MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 164       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 2 aprilie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

90. – Lege privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor

 

137. – Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

340. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor


            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I
Organizarea si functionarea Guvernului

SECTIUNEA 1
Rolul si functiile Guvernului


            Art. 1. - (1) Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care functionează în baza votului de încredere acordat de Parlament si care asigură realizarea politicii interne si externe a tării si exercită conducerea generală a administratiei publice.
            (2) Guvernul are rolul de a asigura functionarea echilibrată si dezvoltarea sistemului national economic si social, precum si racordarea acestuia la sistemul economic mondial în conditiile promovării intereselor nationale.
            (3) Guvernul se organizează si functionează în conformitate cu prevederile constitutionale, având la bază Programul de guvernare acceptat de Parlament.
            (4) Numirea Guvernului se face de Presedintele României pe baza votului de încredere acordat Guvernului de Parlament.
            (5) Pentru realizarea Programului de guvernare Guvernul exercită următoarele functii:
            a) functia de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare;
            b) functia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ si institutional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice;
            c) functia de administrare a proprietătii statului, prin care se asigură administrarea proprietătii publice si private a statului, precum si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;
            d) functia de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern si extern;
            e) functia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea si controlul aplicării si respectării reglementărilor în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si în domeniile economic si social si al functionării institutiilor si organismelor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea Guvernului.

 

SECTIUNEA a 2-a
Componenta Guvernului


            Art. 2. - Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară, se bucură de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale si nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1).
            Art. 3. - (1) Guvernul este alcătuit din primul-ministru si ministri.
            (2) Din Guvern pot face parte si ministri-delegati, cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuti în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere.
            Art. 4. - (1) Functia de membru al Guvernului este incompatibilă cu:
            a) exercitarea altei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de deputat sau de senator;
            b) exercitarea unei functii de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizatiilor cu scop comercial;
            c) exercitarea de acte de comert, cu exceptia vânzării sau cumpărării de actiuni ori alte titluri de valoare;
            d) exercitarea functiei de administrator ori de cenzor la societătile comerciale sau de reprezentant al statului în adunările generale ale unor asemenea societăti ori de membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor nationale si societătilor nationale;
            e) exercitarea unei functii publice în serviciul unei organizatii străine, cu exceptia acelor functii prevăzute în acordurile si conventiile la care România este parte.
            (2) Constatarea stării de incompatibilitate se face de primul-ministru, care va dispune măsurile necesare pentru încetarea acesteia.
            Art. 5. - Functia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului si a demiterii în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (2).
            Art. 6. - Demisia din functia de membru al Guvernului se anuntă public, se prezintă în scris primului-ministru si devine irevocabilă din momentul în care s-a lua act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii.
            Art. 7. - (1) Revocarea din functia de membru al Guvernului se face de Presedintele României, prin decret, la propunerea primului-ministru.
            (2) Revocarea are loc în caz de remaniere guvernamentală.
            Art. 8. - (1) În cazul în care încetarea calitătii de membru al Guvernului intervine ca urmare a demisiei, a pierderii drepturilor electorale, a incompatibilitătii, a decesului si în alte situatii prevăzute de lege, Presedintele României, la propunerea primului-ministru, ia act de aceasta si declară vacantă functia de membru al Guvernului.
            (2) În cazul în care un membru al Guvernului a fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau averea sa a fost declarată, în tot sau în parte, ca fiind dobândită în mod ilicit, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, el este demis de Presedintele României, la propunerea primului-ministru.
            Art. 9. - (1) Dacă primul-ministru se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 sau este în imposibilitate de a-si exercita atributiile, Presedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atributiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilitătii exercitării atributiilor, încetează dacă primul-ministru îsi reia activitatea în Guvern în cel mult 45 de zile.
            (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si celorlalti membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.
            (3) În situatiile prevăzute la alin. (2), înăuntrul termenului de 45 de zile, primul-ministru va initia procedurile prevăzute de lege pentru numirea unui alt membru al Guvernului.
            Art. 10. - Numirea în functia de membru al Guvernului, în caz de remaniere guvernamentală sau de vacantă a postului, se face de Presedintele României, la propunerea primului-ministru.

 

SECTIUNEA a 3-a
Atributiile Guvernului


            Art. 11. - În realizarea functiilor sale Guvernul îndeplineste următoarele atributii principale:
            a) exercită conducerea generală a administratiei publice;
            b) initiază proiecte de lege si le supune spre adoptare Parlamentului;
            c) emite hotărâri pentru organizarea executării legilor, ordonante în temeiul unei legi speciale de abilitare si ordonante de urgentă potrivit Constitutiei;
            d) asigură executarea de către autoritătile administratiei publice a legilor si a celorlalte dispozitii normative date în aplicarea acestora;
            e) elaborează proiectele de lege a bugetului de stat si a bugetului asigurărilor sociale de stat si le supune spre adoptare Parlamentului;
            f) aprobă strategiile si programele de dezvoltare economică a tării, pe ramuri si domenii de activitate;
            g) asigură realizarea politicii în domeniul social potrivit Programului de guvernare;
            h) asigură apărarea ordinii de drept, a linistii publice si sigurantei cetăteanului, precum si a drepturilor si libertătilor cetătenilor, în conditiile prevăzute de lege;
            i) aduce la îndeplinire măsurile adoptate, potrivit legii, pentru apărarea tării, scop în care organizează si înzestrează fortele armate;
            j) asigură realizarea politicii externe a tării si, în acest cadru, integrarea României în structurile europene si internationale;
            k) negociază tratatele, acordurile si conventiile internationale care angajează statul român; negociază si încheie, în conditiile legii, conventii si alte întelegeri internationale la nivel guvernamental;
            l) conduce si controlează activitatea ministerelor si a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa;
            m) asigură administrarea proprietătii publice si private a statului;
            n) acordă si retrage cetătenia română, în conditiile legii; aprobă renuntarea la cetătenia română, în aceleasi conditii;
            o) înfiintează, cu avizul Curtii de Conturi, organe de specialitate în subordinea sa;
            p) cooperează cu organismele sociale interesate în îndeplinirea atributiilor sale;
            r) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau care decurg din rolul si functiile Guvernului.
            Art. 12. - (1) Pentru rezolvarea unor probleme din competenta sa Guvernul poate constitui organisme cu caracter consultativ.
            (2) În scopul elaborării, integrării, corelării si monitorizării de politici Guvernul poate constitui consilii, comisii si comitete interministeriale.
            (3) Modul de organizare si functionare a structurilor prevăzute la alin. (1) si (2) si a serviciilor acestora se stabileste prin hotărâre a Guvernului, în limita bugetului aprobat.

 

SECTIUNEA a 4-a
Primul-ministru


            Art. 13. - Primul-ministru conduce Guvernul si coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atributiilor legale care le revin. Primul-ministru reprezintă Guvernul în relatiile acestuia cu Parlamentul, Presedintele României, Curtea Supremă de Justitie, Curtea Constitutională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Ministerul Public, celelalte autorităti si institutii publice, partidele si aliantele politice, sindicatele, cu alte organizatii neguvernamentale, precum si în relatiile internationale.
            Art. 14. - Primul-ministru este vicepresedintele Consiliului Suprem de Apărare a Tării si exercită toate atributiile care derivă din această calitate.
            Art. 15. - Primul-ministru numeste si eliberează din functie:
            a) conducătorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului, cu exceptia persoanelor care au calitatea de membru al Guvernului, conform art. 3 alin. (1);
            b) secretarul general si secretarii generali adjuncti ai Guvernului, în cazul utilizării acestor functii;
            c) personalul din cadrul aparatului de lucru al primului-ministru;
            d) secretarii de stat;
            e) alte persoane care îndeplinesc functii publice, în cazurile prevăzute de lege.
            Art. 16. - (1) Primul-ministru prezintă Camerei Deputatilor si Senatului rapoarte si declaratii cu privire la politica Guvernului si răspunde la întrebările ori interpelările care îi sunt adresate de către deputati sau senatori.
            (2) Primul-ministru poate desemna un membru al Guvernului să răspundă la întrebările si interpelările adresate Guvernului de către deputati sau senatori, în functie de domeniul de activitate ce formează obiectul interpelării.
            Art. 17. - Primul-ministru contrasemnează decretele emise de Presedintele României, în cazul în care Constitutia prevede obligativitatea contrasemnării acestora.
            Art. 18. - (1) În scopul rezolvării unor probleme operative primul-ministru poate constitui, prin decizie, consilii, comisii si comitete interministeriale.
            (2) Primul-ministru îndeplineste orice alte atributii prevăzute în Constitutie si de lege sau care decurg din rolul si functiile Guvernului.
            Art. 19. - În îndeplinirea atributiilor ce îi revin primul-ministru emite decizii, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 5-a
Organizarea aparatului de lucru al Guvernului


            Art. 20. - Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din aparatul de lucru al primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente si alte asemenea structuri organizatorice cu atributii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.
            Art. 21. - (1) Aparatul de lucru al primului-ministru este alcătuit din:
            a) corpul de consilieri ai primului-ministru;
            b) corpul de control al primului-ministru;
            c) aparatul tehnic al corpului de consilieri;
            d) cabinetul primului-ministru;
            e) cancelaria primului-ministru;
            f) compartimentul cu probleme speciale;
            g) compartimentul documente secrete;
            h) compartimentul care asigură protocolul primului-ministru.
            (2) Activitatea corpului de consilieri si a aparatului tehnic al acestuia este coordonată de unul dintre consilieri, desemnat prin decizie a primului-ministru.
            (3) Atributiile aparatului de lucru al primului-ministru se stabilesc prin decizie a acestuia.
            (4) Personalului prevăzut la alin. (1) nu i se aplică prevederile legii privind statutul functionarului public.
            Art. 22. - (1) Guvernul are un Secretariat General condus de secretarul general al Guvernului, care poate avea rang de ministru, ajutat de unul sau mai multi secretari generali adjuncti, care pot avea rang de secretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
            (2) Secretariatul General face parte din aparatul de lucru al Guvernului si asigură derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitătii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului în fata instantelor judecătoresti.
            (3) Organizarea si atributiile Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
            (4) Guvernul aprobă proiectul bugetului propriu, care se include în bugetul de stat. Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului sau, după caz, secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite.
            (5) Secretariatul general al Guvernului asigură, prin aparatul propriu, continuitatea derulării operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legătură si stabilitate al guvernării.
            Art. 23. - (1) Departamentul este o structură organizatorică fără personalitate juridică si fără unităti în subordine, subordonat primului-ministru, având rolul de coordonare si sinteză în domenii de interes general, în conformitate cu atributiile Guvernului.
            (2) Departamentul este condus de un demnitar.
            (3) În exercitarea atributiilor ce îi revin conducătorul departamentului emite ordine cu caracter individual.
            (4) Înfiintarea, modul de organizare si functionare, precum si atributiile departamentului se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

SECTIUNEA a 6-a
Functionarea Guvernului


            Art. 24. - (1) Sedintele Guvernului se convoacă si sunt conduse de primul-ministru.
            (2) Presedintele României poate lua parte la sedintele Guvernului în care se dezbat probleme de interes national privind politica externă, apărarea tării, asigurarea ordinii publice si, la cererea primului-ministru, în alte situatii.
            (3) Presedintele României prezidează sedintele Guvernului la care participă.
            Art. 25. - (1) Guvernul se întruneste săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.
            (2) În cadrul sedintelor Guvernului se dezbat probleme ale politicii interne si externe a tării, precum si aspecte privind conducerea generală a administratiei publice, adoptându-se măsurile corespunzătoare.
            (3) La sedintele Guvernului pot participa, în calitate de invitati, conducători ai unor organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ai unor autorităti administrative autonome, precum si orice alte persoane a căror prezentă se apreciază a fi utilă, la solicitarea primului-ministru.
            (4) Dezbaterile din sedintele Guvernului si modul de adoptare a actelor acestuia, precum si a oricăror alte măsuri stabilite, se înregistrează pe bandă magnetică si se consemnează în stenograma sedintei, certificată de secretarul general al Guvernului.
            Art. 26. - (1) În exercitarea atributiilor sale Guvernul adoptă hotărâri si ordonante. Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Ordonantele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare sau, în cazuri exceptionale, ordonante de urgentă, potrivit art. 114 alin. (4) din Constitutie.
            (2) Membrii Guvernului pot propune proiecte de hotărâri si de ordonante; de asemenea, pot propune Guvernului proiecte de lege, în vederea exercitării dreptului de initiativă legislativă a acestuia. Metodologia de elaborare si înaintare la Guvern a acestor proiecte de acte normative se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
            (3) În cazul încetării mandatului său, în conditiile prevăzute de Constitutie, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul continuă să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonante si nu poate initia proiecte de lege.
            Art. 27. - (1) Guvernul adoptă hotărâri si ordonante în prezenta majoritătii membrilor săi. Hotărârile si ordonantele se adoptă prin consens. Dacă nu se realizează consensul, hotărăste primul-ministru.
            (2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul documentelor si al altor măsuri dezbătute în Guvern.
            (3) Hotărârile si ordonantele Guvernului se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de ministrii care au obligatia punerii lor în executare si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Nepublicarea atrage inexistenta hotărârii sau a ordonantei. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai institutiilor interesate.
            Art. 28. - (1) În realizarea functiei sale de conducere generală a administratiei publice Guvernul exercită controlul ierarhic asupra ministerelor, organelor de specialitate din subordinea sa, precum si asupra prefectilor.
            (2) În exercitarea controlului ierarhic Guvernul are dreptul să anuleze actele administrative ilegale sau inoportune emise de autoritătile administratiei publice din subordinea sa, precum si ale prefectilor.
            Art. 29. - Guvernul se află în raporturi de colaborare cu autoritătile administrative autonome.
            Art. 30. - (1) Guvernul numeste câte un prefect în fiecare judet si în municipiul Bucuresti.
            (2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. În această calitate prefectul răspunde de aplicarea politicii Guvernului în unitătile administrativ-teritoriale, având obligatia de a asigura executarea actelor Guvernului, precum si pe cele ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor.
            (3) Prefectul conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitătile administrativ-teritoriale si exercită controlul asupra legalitătii actelor administrative ale consiliului local, ale primarului, ale consiliului judetean si ale presedintelui consiliului judetean.
            Art. 31. - Guvernul răspunde politic numai în fata Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalti membri pentru activitatea Guvernului si pentru actele acestuia.
            Art. 32. - Răspunderea penală a membrilor Guvernului este reglementată printr-o lege privind responsabilitatea ministerială.
            Art. 33. - (1) Guvernul organizează, prin Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si prin Regia Autonomă "Locato", administrarea bunurilor proprietate publică si privată a statului, destinate unor actiuni de reprezentare si protocol ale Camerei Deputatilor, Senatului, Presedintelui României si Guvernului.
            (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineste atributiile de minister de resort fată de Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si fată de Regia Autonomă "Locato".
            (3) Secretariatului General al Guvernului îi pot fi date în coordonare sau trecute în subordine organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu exceptia ministerelor.
            4) Normativele de cheltuieli pentru actiunile de protocol ale Guvernului se aprobă prin hotărâre a acestuia.

 

CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea ministerelor

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale


            Art. 34. - Ministerele sunt organe de specialitate ale administratiei publice centrale care realizează politica guvernamentală în domeniile de activitate ale acestora.
            Art. 35. - (1) Ministerele se organizează si functionează numai în subordinea Guvernului, potrivit prevederilor Constitutiei si prezentei legi.
            (2) Ministerele sau alte organe de specialitate organizate în subordinea Guvernului sunt conduse de ministri, în urma acordării votului de încredere de către Parlament.
            (3) Ministrii răspund de întreaga activitate a ministerului în fata Guvernului, precum si, în calitate de membri ai Guvernului, în fata Parlamentului.
            Art. 36. - Ministerele si ministrii se aprobă de către Parlament, prin acordarea votului de încredere asupra Programului de guvernare si întregii liste a Guvernului, la învestitură.
            Art. 37. - Primul-ministru poate cere Parlamentului modificarea structurii Guvernului prin înfiintarea, desfiintarea sau, după caz, divizarea ori comasarea unor ministere. În astfel de situatii prevederile art. 36 se aplică în mod corespunzător.
            Art. 38. - În caz de remaniere guvernamentală sau de vacantă a functiei Presedintele României, la propunerea primului-ministru, revocă si numeste ministrii, cu respectarea prevederilor art. 7          -10.
            Art. 39. - Ministerele au personalitate juridică si au sediul în municipiul Bucuresti.

 

SECTIUNEA a 2-a
Organizarea ministerelor


            Art. 40. - (1) Rolul, functiile, atributiile, structura organizatorică si numărul de posturi ale ministerelor se stabilesc în raport cu importanta, volumul, complexitatea si specificul activitătii desfăsurate si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
            (2) În fiecare minister se va organiza cabinetul ministrului, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile legii privind statutul functionarului public.
            Art. 41. - (1) În functie de natura atributiilor unele ministere pot avea în domeniul lor de activitate compartimente în străinătate, stabilite prin hotărâre a Guvernului.
            (2) Înfiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se aprobă de Presedintele României, la propunerea Guvernului.
            Art. 42. - Ministerele pot înfiinta în subordinea lor organe de specialitate, cu avizul Curtii de Conturi.
            Art. 43. - Ministerele pot avea în subordinea lor servicii publice, care functionează în unitătile administrativ-teritoriale.
            Art. 44. - (1) Înfiintarea sau desfiintarea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitătile administrativ-teritoriale, obiectul de activitate, structura organizatorică, numărul si încadrarea personalului, criteriile de constituire a compartimentelor si functiile de conducere ale acestora se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului organului de specialitate în subordinea căruia aceste servicii sau organe îsi desfăsoară activitatea.
            (2) Ministrul numeste si eliberează din functie conducătorii organelor de specialitate din subordinea ministerului.
            (3) Conducătorii serviciilor publice descentralizate se numesc si se eliberează din functie de către ministru, cu avizul consultativ al prefectului.
            Art. 45. - Atributiile compartimentelor ministerelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

 

SECTIUNEA a 3-a
Conducerea ministerelor


            Art. 46. - (1) Conducerea ministerelor se exercită de ministri.
            (2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.
            (3) În exercitarea atributiilor ce îi revin ministrul emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.
            Art. 47. - În activitatea de conducere a ministerului ministrul este ajutat de unul sau mai multi secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului de organizare si functionare a ministerului.
            Art. 48. - Secretarii de stat exercită atributiile delegate de către ministru.
            Art. 49. - (1) Secretarul general al ministerului este functionar public de carieră, numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism. Acesta asigură stabilitatea functionării ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului.
            (2) Principalele atributii si responsabilităti ale secretarului general sunt următoarele:
            a) coordonează buna functionare a compartimentelor si activitătilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigură legătura operativă dintre ministru si conducătorii tuturor compartimentelor din minister si unitătile subordonate;
            b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, precum si cu secretarii judetelor si cu directorii generali de prefectură, în probleme de interes comun;
            c) primeste si transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative initiate de minister si asigură avizarea actelor normative primite de la alti initiatori;
            d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de minister, pentru a fi discutate în sedinta Guvernului;
            e) urmăreste si asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de minister;
            f) monitorizează si controlează elaborarea raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare;
            g) coordonează întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.
            (3) Secretarul general al ministerului poate îndeplini si alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori încredintate de ministru.
            Art. 50. - (1) În realizarea atributiilor ce îi revin secretarul general poate fi ajutat de unul sau doi adjuncti.
            (2) Secretarii generali adjuncti sunt functionari publici de carieră, numiti prin concurs sau examen.
            Art. 51. - În cazul în care ministrul, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente, va desemna secretarul de stat care exercită aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru despre aceasta.
            Art. 52. - (1) Pe lângă ministru functionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului.
            (2) Componenta si regulamentul de functionare a colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.
            (3) Colegiul ministerului se întruneste, la cererea si sub presedintia ministrului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

 

SECTIUNEA a 4-a
Atributiile generale ale ministrilor


            Art. 53. - (1) Ministrii îndeplinesc în domeniul lor de activitate următoarele atributii generale:
            a) organizează, coordonează si controlează aplicarea legilor, ordonantelor si hotărârilor Guvernului, a ordinelor si instructiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei locale a institutiilor publice si a agentilor economici;
            b) initiază si avizează proiecte de lege, ordonante, hotărâri ale Guvernului, în conditiile stabilite prin metodologia aprobată de Guvern;
            c) actionează pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului, integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului;
            d) fundamentează si elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;
            e) urmăresc proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul ministerului, în baza bugetului aprobat;
            f) reprezintă interesele statului în diferite organe si organisme internationale, în conformitate cu acordurile si conventiile la care România este parte si cu alte întelegeri stabilite în acest scop, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale ce interesează domeniul lor de activitate;
            g) initiază si negociază, din împuternicirea Presedintelui României sau a Guvernului, în conditiile legii, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale sau propun întocmirea formelor de aderare la cele existente;
            h) urmăresc si controlează aplicarea conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte si iau măsuri pentru realizarea conditiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internationale;
            i) coordonează si urmăresc elaborarea si implementarea de politici si strategii în domeniile de activitate ale ministerului, potrivit strategiei generale a Guvernului;
            j) avizează, în conditiile legii, înfiintarea organismelor neguvernamentale si cooperează cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create;
            k) colaborează cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul lor;
            l) aprobă, după caz, editarea publicatiilor de specialitate si informare.
            (2) Ministrii îndeplinesc în domeniul lor de activitate si alte atributii specifice stabilite prin acte normative.
            (3) Ministrii îsi îndeplinesc atributiile ce le revin folosind aparatul propriu al ministerelor, precum si prin institutiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea ministerelor.
            Art. 54. - Ministrul conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin hotărâre a Guvernului, numeste si eliberează din functie personalul acestuia.
            Art. 55. - (1) Statele de functii ale ministerelor se aprobă de ministri, în limita numărului de posturi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
            (2) Guvernul poate aproba modificările ulterioare în structura ministerelor, a organelor de specialitate, a serviciilor publice descentralizate si a institutiilor subordonate acestora numai în limita alocatiilor bugetare.
            Art. 56. - Guvernul poate dispune prin hotărâre modificări în organizarea si functionarea ministerelor, precum si transferul unor activităti de la un minister la altul ori la organe de specialitate din subordinea Guvernului.

 

CAPITOLUL III
Dispozitii finale


            Art. 57. - Personalul din aparatul de lucru al Guvernului, din aparatul propriu al ministerelor si al celorlalte organe centrale de specialitate, care are calitatea de functionar public, se bucură de toate drepturile si obligatiile prevăzute în legea privind statutul functionarului public.
            Art. 58. - Salarizarea personalului din aparatul de lucru al Guvernului si din aparatul propriu al ministerelor se face potrivit legii.
            Art. 59. - Organizarea si functionarea ministerelor privind apărarea natională si ordinea publică sunt reglementate prin legi speciale.
            Art. 60. - Dispozitiile prezentei legi, prin care se reglementează organizarea si functionarea Guvernului si ministerelor, se aplică în mod corespunzător si celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu exceptia unor institutii de interes public a căror organizare si functionare sunt reglementate prin legi speciale.
            Art. 61. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 37/1990 pentru organizarea si functionarea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 8 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN ZOLTAN PUSKAS


            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 26 martie 2001.
Nr. 90.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 23 martie 2001.
Nr. 137.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 10 ianuarie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:
            1. Literele u) si x) de la articolul 2 alineatul (1) litera A se abrogă.
            2. După litera A a alineatului (1) al articolului 2 se introduce litera A1 cu următorul cuprins:
            "A1 - În domeniul promovării investitiilor:
            a) analizează evolutia investitiilor străine directe în România sub aspectul volumului, structurii si orientării geografice si elaborează strategiile pentru atragerea si promovarea acestora, în conformitate cu Programul de guvernare si cu obiectivele politicii de dezvoltare economico-socială a tării;
            b) elaborează analize comparative privind practicile si politicile internationale din domeniul promovării investitiilor străine si propune Guvernului măsuri de asigurare a competitivitătii climatului investitional în România;
            c) asigură evaluarea periodică a mediului investitional din România si face propuneri Guvernului pentru îmbunătătirea si armonizarea acestuia cu practicile internationale, în special cu cele ale Uniunii Europene;
            d) asigură realizarea unei imagini corecte si pozitive privind climatul investitional, precum si promovarea proiectelor de investitii românesti pe plan international, inclusiv prin intermediul unei pagini Internet specializate;
            e) realizează materiale de informare si promovare periodice si neperiodice, destinate investitorilor străini, pe care le difuzează cu mijloace proprii, precum si prin intermediul celorlalte institutii ale statului: Administratia Prezidentială, Parlament, ministere, alte organe ale administratiei publice centrale si locale;
            f) organizează singur sau în colaborare cu alte institutii guvernamentale si neguvernamentale, în tară si în străinătate, actiuni promotionale destinate atragerii investitorilor străini: seminarii, conferinte, mese rotunde, vizite de documentare si de afaceri si altele asemenea;
            g) încheie acorduri de colaborare, în conditiile legii, cu institutii si asociatii internationale din domeniul promovării investitiilor străine;
            h) mentine contacte permanente cu asociatiile oamenilor de afaceri români si străini în vederea identificării eventualelor disfunctionalităti ale mediului de afaceri si stabilirii de solutii operative de corectare a acestora;
            i) colaborează cu Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Străini din subordinea primului-ministru în activitatea de atragere si asistare a proiectelor de investitii străine cu o valoare de peste 10 milioane dolari S.U.A.;
            j) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în activitatea de difuzare în străinătate a informatiilor si publicatiilor destinate atragerii investitiilor străine în România."
            3. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
            "Art. 6. - (1) Ministerul Dezvoltării si Prognozei este condus de un ministru, ajutat de 4 secretari de stat."
            4. La articolul 6, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
            "(5) Ministrul dezvoltării si prognozei poate delega dreptul de semnătură secretarilor de stat si secretarului general, cu exceptia atributiei de ordonator principal de credite, care poate fi delegată numai înlocuitorului de drept prin ordin al ministrului."
            5. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării si Prognozei" se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.
            Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 16/2001, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării si prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncă


Bucuresti, 22 martie 2001.
Nr. 340.

 

ANEXĂ


(ANEXA Nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr. 16/2001)


Numărul maxim de posturi = 290, exclusiv demnitarii
si posturile aferente cabinetului ministrului


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Dezvoltării si Prognozei