MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 471    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 28 septembrie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

157. - Lege privind Planul national pentru agricultură si dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat

 

363. - Decret pentru promulgarea Legii privind Planul national pentru agricultură si dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

142. - Ordonantă de urgentă privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

143. - Ordonantă de urgentă privind organizarea studiilor de masterat din România

 

830. - Hotărâre privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, destinat construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte

 

831. - Hotărâre pentru prelungirea cu 3 ani a moratoriului la exportul din România de mine antiinfanterie (antipersonal)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind Planul national pentru agricultură si dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD

pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) În scopul accesării asistentei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în cadrul Programului SAPARD în perioada 2000-2006 se aprobă Planul national pentru agricultură si dezvoltare rurală, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Fondurile acordate, în perioada de preaderare a României, pentru agricultură vor fi în concordantă cu prioritătile adoptării acquisului comunitar în România si sunt directionate pe următoarele măsuri:

a) prelucrarea si marketingul produselor agricole si piscicole;

b) îmbunătătirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate veterinar si fitosanitar pentru stabilirea calitătii produselor alimentare si pentru protectia consumatorului;

c) dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale;

d) îmbunătătiri funciare si reparcelare;

e) renovarea si dezvoltarea satelor si conservarea patrimoniului natural;

f) elaborarea si actualizarea registrelor cadastrale;

g) managementul resurselor de apă pentru agricultură;

h) investitii în exploatatiile agricole;

i) constituirea grupurilor de producători;

j) măsuri de agromediu;

k) înfiintarea serviciilor de ajutoare si de management pentru personalul din exploatatiile agricole;

l) dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice pentru generarea de activităti multiple si venituri alternative;

m) silvicultură;

n) îmbunătătirea pregătirii profesionale si asistentă tehnică.

Art. 2. - În perioada 2000-2006, anual în bugetul de stat va fi prevăzută în mod distinct suma reprezentând o treime din sumele alocate de Uniunea Europeană cu titlu de asistentă financiară nerambursabilă, în cadrul Programului SAPARD.

Art. 3. - Planul national pentru agricultură si dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD va fi implementat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin programe multianuale aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si a altor institutii interesate, în urma negocierii cu Comisia Europeană.

Art. 4. - Conditiile pentru aplicarea art. 1-3 din prezenta lege se vor stabili prin acte normative elaborate în concordantă cu Reglementările Comisiei Europene nr. 1.268/1999 si nr. 2.759/1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI

CONSTANTIN DAN VASILIU

 

Bucuresti, 22 septembrie 2000.

Nr. 157.


*) Anexa se publică ulterior.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru Promulgarea Legii privind Planul national

pentru agricultură si dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind Planul national pentru agricultură si dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2000.

Nr. 363.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

În temeiul prevederilor art. 107 si ale art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia SAPARD, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, finantată din venituri bugetare si extrabugetare, cu sediul central în municipiul Bucuresti, bd Carol I nr. 24, sectorul 3.

(2) Scopul Agentiei SAPARD îl constituie implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, denumit în continuare Programul SAPARD.

(3) Agentia SAPARD are în structură 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD, amplasate potrivit regiunilor de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, care îsi desfăsoară activitatea la sediul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară, astfel:

a) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 1 Nord-Est, pentru Regiunea 1 Nord-Est, pentru teritoriile judetelor Bacău, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui;

b) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 2 Sud-Est, pentru Regiunea 2 Sud-Est, pentru teritoriile judetelor Brăila, Buzău, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea;

c) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru teritoriile judetelor Arges, Călărasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman;

d) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru teritoriile judetelor Gorj, Dolj, Mehedinti, Olt si Vâlcea;

e) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 5 Vest România, pentru Regiunea 5 Vest România, pentru teritoriile judetelor Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis;

f) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 6 Nord-Vest, pentru Regiunea 6 Nord-Vest, pentru teritoriile judetelor Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramures, Sălaj si Satu Mare;

g) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 7 Centru, pentru Regiunea 7 Centru, pentru teritoriile judetelor Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu;

h) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov, pentru Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov, pentru teritoriile municipiului Bucuresti si judetului Ilfov.

Art. 2. - (1) Agentia SAPARD are ca obiect de activitate implementarea tehnică si financiară a Programului SAPARD în concordantă cu strategia si măsurile stabilite în Planul national pentru agricultură si dezvoltare rurală aprobat prin lege.

(2) Principalele atributii pentru activitatea de implementare tehnică sunt:

a) organizarea primirii cererilor de finantare formulate de potentialii beneficiari ai proiectelor finantate prin Programul SAPARD;

b) verificarea cererilor de finantar, în vederea aprobării proiectelor finantate prin Programul SAPARD în raport cu cerintele acestuia;

c) selectarea proiectelor finantate prin Programul SAPARD, în conformitate cu prevederile Planului national pentru agricultură si dezvoltare rurală;

d) stabilirea obligatiilor contractuale dintre Agentia SAPARD si potentialii beneficiari si totodată aprobarea începerii derulării  proiectelor finantate prin Programul SAPARD;

e) efectuarea verificărilor pe teren ale proiectelor care vor fi finantate prin Programul SAPARD atât înainte, cât si după aprobarea acestora;

f) întreprinderea de actiuni care să asigure buna derulare a proiectelor finantate prin Programul SAPARD, care se implementează;

g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin Programul SAPARD către organismele care asigură finantarea programului.

(3) Principalele atributii de plată sunt:

a) verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finantate prin Programul SAPARD;

b) verificarea pe teren a proiectelor finantate prin Programul SAPARD, pentru a stabili eligibilitatea plătii;

c) autorizarea plătii către beneficiarii proiectelor finantate prin Programul SAPARD;

d) efectuarea plătii către beneficiarii proiectelor finantate prin Programul SAPARD;

e) înregistrarea angajamentelor de plată si a plătilor către beneficiarii proiectelor finantate prin Programul SAPARD;

f) efectuarea de controale ale beneficiarilor proiectelor finantate prin Programul SAPARD după efectuarea plătii, pentru a stabili dacă eligibilitatea si conditiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate, ori de câte ori se consideră necesar.

(4) Agentia SAPARD va delega următoarele atributii privind implementarea tehnică si financiară, atributii ce vor fi îndeplinite în baza unor protocoale si/sau acorduri interinstitutionale stabilite cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice si Ameriajării Teritoriului, Ministerul Finantelor si Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională, precum si cu organizatii guvernamentale sau neguvernamentale implicate la nivel national, regional si local în implementarea tehnică si financiară a Programului SAPARD:

a) verificarea proiectelor depuse spre aprobare în vederea finantării prin Programul SAPARD, în raport cu cerintele acestuia;

b) evaluarea proiectelor, în conformitate cu procedurile si criteriile de selectie aprobate, si întocmirea listelor cuprinzând proiectele eligibile si cele neeligibile;

c) efectuarea verificărilor si controlului pe teren ale proiectelor, înainte si după aprobarea acestora;

d) efectuarea verificărilor si controlului pe teren ale cererilor de plată.

(5) Pentru realizarea atributiilor prevăzute la alin. (4) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului si Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului vor asigura personalul necesar si dotarea aferentă.

(6) Atributiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. d) si e) vor fi exercitate numai de Agentia SAPARD.

Art. 3. - (1) Structura de organizare a sistemului de implementare a Programului SAPARD este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Conducerea Agentiei SAPARD este asigurată de directorul general numit, conform legii, prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

(3) Structura organizatorică, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei SAPARD, atributiile directorului general al acesteia, precum si localitatea în care îsi desfăsoară activitatea Biroul regional de implementare a Programului SAPARD se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agentia SAPARD este de 145, din care 45 de posturi pentru unitatea centrală si 100 de posturi pentru cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD, si se încadrează în numărul total de personal aprobat Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

Art. 4. - Personalul Agentiei SAPARD se consideră transferat în interesul serviciului de la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară.

Art. 5. - (1) Agentia SAPARD utilizează pentru aparatul propriu 3 autoturisme pentru transport de persoane si un microbuz, consumul maxim de carburanti pentru un autovehicul fiind de 250 l/lună..

(2) Cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD utilizează câte un autoturism pentru transport de persoane si câte un autoturism pentru activitătile specifice.

Art. 6. - Salarizarea personalului Agentiei SAPARD se face potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta de urgeniă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

Art. 7. - Hotărârea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, astfel:

- Anexa nr. 1 se completează cu Agentia SAPARD. Anexa nr. 2 "Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei" se completează la capitolul II "Institutii publice finantate de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare" cu pozitia 5. Agentia SAPARD.

Art. 8. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia si le va supune spre aprobare Guvernului.

Art. 9. - Ministerul Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul ministerelor implicate în implementarea tehnică si financiară a Programului SAPARD, rezultate din aplicarea prezentei ordonante de urgentă.

Art. 10. - (1) Nerespectarea destinatiei sumelor primite prin Programul SAPARD, precum si nerespectarea termenelor pentru care au fost acordate beneficiarilor constituie contraventii, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii  încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si aplicarea amenzii se fac de persoane împuternicite în acest sens de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.

(3) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea sl sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

(4) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică si persoanelor juridice.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

p. Ministrul functiei publice,

Ioan Onisei,

secretar de stat ,

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Liviu Marcu

Ministru de stat,

presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 21 septembrie 2000.

Nr. 142.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizarea studiilor de masterat din România

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Masteratul este un program postuniversitar de studii interdisciplinare, structurat în jurul unei specializări majore, cu durata de 2-4 semestre, care integrează mai multe domenii de specializare.

Art. 2. - (1) Durata studiilor de licentă sau de diplomă, cumulată cu durata studiilor de masterat, nu poate să depăsească 12 semestre.

(2) Pentru domeniile de specializare medical si arhitectură durata cumulată a studiilor de licentă si de masterat este de cel mult 14 semestre.

Art. 3. - (1) Masteratul poate fi organizat în cadrul institutiilor de învătământ superior acreditate sau în cadrul scolilor de studii postuniversitare înfiintate ca institutii independente si acreditate în acest scop.

(2) Programele de studii pentru masterat se aprobă conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Nationale si aprobate prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Pentru a putea organiza un program de masterat specializarea majoră trebuie să fie , acreditată.

Art. 5. - (1) Curriculumul cuprinde un număr de minimum 280 de ore de cursuri si aplicatii.

(2) Curriculumul poate fi oferit într-o limbă de circulatie internatională.

Art. 6. - Cadrele didactice care desfăsoară activităti în învătământul de masterat trebuie să fie personalităti consacrate în domeniu.

Art. 7. - Programele de masterat pot fi urmate de absolventi de studii universitare de lungă durată din tară si din străinătate, indiferent de profil sau de specializare. Candidatii trebuie să facă dovada cunoasterii a cel putin unei limbi străine de circulatie internatională, pe baza unei metodologii stabilite de senatul universitar.

Art. 8. - Studiile de masterat se încheie cu sustinerea unei disertatii. Absolventii care au promovat disertatia obtin o diplomă de master.

Art. 9. - Sistemele de credite transferabile folosite în cadrul programelor universitare se vor extinde si la programele de masterat.

Art. 10. - (1) Senatele universitătilor care sunt institutii organizatoare de doctorat decid  asupra programelor de masterat care se pot constitui în componente ale programului de doctorat.

(2) Pentru doctoranzii care urmează programele de masterat mentionate la alin. (1) universitătile pot echivala rezultatele obtinute în cadrul masterelor cu examenele si referatele din programul de doctorat, la propunerea conducătorilor de doctorat si cu aprobarea senatelor universitare.

Art. 11. - (1) Universitătile asigură o legătură cât mai strânsă între programele de masterat si programele de cercetare, astfel încât studentii care urmează programe de masterat să fie cuprinsi în activitatea de cercetare stiintifică.

(2) Studentii care urmează programe de masterat pot desfăsura activităti didactice corespunzătoare unui preparator universitar, care vor fi remunerate în regim de plată cu ora.

Art. 12. - Durata studiilor pentru specializările de licentă prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 535/1999 privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particulare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 7 iulie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul încadrării în duratele de studii prevăzute la art. 2, fără ca statutul de profil autorizat sau acreditat să fie afectat.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

Adrian Miroiu,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2000.

Nr. 143.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului,

din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului General

al Municipiului Bucuresti, destinat construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, în suprafată totală de 71.220 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti,destinat construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte.

Art. 2.  - Predarea-primirea terenului transmis potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pe baza unui protocol încheiat între părtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

László Borbely,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 septembrie 2000.

Nr. 830.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti,

care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea

Consiliului General al Municipiului Bucuresti, destinat construirii de locuinte

prin Agentia Natională pentru Locuinte

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 219, sectorul 4

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Suprafata totală =71 .220 m2

 

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru prelungirea cu 3 ani a moratoriului la exportul din România

de mine antiinfanterie (antipersonal)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Moratoriul la exportul din România de mine antiinfanterie (antipersonal), instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 748/1997, se prelungeste pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 25 noiembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

p. Ministrul industriei si comertului,

Constantin Isbăsoiu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale de Control

al Exporturilor Strategice

si al Interzicerii Armelor Chimice,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2000.

Nr. 831.