caz, vechimea în magistratură. Pentru celelalte categorii de personal stabilirea salariului de bază se va face în functie de gradatia avută la data prezentei ordonante.

            (3) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, ministrul justitiei, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie si, după caz, presedintele Curtii de Conturi vor lua măsuri pentru evaluarea personalului potrivit metodologiei prevăzute la art. 11 alin. (4).

            Art. V. - Referirile la „salariul de bază” al magistratilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si din alte acte normative se înlocuiesc cu „indemnizatia de încadrare lunară” a acestora.

            Art. VI. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

            Art. VII. - Modul si conditiile de aplicare a prezentei ordonante pentru personalul din organele autoritătii judecătoresti se vor stabili, în mod unitar, prin protocol încheiat între Ministerul Justitiei, Curtea Supremă de Justitie si Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

            Art. VIII. - Nota la anexa nr. III/2 „Curtea de Conturi” la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

„Controlorii financiari beneficiază de spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în functii economice de specialitate si de control financiar, în conditiile prevăzute la art. 18 alin. (3) si (5) din Legea nr. 50/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de spor de risc si suprasolicitare neuropsihică de 50% din salariul de bază brut lunar, precum si de sporul pentru titlul stiintific de „doctor” sau „doctor docent”, de 15% din salariul de bază brut.”

            Art. IX. - (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a suplimentat în mod corespunzător bugetul pe anul 2000 al institutiilor publice prevăzute la art. II, cu exceptia art. I pct. 38 care se aplică de la data de 1 ianuarie 2001.

            (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:

            - art. 2, 6, 12, 121, 13, 131, 231, dispozitiile privind coeficientii de ierarhizare a salariilor de bază ale magistratilor-asistenti si ale personalului auxiliar de specialitate din anexele nr. 1 si 2, precum si orice dispozitii referitoare la salariul de merit, sporuri si indemnizatii pentru magistratii-asistenti, din Legea nr. 56/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor Curtii Supreme de Justitie, ale magistratilor-asistenti si ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 55/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 126/2000 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 18 iulie 2000;

            - prevederile de la nr. crt. 11-13 din anexa nr. 11/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998;

            - prevederile din anexa nr. III/2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, referitoare la salarizarea judecătorilor financiari, procurorilor financiari, judecătorilor financiari inspectori, procurorilor financiari inspectori si magistratilor-asistenti ai Curtii de Conturi;

 - orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante.

            Art. X. - Articolul 29 alineatul (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, se modifică si va avea următorul cuprins:

            „(2) Persoanele prevăzute la art. 28 alin. (4), (5) si (6) vor primi, pe lângă celelalte drepturi bănesti, un spor de 30% din salariul de bază.”

            Art. XI. - Legea nr. 50/1996, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor si anexelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul justitiei,

Valeriu Stoica

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 august 2000.

Nr. 83.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

INDEMNIZATIILE

magistratilor din cadrul instantelor judecătoresti si parchetelor, precum si ale personalului de specialitate juridică asimilat magistratilor potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată

 

Valoarea de referintă

sectorială = 1.140.800 lei

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Coeficientul de multiplicare

1

       2

            3

            4

A. Indemnizatiile magistratilor

Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie

1.

Procuror general

S

17,500

2.

Prim-adjunct al procurorului general

S

17,200

3.

Adjunct al procurorului general 

S

17,000

4.

Procuror consilier al procurorului general

S

16,000

5.

Procuror sef sectie

S

15,750

6.

Procuror sef sectie adjunct 

S

15,500

7.

Procuror inspector sef 

S

15,250

8.

Procuror inspector 

S

15,000

9.

Procuror sef serviciu

S

14,500

10.

Procuror sef birou

S

14,000

11.

Procuror

S

13,750

Curti de apel, parchete de pe lângă curtile de apel

12.

Presedinte procuror general

S

15,500

13.

Vicepresedinte, procuror general adjunct

S

15,000

14.

Judecător inspector, procuror inspector

S

14,000

15.

Presedinte sectie, procuror sef sectie

S

14,000

16.

Procuror sef serviciu

S

13,500

17.

Judecător; procuror

S

13,000

Tribunale, parchete de pe lângă tribunale

18.

Presedinte,

prim-procuror

S

14,500

19.

Vicepresedinte, prim-procuror adjunct

S

14,000

20.

Presedinte sectie, procuror sef sectie

S

13,500

21.

Procuror sef birou

S

13,000

22.

Judecător, procuror, peste 6 ani vechime în magistratură

S

12,500

23.

Judecător, procuror, 4-6 ani vechime în magistratură

S

12,000

Judecătorii, parchete de pe lângă judecătorii

24.

Presedinte prim-procuror

S

13,500

25.

Vicepresedinte, prim-procuror adjunct

S

13,000

26.

Presedinte sectie, procuror sef sectie

S

12,500

27.

Judecător, procuror, peste 4 ani vechime în magistratură

S

11,500

28.

Judecător, procuror, 2-4 ani vechime în magistratură

S

11,000

Magistrati stagiari

29.

Judecător, procuror 1-2 ani

S

7,500

30.

Judecător, procuror 6 luni-1 an

S

6,000

31.

Judecător, procuror,0-6 luni

S

4,500

           

 

            NOTĂ:

            1. Vechimea în magistratură si conditiile de numire în functiile de magistrati sunt cele prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată.     

            2. La instantele si parchetele cu volum foarte mare de activitate coeficientii de multiplicare pentru functiile prevăzute la nr. crt. 12-16, 18-21 si 24-26 se majorează cu 0,200.     

            Instantele si parchetele la care se aplică prevederile alin. 1 se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si, după caz al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.     

 

B. Salarizarea personalului de specialitate juridică din Ministerul Justitiei

si din Institutul National al Magistraturii, asimilat magistratilor potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salarizare asimilată

1.

Secretar general, director general, consilierul ministrului justitiei

S

Coeficient de multiplicare prevăzut la cap. A, nr. crt. 4

2.

Director la directii de specialitate juridică, secretar general adjunct, director Institutul National al Magistraturii

S

Cap. A, nr. crt. 5

3.

Director adjunct la directii de specialitate juridică, director adjunct Institutul National al Magistraturii

S

Cap. A, nr. crt. 6         

4.

Inspector general judecătoresc sef

S

Cap. A, nr. crt. 7

5.

Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector general penitenciare

S

Cap. A, nr. crt. 8

6.

Sef serviciu de specialitate juridică

S

Cap. A, nr. crt. 9

7.

Sef birou de specialitate juridică

S

Cap. A, nr. crt. 10

8.

Consilieri de specialitate juridică, personal de instruire de speciatitate juridică la Institutul National al Magistraturii

S

Cap. A, nr. crt. 11, 17, 22, 23, 27-31, în raport            cu vechimea în magistratură prevăzută de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările        si completările ulterioare, precum  si de prezenta lege

             

ANEXA Nr. 2

 

SALARIZAREA

personalului auxiliar de specialitate de la judecătorii si parchetele de pe lângă judecătorii

 

A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate auxiliar

 

Valoarea de referintă

sectorială = 1.140.800 lei

Nr.crt.

Functia

Nivelul studiilor

Coeficientul de multiplicare

Vechimea în specialitate

minim

maxim

1.

Executor judecătoresc gradul I

S

3,750

5,000

7 ani în functii juridice, auxiliare juridice, economice sau administrative

2.

Executor judecătoresc gradul II

S

3,500

4,700

4 ani – ” –

3.

Executor judecătoresc gradul III

S

3,200

4,500

1 an – ” –

4.

Executor judecătoresc debutant

S

2,000

-

5.

Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, gradul I

S

3,750

5,000

7 ani în functii juridice sau auxiliare de specialitate

6.

Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, gradul II

S

3,500

4,700

4 ani – ” –

7.

Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, gradul III

S

3,200

4,500

1 an – ” –

8.

Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, debutant

S

2,000

-

9.

Executor judecătoresc treapta I

M

3,700

4,500

7 ani în functii auxiliare juridice, economice sau administrative

10.

Executor judecătoresc treapta II

M

3,500

4,300

4 ani – ” –

11.

Executor judecătoresc treapta III

M

3,000

4,000

1 an – ” –

12.

Executor judecătoresc debutant

M

1,950

-

13.

Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, conducător carte funciară,  gradul I      

M

3,700

4,500

7 ani în functii auxiliare juridice

14.

Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, conducător carte funciară,  gradul II

M

3,500

4,300

4 ani – ” –

15.

Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, conducător carte funciară, gradul III

M

3,000

4,000

1 an – ” –

16.

Grefier-dactilograf treapta I

M

3,000

4,000

7 ani în functii  auxiliare juridice sau administrative

17.

Grefier-dactilograf treapta II

M

2,500

3,500

4 ani – ” –

18.

Grefier-dactilograf treapta III

M

2,000

 3,000

1 an – ” –

19.

Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier-analist- programator, conducător carte funciară, deburtant

M

1,950

 

20.

Arhivar registrator treapta I

M

2,000

2,750

21.

Arhivar registrator treapta II

M

1,900

2,500

22.

Arhivar registrator treapta III

M

1,800

2,200

23.

Arhivar registrator debutant

M

1,500

 

24.

Agent procedural

M/G

1,800  

2,100

25.

Aprod

M/G

500

1,800

 

           

            NOTĂ:

            1. Pentru ocuparea functiei de executor judecătoresc, prevăzută la nr. crt. 1-4, sunt necesare studii superioare juridice sau economice.

            2. Pentru ocuparea functiei de grefier, prevăzută la nr. crt. 5-8, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzătoare functiei.

            3. La numirea în functie si la stabilirea gradului sau treptei profesionale pentru grefier pot fi luate în considerare si perioadele lucrate în functii economice si administrative cu studii superioare sau medii, după caz; în această situatie vechimea minimă în specialitatea prevăzută în anexă se majorează cu 3 ani.

            Aceste prevederi se aplică si în cazul celor care au ocupat functii medii tehnice sau alte functii de acelasi nivel.

            4. Pentru personalul care, înainte de absolvirea învătământului superior, prevăzut la pct. 1 si 2, a ocupat functii medii de specialitate, se poate lua în calcul si cel mult jumătate din timpul cât a lucrat în functiile respective.

            5. În functia de grefier-sef la judecătorii si parchetele corespunzătoare pot fi numiti numai grefieri treptele profesionale I si II sau grefieri gradele I-III.

            6. Pentru functiile de grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist-programator si grefier-dactilograf de la toate instantele judecătoresti si parchete pot fi luate în considerare si perioadele lucrate în functii economice si administrative.

            În acest caz nu se aplică prevederile pct. 3 alin. 1.

            7. Salariile functiilor de grefier si grefier-dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel putin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, si pentru care posedă atestat.

            8. Grefierii si grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilograf si stenografiază în medie cel putin 30% din timpul de lucru beneficiază de un spor la salariul de bază de 10%.

 

B. Indemnizatii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu functii de conducere la instantele judecătoresti si parchete

 

 

Nr. crt.

Functia

Indemnizatia de conducere în procente din salariul de bază

- limita maximă -

1.

Grefier-sef sectie din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie

25%

2.

Grefier-sef serviciu din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie          

20%

3.

Prim-grefier la curtea de apel si parchetul de pe lângă curtea de apel     

20%

4.

Grefier-sef de sectie la curtea de apel si parchetul de pe lângă curtea de apel

18%

5.

Prim-grefier la tribunal si parchetul de pe lângă tribunal 

18%

6.

Grefier-sef sectie la tribunal si parchetul de pe lângă tribunal

15%

7.

Grefier-sef judecătorie si parchetul de pe lângă judecătorie       

15%

8.

Grefier-sef sectie judecătorie si parchetul de pe lângă    judecătorie

15%

             

            NOTĂ:           

            Indemnizatiile de conducere pentru instantele si parchetele din municipiul Bucuresti sunt mai mari cu 10%.

 

ANEXA Nr. 3

 

INDEMNIZATIILE

membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

 

Functia

Indemnizatia în procente din indemnizatia de încadrare a judecătorului de la Curtea Supremă de Justitie

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii si presedintii de sedintă (ministrul justitiei si presedintele Curtii Supreme de Justitie)

 

55%

 

ANEXA Nr. 4

 

SALARIZAREA personalului din Institutul National de Expertize Criminalistice

si laboratoarele de expertize criminalistice

 

I. Coeficientii de multiplicare pentru functiile de executie de specialitate criminalistică si functiile auxiliare de specialitate

 

Valoarea de referintă

sectorială = 1.140.800 lei

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Coeficientul de multiplicare

Vechimea în specialitate

minim

maxim

A. Functii de specialitate

criminalistică

1.

Expert criminalist gradul I

S

 7,750

 9,800 

10 ani

2.

Expert criminalist gradul II

S

 6,750

 9,000 

 7 ani

3.

Expert criminalist gradul III

S

 6,000

 8,000 

 4 ani

4. 

Asistent criminalist

S

 5,250

 7,000 

 1 an

5.

Asistent criminalist debutant

S

 4,000

-

-

B. Functii auxiliare de specialitate

6.

Tehnician criminalist treapta I

M

3,700

4,500

7 ani în functii tehnice criminalistice

7.

Tehnician criminalist treapta II

M

3,500

4,300

4 ani în functii tehnice criminalistice

8.

Tehnician criminalist treapta III

M

3,000

4,000

1 an în functii tehnice criminalistice

9.

Tehnician criminalist debutant

M

1,950

 

-

10.

Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice treapta I.

M

2,250

3,200

7 ani în functii auxiliare juridice, economice sau administrative

11.

Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice treapta II.

M

2,000

2,750

4 ani în functii auxiliare juridice, economice sau administrative

12.

Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice treapta III.

M

1,500

2,500

1 an în functii auxiliare juridice, economice sau administrative

13.

Secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice debutant

M

1,250

-

 

 

            II. Indemnizatii de conducere           

 

Nr. crt.

Functia

Indemnizatia, de conducere

în procente din salariul de bază

- limita maximă –

1.

Director Institutul National de Expertize Criminalistice

40%

2.

Director adjunct Institutul National de Expertize Criminalistice

35%

3.

Sef laborator interjudetean expertize criminalistice

30%

4.        

Sef sector

25%

5.        

Sef sectie

20%

6.        

Sef serviciu

15%

7.        

Sef birou

15%

8.        

Sef laborator tehnic

15%

 

            NOTĂ:

            1. Personalul prevăzut în prezenta anexă poate fi utilizat si la parchete.

            2. La Institutul National de Expertize Criminalistice si la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie salariile de bază pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.

            3. La numirea în functia de tehnician criminalist si la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare si perioadele lucrate în functii de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexă se majorează cu 3 ani.

            4. Tehnicienii criminalisti încadrati la parchete beneficiază de prevederile art. 19 alin. (1).

 

ANEXA. Nr. 5

 

SALARIZAREA

personalului de instruire care nu are pregătire juridică si a personalului auxiliar din Institutul National al Magistraturii

 

Coeficienti de multiplicare pentru functiile de instruire ale personalului care nu are pregătire juridică si pentru functiile auxiliare

 

Valoarea de referintă

sectorială = 1.140.800 lei

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Coeficientul de multiplicare

minim

Maxim

A. Functii de instruire

1.

Profesor gradul I          

 S        

 3,900 

 8,400

2.

Profesor gradul II        

 S        

 3,400

 7,900

3.

Expert gradul I

 S

 2,500 

 5,000

B. Functii auxiliare

1.

Secretar gradul I

S

2,100

2,900

 

 

 

 

 

 

            NOTĂ:

            În functiile de profesor gradul I si gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar si, respectiv, de conferentiar universitar.

 

ANEXA. Nr. 6 (51)

 

SALARIZAREA

personalului de specialitate specific serviciilor de reintegrare socială si supraveghere

 

Valoarea de referintă

sectorială = 1.140.800 lei

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Coeficientul de multiplicare

Vechimea în specialitate

minim

maxim

A. Functii de specialitate specifice de executie

1.

 Consilier de reintegrare socială si supraveghere gradul I

S

 4,000

            5,500

 7 ani

2.

 Consilier de reintegrare socială si supraveghere gradul II

S

 3,500

 4,500

 4 ani

3.

 Consilier de reintegrare socială si supraveghere gradul III

S

 3,000

 4,000

1 an

4.

Consilier de reintegrare socială si supraveghere debutant

S

2,000

-

-

 

            B. Indemnizatii de conducere          

 

Nr. crt.

Functia

Indemnizatia, de conducere

în procente din salariul de bază

- limita maximă –

1.

Sef serviciu reintegrare socială si supraveghere

30 %

 

 

            NOTĂ:           

            Functiile de inspector de reintegrare socială si supraveghere din cadrul Ministerului Justitiei se salarizează cu coeficientii de multiplicare prevăzuti la cap. A, majorati cu 0,500.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. L pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

            Art. 1. - Activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale de natura rnijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror mentinere în functiune nu se mai justifică, se scot din functiune, se valorifică si se casează în conditiile prezentei ordonante.

            Art. 2. - Pentru scoaterea din functiune, în vederea valorificării si, după caz, casării, activele corporale prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.

            Art. 3. - După scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice si reglementărilor specifice, în cazul mijloacelor fixe care privesc apărarea tării, ordinea publică si siguranta natională, precum si al celor din dotarea misiunilor diplomatice din străinătate.

            Art. 4. - Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraselor sau judeielor, după caz.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministru de stat, presedintele Consiliului de Coordonare

Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 112.

 

GUVERNUL ROMĂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. L pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

            Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:.

            1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            „Art. 1. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si care se valorifică în conditiile prezentei ordonante sunt:

            a) bunurile mobile confiscate, devenite proprietate privată a statului în temeiul legii, ai hotărârilor judecătoresti sau al deciziilor organelor împuternicite să efectueze confisearea;

            b) bunurile mobile si imobile care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari;

            c) bunurile mobile părăsite ai căror proprietari sunt neidentificati, predate pe bază de proces-verbal organelor de politie, sau bunurile mobile descoperite de organele politiei de frontieră în zonele de competentă, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predării si a căror valorificare nu este reglementată prin alte acte normative specifice. În aceeasi categorie intră si bunurile ai căror proprietari sunt cunoscuti, însă există indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a împrejurărilor în care au fost găsite, din care rezultă intentia neechivocă a proprietarului de a renunta la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora.

            (2) Dacă bunurile prevăzute la lit. c) sunt reclamate înainte de expirarea termenului de un an de la data predării, ele se restituie proprietarilor sau mostenitorilor acestora de către organul de politie competent. În celelalte situatii bunurile sau contravaloarea acestora se restituie în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

            (3) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. c), ai căror proprietari au fost identificati si care au renuntat printr-o declaratie autentică la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se pot valorifica înainte de expirarea termenului de un an, conform prevederilor prezentei ordonante.

            (4) Pot fi valorificate înainte de expirarea termenului de un an si bunurile prevăzute la alin. (1) lit. c) care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 6 alin. (3).”

            2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

            „Art. 2. - (1) Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de probă în procedura judiciară nu pot trece în proprietatea privată a statului decât după încheierea procesului în cauza respectivă.

            (2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării si sanctionării contraventiilor pe bază de proces-verbal, titlu de proprietate îl constituie însusi procesul-verbal de contraventie, în cazul în care acesta râu a fost contestat în termenul legal sau, dacă a fost contestat, contestatia a fost respinsă pintr-o hotărâre rămasă definitivă.”

            3. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

            „(2) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în maximum 21 de zile de la preluare.”

            4. Alineatul (6) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

            „(6) Institutiile abilitate prin lege să ateste calitatea bunurilor confiscate în vederea comercializării sunt obligate să emită certificatul constatator în termen de maximum 15 zile de la data solicitării acestuia de către organul de valorificare.”

            5. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

            „Art. 9. - (1) Valorificarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face de organele de valorificare, prin bursele de mărfuri, direct de la locul de depozitare sau la locul la care acestea se află, prin magazine proprii, licitatie publică sau în regim de consignatie, după caz. Vânzarea directă de la locul de depozitare sau de la locul de detinere se poate face pentru bunurile care necesită conditii deosebite de păstrare si pază sau care necesită un spatiu mare de depozitare, ce nu pot fi asigurate în momentul intrării în proprietatea privată a statului. În acest caz vînzarea se face în sistem angro, cu plata integrală sau în rate.”

            6. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

            „Art. 11. - (1) În vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se va face evaluarea acestora de către o comisie de evaluare, stabilită prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care va avea următoarea componentă:

            a) directorul general adjunc al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - seful comisiei;

            b) seful serviciului colectare venituri din cadrul directiei administrarea veniturilor statului - adjunct al sefului comisiei;

            c) seful serviciului (biroului) pentru valorificarea bunurilor devenite proprietate privată a statului din cadrul directiei administrarea veniturilor statului - secretarul comisiei;

            d seful serviciului control investigări, valorificare actiuni sau o persoană desemnată de acesta din cadrul inspectoratului de concurentă judetean sau al municipiului Bucuresti;

            e) un reprezentant din partea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor;

            f) reprezentantul institutiei publice, agentului economic sau persoana care detine bunurile respective, după caz.”

            7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

            „Art. 12. - (1) În cazul bunurilor care nu s-au putut valorifica în decurs de 30 de zile de la data punerii în vânzare comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea bunurilor. În intervalul de 150 de zile de la data primei reevaluări se pot face mai multe reevaluări succesive, în sensul majorării sau micsorării pretului bunurilor, în functie de decizia comisiei de evaluare, dacă bunurile respective nu sunt vândute în termen de 150 de zile de la data primei reevaluări se poate proceda la atribuirea gratuită, valorificarea prin unitătile de colectare si valorificare a deseurilor, dezmembrarea bunurilor si valorificarea sau distrugerea componentelor rezultate sau la distrugerea bunurilor, după caz. În acelasi interval de timp comisia de evaluare va putea decide schimbarea metodei de valorificare în urma unei analize de eficientă.

            (2) Conducătorul organului de valorificare poate decide ca valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului să se facă si prin intermediul altor organe de valorificare, numai cu acordul prealabil al acestora.

            (3) Bunurile al căror termen de valabilitate expiră în cele 180 de zile fără a fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea comisiei de distrugere.”

            8. Litera b) a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

            „b) creselor, grădinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale, la propunerea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după consultarea autoritătilor administratiei publice locale sau judetene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, după caz."

            9. Litera e) a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

            „e) persoanelor juridice care nu îndeplinesc conditia de utilizatori unici, dar au calitatea de destinatari initiali, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului si care nu pot fi valorificate în conditiile art. 9 si 12.”

            Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlarnent.

            Art. III. - (1) În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, Guvernul va aproba modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999.

            (2) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Guvernul va aproba modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999.

            (3) Aspectele procedurale privind circuitul bunurilor părăsite, precum si documentele care se întocmesc în legătură cu acestea se vor reglementa o dată cu modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

 

Bucuresti, 31 august.2000.

Nr. 113.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor

 

            În temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. G pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

            Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/1997, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            „Art. 1. - Apărarea împotriva incendiilor a vietii oamenilor, a bunurilor si a mediului constituie o problemă de interes public, la care trebuie să participe, în conditiile legii, autoritătile administratiei publice centrale si locale, persoanele juridice si fizice române, precum si celelalte persoane juridice sau fizice care desfăsoară activităti ori se află în tranzit, după caz, pe teritoriul României.”

            2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

            „Art. 9. - La încheierea conttactelor de societate, de concesionare, de închiriere, de antrepriză si de asociere părtile sunt obligate să consemneze în actele respective răspunderile ce le revin privind asigurarea apărării împotriva incendiilor.”

            3. La articolul 14, după litera d) se introduce litera d1) cu următorul cuprins:

            „d1) prevede si aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea actiunilor si măsurilor de apărare împotriva incendiilor.”

            4. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

            „Art. 18. - Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare, la propunerea autoritătilor administratiei publice centrale interesate, va înscrie în programele anuale si de perspectivă teme de cercetare-proiectare privind noi metode si mijloace de prevenire, si stingere a incendiilor.”

            5. La articolul 24 se introduce litera d) cu următorul cuprins:

            „d) să elaboreze scenarii de sigurantă la foc pentru constructiile si instalatiile tehnologice proiectate, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;”

            6. La articolul 27 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

            „(3) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se elaborează de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aprobă de ministrul de interne si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

            7. La articolul 30, alineatele (5) si (6) vor avea următorul cuprins:

            „(5) Calificarea, perfectionarea si conversia profesională a personalului serviciilor de pompieri civili, precum si certificarea competentei acestuia se realizează cu respectarea standardelor ocupationale.

            (6) Ocupatiile componente ale profesiei de pompier se stabilesc de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza propunerilor Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.”

            8. La articolul 33, litera f) va avea următorul cuprins:

            „f) alte servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor a vietii oamenilor, bunurilor si a mediului.”

            9. La articolul 36, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

            „Art. 36. - (1) Pompierilor civili li se asigură gratuit de către consiliul local sau de către patron, după caz, uniforme si echipamentul de protectie adecvate misiunilor pe care le îndeplinesc, iar în cazul în care pe timpul interventiei li s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, consiliul local sau patronul îi despăgubeste în mod corespunzător.”

            10. După articolul 37 se introduce articolul 371 cu următorul cuprins:

            „Art. 371. - Încadrarea personalului angajat al serviciilor de pompieri civili în conditii speciale sau deosebite de muncă se realizează în conditiile prevăzute de lege.”

            11. La articolul 44 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

            „(3) La sediile Presedintiei României, Parlamentului, Guvernului, precum si la alte obiective de importantă deosebită aflate în administrarea autoritătilor publice centrale se pot constitui prin hotărâre a Guvernului subunităti de pompieri militari; institutiile respective asigură gratuit imobilele; spatiile si utilitătile necesare în vederea functionării si desfăsurării activitătii subunitătilor de pompieri militari.”

            12. La articolul 46 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

            „(2) Regulamentul de autorizare si acreditare a laboratoarelor si poligoanelor de încercări la foc, de testări si experimentări în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se elaborează de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aprobă de ministrul de interne si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

            13. La articolul 47 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

            „(2) Metodologia de certificare a conformitătii, agrementare tehnică si de avizare tehnică pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) se elaborează de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aprobă de ministrul de interne si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

            14. La articolul 48, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

            „(2) Prestarea lucrărilor de termoprotectie, ignifugare, verificare, întretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor se efectuează de către persoane juridice atestate de marile unităti si de unitătile de ppmpieri militari.

            (3) Atestarea persoanelor prevăzute la alin. (1) si (2) se face pe baza metodologiilor elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, aprobate de ministrul de interne si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

            15. După articolul 48 se introduce articolul 481 cu următorul cuprins:

            „Art. 481. - (1) Pentru actele si documentele eliberate potrivit legii marile unităti si unitătile de pompieri militari percep următoarele tarife:

            a) avizul, acordul sau autorizatia privind prevenirea si stingerea incendiilor - 500.000 lei;

            b) avizul privind înfiintarea si functionarea serviciilor private de pompieri civili - 1.000.000 lei;

            c) avizul la norme, normative sau alte reglementări tehnice privind prevenirea si stingerea incendiilor - l.000.0000 lei;

            d) atestatul, brevetul sau certificatul de competentă ori de calificare eliberat persoanelor fizice - 100.000 lei;

            e) atestatul eliberat persoanelor juridice - 500.000 lei;

            f) avizul, certificatul de conformitate sau agrementul tehnic privind fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor 300.000 lei;

            g) autorizarea sau acreditarea laboratoarelor si poligoanelor de încercări la foc, de testări si experimeritări în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - 2.000.000 lei.

            (2) Termenul limită de eliberare a actelor si documentelor prevăzute la alin. (1) este de 30 de zile de la data prezentării documentatiilor complete pe baza cărora se  eliberează actul sau documentul solicitat. Pentru situatiile în care eliberarea actelor sau documentelor presupune verificări complexe termenul este de 60 de zile.

            (3) La cererea persoanelor fizice si juridice actele si documentele prevăzute la alin. (1) pot fi eliberate, după caz, si în regim de urgentă, în functie de posibilitătile marilor unităti si ale unitătilor de pompieri militari, situatie în care tarifele vor fi majorate după cum urmează:

            a) pentru reducerea termenului la 15 zile, cu 30%;

            b) pentru reducerea termenului la 5 zile, cu 50%.

            (4) Cuantumul tarifelor pentru eliberarea actelor si documentelor prevăzute la alin. (1) se actualizează periodic, în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Oficiului Concurentei.

            (5) La tarifele prevăzute la alin. (1) se adaugă, după caz, contravaloarea prestatiilor efectuate pe bază de contract de marile unităti si de unitătile de pompieri militari pentru desfăsurarea activităiilor de formare, pregătire, specializare sau evaluare, respectiv pentru verificări în teren, încercări, testări, experimentări sau analize executate în laboratoare si poligoane.

            (6) Veniturile realizate din eliberarea actelor si documentelor prevăzute la alin. (1) se retin integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, si vor fi utilizate pentru acoperirea cheituielilor curente si de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.”

            Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

p. Ministrul functiei publice,

Ioan Onisei,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 114.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. J pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

            Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 8 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

            „(3) Cererile pentru stabilirea drepturilor titularilor, prevăzute de prezentul decret-lege, se pot depune la directiile generale de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, până cel mai târziu la data de 15 martie 2000, cu exceptia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)1, care pot depune cereri până la data de 31 decembrie 2000. După data de 15 martie 2000 si, respectiv, 31 decembrie 2000 directiile generale de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor primi spre rezolvare numai cererile depuse de sotii (sotiile) celor decedati, prevăzuti la art. 4, si de cetătenii români cu domiciliul în străinătate, prevăzuti la art. 11.”

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru delegat pe lângă primul-ministru

pentru minorităti nationale,

Petér Eckstein Kovács

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu,

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 119.