MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 433    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Sâmbătă, 2 septembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

95. - Ordonantă pentru ratificarea Protocolului privind apa si sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor internationale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

 

Protocol privind apa si sănătatea la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor internationale

 

127. - Ordonantă pentru acceptarea unor amendamente la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 ORDONANTĂ

pentru ratificarea Protocolului privind apa si sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor internationale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. A pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul privind apa si sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontiere si a lacurilor internationale, încheiată la Helsinki la data de 17 martie 1992.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe;

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul industriei si comertului,

Constantin Isbăsoiu,

secretar de stat

p. Ministrul functiei publice,

Ioan Onisei,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 august 2000

Nr. 95.

 

PROTOCOL*)

privind apa si sănătatea la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră  si a lacurilor internationale

 

Părtile la acest protocol,

tinând seama că apa este esentială pentru mentinerea vietii, iar disponibilitatea de apă, în cantitate si de calitate corespunzătoare satisfacerii nevoilor de bază ale omului, constituie o conditie necesară atât pentru promovarea sănătătii, cât si pentru o dezvoltare durabilă,

            recunoscând beneficiile asupra sănătătii umane si bunăstării care provin dintr-o apă salubră si curată si o functionare armonioasă si corespunzătoare a relatiei apă-mediu,

constiente că apele de suprafată si subterane sunt resurse regenerabile cu o capacitate limitată pentru recuperarea efectelor negative produse de activitătile umane asupra cantitătii si calitătii lor si că orice esec în respectarea acestor limite poate avea efecte negative atât pe termen scurt, cât si pe termen lung asupra sănătătii si bunăstării celor eare se bazează, pe aceste resurse si pe calitatea lor si că, în consecintă, gospodărirea durabilă a ciclului hidrologic estă esentială atât pentru satisfacerea cerintelor umane, cât si pentru protectia mediului,

constiente, de asemenea, de consecintele asupra sănătătii publice a lipsei apei în cantitate suficientă si de calitate corespunzătoare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale omului si de efectele grave ale acestei lipse îndeosebi asupra celor vulnerabili, defavorizati si  social exclusi,

constiente că prevenirea, controlul si reducerea îmbolnăvirilor asociate apei constituie sarcini importante si urgente care pot fi rezolvate satisfăcător numai prin cooperarea strânsă, la toate nivelurile si între toate sectoarele, atât în interiorul unei tări, cât si între state,

constiente, de asemenea, că supravegherea bolilor asociate apei si stabilirea sistemelor de alarmă si de răspuns sunt aspecte importante ale prevenirii, controlului si reducerii îmbolnăvirilor asociate apei,

bazându-se pe concluziile Conferintei Natiunilor Unite privind Mediul si Dezvoltarea (Rio de Janiero, 1992) si mai ales ale Declaratiei de la Rio privind Mediul si Dezvoltarea si ale Agendei 21, precum si pe programul pentru implementarea Agendei 21 (New York, 1997) si consecventi Deciziei Comisiei pentru Dezvoltare Durabilă privind gospodărirea durabilă a apelor dulci (New York, 1998),

inspirându-se din prevederile relevante ale Conventiei privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor internationale, 1992, si accentuând necesitătile atât de a încuraja aplicarea mai amplă a acestor prevederi, cât si pentru a completa această conventie cu măsurile suplimentare pentru a întări protectia sănătătii publice,

luând notă de Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, 1991, Conventia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, 1992, Conventia Natiunilor Unite privind regimul juridic al utilizării cursurilor de apă transfrontiere în alte scopuri decât pentru navigatie, 1997, si Conventia privind accesul publicului la informatie, participarea publicului în procesul de luare a deciziei si accesul în justitie în probleme de mediu, 1998,

având în vedere principiile, sarcinile si recomandările pertinente ale Cartei Europene pentru Mediu si Sănătate, 1989, ale Declaratiei de la Helsinki privind Mediul si Sănătatea, 1994, si ale declaratiilor, recomandărilor si rezolutiilor ministeriale formulate în cadrul procesului "Mediu pentru Europa",

recunoscând fundamentul logic si relevanta altor initiative, instrumente si procese privind mediul în Europa si, de asemenea, pregătirea si implementarea planurilor nationale de actiune privind mediul si sănătatea, precum si pregătirea si implementarea planurilor nationale de actiune în domeniul mediului,

apreciind eforturile deja întreprinse de Comisia Economică pentru Europa a Natiunilor Unite si de Oficiul Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sănătătii de a întări cooperarea bilaterală si multilaterală pentru prevenirea, controlul si reducerea bolilor asociate apei,

încurajate de numeroasele exemple pozitive obtinute de statele membre ale Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite si de către statele membre ale Comitetului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sănătătii în reducerea poluării si în mentinerea si restaurarea mediului acvatic capabil să sustină sănătatea omului si bunăstarea,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiective

 

Obiectivul acestui protocol este promovarea la toate nivelurile corespunzătoare nationale, precum si în context transfrontier si international a protectiei sănătătii omului si a bunăstării, atât individuală, cât si colectivă, în cadrul unei dezvoltări durabile, prin îmbunătătirea gospodăririi apelor, incluzând protectia ecosistemelor  acvatice si prin prevenirea, controlului reducerea bolilor asociate apei.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

Pentru scopurile acestui protocol:

1. boli asociate apei înseamnă orice efect negativ semnificativ asupra sănătătii umane ca: deces, invaliditate, boală sau alte manifestări cauzate, direct sau indirect, de starea apelor de orice fel sau de modificările survenite în cantitatea si calitatea acestora;

2. apă potabilă înseamnă apa care este folosită sau se intentionează a fi furnizată pentru a fi folosită de om pentru băut, gătit, prepararea alimentelor, igiena personală sau în scopuri similare;

3. apă subterană înseamnă toată apa care este dedesubtul suprafetei terenului în zona de saturatie si în contact direct cu solul sau subsolul;

4. ape închise înseamnă orice  acumulări de apă create artificial, separat de apele de suprafată dulci sau de apele de coastă, indiferent dacă sunt înăuntrul sau în afara unei constructii;

5. ape transfroniteră înseamnă orice ape  de suprafată sau subterane care marchează frontierele dintre două sau mai multe state, le traversează sau sunt localizate pe acestea; oriunde apele transfrontieră se varsă direct în mare, limita acestor cursuri de apă transfrontieră este o linie dreaptă trasată peste respectivele lor guri  de vărsare, între limitele inferioare de reflux de pe malurile lor;

6. efecte transfrontieră ale bolilor asociate apei înseamnă orice efect negativ semnificativ asupra sănătătii umane ca deces, invaliditate, boală sau alte manifestări apărute într-o zonă sub jurisdictia unei părti a conventiei, cauzate direct sau indirect de starea sau de modificările survenite în cantitatea si calitatea apelor dintr-o zonă aflată sub jurisdictia altei părti a conventiei, indiferent dacă asemenea efecte constituie un impact transfrontieră sau nu;

7. impact transfrontieră înseamnă orice efect negativ semnificativ asupra mediului, rezultat dintr-o schimbare în conditiile apelor transfrontieră, cauzat de o activitate umană a cărei origine fizică este situată în întregime sau partial într-o zonă aflată sub incidenta unei părti la conventie prorodusă asupra mediului dintr-o zonă aflată sub jurisdictialtei părti la  conventie. Astfel de efecte asupra mediului includ: atentate la sănătatea si securitatea omului, efecte asupra florei, faunei, solului, aerului, apei, climei, peisajului si monumentelor istorice sau altor constructii sau interactiunea, între acesti factori; ele includ, de asemenea, efecfe asupra mostenirii culturale sau asupra conditiilor socioeconomice care rezultă din alterarea acestor factori;

8. salubritate înseamnă colectarea, transportul, tratarea si depozitarea sau reutilizarea deseurilor fecaloid umane sau a apelor uzate menajere, indiferent dacă se realizează printr-un sistem colectiv sau prin instalatii care deservesc o singură gospodărie sau institutie;

9. sistem centralizat înseamnă:

a) un sistem pentru aprovizionare cu apă potabilă a unui număr de gospodării sau a altor utilizatori; si/sau

b) un sistem de asigurare a salubritătii care serveste un număr de gospodării sau alti utilizatori si, unde este cazul, asigură, de asemenea, si colectarea, transportul, tratarea si depozitarea sau reutilizarea apelor uzate industriale, indiferent dacă este furnizat de un serviciu din sectorul public sau de un antreprenor (agent) din sectorul particular sau printr-un parteneriat între cele două sectoare;

10. schemă de gospodărire a apelor înseamnă un plan pentru dezvoltarea, gospodărirea, protectia si/sau utilizarea apelor dintr-o zonă teritorială sau dintr-un acvifer, incluzând protectia ecosistemelor acestora;

11. public înseamnă una sau mai multe persoane fizice, sau juridice si, în concordantă cu legislatia sau cu procedura natională, asocieri ale acestora, organizatii si grupuri;

12. autoritate publică înseamnă:

a)       Guvern la nivel national, regional sau la alte niveluri;

b) persoane fizice sau juridice care îndeplinesc functii publice administrative sub jurisdictia natională, incluzând sarcini specifice, activităii sau servicii în relatie cu mediul, sănătatea publică, salubritatea, gospodărirea apelor sau alimentarea cu apă;

c) oricare alte persoane fizice sau juridice având responsabilităti sau functii publice sau care furnizează servicii publice sub controlul unui organism ori a persoanelor mentionate la subparagrafele a) sau b) de mai sus;

d) institutiile oricărei organizatii de integrare economică regională la care se face referire în art. 21, care este parte.

Aceste definitii nu includ organismele sau institutiile ce actionează în exercitiul puterilor juridice sau legislative;

13. local se referă la toate nivelurile relevante ale unitătilor teritoriale situate sub nivelul administratiei publice cenfrale;

14. conventia înseamnă Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor intematioriale, semnată la Helsinki la 17 martie 1992;

15. Conferinta părtilor la conventie înseamnă organismul stabilit,de părtile la conventie în concordantă cu art. 17 din aceasta;

16. parte înseamnă, în afară de cazul în care textul indică altfel, un stat sau o organizatie de integrare economică regională mentionate la art. 21, care a consimtit să ratifice acest protocol si pentru care protocolul este în vigoare;

17. Conferinta părtilor înseamnă organismul stabilit de părti în acord cu art. 16.

 

ARTICOIUL 3

Domeniu de aplicare

 

Prevederile acestui protocol se vor aplica la:

a) ape de suprafată dulci;

b) ape subterane;

c) estuare;

d) ape de coastă care sunt utilizate pentru recreere sau pentru producerea de peste prin acvacultură sau  pentru producerea sau recoltarea de moluste;

e) ape închise, utilizabile în general pentru îmbăiere;

f) apă în curs de captare, transport, tratare sau distributie;

g) ape uzate în curs de colectare, transport, epurare si evacuare sau reutilizare.

 

ARTICOLUL 4

Prevederi generale

 

1. Părtile vor lua toate măsurile adecvate pentru a preveni, controla si reduce bolile asociate apei în cadrul sistemelor integrate de gospodărire a apelor ce vizează utilizarea durabilă a resurselor de apă, calitatea apei ambientale, care să nu fie periculoasă pentru sănătatea omului si să asigure protectia ecosistemelor acvatice.

2. Părtile vor lua, mai ales, toate măsurile necesare în scopul asigurării:

a) aprovizionării corespunzătoare cu apă potabilă care să fie liberă de orice fel de microorganisme, paraziti si substante care, datorită numărului sau coracentratiei, constituie un potential pericol pentru sănătatea umană. Aceasta va include protectia resurselor de apă care sunt utilizate ca surse de apă potabilă, tratarea apei, înfiintarea, îmbunătătirea si întretinerea sistemelor centralizate;

b) salubritătii corespunzatoare, la un standard care să protejeze suficient sănătatea umană si mediul. Aceasta se va realiza în special prin stabilirea, îmbunătătirea si mentinerea sistemelor centralizate;

c) protectiei efective a, resurselor de apă folosite ca surse  de apă potabilă si a ecosistemelor lor acvatice aferente, fată de poluarea din alte cauze, incluzând agricultura, industria si alte descărcări si emisii de substante periculoase. Acestea au ca scop reducerea efectivă si eliminarea descărcărilor si emisiilor de substante considerate a fi periculoase pentru sănătatea omului si ecosistemul acvatic;

d) măsurilor de protectie corespunzătoare a sănătătii umane împotriva bolilor asociate apei posibil generate de apa folosită în scop recreational, pentru culturi acvatice, recoltarea sau cultura molustelor, pentru irigarea culturilor sau din folosirea nămolurilor în agricultură ori acvacultură;

e) sistemelor eficiente pentru supravegherea situatiilor care pot conduce la epidemii hidrice sau la aparitia de îmbolnăviri asociate apei, pentru interventie în cazul epidemiilor si îmbolnăvirilor si pentru prevenirea riscului aparitiei lor.

3. Referirile ulterioare din acest protocol la apă potabilă si salubritate se adresează conditiilor pe care apa potabilă si salubritatea trebuie să le îndeplinească pentru a satisface cerintele din paragraful 2 al acestui articol.

4. Părtile îsi vor lua toate măsurile de acest fel pe baza evaluării tuturor implicatiilor posibile pentru fiecare măsură propusă, inclusiv beneficiile, dezavantajele si costurile pentru:

a) sănătatea omului;

b) resurse de apă; si

c) dezvoltare durabilă si care iau în considerare diferitele noi efecte ale fiecărei măsuri propuse asupra diferitelor componente ale mediului înconjurător.

5. Părtile vor întreprinde toate actiunile necesare pentru a crea cadrul legal, administrativ si economic stabil în care sectoarele public, privat si voluntar să îsi poată aduce fiecare contributia la îmbunătătirea activitătii de gospodărire a apelor în scopul prevenirii, controlului si reducerii incidentei bolilor asociate apei.

6. Părtile vor solicita autoritătilor publice, care iau măsuri sau aprobă luarea de către altii a măsurilor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului oricărei ape de sub incidenta acestui protocol, să ia în considerare orice impact potential al acestor actiuni asupra sănătătii publice.

7. Când o parte este si parte la Conventia privind evaluarea impactului în context transfrontieră, conformarea autoritătilor publice ale părtii cu ceriniele acestei conventii, în ceea ce priveste actiunea propusă, va satisface cerinta mentionată în paragraful 6 din acest articol referitor la această actiune.

8. Prevederile acestui protocol nu vor afecta drepturile părtilor de a mentine; adopta sau implementa măsuri mai drastice decât cele stabilite în acest protocol. .

9. Prevederile acestui protocol nu vor afecta drepturile si obligatiile vreunei părti la acest protocol, derivând din conventie sau din orice altă întelegere internatională existentă, cu exceptia prevederilor din acest protocol care sunt mai stricte decât prevederile corespunzătoare din conventie sau din altă întelegere internatională existentă.

 

ARTICOLUL 5

Principii si abordări

 

În luarea măsurilor pentru implementarea acestui protocol părtile se vor ghida după următoarele principii si abordări:

a) principiul precautiei, în virtutea căruia actiunea de prevenire, control sau reducere a bolilor asociate apei nu va fi amânată pe baza faptului că cercetarea stiintifică nu a demonstrat din plin legătura cauzală dintre factorul asupra căruia actionează o astfel de actiune, pe de o parte, si contributia potentială a acestui factor la producerea bolilor asociate apei si/sau a impactului transfrontieră, pe de altă parte;

b) principiul poluatorul plăteste, în virtutea căruia costurile prevenirii, controlului si reducerii poluării vor fi suportate de poluator;

c) în concordantă cu Carta Natiunilor Unite si a principiilor dreptului international, statele au dreptul suveran de a exploata resursele proprii conform cu propriile politici de mediu si de dezvoltare, dar si responsabilitatea să se asigure că activitătile de sub jurisdictia sau controlul lor nu prejudiciază mediul altor state sau al teritoriilor dincolo de limitele jurisdictiei nationale;

d) resursele de apă trebuie gospodărite astfel încât cerintele generatiei prezente să fie satisfăcute fără a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile cerinte;

e) trebuie actionat preventiv pentru a evita epidemiile hidrice si îmbolnăvirile asociate apei si pentru protejarea resurselor de apă folosite ca surse de apă de băut, deoarece o astfel de actiune evită mai eficient răul, putând avea un raport cost/eficientă mai bun decât actiunea de remediere;

f) măsurile de gospodărire a apelor trebuie să fie luate la nivelul administrativ corespunzător cel mai scăzut;

g) apa are valoare socială, economică si de mediu si trebuie deci gospodărită astfel încât să se realizeze combinatia optimă si durabilă a acestor valori;

h) utilizarea eficientă a apei ar trebui promovată prin instrumente economice si de constientizare a utilizatorilor;

i) accesul publicului la informatie si participarea acestuia în procesul de luare a deciziei referitoare la apă si sănătate sunt necesare, inter alia, în scopul sporirii calitătii si implementării deciziilor, al constientizării publicului asupra acestor probleme, al acordării posibilitătii publicului de  a-si exprima preocupările si în scopul de a permite autoritătilor publice să tină seama de aceste preocupări. Un astfel de acces si participare trebuie suplimentate prin accesul adecvat la revizuirea din punct de vedere administrativ si judiciar a deciziilor relevante;

j) resursele de apă trebuie gospodărite, pe cât posibil, într-o manieră integrată la nivel de bazin hidrografic, tinând seama de legătura dezvoltării sociale si economice cu protectia ecosistemelor naturale, precum si de legătura dintre gospodărirea resurselor de apă si măsurile de reglementare privind alte ambiente de mediu. O astfel de abordare integrată trebuie să se aplice asupra bazinului hidrografic în ansamblu, indiferent dacă este sau nu transfrontieră si inclusiv asupra apelor litorale sau întregului acvifer ori asupra unei părti relevante din bazinul hidrografic sau acvifer;

k) o atentie deosebită trebuie să se acorde protectiei populatiei, care este în mod special vulnerabilă la boli cu transmitere hidrică;

l) accesul echitabil la apă, atât din punct de vedere cantitativ, cât si calitativ, trebuie asigurat pentru toti membrii populatiei, în special pentru cei care sunt dezavantajati sau suferă o excludere socială;

m) ca o completare la drepturile si la accesul la apă, înscrise în legea privată si în legea publică, persoanele fizice si juridice si institutiile, atât din sectorul publicat si din cel privat, trebuie să contribuie la protectia mediului acvatic si la conservarea resurselor de apă; si

n) în implementarea acestui protocol o atentie deosebită se va acorda problemelor si necesitătilor locale si cunoasterii acestora.

 

ARTICOLUL 6

Obiective si termene ale obiectivelor

 

1. În vederea atingerii obiectivelor acestui protocol, părtile vor avea ca scop:

a) accesul fiecărei persoane la apa potabilă;

b) asigurarea salubrizării pentru fiecare persoană, în cadrul sistemelor integrate de gospodărire a apelor ce vizează utilizarea durabilă a resurselor de apă, calitatea apei ambientale care să nu constituie un pericol pentru sănătatea umană si protectia ecosistemelor acvatice.

2. Pentru realizarea acestor scopuri părtile vor stabili si vor publica fiecare obiectivele nationale si/sau locale pentru standardele si nivelurile performantelor ce trebuie atinse sau mentinute pentru un înalt nivel de protectie împotriva bolilor asociate apei. Aceste obiective vor fi revizuite periodic. Pentru îndeplinirea acestora ele vor lua măsurile practice corespunzătoare si/sau alte măsuri pentru participarea publică într-un cadru transparent si corect si se vor asigura că se ia în considerare rezultatul participării publicului.

Exceptând cazurile în care circumstante nationale sau locale le fac inaplicabile pentru prevenirea, controlul si reducerea bolilor asociate apei, obiectivele vor acoperi inter alia:

a) calitatea apei potabile distribuite, luându-se în considerare Recomandările Organizatiei Mondiale a Sănătătii privind calitatea apei potabile;

b) reducerea numărului de epidemii hidrice si a îmbolnăvirilor asociate apei;

c) trebuie îmbunătătită acoperirea teritorială, mărimea sau procentul populatiei cu acces la un sistem centralizat sau la alte mijloace de aprovizionare cu apă potabilă;

d) suprafata teritoriului lor, mărimea sau proportia populatiilor care să fie deservite de sisteme centralizate pentru salubritate sau unde salubritatea trebuie îmbunătătită prin alte mijloace;

e) nivelurile de performantă să fie realizate de astfel de sisteme centralizate si în conformitate cu alte asemenea măsuri privind alimentarea cu apă si salubritatea;

f) aplicarea bunelor practici recunoscute pentru gospodărirea alimentării cu apă si salubritate, incluzând protectia apelor folosite ca  sursă pentru apa de băut;

g) evacuările accidentale de:

(i) ape uzate netratate; si

(ii) ape netratate provenite din inundatii, din sistemele de colectare a apei uzate, în resursele de apă care fac obiectul acestui protocol;

h) calitatea apelor uzate evacuate din instalatiile de epurare a apelor uzate în resursele de apă la care se referă acest protocol;

i) depozitarea sau reutilizarea nămolului din sistemele centralizate de canalizare sau din alte instalatii de salubrizare si calitatea apei uzate folosite pentru irigatii, luându-se în considerare Ghidul pentru folosirea prudentă a apei uzate si dejectiilor în agricultură si acvacultură al Organizatiei Mondiale a Sănătătii si Programul privind Mediul al Natiunilor Unite;

j) calitatea apelor care sunt folosite ca surse pentru apa potabilă, care sunt în general folosite pentru îmbăiere sau pentru acvacultură  si producerea sau recoltarea molustelor;

k) aplicarea bunelor practici recunoscute pentru gospodârirea apelor închise disponibile în general pentru îmbăiere;

l) identificarea si remedierea terenurilor specific contaminate care afectează negativ apele care fac obiectul acestui protocol sau care ar putea să le afecteze, reprezentând vun pericol de aparitie a bolilor asociate apei;

m) eficacitatea sistemelor pentru gospodărirea, dezvoltarea  si protectia resurselor de apă, inclusiv aplicarea bunelor practici recunoscute la controlul poluării de orice fel la sursă;

n) publicarea informatiei asupra calitătii apei potabile si a altor ape, relevantă pentru obiectivele acestui paragraph, cu frecventa în intervalele mentionate la art. 7 paragraful. 2.

3. În decurs de 2 ani după ce a devenit parte, fiecare parte Va trebui să stabilească si să publice obiectivele sale, la care s-a făcut referire  în paragraful 2 al acestui articol, si calendarul pentru îndeplinirea acestora.

4. Dacă se prevede un proces îndelungat pentru atingerea obiectivului, atunci vor fi elaborate obiective intermediare sau faze.

5. În scopul sustinerii realizării evaluării obiectivelor care fac obiectul paragrafului 2, al acestui articol, fiecare parte trebuie:

a) să stabilească proceduri pentru coordonare între autoritătile lor competente la nivel national sau local;

b) să dezvolte scheme de gospodărire a apelor în context transfrontieră, national si/sau local, preferabil pe baza bazinului hidrografic si a acviferelor. Procedând astfel, ele vor lua măsuri practice corespunzătoare de prevedere si/sau alte măsuri pentru participarea publică, într-un cadru transparent si corect, si vor asigura că se ia în considerare rezultatul participării publicului. Astfel de scheme pot fi încorporate în alte planuri relevante, programe sau documente care vor fi elaborate pentru alte scopuri si vor asigura prezentarea cu claritate publicului a progreselor făcute pentru atingerea obiectivelor la care se face referire în acest articol, în perioada de timp propusă;

c) să stabilească si să mentină cadrul legal si institutional pentru monitorizarea si aplicarea standardelor de calitate a apei potabile;

d) să stabilească si să mentină reglementările, incluzând, unde este necesar, reglementările legale si institutionale, pehtru monitorizare, promovând realizarea sau, unde este necesar, impunând alte standarde si niveluri de performantă pentru care obiectivele la care face referire paragraful 2 al acestui articol sunt ferme.

 

ARTICOLUL 7

Examinarea si evaluarea progresului

 

1.      Fiecare parte va colecta si va evalua datele privind:

a) progresul său pentru realizarea obiectivelor la care se referă art. 6 paragraful 2;

b) indicatorii proiectati să evidentieze cât de mult au contribuit actiunile în desfăsurare la prevenirea, controlul si reducerea bolilor asociate apei.

2. Părtile vor publica fiecare, periodic, rezultatele acestei colectări si evaluări de date. Frecventa unei astfel de publicări va fi stabilită de Conferinia părtilor.

3. Părtile vor asigura ca rezultatele probelor de apă si de efluent stabilite pentru scopul acestei colectări de date să fie disponibile publiGului.

4. În baza acestei colectări si evaluări de date fiecare parte va examina periodic progresul făcut în atingerea obiectivelor la care se face referire în art. 6 paragraful 2 si va publica o analiză a acestui progres. Frecventa unor astfel de examinări va fi stabilită la Conferinta părtilor. Fără prejudicierea posibilitătii unor revizuiri mai frecvente în baza art. 6 paragraful 2, acestea vor include o verifieare a obiectivelor mentionate în art. 6 paragraful 2, îri vederea perfectionării lor în lumina cunostintelor stiintifice si tehnice.

5. Fiecare parte va preda secretariatului, la care se referă art. 17, pentru transmitere către altă parte, un raport ce rezumă colectarea si analiza datelor si evaluarea progresului atins. Astfel de rapoarte vor fi în concordantă cu directivele stabilite de Conferinta părtilor. Aceste directive vor prevedea că păriile pot folosi pentru acest scop rapoartele acoperind informările relevânte furnizate pentru alte foruri internationale.

6. Conferinta părtilor va evalua progresul realizat în implementarea acestui protocol în baza acestor rapoarte sumare.

 

ARTICOLUL 8

Sisteme de răspuns

 

1.      Fiecare dintre părti, în mod corespunzător, va asigura:

2.      a) stabilirea, îmbunătătirea sau exploatarea sistemelor

nationale si/sau locale de supraveghere si avertizare care:

         (i) vor identifica epidemiile hidrice sau îmbolnăvirile  asociate apei ori alte pericole semnificative de acest fel, inclusiv cele rezultând din poluări accidentale ale apei sau evenimente hidrometeorologice extreme;

          (ii) vor semnala prompt si clar autorităiilor publice relevante epidemiile, înbolnăvirile sau pericolele;

          (iii) vor furniza, în eventuatitatea unui pericor iminent de îmbolnăvire prin boli asociate apei, membrilor comunitătii care pot fi afectati, întreaga informatie care este detinută de autoritatea publică ;si care va putea ajuta populatia să prevină sau să minimalizeze pericolul;

          (iv) vor face recomandări către autoritătile publice relevante si, unde este cazul, către populatie, asupra actiunilor de prevenire si remediere;

b) planuri de interventie cuprinzătoare si coerente, atât la nivel national, cât si local, care să asigure actiuni adecvate de răspuns la astfel de epidemii, incidente sau riscuri;

c) autoritătile publice relevante au capacitatea necesară de a răspunde unor astfel de epidemii, incidente sau riscuri în concordantă cu planurile de actiune relevante.

2. Sistemele de supraveghere si alarmare, planurile de actiune si capacitătile de răspuns în legătură cu bolile asociate apei pot fi combinate cu cele în legătură cu alte probleme. 

3. În perioada de 3 ani de când a devenit parte, fiecare parte va trebui să îsi stabilească sistemele  de supraveghere si alarmare, planurile de actiune si capacitătile de răspuns la care se referă paragraful 1 al acestui articol

 

ARTICOLUL 9

Constientizarea publicului, educatia, pregătirea, cercetarea, dezvoltarea si informarea

 

1. Părtile vor lua măsurile prevăzute pentru accentuarea constientizării tuturor sectoarelor publice în ceea ce priveste:

a) importanta gospodăririi apelor si a sănătătii publice si relatia dintre acestea;

b) dreptul si accesul la apă si, corespunzător, obligatiile persoanelor fizice si juridice care decurg din legislatia în vigoare atât în  sectorul public, cât si în cel privat, precum si obligatiile lor morale de a contribui la protectia mediului acvatic si la conservarea resurselor de apă.

2. Părtile vor promova:

a) întelegerea aspectelor de sănătate publică din activitatea lor, de către responsabilii din domeniul gospodăririi apelor, aprovizionării cu apă potabilă si salubritătii; si,

b) întelegerea principiilor de bază ale gospodăririi apelor, aprovizionării cu apă potabilă si salubritătii de către responsabilii de sănătate publică.

3. Părtile vor încuraja educarea si pregătirea personalului profesional si tehnic necesar pentru gospodărirea , resurselor de apă si exploatării sistemelor de alimentare cu apă si 1e canalizare si vor îneuraja modernizarea si perfectionarea continuă a ~unostinielor si abilitătii acestora. Âceastă.instruire si pregătire profesională va include aspectele relevante de sănătate publică.

4. Părtile vor încuraja:

a) cercetarea si dezvoltarea metodelor cost-eficientă si a tehnicilor de prevenire, control si reducere a incidentei bolilor asociate apei;

b) dezvoltarea de sisteme informationale integrate în domeniul apei si sănătătii, care să gestioneze informatia privind tendintele pe termen lung, preocupările curente, problemele trecutului si solutiile aplicate cu succes la rezolvarea lor,  precum si furnizarea acestor informatii autorităiilor competente.

 

ARTICOLUL 10

Informarea publicului

 

1. Ca o completare la cerintele fată de părti ale acestui protocol, de a publica informatii specifice sau documente, fiecare parte poate lua măsuri, în cadrul legislatiei proprii, pentru a face disponibile publicului astfel de informatii ce sunt sustinute de către autoritatea publică si care sunt necesare în mod temeinic pentru a informa opinia publică privind:

a) stabilirea obiectivelor si a termenelor pentru realizarea si dezvoltarea planurilor de gospodărire a apelor în conformitate cu art. 6.

b) stabilirea, îmbunătătirea sau mentinerea sistemelor de supraveghere si alarmare si a planurilor de actiune în\conformitate cu art. 8;

c) promovarea constientizării publicului, educatiei, pregătirii, cercetării, dezvoltării si informării, în conformitate cu art. 9.

2. Fiecare parte va asigura în cadrul legislatiei nationale ca autoritătile publice, ca  răspuns la cererea pentru alte informatii relevante pentru implementarea acestui protocol, să facă disponibile astfel de informatii într-un timp rezonabil pentru public.

3. Părtile vor asigura ca informatiile la care fac referire art. 7 paragraful 4 si paragraful 1 al acestui arficol să fie disponibile publicului într-un timp rezonabil pentru examinare gratuită si vor prevedea facilităti rezonabile publicului, pentru obtinerea de la acestea, cu plata unor sume rezonabile, a copiilor unor astfel de informatii.

4. Nici o prevedere din acest protocol nu poate obliga o autoritate publică să dea publicitătii sau să facă disponibile publicului informatii dacă:

a) autoritatea publică nu detine informatiile;

b) cererea pentru acordarea informatiilor este evident nerezonabilă sau formulată într-o manieră prea generală; sau

c) informatiile se referă la un material în curs de întocmire sau la comunicări interne ale autoritătilor publice, acolo unde o astfel de exceptie este prevăzută în legislatia natională sau în practica cutumiară, având în vedere servirea interesului public prin divulgarea acestuia.

5. Nimic din acest protocol nu poate cere unei autorităti publice să dea publicitătii sau să facă disponibile informatii publicului, dacă divulgarea acestora poate avea efecte nefavorabile asupra:

a) confidentialitătii procedurilor autaritătilor publice atunci când această confidentialitate este prevăzută în legislatia natională;

b) relatiilor internationale, apărării nationale sau securitătii publice;

c) cursului justitiei, dreptului unei persoane de a fi supusă unui proces corect sau competentei unei autorităti publice de a efectua o anchetă asupra unui caz penal sau disciplinar;

d) confidentialitătii informatiilor comerciale sau industriafe atunci când aceasta este apărată de lege în stare să protejeze un interes economic legitim. În acest cadru informatiile privind emisiile si, evacuările ce sunt relevante pentru protectia mediului pot fi făcute cunoscute;

e) drepturilor proprietătii intelectuale;

f) confidentialitătii unor date si/sau dosare personale referitoare la o persoană fizică care nu a consimtit divulgarea informatiilor către public atunci când această confidentialitate este prevăzută în legislatia natională;

g) intereselor unei a treia părti care a furnizat informatiile cerute fără a fi supusă sau capabilă a fi supusă, unei obligatii legale de a face astfel si care nu a consimtit la punerea în circulatie a materialului; sau

h) mediului la care fac referire informatiile, cum ar fi, de exemplu, locurile de reproducere a speciilor rare.

Aceste motive de nedivulgare a informatiei vor fi interpretate într-un mod restrictiv, tinând seama de servirea interesului public priri divulgare si luând în considerare, dacă informatia se referă la emisii sau evacuări în mediu.

 

ARTICOLUL 11

Cooperarea internatională

 

Părtile vor coopera si se vor asista reciproc:

a) în actiunile internationale pentru sprijinirea obiectivelor acestui protocol;

b) la cerere, în  implementarea planurilor nationale si locale decurgând din acest protocol.

 

ARTICOLUL 12

Actiuni comune si coordonare internatională

 

Ca o consecintă a art. 11 subparagraful a), părtile vor promova cooperarea în activitatea internatională, referitoare la:

a) dezvoltarea obiectivelor agreate d e comun acord pentru problemele continute în art. 6 paragraful 2;

b) dezvoltarea indicatorilor pentru scopurile art. 7 paragraful 1 b), pentru a arăta în ce măsură actiunile de prevenire, control si reducere a incidentei bolilor asociate apei au avut succes;

c) stabilirea de sisteme comune sau coordonate pentru supraveghere si prealarmare, planuri de aciiune pentru evenimente neprevăzute si capacităti de răspuns, ca parte,  sau completare, a sistemului naiional mentinut în conformitate cu art. 8, pentru a face fată epidemiilor si bolilor asociate apei si pericolelor semnificative ale unor astfel de epidemii si boli, în special determinate de poluarea accidentală a apei sau de fenomenele meteorologice periculoase;

d) asistenta mutuală pentru a face fată epidemiilor si incidentelor, bolii asociate apei si pericolelor semnificative ale acestora în special determinate de poluarea accidentală sau de fenomenele meteorologice periculoase;

e) dezvoltarea sistemului informational integrat si a bazei de date, a schimbului de informatii si a schimbului reciproc de cunostinte tehnice si legale si de experientă;

f) informarea clară si promptă de către autoritătile competente ale unei părti a autorităiilor similare ale altei părti ce poate fi afectată de:

(i) epidemii si boli asociate apei; si

(ii) pericole semnificative ale unor astfel de epidemii si boli care au fost identificate;

g) schimbul de informatii asupra mijloacelor eficiente de informare a publicului despre bolile asociate apei.

 

ARTICOLUL 13

Cooperarea în legătură cu apele transfrontieră

 

1. Acolo unde părtile sunt mărginite de aceleasi ape transfrontieră, ca o completare la obligatiile lor cuprinse în art. 11 si 12, vor coopera si, în mod corespunzător, se vor asista una pe cealaltă pentru prevenirea, controlul si reducerea efectelor transfrontieră ale bolilor asociate apei În particular ele trebuie:

a) să schimbe informatii si să facă schimb de cunostinte cu alte părti, mărginite de aceeasi apă transfrontieră, asupra acestor ape, problemelor si riscurilor pe care le prezintă;

b) să depună eforturi pentru stabilirea cu alte părti,

mărginite de aceeasi apă transfrontieră, a planurilor comune sau coordonate de gospodărire a apelor în  conformitate cu art. 6 paragraful 5b) si a sistemelor de supraveghere si prealarmare si a planurilor dc actiune în conformitate cu art. 8 paragraful 1, pentru a face fată la epidemiile si incidentele bolilor asociate apei si pericolelor semnificative ale acestora, determinate în special de poluări accidentale ale apei sau de fenomene meteorologice periculoase;

c) pe baza egalitătii si reciprocitătii, să adopte acorduri sau alte întelegeri privind apele lor transfrontieră, în scopul eliminării oricăror contradictii cu principiile de bază ale acestui protocol, să îsi definească relatiile mutuale si să se ghideze după scopurile acestui protocol;

d) să se consulte reciproc, la cererea oricăreia dintre ele, asupra semnificatiei oricărui efect negativ asupra sănătătii omului, care poate constitui o boală  asociată apei.

2. Acolo unde părtile interesate sunt părti la conventie, cooperarea si asistenta în legătură cu orice fel de efecte transfrontieră ale bolilor asociate apei, ce constituie impacturi transfrontieră, vor avea loc în concordantă cu prevederile conventiei.

 

ARTICOLUL 14

Sprijinul international pentru actiunea natională

 

Când cooperează si se asistă reciproc în implementarea planurilor nationale si locale, ca urmare a art. 11 subparagraful b), părtile trebuie, în special, să ia în considerare curn se pot ajuta cel rnai bine pentru a promova:

a) pregătirea schemelor de gospodărire a apelor în context transfrontieră, national si/sau local si a celor pentru  îmbunătătirea aprovizionării cu apă si a salubrizării;

b) îmbunătătirea formulării de proiecte, în special proiecte de infrastructură, în scopul îndeplinirii unor astfel de scheme, pentru a facilita accesul la sursele de finantare;

c) executia efectivă a unor astfel de proiecte;

d) stabilirea sistemelor de supraveghere si prealarmare, a planurilor de actiune si a mijloacelor de interventie în legătură cu bolile asociate apei;

e) pregătirea legislatiei necesare în vederea sprijinirii acestui protocol; f) educarea si pregătirea personalului de bază profesional si tehnic;

            g) cercetarea si dezvoltarea mijloacelor si tehnicilor cu un bun raport cost-eficientă pentru a preveni, a controla si a reduce incidenta bolilor asociate apei;

h) exploatarea unei retele eficiente pentru a supraveghea si evalua gradul de asigurare si calitatea serviciilor referitore la apă si dezvoliarea sistentelor informationale si a bazelor de date integrate;

i) realizarea asigurării calitătii pentru activitătile de supraveghere, inclusiv intercalibrarea laboratoarelor.

 

ARTICOLUL 15

Evaluarea conformării

 

Părtile vor examina conformarea părtilor cu prevederile acestui protocol, pe baza examinărilor si evaluărilor la care face referire art. 7. La prima întâlnire părtile vor stabili proceduri multilaterale neconflictuale si nejuridice de natură consultativă, pentru a examina conformarea. Aceste proceduri vor permite o implicare corespunzătoare a publicului.

 

ARTICOLUL 16

Conferinta părtilor

 

1. Prima conferintă a părtilor va fi stabilită în termen de optsprezece luni de la data intrării în vigoare a acestui protocol. După aceea conferintele ordinare vor avea loc la intervale regulate determinate de părti, cel putin o dată la trei ani, cu exceptia cazurilor în care sunt necesare alte proceduri în vederea respectării celor cuprinse în paragraful 2 al acestui articol. Părtile pot avea o conferintă extraordinară dacă decid astfel, în cursul unei conferinte ordinare; sau la cererea în scris a unei părti, transmisă cu sase luni înainte de a începe conferinta si comunicată la toate părtile, fiind sustinută de cel putin o treime din părti.

2. Când este posibil, conferintele ordinare ale părtilor vor avea loc împreună cu conferintele părtilor la conventie.

3. La sedintele lor părtile vor trece în revistă implementarea acestui protocol si în acest scop:

a) vor revizui politicile si abordările metodologice în scopul prevenirii, controlului si reducerii incidentei bolilor asociate apei, promovării lor convergente si întăririi cooperării transfrontieră si internationale în concordantă cu art. 11, 12, 13 si 14;

b) vor evalua progresele în implementarea acestui protocol pe baza informatiilor furnizate de părti, în concordantă cu instructiuni stabilite de conferinta părtilor. Astfel de orientări vor evita dublarea eforturilor referitoare la cerintele de raportare;

c) vor informa asupra progresului făcut în implementarea conventiei;

d) vor face schimb de informatii cu conferinta părtilor la conventie si vor lua în considerare posibilitătile pentru actiuni comune;

e) vor apela, acolo unde este cazul, la serviciile  organismelor, relevante ale Comisiei Economice pentru Europa si ale Comitetului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sănătătii;

f) vor stabili modalitătile pentru participarea altor organisme competente internationale guvernamentale si nonguvernamentale, la toate conferintele si la alte activităti potrivite pentru realizarea prevederilor acestui protocol;

g) vor lua în considerare necesitatea unor prevederi viitoare în ceea ce priveste accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul publicului la examinarea judiciară sau administrativă a deciziilor, în cadrul obiectivelor acestui protocol, în lumina experientei câstigate în aceste probleme de alte forumuri internationale;

h) vor stabili programe de lucru, inclusiv proiecte care vor fi realizate în comun, în cadrul protocolului si al  conventiei, si vor înfiinta acele organisme necesare pentru implementarea acestor programe de lucru;

i) vor examina si vor adopta instructiuni si recomandări care să promoveze implementarea prevederilor acestui protocol;

j) vor examina la prima conferintă si vor adopta prin consens, regulile de procedură pentru întâlnirile lor; aceste reguli de procedură vor contine prevederi care să promoveze cooperarea armonioasă cu conferinta părtilor la conventie;

k) vor examina si vor adopta propunerile de amendamente la acest protocol;

l) vor examina si vor întreprinde orice alte actiuni aditionale ce pot fi solicitate pentru îndeplinirea scopurilor acestui protocol.

 

ARTICOLUL 17

Secretariat

 

1. Secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa si directorul regional al Oficiului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sănătătii vor îndeplini următoarele functii de secretariat pentru acest protocol:

a) convocarea si pregătirea conferintelor părtilor;

b) transmiterea către părti a rapoartelor si a altor informatii primite, în concordantă cu prevederile acestui protocol;

c) îndeplinirea altor functii ce pot fi stabilite de conferinta părtilor pe baza resurselor disponibile.

2. Secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa si directorul regional al Oficiului Regional pentru Europa at Organizatiei Mondiale a Sănătătii:

a) vor stabili detaliile procedurii de împărtire a sarcinilor ce le revin, printr-un memorandum de întelegere, si vor informa, în mod corespunzător, conferinta părtilor;

b) vor raporta părtilor despre elementele si modalitătile de îndeplinire a programelor de lucru, mentionate în art. 16 paragraful 3.

 

ARTICOLUL 18

Amendamente la protocol

 

1. Orice parte poate propune amendamente la acest protocol.

2. Propunerile de amendamente la acest protocol vor fi luate în considerare la conferinta părtilor. 3. Textul oricărui amendament propus la acest protocol va fi prezentat în scris secretariatului,

care îl va comunica tuturor părtilor cu cel putin nouăzeci de zile înainte de conferinta la care este propus pentru a fi adoptat.

4. Un amendament la acest protocol va fi adoptat prin consensul reprezentantilor părtilor, prezenti la conferintă. Amendamentul adoptat va fi comunicat depozitarului  de către secretariat, care îl va transmite la toate părtile pentru acceptare. Amendamentul va intra în vigoare pentru părtile care l-au acceptat, după a nouăzecea zi de la data la care două treimi din numărul acestor părti au depus la depozitar instrumentele lor de acceptare a acestuia. Amendamentul va intra în vigoare, pentru orice altă parte, în a nouăzecea zi de la data la care acea parte îsi depune instrumentul de acceptare a amendamentului.

 

ARTICOLUL 19

Dreptul de vot

 

1. Fiecare parte la protocol va avea un vot, sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al acestui articol.

2. Organizatiile de integrare economică regională, în problemele care intră în competenta lor, îsi vor exercita dreptul de vot cu un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre care sunt părti. Astfel de organizatii nu îsi vor exercita dreptul la vot dacă statele lor membre îl vor exercita pe al lor si invers.

 

ARTICOLUL 20

Solutionarea diferendelor

 

1. Dacă între două sau mai multe părti apare un diferend referitor la interpretarea sau la aplicarea acestui protocol, ele vor căuta o solutie prin negociere sau prin orice alte căi de solutionare acceptate de părtile în diferend.

2. O parte poate declara în scris depozitarului, atunci când semnează, ratifică, acceptă; aprobă sau aderă la acest protocol sau oricând după aceea, că pentru un diferend ce nu a fost rezolvat conform paragrafului 1 al acestui articol ea acceptă, obligatoriu, în raport cu altă parte care acceptă aceeasi obligatie, unul dintre mijloacele următoare de reglementare:

a) atunci când părtile sunt părti la conventie si au acceptat ca obligatorii pentru fiecare unul sau ambele moduri de solutionare prevăzute în conventie, solutionarea diferendului în conformitate cu prevederile din conventie privind solutionarea diferendelor ce apar în legătură cu conventia;

b) în orice caz, supunerea diferendului în fata Curtii Internationale de Justitie, cu exceptia cazului în care părtile consimt la arbitraj sau la o altă formă de solutionare.

 

ARTICOLUL 21

Semnarea

 

Acest protocol va fi deschis spre semnare la Londra la 17 si 18 iunie 1999, cu ocazia celei de-a treia Conferinte Ministeriale de Mediu si Sănătate si, după aceea la Sediul Natiunilor Unite de la New York până la 18 iunie 2000, pentru statele membre ale Comisiei Economice pentru Europa, statele membre ale Comitetului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sănătătii, pentru statele având statut consultativ în Comisia Economică pentru Europa, în conformitate cu paragraful 8 din Rezolutia 36(IV) din 28 martie 1947 a Consiliului Economic si Social si pentru organizatiile de integrare economică regională, constituite de statele suverane membre ale Comisiei Economice pentru Europa sau membre ale Comitetului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sănătătii, cărora statele lor membre le-au transferat competentele în problemele guvernate de acest protocol, inclusiv competentele de a intra în tratative în legătură cu aceste probleme.

 

ARTICOLUL 22

Ratificarea, acceptarea, aprobarea si aderarea

 

1. Acest protocol va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării de către statele si organizatiile de integrare economică regională semnatare.

2. Acest protocol este deschis pentru aderare statelor si organizatiilor mentionate la art. 21.

3. Orice organizatie mentionată la art. 21, ce devine parte fără ca vreunul dintre statele sale membre să fie parte, va fi supusă tuturor obligatiilor ce decurg din protocol. În cazul acelor organizatii care au unul sau mai multe state membre parte la acest protocol, organizatia si statele sale membre decid asupra responsabilitătilor ce le revin pentru îndeplinirea obligatiilor care decurg din acest protocol. În astfel de cazuri organizatia si statele sale membre nu vor fi îndreptătite să îsi exercite simultan drepturile curente prevăzute de acest protocol.

4. În instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, organizatiile de integrare economică regională mentionate la art. 21 vor declara sfera competentelor lor în legătură cu problemele guvernate de acest protocol. Aceste organizatii vor informa, de asemenea, depozitarul asupra oricăror modificări substantiale ale sferei competentelor lor.

5. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la Secretariatul General al Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 23

Intrarea în vigoare

 

1. Acest protocol va intra în vigoare în a nouăzecea zi de la data depunerii celui de-al saisprezecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare.

2. În conformitate cu prevederile paragrafului 1 al acestui articol, orice instrument depus de o organizatie de integrare economică regională nu va fi socotit ca suplimentar la cele depuse de statele membre ale unei astfel de organizatii.

3. Pentru fiecare stat sau organizatie mentionată la art. 21, care ratifică, acceptă sau aprobă acest protocol ori care aderă la el după depunerea celui de-al saisprezecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare; protocolul va intra în vigoare în cea de-a nouăzecea zi după data depunerii, de către un astfel de stat sau organizatie, a instrumentelor sale de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

 

ARTICOLUL 24

Retragere

 

Oricând după 3 ani de la data la care acest protocol a intrat în vigoare pentru o parte, acea parte se poate retrage din protocol, notificând în scris depozitarului. Orice astfel de retragere va intra în vigoare în a nouăzecea zi de la data primirii de către depozitar a notificării sale.

 

ARTICOLUL 25

Depozitar

 

Secretariatul General al Natiunilor Unite va actiona ca depozitar al acestui protocol.

 

ARTICOLUL 26

Texte autentice

 

Originalul acestui protocol, ale cărui texte în limbile engleză, franceză, germană si rusă sunt în egală măsură autentice, va fi depozitat la Secretariatul General al Natiunilor Unite.

Pentru conformitate, subsemnatii, deplin autorizati pentru aceasta, au semnat prezentul protocol.

Încheiat la Londra la 17 iunie o mie nouă sute nouăzeci si nouă.


*) Traducere.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru acceptarea unor amendamente la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. A pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.1 (XLV) la Londra la 20 noiembrie 1981, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.6(48) la Londra la 17 iunie 1983, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.11 (55) la Londra la 1 aprilie 1988, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.12(56) la Londra la 28 octombrie 1988, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, cu privire la radiocomunicatiile în Sistemul mondial pentru caz de sinistru si siguranta navigatiei pe mare, adoptate prin Rezolutia nr. 1 a Conferintei guvernelor contractante la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare privind Sistemul mondial pentru caz de sinistru si siguranta navigatiei pe mare la Londra la 9 noiembrie 1988, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.13(57) la Londra la 11 aprilie 1989, prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.19(58) la Londra la 25 mai 1990, prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 8. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.22(59) la Londra la 23 mai 1991, prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 9. - Se acceptă amendamentele la capitolul II-2 din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.24(60) la Londra la 10 aprilie, 1992, prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 10. - Se acceptă amendamentele la capitolul II-1 din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.26(60) la Londra la 10 aprilie 1992, prevăzute în anexa nr. 10.

Art. 11. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti, pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.27(61 ) la Londra la 11 decembrie 1992, prevăzute în anexa nr. 11.

Art. 12. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.31(63) la  Londra la 23 mai 1994, prevăzute în anexa nr. 12.

Art. 13. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.42(54) la Londra la 9 decembrie 1994, astfel cum a fost rectificată conform Raportului Comitetului Securitătii Maritime privind cea de-a saizeci si noua sa sesiune  MSC.69/22 pct. 3.11 din 29 mai 1998, prevăzute în anexa nr. 13.

Art. 14. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.46(65) la Londra la 16 mai 1995, prevăzute în anexa nr. 14.

Art. 15. - Se acceptă amendamentele la anexa Conventiei internationale din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate prin Rezolutia nr. 1 a Conferintei guvernelor contractante la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare la Londra la 29 noiembrie 1995, astfel cum , au fost modificate prin corectiile aduse prin Procesul-verbal de rectificare din 11 iunie 1998 pentru aceste amendamente si, respectiv, prin al doilea proces-verbal de rectificare din 18 martie 1999 pentru aceste amendamente, prevăzute în anexa nr. 15.

Art. 16. - Se acceptă amendamentele la Conventia  internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.47(66) la Londra la 4 iunie 1996, astfel cum au fost modificate prin corectiile aduse prin Procesul-verbal de rectificare din 29 ianuarie 1999 pentru aceste amendamente, prevăzute în anexa nr. 16.

Art. 17. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.57(67) la Londra la 5 decembrie 1996, astfel cum au fost modificate prin corectiile aduse prin Procesul-verbal de rectificare din 18 martie 1999 pentru aceste amendamente, prevăzute în anexa nr. 17.

Art. 18. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.65(68) la Londra la 4 iunie 1997, prevăzute în anexa nr. 18.

Art. 19. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime - MSC.87(71) la Londra la 27 mai 1999, prevăzute în anexa nr. 19.

Art. 20. - Proprietarii si operatorii navelor maritime sub pavilion român sunt obligati să respecte prevederile cuprinse în amendamentele prevăzute la art. 1-19.

Art. 21. - Ministerul Transporturilor va lua măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a amendamentelor prevăzute la art. 1-19.

Art. 22. - Anexele nr. 1-19*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Aleodor Frâncu,

secretar de stat

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 august 2000.

Nr. 127.


*) Anexele nr. 1-19 se publică ulterior.