MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 427          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Sâmbătă, 2 septembrie 2000 

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

123. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice

 

124. - Ordonantă pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator

 

128. - Ordonantă pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgentă către populatie de Ministerul de Interne

 

134. - Ordonantă pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale

 

756. - Hotărâre privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si preparării apei calde

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral,muzical, folcloric si al artelor plastice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. B pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. I. - Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

"Lege privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice si de divertisment"

2. Partea introductivă a articolului 1 alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

"Cele sapte categorii de timbre ce formează obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:"

3. După litera f),a alineatului 1 al articolului 1 se introduce litera g) cu următorul cuprins:

"g) timbrul de divertisment, în valoare de 3% din preiul unui bilet si care se adaugă acestui pret."

4. După alineatul 3 al articolului 1 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

"Timbrul prevăzut la lit. g) se aplică pe fiecare bilet vândut la spectacolele artistico-sportive, altele decât cele la care se aplică alte timbre, si la spectacolele de  circ organizate în tară si se adaugă la pretul de vânzare al biletului."

5. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"Sumele încasate, reprezentând valoarea timbrului, se vor vira lunar de unitătile care le încasează, în conturile organizatiilor de creatori potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii în colaborare cu Ministerul Finantelor si cu consultarea organizatiilor de creatori."

6. După alineatul 3 al articolului 2 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

"Pentru a beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrului, organizatiile de creatori trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) cel putin 90% din numărul membrilor acestora trebuie să fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor sau persoane care prin profesiunea lor participă nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colectează timbrul;

b) să aibă un statut care îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta lege;

c) să aibă capacitatea economică de a utiliza sumele reprezentând valoarea timbrului muzical în scopul prevăzut de lege."

7. Litera j) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

 "j) punerea în valoare a patrimoniului folcloric si etnografic din România;"

8. După litera j) a articolului 3 se introduc literele k) si I) cu următorul cuprins:

"k) sustinerea financiară a spectacolelor în care sunt prezentate opere de creatie, ai căror autori sunt români sau reprezentanti ai minoritătilor nationale din România;

l) sustinerea financiară a premiilor acordate creatorilor si interpretilor."

9. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Încasările rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice si de divertisment nu sunt impozabile."

10. Articolul 5 se abrogă.

11. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Neperceperea si nevirarea contravalorii timbrelor prevăzute în prezenta lege de către persoanele juridice sau fizice care au asemenea obligatii constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

În cazul nevirării la termen a sumelor încasate si datorate se aplică o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, care se va face venit la bugetul de stat.

Prevederile prezentului articol, referitoare la contraventii, se completează cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 25-27."

12. Articolul 7 se completează cu două alineate cu următorul cuprins:

"Reprezentantii mandatati ai organizatiilor de creatori pot verifica corectitudinea operafiunilor de, percepere si virare a contravalorii timbrelor, având obligatia de a sesiza organele abilitate cu constatarea si sanctionarea contraventiilor atunci când se evidentiază existenta unor nereguli.

Împuternicitii Ministerului Culturii vor verifica utilizarea, potrivit destinatiilor prevăzute la art. 3, a sumelor încasate de organizatiile de creatori din aplicarea timbrelor."

Art.II. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Culturii, în colaborare cu Ministerul Finantelor si cu consultarea organizatiilor de creatori vor elabora norme metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice si de divertisment.

Art. III. - Legea nr. 35/1994, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea ordonantei de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii,

Maria Berza,

secretar de stat Ministrul finanielor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 123.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în  domeniile audio si video,precum si a programelor pentru calculator

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. K pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. .1. - Prezenta ordonantă are drept scop stabilirea unor măsuri în vederea combaterii producerii, distribuirii sau comercializării neautorizate a programelor pentru calculator si a operelor audiovizuale pe teritoriul României.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) licenta programului pentru calculator - acordul scris al titularului dreptului de autor asupra unui program pentru calculator pentru cesiunea unor drepturi către utilizatorul programului si care însoteste programul;

b) comercializare sau închiriere neautorizată - comercializarea sau închirierea  copiilor operelor audiovizuale ori a programelor pentru calculator, fixate pe orice fel de suport, cu încălcarea obligatiilor prevăzute de prezenta ordonantă;

c) marcaj distinctiv - eticheta având un model unic, ce constă într-o imagine tridimensională si înseriată cu un cod alfanumeric care reprezintă seria si numărul exemplarului operei audiovizuale, realizată pe suport autoadeziv si autodistructiv;

d) coperta operei audiovizuale sau a programului pentru calculator - redarea grafică a informatiilor despre continutul operei audiovizuale sau al programului pentru calculator, fixate pe orice fel de suport si care însotesc opera audiovizuală sau programul pentru calculator, după caz.

Art. 3. - (1) Agentii economici care produc, distribuie, comercializează sau închiriază programe pentru calculator pe teritoriul României vor comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor următoarele:

a) acordul titularului dreptului de autor sau al producătorului, după caz, pentru activitătile de distribuire, comercializare sau închiriere;

b) informatii referitoare la modul de acordare a licentei si, după caz, modelul licentei acordate, pe teritoriul României, utilizatorilor de programe pentru calculator.

(2) Pot fi comunicate si informatii referitoare la modul de acordare a licentei si, după caz, modelul licentei acordate, pe teritoriul altor state, utilizatorilor de programe pentru calculator.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi comimicate, prin scrisoare recomandată, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante sau, după caz, de la începerea activitătii de producere distribuire, comercializare sau închiriere a programelor pentru calculator.

(4) Documentele prevăzute la alin. (1). vor fi înscrise în Registrul programelor pentru calculator, înfiintat si administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Agentii economici care produc, distribuie, comercializează sau închiriază opere audiovizuale sunt obligati să solicite Oficiului Român pentru Drepturile de Autor eliberarea marcajelor distinctive corespunzătoare numărului de exemplare ale operelor audiovizuale destinate producerii, distribuirii, comercializării sau închirierii.

Art. 5. - (1) Marcajul distinctiv se eliberează contra cost de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

(2) Cheltuielile pentru realizarea si eliberarea marcajelor distinctive se finantează din bugetul alocat Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(3) Sumele încasate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor potrivit alin. (1) se varsă la bugetul de stat.

Art. 6. - (1) În vederea eliberării marcajului distirictiv, agentii economici vor prezenta Oficiului Român pentru Drepturile de Autor următoarele documente:

a) autorizatia de functionare a agentului economic;

b) certificatul de înmatriculare a operei audiovizuale în Registrul cinematografiei;

c) numărul si titlul operelor audiovizuale destinate producerii, distribuirii, comercializării sau închirierii si pentru care se solicită marcajul distinctiv.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) sunt eliberate de Oficiul National al Cinematografiei, potrivit prevederilor Ordinului presedintelui Oficiului National al Cinematografiei nr. 21/1998 privind înfiintarea Registrului cinematografiei si aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea si functionarea Registrului cinematografiei si pentru clasificarea operelor cinematografice.

Art. 7. - Marcajul distinctiv se va aplica pe fiecare exemplar al operei audiovizuale, înainte de a fi comercializată sau închiriată.

Art. 8. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctionează după cum urmează:

a) detinerea în scopul comercializării sau închirierii operelor audiovizuale fără marcaj distinctiv ori comercializarea sau închirierea neautorizată a operelor audiovizuale, cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei si confiscarea copiilor;

b) aplicarea marcajelor distinctive pe alte titluri ale operelor audiovizuale decât cele declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, cu amendă de la 20.000.000 la 40.000.000 lei;

c) neîndeplinirea obligatiilor pravăzute la art. 3 alin. (1), cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei si confiscarea suporturilor pe care se află înregistrate programele pentru calculator;

d) detinerea de copii ale programelor pentru calculator fixate pe orice fel de suport, în scopul comercializării sau închirierii neautorizate, cu amendă de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei si confiscarea copiilor.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se aplică si persoanelor juridice, iar limitele amenzilor se majorează de 5 ori

(3) Dispozitiile privind contraventiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare.

(4) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.

Art. 9. - (1 ) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) se fac  de către organele de specialitate ale Ministerului de Interne si de personalul împuternicit prin decizie a  directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(2) Reprezentantii autorizati ai titularilor drepturilor de autor vor putea însoti organele abilitate să constate si să sanctioneze contraventiile, la cererea lor.

(3) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde mentiuni cu privire la bunurile supuse confiscării, cu indicarea operelor de creatie intelectuală ale căror copii neautorizate au fost confiscate.

(4) Titularii drepturilor de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor care au domiciliul ori sediul social în România sau care au filiale, sucursale ori reprezentanti pe teritoriul României au dreptul de a fi informati la cererea lor, de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu privire la faptele care au adus atingere drepturilor lor, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă a proceselorverbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Art. 10. - (1) Bunurile confiscate potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) vor fi puse sub sechestru în vederea manifestării dreptului de optiune a titularilor drepturilor de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

(2) Dacă titularii drepturilor de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor nu îsi manifestă dreptul de optiune în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, bunurile corifiscate potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) vor fi distruse  în conformitate cu dispozitiile art. 8 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii si comercializării neautorizate a fonogramelor.

Art. 11. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor va aproba prin decizie normele metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calculator, precum si modelul marcajului distinctiv si conditiile de eliberare a acestuia.

Art. 12. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii,

Maria Berza,

secretar de stat Ministrul finanielor,

Decebal Traian Remes

Directorul general al Oficiului,

Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 124.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgentă către populatie de Ministerul de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - (1) Pentru serviciile prestate către populatie în regim de urgentă de Ministerul de Interne prin unitătile sale se instituie tarifele de urgentă prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

(2) Tarifele se percep pentru serviciile prestate, la cererea expresă a persoanei de a fi efectuate în regim de urgentă.

(3) Tarifele se achită înainte de efectuarea serviciului corespunzător, la casieriile unitătilor care prestează aceste activităti, pe bază de chitantă.

(4) În situatia în care prestatiile nu sunt efectuate în termenele prevăzute în anexă tarifele se restituie de către casieriile unitătilor care trebuiau să presteze aceste activităti, procedându-se la anularea chitantei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.

(5) Cuantumul tarifelor prevăzute în anexă poate fi actualizat în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Oficiului Concurentei.

(6) Sumele încasate reprezintă venituri extrabugetare ale Ministerului de Interne, cu titlu permanent, si se utilizează pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

Art. 2. - În nota din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, cu modificările ulterioare, se introduc punctele 3, 4 si 5 cu următorul cuprins:

3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A, C, D si E prestate în regim de urgentă, se percep tarife suplimentare de 100.000 lei, care se achită anticipat la casieriile unitătilor care prestează aceste activităti, pe bază de chitantă.

În situatia în care prestatiile nu sunt efectuate în regim de urgentă, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unitătilor care trebuiau să efectueze prestatiile, procedându-se la anularea chitantei, la solicitatea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.

4. Prin regim de urgentă, în sensul pct. 2 si 3, se întelege prestarea serviculor pe loc sau în termen de 48 de ore.

5. Sumele încasate din prestările de servicii efectuate în regim de urgentă vor fi retinute integral de Ministerul de Interne ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, si se utilizează pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 128.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând serviciile prestate către populatie în regim de urgentă de Ministerul de Interne prin unitătile sale si tarifele de urgentă percepute pentru desfăsurarea acestor activităti

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

Termenul de efectuare a prestatiei

Cuantumul tarifului (lei)

Actele normative în baza cărora se efectuează prestatiile reglementate

în regim normal

în regim de urgentă

în regim normal

în regim de urgentă

1 .

Avizarea de urgentă a efectuării lucrărilor si a amplasării obiecti velor social-economice în zona drumului public

30 de zile

5 zile

50.000

250.000

· Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, republicat, cu modificările ulterioare

- art. 2 si 5

· Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966, republicat, cu modificările ulterioare

- art. 4

2.

Autorizatia pentru cumpărarea armei la titular de permis

30 de zile

15 zile

50.000

1.000.000

· Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor - art. 54 si 55

3.

Autorizatia de functionare la magazinele care comercializează arme în conditiile în care acestea au fost avizate de organele de protectia muncii

30 de zile

15 zile

50.000

2.000.000

· Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor - art. 56 si 59-61

· Legea nr. 17/1996 privind reglmul armelor de foc si al munitiilor - art. 68-71

4.

Eliberarea avizului de functionare pentru atelierele de reparat arme

30 de zile

15 zile

2.000.000

5.000.000

· Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor - art. 68-71

5.

Eliberarea permisului de armă în locul celui pierdut sau furat

30 de zile

15 zile

500.000

1.000.000

Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor - art. 10-14 si 17-19

 

6.

Înscrisuri de arme din permisul de armă

30 de zile

15 zile

50.000

100.000

· Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor - art. 17

7.

Radiere de arme din permisul de armă

30 de zile

15 zile

50.000

100.000

· Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor - art. 25 lit. a) si art. 26

8.

Schimbări de domiciliu în permisul de armă

30 de zile

15 zile

50.000

100.000

· Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, cu modificările ulterioare - art. 27

9.

Eliberarea autorizatiei de detinere a materialelor explozive

30 de zile

15 zile

2.000.000

5.000.000

· Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

- art. 8 si 10-12

10.

Avizări artificieri

30 de zile

15 zile

50.000

100.000

· Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor - art. 25 si 27

11

Autorizarea societătilor comerciale pentru a efectua operatiuni de import-export cu arme de foc si munitii

30 de zile

10 zile

1.000.000

3.000.000

· Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor - art. 66 si 67

12.

Acordarea avizului pentru includerea în obiectul de activitate al societătilor comerciale a operatiunilor cu arme de foc si munitii

30 de zile

10 zile

1.000.000

2.000.000

· Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor

- art. 54

13.

Acordarea avizului pe licentele de import-export pentru armele de foc si munitii

30 de zile

10 zile

1.000.000

2.000.000

· Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor - art. 54 si 66

 

14.

Avizare proiect instalare mijloace tehnice de pază si alarmare

30 de zile

10 zile

1.000.000

2.000.000

· Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, cu modificările ulterioare

- art. 21, 33 si 43  

15.

Avizarea planurilor de pază       pentru agentii economici

30 de zile

10 zile

500.000

1.000.000

· Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, cu modificările ulterioare

- art. 5

16.

Eliberarea unui certificat de cazier judiciar

10 zile 30 de zile

3 zile

2.000

50.000

· Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar

- art. 16

17.

Aviz pentru acces la desfăsurarea unor activităti în fâsia de

protectie a frontierei de stat

15 zile

24 de ore

50.000

100.000

· Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare

- art. 47 alin. 2

18.

Aviz pentru desfăsurarea de lucrări cu mijloace tehnice în

fâsia de protectie a frontierei de stat

20 de zile

5 zile

150.000

250.000

· Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare

- art. 47 alin. 3

19.

Aviz pentru parcarea utilajelor si mijloacelor de transport pe

timpul noptii, pe adâncimea de 500 m de la fâsia de protectie a frontierei de stat spre interior

20 de zile

5 zile

250.000

300.000

· Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare

- art. 50 alin. 2

20.

Aviz pentru plantarea de arbori si arbusti în fâsia de protectie

a frontierei de stat

15 zile

48 de ore

50.000

100.000

· Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare

- art. 52 alin. 2

21.

Aviz pentru efectuarea unor lucrări de constructii în terenul

extravilan al localitătilor, pe o adâncime de 500 m de la linia de frontieră spre interior

30 de zile

 

 

 

· Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare

- art. 53

22.

Aviz pentru executarea unoractivităti economice (minerit, exploatare titei, gaze, ape,

exploatări forestiere, câriere, lucrări de îmbunătătiri funciare, amenajări turistice), pe adâricimea de 500 m de la linia de frontieră spre interior

30 de zile

 

 

 

· Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare

- art. 54

23.

Aviz pentru folosirea apelor de frontieră la diverse activităti

20 de zile

 

 

 

· Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare

- art. 55

24.

Aviz pentru păstrarea bărcilor si ambarcatiunilor în zona de frontieră

15 zile

 

 

 

· Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare

- art. 57 alin. 2

25.

Aviz pentru vizitarea în mod organizat a unor obiective economice, istorice, turistice situate în fâsia de protectie a frontierei de stat

30 de zile

48 de ore

100.000

 

· Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare

- art. 58

26.

Aviz pentru desfăsurarea unor concursuri nautice în apele de

frontieră

30 de zile

48 de ore

100.000

200.000

· Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare

- art. 58

27.

Aviz pentru desfăsurarea activitătii de vânătoare organizate pe

adâncimea de 500 m de la fâsia de protectie a frontierei de stat spre interiorul tării

30 de zile

48 de ore

200.000

300.000

· Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare

- art. 60 alin. 2

28.

Activitatea de examinare psihologică desfăsurată de Centrul de Psihosociologie aI Ministerului

de Interne

7 zile

48 de ore

100.000

125.000

Legea nr. 1 00/1 998 privind , asistenta de sănătate publică

- art. 26 si 34

29.

Autorizare societăti specializate de pază

30 de zile

15 zile

1.000.000

3.000.000

· Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, cu modificările ulterioare

- art. 21 si 22

30.

Autorizare societăti specializate de pază în proiectarea, producerea, instalarea si întretinerea mijloacelor tehnice de alarmă

30 de zile

15 zile

1.000.000

3.000.000

· Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, cu modificările ulterioare

- art. 21 si 22

31.

Autorizarea titularului pentru port armă si eliberare permis

45 de zile

45 zile

1.000.000

3.000.000

· Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor - art. 16

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1 ) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. B pct. 1 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Articol unic. - Articolul 22 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 30 iulie 1999; cu modificările si completările ulterioare, se completează cu alineatele (5) si (6) cu următorul cuprins:

"(5) Titlurile de stat exprimate în dolari S.U.A. pot fi transformate în titluri de stat exprimate în moneda natională, având caracter negociabil si dobânda egală cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relatiile cu clientii nebancari. Transformarea titlurilor de stat exprimate în valută în titluri de stat exprimate în lei se va face la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru data efectuării operatiunii, prin remiterea către Banca Comercială Română - S.A. a titlurilor de stat în lei.

(6) Cu data remiterii titlurilor de stat în lei titlurile de stat exprimate în dolari S.U.A., înlocuite în conditiile alineâtului precedent, se anulează."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Presedintele Agentiei Nationale de Dezvoltare Regională,

Liviu Marcu

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 134.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatie

prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si preparării apei calde

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Nivelul pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si preparării apei calde, se stabileste la 350.000 lei/gigacalorie, inclusiv T.V.A.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 879/1999 privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate în scopul încălzirii locuinielor si preparării apei calde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dan Ionescu

p. Seful Oficiului Concurentei,

Constantin Prigoreanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul functiei publice.

Vlad Rosca

Ministrul muncii si protectiei sociale.

Smaranda Dobrescu

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

László Borbély,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 756.