MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 426    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Sâmbătă  2 septembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

                  108. - Ordonantă pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investitii si a avansului pentru modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni si a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinatie

 

109. - Ordonantă privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicală balneară si de recuperare

 

111. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii

ale Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A.,

destinate acoperirii cheltuielilor de investitii si a avansului pentru modernizarea

 Aeroportului International Bucuresti-Otopeni si a celor pentru rambursarea creditelor externe

contractate, potrivit legii, cu această destinatie

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. B pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă exceptarea de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investitii si a avansului pentru finantarea lucrărilor obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni" si a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinatie, până la finalizarea obiectivului.

Art. 2. - Suma rezultată ca urmare a scutirii de la plata impozitului pe profit se repartizează, exclusiv ca surse proprii de finantare a cheltuielilor de capital pentru obiectivul de investitii mentionat la art. 1, suplimentar fată de sumele repartizate din profitul net, potrivit legii.

Art. 3. - Ponderea surselor proprii ale "Aeroportului International Bucuresti-Otopeni" - S.A. în finantarea programelor de reabilitare, modernizare si dezvoltare a infrastructurii aeroportuare se majorează în conditiile prevederilor art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 108.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA

privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicală balneară si de recupepare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. P pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1 . - (1) În întelesul prezentei ordonante:

a) prin statiune balneară se întelege localitatea sau/si arealul care dispune de resurse de substante minerale, stiintific dovedite si traditional recunoscute ca eficiente terapeutic, de instalatii specifice pentru cură si care are o organizare ce permite acordarea asistentei medicale balneare în conditii corespunzătoare;

b) prin statiune climatică se întelege localitatea sau/si arealul situat în zone cu factori climatici benefici si care are conditii pentru asigurarea mentinerii si ameliorării sănătătii si/sau a capacitătii de muncă, precum si a odihnei si reconfortării;

c) prin statiune balneoclimatică se întelege localitatea sau/si arealul care îndeplineste conditiile prevăzute la lit. a) si b)

d) prin areal se întelege o zonă delimitată topo-geo-climatic din localitate sau din afara acesteia care are factori naturali de cură;

e) prin factori naturali se întelege ansamblul elementelor fizice/chimice terapeutice, sanogene naturale. Sunt considerati factori naturali: apele minerale terapeutice, lacurile si nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice/climatice ale litoralului marin si factorii sanogeni ai principalelor tipuri de bioclimă a României, inclusiv de la nivelul grotelor si salinelor.

(2) Localitătile sau/si arealele stabilite ca fiind statiuni balneare, climatice sau balneoclimatice sunt delimitate prin planuri de urbanism si de amenajare a teritoriului.

(3) Tipul predominant de factori naturali determină specificul statiunii respective si profilul de cură.

Art. 2. - (1). Statutul de statiune balneară, climatică sau balneoclimatică se acordă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea, după caz, a populatiei implicate, pe baza normelor tehnice unitare, elaborate, în conditiile legii, de Ministerul Sănătătii, Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(2) Autorizatia de functionare, din punct de vedere medico-balnear si al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni naturali, a unitătilor medico-balneare si de recuperare din localitătile cu statut de statiune balneară, climaticâ sau balneoclimatică este obligatorie si se eliberează la cerere, pe o durată de 10 ani, de către Institutul National

de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.

(3) Autorizatia de functionaree se prelungeste, la cerere, la expirare sau ori de câte ori se schimbă calitatea factorilor naturali, constatată de organele de specialitate ale ministerelor si ale celorlalte autorităti publice, abilitate de lege, prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - Pentru acordarea statutului de statiune : balneară, climatică sau balneoclimatică sunt necesare:

a) studii complexe de analiză a factorilor naturali din arealul respectiv, efectuate de institutii de specialitate;

b) stabilirea de către Ministerul Sănătătii, prin institutia sa specializată - Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie -, a perimetrelor de protectie sanitară si prevederea acestora în planurile de urbanism si amenajare a teritoriului;

c) instalatii pentru valorificarea factorilor naturali;

d) unităti sanitare, inclusiv baze de tratament, cu personal medico-sanitar corespunzător si acreditat în conditiile legii, adecvate acordării asistentei medicale balneare si  de recuperare;

e) căi de acces, infrastructuri urban-edilitare, telecomunicatii;

f) amenajări pentru odihnă si relaxare.

 

CAPITOLUL II

Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie

 

Art. 4. - (1) Se înfiintează Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie, institutie publică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Sănătătii, denumit în continuare institut, cu sediul în municipiul Bucuresti, prin reorganizarea Institutului de Medicină Fizică, Balneoclimatologie si Recuperare Medicală Bucuresti care se desfiintează.

(2) Institutul are personalitate juridică, având în subordine, respectiv în structură, atât unităti sanitare cu personalitate juridică, cât si unităti sanitare fără personalitate juridică.

(3) În cadrul institutului vor functiona structuri care asigură inspectia activitătii medico-balneare si de recuperare la nivelul tuturor unitătilor de recuperare, medicină fizică si balneologie, indiferent de statutul lor juridic si patrimonial si de subordonarea acestora.

Art. 5. - (1) Bunurile aflate în administrarea Institutului de Medicină Fizică, Balneoclimatologie si Recuperare Medicală Bucuresti trec în administrarea Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie, pe bază de protocol, de la data reorganizării acestuia.

(2) Personalul '' Institutului de Medicină Fizică, Balneoclimatologie si Recuperare Medicală Bucuresti se preia de institut si se consideră transferat de la data reorganizării acestuia.

Art. 6. - Principalele obiective de activitate ale institutului sunt următoarele:

a) organizarea, coordonarea, îndrumarea tehnico-metologică si controlul întregii activităti de recuperare, medicina fizică si balneoclimatologie din unitătile de profil ale Ministerului Sănătătii;

b) organizarea, coordonarea, după caz, desfăsurarea si îndrumarea tehnico-metodologică a activitătii de cercetare medico-balneară, protectie sanitară si valorificare terapeutică, profilactică si recuperatorie a surselor de factori naturali din întreaga tară, precum si de dezvoltare în domeniul medico-balnear si de recuperare;

c) participarea la organizarea si coordonarea activitătii  de învătământ în  domeniul medico-balnear si de recuperare;

d) organizarea, coordonarea, îndrumarea tehnico-metodologică si, după caz, desfăsurarea activitătii promotionale din domeniul medico-balnear si de recuperare;

e) delimitarea perimetrelor de protectie sanitară la nivelul statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si asigurarea respectării acestora;

f) asigurarea legalitătii functionării statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si a unitătilor balneare, indiferent de statutul lor juridic, patrimonial si de subordonare, cu respectarea legislatiei în vigoare si a normelor privind asistenta medico-balneară, stabilite prin ordin al ministrului sănătătii;

g) asigurarea cu cadre de specialitate, în conditiile legii, în functie de necesitătile si de solicitările din teritoriu, precum si de disponibilitătile de personal existente, a tuturor unitătilor medico-balneare si de recuperare.

Art. 7. - (1) Institutul este condus de un consiliu de administratie, de un director general, care are si calitatea de presedinte al consiliului de administratie, si de un director general adjunct, care are si calitatea de vicepresedinte al consiliului. Presedintete consiliului de administratie directorul general si vicepresedintele consiliului de administratie - directorul general adjunct sunt numiti, în conditiile legii, prin ordin al ministrului sănătătii.

(2) Presedintele consiliului de administratie - directorul general al  institutului numeste sau, după caz, revocă, prin decizie, în conditiile legii, conducerea unitătilor sanitare publice cu personalitate juridică, cu profil de recuperare, medicină fizică si balneoclimatologie, din reteaua Ministerului Sănătătii.

Art. 8. - Angajarea, salarizarea si promovarea personalului institutului se fac potrivit legii.

Art. 9. - (1) Sediul, atributiile, organizarea si functionarea, structura organizatorică, componenta organelor de conducere si numărul maxim de posturi ale institutului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a institutului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Sănătătii va supune Guvernului spre adoptare Regulamentul de organizare si functionare a institutului.

Art. 10. - (1) Cheltuielile de functionare si de capital ale institutului se finantează integral din venituri extrabugetare.

(2) Institutul poate beneficia de transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor nationale de sănătate de profil, pentru unele lucrări de constructii, reabilitări sau modernizări de infrastructură, precum si pentru dotarea cu aparatură medicală, în conditiile legii.

(3) Veniturile extrabugetare ale institutului se constituie din:

a) sumele realizate pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

b) venituri obtinute de la persoane fizice sau juridice, inclusiv din asocieri investitionale în profil medical sau medico-social, în conditiile legii;

c) sumele obtinute în urma eliberării autorizatiilor/avizelor de functionare;

d) sumele obtinute în urma desfăsurării activitătii prevăzute la art. 6 lit. e);

e) sumele provenind din încasările unitătilor medico-balneare, destinate stimulării personalului superior, mediu si auxiliar care lucrează în undătile respective;

f) alte surse, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Prospectarea, exploatarea, valorificarea, protectia si conservarea factorilor naturali

 

Art. 11. - Activitatea de cercetare-prospectare, de exploatare si de conservare a factorilor naturali se desfăsoară în conditiile prevăzute de Legea minelor nr. 61 /1998.

Art. 12. - Coordonarea si după caz, asigurarea organizării si functionării corespunzătoare a statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice, precum si a întregii activităti privind factorii naturali se fac de Ministerul Sănătătii, reprezentat de institut, Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului si de Agentia  Natională pentru Resurse Minerale, în colaborare cu consiliile locale ale localitătilor care functionează ca statiuni balrieare, climatice sau balneoclimatice, prin:

a) executarea, periodic, de studii si documentatii tehnice complexe ale statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice, cu analiza factorilor naturali din fiecare areal, în conformitate cu normele si standardele interne si internationale în vigoare, potrivit prevederilor prezentei ordonante;

b) avizarea amplasării de constructii tehnice necesare pentru exploatarea factorilor naturali în perimetrele de protectie sanitară ale statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si executarea pe teritoriul acestora a oricăror elemente de infrastructură;

c) elaborarea de norme tehnice unitare de sistematizare functională, de organizare a activitătii specifice statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice, de utilizare a bazelor de tratament medico-balnear si recuperator si a unitătilor de cazare si alimentatie aferente, cu exceptia celor autorizate de Autoritatea Natională pentru Turism prin Oficiul de Autorizare si Control în Turism, de protectie sanitară a factorilor naturali, de protectie fonică si, respectiv, a aerului, apei, solului si vegetatiei si de eliminare a deseurilor sanitare, care pot fi un vector de transmitere a bolilor;

d) stabilirea de indicatii, limite si contraindicatii în consumul alimentar al apelor minerale îmbuteliate;

e) asigurarea controlului respectării normelor tehnice unitare prevăzute la lit. c).

Art. 13. - (1) Activitatea de utilizare a factorilor naturali în scop terapeutic, inclusiv functionarea, din acest punct de vedere, a unitătilor medico-balneare si de recuperare, indiferent de statutul lor juridic si de subordonarea acestora, utilizarea în consumul alimentar a apelor minerale si instituirea perimetrelor de protectie sanitară se desfăsoară pe baza autorizatiei emise de institut, eliberată pe baza unei documentatii complexe de specialitate.

(2) Unitătile medico-balneare si de recuperare care se privatizează functionează pe baza autorizatiei prevăzute la alin. (1), eliberată cu respectarea următoarelor obligatii prevăzute în contractul de privatizare, si anume:

a) mentinerea destinatiei spatiului ocupat de unitatea de asistentă medico-balneară si de recuperare. În cazul unitătilor de tratament balnear, care în momentul privatizării sunt  într-o stare de degradare avansată si nefunctionale, proprietarul poate opta pentru dezafectare sau reabilitare, cu aprobarea Ministerului Sănătătii, pe baza avizului tehnic emis de institut, în conditiile legii;

b) angajarea personalului medico-sanitar de specialitate corespunzător, acreditat în conditiile legii.

(3) Documentatiile complexe de specialitate, cu avizele sau autorizatiile necesare, se efectuează contra cost, la solicitarea statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si/sau a unitătilor care exploatează factori naturali. Tarifele pentru executarea documentatiilor complexe, pentru emiterea de avize sau/si autorizatii de functionare, solicitate, se aprobă, la propunerea institutului, prin ordin al ministrului sănătătii.

(4) Actualizarea documentatiilor complexe, a avizelor si/sau a autorizatiilor de functionare, prevăzute la art. 2 alin. (2) si la art. 13 alin. (1), se face în mod obligatoriu la fiecare 10 ani sau ori de câte ori este nevoie, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(5) Statiunile balneare, climatice si balneoclimatice sau unitătile de profil, care nu au întocmit documentatia

complexă privind activitatea cu factori naturali si functionarea acestora, vor îndeplini conditiile prevăzute de prezentul articol în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

 

CAPITOLUL IV

Asistenta medicală balneară si de recuperare

 

Art. 14. - (1) Prin asistentă medicală balneară se întelege totalitatea serviciilor medico-sanitare efectuate sub formă de cură în statiunile balneare, climatice sau balneoclimatice, prin utilizarea unuia sau a mai multor factori naturali si a unor factori fizici, terapeutici produsi artificial, conform unor proceduri definite metodologic, precum si prin dietă, medicatie, psihoterapie si educatie sanitară.

(2) Asistenta de recuperare, medicină fizică si balneoclimatologie se desfăsoară numai în spitale de recuperare, sanatorii balneare si de recuperare, sectii de profil din spitale centre medicale balneare si de recuperare, unităti ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice, precum si în cabinete medicale de specialitate, în conditiile legii.

Art. 15. - Asistenta medicală balneară si de recuperare se acordă numai de către personalul medico-sanitar de specialitate, acreditat conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 16. - (1) Asistenta medicală balneară si de recuperare se acordă, în statiunile balneare, climatice si balneoclimatice, sub formă de:

a) cure profilactice si/sau de recuperare a capacitătii de muncă, inclusiv antistres si/sau antisurmenaj;

b) cure terapeutice;

c) cure de recuperare pe grupe de afectiuni cronice si/sau la bolnavi cu diverse deficite functionale sau/si cu diferite grade de invaliditate.

(2) Durata diferitelor tipuri de cură prevăzute la alin. (1) se stabileste de către institut, cu avizul comisiei de specialitate - Recuperare Medicină Fizică si Balneoclimatologie a Ministerului Sănătătii.

(3) Institutul stabileste, pentru fiecare statiune balneară, climatică si balneoclimatică, în functie de proprietătile terapeutice ale factorilor naturali din arealul respectiv profilul de tratament, tipurile de cură, categoriile de afectiuni indicate, afectiunile contraindicate, precum si conditiile  minimale de dotare a bazelor de tratament balneofizical si recuperator.

(4) Modificarea categoriilor de afectiuni asistate si a tipurilor de cură se face de către institut, cu acordul Ministerului Sănătătii, la propunerea unitătilor medico-balneare si de recuperare din statiunile balneare, climatice si balneoclimatice.

Art. 17. - Normele privind activitatea personalului medico-sanitar angajat în unitătile de asistentă medico-balneară si de recuperare, indiferent de forma lor de organizare, de subordonare si de situatia juridică sau patrimonială a acestora, sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 18. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) si (3), ale art. 13 alin. (1),(4) si (5) si ale art. 20 alin. (2),  referitoare la obtinerea, prelungirea, respectiv actualizarea  autorizatiilor de functionare, a avizelor si/sau a documentatiilor complexe de specialitate constituie contraventie, dacă fapta nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât  potrivit legii penale, să fie considerată infractiune.

(2) Contraventia prevăzută la alin. (1) se sanctioneaza cu amendă de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei. ''

(3) Cuantumul amenzii se actualizează periodic, în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului.

(4) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) si aplicarea amenzii persoanelor vinovate se fac de către persoane împuternicite din cadrul structurilor de inspectie medico-balneară ale institutului, precum si din cadrul autoritătilor publice prevăzute la art. 12.

(5) Prevederile prezentei ordonante se completează cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare.

Art. 19. - (1) În cazul în care, după aplicarea sanctiunii, statiunea balneară, climatică sau balneoclimatică ori unitatea medico-balneară si de recuperare, publică sau privată, nu respectă obligatiile prevăzute în prezenta ordonantă, institutul, cu avizul Ministerului Sănătătii, poate dispune retragerea temporară sau definitivă a autorizatiei de functionare si de valorificare terapeutică a factorilor naturali.

(2) Nerespectarea clauzelor contractuale obligatorii stipulate la art. 13 alin. (2) atrage nulitatea de drept a contractului de privatizare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 20. - (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Sănătătii, reprezentat de institut, împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului si Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, elaborează si propune Guvernului spre adoptare normele tehnice unitare pentru realizarea documentatiilor complexe de atestare a functionării statiunilor balneare, climatice si balneoclimatice si de organizare a întregii activităti de utilizare a factorilor naturali, potrivit art.12 lit. c).

(2) Toate unitătile medico-balneare si de recuperare din statiuni balneare, climatice si balneoclimatice, indiferent de forma de organizare, de statutul lor juridic si de subordonare, sunt obligate să obtină:

a) autorizatia sanitară de functionare, eliberată de directiile de sănătate publică judetene sau, după caz, a municipiului Bucuresti, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante;

b) autorizatia de utilizare terapeutică de factori naturali, inclusiv de functionare a unitătilor medico-balneare si de recuperare, eliberată de institut, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 21. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă art. 138-155 din Legea nr. 311978 privind asigurarea sănătătii populatiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din l0 iulie 1978, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) Pozitia nr. 16 din anexa nr. 12 "Lista cuprinzând unitătile subordonate Ministerului Sănătătii" la Hotărârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997, cu modificările si completările   ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"16. Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Turism,

Dumitru Moinescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 109.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992

privind organizarea statisticii publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. W din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art.I. - Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 11/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice va avea următorul titlu:

“Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Activitatea organizată pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea si constituirea seriilor de date statistice oficiale cu caracter demografic, social, economic, financiar, juridic, necesare în vederea fundamentării

si evaluării politicilor economice si sociale, informării opiniei  publice; elaborării cercetărilor stiintifice, prognozelor si strategiilor de dezvoltare, fundamentării deciziilor guvernamentale si ale agentilor economici, transmiterii de date statistice organismelor internationale potrivit obligatiilor asumate de statul român, precum si altor categorii de utilizatori interni si externi se desfăsoară cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante.

(2) Ordonanta privind organizarea statisticii oficiale se aplică tuturor persoanelor fizice si juridice care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Statistica oficială în România este organizată si coordonată de Institutul National de Statistică si Studii Economice, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat.

(2) Institutul National de Statistică si Studii Economice este condus de un presedinte, ajutat de 2 vicepresedinti, functionari publici, asimilati cu functiile de conducere de secretar general, respectiv secretar general adjunct din aparatul propriu al ministerelor si al celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate.                 

(3) În subordinea Institutului National de Statistică si Studii Economice functionează directiile generale teritoriale de statistică, ca servicii publice descentralizate, finantate de la bugetul de stat, precum si editura «Revista Română de Statistică», si Centrul National de Pregătire în Statistică, finantate din venituri extrabugetare.

(4) În sensul prezentei ordonante, prin servicii de statistică oficială se întelege Institutul National de Statistică si Studii Economice si directiile generale teritoriale de statistică, precum si compartimentele statistice din cadrul organelor de specialitate ale administratiei publice, coordonate metodologic de Institutul National de Statistică si Studii Economice."

4. După articolul 2 se introduc articolele 21 si 22 cu următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) În scopul formării profesionale continue a personalului din serviciile de statistică oficială, precum si al promovării unei culturi statistice în sistemul administratiei  publice centrale si locale, în companii si societăti nationale, regii autonome, societăti comerciale, în alte unităti cu personalitate juridică de drept public sau privat, se înfiintează Centrul National de Pregătire în Statistică, în subordinea Institutului National de Statistică si Studii Economice, finantat din venituri extrabugetare.

(2) Centrul National de Pregătire în Statistică are ca obiect de activitate organizarea, promovarea activitătilor de formare profesională continuă prin sistemul educational în domeniile statisticii, demografiei, economiei, econometriei, sociologiei cantitative si tehnologiei informatiei, contribuind la răspândirea cunostintelor stiintifice si tehnice din aceste domenii:

(3) Centrul National de Pregătire în Statistică poate elibera, în conditiile legii, diplome educationale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidentierea competentelor dobândite, cu valabilitate natională.

(4) Formarea profesională continuă prin Centrul National de Pregătire în Statistică este asigurată de formatori, specialisti în domeniile prevăzute la alin. (2) din administratia publică sau de către colaboratori din tară ori din străinătate remunerati potrivit legislatiei în materie.

“Art. 22. - Organizarea si functionarea Institutului National de Statistică si Studii Economice si a Centrului National de Pregătire în Statistică se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Organizarea statisticii oficiale se întemeiază pe principiile autonomiei, confidentialitătii, transparentei, relevantei, proportionalitătii, deontologiei statistice si raportului cost/eficientă.

(2) Potrivit principiului autonomiei, Institutul National de Statistică si Studii Economice este autorizat să stabilească în mod impartial si independent, fără ingerinte de pe pozitii de interes ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice, sindicatelor, organizatiilor patronale si ale altor organizatii sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificările, metodologiile, tehnicile de înregistrare si prelucrare, să publice si să difuzeze  datele si informatiile statistice. Acest principiu implică obligativitatea difuzării statisticilor oficiale (date si informatii) tuturor categoriilor de utilizatori, fără nici o restrictie si în conditii de egalitate, în privinta calitătii si a termenelor de difuzare.

(3) Potrivit principiului confidentialitătii, serviciile de statistică oficială si persorialul statistic au obligatia să adopte si să asigure pe parcursul întregii perioade a cercetării statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protectie a datelor care se referă la subiecti statistici individuali (persoane fizice sau juridice), date obtinute direct prin cercetări statistice sau indirect din surse administrative ori alte surse.

(4) Potrivit principiului transparentei, serviciile de statistică oficială sunt obligate să respecte si să asigure dreptul furnizorilor de date statistice, utilizatorilor si altor categorii de persoane fizice sau juridice de a avea acces la temeiul legal si scopul organizării cercetărilor statistice, la metodologiile, tehnicile si metodele folosite la elaborarea informatiilor statistice, la măsurile adoptate de protectie a datelor si la modul si termenele de difuzare a datelor si informatiilor statistice.

(5) Potrivit principiului relevantei, serviciile de statistică oficială sunt obligate să asigure producerea de date si informatii statistice conform domeniilor, termenelor si gradului de detaliere a datelor statistice stabilite în functie de evolutia continuă a fenomenelor demografice, economice, sociale si de mediu.

(6) Potrivit principiului proportionalitătii, serviciile de statistică oficială au obligatia să asigure corelarea dintre cantitatea de informatii individuale ce se solicită si cantitatea de informatii prelucrate ce se oferă utilizatorilor.

(7) Potrivit principiului deontologiei statistice, serviciile de statistică oficială sunt obligate să instituie si să aplice criterii stiintifice la selectarea surselor, metodelor si procedurilor pentru realizarea cercetărilor statistice si să facă cunoscute, într-o formă larg accesibilă, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul si gradul de, exactitate ale rezultatelor.

(8) Potrivit principiului raportului cost/eficientă, serviciile de statistică oficială sunt obligate să limiteze volumul datelor statistice culese de la subiectii statistici, la nivelul care se justifică prin obiectivul cercetărilor statistice si în conditiile utilizării optime a resurselor disponibile."

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent si stiintific al metodologiilor, indicatorilor nomenclatoarelor si al clasificărilor utilizate în activitatea de statistică, se înfiintează Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică, organ consultativ care are, în principal, ca obiect de activitate analiza si avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic national, a rapoartelor de activitate ale Institutului National de Statistică si  Studii Economice si a Programului anul de cercetări statistice si studii economice.

(2) Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică are următoarea componentă:

- 2 reprezentanti ai Academiei Române;

- 4 reprezentanti ai învătământului superior de specialitate si cercetării;

- 6 reprezentanii ai ministerelor si/sau ai organelor de specialitate în subordinea Guvernului;

- 1 reprezentant al Băncii Nationale a României;

- 3 reprezentanti ai organismelor sindicale;

- 3 reprezentanti ai organizatiilor patronale;

- 3 reprezentanti ai mijloacelor de informare în masă;

- 2 reprezentanti ai asociatiilor profesionale.

Presedintele Institutului National de Statistică si Studii Economice este membru de drept.

(3) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitătii de Statistică sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea organismelor si institutiilor prevăznte la alin. (2), pe o perioadă de 2 ani.

(4) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitătii de Statistică beneficiază de o indemnizatie de participare la sedintă, egală cu salariul minim brut  pe economie.

(5) Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar si îsi poate constitui grupe de lucru pe domenii statistice, potrivit atributiilor sale.

(6) Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică elaborează si aprobă regulamentul propriu de functionare.

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Pentru asigurarea datelor si informatiilor necesare în vederea constituirii seriilor de date statistice, Institutul  National de Statistică si Studii Economice elaborează programe anuale de cercetări statistice si studii economice la nivel national, de regiuni de dezvoltare judete si alte structuri teritoriale.

(2) Programul anual de cercetări statistice si studii economice reprezintă cadrul elaborării, producerii si diseminării statisticilor oficiale în România.

(3) Programul anual de cercetări statistice si studii economice va acoperi datele si informatiile statistice necesare în vederea observării, cuantificării si analizei fenomenelor economice, sociale, demografice si ale mediului înconjurător, luând în considerare principiul cost/eficientă.

(4) Programul anual de cercetări statistice si studii economice contine pentru fiecare cercetare statistică si studiu sfera de cuprindere, periodicitatea si caracteristicihe studiate.

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Programul anual de cercetări statistice si studii economice, după avizarea acestuia de către Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică, se aprobă prin hotărâre a Guvernului si se dă publicitătii."

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Serviciile de statistică oficială sunt autorizate, în baza si cu respectarea prevederilor prezentei ordonante, să solicite si să obtină gratuit datele si informatiile statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se află, detin capital sub orice formă sau desfăsoară o activitate de orice fel pe teritoriul României."

10.  Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Persoanele juridice - regii autonome, companii si societăti nationale; societăti comerciale, indiferent de forma de proprietate, institutii ale administratiei publice centrale sau locale, partide politice, organizatii sindicale, patronale, neguvernamentale si alte tipuri de organizatii -  sunt obligate să furnizeze gratuit serviciilor de statistică oficială, la termenele, periodicitătile si în forma solicitată, datele si informatiile statistice în conformitate cu metodologia cuprinsa în instructiunile emise de Institutul National de Statistică si  Studii Economice în baza prezentei ordonante.

(2) Serviciile de statistică oficială, sunt autorizate să efectueze cercetări statistice prin culegerea directă a datelor statistice, persoanele juridice de drept public sau privat fiind obligate  să permită accesul personalului statistic în unitătile respective si la documentele de evidentă a datelor primare, respectându-se prevederile prezentei  ordonante.

(3) Pentru asigurarea calitătii datelor statistice comunicate serviciilor de statistică oficială, personalul acestora are dreptu1 să verifice modul de determinare a datelor raportate si corespondenta lor cu evidentele detinătorilor de date are iar în cazul constatării unor abateri, au obligatia să încheie procese-verbale de constatare a contraventiilor si să aplice prevederile cap. VI din prezenta ordonantă.

(4) Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze serviciildr de  statistică oficială datele personale si cele privind gospodăria si activitatea economică, necesare efectuării recensămintelor si anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenenta politică; cazierul judiciar; sănătatea si viata intimă pot fi culese si prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile din prezenta ordonantă referitoare la confidentialitatea datelor statistice.

(5) Pentru utilizarea datelor personale în scopuri statistice, stiintifice sau istorice serviciile de statistică oficială sunt obligate să asigure stocarea acestora în conditii de sigugantă.

(6) În exercitarea atributiilor si activitătilor serviciile de statistică oficială sunt autorizate să utilizeze agenti statistici în calitate de colaboratori si să contracteze servicii pentru culegera datelor din gospodăriile populatiei si de la persoariele juridice cuprinse în cercetările statistice."

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Cercetarea fenomenelor si proceselor economice, sociale, demografice si de mediu se efectuează, după caz, prin recensăminte, microrecensăminte, monografii statistice, cercetări statistice selective si prin alte anchete statistice.

(2). Pentru completarea volumului de date necesare si reducerea gradului de solicitare a subiectilor statistici serviciile de statistică oficială au acces la datele primare din evidentele administrative ale institutiilor administratiei publice centrale si locale (bilanturi contabile, documente de impozitare, registre agricole, registre comerciale, registre de evidentă a populatiei si alte forme de evidentă a datelor), inclusiv la datele individuale de identificare,. cu respectarea principiului confidentialitătii statistice. Datele confidentiale obtinute din surse administrative se utilizează numai în scopuri statistice, fără să afecteze scopurile pentru care ele au fost initial colectate."

12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Cercetările statistice totale de interes national, de tipul recensământului populatiei si locuintelor, al clădirilor, exploatatiilor agricole si animalelor, întreprinderilor, patrimoniului, se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau lege, după caz."

13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Pentru acoperirea nevoilor de date si informatii statistice ale institutiilor administratiei publice Institutul National de Statistică si Studii Economice va tine seama de cerintele de informare ale acestora la întocmirea programelor anuale de cercetări statistice si studii economice.

(2) Cercetările statistice efectuate de compartimentele : statistice din cadrul organelor de specialitate ale administratiei publice se avizează de către Institutul National de Statistică si Studii Economice."

14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Pentru domeniile specifice de cercetare statistică aflate în competenta ministerelor si a altor organe ale administratiei publice, cum sunt: statistica judiciară, statistica sanitară, statistica învătământului, statistica financiară, statistica somajului, statistica mediului înconjurător si alte statistici, autoritătile respective au obligatia de a transmite Institutului National de Statistică si Studii Economice datele si informatiile statistice ce urmează să fie incluse în seriile de date statistice, în publicatiile statistice sau transmise organismelor internationale."

15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Datele si informatiile statistice utilizate de serviciile de statistică oficială sunt considerate confidentiale dacă permit identificarea subiectilor statistici, în mod direct sau indirect, dezvăluind astfel informatii cu caracter individual. Pentru a se stabili dacă un subiect statistic este identificabil se vor avea în vedere toate mijloacele care pot fi utilizate de o tertă parte pentru a identifica subiectul statistic respectiv.

(2) Datele si informatiile statistice confidentiale nu pot servi ca probe în justitie sau la stabilirea unor drepturi sau obligatii pentru subiectii statistici la care se referă.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu sunt considerate confidentiale datele individuale ale persoanelor juridice, referitoare la denumire, adresă, profilul activitătii, capitalul social, cifra de afaceri si numărul de personal, date ce îsi păstrează caracterul public, potrivit prevederi  legale."

16. Articolul 141 va avea următorul cuprins:

“Art. 141. - (1) Datele confidentiale culese de serviciile de statistică oficială se utilizează numai în scopuri statistice.

(2) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fi publicate sau diseminate numai în conditiile în care identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice sau juridice nu este posibilă."

17. Articolul 142 se abrogă.

18. Articolul 143 va avea următorul cuprins:

“Art. 143. - (1) Serviciile de statistică oficială sunt obligate să adopte măsurile administrative, organizatorice si tehnice privind asigurarea confidentialitătii datelor statistice individuale, prevenirea accesului neautorizat la informatii, prevenirea difuzării distorsionate a datelor statistice si distrugerii intentionate sau neautorizate a acestora.

(2) Personalul cuprins în activitatea serviciilor statisticii oficiale, care, potrivit statutului legal, ia cunostintă de continutul datelor statistice, este obligat să respecte confidentialitatea acestora. Această prevedere se referă si la persoanele antrenate temporar în activitatea de culegere si  procesare a datelor si informatiilor statistice si se extinde si după încetarea activitătii personalului statistic în respectivele posturi."

19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Datele si informatiile statistice reprezintă un bun national, accesibil Parlamentului, Presedintiei, Guvernului, institutiilor administratiei publice centrale si locale, partidelor palitice, sindicatelor, organizatiilor patronale, organizatiilor neguvernamentale, mediilor de informare în masă, unitătilor de învătământ si cercetare stiintifică, întreprinderilor si altor persoane-juridice, cadrelor didactice, cercetătorilor, studentilor si altor categorii de populatie, cu respectarea confidentialitătii datelor.

(2) Datele si informatiile statistice obtinute pe baza programelor de cercetări statistice si studii economice ale serviciilor de statistică oficială vor fi transmise, în limita resurselor financiare, în mod gratuit către Parlament, Presedintie, Guvern, ministere, altor organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor si vor fi publicate în volume si structuri cât mai largi posibile, pentru a satisface nevoile de informare a utilizatorilor de date statistice si a populatiei."

20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Institutul National de Statistică si Studii Economice asigură, cu plată, difuzarea datelor si informatiilor statistice către alte categorii de utilizatori prin publicatii pe suport de hârtie sau electronice si prin acces direct la rezultatele cercetărilor stocate în baze de date statistice, în conditiile specifice ale protectiei si confidentialitătii datelor si informatiilor statistice."

21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Institutul National de Statistică si Studii Economice este autorizat să realizeze cercetări statistice în afara celor cuprinse în programul anual aprobat, la cererea unor beneficiari interni sau externi, cu plată pe bază de contract. În acelasi mod, pe baza rezultatelor cercetărilor statistice cuprinse în programele anuale de cercetare si studii economice, Institutul National de Statistică si Studii Economice poate elabora studii, poate edita si  furniza publicatii, date si informatii statistice din bazele de date statistice.

(2) Sumele încasate din cercetări statistice sau studii, realizate potrivit prevederilor alin. (1), precum si cele aferente publicatiilor statistice si serviciilor privind furnizarea de informatii si date statistice pe suport de hârtie magnetic, sau prin acces direct la bazele de date rămân la dispozitia Institutului National de Statistică si Studii Economice si se

gestionează în regim extrabugetar.

(3) Din veniturile extrabugetare astfel constituite Institutul National de Statistică si Studii Economice poate efectua cheltuieli curente si de capital, soldul rămas la finele anului reportându-se în anul următor cu aceeasi destinatie."

22. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Persoanele juridice sunt obligate să organizeze evidenta activitătii pe care o desfăsoară, astfel încât să poată determina si comunica serviciilor de statistică oficială datele în forma si termenele stabilite prin normele emise în baza prezentei ordonante."

23. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni:

a) refuzul sau întârzierea din culpă a transmiterii datelor  statistice solicitate  potrivit programului aprobat al cercetărilor statistice si studiilor economice;

b) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea serviciilor de statistică oficială documentele si evidentele necesare verificării datelor statistice;

c) comunicarea de date eronate sau incomplete;

d) neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistică oficială;

e) nerespectarea de către personalul serviciilor de statistică oficială a dispozitiilor legale cu privire la păstrarea caracterului confidential al datelor si informtatiilor statistice individuale, potrivit principiului confidentialitătii si reglementărilor cuprinse în cap. IV din prezenta ordonantă.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul serviciilor de statistică oficială anume împuternicit pentru aceasta.

(4) Dispozitiile privind contraventiile prevăzute în prezentul articol se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare."

Art. II. - În cuprinsul legilor si în toate celelalte acte normative denumirea "Comisia Natională pentru Statistică" se înlocuieste cu denumirea "Institutul National de Statistică si Studii Economice".

Art. III. - Art. 6 din Decretul nr. 27/1989 privind înfiintarea unor organe centrale emis de Consiliul Frontului Salvării Nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 31 decembrie 1989, se abrogă.

Art.IV. - Ordonanta Guvernului nr. 9/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Comisiei Nationale pentru Statistică,

Victor Dinculescu

Ministru de stat, presedintele Consiliului de Coordonare

Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 111.