MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 430        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Sâmbătă, 2 septembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

122. - Ordonantă pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), si a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart         (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferintei părtilor la această conventie la Londra la 7 iulie 1995, precum si a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezolutii ale Comitetului Securitătii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale

 

126. - Ordonantă privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MWe".

 

129. - Ordonantă privind formarea profesională a adultilor

 

135. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei  Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii, aprobată prin legea nr. 114/1992, cu modificările si completările ulterioare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Conventia internatională privind standardele

de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si  efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), si a Codului privind pregătirea brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferintei părtilor la această conventie la Londra la 7 iulie 1995 precum si a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezolutii ale Comitetului Securitătii Maritime, al Organizatiei Maritime Internationale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. A pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - Se acceptă amendamentele la anexa la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 15 octombrie 1992, adoptate prin Rezolutia 1 a Actului final al Conferiniei părtilor la această conventie la Londra la 7 iulie 1995, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se acceptă Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptat prin Rezolutia 2 a Actului final al Conferintei părtilor la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (STCW 78) la Londra la 7 iulie 1995, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se acceptă amendamentele la anexa la Conventia internatională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (STCW 1978), adoptate prin Rezolutia M5C.66(68) a Comitetului Securitătii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale la Londra la 4 iunie 1997, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se acceptă amendamentele la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Rezolutia M5C.67(68) a Comitetului Securitătii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale la Londra la 4 iunie 1997, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se acceptă amendamentele la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Rezolutia M5C.78(70) a Comitetului Securitătii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale la Londra la 9 decembrie 1998, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Ministerul Transporturilor va lua măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor reglementărilor prevăzute la art. 1-5.

Art. 7. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu;

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 122.


*) Anexele nr. 1-5 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii

“Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 Mwe”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ala art. 1 lit. C pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - Se aprobă continuarea lucrărilor până la finalizarea si punerea în functiune a Unitătii 2 - Centrala Nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă, obiectiv energetic de interes national, strategic, precum si continuarea negocierilor între Societatea Natională "Nuclearelectrica" - S.A. si partenerii externi potentiali si interesati în asigurarea si punerea la dispozitie a surselor de finantare.

Art. 2. - Finantarea lucrărilor de la Unitatea 2 - CNE Cernavodă, a lucrărilor de cercetare si proiectare, a activitătilor de producere a apei grele si a combustibilului nuclear se va asigura, până la punerea în functiune a Unitătii 2, din:

a) surse proprii stabilite anual prin bugetele de venituri si cheltuieli ale Societătii Nationale "Nuclearelectrica" S.A., aprobate conform legii;

b) surse atrase de la agenti economici, persoane juridice române, care sunt implicati, pe bază de contracte încheiate cu Societatea Natională  “Nuclearelectrica” - S.A., în realizarea si punerea în functiune a obiectivului CNE Cernavodă - Unitatea 2;

c) credite externe contractate de Societatea Natională "Nuclearelectrica" - S.A., având calitatea de împrumutat, garantate 100% de Guvernul României, prin Ministerul Finantelor, inclusiv dobânzile si comisioanele aferente, în conditiile prevăzute de lege;

d) finantări externe în contrapartidă cu furnizare de energie electrică prin contracte directe, încheiate de Societatea Natională "Nuclearelectrica" - S.A. cu parteneri români sau străini, cu tarife negociate, conform reglementărilor în vigoare;

e) Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit în baza Ordonantei Guvernului nr. 29/1994 pentru constituirea si utilizarea Fondului pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare;

f) alocatii bugetare aprobate cu această destinatie prin legea bugetutui de stat, pe baza listelor de investitii aprobate conform legii.

Art. 3. - (1) Se aprobă continuarea activitătii de producere a apei grele de către ROMAG-PROD din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare, pentru cantităti aprobate anual, destinate punerii în functiune a obiectivului de investitii CNE Cernavodă - Unitatea 2, prevăzut la art. 1, precum si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viată a unitătilor 1 si 2.

(2) Cantitătile anuale de apă grea prevăzute să fie produse la ROMAG-PROD se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

(3) Se aprobă livrarea la export, la pretul pietei, de către Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare a cantitătilor de apă grea fabricată suplimentar fată de necesitătile precizate la alin. (1).

Art. 4. (1) Se aprobă realizarea stocului de octoxid de uraniu, din productia curentă; la Compania Natională a Uraniului - S.A., destinat fabricării încărcăturii initiale de combustibil nuclear pentru punerea în functiune a obiectivului de investitii CNE Cernavodă - Unitatea 2, precum si a combustibilului necesar pe durata de viată a unitătilor 1 si 2.

(2) Cantitătile anuale se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - (1) Graficul pentru finantarea lucrărilor de investitii la Unitatea 2 - CNE Cernavodă va fi întocmit de Societatea Natională "Nuclearelectrica" - S.A., pe baza contractelor comerciale si a conventiilor de creditare finantare semnate de aceasta cu furnizori, antreprenori, alti parteneri si finantatori si transmis anual spre avizare Miniaterului Industriei si Comertului si Ministerului Finantelor, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului.

(2) În baza graficului prevăzut la alin. (1) se vor cuprinde anual în legea bugetului de stat fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor de investitii de la Unitatea 2 - CN Cernavodă, defalcate pe surse de finantare.

Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Societatea Natională "Nuclearelectrica" - S.A. este scutită de la plata impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2010.

(2) Profitul brut anual al Societătii Nationale “Nuclearelectrica" - S.A., rezultat în conditiile aplicării alin. (1), va fi utilizat exclusiv pentru finantarea lucrărilor de investitii aferente obiectivului CNE Cernavodă, aprobate conform legii.

(3) Plata datoriilor pe care Societatea Natională "Nuclearelectrica" - S.A. le înregistrează la data de 30 iunie 2000 către Ministerul Finantelor, în contul executării garantiilor de stat pentru creditele externe contractate pentru finalizarea si punerea în functiune a Unitătii 1, se amână până la punerea în functiune a Unitătii 2, respectiv până la data de 31 decembrie 2006.

(4) Penalitătile aferente datoriilor precizate la alin. (3) se anulează.

Art. 7. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile reprezentând importurile de materii prime, materi ale, utilaje, instalatii, echipamente, documentatii de licentă, proiecte, necesare pentru realizarea si punerea în functiune a obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă" - Unitatea 2.

Art. 8. - Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice si juridice nerezidente, ale Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, sunt scutite de la plata impozitului veniturile obtinute de partenerii contractuali externi, persoane juridice si fizice nerezidente si de angajatii si contractorii independenti ai acestora din activitătile desfăsurate de acestia pentru realizarea obiectivului de investitii  "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă" Unitatea 2, până la punerea în functiune a acesteia.

Art. 9. - Prin derogare de la prevederile art. 71 si 72 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, se aprobă ca agentii economici care elaborează documentatia tehnică de proiectare de bază a sistemelor necesare în vederea functionării Unitătii 2 să participe la licitatiile organizate de Societatea Natională "Nuclearelectrica" - S.A. pentru procurarea de echipamente si materiale necesare în vederea finalizării si punerii în functiune a Unitătii 2, permitând în acest fel o largă competitie internatională.

Art. 10. - Se aprobă ca Societatea Natională "Nuclearelectrica" - S.A. să valorifice, în conditiile legii, echipamentele si materialele achizitionate în baza Studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investitii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MWe", care nu mai întrunesc cerintele tehnice actuale de calitate si securitate nucleară, precum si pe cele care îndeplinesc aceste conditii, dar nu mai sunt necesare lucrărilor de investitii la Unitatea 2 - CNE Cernavodă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 126.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind formarea profesională a adultilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. J pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În România formarea profesională a adultilor constituie o prioritate natională.

(2) În sensul prezentei ordonante, adulti sunt persoanele care au vârsta de cel putin 15 ani împliniti, vârstă de la care pot stabili raporturi de muncă.

Art. 2. - (1) Adultii au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenentă politică sau religioasă.

(2) Societătile comerciale, companiile si societătile nationale, regiile autonome si alte unităti aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, unitătile si institutiile finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite în continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure conditii salariatilor pentru a avea acces periodic la formare profesională. Drepturile si obligatiile ce revin angajatorilor si salariatilor în perioada în care salariatii sunt cuprinsi în cursuri de formare profesională vor fi prevăzute în contractul colectiv sau, după caz, în contractul individual de muncă.

(3) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa, în conditiile legii, la programele de formare profesională organizate de Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională.

Art. 3. - Formarea profesională a adultilor are ca principale obiective:

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordaniă cu aspiratiile lor profesionale si cu necesitătile pietei muncii;

b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la cresterea competitivitătii fortei de muncă;

c) actualizarea cunostintelor si perfectionarea pregătirii profesionale în ocupatia de bază, precum si în ocupatii înrudite;

d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacitătii de muncă;

e) însusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Art. 4. - (1) Formarea profesională a adultilor cuprinde formarea profesională initială si formarea profesională continuă organizată prin alte forme decât cele specifice sistemului national de învătămănt.

(2) Formarea profesională initială a adultilor asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de muncă.

(3) Formarea profesională continuă este ulterioară formării initiale si asigură adultilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competente.

Art. 5. - (1) În sensul prezentei ordonante, competenta profesională reprezintă capacitatea de a realiza activitătile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupational.

(2) Competentele profesionale se dobândesc prin initiere, calificare, perfectionare, specializare, recalificare, definite astfel:

a) initierea reprezintă dobândirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfăsurarea unei activităti;

b) calificarea reprezintă ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane să desfăsoare activităti specifice unei ocupatii sau profesii;

c) perfectionarea constă în dezvoltarea competentelor profesionale în cadrul aceleiasi calificări;

d) specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreste obtinerea de cunostinie si deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupatii;

e) recalificarea constă în obtinerea competentelor specifice unei alte ocupatii sau profesii, diferită de cele dobândite anterior.

Art. 6. - (1) Formarea profesională a adultilor se poate realiza, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă, de către persoane juridice de drept public sau privat, iar în cazul uceniciei, si de către persoane fizice, denumite în continuare furnizori de formare profesională.

(2) Furnizorii de formare profesională prevăzuti la alin. (1) trebuie să aibă capacitatea de a presta servicii de formare profesională si de a îndeplini standardele de pregătire profesională.

(3) Furnizori de formare profesională pot fi si centrele de formare profesională, cu sau fără personalitate juridică înfiintate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat.

Art. 7. - (1) Formarea profesională a adultilor se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire si specialităti, tinând seama de nevoile angajatorilor, de competentele de bază ale adultilor, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupă si de posibilităiile lor de promovare sau de încadrare în muncă.

(2) Formele de realizare a formării profesionale a adultilor sunt:

a) cursuri organizate de angajatori în cadrul unitătilor proprii sau de furnizorii de formare profesională;

b) stagii de practică si specializare în unităti din tară sau din străinătate;

c) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II

Organizarea formării profesionale a adultilor

 

Art. 8. - (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la propunerea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, în baza planurilor nationale de dezvoltare si de actiune, a programelor de guvernare si a strategiilor sectoriale, elaborează politici si strategii nationale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a aduliilor, pe care le supune spre aprobare Guvernului.

(2) Strategiile sectoriale si teritoriale privind formarea profesională a adultilor se elaborează de ministere, agentii nationale si alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate sau, după caz, de autoritătile administratiei publice locale.

(3) Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională coordonează la nivel national activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pune în aplicare politicile si strategiile privind calificarea si recalificarea somerilor, organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulti prin centrele de formare profesională proprii si prin furnizori de formare profesională autorizati potrivit art. 19, pe bază de contracte încheiate în conditiile legii.

Art. 9. - Pentru realizarea formării profesionale a propriilor salariati, angajatorii vor negocia cu organizatiile sindicale sau, după caz, cu reprezentantii salariatilor elaborarea planurilor de formare profesională in concordantă cu programele de dezvoltare ale acestora si cu strategiile sectoriale si teritoriale.

Art. 10. - Formarea profesională a adultilor se realizează prin programe de formare profesională care cuprind totalitatea activităiilor de pregătire teoretică si/sau practică destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane în vederea realizării obiectivelor de formare profesională pentru un anumit domeniu.

Art. 1 1. - (1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupatii, meserii si profesii, denumite în continuare ocupatii, definite si cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din România C.O.R., precum si pentru competentele profesionale specifice mai multor ocupatii.

(2) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale împreună cu Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională, cu consultarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, a ministerelor, agentiilor nationale, a celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si a organizatiilor profesionale, vor elabora Nomenclatorul operational al ocupatiilor, meseriilor si profesiilor din România, care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale. Ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi actualizat periodic.

Art. 12. - (1) Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competente profesionale în conformitate cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national, aprobate de Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare, în conditiile reglementărilor legale în vigoare.

(2) Standardul ocupational este documentul care precizează unitătile de competentă si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitătilor cuprinse într-o ocupatie.

Art. 13. - Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupatii pentru care nu există standarde ocupationale pot elabora proiecte de standarde ocupationale care vor fi supuse spre aprobare în conditiile reglementărilor legale în vigoare.

Art. 14 - (1) Programele de formare profesională cuprind, în principal, următoarele elemente:

a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competentele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;

b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;

c) numărul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregătira;

d) persoanele cu atributii de instruire teoretică si practică, denumite în continuare formatori;

e) programa de pregătire;

f) mijloacele si metodele care asigură asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare ocupatiei respective;

g) descrierea materialelor de pregătire, a dotărilor si echipamentelor utilizate;

h) criteriile de evaluare de proces si finală a îndeplinirii obiectivetor specifice programului de formare profesională.

(2) Programa de pregătire poate fi structurată pe module.

(3). Furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională la care participă persoane cu nevoi speciale vor adapta programele în mod corespunzător în vederea asigurării accesului egal si nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesională.

Art. 15. - Participantii la programele de formare profesională nu pot fi obligati să participe la alte activităti decât cele prevăzute în programa de pregătire.

Art. 16. - (1) Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel national încheie contracte de formare profesională cu participantii la aceste programe

(2) Modelul contractului de formare profesională, prevăzut la alin. (1), se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante, prevăzute la art. 46.

(3) Contractele de formare profesională se înregistrează la comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare comisii de autorizare.

Art. 17. - (1) Formarea profesională se poate realiza si prin ucenicie organizată la locul de muncă, prin care persoanete peste 15 ani, absolventi de gimnaziu cu sau fără certificat de capacitate, pot obtine o calificare profesională.

(2) Conditiile în care se desfăsoară formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă, drepturile si obligatiile ucenicului si ale persoanei fizice furnizor de formare profesională se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea furnizorilor de formare profesiorială. Evaluarea si certificarea formării profesionale a adultilor

 

Art. 18. - (1) Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de competentă profesională cu recunoastere natională, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizatia pentru desfăsurarea unor activităti independente activităti de formare profesională si sunt autorizati în conditiile prezentei ordonante.

(2) Angajatorii care organizează programe de formare profesională pentru salariatii proprii eliberează certificate care au valabilitate numai în cadrul unitătilor respective.

(3) Certificatele prevăzute la alin. (2) au recunoastere natională numai dacă angajatorii sunt autorizati ca furnizori de formare profesională.

Art. 19. - (1) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională se înfiintează comisiile de autorizare.

(2) La nivel national activitatea de autorizare a furnizori lor de formare profesională va fi coordonată de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

Art. 20. - (1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 9 membri, având următoarea componentă:

a) un reprezentant al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

b) un reprezentant al agentiei pentru ocupare si formare profesională judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) un reprezentant din partea prefecturii;

d) 3 reprezentanti desemnati de comun acord de organizatiile patronale reprezentative, potrivit legii, la nivel judetean;

e) 3 reprezentanti desemnati de comun acord de organizatiile sindicale reprezentative, potrivit legii, la nivel judetean.

(2) În exercitarea atributiilor ce le revin comisiile de autorizare pot constitui comitete de specialitate pe domenii ocupationale.

(3) Comisiile de autorizare sunt numite prin hotărâre a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

(4) Presedintele comisiei de autorizare este desemnat de membrii comisiei prin votul majoritătii simple a acestora si se numeste prin hotărâre a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

(5) Pentru exercitarea atributiilor ce le revin comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice formate din câte 2 persoane în judete si din 6 persoane în municipiul Bucuresti. Posturile pentru aceste persoane se înfiintează în cadrul agentiilor pentru ocupare si formare profesională judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si sunt finantate din venituri extrabugetare.

Art. 21. - Comisiile de autorizare au următoarele atributii:

a)  autorizează furnizorii de formare profesională;

b) oferă consultantă si informatii furnizorilor de formare profesională;

c) monitorizează activitatea furnizorilor de formare profiesională si, după caz, retrage autorizatia acestora;

d) coordonează organizarea testelor de evaluare la terminarea cursurilor de initiere, calificare, recalificare, perfectionare profesională si alte forme specifice.

Art. 22. - Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor are următoarele atributii în coordonarea activitătii de autorizare a furnizorilor de formare profesională:

a) coordonează si îndrumă metodologic activitatea comisiilor de autorizare;

b) în colaborare cu Ministerul, Muncii si Protectiei Sociale si cu Ministerul Educatiei Nationale elaborează criterii si proceduri de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, precum si regulamente, metodologii si instructiuni de lucru pentru comisiile de autorizare;

c) rezolvă oontestatiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătura cu activitatea comisiilor de autorizare; împotriva hotărârii de solutionare a contestatiilor furnizorii de formare profesională se pot adresa instantei de contencios administrativ, potrivit legii.

Art. 23. - (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani.

(2) Autorizarea se acordă pentru fiecare dintre ocupatiile pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.

(3) Filialele furnizorilor de formare profesională si centrele de formare profesională, fără personalitate juridică, sunt considerate unităti distincte si se supun separat procedurii de autorizare.

Art. 24. - (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională au în vedere următoarele elemente:

a) programul de formare profesională;

b) experienta furnizorilor de formare profesională si rezultatele activitătii lor anterioare obtinerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-au realizat, dacă este cazul;

c) resursele financiare.

(2) Pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adultilor si pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.

Art. 25. - (1) Autorizarea poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constată nerespectarea programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la testele de evaluare sunt nesatisfăcătoare.

(2) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras autorizarea poate să solicite o nouă autorizare numai după un an de la data comunicării retragerii.

(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de două ori autorizarea pentru aceeasi ocupatie pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru respectiva ocupatie.

Art. 26. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor de autorizare furnizorii de formare profesională vor plăti taxe de autorizare, care se gestionează în regim extrabugetar de Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională.

(2) Nivelul taxelor de autorizare va fi aprobat de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, la propunerea comisiilor de autorizare.

(3) Sumele încasate din taxele de autorizare necheltuite până la sfărsitul anului se reportează în anul următor, pentru a fi utilizate cu aceeasi destinatie.

Art. 27. - (1) Furnizorii de formare profesională autorizati se înregistrează în registrele de formare profesională deschise la comisiile de autorizare.

(2) La nivelul Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor se întocmeste Registrul national al formării profesionale, care cuprinde toti furnizorii de formare profesională autorizati.

Art. 28. - Metodologia certificării formării profesionale a adultilor se aprobă prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, cu avizul Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, si se publică în, Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 29. - (1) Participantii la programele de formare profesională si persoanele care se califică prin ucenicie sustin la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică teste de evaluare a competentelor profesionale.

(2) Testu de evaluare reprezintă un set de probe practice si/sau teoretice prin care se constată însusirea de către participantii la programul de formare profesională a competentelor specifice programului.

Art. 30. - (1) Testul de evaluare se sustine în fata unei comisii de evaluare, constituită din specialisti din afara furnizorilor de formare profesională, numită de comisia de autorizare.

(2) La  evaluare pot asista si reprezentanti ai furnizorilor de formare profesională care au organizat programul de tormare profesională.

Art. 31. - (1) Persoanele care promovează testele de evaluare primesc certificate de calificare sau, după caz, certificate de competeniă profesională.

(2) În functie de modalitătile de dobândire a competentelor profesionale prevăzute la art. 5 si de formele de realizare a formării profesionale se eliberează certificate după cum urmează:

a) pentru cursuri si stagii de initiere se eliberează certificat de competentă profesională;

b) pentru cursuri de calificare sau recalificare se eliberează certificat de calificare profesională;

c) pentru cursuri si stagii de perfectionare sau specializare se eliberează certificat de competentă profesională;

d) pentru ucenicie la locul de muncă se eliberează certificat de calificare prefesională.

(3) În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după sustinerea testului de evaluare, se eliberează certificat de competentă profesională.

(4) Certificatele de calificare se eliberează însotite de o anexă în care se precizează competentele profesionale dobândite.

(5) Formularele certificatelor de competentă profesională si, respectiv, de calificare se pun la dispozitie furnizorilor de formare profesională, contra cost, de comisiile de autorizare.

Art. 32. - Competentele profesionale dobândite în cadrul altor forme de pregătire profesională pot fi evaluate si certificate de Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare, care eliberează certificate de competentă profesională echivalente cu certificatele de calificare si care sunt recunoscute pe piata muncii.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea formării profesionale a adultilor

 

Art. 33. - Formarea profesională a adultilor se finantează din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale angajatorilor;

b) bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;

c) sponsorizări, donatii, surse externe atrase;

d) contributii ale persoanelor participante la programele de formare profesională.

Art. 34. - Societătile comerciale, societătile si companiile nationale si regiile autonome pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariatilor, cheltuieli care se regăsesc în costul produselor si serviciilor.

Art. 35. - Institutiile finantate din fonduri extrabugetare pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariatilor din aceste venituri.

Art. 36. - Institutiile finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pot finanta cheltuielile cu formarea profesională a salariatilor din surse bugetare, potrivit bugetelor proprii aprobate.

Art. 37. - (1) Pe perioada în care participă la programe de formare profesională finantate de angajatori salariatii primesc drepturile salariale stabilite potrivit contractului individual de muncă pentru program normal de lucru.

(2) Angajatorii suportă cheltuielile de deplasare pentru participarea la programele de formare profesională, dacă aceste programe se desfăsoară în altă localitate decât cea în care salariatul îsi are locul de muncă.

Art. 38. - Salariatii care, la cererea angajatorului, participă la programe de formare profesională pe o perioadă de cel putin 3 luni încheie cu acesta conventii care constituie acte aditionale la contractele individuale de muncă, prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile după absolvire.

Art. 39. - (1) Din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se finantează programele de formare profesională, organizate de Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională, pentru câlificarea, recalificarea si perfectionarea somerilor, a celor care beneficiază de ajutor de integrare profesională si de alocatie de sprijin.

(2) Persoanele aflate  în căutarea unui loc de muncă, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot participa la programe de formare profesională finantate din contributii proprii sau din alte surse.

Art. 40. - (1) Finantarea formării profesionale se poate realiza si din sponsorizări, donatii sau din surse externe atrase.

(2) Conditiile si formele în care se acordă furnizorilor de formare profesională sprijin financiar din surse externe se reglementează prin lege, prin hotărâri ale Guvernului sau în conformitate cu prevederile acordurilor internationale de cooperare la care România este parte.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 41 . - (1) Programele de formare profesională care au început înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante vor continua, până la finalizare, în conditiile stabilite prin actele normative aflate în vigoare la data începerii acestor programe.

(2) Furnizorii de formare profesională, care au programe în derulare mai pot functiona în această calitate numai pentru programe de formare profesională care se finalizează până la data de 31 decembrie 2001, dată până la care trebuie să obtină autorizarea.

Art. 42. - (1) Furnizorii de formare profesională care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante au în derulare programe de formare profesională în vederea dobândirii unor competente pentru care nu există standarde ocupationale, după finalizarea acestor programe, îsi pot continua activitatea, în baza acelorasi programe, numai după întocmirea si aprobarea în conditiile legii a respectivelor standarde ocupationale.

(2) În cazuri speciale se pot organiza programe de formare profesională pentru dobândirea de competente pentru care nu există standarde ocupationale, numai cu aprobarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 43. - (1) Formatorii care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 24 alin. (2) privind pregătirea pedagogică specifică pentru formarea profesională a adultilor trebuie să dobândească această pregătire până la data de 31 decembrie 2002.

(2) După data prevăzută la alin. (1) persoanele care nu îndeplinesc conditiile de pregătire pedagogică prevăzute de prezenta ordonantă nu mai pot functiona ca formatori.

Art. 44. - Furnizorii de formare profesională vor pune la dispozitie directiilor teritoriale de statistică datele solicitate de acestea, referitoare la activitătile de formare profesională a adultilor.

Art. 45. - (1) Comisia Natională pentru Statistică va include în programul său de activitate cercetarea statistică periodică a formării profesionale a adultilor.

(2) Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adultilor, stabilirea indicatorilor urmăriti si a modului de calcul al  acestora, precum si periodicitatea acestei cercetări vor fi stabilite de Comisia Natională pentru Statistică, în colaborare cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

Art. 46. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale împreună cu Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 47. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2001, cu exceptia prevederilor art. 24 alin. (2) care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 august 2000.                               

Nr. 129.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea

ocrotirii sănătătii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. B pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, completată si modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 109/1999, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Veniturile proprii ale institutiilor sanitare publice, finantate integral de  la bugetul de stat si care sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă, rămân la dispozitia institutiilor publice care le realizează."

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Veniturile realizate potrivit prevederilor art. 3 se utilizează pentru finantarea programelor nationale de sănătate, precum si a cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor sanitare publice."

3. Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 22/1992, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea ei prin lege, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 135.

 

ANEXĂ

 

VENITURILE PROPRII

ale Ministerului Sănătătii si ale institutiilor sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat

 

Veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii si ale unitătilor sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat se constituie din sumele realizate din:

1. consultatii, tratamente, investigatii si alte servicii medicale acordate conform legii;

2. prestatii medico-sanitare pentru regii autonome, societăti comerciale, institutii publice ori persoane juridice sau fizice, potrivit reglementărilor în vigoare;

3. examenele medicale si psihologice pentru obtinerea de certificate medicale, cu exceptia certificatelor pentru incapacitate temporară de muncă si a celor solicitate de categoriile de persoane scutite de la plata acestor examene, prevăzute prin reglementările legale speciale;

4. contributia lunară a părintilor sau a tutorilor legali pentru întretinerea copiilor în crese;

5. taxa pentru examene si concursuri organizate de unitătile sanitare sau unitătile cu retea proprie;

6. închirieri si concesionări, conform prevederilor legale;

7. tarife pentru efectuarea expertizelor, constatărilor si altor lucrări medico-legale;

8. activitatea colectivelor de cercetare din sistemul de sănătate publică;

9. *) contravaloarea sângelui si a produselor labile si stabile din sânge si plasmă, stabilită prin ordin al ministrului sănătătii, livrate de centrele de transfuzii de sânge judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;

10. consultanta si asistenta tehnică în domeniul sanitar;

11. eliberarea de autorizatii, avize si alte acte oficiale, conform legii, pentru persoane fizice si juridice;

12. valorificarea bunurilor aflate în dotare către persoane fizice sau juridice, în conditiile legii;

13. sumele încasate de Ministerul Sănătătii în vederea eliberării autorizatiei de functionare pentru unitătile de productie a produselor medicamentoase, depozite farmaceutice, farmacii si drogherii. Pentru depozite, farmacii si drogherii suma pentru reautorizare va fi jumătate din suma prevăzută a fi achitată la autorizare.


*) Se gestionează de Ministerul Sănătătii si se utilizează pentru finantarea programelor nationale de sănătate publică.