MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr.  165     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 2 aprilie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

89. – Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999

Acord între Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii

 

138. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999

 

96. – Lege pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Portugheza privind cooperarea în domeniile învatamântului, stiintei, culturii, sportului, tineretului, turismului si comunicarii sociale, semnat la Bucuresti la 16 septembrie 1997

 

Acord între România si Republica Portugheza privind cooperarea în domeniile învatamântului, stiintei, culturii, sportului, tineretului, turismului si comunicarii sociale

 

144. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Portugheza privind cooperarea în domeniile învatamântului, stiintei, culturii, sportului, tineretului, turismului si comunicarii sociale, semnat la Bucuresti la 16 septembrie 1997

 

247/2000. – Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare în domeniile culturii si educatiei dintre România si Republica Argentina, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1999

 

112. – Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniile culturii si educatiei dintre România si Republica Argentina, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1999

 

Acord de cooperare în domeniile culturii si educatiei între România si Republica Argentina

 

160. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniile culturii si educatiei dintre România si Republica Argentina, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1999

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind recunoasterea si echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999


            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind recunoasterea si echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999.

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 26 martie 2001.
Nr. 89.

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind recunoasterea si echivalarea reciprocă a actelor de studii

 

            Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse, denumite în continuare părti contractante,
            în intentia de a intensifica mobilitatea si colaborarea reciprocă în domeniul învătământului si stiintei,
            în scopul reglementării recunoasterii reciproce a actelor de studii,
            au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1


            Prezentul acord se referă la actele de studii eliberate de institutii de învătământ acreditate, în specializări acreditate, în România si la documentele de stat tipizate privind studiile, eliberate în Federatia Rusă.

 

ARTICOLUL 2


            Diploma de bacalaureat eliberată în România si atestatul privind absolvirea scolii medii generale (complete) de învătământ, precum si diploma privind învătământul profesional initial cu absolvirea învătământului mediu general (complet), eliberate în Federatia Rusă, se recunosc ca fiind echivalente si permit accesul la orice institutie de învătământ superior din cele două state.

 

ARTICOLUL 3


            Diploma de licentă eliberată de institutiile de învătământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani la învătământul de zi din România si diplomele de învătământ superior care acordă titlul de "bacalavr" sau "specialist", eliberate de institutii de învătământ superior din Federatia Rusă, se recunosc ca fiind echivalente dacă durata studiilor este similară în acelasi profil; în cazuri exceptionale posesorilor acestor diplome li se poate cere să sustină examene suplimentare la disciplinele care prezintă diferente specifice în unele programe de învătământ ale părtii contractante în care se solicită recunoasterea.

 

ARTICOLUL 4


            În vederea aplicării prezentului acord părtile contractante îsi pun la dispozitie informatii privind sistemul lor de învătământ si modele de acte de studii la care se referă prezentul acord, precum si copii de pe actele legislative si normative care reglementează procedura de completare si eliberare a respectivelor acte si se vor informa reciproc asupra tuturor schimbărilor survenite în materie.

 

ARTICOLUL 5


            Recunoasterea si stabilirea echivalentei actelor de studii nu îi scutesc pe posesorii acestora de obligatia de a îndeplini conditiile generale stabilite de legislatia natională a fiecărei părti contractante, în vederea accesului la studii sau la exercitarea unei activităti profesionale.

 

ARTICOLUL 6


            Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne prevăzute de legislatiile statelor lor pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 7


            Termenul de valabilitate a acordului este de 5 (cinci) ani, iar la expirarea acestui termen acordul se prelungeste automat pentru următoarea perioadă de 5 (cinci) ani, dacă nici una dintre părtile contractante nu informează în scris cealaltă parte contractantă, cu 1 (un) an înainte de expirarea perioadei respective, în legătură cu dorinta sa privind încetarea valabilitătii acordului.

 

ARTICOLUL 8


            În cazul în care valabilitatea acordului încetează, prevederile sale vor continua să se aplice cetătenilor români care studiază în Federatia Rusă si cetătenilor rusi care studiază în România, care au început studiile înainte de încetarea valabilitătii prezentului acord.
Semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999, în două exemplare, fiecare în limbile română si rusă, ambele texte având aceeasi valabilitate.

 

Pentru Guvernul României,

Andrei Marga

Pentru Guvernul Federatiei Ruse,

Vladimir Filipov

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind recunoasterea si echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999


            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind recunoasterea si echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 23 martie 2001.
Nr. 138.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile învătământului, stiintei, culturii, sportului, tineretului, turismului si comunicării sociale, semnat la Bucuresti la 16 septembrie 1997


            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre România si Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile învătământului, stiintei, culturii, sportului, tineretului, turismului si comunicării sociale, semnat la Bucuresti la 16 septembrie 1997.

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 26 martie 2001.
Nr. 96.

ACORD

între România si Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile învătământului, stiintei, culturii, sportului, tineretului, turismului si comunicării sociale


            România si Republica Portugheză, denumite în continuare părti,
            în dorinta de a întări legăturile istorice si de prietenie ce unesc ambele tări,
            luând în considerare originea latină si afinitătile lingvistice ale celor două popoare si exprimând dorinta de a dezvolta cooperarea în domeniile învătământului, stiintei, culturii, sportului, tineretului, turismului si comunicării sociale,
            confirmând atasamentul lor la respectarea drepturilor omului, mai ales a celor privitoare la libertatea de exprimare, democratie si la suprematia dreptului,
au decis să încheie prezentul acord care reglementează cadrul general al cooperării în domeniile mentionate mai sus si au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1


            Cele două părti se angajează să promoveze si să dezvolte cooperarea bilaterală în domeniile învătământului, stiintei, culturii, sportului, tineretului, turismului si comunicării sociale, pe baza respectării suveranitătii nationale si a neamestecului în treburile interne.
            Cele două părti vor facilita contactele si schimburile dintre institutiile si cetătenii celor două tări în domeniile mentionate mai sus.

 

ARTICOLUL 2


            Cele două părti vor favoriza dezvoltarea cooperării dintre institutiile stiintifice si de cercetare tehnologică ale celor două tări prin:
            a) vizite reciproce de oameni de stiintă si cercetători, în scopul efectuării de studii si documentare, precum si pentru comunicări stiintifice;
            b) schimb de cărti, publicatii, alte materiale de informare stiintifică.

 

ARTICOLUL 3


            Cele două părti vor sprijini dezvoltarea relatiilor în domeniul educatiei si învătământului prin:
            a) promovarea cooperării în domeniul educatiei între universităti si alte institutii de învătământ superior;
            b) crearea de catedre si lectorate, în măsura posibilitătilor si cu respectarea legilor în vigoare, în institutii de învătământ superior, pentru studiul limbii, literaturii si civilizatiei române, respectiv portugheze;
            c) vizite reciproce ale profesorilor, în scopul de a se documenta si de a realiza conferinte;
            d) trimiterea reciprocă de documentatie si informatii privind economia, geografia, istoria, cultura si organizarea statului în cele două tări, în vederea redactării capitolelor din manualele scolare si din alte publicatii referitoare la cealaltă tară;
            e) schimb de publicatii de specialitate si de alte materiale documentare, precum si de informare în domeniul educatiei si învătământului.

 

ARTICOLUL 4


            Fiecare parte va pune la dispozitie celeilalte părti burse de studii, precum si burse si stagii de specializare, în scopul realizării de studii în domenii ce vor fi stabilite de comun acord, în măsura posibilitătilor existente si conform legilor în vigoare. Beneficiarii acestor burse de studii sau stagii vor fi desemnati de serviciile competente din fiecare tară.

 

ARTICOLUL 5


            Cele două părti vor studia posibilitătile de echivalare reciprocă a titlurilor, gradelor si diplomelor de învătământ si stiintifice obtinute pe teritoriul celeilalte părti. Pentru aceasta fiecare parte va pune la dispozitie celeilalte părti documentatia necesară si va face propunerile adecvate.

 

ARTICOLUL 6


            Cele două părti vor favoriza cooperarea în domeniile literaturii, teatrului, muzicii, artelor plastice, cinematografiei, muzeelor si bibliotecilor, precum si în celelalte domenii ale activitătii culturale si artistice, prin:
            a) vizite reciproce ale scriitorilor, artistilor, cineastilor, compozitorilor si ale altor personalităti culturale, pentru informare si realizarea de conferinte;
            b) schimb de grupuri artistice si de artisti, în scopul realizării de concerte si spectacole;
            c) organizarea reciprocă de expozitii în domeniile culturii, stiintei si artelor;
            d) traducerea si publicarea de opere literare si stiintifice din cealaltă tară;
            e) participarea la festivalurile internationale de film care se organizează în cele două tări;
            f) schimb de cărti, publicatii, filme si microfilme cu caracter social, cultural, artistic si tehnico-stiintific.

 

ARTICOLUL 7


            Cele două părti se angajează să respecte dispozitiile legale privind conservarea si protectia patrimoniului national si să interzică exportul obiectelor cu caracter arheologic, istoric sau artistic fără autorizatiile necesare.

 

ARTICOLUL 8


            Cele două părti îsi vor acorda reciproc toate facilitătile pentru intrarea si iesirea de piese arheologice si de artă, destinate expozitiilor culturale organizate sub responsabilitatea lor, numai în conditiile îndeplinirii formalitătilor referitoare la intrarea provizorie a obiectelor respective.
            Partea primitoare a expozitiei răspunde de securitatea acestor obiecte, garantând restituirea lor părtii trimitătoare.

 

ARTICOLUL 9


            Cele două părti se angajează să protejeze drepturile de autor ale căror titulari sunt cetătenii celeilalte părti, în conformitate cu dispozitiile legale interne si cu conventiile internationale la care cele două tări sunt parte.

 

ARTICOLUL 10


            Cele două părti vor promova colaborarea activă dintre reprezentantii si delegatiile lor în cadrul Uniunii Europene, Consiliului Europei, UNESCO si al altor foruri culturale internationale.

 

ARTICOLUL 11


            Cele două părti vor sprijini cooperarea directă dintre agentiile de stiri, institutiile de radio si de televiziune din tările lor, precum si schimbul de vizite de jurnalisti si reporteri.

 

ARTICOLUL 12


            Cele două părti vor facilita dezvoltarea schimburilor în domeniile turismului, tineretului si sportului, prin intermediul organismelor lor oficiale.

 

ARTICOLUL 13


            Pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord se va înfiinta o comisie mixtă constituită din reprezentantii celor două părti, care se va reuni din 3 în 3 ani, alternativ la Bucuresti si Lisabona.
            Comisia mixtă va examina periodic aplicarea acordului, va elabora programele de schimburi în domeniile educatiei, culturii, stiintei si tehnicii si va efectua consultări privind îndeplinirea acestora.

 

ARTICOLUL 14


            Toate cheltuielile ocazionate de aplicarea prezentului acord si a programelor ce vor fi încheiate pentru derularea acestuia se vor asigura conform legislatiei în vigoare în fiecare tară.

 

ARTICOLUL 15


            Problemele privind interpretarea si aplicarea prezentului acord vor fi solutionate pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 16


            Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări de îndeplinire a formalitătilor constitutionale cerute pentru aceasta de legislatia fiecărei părti.

 

ARTICOLUL 17


            Prezentul acord nu va putea prejudicia sub nici o formă drepturile si obligatiile rezultând din acorduri bilaterale ori multilaterale existente sau viitoare.
            De asemenea, nu va produce efecte asupra drepturilor si obligatiilor părtilor derivând din participarea lor la acorduri sau tratate internationale la care ele ar putea să devină parte.

 

ARTICOLUL 18


            Prezentul acord este valabil pe o perioadă de 5 ani începând de la data intrării sale în vigoare si va fi considerat prelungit în mod automat prin tacită reconductiune, pe perioade succesive de câte 5 ani, dacă nici una dintre părti nu îl denuntă pe canale diplomatice cu cel putin 12 luni înainte de data la care expiră fiecare perioadă.
            Notificarea denuntării acordului de către una dintre părti nu va afecta în nici un fel executarea integrală a programelor în derulare.
            Fiecare parte va putea cere în scris revizuirea sau schimbarea în totalitate sau partial a prezentului acord.
            Orice revizuire sau schimbare convenită de părti va intra în vigoare la data hotărâtă de acestea.

 

ARTICOLUL 19


            La data intrării în vigoare a prezentului acord îsi încetează valabilitatea Acordul de colaborare culturală si stiintifică dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Portugalia, semnat la Bucuresti la 6 ianuarie 1975.
            Încheiat la Bucuresti la 16 septembrie 1997, în două exemplare originale în limba română si în limba portugheză, ambele texte având aceeasi valoare.

Pentru România,
Lazăr Comănescu,
secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Republica Portugheză,
Jose Lamego,
secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile învătământului, stiintei, culturii, sportului, tineretului, turismului si comunicării sociale, semnat la Bucuresti la 16 septembrie 1997


            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile învătământului, stiintei, culturii, sportului, tineretului, turismului si comunicării sociale, semnat la Bucuresti la 16 septembrie 1997, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 23 martie 2001.
Nr. 144.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare în domeniile culturii si educatiei dintre România si Republica Argentina, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1999

 

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de cooperare în domeniile culturii si educatiei dintre România si Republica Argentina, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1999, si se dispune publicarea acestui decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnăm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2000.
Nr. 247.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniile culturii si educatiei dintre România si Republica Argentina, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1999


            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se ratifică Acordul de cooperare în domeniile culturii si educatiei dintre România si Republica Argentina, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1999.

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 26 martie 2001.
Nr. 112.

ACORD

de cooperare în domeniile culturii si educatiei între România si Republica Argentina


            România si Republica Argentina, denumite în continuare părti,
            având în vedere transformările fundamentale care au loc în societatea contemporană,
            luând în considerare posibilitatea de a edifica, pe baze trainice, o cooperare largă si diversificată între popoarele lor,
            dorind să dezvolte si să adâncească cooperarea culturală, artistică si în domeniul educatiei, în conformitate cu acordurile internationale în vigoare pentru fiecare dintre ele,
            având intentia de a contribui la cunoasterea reciprocă si la apropierea dintre cetătenii lor,
            au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I
Obiectul acordului


            Părtile vor dezvolta cooperarea în domeniile culturii si educatiei în scopul promovării cunoasterii reciproce a respectivelor lor valori.

 

ARTICOLUL II
Schimb de materiale


            1. Părtile vor face schimb reciproc de materiale si documentatie în domeniile culturii si educatiei, în conformitate cu reglementările în vigoare în fiecare stat.
            2. De asemenea, vor facilita contactele directe dintre institutiile lor culturale si de educatie.

 

ARTICOLUL III
Schimb de experientă


            Părtile vor promova schimbul de experientă în domeniul educatiei prin:
            - schimbul de profesori, specialisti, cercetători si alti experti, pentru a preda cursuri sau pentru a realiza activităti de cercetare;
            - colaborarea directă dintre diferitele institutii de învătământ de toate gradele;
            - acordarea de locuri si burse pentru studii universitare, postuniversitare si doctorat.

 

ARTICOLUL IV
Recunoasterea titlurilor

 

Părtile vor încuraja recunoasterea reciprocă a diplomelor si titlurilor acordate de institutiile lor de învătământ, prin încheierea unor întelegeri speciale în acest sens.

 

ARTICOLUL V
Organizarea de manifestări


            Fiecare parte va promova răspândirea valorilor culturale si artistice proprii în teritoriul celeilalte părti, prin organizarea de manifestări în domeniile culturii si educatiei si prin schimbul de specialisti a căror activitate este legată de domeniile care fac obiectul prezentului acord, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în fiecare stat.

 

ARTICOLUL VI
Schimb de personalităti


            Părtile vor încuraja si vor promova schimbul de vizite ale unor personalităti importante prin participarea la congrese, conferinte, festivaluri artistice sau la alte manifestări culturale organizate pe teritoriul fiecăreia dintre ele.

 

ARTICOLUL VII
Drepturi de autor


            Părtile vor garanta apărarea reciprocă a drepturilor de autor, în conformitate cu dispozitiile prevăzute de legislatiile lor interne si cu acordurile internationale la care cele două state sunt sau vor fi părti.

 

ARTICOLUL VIII
Centre culturale


            Fiecare parte va favoriza, prin semnarea de acorduri separate, deschiderea de centre culturale proprii pe teritoriul celeilalte părti.

 

ARTICOLUL IX
Conservarea patrimoniului cultural


            Părtile vor stimula colaborarea dintre institutiile lor în domeniul conservării si valorificării patrimoniului cultural al fiecăreia dintre ele.

 

ARTICOLUL X
Cooperarea între muzee si biblioteci


            Părtile vor coopera prin intermediul arhivelor, muzeelor si bibliotecilor, în scopul facilitării accesului la acestea al cercetătorilor celeilalte părti.

 

ARTICOLUL XI
Cooperarea cinematografică


            1. Părtile vor dezvolta colaborarea în sfera cinematografiei si vor favoriza difuzarea reciprocă de filme.
            2. De asemenea, vor stimula întâlnirile dintre personalităti si specialisti în materie.

 

ARTICOLUL XII
Comisia mixtă


            1. În vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord se vor încheia periodic programe de aplicare prin care se vor stabili activitătile concrete ce se vor desfăsura în domeniile culturii si educatiei pe o durată determinată, în conformitate cu reglementările interne ale fiecărei părti.
            2. În acest scop se va forma o comisie mixtă româno-argentiniană pentru cooperare culturală si educativă, care se va reuni alternativ la Bucuresti si Buenos Aires.

 

ARTICOLUL XIII
Diferente în interpretare si aplicare

 

Orice diferentă în interpretarea si aplicarea prezentului acord se va rezolva pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL XIV
Prevederi financiare


            Actiunile ce se vor desfăsura în baza prezentului acord se vor realiza cu respectarea dispozitiilor financiare din legislatia internă a fiecărei părti.

 

ARTICOLUL XV
Înlocuirea acordului anterior


            a data intrării sale în vigoare prezentul acord va înlocui Acordul de cooperare culturală dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Argentina, încheiat la 5 noiembrie 1968 si intrat în vigoare în luna mai 1969.

 

ARTICOLUL XVI
Intrarea în vigoare


            rezentul acord va fi supus ratificării si va intra în vigoare începând cu data la care va avea loc schimbul instrumentelor respective.

 

ARTICOLUL XVII
Perioada valabilitătii


            1. Prezentul acord se încheie pentru o durată de 5 (cinci) ani si se va prelungi automat, pe noi perioade succesive de câte 5 (cinci) ani, dacă nici una dintre părti nu îl va denunta în scris, pe cale diplomatică, cu cel putin 6 (sase) luni înainte de expirarea termenului de 5 (cinci) ani.
            2. Încetarea valabilitătii prezentului acord nu va afecta realizarea activitătilor si proiectelor initiate pe perioada valabilitătii lui, activităti si proiecte care se află în curs de realizare.
            Semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1999, în două exemplare originale, în limbile română si spaniolă, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru România,

Mihai Răzvan Ungureanu,

secretar de stat

Pentru Republica Argentina,
Diana Teresita Berruhet,
ambasador extraordinar si plenipotentiarPRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniile culturii si educatiei dintre România si Republica Argentina, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1999


            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniile culturii si educatiei dintre România si Republica Argentina, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1999, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Bucuresti, 23 martie 2001.
Nr. 160.