MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 470    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 27 septembrie 2000

SUMAR

DECRETE

 

364. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României

 

365. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

141. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 si 112 din Ordonanta Guvernului nr.118/1999 privind achizitiile publice

 

827. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.43/1999 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România si pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 878/1999 privind măsurile organizatorice pentru efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2001

 

828. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale           

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.035. - Ordin al ministrului culturii pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultură si alte unităti de profil

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

Ordinul nr. 3 din 19 septembrie 2000

 

Normele nr. 10 din 19 septembrie 2000 privind deschiderea de către Banca Natională a României a contului tip bancă în faliment

 

Circulara nr. 24 din 22 septembrie 2000 privind punerea în circulatie, în scop numismatic a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei

*

Lista cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000 si nr. 340 din 21 iulie 2000

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 3 alin. (3) al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I si al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al  României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României pentru sprijinul acordat la stimularea cunoasterii si apropierii reciproce, pentru impulsionarea dezvoltării relatiilor dintre România si Regatul Thailandei, după cum urmează:

1. în grad de Mare Cruce, Excelentei sale domnului Chuan Leekpai, prim-ministru al Regatului Thailandei;

2. în grad de Mare Ofiter, Excelentei sale domnului dr. Surin Pitsuwan, ministrul afacerilor externe;

3. în grad de Comandor, prof. dr. Sumonta Promboon, presedintele Universitătii Srinakharinwirot din Bangkok.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2000.

Nr. 364.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul art. 91alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Domnul Emil Ghitulescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Islamică Pakistan.                                                 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2000.

Nr. 365.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 si 112 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Termenele prevăzute la art. 111 si 112 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, se prorogă la data de 1 noiembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

 

Bucuresti, 21 septembrie 2000.

Nr. 141.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/1999 privind efectuarea recensământului populatiei

si al locuintelor din România si pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 878/1999 privind măsurile organizatorice pentru efectuarea recensământului populatiei si ai locuintelor din România în anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 43/1999 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - În vederea cunoasterii cât mai exacte a numărului si distributiei teritoriale a populatiei, a structurilor sale social-culturale si economice, precum si a fondului locativ si a conditiilor de locuit ale populatiei, în luna martie 2002 se va efectua pe întregul teritoriu al tării recensământul populatiei si al locuintelor din România, denumit în continuare recensământ"

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Comisia centrală pentru recensământul populatiei si al locuintelor va prezenta spre aprobare Guvernului, până la data de 30 decembrie 2000, proiectul de hotărâre a Guvernului, prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. a)."

Art. II. - Comisiile de recensământ judetene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti orăsenesti si comunale, constituite conform art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 878/1999, îsi încetează activitatea.

Art.III. - Din bugetul Institutului National de Statistică si Studii Economice suma de 95,4 miliarde lei cuprinsă la capitolul "Cheltuieli materiale si servicii", alocată pentru pregătirea si organizarea recensământului populatiei si al locuintelor din anul 2001, va fi disponibilizată pentru reîntregirea Fondului de rezervă la dispozitia Guvernului.

Art. IV. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 878/1999 privind măsurile organizatorice pentru efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2001 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 4 noiembrie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Institutului National de Statistică si Studii Economice,

Victor Dinculescu

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 21 septembrie 2000.

Nr. 827.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale institutelor nationale

de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 59 alin. 2 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aflate în coordonarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli se aprobă de către Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugeteae de venituri si cheltuieli aprobate reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu avizul Ministerului Finantelor.

În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite, potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri.

Contraventiei prevăzute în prezenta hotărâre i se aplică si prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabitirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre si vor fi transmise Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 21 septembrie 2000.

Nr. 828.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultură si alte unităti de profil

 

Ministrul culturii,

în temeiul art. 8 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, în baza art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor pct. 19 din Normele metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995,

având în vedere Avizul Ministerului Finantelor nr. 8.177 din 30 iunie 2000,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultură si alte unităti de profil, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Dispozitiile prezentului ordin se aduc la îndeplinire de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultură si alte unităti de profil care detin bunuri culturale.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii

Ion Caramitru

 

Bucuresti, 18 aprilie 2000.

Nr. 2.035.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice,  case memoriale, centre de cultură si alte unităti de profil

 

CAPITOLUL I

Evidenta bunurilor culturale

 

Art. 1. - (1) Registrul pentru evidenta analitică a bunurilor culturale este un document oficial obligatoriu, cu caracter permanent, în care se înregistrează totalitatea bunurilor culturale detinute de o institutie specializată, precum si principalele elemente de identificare, datare, provenientă si valoare ale acestora.

(2) Registrul pentru evidenta analitică a bunurilor culturale îndeplineste următoarele functii:

a) asigură evidenta integrală a bunurilor culturale;

b) asigură elementele de ordin descriptiv pentru identificarea bunurilor culturale.

(3) Registrul pentru evidenta analitică a bunurilor culturale  cuprinde următoarele coloane:

01. numărul de inventar

02. data intrării în patrimoniu

03. denumirea sau titlul si autorul obiectului

04. descrierea si numărul fisei de fototecă

05. numărul de bucăti

06. locul, data si autorul descoperirii

07. colectia

08. materialul sau titlul

09. dimensiuni si greutate

10. starea de conservare

11. provenientă

12. documentul de intrare

13. valoarea de intrare rezultată din contractul de vânzare-cumpărare, actul de donatie sau evaluarea făcută în urma cercetării de teren.

14. iesire

15. verificare

16. observatii.

(4) Pentru completarea formularului, pe coloane, se fac următoarele precizări:

a) Coloana 01 se completează cu numărul de inventar atribuit obiectului, care reprezintă codul de identitate al acestuia, cod care se înscrie pe obiect si care devine astfel semnul său de recunoastere. Numărul de inventar va însoti obiectul atâta timp cât acesta va face parte din colectiile institutiei. Dacă obiectul va fi scos, transferat sau predat, acesta va fi radiat din Registrul pentru evidenta analitică a bunurilor culturale si va fi scăzut din gestiune o dată cu întocmirea actului de scădere. Pentru fiecare obiect intrat în patrimoniul unei institutii publice se atribuie un singur număr de inventar. Nu se admite un singur număr de inventar pentru o entitate compusă, cum ar fi un tezaur monetar sau de altă natură. În cazul unei entităti compuse din elemente diferite, de exemplu "costum", se dă un singur număr de inventar, enumerându-se însă explicit componentele. Fiecare componentă va primi acelasi număr de inventar, dar la rubricile "dimensiuni" si "descriere" fiecare componentă va fi tratată în mod explicit, separat.

b) Coloana 02 se completează cu data intrării în patrimoniu a bunurilor culturale.

c) Coloana 03 cuprinde denumirea obiectului, denumirea lui tipologică sau, după caz, titlul obiectului si autorul în cazul lucrărilor de artă. În această coloană se consemnează si informatiile despre localizarea obiectului, precum si perioada în care acesta a fost făcut. Localizarea obiectului trebuie interpretată ca zona unde a fost creat.

d) Coloana 04 cuprinde descrierea obiectului, care este menită să ajute la stabilirea identitătii acestuia. Ea trebuie să se raporteze la elementele care pot permite identificarea usoară a obiectului: morfologia, aspectul, cromatica si elementele decorative ale acestuia, tehnicile si materialele din care acesta este făcut. Descrierea are un caracter tehnic si nu unul literar.

e) Coloana 09 cuprinde dimensiunile obiectului, care trebuie notate astfel: pentru obiectele bidimensionale L = lungimea si l = lătimea. În aceste categorii vor fi incluse numai obiectele strict bidimensionale, cum sunt: documentele, fotografiile, graficele, steagurile, tapiseriile si

acele obiecte la care cea de-a treia dimensiune este neconcludentă: icoanele, picturile, costumele. Obiectele tridimensionale se notează cu L, l si h (înăltime sau grosime). Pentru obiectele din ceramică, sticlă sau portelan se pot folosi doar două dimensiuni: h si ř (diametrul). Notarea dimensiunilor se face în centimetri si trebuie să fie aceeasi în toate verigile sistemului de evidentă.

f) Coloana 11 se completează cu sursa din care provine obiectul: donatie achizitie, descoperire rezultată dintr-o cercetare de teren, etnografică, arheologică etc.

g) În coloana 12 se înscrie numărul actului de intrare în muzeu actul de donatie, procesul-verbal al comisiei de achizitie, documentatia rezultată din cercetarea de teren la care se poate raporta obiectul sau altele asemenea.

h) În coloana 13 se înscrie valoarea de achizitie a bunurilor cumpărate respectiv, de utilitate, aferentă bunurilor  primite cu titlu gratuit, definită potrivit prevederilor pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitătii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea următoarelor măsuri de executare a Legii contabilitătii nr. 82/1991 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 22 decembrie 1993.

Art. 2. - Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească Registrul pentru evidenta analitică a bunurilor culturale sunt următoarele:

a) Tipărirea registrului se face pe o hârtie de minimum 80g/m2 sau poate fi realizată prin listare cu ajutorul computerului, caz în care se vor realiza copii de sigurantă pe suport magnetic sau compact disc, care vor fi păstrate în două locuri diferite.

b) Înainte de a fi utilizat, Registrul pentru evidenta analitică a bunurilor culturale se numerotează, se snuruieste si se sigilează, iar pe ultima pagină se înscrie data, se semnează de către conducătorul institutiei si se aplică stampila.

c) Înscrierea se face lizibil, iar numele proprii, termenii specifici mai putin uzuali si localitătile vor fi scrise cu majuscule.

d) Nu se admit stersături, adăugări sau interventii ulterioare completării rubricilor respective. Dacă este necesară o corectare sau o completare, aceasta se mentionează la rubrica "Observatii", cu certificarea interventiei respective prin semnătura conducătorului institutiei si cu stampila institutiei.

Art. 3. - Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - La intrarea în patrimoniul institutiei publice a unui bun cultural se efectuează următoarele operatiuni:

a) se atribuie obiectului un număr de inventar corespunzător pozitiei căre urmează după ultima înregistrare;

b) obiectul este fotografiat, vedere generală si detalii semnificative;

c) obiectul este studiat de muzeograful specializat în categoria respectivă de obiecte, în vederea completării Registrului pentru evidenta analitică a bunurilor culturale;

d) se completează rubricile Registrului pentru evidenta analitică a bunurilor culturale cu toate informatiile despre obiect;

e) se marchează numărul de inventar pe obiect;

f) se completează fisele de fototecă pe care se lipesc martorii fotografici 9x12 cm;

g) obiectul este depozitat consemnându-se în cataloagele topografice codul pozitiei la care poate fi regăsit.

 

CAPITOLUL II

Controlul gestiunilor. Inventarierea generală

 

Art. 5. - (1) Institutiile publice detinătoare de bunuri culturale sunt obligate să verifice existenta si integritatea bunurilor înscrise în Registrul pentru evidenta analitică a bunurilor culturale, astfel:

a) unitătile care detin până la 100.000 de obiecte - o dată la 3 ani; .

b) unitătile care detin între 100.000 si 250.000 de obiecte - o dată la 4 ani;

c) unitătile care detin între 250.000 si 500.000 de obiecte - o dată la 5 ani;

d) unitătile care detin peste 500.000 de obiecte – o dată la 7 ani.

(2) Anual conducerea institutiei poate dispune efectuarea verificării unui număr de obiecte aflate în inventar.

(3) Efectuarea inventarierii se fac potrivit Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 292 din 18 decembrie 1995.

 

CAPITOLUL III

Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale

 

Art. 6. - (1) Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale distruse sau dispărute, care fac parte din categoria "Tezaur", se aprobă prin ordin al ministrului culturii, pe baza avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(2) Avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor se acordă pe baza:

a) referatului comisiei de specialisti care a constatat distrugerea bunurilor culturale;

b) procesului-verbal de constatare întocmit de organele de politie în cazul disparitiei bunurilor culturale.

Art. 7. - Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale distruse sau dispărute, care fac parte din categoria “Fond", se aprobă de Directia muzeelor si colectiilor pe baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2).

Art. 8. - Consiliul de administratie al institutiei publice poate aproba scoaterea din inventar a unor obiecte din categoria "Fond", în vederea unor schimburi de obiecte cu alte institutii similare.

Art. 9. - În cazul bunurilor culturale revendicate si retrocedate fostilor proprietari, scoaterea din gestiune se face numai în baza hotărârii judecătoresti de retrocedare, rămasă definitivă si irevocabilă.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDINUL Nr. 3

din 19 septembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) si ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

având în vedere că în baza prevederilor legale speciale ce guvernează activitatea Casei de Economii si Consemnatiuni această institutie nu este autorizată de Banca Natională a României să efectueze tranzactii cu valută în cont propriu sau în contul clientilor,

 

Banca Natională a României emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Pentru sumele în valută derulate în baza Acordului de împrumut încheiat cu Oficiul de plăti si contractare PHARE din Ministerul Finantelor (Proiectul R09711 ), Casa de Economii si Consemnatiuni va mentine, în lei, rezerva minimă obligatorie aferentă, în contul curent deschis la Banca Natională a României.

Art. 2. - (1) Pentru sumele în valută prevăzute la art. 1 rezerva minimă obligatorie va fi calculată cu respectarea prevederilor referitoare la rezerva minimă obligatorie în valută din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat, cu modificările ulterioare.

(2) Suma în lei aferentă rezervei minime obligatorii calculate potrivit alin. (1) se va determina pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României în ultima zi lucrătoare anterioară perioadei de aplicare.

(3) Pentru suma în lei calculată potrivit alin. (2) nivelul ratei dobânzii bonificate de Banca Natională a României va fi cel stabilit pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu prima zi a primei perioade de observare ulterioare datei publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul ordin va avea o perioadă de valabilitate de 6 luni, urmând ca ulterior Casa de Economii si Consemnatiuni să se conformeze prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/1998, republicat, cu modificările ulterioare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

EMIL IOTA GHIZARI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind deschiderea de către Banca Natională a României a contului tip bancă în faliment

 

În temeiul prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 10 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti,

având în vedere prevederile art: 20 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 186/1999,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

Art. 1. - Prezentele norme se aplică băncilor fată de care a fost pronuntată o hotărâre judecătorească de începere a procedurii falimentului.

Art. 2. - (1) În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, cu modificările ulterioare, după primirea hotărârii judecătorului-sindic privind începerea procedurii falimentului Banca Natională a României va închide de îndată conturile băncii debitoare deschise la Banca Natională a României si va  deschide concomitent un nou cont, cu mentiunea bancă în faliment, în care se vor vira sumele de bani existente până la acea dată în conturile băncii si prin care se vor desfăsura în continuare operatiunile financiare ale băncii în faliment.

(2) Procedura deschiderii, functionării si închiderii conturilor tip bancă în faliment este cea prevăzută în reglementările Băncii Nationale a României referitoare la procedura de decontare prin conturile tip bancă în faliment.

Art. 3. - Pentru disponibilitătile existente în conturile tip bancă în faliment Banca Natională a României bonifică o dobândă a cărei rată este egală cu rata dobânzii plătite băncilor la rezervele minime obligatorii, cu conventia număr de zile/360.

Art. 4. - Plata dobânzilor la disponibilitătile existente în conturile tip bancă în faliment se face în prima zi lucrătoare a fiecărei luni pentru luna precedentă.

Art. 5. - (1) Începând cu data primirii de către Banca Natională a României a hotărârii privind începerea procedurii falimentului autorizatia de functionare emisă băncii debitoare de către Banca Natională a României se consideră revocată si încetează să mai producă efecte.

(2) Originalul autorizatiei va fi restituit Băncii Nationale a României de către banca debitoare în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii privind începerea procedurii falimentului.

(3) Autorizatiile băncilor care la data intrării în vigoare a prezentelor norme sunt titulare de cont tip bancă în faliment se consideră revocate si îsi încetează efectele începând cu această dată.

(4) Originalul autorizatiilor mentionate la alin. (3) va fi restituit Băncii Nationale a României de către lichidator în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 19 septembrie 2000.

Nr. 10.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint

cu valoarea nominală de 500 lei

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Băncii Nationale a  României de a pune în circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase, aprobată prin Legea nr. 244/1998, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 2 octombrie 2000, o monedă din argint cu valoarea nominală de 500 lei, dedicată aniversării a 600 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Alexandru cel Bun (1400-2000).

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

- forma: rotundă;

- metalul: argint;

- titlul: 925 ‰;

- calitatea: proof;

- greutatea: 27,00 g;

- diametrul: 37 mm;

- marginea: netedă;

- anul emisiunii: 2000.

Aversul monedei prezintă în partea stângă sigiliul orasului Baia, prima capitală a Moldovei stabilită de cei dintâi domnitori musatini, familie din care se trăgea si Alexandru cel Bun.

În partea dreaptă a. medalionului este redată stema României, iar sub aceasta, valoarea nominală "500 LEI", gravată orizontal, pe două rânduri.

Inscriptia "ROMANIA" si anul emisiunii "2000", asezate una sub alta în partea de jos a aversului, sunt delimitate de celelalte elemente grafice printr-o suprafată mată orizontală.

Reversul monedei prezintă în centrul suprafetei bustul domnitorului Alexandru cel Bun, după o frescă de la Mânăstirea Sucevita din secolul al XVI-lea. Domnitorul este redat în semiprofil, cu barbă lungă si albă, purtând un costum tipic bizantin, compus dintr-o mantie, având pe marginile ei, la gât si în fată, bogate chenare de perle si bumbi de diamant. Pe cap domnitorul poartă coroană de aur, împodobită cu mărgăritare. Mâna stângă a domnitorului este îndreptată spre Biserica Mirăuti din Suceava, prima catedrală mitropolitană a Moldovei, aflată în plan secund, acolo unde, în anul 1402, pe 24 iunie, Alexandru cel Bun a asezat în ea moastele Sfântului Ioan cel Nou, aduse, cum spune cronicarul Grigore Ureche, "cu multă cheltuială [...] cu mare cinste si cu mare litie".

Inscriptia "600 ANI DE LA URCAREA PE TRONUL MOLDOVEI A LUI ALEXANDRU CEL BUN" este amplasată circular, urmând circumferinta monedei.

Art. 3. - Monedele din argint din această emisiune, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Monedele din argint puse în circulatie de Banca Natională a României pot fi achizitionate în scop numismatic de persoanele fizice si juridice interesate, detinerea si circulatia acestora fiind permise potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 45/1998, aprobată prin Legea nr. 244/1998.

Art. 4. - Monedele din argint cu valoarea nominală de 500 lei - emisiunea 2000, dedicate aniversării a 600 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Alexandru cel Bun (1400-2000), au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint cu valoarea nominală de 500 lei emisiunea 2000 se realizează prin ghiseele sucursalelor Băncii Nationale a României.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 22 septembrie 2000.

Nr. 24.

*

LISTA

cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999,nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000 si nr. 340 din 21 iulie 2000

 

1. ROMOSA INDUSTRIES, INC. - S.R.L., Bucuresti, str. Sarmizegetusa nr. 4, sectorul 3, cod fiscal R 6718728, telefon/fax: 314.29.87, 310.33.44, avize de distributie si utilizare nr. 0098/8 august 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ISL, model 2000 si model 2000 C, configuratie: structură închisă, retea; tipul hârtiei: normală; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 5 agenti economici si, respectiv, 5 agenti economici.

2. ANZI SOFT - S.R.L., Bucuresti, sos. Colentina nr. 35, bl. R15, sc. B, et. 9, ap. 83, sectorul 2, cod fiscal R 40900, telefon/fax: 222.25.54, aviz de distributie si utilizare nr. 0100/1 august 2000 pentru aparatete de marcat electronice fiscale tip ANZI SOFT, model PC Fiscal, configuratie: casă de marcat fiscală computerizată; afisaj client 2 x 20; program aplicatie "Z casa" V.4.0; placă ISA, modul fiscal; imprimantă TM - U 210 A; tipul hârtiei: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii, alimentatie publică; retea de distributie si service: 2 agenti economici si; respectiv, 2 agenti economici.

3. MIAMI INDUSTRIES BUCURESTI - S.R.L., Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 54, bl. 37, parter, sectorul 2, cod fiscal R 6844335, telefon/fax: 210.09.22, 210.09.23, aviz de distributie si utilizare nr. 0101/28 iulie 2000 pentru aparatele de marcat, electronice fiscale tip BOSS 2000, configuratie:structură închisă, retea; tipul hârtiei: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 4 agenti economici si, respectiv, 3 agenti economici.

4. TORNADO SISTEMS - S.R.L., Constanta, str. George Enescu nr. 11, judetul Constanta, cod fiscal R 6740830, telefon/fax: 041/61.85.80, aviz de distributie si utilizare nr. 0102/8 august 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip TORNADO POS, configuratie: aplicatie PC - Inttec versiunea 1.0; sistem de operare Windows 3.x, Windows 9 x; imprimantă fiscală STAR 2000 F; afisaj client 2 x 20; tipul hârtiei: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 5 agenti economici si, respectiv, 4 agenti economici.

5. TRION COMPANY - S.R.L., Curtea de Arges, str. Episcop Nichita bl. A26, et. 2, sc. B, ap. 29, judetul Arges, cod fiscal R 3835189, telefon/fax: 048/21.38.90, avize de distributie si utilizare nr. 0103/31 iulie 2000 si 0104/31 iulie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip EURO, model 1000 T si model 2000 T ALPHA, configuratie: structură închisă, retea; tipul hârtiei: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 21 de agenti economici si, respectiv, 21 de agenti economici.

 

NOTĂ: Reteaua de distributie si service inclusă în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi extinsă prin suplimentarea avizelor.