MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 166     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 2 aprilie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

332. - Hotărâre privind denumirea, marcarea com­pozitiei fibroase si etichetarea produselor textile

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre reglementează normele privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etiche­tarea produselor textile.

(2) Dispozitiile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru toti operatorii economici care produc, importă, ambalează sau comercializează produse textile.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei hotărâri, definitiile ter­menilor folositi sunt următoarele:

a) produse textile - materii prime, produse semifabri­cate, semiprelucrate, prelucrate, semifinite sau finite, care sunt constituite exclusiv din fibre textile, fără a se tine seama de procesul de fabricatie folosit;

b) fibră textilă - unitate a produsului textil caracterizată prin flexibilitate, finete si raport mare al lungimii la dimensi­unea transversală maximă, ceea ce o face adecvată pentru prelucrări în domeniul textil; benzi sau tuburi flexibile a căror lătime este de maximum 5 mm, inclusiv benzi obtinute prin tăiere din benzi mai late sau pelicule, reali­zate din substante folosite la producerea fibrelor prevăzute la nr. crt. 19-44 din anexa nr. 1 si adecvate pentru pre­lucrări în domeniul textil; lătimea vizibilă este lătimea unei benzi sau a unui tub când este îndoit, aplatizat, comprimat ori răsucit sau lătimea medie atunci când lătimea nu este uniformă;

c) etichetă - orice text scris, imprimat, litografiat sau ilustrat, care contine elemente privind denumirea, compozitia fibroasă a produsului, elemente de identificare, marcă de fabrică sau de comercializare, instructiuni de utilizare si care însoteste produsul prezentat peritru vânzare;

d) marcarea compozitiei fibroase - aplicarea pe eti­chetă, pe produs sau pe ambalaj a unui text scris ori imprimat sau orice reprezentare grafică a continutului de fibre încorporate în produsul textil, exprimat în procente.

(2) Următoarele produse vor fi tratate ca produse textile si vor fi supuse prevederilor prezentei hotărâri:

- produse continănd minimum 80% fibre textile din greutatea lor;

- stofă de mobilă, husă pentru umbrele si umbrele de plajă, continând fibre textile de minimum 80% din greutatea lor; componente textile ale acoperitoarelor de sol textile multistrat, ale saltelelor si articolelor de camping, căptuseli de încăltăminte, mănusi si mănusi de sport, dacă aceste părti sau căptuseli constituie minimum 80% din greutatea produsului întreg;

- materiale textile încorporate în alte produse si care fac parte integrantă din acestea, atunci când se specifică compozitia lor.

 

CAPITOLUL II

Denumirea si marcarea compozitiei fibroase a produselor textile

 

Art. 3. (1) Denumirile si descrierea fibrelor care se încadrează în prevederile art. 2 sunt prezentate în anexa nr. 1.

(2) Denumirile prevăzute la art. 2 nu pot fi folosite ca atare sau ca adjectiv pentru indicarea oricărei alte fibre.

(3) Cuvântul mătase nu se poate folosi pentru indicarea formei sau a caracteristicilor deosebite ale fibrelor textile cum ar fi firele filamentare.

Art. 4. - (1) Nici un produs textil nu poate fi descris ca "100%", "pur" sau "total" decât dacă este compus în exclusivitate din acelasi fel de fibre si nu poate fi folosit nici un alt termen similar.

(2) Un produs textil poate contine alte fibre, maximum 2% din greutate, dacă această cantitate este justificată cu argumente tehnice si nu este adăugată din rutină.

(3) Abaterea de 2% prevăzută la alin. (2) poate să crească până la 5% în cazul produselor textile care au suferit un proces de cardare.

Art. 5. - (1) Un produs de lână se descrie ca fiind din lână virgină numai dacă este alcătuit exclusiv dintr-o fibră care nu a fost încorporată anterior într-un produs finit, care nu a mai fost supusă altor procese de filare si/sau piuare decât cele necesare pentru fabricarea produsului si care nu s-a degradat în timpul tratamentului si prelucrării.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), denumirea lână virgină se poate folosi pentru a descrie lâna dintr-un amestec de fibre dacă:

a) întreaga lână din amestec corespunde cerintelor defi­nite la alin. (1);

b) lâna reprezintă minimum 25% din greutatea totală a amestecului;

c) în cazul unui amestec de destrămătură lâna se amestecă cu o singură altă fibră.

În aceste cazuri se prezintă compozitia procentuală completă a amestecului.

(3) Pentru produsele mentionate la alin. (1) si (2) se admite o tolerantă de 0,3% impurităti de alte fibre din greutatea totală a lânei, care se justifică cu argumente tehnice, inclusiv pentru produsele din lână care au fost supuse unui proces de cardare.

Art. 6. - (1) Un produs textil constituit din două sau mai multe fibre, dintre care una reprezintă minimum 85% din greutatea totală, se marchează astfel:

- prin denumirea acestei fibre urmată de procentul său în greutate; sau

- prin denumirea acestei fibre urmată de cuvintele "mi­nimum 85%"; sau

- prin compozitia procentuală completă a produsului.

(2) Un produs textil constituit din două sau mai multe fibre, dintre care nici una nu reprezintă 85% din greutatea totală, se marchează prin denumirea si procentul în greu­tate a cel putin două fibre principale, urmate de denumirile celorlalte fibre componente în ordinea descrescătoare a greutătii, cu sau fără indicarea procentului în greutate.

(3) Fibrele care reprezintă separat mai putin de 10% din greutatea totală a produsului se pot denumi alte fibre, denumirea fiind urmată de procentul total în greutate.

(4) Dacă se specifică denumirea fibrei care reprezintă mai putin de 10% din greutatea totală a produsului, trebuie să se prezinte compozitia procentuală completă a pro­dusului.

(5) Produsele care au urzeala din bumbac si bătătură din in, la care procentul de in reprezintă minimum 40% din greutatea totală a tesăturii crude, se pot denumi amestec bumbac-in, denumirea fiind însotită de specificarea com­pozitiei: "urzeală bumbac pur - bătătură in pur".

(6) Se neglijează o cantitate de fibre străine de maxi­mum 2% din greutatea totală a produsului textil, dacă această cantitate se justifică prin considerente tehnice si nu se adaugă din rutină. Această abatere poate ajunge la 5% în cazul produselor care sunt supuse unui proces de cardare, fără să fie afectată abaterea mentionată la art. 5 alin. (3).

(7) Se admite o abatere de 3% la procentele declarate de fibre fată de procentele obtinute din analiză fată de greutatea totală a fibrelor prezentate pe etichetă. Această abatere se aplică si fibrelor care se înscriu în ordinea des­crescătoare a greutătii, fără indicarea procentului lor, pre­cum si produselor mentionate la art. 5 alin. (2) lit. b).

(8) La analiză abaterile se calculează separat pentru fie­care fel de fibră. Greutatea totală folosită la calculul abate­rii mentionate la alin. (7) va fi cea a fibrelor din produsul finit din care se scade greutatea fibrelor străine identificate conform alin. (6).

(9) Însumarea abaterilor mentionate la alin. (6) si (7) se admite numai dacă oricare dintre fibrele străine găsite la analiză este de aceeasi natură chimică cu una sau mai multe fibre prezentate pe etichetă.

(10) În cazul produselor speciale pentru care procesul de fabricare necesită tolerante mai mari decât cele stabilite la alin. (6) si (7), acestea se permit numai în cazuri exceptionale, atunci când producătorul prezintă o justificare adecvată, dovedită tehnic.

(11) Termenul fibre în amestec sau compozitie nespecifi­cată de textile poate fi folosit numai pentru un produs a cărui compozitie nu se poate stabili cu usurintă în momen­tul fabricării.

Art. 7. - Fibrele cu rol decorativ care se pot izola si care nu depăsesc 7% din greutatea produsului finit nu se mentionează în compozitiile fibroase prevăzute la art. 4 si 6. Prezenta prevedere se aplică si în cazul fibrelor care sunt folosite pentru a se obtine un efect antistatic si care nu depăsesc 2% din greutatea produsului finit. În cazul produselor mentionate la art. 6 alin. (5) procentele se calculează separat fată de greutatea urzelii si, respectiv, a bătăturii.

Art. 8. - (1) Produsele textile se etichetează sau se însotesc de marcaje atunci când se oferă pe piată în sco­puri de productie sau comerciale. Această etichetare sau marcare poate fi înlocuită ori însotită de documente comer­ciale de însotire atunci când produsele nu sunt destinate vânzării către consumatorul final.

(2) Denumirile fibrelor texfile si marcarea compozitiei fibroase mentionate la art. 3-6 si în anexa nr. 1 se indică clar în documentele comerciale. Această cerintă implică în special excluderea abrevierilor în contractele de vânzare, notele de plată si în facturi. Se poate folosi un cod de procesare mecanizată, dacă acesta este explicat în acelasi document.

(3) Denumirile, prezentările si specificările referitoare la continutul de fibre textile mentionate la art. 3-6 si în anexa nr. 1 se scriu clar, lizibil si uniform atunci când pro­dusele textile se oferă spre vânzare sau se vând consumatorului, inclusiv în cataloage si în literatura comercială, pe ambalaje, pe etichete si pe marcaje.

(4) Informatiile prevăzute la alin. (3) se comunică în cadrul manifestărilor expozitionale, atunci când produsele textile sunt prezentate în vederea atragerii de comenzi prin cataloage sau prospecte cu imagini ori descrieri.

(5) Alte specificări si informatii decât cele stabilite în prezentul articol sunt prezentate distinct. Prezenta dispozitie nu se aplică mărcilor comerciale sau denumirii întreprinde­rii, care se poate indica imediat înainte sau după speci­ficările stabilite prin această hotărâre.

(6) Pentru produsele textile din import etichetarea si marcarea se efectuează si în limba română.

(7) În cazul bobinelor, sculurilor, jurubitelor, ghemelor sau al oricărei alte cantităti mici de fire pentru cusut, rema­iat sau brodat specificările pot fi înscrise pe ambalaje colective sau la locul de expunere, fără a se afecta produ­sele mentionate la pct. 18 din anexa nr. 4.

Art. 9. - (1) Orice produs textil constituit din două sau mai multe părti cpmponente de compozitie diferită va avea marcat continutul fibros al fiecărei componente. O astfel de etichetare nu este obligatorie pentru componentele ce reprezintă mai putin de 30% din greutatea totală a produsului. Pentru căptuselile principale marcarea compozitiei fibroase este obligatorie.

(2) Când două sau mai multe produse textile au acelasi continut fibros si formează în mod normal o singură uni­tate, ele pot avea numai o etichetă.

(3) Marcarea compozitiei fibroase a următoarelor pro­duse textile se face astfel:

a) compozitia fibroasă a articolelor de corsetărie trebuie indicată prin prezentarea compozitiei întregului produs sau a componentelor sale mentionate mai jos, în totalitate sau separat:

- pentru bustieră: tesătura exterioară si interioară a cupelor si părtii din spate;

- pentru corsete: părtile întărite din fată, din spate si lateral;

- pentru ghene: tesătura din exteriorul si din interiorul cupelor, părtile întărite din fată si din spate si părtile late­rate.

Compozitia fibroasă a altor articole de corsetărie decât cele prezentate mai sus se indică fie prin declararea com­pozitiei produsului complet, fie a diferitelor componente ale articolelor prezentate global sau separat. Această etichetare nu este obligatorie pentru componentele reprezentând mai putin de 10% din greutatea totală a produsului.

Etichetarea separată a diferitelor părti ale articolelor de corsetărie mentionate trebuie să se facă astfel încât consu­matorul final să înteleagă usor la care parte a produsului se referă specificările de pe etichetă;

b) compozitia fibroasă a materialelor textile imprimate prin corodare se prezintă pentru produsul complet si se indică prin declararea separată a compozitiei tesăturii de bază si cea a părtilor corodate. Aceste componente se mentionează prin denumirea lor;

c) compozitia fibroasă a materialelor textile brodate se prezintă pentru produsul complet si poate fi indicată prin declararea separată a compozitiei tesăturii de bază si cea a firului de brodat. Dacă părtile brodate reprezintă o suprafată mai mică de 10% din suprafata produsului, se poate declara numai compozitia tesăturii de bază;

d) compozitia fibroasă a firelor constând dintr-un miez si o acoperire de alte fibre care se oferă ca atare consuma­torului trebuie prezentată pentru întregul produs si poate fi indicată prin declararea separată a compozitiei miezului si a acoperirii, mentionate prin denumire;

e) compozitia fibroasă a catifelei, plusului sau a materi­alelor textile asemănătoare se prezintă pentru întregul pro­dus, iar atunci când produsul contine un suport distinct si o suprafată de întrebuintare din fibre diferite se poate pre­zenta prin declararea separată a celor două părti, mentionate prin denumire;

f) compozitie acoperitoarelor de sol si, a covoarelor ale căror suport si suprafată de întrebuintare sunt din fire dife­rite se poate declara numai pentru suprafată, prin mentionarea denumirii.

Art. 10. - (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică produselor cuprinse în anexa nr. 3, pentru care nu sunt obligatorii etichetarea si marcarea compozitiei fibroase individuale pe produs.

(2) Produsele textile mentionate în anexa nr. 4 se oferă la vânzare însotite de o etichetă globală, cu specificarea compozitiei fibroase.

(3) Compozitia produselor textile vândute la metru se marchează pe lizieră sau pe rola oferită la vânzare.

Art. 11. - (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) si a celorlalte dispozitii referitoare la marcarea compozitiei fibroase a produselor textile procentajele fibroase mentionate la art. 4-6 se determină fără a se lua în considerare următoarele:

- pentru toate produsele textile: componentele netex­tile, marginile, etichetele si emblemele, franjurii si garnitu­rile, ce nu constituie parte integrantă a produsului, nasturii si cataramele îmbrăcate în materiale textile, accesoriile, ornamentele, panglicile neelastice, benzile si firele elastice adăugate în locuri specifice si limitate ale produsului si, conform conditiilor specificate la art. 7, fibrele vizibile, izo­labile, care sunt pur decorative, precum si fibrele antistatice;

- pentru acoperitoare de sol si covoare: toate compo­nentele în afară de suprafata de întrebuintare;

- pentru stofe de mobilă: urzelile si bătăturile de legare si de umplere care nu fac parte din suprafata de întrebuintare;

- pentru draperii si perdele: urzelile si bătăturile de legare si de umplere care nu formează fata tesăturii.

(2) Pentru alte produse textile nu se iau în considerare: tesăturile suport sau de căptuseală, întăriturile si ranforsările, interlinings si suporturile de canava, firele de brodat sau de asamblat, dacă nu înlocuiesc bătătura si/sau urzeala tesăturii, umpluturile care nu au rol de izolare si căptuselile conform art. 9 alin. (1), si anume:

- materialul suport sau de dedesubt al produselor tex­tile, care serveste ca dos pentru suprafata de întrebuintare în special la pături si tesături duble, si dosurile pentru cati­fele, plusuri si produse asemănătoare nu trebuie conside­rate dosuri ce se pot îndepărta;

- întăriturile si ranforsările semnifică fire sau materiale adăugate în locuri specifice si limitate ale produselor textile pentru a le întări sau a le face mai groase.

(3) Nu se iau în considerare substantele grase, liantii, îngrosăturile, substantele de încleiere si de finisare, produ­sele de imprimare, produsele suplimentare de vopsire si alte produse de prelucrare textilă.

Art. 12. - (1) Până la data de 1 ianuarie 2002 veri­ficările privind compozitia fibroasă a produselor textile se efectuează prin metodele de analiză prevăzute în standar­dele nationale. În acest scop procentajele de fibre prevăzute la art. 4-6 se determină prin aplicarea la masa uscată a fiecărei fibre a reprizelor conventionale cores­punzătoare, stabilite în anexa nr. 2, după îndepărtarea sub­stantelor mentionate la art. 11.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2002 verificările pri­vind compozitia fibroasă se vor face prin metodele de ana­liză stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13. - Dispozitiile privind marcarea compozitiei fibroase nu se aplică produselor textile care:

- tranzitează România sub control vamal;

- sunt importate pentru prelucrare internă în vederea unui reexport;

- sunt contractate de persoane care lucrează la domi­ciliu sau de firme independente care prelucrează materiale de la furnizori fără să fie transferate drepturile de proprie­tate asupra lor.

 

CAPITOLUL III

Principalele elemente de identificare-caracterizare, caracteristici tehnice si calitative, care se marchează pe etichetă pentru informarea cornsumatorilor

 

Art. 14. - Etichetele ce însotesc produsele textile destinate consumatorului final trebuie să contină elemente de identificare, caracteristici tehnice si calitative, după cum urmează:

- denumirea si/sau marca de fabrică a producătorului;

- sediul producătorului sau al importatorului;

- denumirea de vânzare a produsului;

- principalele caracteristici tehnice si calitative potrivit anexei nr. 5.

 

CAPITOLUL IV

Indicarea modului de întretinere a produselor textile

 

Art. 15. - (1) La indicarea modului de întretinere pen­tru produsele textile se utilizează simbolurile prevăzute de SR EN 23758.

(2) Agentii economici producători pot face precizări suplimentare pentru consumatori cu privire la întretinerea. produselor, dacă consideră necesar acest lucru.

(3) Pentru confectii textile indicarea modului de întretinere se face individual pe eticheta realizată din materiale rezistente la tratamente ulterioare umidotermice, într-un mod lizibil, aceasta trebuind să reziste atâta timp cât rezistă si materialul de bază al produsului.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 16. - (1) Constituie contraventie, dacă fapta nu a fost comisă în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, nerespectarea dispozitiilor prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1), (2) si (4), art. 14 si 15 si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, potrivit art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de inspectorii Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 17. - Contraventiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 18. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din pre­zenta hotărâre.

Art. 19. - (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 785/1996 pentru aproba­rea Normelor metodologice privind denumirea, marcarea si etichetarea produselor textile destinate populatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 23 septembrie 1996, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MI.NISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb

 

Bucuresti, 22 martie 2001.

Nr. 332.

 

ANEXA Nr. 1
                       

TABEL
cuprinzând denumirea si descrierea fibrelor textile

Nr. crt.

Denumirea fibrei

Descrierea fibrei

1 .

Lână*)

Fibre din lâna oilor sau mieilor (Ovis aries)

2.

Alpaca, lamă, cămilă, casmir, mohair, angora, casgora cămilă, vicună, iac, castor, vidră, guanaco, precedat sau nu de denumirea "păr"

Păr de la următoarele animale: alpaca, lamă, cămilă, capră de Casmir, capră de Angora, capră de Casgora (încrucisare între capra de Casmir si capra de Angora), iepure de Angora, vicună, iac, guanaco, castor, vidră

3.

Păr de animal sau de cal, cu sau fără indicarea tipului de animal (de exemplu: păr de la vite, păr de capră comună, păr de cal)

Păr de la diferite animale care nu sunt mentionate la nr. crt. 1 si 2

4.

Mătase naturală

Fibre provenite exclusiv de la gogosile viermilor de mătase

5.

Bumbac

Fibre provenite din capsulele de bumbac (Gossypium)

6.

Capoc 

Fibre provenite din interiorul fructului de capoc (Ceiba pentandra)

7.

In

Fibre provenite din tulpinile de in (Linum usitatissimum)

8.

Cânepă

Fibre provenite din tulpinile de cânepă (Cannabis sativa)

9.

Iută

Fibre provenite din tulpinile de Corchorus olitorius si de Corchorus capsularis. Pentru cerintele prezentei hotărâri se tratează în acelasi fel ca iuta fibrele din tulpina următoarelor specii: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abultilon avicennae, Urena Iobata, Urena sinuata

10.

Abacă (manila hemp)

Fibre provenite din tecile de Musa textiles

11.

Alfa

Fibre provenite din frunzele de Stipa tenacissima

12.

Cocos 

Fibre provenite din fructele de Cocos nucifera

13.

Sorg

Fibre provenite din tulpina de Cytisus scaparius si/sau de Spartium Junceum

14.

Ramie  

Fibre provenite din tulpinile de la Boehmeria nivea si de la Boehmeria tenacissima

15.

Sisal

Fibre provenite din frunzele de Agave sisalana

16.

Cânepă indiană

Fibre provenite din tulpina de Crotalaria Juncea

17.

Henequen

Fibre provenite din tulpina de Agave Fourcroydes

18.

Maguey

Fibre provenite din tulpina de Agave Cantala

19.

Acetat 

Fibre de acetat de celuloză, având maximum 92 % si minimum 74% grupe hidroxilice acetilate

20.

Alginat

Fibre provenite din sărurile metalice ale acidului alginic

21.

Cupro

Fibre de celuloză regenerată, obtinute prin procedeul cuproamoniacal

22.

Modale

Fibre obtinute printr-un procedeu de viscoză modificat având o fortă la rupere mare si un modul la umed mare. Forta la rupere (BC) după conditionare si forta (BM) necesară în vederea producerii unei alungiri de 5% în stare umedă sunt:
BC(cN)
ł 1,3ÖT + 2T
BM(cN)
ł 0,5 ÖT

în care T este densitatea de lungi.me medie în decitex

23.

Proteinice

Fibre obtinute din substante proteinice naturale regenerate si stabilizate fată de actiunea agentilor chimici

24.

Triacetat

Fibre din acetat de celuloză, având minimum 92% grupe hidroxilice acetilate

25.

Viscoză

Fibre de celuloză regenerată, obtinute prin procedeul viscoză pentru fibre filamentare si fibre discontinue

26.

Acritice

Fibre formate din macromolecule liniare având cel putin 85% acrilonitril

27.

Clorofibre

Fibre formate din macromolecule liniare având minimum 5% din masa unitătii monomerice de clorură de vinil sau clorură de viniliden

28.

Fluorofibre

Fibre formate din macromolecule liniare provenite din monomeri alifatici fluorocarbonati

29.

Modacrilice

Fibre formate din macromolecule eontinând în laniul lor minimum 50% si maximum 85% (din masă) unităti acrilonitrilice

30.

Poliamidă sau nylon

Fibre formate din macromolecule liniare, de sinteză, continând în lant grupări amidice ce se repetă, din care minimum 85% se leagă la unitătile alifatice sau cicloalifatice

31.

Aramidă

Fibre constituite din macromolecule liniare de sinteză, formate din grupe aromatice legate prin grupări amidă sau imidă, dm care minimum 85% se leagă direct de două inele aromatice, si având un număr de grupări imidice, dacă acestea există, nu mai mare decăt numărul de grupări amidice

32.

Poliimidă

Fibre constituite din macromolecule liniare de sinteză continând unităti imidice ce se repeat

33.

Lyocell

Fibre de celuloză regenerată, obtinute prin dizolvare si printr-un proces de filare cu solvent organic, fără să se formeze derivati

34.

Poliester

Fibre formate din macromolecule liniare, cuprinzând cel putin 85% (din masă) un ester al unui diol cu acidul tereftalic

35.

Polietilenă

Fibre formate din macromolecule liniare de hidrocarburi alifatice saturate, nesubstituite

36.

Polipropilenă

Fibre formate din macromolecule linare de hidrocarburi alifatice saturate în care un atom de carbon din doi se leagă de o grupare metil în pozitie isotactică si fără altă substitutie

37.

Policarbamidă

Fibre din macromolecule liniare prezentând în lant grupul functional de ureilenă (NH-CO-NH) ce se repetă

38.

Poliuretan

Fibre formate din macromolecule liniare constituite din laniuri în care se repetă grupa uretan

39.

Vinilice

Fibre formate din macromolecule liniare, având un lant constituit din alcool polivinilic cu diferite grade de aceti­lare

40.

Trivinilice

Fibre formate din polimeri acrilonitrilici si monomeri vini­lici clorurati si care nu pot depăsi 50% din masa totală

41.

Elastodiene

Elastofibre constituite din poliizopren natural sau sinte­tic (ori din una sau mai multe diene) polimerizate cu unul sau mai multi vinilici care, dacă sub actiunea unei forte de tractiune, se întind de 3 ori fată de lungimea initială, revin rapid si substantial la lungimea initială atunci când forta de tractiune încetează

42.

Elastan

Elastofibre constituite din minimum 85% (din masă) din poliuretan segmentat care, dacă sub actiunea unei forie de tranctiune se întind de 3 ori fată de lungimea initială, revin la lungimea initială atunci cănd forta de tractiune încetează

43.

Fibre de sticlă

Fibre făcute din sticlă

44.

Denumirea corespunzătoare materialului din care sunt constituite fibrele (de exemplu: metal, metalice, metalizate azbest, hârtie), precedată sau nu de cuvântul "fir" sau "fibră"

Fibre obtinute din amestecuri de materiale sau mate­riale noi ce nu au fost prezentate mai sus

 


*) Denumirea "lână" de la nr. crt. 1 din această anexă se poate folosi si pentru a indica un amestec de fibre de lână de oaie sau de miel si fibrele de păr prezentate în coloana a 2-a de la nr. crt. 2.

Această dispozitie se aplică produselor textile prezentate la art. 4 si 5 si celor mentionate la art. 6, dacă sunt constituite partial din fibrele prezentate la nr. crt. 1 si 2.

 

ANEXA Nr. 2

 

REPRIZE CONVENTIONALE

folosite la calculul masei fibroase continute de un produs textil

 

Nr. crt.

Fibra

Procentaj(%)

1-2.

Lână si păr de animal:

 

 

- fibre pieptănate

18,25

 

- fibre cardate  

17,00*)

3.

Păr de animal:  

 

 

- fibre pieptănate

18,25  

 

- fibre cardate  

 

 

Păr de cal:

17,00*)

 

- fibre pieptănate

16,00  

 

- fibre cardate

15,00

4.

Mătase

11,00

5.

Bumbac:

 

 

- fibre normale

8,50

 

- fibre mercerizate

10,50

6.

Capoc

10,90

7.

In

12,00

8.

Cânepă

12,00

9.

Iută

17,00

10.

Abacă

14,00

11.

Alfa     

14,00

12.

Cocos 

13,00

13.

Sorg    

14,00

14.

Ramie (fibră albită)

8,50

15.

Sisal    

14,00

16.

Cânepă indiană

12,00

17.

Agavă Fourcroydes

14,00

18.

Agavă Cantala 

14,00

19.

Acetat 

19,00

20.

Alginat 

20,00

21.

Cupro

13,00

22.

Modale

13,00

23.

Proteinice

17,00

24.

Triacetat

7,00

25.

Viscoză

13,00

26.

Acrilice

2,00

27.

Clorofibre

2,00

28.

Fluorofibre

0,00

29.

Modacrilice

2,00

30.

Poliamidă sau nylon:

 

 

- fibre discontinue

6,25

 

- filamente

5,75

31.

Aramidă

8,00

32.

Poliimidă

3,50

33.

Lyocell

13,00

34.

Poliester:

 

 

- fibre discontinue

1,50

 

- filamente

1,50

35.

Polietilenă        

1,50

36.

Polipropilenă

2,00

37.

Policarbamidă

2,00

38.

Poliuretan:

 

 

- fibre discontinue

3,50

 

- filamente

3,00

39.

Vinilice

3,00

40.

Trivinilice

3,00

41.

Elastodiene

1,00

42.

Elastan

1,50

43.

Fibre de sticlă:

 

 

- cu un diametru mediu de peste 5 um

2,00

 

- cu un diametru mediu de 5 um sau mai putin

3,00

44.

Fibre metalice  

2,00

Fibre metalizate

2,00

Azbest 

2,00

Fir de hărtie

13,75

                                                           


*) Repriza conventională de 17% se aplică si în cazurile în care nu se poate evalua dacă produsul textil continând lână si/sau păr de animal este pieptănat sau cardat.

 

ANEXA Nr. 3

 

PRODUSELE

la care nu este obligatorie marcarea compozitiei fibroase

 

1. Suporturi de mansete

2. Curele de ceas din materiale textile

3. Etichete si embleme - ecusoane

4. Suporturi de etansare

5. Învelitoare pentru cafetieră

6. Învelitoare pentru ceainic

7. Mânecute protectoare

8. Pături, altele decât tesăturile cu flori

9. Flori artificiale

10. Pernite de ace

11. Pânză pictată

12. Produse textile pentru tesături suport sau de căptuseală si întărituri

13. Pâsle

14. Produse textile confectionate, vechi când se prezintă explicit că sunt astfel.

15. Jambiere

16. Ambalaje care nu sunt noi si sunt vândute ca atare

17. Pălării din fetru

18. Container din materiale textile, care sunt moi si fără fundament

19. Articole de călătorie din materiale textile

20. Tapiserii realizate manual, finisate sau nefinisate, si materiale pentru producerea lor, incluzând fire pentru bro­dat, vândute separat de pânză si prezentate special pentru folosirea în astfel de tapiserii

21. Fermoare

22. Nasturi si catarame îmbrăcate în materiale textile

23. Coperte de cărti din materiale textile

24. Jucării

25. Părti din materiale textile ale încăltămintei, cu exceptia căptuselilor ce mentin căldura

26. Fete de masă din mai multe componente, cu o suprafată de maximum 500 cm2

27. Haine si mănusi antitermice

28. Suporturi de ouă

29. Cutii de farduri

30. Săculeii pentru tutun, din material textil

31. Etuiuri din materiale textile, pentru binoclu, tigări si tigarete, brichete si pieptene

32. Articole de protectie pentru activităti sportive, cu exceptia mănusilor

33. Truse de voiaj, toaletă

34. Articole pentru funeralii

35. Cutii de curătat pantofi

36. Articole de unică folosintă, cu exceptia vatei

Pentru scopurile prezentei hotărâri articolele textile pro­iectate pentru o singură folosire sau pentru un interval de timp limitat si a căror întrebuintare normală împiedică folo­sirea în acelasi scop sau în scop similar sunt considerate articole de unică folosintă.

37. Articole textile câre se supun regulilor cuprinse în Farmacopeea Română, bandaje pentru uz medical si orto­pedie si articole textile ortopedice în general

38. Articole textile incluzând corzi, frânghii si sfori cuprinse la pct. 12 din anexa nr. 4, destinate în mod normal:

a) pentru folosirea drept componente ale echipamentului de fabricare si prelucrare a bunurilor;

b) pentru incorporarea în aparate, instalatii (de exemplu: pentru încălzire, conditionarea aerului sau iluminare), pen­tru aplicatii casnice sau altele pentru masini si alte mij­loace de transport sau pentru functionarea, întretinerea ori pentru echipamentul lor, altul decât prelatele si accesoriile textile ale motorului masinii, vândute separat de masină

39. Articole textile pentru protectie si securitate, cum ar fi: centuri de sigurantă, parasute, veste de salvare, parasute de salvare, dispozitive antifoc, haine antiglont si îmbrăcăminte de protectie specială (de exemplu: protectie la foc, la substante chimice sau la alte riscuri)

40. Structuri aerospatiale (de exemplu: săli de sport, expozitii sau depozite), dacă se furnizează date asupra performantelor si specificatii tehnice ale acestor articole

41. Pânze

42. Îmbrăcăminte pentru animale

43. Steaguri si drapele

 

ANEXA Nr. 4

 

PRODUSELE

la care se foloseste etichetarea sau marcarea globală

 

1. Linoleum

2. Cârpe de curătat

3. Franjuri si garnituri

4. Pasmanterie

5. Centuri

6. Bretele

7. Jartele

8. Sireturi pentru pantofi si ghete

9. Panglici

10. Elastic

11. Ambalaje noi vândute ca atare

12. Sfoară de ambalaj si împletituri pentru agricultură; sfoară, corzi si frânghii, altele decât cele ce se încadrează la pct. 38 din anexa nr. 3

13. Servetele de masă

14. Batiste

15. Plase pentru coc si pentru păr

16. Cravate si papion pentru copii

17. Lavete; mănusi de menaj si flanele pentru fată

18. Ată pentru cusut, remaiat si brodat, prezentată pen­tru vânzare în greutate netă de maximum 1 g

19. Benzi pentru perdele, storuri si jaluzele

 

ANEXA Nr. 5

 

PRINCIPALELE ELEMENTE SUPLIMENTARE DE IDENTIFICARE-CARACTERIZARE, CARACTERISTICILE TEHNICE SI CALITATIVE ALE PRODUSELOR TEXTILE, CARE SE VOR ÎNSCRIE PE ETICHETE PENTRU INFORMAREA CONSUMATORILOR

 

Nr. crt.

Grupa de produse

Elemente de identificare*)

1.

Fibre textile

- cantitatea pe unitatea de produs (g)

2.

Fire, inclusiv ată pentru cusut

- finetea firului (densitatea de lungime în Nm, tex, Den)

 

- cantitatea pe unitatea de produs (ml, g, după caz)

3.

Tesături si tricoturi metraj

- lătimea (cm)

 

- cantitatea pe unitatea de produs/bucată (ml)

 

- masa (g/m2)

 

- tratamente speciale de finisare aplicate

4.

Tricoturi metraj

- lătimea (cm)

 

- cantitatea pe unitatea de produs (ml)

 

- masa (g/m2)

5.

Ciorapi si dresuri

- finetea firului (densitatea de lungime în Nm, tex, Den)

 

- mărimea

 

- modelul, culoarea

6.

Lenjerie de corp, tricotaje, confectionate

- mărimea

 

- modelul

7.

Lenjerie de pat confectionată

- masa tesăturii (g/m2)

 

- dimensiuni ale pieselor (cm x cm)

8.

Covoare si mochete

- tipul (plusat, manual, mecanic etc.)

 

- dimensiuni (cm x cm) ­

9.

Confectii textile

- mărimea

 

- modelul

10.

Articole de galanterie, mercerie, pasmanterie, broderie, fermoare

- cantitatea pe unitatea de produs pentru ată pentru cusut pasmanterie (ml, g, după caz)

 

- dimensiuni

11.

Perdele, huse, draperii, confectionate

- lătimea (cm)

 

 

- dimensiuni (cm x cm)

12.

Articole textile de uz gospodăresc - pături, prosoape, plăpumi, fete de masă etc

- dimensiuni (cm x cm)

 

- tratamente speciale aplicate

13.

Alte produse textile (umbrele, sezlonguri, corturi)

- dimensiuni

 


*) Se va indica, acolo unde este cazul, la toate grupele de produse denumirea tratamentului special de finisare aplicat: nesifonabilizate, antimurdărie, antialergice hidrofobizat, impermeabilizat stabilizat dimensional, mercerizare etc.