MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 431    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Sâmbătă,  2 septembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

130. - Ordonantă privind regimul juridic al contractelor la distantă 

 

133. - Ordonantă privind repartizarea capacitătilor de infrastructură feroviară

 

136. - Ordonantă privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

137. - Ordonantă privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

138. - Ordonantă privind măsuri de sustinere a învătământului privat

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind regimul juridic al contractelor la distantă

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. R pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă reglementează conditiile încheierii si executării contractelor la distantă între comerciantii care furnizează produse sau servicii si consumatori.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonante, următorii termeni se definesc astfel:

a) contract la distantă - contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant si un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distantă;

b) consumator - orice persoană fizică care achizitionează, utilizează sau consumă produse ori beneficiază de prestarea unor servicii, în afara activitătii sale profesionale, în baza unui contract încheiat cu un comerciant, în conditiile prezentei ordonante;

c) comerciant - orice persoană fizică sau juridică, care, în contractele încheiate în conditiile prezentei ordonante, actionează în cadrul activitătii sale profesionale;

d) tehnică de comunicatie la distantă - orice mijloc ce poate fi utilizat pentru încheierea unui contract între comerciant si consumator si care nu necesită prezenta fizică simultană a celor două părti;

e) operator de comunicatie - orice persoană fizică sau juridică a cărei activitate profesională constă în a pune la dispozitie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicatie la distantă.

(2) Tehnicile de comunicatie la distantă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 3. - (1) Înainte de încheierea contractului la distantă comerciantul trebuie să informeze consumatorul în timp util, corect si complet asupra următoarelor elemente:

a) identitatea comerciantului si, în cazul contractelor care prevăd o plată anticipată, adresa acestuia;

b) caracteristicile esentiale ale produsului sau serviciului;

c) pretul de vânzare cu amănuntul al produsului sau serviciului;

d) cheltuielile de livrare, dacă este cazul;

e) modalitătile de plată, de livrare sau de prestare;

f) dreptul de denuntare unilaterală a contractului, cu exceptia cazurilor prevăzute în prezenta ordonantă;

g) costul utilizării tehnicii de comunicatie la distantă, în cazul în care acesta este calculat altfel decât conform tarifului de bază;

h) perioada de valabilitate a ofertei sau a pretului;

i) durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs sau serviciu.

(2) Informatiile prevăzute la art. 3 alin. (1), al căror scop comercial trebuie să rezulte fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, usor de înteles de către consumator, prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicatie la distantă utilizate, tinând seama de principiile de bună practică comercială în tranzactii si de principiile care guvernează protectia persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu.

(3) În cazul comunicărilor telefonice, la începutul oricărei conversatii cu consumatorul comerciantul are obligatia de a-si declina identitatea, precum si de a indica în mod explicit scopul comercial al apelului.

Art. 4. - (1) Comerciantul trebuie să transmită consumatorului, în scris sau pe un alt suport de informatii durabil, la dispozitia sau accesibil acestuia, în timp util, în perioada executării contractului, următoarele:

a) confirmarea informatiilor mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a)-f), dacă acestea nu au fost transmise, în forma prevăzută la alin. (1), înainte de încheierea contractului;

b) conditiile si modalitătile de exercitare a dreptului de denuntare unilaterală, pentru cazurile prevăzute în prezenta ordonantă, sub forma clauzei următoare: "Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renuntă la cumpărare, fără penalităti si fără invocarea unui motiv, în

termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului", redactată cu caractere îngrosate. În cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fără cerere de comandă din partea consumatorului, conform prevederilor art. 14;

c) sediul comerciantului, la care consumatorul poate să îsi prezinte reclamatiile;

d) informatii privind service postvânzare si garantiile oferite;

e) conditiile de denuntare unilaterală a contractului,  atunci când acesta are o durată nedeterminată sau o durată mai mare de un an.

(2) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) si e) nu se aplică în cazul serviciilor a căror executie este realizată cu ajutorul unei tehnici de comunicatie la distantă, dacă aceste servicii sunt furnizate o singură dată si facturarea lor este efectuată de operatorul de comunicatie.

Art. 5. - Dacă părtile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distantă îl constituie momentul primirii comenzii de către comerciant.

Art. 6. - Dispozitiile prezentei ordonante nu se aplică:

a) contractelor privind servicii de investitii, operatiuni de asigurare si reasigurare, servicii bancare, operatiuni legate de fondul de pensii, operatiuni de bursă;

b) contractelor încheiate prin intermediul distribuitoarelor automate sau în localurile comerciale automatizate;

c) contractelor încheiate prin intermediul telefoanelor publice;

d) contractelor încheiate pentru construirea si vânzarea de bunuri imobiliare sau care se referă la alte drepturi privind bunuri imobiliare, cu exceptia contractelor de închiriere;

e) contractelor încheiate în cadrul vânzărilor la licitatie;

f) în cazul comertului electronic.

 

CAPITOLUL II

Dreptul de denuntare unilaterală a contractului

 

Art. 7. - (1) Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distantă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităti si fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă:

a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, dacă au fost  îndeplinite prevederile art. 4;

b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau după încheierea contractului, din ziua în care obligatiile prevăzute la art. 4 au fost îndeplinite, cu conditia ca întârzierea să nu depăsească 90 de zile.

(2) În cazul în care comerciantul a omis să transmită consumatorului informatiile prevăzute la art. 4, termenul pentru denuntarea unilaterală a contractului este de 90 de zile si începe să curgă:

a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator;

b) pentru servicii, de la data încheierii contractului.

(3) Dacă în perioada celor 90 de zile informatiile prevăzute la art. 4 sunt furnizate   consumatorului, termenul de 10 zile lucrătoare pentru denuntarea unilaterală a contractului începe să curgă din acel moment.

Art. 8. - În cazul exercitării dreptului de denuntare unilaterală a contractului de către consumator, comerciantul are obligatia să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denuntării contractului de către consumator.

Art. 9. - În cazul în care, pentru produsul sau serviciul ce face obiectul contractului la distantă, comerciantul creditează consumatorul, direct sau în baza unui acord încheiat de comerciant cu un tert, o dată cu denuntarea unilaterală a contractului la distantă încetează de drept si contractul de acordare a creditului, fără penalităti pentru consumator.

Art. 10. - Consumatorul nu poate denunta unilateral următoarele tipuri de contracte, cu exceptia cazurilor în care părtile au convenit altfel:

a) contracte de furnizare de servicii a căror executie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare prevăzut la art. 7 alin. (1);

b) contracte de furnizare de produse sau servicii al căror pret depinde de fluctuatiile cursurilor pietei financiare care nu pot fi controlate de comerciant;

c) contracte de furnizare a unor produse executate după specificatiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum si a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;

d) contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care au fost desigilate de către consumator;

e) contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor-magazin;

f) contracte de servicii de pariuri sau loterii.

 

CAPITOLUL III

Executarea contractului la distantă

 

Art. 11. - (1) Comerciantul trebuie să îsi îndeplinească obligatiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda, cu exceptia cazului în care părtile au convenit altfel.

(2) Comerciantul, în cazul în care nu poate executa contractul din cauză că produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul despre această indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plată trebuie rambursate de comerciant în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile.

(3) Comerciantul poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate si pret echivalente cu cele solicitate, numai dacă acest lucru a fost prevăzut înainte de încheierea contractului si/sau în contract, astfel încât consumatorul să fie informat în mod clar despre această posibilitate. Cheltuielile de returnare a produselor, în situatia exercitării dreptului de denuntare unilaterală a contractului sunt, în acest caz, în sarcina comerciantului, element asupra căruia consumatorul trebuie să fie informat. Furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate nu poate fi asimilată cu livrarea fără comandă, astfel cum se prevede la art. 14.

Art. 12. - Dispozitiile art. 3-4, ale art. 7-10 si ale art. 11 alin. (1) nu se aplică contractelor privind:

a) vânzarea de produse alimentare, de băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate cu regularitate de către comerciant la domiciliul, resedinta sau la locul de muncă al consumatorului;

b) furnizarea de servicii de cazare, de transport, de furnizare de preparate culinare, de agrement, atunci când comerciantul se angajează prin contractul încheiat să efectueze aceste prestatii la o dată precisă sau într-o perioadă specificată; în mod exceptional, în cazul activitătilor de agrement organizate în aer liber, comerciantul îsi poate rezerva dreptul de a nu respecta prevederile art. 11 alin. (2), în circumstante specifice.

Art. 13. - În cazul în care cartea de credit a unui consumator a fost utilizată în mod fraudulos pentru achitarea pretului unui contract la distantă, consumatorul are dreptul să ceară anularea plătii. Sumele vărsate ca plată vor fi recreditate sau restituite consumatorului potrivit reglementărilor specifice acestor sisteme de plată.

Art. 14. - Este interzisă livrarea de produse sau prestarea de servicii fără o comandă prealabilă din partea consumatorului, dacă această livrare implică solicitarea efectuării unei plăti. În cazul livrărilor pentru care nu există o comandă prealabilă, consumatorul este exonerat de orice contraprestatie, lipsa răspunsului neavând valoare de consimtământ.

 

CAPITOLUL IV

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicatie la distantă

 

Art. 15. - Următoarele tehnici de comunicatie la distantă necesită acordul prealabil al consumatorului:

a) sistem automatizat de apel fără interventie umană (automat de apel);

b) telecopiator (fax).

Art. 16. - Utilizarea altor tehnici de comunicatie individuală la distantă în afara celor prevăzute la art. 15 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 17. - Constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni, încălcarea prevederilor art. 8 si 11 referitoare la nerespectarea termenelor de rambursare, care se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 18. - Sanctiunile prevăzute la art. 17 pot fi aplicate si persoanelor juridice.

Art. 19. - Limitele minimă si maximă ale amenzilor prevăzute la art. 17 vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele de inflatie.

Art. 20. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 17 se fac la sesizarea consumatorilor sau, din oficiu, de către reprezentantii împuterniciti ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 21. - Contraventiilor prevăzute la art. 17 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Comercializarea produselor si serviciilor în conditiile prezentei ordonante se supun si dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 23. - În caz de litigiu, sarcina dovedirii obligatiilor prevăzute la art. 4, a respectării termenelor si a existentei acordului consumatorului, prevăzut la art. 5, la art. 11 alin. (1) si la art. 15, revine comerciantului.

Art. 24. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Presedintele Oficiului pentru Protectia Consumatorilor,

Eliade Corneliu Mihăilescu

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 130.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând tehnicile de comunicatie la distantă

 

a) imprimat neadresat;

b) imprimat adresat;

c) scrisoare tipizată;

d) publicitate tipărită cu bon de comandă;

e) catalog;

f) telefon cu interventie umană;

g) telefon fără interventie umană (automat de apel, audiotext);

h) radio;

i) videofon (telefon cu imagine);

j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);

k) postă electronică (e-mail);

l) telecopiator (fax);

m) televiziune (teleshopping).

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind repartizarea capacitătilor de infrastructură feroviară

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. F pct. 9 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Obiectul prezentei ordonante îl constituie principiile si regulile privind repartizarea capacitătilor de infrastructură feroviară către întreprinderile feroviare, precum si către grupurile internationale pe care acestea le constituie, pentru a efectua servicii de transport feroviar suburban, regional, national, international si/sau servicii de transport combinat.

Art. 2. - Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonante întreprinderile feroviare a căror activitate este limitată la exploatarea transporturilor urbane.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante, termenii utilizati au următorul înteles:

a) capacitate de circulatie - numărul maxim de trenuri sau perechi de trenuri care se pot deplasa pe o sectie de circulatie într-un interval de 24 de ore;

b) capacitate de infrastructură - ansamblul capacitătilor de circulatie, manevră si triere în functie de dotările tehnice aferente;

c) întreprindere feroviară - agentul economic, respectiv orice persoană juridică, română sau străină, cu capital de stat ori privat, a cărui activitate principală este furnizarea de prestatii de transport de mărfuri si/sau de călători pe calea ferată, tractiunea trebuind să fie asigurată în mod obligatoriu de această întreprindere;

d) gestionar al infrastructurii - orice persoană juridică, română sau străină, care are ca obiect principal de activitate administrarea, construirea, întretinerea si modernizarea infrastructurii feroviare, precum si gestionarea sistemelor de sigurantă si conducere a circulaiiei;

e) grup international - orice asociatie constituită din cel putin două întreprinderi feroviare, cu sediile stabilite în state diferite, în vederea efectuării de prestatii de transporturi feroviare internationale;

f) trasă - capacitatea de infrastructură necesară pentru circulatia unui teren între două puncte ale retelei feroviare în cursul unei durate determinate;

g) grafic de circulatie - sistemul de organizare a ansamblului traselor alocate pe infrastructura retelei feroviare nationale si a intervalelor de timp rezervate pentru executarea operatiunilor de întretinere si a lucrărilor de investitii pe fiecare sectiune a retelei;

h) organism de repartizare - autoritatea si/sau gestionarul infrastructurii desemnate, în conditiile legii, să repartizeze capacitătile de infrastructură feroviară;

i) repartizare - alocarea unor capacităti de infrastructură feroviară de către organismul de repartizare;

j) servicii urbane si suburbane - serviciile de transport feroviar care răspund nevoilor unui centru urban si, respectiv, nevoilor de transport între acest centru si periferiile sale;

k) servicii regionale - serviciile de transport feroviar destinate să răspundă nevoilor de transport feroviar într-o regiune;

l) servicii nationale - serviciile de transport feroviar care răspund nevoilor de transport pe teritoriul României;

m) servicii internationale - serviciile de transport feroviar care răspund nevoilor de transport între state;

n) program de circulatie - adaptarea operativă periodică a graficului de circulatie în functie de conditiile existente si a stării infrastructurii feroviare.

Art. 4. - (1) Organismul de repartizare a capacitătilor de infrastructură feroviară proprietate publică si privată a statului român este Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R." - S.A.

(2) Organismele de repartizare pentru infrastructura feroviară aflată în proprietatea agentilor economici cu capital privat sau de stat sunt gestionarii acesteia.

Art. 5. - (1) Organismul de repartizare, cunoscând ansamblul capacitătilor de infrastructură feroviară disponibile, va urmări ca repartizarea acestora pe bază de contract de acces pe infrastructură să aibă în vedere, în principal, următoarele:

a) repartizarea capacitătii de infrastructură feroviară să fie făcută în mod echitabil si nediscriminatoriu;

b) procedura de repartizare să permită o utilizare eficientă si optimă a capacitătilor de infrastructură, în conformitate cu prevederile art. 6 si 7.

(2) Gestionarii infrastructurii feroviare prevăzuti la art. 4 alin. (2) pot permite accesul întreprinderilor feroviare pe infrastructura proprie, pe bază de contract, tinând seama de principiile si regulile privind repartizarea capacitătilor de infrastructură feroviară din prezenta ordonantă.

Art. 6. - (1) La repartizarea capacitătilor de infrastructură feroviară vor avea prioritate, în functie de rangul trenului, următoarele servicii de transport feroviar:

a) servicii de transport feroviar public de călători;

b) servicii de transport feroviar care, fără a prejudicia concurenta loială din cadrul pietei de transport, sunt efectuate în totalitate sau partial pe o infrastructură special construită sau amenajată pentru aceste servicii, respectiv linii speciale de mare viteză sau specializate pentru transportul de mărfuri.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică fără discriminare tuturor serviciilor de transport feroviar care fac obiectul prezentei ordonante, care au caracteristici comparabile si constituie prestatii similare.

(3) Pentru serviciile prevăzute la alin. (1) lit. a) gestionarul infrastructurii poate fi compensat de către stat pentru orice pierdere financiară datorată impunerii alocării unei capacităti de infrastrucutră; modalitatea de compensare se va stabili prin contractul de activitate care se încheie între Ministerul Transporturilor si gestionarul infrastructurii feroviare, în conditiile legii.

(4) Orice pierdere invocată de gestionarul infrastructurii, în conformitate cu prevederile alin. (3), va fi fundamentată în mod corespunzător.

Art. 7. - (1) Ministerul Transporturilor poate acorda întreprinderilor feroviare drepturi speciale la repartizarea capacitătilor de infrastructură feroviară publică, pe o bază nediscriminatorie, atunci când aceste drepturi sunt indispensabile pentru a asigura buna executie a transportului feroviar public sau utilizarea eficientă a capacitătilor de infrastructură, precum si în scopul asigurării finantării noilor infrastructuri sau amenajării liniilor existente.

(2) Conditiile în care pot fi acordate asemenea drepturi se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 8. - (1) Cererea de repartizare a capacitătii de infrastructură se adresează organismului de repartizare, după cum urmează:

a) de către întreprinderile feroviare sau grupurile internationale, atunci când serviciul de transport feroviar care face obiectul cererii începe pe teritoriul României;

b) de către organismul de repartizare din alt stat sau de către întreprinderile feroviare sau grupurile internationale, pentru partea traseului situat pe teritoriul României, atunci când serviciul de transport feroviar care face obiectul cererii începe în afara României.

(2) Cererea de rapartizare va contine, în principal, date privind rutele, lungimile maxime ale trenurilor, tonajele maxime ale trenurilor, vitezele maxime de circulatie admise, procentele minime de frânare, rangul trenurilor si orele de plecare.

(3) La cererea de repartizare se vor anexa următoarele documente:

a) licenta de transport feroviar;

b) certificatul de sigurantă;

c) contractul de acces pe infrastructură;

d) dovada constituirii unui depozit bancar sau a unei garantii de valoare comparabilă cu acesta, cuantumul fiind stabilit prin contractul de acces pe infrastructură.

(4) Cererea de repartizare însotită de documentele prezentate la alin. (3) vor face obiectul unei analize tehnice si financiare din partea organismului de repartizare.

Art. 9. - (1) Trasele se alocă, de regulă, pe durată nedeterminată, conform reglementărilor specifice în vigoare privind întocmirea graficului de circulatie.

(2) Trasele pot fi alocate pe durată determinată, în următoarele conditii:

a) dacă se solicită în cererea de repartizare;

b) dacă utilizarea optimă a retelei impune această solutie;

c) dacă dezvoltarea noilor infrastructuri sau obligatiile asumate ori alte angajamente ale Ministerului Transporturilor, ale gestionarului infrastructurii, privind crearea de noi servicii, implică o durată limitată de atribuire a trasei.

(3) Alocarea traselor poate fi modificată sau revocată de către organismul de repartizare, prin decizie motivată a acestuia, după notificarea prealabilă a solicitantului, astfel:

a) temporar, pentru a permite executarea lucrărilor la infrastructura feroviară;

b) temporar sau definitiv, pentru repetate abateri privind siguranta circulatiei;

c) dacă trasa repartizată nu a fost utilizată o anumită perioadă stabilită de organismul de repartizare.

(4) În caz de fortă majoră, precum sunt inundatii, cutremure, incendii, temperaturi extreme, când infrastructura devine inutilizabilă, trasele alocate pot fi suprimate fără preaviz de către organismul de repartizare si fără plata unor despăgubiri, pe perioada necesară repunerii în functiune a acesteia.

(5) În caz de întrerupere accidentală a circulatiei feroviare din vina gestionarului infrastructurii, trasele pot fi suprimate de organismul de repartizare, circulatia desfăsurându-se pe rute ocolitoare, cu plata despăgubirilor aferente efectuată de gestionarul infrastructurii.

(6) Graficul de circulatie prevăzut la alin. (1) se reorganizează periodic, de regulă anual, organismul de repartizare putând modifica orarele traselor alocate, încercând pe cât posibil să le mentină cât mai apropiate de orarele traselor initial alocate.

Art. 10. - (1) Pentru repartizarea de capacităti de infrastructură suplimentare fată de cele alocate la reorganizarea graficului de circulatie, organismul de repartizare care a primit cererea, conform art. 8 alin. (1) lit. a), analizează si decide, cu privire la solutionarea cererii în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a primit toate informatiile necesare.

(2) Organismul de repartizare care a primit cererea, conform art. 8 alin. (1) lit. b), analizează si decide cu privire la solutionarea cererii în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a primit toate informatiile necesare.

(3) În situatia în care graficul de circulatie nu permite alocarea unor trase noi conform cererii solicitantului, organismul de repartizare va refuza cererea printr-o decizie motivată.

(4) În situatia prevăzută la alin. (3), la cererea solicitantului se va căuta o solutie satisfăcătoare cu ocazia primei reorganizări a graficului de circulatie, după consultarea cu utilizatorii traselor deja alocate si cu solicitantii. Propunerile de alocare a traselor noi se solutionează cu respectarea prioritătilor prevăzute la art. 6 si 7.

Art. 11. - (1) În cazul în care trasa solicitată poate fi înscrisă în graficul de circulatie, organismul de repartizare decide alocarea acestei trase.

(2) În cazul în care trasa solicitată poate fi înscrisă în graficul de circulatie cu mici modificări, organismul de repartizare poate aloca trasa respectivă numai cu acordul solicitantului.

(3) Deciziile de repartizare a traselor conform alin. (1) si (2) se comunică în scris solicitantilor.

Art. 12. - (1) În situatia în care cererea de alocare de noi trase creează dificultăti de introducere în graficul de circulatie datorită traselor deja alocate, organismul de repartizare poate amâna solutionarea cererii, pentru a examina o posibilă modificare a graficului de circulatie, informând solicitantul, în scris, în acest sens.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), organismul de repartizare, când consideră necesar, procedează la consultarea cu utilizatorii cărora le-au fost alocate trase, în scopul găsirii unei solutii pentru fiecare cerere.

(3) Prin decizia organismului de repartizare referitoare la alocarea traselor noi, prin cererea prevăzută la alin. (1) se poate prevedea o pozitionare orară diferită de cea solicitată în cerere.

(4) Decizia de repartizare prevăzută la alin. (3) poate fi acceptată sau refuzată de solicitantii traselor noi în termen de 30 de zile de la comunicarea în scris a deciziei, lipsa unui răspuns în cadrul acestui termen echivalând cu refuzul propunerii.

Art. 13. - Întreprinderile feroviare si grupurile internationale care utilizează reteaua feroviară natională vor fi informate în timp util, în scris, de către organismul de repartizare, asupra datelor de reorganizare periodică a graficului de circulatie.

Art. 14. - (1) Cererile de repartizare a capacitătilor de infrastructură în scopul alocării traselor la reorganizarea graficului de circulatie se comunică, în scris, organismului de repartizare în termenul stabilit prin ordin al ministrului transporturilor.

(2) Cererile prezentate, care se comunică în termen mai scurt decât cel stabilit conform alin. (1), vor fi solutionate în functie de posibilităti.

Art. 15. - Întreprinderea feroviară care prezintă o cerere de repartizare pentru trafic international, atunci când serviciul care face obiectul cererii începe pe teritoriul României, poate lua contact direct cu celelalte organisme de repartizare implicate, cu conditia de a informa despre aceasta organismul de repartizare căruia i s-a prezentat cererea.

Art. 16. - (1) În situatia în care o întreprindere feroviară care a prezentat o cerere de repartizare nu utilizează o trasă care îi este alocată, gestionarul infrastructurii îi va putea percepe, în temeiul contractului de acces pe infrastructură încheiat între aceste părti, o cotă-parte din depozitul bancar sau din garantia prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. d), egală cu valoarea cheltuielilor administrative aferente procesării cererii respective, precum si acoperirii pierderilor datorate neutilizării trasei respective.

(2) Depozitul bancar, respectiv garantia vor fi rambursate în întregime la încetarea contractului de acces pe infrastructura feroviară, în cazul utilizării de către întreprinderea feroviară a tuturor traselor alocate.

Art. 17. - (1) Contestatiile împotriva deciziilor privind repartizarea de capacităti de infrastructură feroviară conform prevederilor prezentei ordonante se depun, în scris, de către solicitantii nemultumiti, la organismul de repartizare a capacitătilor de infrastructură, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziilor.

(2) Organismul de repartizare va solutiona contestatiile prevăzute la alin. (1) si va comunica petentilor, în scris, modul de solutionare, în termen de 15 zile de la primirea contestatiei.

(3) Petentii nemultumiti de modul de solutionare comunicat de organismul de repartizare se vor putea adresa Ministerului Transporturilor în scris, în termen de 15 zile de la primirea răspunsului organismului de repartizare.

(4) Ministerul Transporturilor va solutiona contestatiile prevăzute la alin. (1), analizând si modul de solutionare a acestora de către organismul de repartizare, si va comunica petentilor, în scris, decizia sa definitivă, în termen de 15 zile de la primirea contestatiei, conform alin. (3).

(5) Contestatiile împotriva deciziilor privind repartizarea capacitătilor de infrastructură feroviară, emise conform prevederilor prezentei ordonante, se solutionează de instantele judecătoresti competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 133.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. E pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă stabileste cadrul juridic referitor la măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii în România a organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, termenii folositi au următorul înteles:

a) articol reglementat - orice spatiu de depozitare, mijloc de transport, container sau orice alt obiect ori material susceptibil de a purta sau de a răspândi organisme de carantină, în special unde este implicat transportul international;

b) carantină fitosanitară - ansamblu de măsuri care vizează prevenirea introducerii si/sau răspândirii organismelor de carantină sau combaterea acestora;

c) certificat fitosanitar - document oficial, conform modelului prezentat în Conventia internatională pentru protectia plantelor;

d) control fitosanitar - control oficial al plantelor, produselor vegetale si al articolelor reglementate pentru a se determina prezenta sau absenta organismelor dăunătoare si/sau pentru a asigura respectarea reglementărilor fitosanitare;

e) organe de carantină fitosanitară - institutiile prevăzute la art. 3 alin. (1) si (2) din prezenta ordonantă;

f) organism de carantină - organism dăunător cu importantă economică potentială pentru o zonă amenintată, care nu este prezent în acea zonă sau care este prezent cu o distributie limitată si care face obiectul combaterii oficiale;

g) organism dăunător - orice specie, sursă sau biotip de origine vegetală ori animală sau orice agent patogen dăunător vegetalelor si produselor vegetale;

h) pasaport fitosantiar - o etichetă oficială care însoteste plantele si produsele vegetale pe teritoriul României si atestă că reglementările fitosanitare au fost respectate;

i) plante - plantele vii, părtile de plante vii, inclusiv semintele destinate însământării; părtile de plante vii cuprind: fructe, în sensul botanic al termenului, care nu au fost conservate prin congelare, legume care nu au fost conservate prin congelare, tuberculi, bulbi, rizomi, cormi, flori tăiate, ramuri cu frunze, pomi tăiati cu frunze, culturi de tesut vegetal;

j) produse vegetale - produse de origine vegetală neprelucrate sau care au suferit o prelucrare simplă, astfel încât nu mai sunt plante;

k) regimul de carantină fitosanitară - un complex de măsuri privind prevenirea introducerii si/sau răspândirii organismelor de carantină, iar în cazul pătrunderii si existentei lor pe teritoriul tării, de localizare si chiar de lichidare;

l) reglementări fitosanitare - ansamblu de reglementări oficiale care vizează prevenirea introducerii si/sau a răspândirii organismelor de carantină, controlând productia si circulatia plantelor, a produselor vegetale si a articolelor reglementate;

m) zonă amenintată - zona în care conditiile sunt favorabile stabilirii unui organism de carantină a cărui prezentă va atrage pierderi economice importante;

n) zonă protejată - o zonă în care:

- unul sau mai multe organisme de carantină care sunt stabilite în alte zone nu sunt endemice sau stabilite, desi conditiile sunt favorabile pentru stabilirea acestora;

- există un pericol de stabilire a anumitor organisme de carantină pentru anumite culturi existente datorită conditiilor favorabile, desi aceste organisme nu sunt endemice sau stabilite în tară.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Agentia Natională Fitosanitară, reprezintă autoritatea centrală în domeniul organizării si functionării carantinei fitosanitare.

(2) Agentia Natională Fitosanitară coordonează, din punct de vedere tehnic:

a) Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară;

b) directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară este organul tehnic de carantină fitosanitară autorizat pentru diagnoza, prognoza si avertizarea organismelor dăunătoare, care organizează si conduce controlul fitosanitar vamal.

(4) Directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt unităti cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice care exercită un drept cu privire la plante, produse vegetale sau articole reglementate, purtătoare de organisme de carantină sunt obligate să informeze imediat organele de carantină fitosanitară si să ia măsuri de combatere, sub controlul directiilor fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 5. - Pentru a preveni răspândirea organismelor de carantină, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei stabileste măsuri privind circulatia plantelor, a produselor vegetale sau a articolelor reglementate, care provin din zone contaminate, precum si pentru combaterea organismelor respective.

Art. 6. - Organele de carantină fitosanitară efectuează controale privind respectarea regimului de carantină fitosanitară, fără nici o discriminare în ceea ce priveste originea plantelor, produselor vegetale sau a articolelor reglementate.

Art. 7. - Agentia Natională Fitosanitară, prin directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, instituie regimul de carantină fitosanitară sau îl ridică, după caz.

Art. 8. - În activitatea de supraveghere si control privind respectarea regimului de carantină fitosanitară inspectorii fitosanitari au următoarele competente:

a) accesul, cu respectarea dispozitiilor legale, pe teritoriul porturilor si al debarcaderelor fluviale si maritime, al aeroporturilor aviatiei civile, al statiilor de cale ferată, pe vasele flotei comerciale, în avioanele aviatiei civile, în vagoanele de marfă si de persoane, în automobilev pe culturile tuturor producătorilor agricoli, în pepiniere, livezi si vii, în depozitele de produse vegetale, pe teritoriul institutelor de cercetări stiintifice, precum si în alte locuri unde se impune efectuarea controlului fitosanitar;

b) prelevarea, cu ocazia controlului fitosanitar, de probe din plante, produse vegetale si articole reglementate supuse regimului de carantină fitosanitară pentru analize si expertize de laborator, în prezenta factorilor direct implicati;

c) solicitarea de informatii de la administratia vămilor porturilor, aeroporturilor, statiilor de cale ferată si oficiilor postale asupra mărfurilor sosite, aflate în păstrare sau expediate, si controlul documentelor fitosanitare care însotesc mărfurile;

d) propunerea de instituire a regimului de carantină fitosanitară sau ridicarea acestuia, după caz;

e) stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii si de combatere a organismelor de carantină, precum si controlul privind efectuarea acestora.

Art. 9. - (1) Producătorii si importatorii de plante, produse vegetale sau articole reglementate, prevăzute în reglementările fitosanitare, se înregistrează la directia fitosanitară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

(2) Înregistrarea nu este obligatorie pentru micii producători sau prelucrători de plante, produse vegetale sau articole reglementate a căror productie si/sau vânzare sunt destinate autoconsumului sau pietei locale, pentru utilizare de către persoane care nu sunt implicate profesional în producerea de seminte si material săditor, destinate multiplicării, cu exceptia situatiilor în care există pericolul răspândirii organismelor de carantină.

Art. 10. - (1) Directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti eliberează un pasaport fitosanitar valabil pe tot teritoriul tării, pentru un anumit teritoriu sau pentru o zonă protejată, după caz, în situatia în care în urma controlului fitosantiar efectuat se constată că plantele, produsele vegetale sau articolele reglementate sunt libere de organisme de carantină.

(2) Pasaportul fitosanitar poate fi înlocuit ulterior cu un pasaport fitosanitar de înlocuire în cazul divizării loturilor, a reunirii mai multor loturi sau părti din acestea, în cazul schimbării stării fitosanitare a lotului sau în alte cazuri stabilite de Agentia Natională Fitosanitară, si se eliberează de directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Procedura de eliberare a pasaportului fitosanitar si a pasaportului fitosanitar de înlocuire se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

Art. 11. - Importul plantelor, produselor vegetale sau al articolelor reglementate se face numai dacă acestea sunt însotite de certificat fitosanitar si dacă în urma controlului fitosanitar au fost găsite libere de organisme de carantină.

Art. 12. - Inspectorii de carantină fitosanitară, împuterniciti prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, eliberează certificate fitosanitare pentru plantele, produsele vegetale sau articolele reglementate destinate exportului în situatia în care tările importatoare impun exigente specifice.

Art. 13. - (1) Importul, exportul si tranzitul de plante, produse vegetale sau articole reglementate se fac numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României în care este organizat controlul fitosanitar.

(2) Conditiile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar vamal se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

Art. 14. - Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor, prin Directia Generală a Vămilor, sunt obligate să sprijine autoritătile de carantină fitosanitară în exercitarea atributiilor si sarcinilor ce le revin.

Art. 15. - (1) Faptele prevăzute la art. 16-20 din prezenta ordonantă constituie contraventii la normele privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor, produselor vegetale si a articolelor reglementate în România, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni.

(2) Prevederile prezentei ordonante se completează cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

Art. 16. - Se sanctionează cu amendă de la. 30.000.000 lei la 50.000.000 lei efectuarea operatiunilor de import, export, transport si comercializare a plantelor, produselor vegetale si articolelor reglementate, fără documente fitosanitare.

Art. 17. - Se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei introducerea în tară a plantelor, a produselor vegetale sau a articolelor reglementate a căror introducere este interzisă conform reglementărilor fitosanitare.

Art. 18. - Se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 35.000.000 lei obstructionarea organelor de carantină fitosanitară în exercitarea atributiilor lor privind controlul respectării reglementărilor fitosanitare de către importatorii, exportatorii, comerciantii, producătorii, depozitele, centrele de expediere sau oricare altă persoană implicată în producerea sau circulatia plantelor, produselor vegetale sau articolelor reglementate.

Art. 19. - Se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei nefurnizarea informatiilor solicitate, în scris, de către organele de carantină fitosanitară în termenul stabilit de acestea.

Art. 20. - Se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei refuzul de a permite accesul inspectorilor fitosanitari în locurile prevăzute la art. 8 lit. a).

Art. 21. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de inspectori ai politiei fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

(2) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.

(3) Sanctiunile prevăzute se aplică si persoanelor juridice.

Art. 22. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.

Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanie se abrogă capitolul IV "Carantina fitosanitară" din Legea nr. 5/1982 privind protectia plantelor cultivate si a pădurilor si regimul pesticidelor, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 24. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 136.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Principii si definitii

 

Art. 1. - (1) În România, ca stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane reprezintă valori supreme si sunt garantate.

(2) Principiul egalitătii între cetăteni, excluderea privilegiilor si discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi:

a) dreptul la un tratament egal în fata instantelor judecătoresti si a oricărui alt organ jurisdictional;

b) dreptul la securitatea persoanei si la obtinerea protectiei statului împotriva violentelor sau maltratărilor din partea oricărui individ, grup sau institutie;

c) drepturile politice, si anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viata publică si de a avea acces la functii publice;

d) alte drepturi civile, în special:

(i) dreptul la libera circulatie si la alegerea resedintei;

(ii) dreptul de a părăsi tara si de a se întoarce în tară;

(iii) dreptul de a obtine cetătenia română;

(iv) dreptul de a se căsători si de a-si alege partenerul;

(v) dreptul de proprietate;

(vi) dreptul de mostenire;

(vii) dreptul la libertatea de gândire, constiintă si religie;

(viii) dreptul la libertatea de opinie si de exprimare;

(ix) dreptul la libertatea de întrunire si de asociere pasnică;

e) drepturile economice, sociale si culturale, în special:

(i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupatiei, la conditii de muncă echitabile si

satisfăcătoare, la protectia împotriva somajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remuneratie echitabilă si satisfăcătoare.

(ii) dreptul de a înfiinta sindicate si de a se afilia unor sindicate;

(iii) dreptul la locuintă;

(iv) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială si la servicii sociale;

(v) dreptul la educatie si la pregătire profesională;

(vi) dreptul de a lua parte, în conditii de egalitate, la activităti culturale;

f) dreptul de acces la toate locurile si serviciile destinate folosintei publice.

(3) Orice persoană juridică sau fizică are obligatia să respecte principiile egalitătii si nediscriminării.

Art. 2. - (1) În prezenta ordonantă, prin discriminare se întelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferintă, pe bază de rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, apartenentă la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoasterii, folosintei sau exercitării, în conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertătilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social si cultural sau în orice alte domenii ale vietii publice.

(2) Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate, fată de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităti, atrage răspunderea contraventională conform prezentei ordonante, dacă nu intră sub incidenta legii penale.

(3) Dispozitiile sau, după caz, reglementările unei persoane fizice sau juridice, care generează efectele enuntate în alin. (2), antrenează răspunderea contraventională a persoanei fizice sau juridice, dacă nu intră sub incidenta legii penale.

(4) Măsurile luate de autoritătile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităti, vizând asigurarea dezvoltării lor firesti si realizarea efectivă a egalitătii de sanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităti, precum si măsurile pozitive ce vizează protectia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonante.

(5) În întelesul prezentei ordonante eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizează prin:

a) instituirea unor actiuni afirmative sau a unor măsuri speciale pentru persoanele si grupurile de persoane apartinând minoritătilor nationale, pentru comunitătile minoritătilor nationale, respectiv în vederea protectiei grupurilor defavorizate, atunci când acestea nu se bucură de egalitatea sanselor;

b) sanctionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispozitiile alin. (2) si (3).

Art. 3. - Dispozitiile prezentei ordonante se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum si institutiilor publice cu atributii în ceea ce priveste:

a) conditiile de încadrare în muncă, criteriile si conditiile de recrutare si selectare, criteriile pentru realizarea promovării, accesul la toate formele si nivelurile de orientare profesională, de formare profesională si de perfectionare profesională;

b) protectia socială si securitatea socială;

c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri si facilităti;

d) sistemul educational;

e) asigurarea libertătii de circulatie;

f) asigurarea linistii si ordinii publice.

Art. 4. - În întelesul prezentei ordonante, categorie defavorizată este acea categorie de persoane care fie se află pe o pozitie de inegalitate în raport cu majoritatea cetătenilor datorită originii sociale ori unui handicap, fie se confruntă cu un comportament de respingere si marginalizare datorită unor cauze specifice cum ar fi o boală cronică necontagioasă ori infectarea HIV, statutul de refugiat sau azilant.

 

CAPITOLUL 11

Dispozitii speciale

 

Sectiunea I

Egalitatea în activitatea economică si în materie de angajare si profesie

 

Art. 5. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, conditionarea participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau exercitării libere a unei profesii de apartenenta acesteia la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială, respectiv de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de apartenenta acesteia la o categorie defavorizată.

Art. 6. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, discriminarea unei persoane pe motiv că apartine unei rase, nationalităti, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, într-un raport de muncă si protectie socială, manifestată în următoarele domenii:

a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;

b) stabilirea si modificarea atributiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;

c) acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;

d) formarea, perfectionarea, reconversia si promovarea profesională;

e) aplicarea măsurilor disciplinare;

f) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitătile acordate de acesta;

g) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 7. - (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în muncă o persoană pe motiv că aceasta apartine unei rase, nationalităti, etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia.

(2) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, conditionarea ocupării unui post, prin anunt sau concurs lansat de angajator sau de reprezentantul acestuia, de apartenenta la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, de vârsta, de sexul sau orientarea sexuală, respectiv de convingerile candidatilor, cu exceptia situatiei  prevăzute la art. 2 alin. (4).

(3) Persoanele fizice si juridice cu atributii în medierea si repartizarea în muncă vor aplica un tratament egal tuturor celor aflati în căutarea unui loc de muncă, vor asigura tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă accesul liber si egal la consultarea cererii si ofertei de pe piata muncii, la consultantă cu privire la posibilitătile de ocupare a unui loc de muncă si de obtinere a unei calificări, si vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatorilor. Angajatorii vor asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, nationalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Art. 8. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, discriminarea angajatilor de către angajatori în raport cu prestatiile sociale pe care le acordă acestora, datorită apartenentei angajatilor la o rasă, nationalitate, comunităti lingvistice, origine etnică, religie, categorie socială sau categorie defavorizată ori datorată vârstei, sexului, orientării sexuale sau convingerilor acestora.

Art. 9. - Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerintelor si standardelor uzuale în domeniul respectiv, atâta timp cât refuzul nu constituie un act de discriminare în sensul prezentei ordonante.

 

Sectiunea a II-a

Accesul la serviciile publice administrative si juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri si facilităti

 

Art. 10. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea asigurării serviciilor publice administrative si juridice, pentru o persoană fizică, un grup de persoane sau o persoană juridică, datorită apartenentei acesteia/acestuia ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau o categorie defavorizată,, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză, dacă fapta nu intră sub incidenta legii penale.

Art. 11. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la serviciile de sănătate publică - alegerea medicului de familie, asistenta medicală, asigurările de sănătate, serviciile de urgentă sau alte servicii de sănătate -, datorită aparteneniei acesteia/acestuia la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

Art. 12. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau un imobil cu destinatie de locuintă, de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract cu o persoană sau un grup de persoane, datorită apartenentei acesteia/acestuia la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

Art. 13. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la serviciile oferite de hoteluri, teatre, cinematografe, biblioteci, magazine, restaurante, baruri, discoteci sau orice alti prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată sau publică, ori de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace -, datorită apartenentei acesteia/acestuia la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

Art. 14. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea acordării pentru o persoană sau pentru un grup de persoane a unor drepturi sau facilităti, datorită apartenentei acesteia/acestuia la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

 

Sectiunea a III-a

Accesul la educatie

 

Art. 15. - (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la sistemul de educatie de stat sau privat, la orice formă, grad si nivel, datorită apartenentei acesteia/acestuia la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

(2) Prevederile alineatului precedent se aplică tuturor fazelor sau la etapelor din sistemul educational, inclusiv la admiterea sau la înscrierea în unitătile ori institutiile de învătământ si la evaluarea ori examinarea cunostintelor.

(3) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, solicitarea unor declaratii doveditoare a apartenentei acelei persoane sau acelui grup la etnia respectivă, care să conditioneze accesul unei persoane sau al unui grup de persoane la educatie în limba maternă. Exceptie face situatia în care în învătământul liceal si universitar candidatii concurează pe locuri special acordate pentru o anumită minoritate si se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizatii legal constituite a minoritătii respective, a apartenentei la această minoritate.

(4) Prevederile alin. (1), (2) si (3) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unitătii ori institutiei de învătământ de a refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale cărei cunostinte si/sau rezultate anterioare nu corespund standardelor sau conditiilor de înscriere cerute pentru accesul în institutia respectivă, atât timp cât refuzul nu este determinat de apartenenta persoanei în cauză la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor; vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia.

(5) Prevederile alin. (1) si (2) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unitătii ori institutiei de învătământ pentru pregătirea personalului de cult de a refuza înscrierea unei persoane al cărei statut confesional nu corespunde conditiilor stabilite pentru accesul în institutia respectivă.

(6) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice îngrădiri pe criterii de apartenentă la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată în procesul de înfiintare si de acreditare a institutiilor de învătământ înfiintate în cadrul legislativ în vigoare.

 

Sectiunea a IV-a

Libertatea de circulatie, dreptul la libera alegere a domiciliului si accesul în locurile publice

 

Art. 16. - (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice actiuni constând în amenintări, constrângeri, folosirea fortei sau orice alte mijloace de asimilare, strămutare sau colonizare de persoane, în scopul modificării compozitiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a tării sau a unei localităti.

(2) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice comportament constând în determinarea părăsirii domiciliului, în deportare sau în îngreunarea conditiilor de viată si de trai cu scopul de a se ajunge la renuntarea la domiciliul traditional al unei persoane sau al unui grup de persoane apartinând unei rase, nationalităti, etnii sau religii, respectiv al unei comunităti, fără acordul acestora. Constituie o încălcare a prevederilor prezentei ordonante atât obligarea unui grup de persoane apartinând unei minorităti nationale de a părăsi localitatea, aria sau zonele în care locuieste, cât si obligarea unui grup de persoane apartinând majoritătii de a se stabili în localităii, arii sau zone locuite de o populatie apartinând minoritătitor nationale.

Art. 17. - (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau a unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil, datorită apartenentei acesteia/acestuia la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei,sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

(2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretată în sensul restrângerii dreptului autoritătilor de punere în aplicare a planurilor de sistematizare si amenajare a teritoriului, atât timp cât mutarea se face în conditiile legii, iar măsura luată nu este determinată de apartenenta persoanei sau grupului de persoane în cauză la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia/acestora.

Art. 18. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice, datorită apartenentei acesteia/acestuia la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o altă categorie defavorizată, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

 

Sectiunea a V- a

Dreptul la demnitatea personală

 

Art. 19. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, dacă fapta nu intră sub incindenta legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă nationalist-sovină, de instigare la ură rasială sau natională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnitătii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităti si legat de apartenenta acesteia/acestuia la o rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia/acesteia.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

 

Art. 20. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 5-8, 10-14, art. 15 alin. (1), (2), (3), (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 si 19 din prezenta ordonantă se sanctionează cu amendă între 500.000 lei si 10.000.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă între 1.000.000 lei si 20.000.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate.

(2) Sanctiunile se aplică si persoanelor juridice.

(3) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la cap. II din prezenta ordonantă se fac de către membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminării. Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(4) Actualizarea cuantumului amenzilor prevăzute în prezenta ordonantă se va face în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 21 . - (1) În toate cazurile de discriminare prevăzute în prezenta ordonantă persoanele discriminate au dreptul să pretindă despăgubiri proportional cu prejudiciul suferit, precum si restabilirea situatiei anterioare discriminării sau anularea situatiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun.

(2) Cererea de despăgubire este scutită de taxă judiciară de timbru.

(3) La cerere, instanta poate dispune retragerea, de către autoritătile emitente, a autorizatiei de functionare a persoanelor juridice care, printr-o actiune discriminatorie, cauzează un prejudiciu semnificativ sau care, desi cauzează un prejudiciu redus, încalcă în mod repetat prevederile prezentei ordonante.

Art. 22. - (1) Organizatiile neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului au calitate procesuală activă în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate si aduce atingere unei comunităti sau unui grup de persoane.

(2) Organizatiile prevăzute la alin. (1) au calitate procesuală activă si în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, dacă aceasta din urmă mandatează organizatia în acest sens.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 23. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului.

(2) Structura organizatorică si celelalte atributii ale Consiliului National pentru Combaterea Discriminării vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 24. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINlSTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru delegat pe lângă primul-ministru

pentru minoritătile nationale,

Eckstein Kovács Péter

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

p. Ministrul educatiei nationale

Adrian Miroiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul functiei publice,

Ioan Onisei,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 137.

                                   

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind măsuri de sustinere a învătământului privat

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. I pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Cadrele didactice încadrate în învătământul preuniversitar particular beneficiază de recunoasterea vechimii la catedră necesare pentru obtinerea definitivării în învătământ si a gradelor didactice II si I, de la data obtinerii autorizatiei de încredere de către unitatea scolară respectivă.

Art. 2. - Cadrele didactice titulare în învătământul preuniversitar de stat pot fi detasate sau transferate, în interesul învătământului, în unităti de învătământ preuniversitar particular care au autorizatie de încredere, cu acordul unitătii de învătământ particulare respective, în conditiile legii, în situatia restrângerii de activitate care nu poate fi solutionată în învătământul preuniversitar de stat.

Art. 3. - Elevii din unitătile de învătământ preuniversitar particular au acces gratuit la serviciile de specialitate oferite de personalul unitătilor conexe ale învătământului preuniversitar de stat, cum sunt centre logopedice interscolare si centre sau cabinete de asistentă psihopedagogică.

Art. 4. - Elevii din unitătile de învătământ preuniversitar particular au acces la facilitătile si resursele oferite de unitătile conexe si unitătile extrascolare - cluburi, palate ale copiilor si elevilor, tabere, baze sportive, turistice si de agrement, biblioteci.

Art. 5. - Elevii, studentii si cadrele didactice din învătământul particular preuniversitar sau superior care functionează pe baza autorizatiei de încredere sau a autorizatiei de functionare provizorie au acces la serviciile retelei ROEDUNET în conditiile stabilite de Ministerul Educatiei Nationale pentru întreaga comunitate academică.

Art. 6. - Spatiile si mijloacele temporar disponibile ale unitătilor de învătământ de stat se închiriază, prin licitatie, cu prioritate, pentru activitătile de învătământ, inclusiv pentru institutiile de învătământ particular.

Art. 7. - Institutiile de învătământ superior acreditate au acces la competitia proiectelor de finantare a cercetării stiintifice, beneficiază de alocarea de fonduri de investitii, dotări cu echipamente si granturi de cercetare pe baze competitionale.

Art. 8. - Studentii si absolventii institutiilor de învătământ superior acreditate au acces la creditele pentru studiu acordate de bănci, la burse contractuale, precum si la concursurile pentru obtinerea burselor pentru doctorat si pentru obtinerea burselor pentru stagii de studii universitare si postuniversitare în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 138.