MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 200     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 20 aprilie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

185. - Lege pentru  aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1999 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999

 

245. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1999 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999

 

192. - Lege privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultură

 

254. - Decret pentru promulgarea Legii privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultură

 

ACTE ALE SENATULUI

 

Declaratie-apel a Senatului României cu privire la grupul Ilascu

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei ­- Directia Generală a Penitenciarelor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1999

privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 11 din 28 ianuarie 1999 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999, emisă în temeiul art. 1 pct. 1 lit. f) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999.

 

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceasta lege a fost adoptată de camera deputatilor în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

LEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 17 aprilie 2001.

Nr. 185.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1999 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1999 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2001.

Nr. 245.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

TITLUL I

Dispozitii generate

 

Art. 1. - Protectia fondului piscicol, pescuitul si acva­cultura sunt activităti de interes general, care se supun pre­vederilor prezentei legi, precum si conventiilor internationale din domeniu la care România este parte.

Art. 2. - Obiectul prezentei legi îl constituie:

a) protejarea fondului piscicol;

b) activitătile de protectie a fondului piscicol natural si de pescuit, desfăsurate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunării", care se supun si reglementărlor specifice ale acesteia;

c) exploatarea durabilă a resurselor piscicole din bazi­nele piscicole naturale ale României;

d) aplicarea strategiei nationale în domeniu, a prevederi­lor conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte;

e) dezvoltarea pisciculturii si a celorlalte ramuri ale acvaculturii;

f) prevederile prezentei legi referitoare la fondul piscicol natural se aplică si icrelor depuse, larvelor si puietului ani­malelor acvatice.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, sunt considerate:

1. bazine piscicole naturale:

a) Dunărea teritoriala, Delta si lunca inundabila a Dunării;

b) Complexul lagunar Razelm-Sinoe si lacurile litorale;

c) pâraiele si râurile de munte, colinare, de ses si zonele lor inundabile;

d) băltile si lacurile naturale;

e) lacurile de acumulare cu zonele lor inundabile la viituri;

f) reteaua de canale magistrate din sistemele hidroame­liorative, de navigatie si hidroenergetice;

g) limita apelor teritoriale si zone economics exclusive a Mării Negre;

2. bazine piscicole amenajate:

a) helesteiele;

b) iazurile cu zonele lor inundabile;

c) păstrăvăriile;

d) vivierele flotabile;

e) statiile de reproducere artificială;

f) instalatiile pentru cresterea superintensivă.

Art. 4. - În sensul prezentei legi, termenii înscrisi mai jos au următorul înteles:

- acvacultură - ansamblu de procedee si tehnici având că scop reproducerea, ameliorarea si cresterea pestilor si a altor vietuitoare acvatice;

- administrator - persoană  juridică de interes public căreia statul îi încredintează administrarea fondului piscicol natural;

- amenajari piscicole - helesteiele, iazurile cu zonele lor inundabile, păstrăvăriile, instalatiile de viviere flotabile, statiile de reproducere artificială, alte instalatii destinate reproducerii si cresterii pestilor si a altor vietuitoare acvatice;

- autorizatie/licentă de pescuit/acvacultură - act emis de administrator, care atestă faptul că unei persoane fizice sau juridice i s-a atribuit dreptul de pescuit sau de practi­care a acvaculturii;

- atestat - act emis conform legii, care certifică faptul că o persoană  fizică este pescar profesionist sau piscicultor;

- bazine piscicole naturale - pâraiele si râurile de munte, colinare, de ses, în regim natural sau ameliorat, băltile si lacurile naturale, lacurile litorale, lacurile de acu­mulare si canalele magistrate sau de navigatie;


            - braconaj piscicol - infractiunea care constă în prac­ticarea ilegală a pescuitului în bazinele piscicole naturale;

- captura - cantitatea de peste si alte animate acva­tice pescuita într-un bazin acvatic, exprimata în kilograme sau în numar de exemplare;

- captura totală admisibilă (TAC) - cantitatea pescuită, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare, ce poate fi extrasă anual dintr-un stoc de peste fără a afecta capacitatea de refacere naturală a populatiilor de pesti sau alte organisme acvatice, a speciei sau speciilor pescuite;

- capacitate de pescuit - cantitatea de peste ce poate fi extrasă de o unitate de pescuit, cum ar fi un individ, o comunitate, o navă sau o flotă, care se presupune că poate activa fără a fi limitată captura;

- cota - parte a capturii totale admisibile, din fiecare specie sau grup de specii, ce se acorda anual persoanelor fizice si juridice autorizate sa desfasoare pescuit comercial;

- efectiv piscicol - totalitatea populatiilor de pesti, scoici, broaste si alte vietuitoare acvatice, existente în bazi­nele piscicole amenajate;

- efort de pescuit - numărul de unelte de pescuit, de un anume tip, ce activează în unitatea de timp, cum sunt numărul de traulări, numărul de cârlige instalate, numărul de năvoade sau numărul de lansări, într-o zi;

- exploatare durabilă - exploatarea diferitelor compo­nente biologice acvatice într-o manieră si la un nivel care să nu conducă, pe termen lung, la declinul uneia dintre componente, ca potentialul lor si al ecosistemelor să cores­pundă nevoilor si aspiratiilor generatiilor prezente si viitoare;

- ferma piscicolă - unitate functională de baza în pis­cicultură, determinate geografic, alcătuită din una sau mai multe amenajări piscicole;

- fond piscicol - totalitatea populatiilor de pesti, raci, scoici, broaste si a altor vietuitoare acvatice;

- fort piscicol - infractiunea care constă în sustrage­rea pestelui sau în practicarea ilegală a pescuitului, în amenajările piscicole;

- inspector piscicol - persoană  fizică autorizată de autoritatea publică centrală care răspunde de piscicultură să efectueze inspectii privind supravegherea respectării aplicarii legislatiei, în pescuit si acvacultura;

- inspectie piscicolă - vizita la bordul unei nave (ambarcatiuni) pentru a se verifica validitatea certificatelor si a documentelor specifice necesare pentru pescuit, a înregistrarii capturilor, a stării navei (ambarcatiunii), a unel­telor de pescuit, a echipamentelor si utilajelor de prelucrare si depozitare a capturilor, precum si pentru respectarea legalitatii specifice desfăsurării activitătii de acvacultură;

- jurnal de pescuit - registru de la bordul navelor sau ambarcatiunilor de pescuit, în care sunt înregistrate zilnic datele de efort de pescuit si capturile realizate, pe specii;

- nave de pescuit - orice nave care execute sau intentionează să execute o exploatare comercială a resur­selor acvatice vii, inclusiv navele transportuare, navele de prelucrare si orice altă navă implicate în astfel de operatiuni;

- navă de inspectie piscicolă - navă neangajată în pescuitul comercial, care este destinată controlului si supra­vegherii activitătii de pescuit;

- patrimoniu piscicol - totalitatea fondului piscicol din bazinele piscicole naturale, efectivul piscicol, amenajările piscicole, precum si constructiile cu instalatiile aferente;

- pester profesionist - persoană  fizică atestată con­form legii sa exercite pescuitul în stop comercial;

- piscicultor - persoană  fizică atestată să exercite lucrări în cadrul fermelor de acvacultură;

- pescar sportiv - persoană  fizică, care practică pescuitul recreativ/sportiv în baza unui permis;

- pescuit - capturarea pestelui si a altor vietuitoare acvatice în scop comercial, stiintific sau recreativ/sportiv, pe baza de autorizatie/licentă/permis de pescuit, în locuri, peri­oade si cu unelte prevăzute de lege;

- piscicultura - ramura a acvaculturii, care se ocupa cu tehnologii de crestere a pestelui si care implică diferite forme de interventie în procesul de reproductie, crestere, furajare, ameliorare si protectie a populatiilor pisciole;

- protectia fondului piscicol - ansamblul de masuri si reglementari prin care se asigură conservarea biodiversitatii si exploatarea ratională a fondului piscicol, în conditii de păstrare a echilibrului ecologic;

- pescar - persoană care desfăsoară o activitate de pescuit de pe mal, din apă, de pe o platformă fixă sau plutitoare, ambarcatiune sau vas;

- fisierul navelor de pescuit - registru în care sunt înregistrate toate navele si ambarcatiunile de pescuit, pe categoric, dimensiuni, putere a motorului, tipuri de activităti si tehnologii de pescuit, zone de pescuit, proprietari;

- specie introdusă - orice specie transportată si lan­sată intentionat sau accidental de om

 într-un mediu diferit de cel al prezentei sale naturale;

- sistem de monitorizare a navelor de pescuit (SMNP) ­sistem automatizat de transmitere în timp real catre com­pania natională autorizată a localizarii navelor, a capturilor realizate si a efortului de pescuit depus pentru realizarea acestora.

Art. 5. - Fondul piscicol din bazinele piscicole naturale, astfel cum sunt prevăzute la art. 3 pct. 1 si cum sunt defi­nite la art. 4, apartine domeniului public de interes national si local.

Art. 6. - Fondul piscicol din amenajările piscicole, pre­cum si amenajările piscicole, astfel cum sunt prevăzute la art. 3 pct. 2 si cum sunt definite la art. 4, pot apartine, dupe caz, domeniului public de interes national sau local ori domeniului privat.

Art. 7. - (1) Strategia în domeniul conservarii biodiver­sitătii din bazinele piscicole naturale este atributia autoritătii publice centrale de protectie a mediului.

(2) Strategia în domeniul protectiei fondului piscicol si pescuitului din bazinele piscicole naturale, precum si din bazinele piscicole amenajate, a acvaculturii si valorificării productiei, indiferent de forma de proprietate sau de admi­nistrare, se realizează de autoritatea publică centrală sau pentru agricultură si alimentatie împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de mediu.

(3) Anual autoritatea publică centrală pentru  agricultură, alimentatie si  silvicultură, precum si autoritatea publică centrală care raspunde de mediu vor sprijini din bugetul pro­priu realizarea obiectivelor si actiunilor prevăzute în strategie.

 

TITLUL II

Pescuitul în bazinele naturale si autorizarea pescuitului

CAPITOLUL I

Administrarea si exploatarea fondului piscicol

 

Art. 8. - (1) Pentru administrarea fondului piscicol din domeniul public de interes national, precum si din amenajările piscicole din domeniul public si privat al statului, exceptând apele de munte si zone administrate de Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, se înfiintează, conform legii, Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol, cu personalitate juridică.

(2) Statutul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Patrimoniul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se constituie din amenajările piscicole - constructiile cu instalatiile aferente, definite la art. 6.

Art. 10. - Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol functionează pe bază de gestiune econo­mică proprie prin autofinantare, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, având urmatoarele atributii:

a) aplică strategiile nationale din domeniul protejării fondului piscicol si gestionării exploatării durabile prin pes­cuit, a resurselor piscicole ce apartin fondului piscicol, pre­cum si dezvoltarea pisciculturii si a celorlalte ramuri ale acvaculturii;

b) elaboreaza metodologia de evaluare a fondului piscicol si de stabilire a cotelor anuale de pesti si o supune spre aprobare autoritătii publice centrale care se ocupă de piscicultură;

c) asigura exploatarea durabilă prin pescuitul comercial si pescuitul recreativ/sportiv, la nivelul cotelor admisibile, din fondul piscicol proprietate publică si privată a statului;

d) acorda licente/autorizatii de pescuit comercial, recrea­tiv/sportiv persoanelor fizice si juridice, în conditiile legii;

e) concesionează către persoanele fizice sau juridice fondul piscicol din domeniul public si privat al statului, în vederea exploatării si valorificării resurselor piscicole;

f) elaborează si propune spre aprobare autoritătii publice centrale pentru  agricultură  si alimentatie nivelul minim al redeventei si al tarifelor de acordare a licentelor si auto­rizatiilor de pescuit;

g) protejează, conserve si reface prin repopulări fondul piscicol din bazinele naturale;

h) elaboreaza norme si propune reglementari în confor­mitate cu atributiile ce derivă din obiectul de activitate si cu obligatiile asumate de România prin semnarea acorduri­lor si aderarea la organisme si conventii internationale în domeniu si le supune spre aprobare autoritătii publice care se ocupă de piscicultură;

i) organizează si desfăsoară activităti de inspectie pisci­colă privind respectarea prevederilor prezentei legi si a altor reglementări în vigoare;

j) organizează si coordonează activitătile de cercetare stiintifică în domeniul pescuitului si acvaculturii;

k) prestează servicii pentru terti;

l) desfăsoară activităti de pescuit, piscicultură, proce­sare, transport si comercializare a pestelui pentru bazinele piscicole naturale si amenajările piscicole care nu sunt con­cesionate.

Art. 11. - Veniturile Companiei Nationale de Administrate a Fondului Piscicol provin din:

a) tarife pentru atestarea, licentierea si autorizarea activitătilor de pescuit comercial, recreativ/sportiv si acvacul­tură, acordate persoanelor fizice sau juridice;

b) contravaloarea cotelor de pescuit stabilite în conditiile legii;

c) despagubiri, închirieri, prestări de servicii;

d) alte venituri din activităti economice proprii.

Art. 12. - (1) Reglementarile specifice privind concesio­narea catre agentii economici a suprafetelor de terenuri ocupate de amenajările piscicole din domeniul public si pri­vat al statului si concesionarea bazinelor naturale din domeniul public al statului se stabilesc de autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentatie si silvicultură si de autoritatea publică centrală de mediu.

(2) Detinătorii de active si cei care au contracte în derulare au drept de preemtiune la concesionare.

 

CAPITOLUL II

Dreptul de pescuit si autorizarea pescuitului

 

Art. 13. - (1) Dreptul de pescuit în bazinele piscicole naturale apartine statului si se exercită, exceptând apele de munte si ale zonei Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, prin Compania Natională de Administrate a Fondului Piscicol, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Atribuirea dreptului de pescuit persoanelor fizice si juridice se face prin autorizare de catre Compania Natională de Administrate a Fondului Piscicol.

(3) Exercitarea pescuitului se face în baza unui permis nominal eliberat de persoanele juridice autorizate.

Art. 14. - (1) Dreptul de pescuit în scop comercial al fondului piscicol natural din domeniul public se atribuie de administratorii statului în două moduri:

a) prin concesionare, pe baza de licitatie publică, societătilor comerciale, asociatiilor de pescari si altor forme de asociere; detinătorii de active si cei care au contracte în derulare au drept de preemtiune la concesionare;

b) prin eliberare de permis de pescuit individual pesca­rilor profesionisti în scopul exercitării pescuitului.

(2) Conditiile si criteriile de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilesc de autoritatea publică centrală pentru  agricultură, alimentatie si silvicultură.

(3) Dreptul de pescuit în scop recreativ/sportiv se atri­buie de administratorii statului, prin concesionare, asociatiilor de pescari sportivi si altor forme de asociere.

(4) Dreptul de pescuit în scop stiintific se atribuie de administratorii statului institutiilor si organizatiilor de cerce­tare.

(5) Conditiile de participare la licitatii în vederea obtine­rii dreptului de pescuit în scop comercial si a dreptului de organizare a pescuitului în scop recreativ/sportiv sunt stabi­lite, conform legislatiei în vigoare si prin reglementari spe­cifice, de autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentatie si silvicultură.

Art. 15. - Detinătorii de autorizatii de pescuit pot fi:

a) persoane juridice cu profil piscicol sau care au prevăzute în statut activităti piscicole;

b) institute, centre si statiuni de cercetare din domeniul piscicol;

c) asociatii care desfăsoară si activităti piscicole;

d) asociatii de pescari sportivi;

e) persoane fizice care au atestată calitatea de pescar profesionist.

Art. 16. - (1) Dreptul de pescuit obtinut în baza unei autorizatii piscicole se exercita prin permisul de pescuit.

(2) Permisul de pescuit este individual si netransmisibil.

(3) Persoanele juridice care au dobandit dreptul de pescuit în scop comercial prin concesionare eliberează per­mise de pescuit individual pescarilor profesionisti angajati sau membrilor asociatiei, în limita numărului stabilit de administratie.

(4) Permisul de pescuit individual nu dă dreptul titularu­lui la angajarea de personal ajutator pentru activitatea de pescuit.

(5) Modelul permisului de pescuit va fi stabilit prin ordin al ministrului autoritătii publice centrale pentru  agricultură  si alimentatie.


Art. 17. - (1) Licenta/autorizatia de pescuit se poate anula fără despăgubire dacă cel licentiat/atestat nu înde­plineste conditiile stabilite prin aceasta.

(2) În licenta/autorizatia de pescuit în scop comercial si în autorizatia de pescuit recreativ/sportiv se vor specifica conditiile de exercitare a pescuitului, metodele de pescuit, tipul si numărul uneltelor si ambarcatiunilor de pescuit, numărul pescarilor, cota de pescuit defalcate pe specii, precum si alte masuri pentru asigurarea exploatării durabile a fondului piscicol.

(3) Detinătorii unei autorizatii de pescuit sunt obligati sa marcheze zonele care fac obiectul acesteia, sub controlul administratorilor statului.

Art. 18. - (1) Pentru derivatiile naturale sau artificiale ale unui curs de ape, reprezentate de brate secundare, canale de irigatii sau tranzitare, autorizatia de pescuit revine titularului de autorizatie pentru cursul principal de spa.

(2) În cazul în care o apă în regim neamenajat îsi schimbă albia că urmare a unor evenimente naturale sau devieri artificiale beneficiarii autorizatiei de pescuit initiate sunt autorizati piscicol atât pentru nouă albie si vechea albie ramasă, cât si pentru luciul de apă ce eventual ar apărea că urmare a indiguirilor limitrofe efectuate.

(3) Marirea suprafetei unui luciu de apă în regim natural de scurgere că urmare a constructiei unei acumulari pe cuveta sa determine extinderea dreptului de pescuit asupra intregii suprafete. Dacă luciul de apă exploatat piscicol inundă malurile, posesorul autorizatiei de pescuit este îndreptătit să pescuiască în perimetrul inundat.

 

CAPITOLUL III

Exercitarea pescuitului

 

Art. 19. - Prin pescuit în scop comercial se întelege capturarea pestelui si a altor animate acvatice prin metode si cu unelte admise de lege, de catre personal autorizat, în conditiile prezentei legi.

Art. 20. - (1) Prin pescuit în scopuri stiintifice se întelege capturarea pestelui si a altor animate acvatice pentru studiul populatiilor, migratiilor si impactului factorilor antropici asupra fondului piscicol, reproducerea artificială în vederea refacerii prin repopulari a populatiilor vulnerabile si periclitate si pentru experimentarea de not metode si unelte de pescuit.

(2) Pescuitul în scopuri stiintifice se poate efectua în orice perioada a anului, inclusiv în perioadele de prohibitie, în orice loc, cu orice unelte sau metode de pescuit, în baza unei autorizatii speciale emise de autoritatea publică centrală pentru  agricultură, alimentatie si  silvicultură.

(3) în perioadele de prohibitie autorizatia specials se emite de autoritatea publică centrală pentru  agricultură, ali­mentatie si  silvicultură, cu avizul autoritătii publice centrale de mediu.

Art. 21. - (1) Prin pescuit în scop recreativ/sportiv se întelege pescuitul efectuat cu undită si cu lansetă, în scop de agrement/performantă, pe baza unui permis nominal eli­berat în conditiile prezentei legi, cu respectarea regulilor prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Pescuitul recreativ/sportiv se poate exercită si în amenajări piscicole si în lacuri de acumulare în care se practice piscicultură, în conditiile si pe baza regulilor stabi­lite de detinătorul său administratorul fondului piscicol din acele lacuri.

 

CAPITOLUL IV

Pază fondului piscicol

 

Art. 22. - Administratorii si beneficiarii dreptului de pescuit exercită cu personal specializat pază fondului piscicol si controlul activitătilor de pescuit si exploatare a acestuia, combaterea braconajului, furturilor, distrugerilor si degradarilor.

Art. 23. - Personalul de pază este dotat, în conditiile legii, cu armament si echipament corespunzator.

Art. 24. - Personalul de pază pe timpul exercitarii atributiilor de serviciu este asimilat personalului care înde­plineste o functie ce implică exercitiul autoritătii publice.

Art. 25. - Organizarea activitătii de pază la nivelul structurilor teritoriale proprii este reglementata prin statutul administratorilor.

Art. 26. - Unitatile de politie, Garda de coasta, Politia de frontieră si Jandarmeria, potrivit atributiilor ce le revin în temeiul legii, au obligatia de a sprijini actiunile de pază a fondului piscicol.

 

TITLUL III

Piscicultură

CAPITOLUL I

Organizarea activitătii de piscicultură

 

Art. 27. - Autoritatea publică centrală pentru  agricultură, alimentatie si  silvicultură  elaborează si aplică unitar strategia dezvoltării si politica economică a Guvernului în domeniul pisciculturii, din amenajările piscicole, indiferent de zone geografică, forma de proprietate si modul de exploa­tare.

Art. 28. - Concesionarea fondului piscicol din proprie­tatea publică sau private a statului se face de catre Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol, în conditiile legii.

Art. 29. - (1) Utilizarea amenajărilor piscicole pentru realizarea productiei de peste si alte animate acvatice, din domeniul public si privat al statului, este obligatorie pentru toti detinătorii.

(2) Schimbarea folosintelor piscicole sau dezafectarea amenajarilor piscicole se aprobă fundamentat de autoritatea publică centrală pentru  agricultură, alimentatie si  silvicultură, cu avizul autoritătii publice centrale de protectie a mediului.

Art. 30. - Autorizarea agentilor economică care desfăsoară activitate de piscicultură în amenajari piscicole, indiferent de forma de proprietate, se face conform prezentei legi de către autoritatea publică centrală pentru  agricultură, alimentatie si  silvicultură, prin directiile agricole.

Art. 31. - Autorizarea agentilor economici care desfăsoară activitate de piscicultură se face cu respectarea următoarelor conditii:

a) face dovada că este legal constituit si are în obiectul de activitate piscicultură;

b) face dovada că are în posesie sau în exploatare bazine amenajate pentru piscicultură;

c) face dovada că se încadrează în reglementările de protectie a mediului si a celor sanitar-veterinare.

Art. 32. - Controlul agentilor economică autorizati care desfăsoară activitate de piscicultură, indiferent de forma de proprietate, se exercită de către autoritatea publică centrală pentru  agricultură, alimentatie si  silvicultură, prin Directia pescuit, piscicultură si inspectie, în conformitate cu pre­zenta lege.


 

CAPITOLUL II

Dezvoltarea activitătii de piscicultură

 

Art. 33. - Autoritatea publică centrală pentru agricul­tură, alimentatie si silvicultură, împreună cu alte autorităti publice centrale, cu sprijinul prefectilor si al consiliilor judetene si locale, vor identifica, în baza unor studii de specialitate, terenurile apartinând proprietatii publice si pri­vate, care se pretează la realizarea de amenajari piscicole.

Art. 34. - Amenajările piscicole, indiferent de forma de proprietate, care prin degradare si-au pierdut total sau partial potentialul de productie, vor fi incluse de autoritatea publică centrală pentru  agricultură, alimeritatie si silvicultură, în conformitate cu legea, în categoria terenurilor în curs de ameliorare.

Art. 35. - Autoritatea publică centrală pentru  agricultură, alimentatie si silvicultură si autoritatea publică centrală de protectie a mediului vor lua masuri pentru introducerea în culture a unor specii valoroase de pesti, scop în care se vor realize amenajari piscicole specializate în reprodu­cerea si cresterea acestora (sturioni, păstrăv, lipan, lostrita, coregon, chefal, cambula, anghila).

Art. 36. - În scopul dezvoltarii acvaculturii autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentatie si silvicultură intreprinde masuri pentru stimularea realizării unor ame­najari specializate în reproducerea si cresterea broastelor, racilor, scoicilor si a altor vietuitoare acvatice.

 

TITLUL IV

Inspectia piscicolă

 

Art. 37. - (1) Urmărirea respectării prevederilor prezen­tei legi, precum si a celorlalte reglementari în domeniu se realizeaza de către autoritatea publică centrală pentru agri­cultura, alimentatie si  silvicultură si de autoritatea publică centrală de protectie a mediului, prin organisme de specia­litate.

(2) În scopul îndeplinirii atributiilor prevăzute la alin. (1) autoritatea publică centrală pentru  agricultură, alimentatie si  silvicultură înfiintează Inspectia Piscicolă ca organism de specialitate. Pentru monitorizarea capacitatii de pescuit national autoritatea publică centrală pentru  agricultură, ali­mentatie si silvicultură, în colaborare cu Inspectoratul Navigatiei Civile si cu Registrul Naval Român, infiintează Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a orga­nismelor de specialitate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 38. - În scopul îndeplinirii atributiilor de control personalul organismelor de specialitate are dreptul:

a) de acces la bazinele piscicole, pe ambarcatiuni, la uneltele de pescuit, la punctele de colectare si de livrare a pestelui, în fermele piscicole, pentru a constata modul cum sunt respectate reglementarile piscicole si cum sunt apli­cate măsurile de protectie a fondului piscicol si de comba­tere a furturilor si braconajului;

b) de control asupra lucrărilor, constructiilor si instalatiilor care au legatura cu pescuitul, cresterea pestelui si protectia fondului piscicol;

c) de control al datelor si documentelor în legătură cu pescuitul, originea si circulatia pestelui conform certificatului de origine si circulatie a produselor de origine animate;

d) de control a1 modului cum sunt respectate regle­mentările privind protectia fondului piscicol;

e) de a constata faptele care constituie contraventii si infractiuni în domeniul pescuitului si protectiei fondului pis­cicol, pisciculturii si circulatiei pestelui, icrelor, produselor din peste, altor vietuitoare acvatice (broaste, raci si scoici), precum si de a întocmi documentele potrivit legii;

f) de urmarire a realizării cotelor alocate, a înregistrarii capturilor, a marcării navelor si ambarcatiunilor si a imple­mentarii sistemului de supraveghere prin satelit;

g) de inspectie si control pe navele si ambarcatiunile de pescuit.

 

TITLUL V

Protectia fondului piscicol

 

Art. 39. - Protectia fondului piscicol se realizează prin prohibitia anuală a pescuitului, prin interdictia actiunilor care pot constitui contraventii si infractiuni la prezenta lege, pre­cum si prin orice alte masuri care sa asigure exploatarea durabilă a fondului piscicol si conservarea biodiversitatii.

Art. 40. - (1) Anual autoritatea publică centrală pentru  agricultură, alimentatie si  silvicultură  împreună cu autorita­tea publică centrală de protectie a mediului vor stabili, prin ordin comun, perioadele si zonele de prohibitie a pescuitu­lui. Ordinal se emite pentru toate speciile de pesti si ani­male acvatice si pentru toate zonele tarif, la începutul lunii aprilie, dar nu mai târziu de 15 aprilie, si este valabil până la aparitia ordinului de prohibitie din anul urmator.

(2) În scopul protectiei fondului piscicol pescuitul speci­ilor de pesti mentionate în anexa nr. 2 este interzis în peri­oadele si în zonele definite în aceasta. Prin ordinal de prohibitie se va specifica durata de prohibitie.

Art. 41. - (1) Autoritătile publice centrale care emit ordinal anual de prohibitie pot, în conditii hidroclimatice deosebite sau pe baza unor studii fundamentate, să modi­fice, prin ordin al ministrului, perioadele de prohibitie si speciile prohibite stabilite în anexele nr. 1 si 2, mentinand însă numeral total de zile.

(2) Pentru apele curgătoare care constituie frontieră de stat perioadele de prohibitie si regulile de pescuit se stabi­lesc în concordantă cu conventiile internationale încheiate cu celelalte state riverane.

Art. 42. - Pentru protectia fondului piscicol se interzice folosirea următoarelor unelte si metode de pescuit:

a) setci fixe, cu exceptia ohanelor, în zone litoralului marin;

b) setci si ave de orice tip, în Complexul Razelm-Sinoe, ghiolurile Belciuc-Erenciuc si lacurile litorale;

c) setci monofilment în toate apele;

d) pescuitul electric, cu exceptia celui practicat în stop stiintific;

e) oprirea, abaterea, răstocirea unei ape curgătoare sau scurgerea apei în parte sau în întregime;

f) pescuitul cu materiale explozive, precum si cu sub­stante toxice si narcotice de orice fel;

g) pescuitul cu unelte din plasă în râurile si lacurile naturale din zone de munte;

h) pescuitul cu momeli metalice si pesti artificiali în râurile populate cu lostrita;

i) pescuitul cu ostia, sulita, tepoaia, japca si orice alt fel de unelte intepatoare sau agătătoare.

Art. 43. - (1) Prin ordin comun al autoritătii publice centrale pentru agricultură, alimentatie si  silvicultură si al autoritătii publice centrale de protectie a mediului, în apele apartinând domeniului public si privet se pot institui zone de protectie piscicola, ce se delimiteaza în teren prin semne distincte.


(2) Zonele de protectie piscicolă pot fi:

a) de protectie a reproducerii, ce reprezintă locuri predi­lecte pentru depunerea icrelor si dezvoltarea puietului;

b) de protectie a diversitătii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic;

c) de protectie pentru iernarea pestelui.

(3) Instituirea zonelor de protectie se realizează la pro­punerea administratorilor statului.

(4) Prin ordin comun al autoritătii publice centrale pentru agricultură, alimentatie si  silvicultură si al autoritătii publice centrale de protectie a mediului, în zonele de protectie pis­cicolă, pentru o anumită perioadă, pot fi limitate sau inter­zise:

a) pescuitul anumitor specii de pesti si al altor orga­nisme acvatice;

b) lucrări care impiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plan­telor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;

c) lucrări în zona malurilor, precum si tăierea arborilor si arbustilor de pe mal;

d) admiterea în zona a ratelor si gastelor domestice.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin.

(4) activitătile prevăzute la lit. a)-c) nu pot fi limitate sau interzise în urmatoarele situatii:

a) când pescuitul se desfăsoară în scopuri stiintifice sau de cercetare;

b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

Art. 44. - (1) Autoritatea publică centrală de protectie a mediului si autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentatie si silvicultură, împreună cu administratorii statu­lui, încurajează si promovează programele de redresare a populatiilor unor specii valoroase sau periclitate, prin:

a) identificarea, amenajarea si protectia zonelor naturale de reproducere;

b) înfiintarea de pepiniere pentru producerea puietului de sturioni, pastrav, lipan, lostrita si alte specii cu valoare economică si stiintifică;

c) organizarea de centre pentru cresterea si înmultirea chefalului, cambulei, anghilei, scoicilor si racilor;

d) organizarea activitătii de monitoring asupra efectivelor piscicole din apele apartinând domeniului public si stabili­rea masurilor de refacere a populatiilor periclitate.

(2) în caz de necesitate administratorii statului au obligatia să ia măsuri pentru completarea fondului piscicol prin repopulări.

Art. 45. - (1) Autoritatea publică centrală de protectie a mediului, împreună cu autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentatie si silvicultură, va putea declara regi­uni de crutare anumite parti din Dunăre, râuri, pâraie, lacuri, canale, precum si zone de la tărmul Mării Negre, ce vor fi constatate că locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea si hrănirea puietului si adultilor speciilor de organisme acvatice, cu exceptia perimetrelor care intră în competenta Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, conform prevederilor legate.

(2) în apele declarate regiuni de crutare se interzic, pe toata perioada anului, orice gen de pescuit, inclusiv cu undită, precum si alte activităti cum sunt recoltarea vegetatiei, extragerea balastului, vânatul, cresterea anima­lelor, turismul.

(3) Administratorii au obligatia sa marcheze perimetrele regiunilor de crutare si să asigure pază sau controlul res­pectarii prevederilor legate.

Art. 46. - (1) În scopul protectiei fondului piscicol sunt supuse interdictiei urmatoarele actiuni si activităti:

a) mutarea, deteriorarea sau distrugerea semnelor indi­catoare de reglementare a pescuitului, amplasate în zona bazinelor piscicole;

b) recoltarea stufului, papurei, rogozului si a altor plante acvatice din bazinele piscicole, fără autorizarea proprietaru­lui sau beneficiarului de folosintă piscicolă;

c) circulatia cu ambarcatiuni cu motor în Delta Dunării si în Complexul de lacuri Razelm-Sinoe în afăra traseelor aprobăte de Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”. Se excepteaza circulatia pe căile navigabile si pe cele de acces la localitătile care nu au alte căi de comu­nicatie, precum si circulatia ambarcatiunilor autorizate în conditiile legii;

d) circulatia cu autovehicule si scoaterea materialului lemnos prin albiile apelor curgătoare din zona de munte, precum si circulatia cu ambarcatiuni cu motor în bazinele piscicole din zona de munte fără autorizatia autoritătii publice centrale care răspunde de  silvicultură;

e) închiderea cu garduri si prispe pescăresti sau cu alte unelte de pescuit de orice fel a gârlelor de legatură, a baltilor si terenurilor inundabile, dacă prin aceasta se impiedică accesul sau se pescuiesc pestii care migreaza în timpul viiturilor de apă sau în perioada de reproducere, precum si scurgerea libera a apelor o dată cu fondul piscicol din ele. Fac exceptie închiderile pescăresti si stuficole din Delta si Lunca Dunării, în perioadele de viituri, autorizate în conditiile si în locurile stabilite de autoritatea publică centrală de protectie a mediului si de Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”;

f) modificarea regimului de scurgere a apei în scopul practicării pescuitului, fără acordul administratorului;

g) distrugerea sau degradarea din culpă a trecătorilor pentru pesti, a pintenilor, a cascadelor, toplitelor si a altor instalatii si menajări cu scop piscicol;

h) înfiintarea de pepiniere si crescătorii piscicole fără avizul autoritătii publice centrale pentru  agricultură  si ali­mentatie;

i) distrugerea sau degradarea digurilor, barajelor si canalelor pescaresti, taluzurilor si malurilor înierbate, pre­cum si distrugerea, degradarea sau micsorarea zonelor de protectie a apelor;

j) asezarea uneltelor de pescuit fixe sau plutitoare în derive pe mai mult de două treimi din latimea râurilor, gârlelor sau canalelor;

k) reducerea din culpă a debitelor de ape în apele naturale, dacă prin aceasta se periclitează existenta fondu­lui piscicol;

l) deschiderea, închiderea sau obturarea canalelor si manipularea instalatiilor hidrotehnice de orice fel în alt mod decat cel stabilit prin normele tehnice;

m) pescuitul în zonele de protectie speciale pentru ier­narea pestelui;

n) folosirea cu orice titlu de navoade, voloace, setci, eve, prostovoale, verse, vintire, precum si alte tipuri de unelte de pescuit comercial de catre persoane fizice sau persoane juridice neautorizate, aruncarea sau depozitarea rumegusului, deseurilor menajere si zootehnice si a oricaror materii si materiale, produse si substante poluante pe malurile raurilor, pâraielor, lacurilor, baltilor si amenajarilor piscicole;

o) folosirea armelor de foc pentru capturarea delfinilor si pestilor;

p) accesul cu animate si mijloace de transport de orice fel pe diguri si în incintele amenajărilor piscicole;

r) pescuitul reproducatorilor în perioada de prohibitie si distrugerea icrelor acestora din zonele de reproducere naturals special marcate.


(2) Popularea sau aclimatizarea de specii ori de hibrizi not pentru fauna si flora acvatică a tarif este permisă numai cu avizul autoritătii publice centrale de protectie a mediului.

Art. 47. - (1) Dimensiunile minime ale speciilor de pesti si alte animate acvatice, admise la pescuit în bazi­nele piscicole naturale, si dimensiunile minime ale ochiului uneltelor de pescuit sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) în functie de rezultatele cercetarilor si de evolutia marimii stocurilor, anexa nr. 4 poate fi modificata prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice cen­trale pentru agricultură, alimentatie si silvicultură si a autoritătii publice centrale de protectie a mediului.

Art. 48. - Persoanele juridice sau fizice, care îsi desfăsoară activitatea în zone limitrofă bazinelor piscicole naturale, sunt obligate sa respecte reglementarile privind conservarea si protectia fondului piscicol.

Art. 49. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridice, care folosesc apele din domeniul public în alte scopuri decat cel piscicol, sunt obligate:

a) să echipeze prizele de apă cu instalatii care sa împiedice patrunderea pestelui;

b) să mentină în lacurile de acumulare niveluri de apă optime pentru iernarea si dezvoltarea normală a fondului piscicol, în conditiile regulamentelor de gospodărire a ape­lor, cu exceptia cazurilor de fortă majoră;

c) să amenajeze zone speciale de pescuit si zone pen­tru protejarea si salvarea fondului piscicol la golirea lacuri­lor de acumulare;

d) să asigure debitul minim de apă necesar în vederea dezvoltarii normale a fondului piscicol în aval de lacurile de acumulare.

(2) Autoritatea publică centrală de protectie a mediului, prin organismul sau specializat, va stabili conditiile tehnice de indeplinire a obligatiilor prevăzute la alin. (1) si va urmări respectarea lor.

Art. 50. - Autoritatea publică centrală de protectie a mediului si autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentatie si silvicultură, împreună cu unitatile de cerce­tare-proiectare de profit si institutiile de învătământ superior de specialitate, precum si Compania Natională de Administrate a Fondului Piscicol, sub coordonarea Academiei Române, vor efectua studii pentru evaluarea stocurilor existente si a conditiilor ce influentează marimea acestora, pe baza cărora sa fie adoptate masurile nece­sare pentru protectie si să stabilească capturile totale admisibile (TAC) ale speciilor de organisme acvatice cu valoare economică si/sau stiintifică ale caror populatii au atins niveluri critice sau sunt în pericol de disparitie.

Art. 51. - Administratorii si beneficiarii bazinelor pisci­cole ale statului au obligatia:

a) o să execute lucrări curente de întretinere a canalelor, gârlelor, altor surse de alimentare cu apă si a zonelor de pescuit;

b) să execute lucrari de amenajare si constructii speci­fice pentru protectia fondului piscicol din apele apartinând domeniului public.

Art. 52. - (1) Avizarea construirii unor noi baraje sau centrale hidroelectrice va fi conditionată de existenta studi­ilor privind asigurarea debitelor minime permanente pe râuri, în aval de acestea, necesare vietii, migrarii si repro­ducerii speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice.

(2) Barajele construite pe râuri vor fi echipate cu instalatii care să permită migrates pestilor, fiat prizele de captare, cu dispozitive care sa impiedice aspirates pestilor si a altor vietuitoare acvatice, dace pe baza studiilor ce se vor efectua acestea se impun.

(3) Barajele si centralele hidroelectrice not vor fi echi­pate cu astfel de instalatii, iar cele care urmează să se construiască pe Dunăre vor fi prevăzute cu instalatii speci­ale care să permită migrarea sturionilor si scrumbiei de Dunăre spre zonele de reproducere în cazul în care din studiile realizate rezultă că echiparea barajului cu trecatori este ineficientă, cu avizul autoritătii publice centrale pentru agricultură, alimentatie si silvicultură si al autoritătii publice centrale de protectie a mediului, detinătorul cu orice titlu al barajului va realiza amenajări piscicole pentru produce­rea puietului din speciile afectate, amplasate în apropierea lacului de acumulare. Detinătorul cu orice titlu al barajului este obligat să predea dupe receptionare, pentru exploa­tare, Companiei Nationale de Administrate a Fondului Piscicol, instalatiile sau amenajările piscicole, fară recupera­rea valorii de investitie aferente acestora. Procedure de avizare si de receptie a lucrărilor privind instalatiile speciale va fi elaborate, în conformitate cu prevederile legate, de către autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentatie si silvicultură, cu avizul autoritătii publice centrale de protectie a mediului, în termen de 60 de zile de la data publicării pre­zentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Pescuitul este interzis în aval de baraje pe o dis­tanta, măsurată de la bazinul de linistire, de 100 m pentru apele din zona montană, de 300 m pentru apele curgătoare din zona colinară si de 500 m pentru apele curgatoare din zone de ses. Pentru apele de frontieră restrictiile de pescuit în zone barajelor se stabilesc prin conventii si acorduri internationale.

 

TITLUL VI

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 53. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupe caz, raspunderea disciplinara, contraventională, penală, materială sau civilă.

Art. 54. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 400.000 lei la 800.000 lei urmatoarele fapte savârsite de persoane fizice:

a) pescuitul recreativ/sportiv al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, exercitat fată permis sau autorizatie în cursuri de ape curgătoare sau stătătoare, canale artificiale, Delta Dunării, lacuri naturale sau de acu­mulare, ape maritime interioare si în mares teritorială;

b) pescuitul recreativ/sportiv al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, care se exercita în ape curgătoare, stătătoare, canale artificiale, Delta Dunării, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare si în mares teritorială sau în zone din acestea, în care pescuitul este interzis;

c) refuzul de a prezenta, la cererea persoanelor impu­terncite să constate contraventiile, permisul sau autorizatia de pescuit.

Art. 55. - Constituie contraventie si se sanctioneaze cu amendă de la 800.000 lei la 1.500.000 lei urmatoarele fapte săvârsite de persoane fizice:

a)      pescuitul recreativ în timpul noptii;

b) prinderea salmonidelor cu mans;

c) pescuitul cu momeli metalice si cu pesti artificiali în râurile populate cu lostrita;

d) pescuitul recreativ/sportiv de către o singură per­soană în timpul unei zile de la răsăritul si până la apusul soarelui:

- mai mutt de 10 bucăti, în total, din speciile de pastrav, lipan si coregon în apele de munte cu salmonide;


- mai molt de 5 kg de peste, cu exceptia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a carui greutate depaseste 5 kg, în apele domeniului public;

e) pescuitul cu momeli naturale în apele de munte ce ofera conditii de vista salmonidelor nominalizate de autori­tatea publică centrală de protectie a mediului;

f) retinerea de catre pescarii amatori a pestelui si a altor vietuitoare acvatice pescuite sub dimensiunile miriime prevăzute de lege;

g) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă  a semnelor indicatoare asezate în raza amenajarilor piscicole. Art. 56. - Constituie contraventie si se sanctionează  cu

amendă  de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei urmatoarele fapte săvârsite  de persoane fizice:

a) pescuitul lostritei fără autorizatie specială eliberată de autoritatea publică centrală care raspunde de  silvicultură;

b) asezarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din latimea raurilor sau a canalelor;

c) pescuitul cu siruri de muste artificiale în apele sal­monicole;

d) extragerea ghetii naturale din perimetrul zonelor de protectie a faunei piscicole;

e) circulatia cu ambarcatiuni cu motor în apele din Delta Dunării, în afără traseelor aprobăte de autoritatea publică centrală de protectie a mediului;

f) utilizarea la pescuit a setcilor si avelor de orice fel în Complexul lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc­Erenciuc si în lacurile litorale;

g) folosirea armelor de foc pentru pescuitul delfinilor si al pestilor.

Art. 57. - Constituie contraventie si se sanctionează  cu amendă  de la 1.200.000 lei la 1.400.000 lei urmatoarele fapte săvârsite  de persoane fizice:

a) pescuitul recreativ si sportiv al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, exercitat în amenajari piscicole, altele decat cele autorizate în acest scop;

b) prinderea pestelui cu unelte de pescuit din plasă sau cu pripoane în apele de munte;

c) pescuirea oricaror specii de peste, crustacee, moluste sau alte vietuitoare acvatice, în perioadele si în zonele de prohibitie.

Art. 58. - Constituie contraventie si se sanctionează  cu amendă  de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei urmatoarele fapte săvârsite  de persoane fizice:

a) oprirea, abaterea, răstocirea unei ape curgătoare sau scurgerea apei, în parte sau în intregime, fără acordul pro­prietarului sau detinatorului folosintei piscicole;

b) introducerea de specii, rase sau hibrizi de pesti, altele decât cele existente în apele curgătoare, stătătoare si în amenajările piscicole, fără avizul autoritătii publice centrale de protectie a mediului;

c) neluarea măsurilor pentru prevenirea, combaterea si stoparea extinderii epizootiilor, precum si pentru nedeclara­rea aparitiei acestora organelor de specialitate;

d) vânzarea puietului de peste în alte scopuri decât repopularea;

e) executărea lucrarilor de foraje hidrogeologic2 în amenajările piscicole fără autorizatia proprietarului sau a titula­rului dreptului de folosinta piscicola;

f) aruncarea gunoaielor, a rumegusului de lemn, a res­turilor menajere si a oricaror alte materiale în albiile sau pe malurile cursurilor de ape curgatoare, în albiile sau pe malurile apelor stătătoare, ale canalelor artificiale, lacurilor naturale si de acumulare, apelor maritime interioare si pe tărmul Măriiteritoriale, precum si în perimetrul amenajarilor piscicole.

Art. 59. - Constituie contraventie si se sanctionează  cu amendă  de la 8.000.000 lei la 16.000.000 lei urmatoarele fapte săvârsite de persoane fizice:

a) neanuntarea organelor de specialitate împuternicite în acest scop despre primirea la centrele de colectare a unor cantitati de peste sub dimensiunile minime, în procente mai mari decât cele prevăzute de lege;

b) pescuitul comercial al pestelui si al altor vietuitoar acvatice sub dimensiunile minime, în procente mai mar decat cele prevăzute de lege;

c) refuzul de a permite accesul la controlul în barci salupe si alte ambarcatiuni, în autovehicule, în unitatile d productie si în perimetrul bazinelor piscicole exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial al personalului de specialitate împuternicit în acest scop.

Art. 60. - Constituie contraventie si se sanctionează  cu amendă  de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei urmatoarele fapte săvârsite de persoane fizice:

a) distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor si canalelor, a taluzurilor si malurilor, a instalatiilor hidrotehnice aferente amenajarilor piscicole;

b) distrugerea sau degradarea din culpă a trecatoarelor pentru pesti, a toplitelor si a cascadelor podite;

c) reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se pericliteaza existenta faunei piscicole;

d) distrugerea, degradarea sau micsorarea din culpă zonelor de protectie perimetrala a amenajarilor piscicole;

e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care impiedica intrarea pestilor în sistemele de alimentare cu apă, irigatii, precum si în instalatiile hidroenergetice;

f) neluarea, maăsurilor pentru curatarea zonelor de pescuit si pentru protejarea si salvarea fondului piscicol la constructia sau golirea lacurilor de acumulare;

g) neasigurarea debitului de apă necesar în vedere dezvoltării normale a faunei piscicole în aval de o lucrar de barare.

Art. 61. -  Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă  penală de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei urmatoarele fapte:

a) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu material explozive, pescuitul cu substante toxice si narcotice de orice fel, pescuitul cu ostia, cu japca si cu orice alte unelet întepătoare si agătătoare;

b) pescuitul prin orice metode al reproducatorilor în perioada de prohibitie si distrugerea icrelor embrionate de peste în zonele de reproducere naturală;

c) pescuitul sturionilor si a lostritei, sub dimensiunile legale, în alte scopuri decât pentru repopulare;

d) reducerea debitului si a volumului de apă în amenajările piscicole si pe cursurile de apă, în scop de braconaj;

e) pescuitul cu navoade, voloace, crasnice, setci, ave, prostovoale, varse, vintire sau cu alte unelte de pescuit industrial, fără autorizatie sau permis de pescuit;

f) pescuitul comercial pe cursul unei ape curgatoare în zona de 200 metri în aval de baraj;

g) pescuitul comercial cu unelte de pescuit având ochiurile sub dimensiunile minime prevăzute de lege;

h) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu gar­duri pescăresti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor si a garlelor de legatură cu lacurile, băltile sau terenurile inundabile;

i) procurarea, transportul si comercializarea ilegală a pestelui, icrelor si produselor din pesteră

j) furtul de peste prin orice mijloace si metode, din amenajările piscicole.


Art. 62. - Faptele prevăzute la art. 61 lit. a)-e), dacă sunt săvârsite  în perioada de prohibitie, în timpul noptii sau de două sau mai multe persoane împreună ori de o persoană  având asupra sa o arma de foc sau substante chi­mice periculoase, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani. Procurarea, transportul si comercializarea sturionilor, lostritei si icrelor negre, fără documente legate, constituie fapta agravantă si se pedepseste cu închisoare de la 5 la 7 ani.

Art. 63. - Când infractiunile prevăzute la art. 61 si 62 sunt săvârsite  de persoane cu atributii de constatare a infractiunilor si contraventiilor, pedepsele se majoreaza cu 2 ani.

Art. 64. - Orice hotărâre judecătorească care pronuntă o condamnare pentru infractiune în materie de pescuit poate exclude autorul infractiunii din asociatiile de pescuit pe o durată ce nu poate fi mai mică de un an si mai mare de 3 ani.

Art. 65. - (1) Cuantumul amenzilor contraventionale se indexeaza periodic, prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.

(2) Impotriva procesului-verbal de constatare a contra­ventiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecatoria în a cărei rază teritorială a fost săvârsită fapta.

Art. 66. - Cuanaumul despagubirilor datorate pentru pagube cauzate fondului piscicol prin fapte ce constituie infractiuni se stabileste de experti, se hotărăstere de instantele judecatoresti si revine persoanei juridice care gestioneaza patrimoniul piscicol apartinând domeniului public sau amenajarii piscicole în cazul contraventiilor prevăzute la art. 58 despăgubirile datorate pentru pagubele cauzate fondului piscicol se vor calcula în functie de pretul mediu de piata multiplicat de 5 ori pentru aceleasi specii de pesti si alte vietuitoare acvatice sau pentru acelasi fel de bunuri în situatia în care contraventiile s-au produs în perioada de prohibitie sau în perimetrul rezervatiilor, al pepinierelor si crescătoriilor piscicole, pretul pestilor si al altor vietuitoare acvatice, luat în calcul la stabilirea despagubirii, va fi dublu fată de pretul zilei pe piata din zona în care s-a săvârsit fapta.

Art. 67. - (1) Sunt supuse confiscării uneltele si ambarcatiunile de pescuit, animalele, mijloacele de trans­port, armele de foc si orice alte bunuri care au fost folosite la săvârsirea faptei.

(2) Bunurile rezultate din săvârsirea contraventiei, constând în peste, icre, alte vietuitoare si produse acvatice, sunt, de asemenea, supuse confiscării.

(3) În cazurile de confiscate a bunurilor prevăzute la alin. (1) si (2) organele de constatare dispun, prin procesul­verbal încheiat, valorificarea lor în conditiile legii, contra­valoarea făcându-se venit la bugetul de stet.

Art. 68. - Constatarea faptelor ce constituie contraventii si infractiuni la prezenta lege se face, în afără de organele de cercetare penală, de personalul cu drept de control si imputernicitii autoritătii publice centrale.

Art. 69. - Dispozitiile prezentei legi se întregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctio­narea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.

 

TITLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 70. - Din veniturile Companiei Nationale de Administrate a Fondului Piscicol se poate aloca o cotă de până la: 16% pentru finantarea unor activităti de cercetare si studii aplicative.

Art. 71. - în exercitarea atributiilor de serviciu privind pază fondului piscicol, constatarea contraventiilor si a infractiunilor piscicole, personalul imputernicit cu drept de control, al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, este asimiliat personalului care îndeplineste functii ce implica exercitiul autoritătii publice.

Art. 72. - Unitatile de politie, Garda de coastă, Politia de frontieră si Jandarmeria vor sprijini persoanele juridice cu activitate în domeniul piscicol, personalul imputernicit cu drept de control al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol si al altor unitati cu activitate în domeniul piscicol, în organizarea si desfasurarea actiunilor de preve­nire si combatere a fenomenului infractional si contraventional din domeniul protectiei fondului piscicol, pescuit, piscicultură, transportul si comercializarea pestelui.

Art. 73. - (1) Terenurile ocupate de ape, din domeniul public si privat, sunt scutite de taxe si impozite.

(2) Pentru cladirile amplasate pe terenurile mentionate la alin. (1) se achita taxele si impozitele prevăzute de lege.

Art. 74. - (1) Contractele încheiate pentru exploatarea piscicola a apelor din domeniul public si privat al statului se renegociază cu nouă autoritate o dată cu intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Noile contracte se vor incheia cu respectarea preve­derilor prezentei legi.

Art. 75. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 76. - Persoanele fizice cu domiciliul stabil în loca­litatile din Rezervatia Biosferei “Delta Dunării” au dreptul de a pescui cu unelte proprii pentru consumul familial, fără plata vreunei taxe asupra produsului obtinut, cu respecta­rea prevederilor prezentei legi. Consumul mediu pe zi pen­tru o familie se considers de 3 kg.

Art. 77. - (1) Autoritatea publică centrală pentru agri­cultura, alimentatie si  silvicultură  si autoritatea publică centrală de protectie a mediului emit reglementari si instructiuni în domeniul pescuitului, pisciculturii si protectiei faunei pis­cicole, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Autoritatea publică centrală pentru agricultura, ali­mentatie si  silvicultură  intreprinde măsuri de stimulate a înfiintării si recunoasterii organizatiilor profesionale si inter­profesionale, constituite la libera lor initiative, în scopul realizării unui pescuit rational si al îmbunătătirii conditiilor de procesare si comercializare a pestelui si produselor din peste si a calitătii acestora.

Art. 78. - Autoritătile publice centrale pentru agricultură, alimentatie si silvicultură si de protectie a mediului prezintă anual Guvernului, în comun, un report asupra situatiei pes­cuitului si protectiei faunei piscicole.

Art. 79. - La data intrării în vigoare a prezentei legi administratorii fondului piscicol natural sunt:

a) Regia Natională a Padurilor - pentru fondul piscicol din apele de munte; ­

b) Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” ­pentru apele de pe teritoriul rezervatiei;

c) Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol - pentru celelalte ape apartinând domeniului public si, privet al statului;

d) consiliile locale.

Art. 80. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentatie si silvicultură va elabora si va regle­menta, prin ordin al ministrului, pescuitul comercial în apele Mării Negre.


Art. 81. - Legea nr. 12/1974 privind piscicultura si pes­cuitul, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 106 din 30 iulie 1974, Hotărârea Guvernului nr. 971/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de pes­cuit si de protectie a fondului piscicol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 10 ianua­rie 1995, sintagma aflate în afara cursurilor de ape din cuprinsul alin. (5) al art. 3, sintagma sau amenajate din cuprinsul alin. (3) al art. 5, precum si sintagma piscicultură, pescuit din cuprinsul alin. (1) al art. 33 din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 19 aprilie 2001.

Nr. 192.

 

ANEXA Nr. 1

 

PERIOADELE, DURATELE SI ZONELE DE PROHIBITIE A PESCUITULUI

 

Pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice este prohibit, dupe cum urmeaza:

1. în apele colinare, de ses si ale Dunării cu delta sa, 60 de zile consecutive în perioada de la 1 aprilie până la 30 iunie;

2. în Complexul Razelm-Sinoe, ghiolurile Belciuc, Erenciuc si lacurile litorale în perioada de la 1 aprilie până la 30 iunie;

3. în stufăriile din Complexul Razelm-Sinoe si în fata acestora pe o distanta de 50 de metri spre larg, precum si în lacul Zmeeica, în tot cursul anului;

4. în Dunare, în fată gârlelor, canalelor si privalelor de alimentare a băltilor, pe o distantă de câte 500 de metri de ambele părti ale gurilor de vărsare, precum si în interio­rul acestora, în perioada de la 15 martie până la 15 iunie;

5. la gura de vărsare în Dunare a râurilor Siret, Ialomita, Arges, Olt si Jiu, pe o distantă de 1 km de ambele părti ale gurilor si pe cursul acestor râuri pe o dis­tantă de 10 km de la confluenta, în perioada de la 1 mar­tie până la 1 iulie;

6. în fata gurii Dunării - Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, în perioada de la 1 aprilie până la 31 iulie; în aval de Ciotic, pe baza cercetarilor ce se vor efectua, Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” va stabili anual zonele de prohibitie a pescuitului cu taliene;

7. cu navoadele de orice tip în Delta si lunca inundabilă a Dunării, în perioada de la 15 aprilie până la 15 septem­brie, iar în Complexul Razelm-Sinoe si ghiolurile Belciuc si Erenciuc în perioada de la 1 aprilie până la 1 octombrie;

8. în apele de munte, diferentiat pe zonele geografice, pentru pastravul indigen, fantânel si coregon, în perioada de la 15 septembrie până la 30 aprilie, fiat pentru păstravul curcubeu, lipan si lostrita, în perioada de la 1 ianuarie până la 31 mai;

9. pescuitul recreativ pe cursul unei ape curgatoare pe o distanta de 60 metri în aval si pe cursul unei salbe de iazuri, atat pe o distantă de 60 metri în amonte de primul iaz si 50 metri în aval de ultimul iaz în salbă, cât si pe tronsoanele de canal sau pe cursurile de ape dintre iazuri;

10. pescuitul comercial pe cursul unei ape curgatoare în zone de 200 metri în aval de baraj.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGLEMENTAREA

pescuitului anumitor specii de pesti

 

Se interzice pescuitul anumitor specii de pesti, după cum urmează:

1. sturionilor si al scrumbiei, în tot cursul anului în fate gurilor de varsare a Dunării în Marea Neagră, pe o adâncime de 5 km în largul mării si pe un coridor lat de 2 km, socotit câte 1 km de o parte si de alta a axului bratelor Sfântu Gheorghe si Sulina în fata bratului Chilia lătimea coridorului interzis este de 1 km spre sud de axul bratului, fiat spre nord până la limita apelor teritoriale Române;

2. sturionilor, în tot cursul anului, cu carmace si carmacute în senalul Dunării, inclusiv bratele sale, aflat în zone litorală, în perioada de la 15 februarie până la 15 mai, cu carmace si ohane;

3. sturionilor, în urmatoarele perioade:

a) în sectorul de la Marea Neagră până la gura Prutului, în perioada de la 15 martie până la 15 aprilie;


b) în sectorul de la gura Prutului până la gura Timocului, în perioada de la 15 aprilie până la 15 mai;

c) în sectorul de la gura Timocului până la barajul Portite de Fier II în perioadele stabilite de comun acord cu partea iugoslavă, cuprinse intre 15 mai până la 30 iunie;

4. scrumbiei de Dunăre, în perioadele si zonele următoare:

a) în sectorul de la Marea Neagră până la Ceatalul Ismail, 5 zile consecutive, în perioada de la 15 martie până la 1 mai;

b) în sectorul Ceatalul Ismail - Vadu Oii, 20 de zile con­secutive, în perioada de la 1 aprilie până la 15 mai;

c) în sectorul de la Vadu Oii până la gura Timocului, 30 de zile consecutive, în perioada de 17 aprilie papa la 1 iulie;

5. lostritei - fără autorizatie specială;

6. sturionilor, sub dimensiunea legală, în alte scopuri decât repopularea;

7. stiucii, 40 de zile consecutive, diferentiat pe zone stabilite prin ordinul de prohibitie anuală a pescuitului;

8. salmonidelor cu momeli naturale;

9. în Marea Neagră, pescuitul cu setci si paragate de calcan, în perioada februarie-mai.

10. Pe baza cercetărilor de specialitate se vor stabili anual perioade de interzicere a pescuitului rechinului.

 

ANEXA Nr. 3

 

CONDITIILE

care trebuie îndeplinite pentru practicarea pescuitului recreativ în apele apartinând domeniului public

 

1. Pescuitul recreativ este permis numai în cursul zilei, de la răsăritul si până la apusul soarelui, cu respectarea următoarelor reguli:

a) în apele curgătoare si stătătoare din zona montană, numai cu o singură undită cu cel mult 2 carlige sau cu o lansetă;

b) în apele din zona colinara si de ses, pe tot cursul Dunării si pe bratele sale, în Delta Dunării, cu cel mult 2 undite sau 2 lansete cu cate două carlige fiecare;

c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu cel mult 2 undite, 2 lansete sau 2 taparine, cu cute 10 carlige fiecare.

2. Pescuitul recreativ se practica de pe mal în Dunărea teritorială de la Bazias până la vărsarea ei în mare, în Delta si în lunca inundabilă a Dunării, în râurile de munte, colinare si de ses cu zonele lor inundabile, în reteaua de canale din sistemele hidroameliorative, de navigatie si hidroenergetice în amenajările piscicole destinate acestui scop, în bălti, lacuri naturale, lacuri de acumulare, lacuri litorale si în zona economică exclusivă a Mării Negre pes­cuitul recreativ se practică de pe mal si din barca. în timpul iernii pescuitul recreativ se poate practica si de pe gheata, cu exceptia zonelor de protectie specials a iernarii pestelui.

3. La pescuitul recreativ se folosesc momeli naturale si artificiale, iar pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale.

4. în timpul unei zile de pescuit recreativ, în apele din zona colinară si de ses, în reteaua de canale din sistemele hidroameliorative, de navigatie si hidroenergetice, Dunărea cu lunca sa inundabila, Delta Dunării si Marea Neagră se pot pescui cel mult 5 kg de peste sau numai un singur peste, dacă greutatea lui depaseste 5 kg în apele de munte cu salmonide se pot pescui de catre un pescar cel mult 10 bucati în total, din speciile: pastrav indigen, pastrav curcubeu, fantanel, lipan si coregon.

 

ANEXA Nr. 4

 

DIMENSIUNILE

minime ale pestilor si ale altor vietuitoare acvatice care pot fi pescuite si dimensiunile minime ale ochiurilor uneltelor de pescuit

 

            1. Dimensiunile minime, în centimetri, ale pestilor si        ale altor vietuitoare acvatice, care pot fi pescuite în apele de suprafata din România, inclusiv în Marea Neagră, sunt următoarele:       

            1.1 avat (Aspius aspius)            30

            1.2 aterina (Atherina mochon)   7

            1.3 babusca (Rutilus rutilus)      15

            1.4 batca (Blicca bjoerkna)       15

            1.5 biban (Perca fluviatilis)        12

            1.6 crap (Cyprinus carpio)        35

            1.7 caras (Carassius auratus)    15

            1.8 caracuda (Carassius carassius)        17

            1.9 cosac (Abramis sp.)            25

            1.10 clean (Leuciscus cephalus)            25

            1.11 cega (Acipenser ruthenus) 45

            1.12 coregon (Coregonus sp.) 22

            1.13 calcan (Scophthalmus maeoticus)  40

            1.14 cambula (Pleuronectes, Platichthys flesus)  20

            1.15 chefal (Mugil sp.)  25

            1.16 fusar (Aspro streber)        12

            1.17 gingirica (Clupeonela cultiventris)   7

            1.18 hamsie (Engraulis encrasicholus)    7

            1.19 lin (Tinca tinca)     25

            1.20 lipan (Thymallus thymallus)            25

            1.21 lostrita (Hucho hucho)       65

            1.22 morunas (Vimba vimba)    25

            1.23 mreana (Barbus barbus)    27

            1.24 morun (Huso huso)           170

            1.25 nisetru (Acipenser guldenstaedti)   140

            1.26 oblete (Alburnus alburnus)            12

            1.27 platica (Abramis brama)    25

            1.28 pastrav (Salmo sp.)           20

            1.29 pastruga (Acipenser stellatus)        100

            1.30 rosioara (Scardinius erythrophthalmus)      15

            1.31 rizeafca (Alosa caspio)      15

            1.32 sabita (Pelecus cultratus)   20

            1.33 rechin (Squalus acanthias) 100

            1.34 scobar (Chondrostoma)    20

            1.35 somn (Silurus glanis)         50

            1.36 scrumbie de Dunare (Alosa pontica)          22

            1.37 scrumbie albastra (Alosa maeotica)           23

            1.38 stavrid (Trachurus mediteraneus)   12


            1.39 salau (Stizostedion sp.)     40

            1.40 stiuca (Esox lucius)           40

            1.41 sip (Acipenser sturio)        110

            1.42 sprot (Spratus spratus)      7

            1.43 vaduvita (Leuciscus idus)  30

            1.44 vita (Acipenser nudiventris)           100

            1.45 raci (Astacus sp.)  9

            1.46 scoica de rau (Unio pictorum)       8

            1.47 broaste (Rana sp.)            30g/buc.

 

Mărimea pestelui stabilită pentru pescuit este determi­nată prin măsurarea distantei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.

2. Speciile de pesti care nu sunt prevăzute la pct. 1 sunt libere la pescuit la orice dimensiune.

3. Puietul si pestele pescuit sub dimensiunea minimă din speciile stabilite la pct. 1. vor fi deversate în mod obli­gatoriu în apă, în stare vie.

4. La pescuitul comercial efectuat în toate băltile din Delta si lunca inundabilă a Dunării, Complexul Razelm­Sinoe, lacurile litorale, băltile si lacurile de acumulare, pen­tru toate uneltele admise la pescuit se permite un procent de pesti sub dimensiunile minime de cel mult 10% socotit la numărul de bucati.

5. La pescuitul cu vintire si taliene de baltă se admite un procent de pesti sub dimensiunile minime de cel mult 2% socotit la numărul de bucăti.

6. La pescuitul marin se admite un procent de pesti sub dimensiunile legate din totalul cantitatii pescuite de 5% pentru scrumbie de Dunare si de 20% pentru chefal, sta­vrid si scrumbie albastra.

7. Dimensiunile minime ale ochiurilor la uneltele de pes­cuit sunt urmatoarele:

a) 2,4 cm la Dunare, balti, lacuri, râuri colinare si de ses si în Delta Dunării;

b) 4,0 cm în Complexul Razelm-Sinoe, în ghiolurile si baltile din delta si în lacurile litorale;

c) pescuitul activ (traul):

   - sprot 2a - 0,7 cm;

   - hamsie 2a - 0,10 cm;

   - stavrid 2a - 0,12 cm;

-pescuitul stationar (unelte pasive):

    - la talian 2a - 0,8 cm;

    - la setca 2a - 0,100 cm.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2001.

Nr. 254.

 

ACTE ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECLARATIE-APEL

a Senatului României cu privire la grupul Ilascu

 

Se împlinesc anul acesta 9 ani de când, în văzul lumii întregi, se perpetuează un abuz flagrant si sfidator împo­triva drepturilor fundamentale ale omului, victimele lui fiind patru cetăteni ai Republicii Moldova: Ilie Ilascu, Andrei Ivantoc, Alexandru Lesco si Tudor Petrov Popa.

Cazul grupului Ilie Ilascu este bine cunoscut de comuni­tatea internationale. Un tribunal ilegitim din “autoproclamata republică moldovenească nistreană” a condamnat la moarte si la alte pedepse grele, la 9 decembrie 1993, fără drept de recurs, în urma unui proces neechitabil, de-a lungul căruia nu s-a respectat prezumtia de nevinovatie si în care au fost administrate probe prefabricate pentru sustinerea acuzatiitor, un grup de patrioti din Republică Moldova, arestati în iunie 1992 pentru “delictul” de a fi luptat pentru independenta si integritatea tării lor - Republică Moldova, stat independent din 1991. În fapt Ilascu si tovarăsii săi de detentie sunt detinuti politici ai autoritătilor separatiste de la Tiraspol, un regim ilegal, implantat pe teritoriul unui stat suveran membru al O.N.U., Republica Moldova, prin înfiintarea unei „republici" secesioniste, nerecunoscută de nici un stat din lume, de nici un organism international si pe al carui teritoriu continua să stationeze trupe straine ce au facut parte din fosta Armata a XIV-a a Federatiei Ruse, în pofida tuturor acordurilor intemationale exprese vizând retragerea acestora. În ciuda Deciziei Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova din 3 februarie 1994, care a pronuntat sentinta de achitare a celor patru detinuti si eli­berarea lor neconditionată de sub arest, si în pofida valului de proteste din intreaga lume cei patru prizonieri de constiinta sunt, în continuare, detinuti ilegal în închisoare.

Faptul că Republică Moldova nu îsi poate exercita atri­butele de suveranitate asupra teritoriului sau din stânga Nistrului, controlat de „autorităti" nerecunoscute de comuni­tatea internationale, este absolut inacceptabil si contrar principiilor fundamentale ale dreptului international. Pentru „pacificarea" adusă regiunii, declarată „zona de interes stra­tegic geopolitic pentru Rusia", se plăteste un tribut prea greu unor considerente de strategie geopolitică, care ignoră realitati istorice si politice incontestabile.

Opinia publică internationale s-a pronuntat de nenumarate ori pentru eliberarea imediată a grupului Ilascu, condamnând înscenarea judiciară pusă la cale de un asa-zis „tribunal" si invederând că libertatea de opinie si dreptul la atitudine se impun a fi respectate cu rigoare în toate statele democratice si că privarea de libertate a persoanelor, fără a fi judecate si condamnate de instante legate, aminteste de practicile regimurilor totalitare de tristă amintire, reprobate de intreaga lume civilizata în favoarea anulării efectelor nelegale ale sentintei date de autointitula­tul tribunal de la Tiraspol au intervenit presedinti de state, prim-ministri, sefi de partide politice, prestigioase personalitati politice, nenumărate organisme internationale.

La începutul mileniului III ne aflăm în fata unui caz unic pe continentul european: patriotul Ilie Ilascu, condam­nat pe nedrept pentru “crima” de a fi luptat pentru apărarea independentei si unitătii tării sale, nominalizat în 1996 la Premiul Nobel pentru pace, ales de două ori, în mod democratic, deputat al Parlamentului Republicii Moldova în două legislaturi succesive, în cadrul unor ale­geri monitorizate de Organizatia pentru Securitate si Cooperare în Europa si de alte organizatii europene, nu si-a putut exercita mandatul de ales al poporului, deoarece continua să se afle intemnitat în închisorile transnistrene. La 28 septembrie 2000 Ilie Ilascu a devenit cetatean Român si, prin scrutinul din 26 noiembrie al aceluiasi an, a fost ales senator în forul legislativ al României. Ulterior Ilie Ilascu a fost ales membru în delegat al Parlamentului Român la Adunărea Parlamentară a Consiliului Europei, fiind primul si unicul parlamentar european care se afla în detentie si asupra căruia planează o sentinta de condam­nare la moarte.

Perpetuarea nepermisă, în pofida nenumaratelor inter­ventii ale comunitătii internationale, a acestei situatii de o gravitate deosebită reprezinta un motiv de profunda ingrijo­rare, se impun, de aceea, cu fortă imperativă a primatului dreptului si legalitătii, intensificarea eforturilor si intărirea solidaritătii tuturor fortelor atasate valorilor de democratie, libertate si justitie, pentru a se pune capăt acestui sfidător caz de încălcare flagrantă a drepturilor fundamentale ale omului si a dreptului international.

În numele legalitătii interne si internationale Senatul României îsi face o datorie de constiinta din a sensibiliza opinia publică internatională si a genera o solidarizare a tuturor Românilor, indiferent de tară în care se află, cu cauza eliberarii lui Ilie Ilascu, cetatean si senator Român, si a tovaăsilor săi de detentie din închisorile transnistrene.

La fel ca si până scum Senatul României va folosi toate oportunitatile si mijloacele ce îi stau la dispozitie, pentru a actiona staruitor si cu fermitate în contactele sale cu celelalte parlamente ate lumii, că si pe lângă organis­mele parlamentare internationale, organizatiile de aparare a drepturilor omului, alte institutii europene, personalităti poli­tice si lideri de opinie din lumea intreagă, în vederea punerii imediate în libertate a lui Ilie Ilascu si a celorlalti patrioti condamnati si arestati împreună cu el de „autoritătile" separatiste de la Tiraspol pentru curajul de a-si fi exprimat convingerile lor politice si credintă fată de tară.

Senatul României lanseaza tuturor Parlamentelor lumii un apel la solidarizarea, în numele legalitatii internationale, cu cauza lui Ilie Ilascu si se adreseaza Legislativelor tarilor membre ale O.S.C.E. cu rugamintea de a intervene, prin mijloacele ce le stau la dispozitie si folosind oportunitatile ce li se ofera, pe lângă autoritătile Federatiei Ruse si ale Republicii Moldova, pentru a actiona în spiritul apelurilor repetate ale comunitatii internationale de a se pune capat acestei încălcări flagrante a prevederilor dreptului international contemporan, în special a celor de drept uma­nitar si a celor privind drepturile omului, consfintite în Declaratia Universală a Drepturilor Omului a O.N.U. si în Conventia europeana a drepturilor omului.

Apelam, de asemenea, la oamenii politici din lumea întreagă, la forurile internationale, la organizatiile care mili­tează pentru democratie si respectarea drepturilor funda­mentale ale omului, la înaltii ierarhi ai tuturor cultelor religioase, la reprezentantii mass-media, liderii si creatorii de opinie, la asociatiile si organizatiile reprezentând socie­tatea civilă, la toti oamenii de bună-credintă, să nu pre­cupetească nici un efort pentru a actiona în vederea eliberării imediate din detentie a lui Ilie Ilascu si a colegilor săi.

Salutând interventia Guvernului României în procesul intentat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de catre membrii grupului Ilascu, recomandăm Executivului să tra­teze în continuare problema grupului Ilascu ca pe una pri­oritară.

În acelasi temp Senatul invită autoritătile Române compe­tente, precum si asociatiile societatii civile să îsi intensifice eforturile în vederea solutionării favorabile a cazului Ilascu, avându-se în vedere noua sa situatie de cetatean si sena­tor Român, precum si de parlamentar european.

Senatul României îsi exprimă, de asemenea, speranta că noile autorităti din Republica Moldova vor mentine des­chis dialogul cu toate părtile interesate si vor continua efor­turile pentru a se reusi eliberarea lui Ilie Ilascu si a celor întemnitati împreună cu el.

 

Aceasta declaratie-apel a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 110 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU


 

REPUBLICĂRI

 

L E G E A Nr. 15/1998*)

cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si raspundere civila

în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generals a Penitenciarelor

 

Art. 1. - (1) Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor pot încheia contracte de asigu­rare facultativă a bunurilor din dotare pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente.

(2) Ministerul Apărării Nationale Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul de Telecomunicatii Speciale pot contracta asigurări facultative de persoane si de răspundere civilă, în beneficiul persona­lului cu atributii operative sau informative, pentru cazurile de invaliditate sau deces, produse prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul si din cauza unor misiuni operative, informative, pirotehnice, anti­teroriste, de telecomunicatii speciale, de protectie a demni­tarilor sau a corespondentei, misiuni executăte în tară sau în strainatate.

(3) Ministerul Justitiei, pentru personalul din Directia Generală a Penitenciarelor, poate contracta asigurări facul­tative de persoane si de răspundere civilă pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catas­trofe si prin alte asemenea evenimente intervenite în timpul si din cauza îndeplinirii unor misiuni specifice, caracterizate prin grad ridicat de risc.

Art. 2. - Asigurările prevăzute la art. 1 se încheie la una dintre societatile de asigurare cu sediul în România, în conditiile legii. Categoriile de bunuri si de persoane care pot fi asigurate facultativ sunt cele prevăzute în anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 3. - (1) Sumele necesare pentru plata primelor de asigurare se suporta din fondurile aprobăte, cu aceasta destinatie, prin bugetul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei.

(2) Sumele reprezentand îndemnizatiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurăte la bunurile din dotare se retin că venituri extrabugetare si se evidentiaza într-un cont special distinct, care se gestionează la nivelul ordonatorului principal de credite.

(3) Din veniturile extrabugetare retinute în conditiile alin. (2) se finantează cheltuielile privind repararea sau achizitionarea de tehnică militară. Disponibilul rămas la finele anului se reportează în anul urmator cu aceeasi des­tinatie.

Art. 4. - Modul de constituire, utilizare si reportere a veniturilor extrabugetare se stabileste prin norme metodolo­gice**) elaborate de Ministerul Apărării Natională, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor Publică, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Prezenta lege intra în vigoare începand cu data de 1 ianuarie 1998.

 


*) Republicată în temeiul art. 111 din Legea nr. 43 din 7 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 13 martie 2001.

Legea nr. 15/1998 a Post publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 16 ianuarie 1998.

**) A se vedea Ordinul ministrului Apărării natională, ministrului de interne, ministrului justitiei si ministrului finantelor nr. M.70/768/1.280/C/8.513/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998.

 

NOTA:

Potrivit art. II din Legea nr. 43/2001 „Normele metodologice prevăzute la art. 4 din Legea nr. 15/1998 se vor elabora si de Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externă, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul cfe Telecomunicatii Speciale în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 43/2001".

 

ANEXĂ

 

CATEGORIILE

de bunuri si de persoane care pot fi asigurate facultative

 

A. Asigurarea de bunuri:

1. aeronave si nave;

2. blindate, automobile si tractoare;

3. tehnică de artilerie;

4. tehnică de geniu si căi ferate;

5. aparatură si mijloace de comunicatii cu valoare mare;

6. mijloacele, materialele si imobilele folosite în activita­tea penitenciarelor.

B. Asigurarea de persoane:

1. personal care participă la misiuni în cadrul fortelor internationale destinate mentinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare;

2. personal care participă la alte misiuni militate internationale;

3. personal din structurile Fortei de Reactie Rapide;

4. personal din marina militară si marina grănicerească;

5. personal aeronautic din aviatia militară;

6. personal care participă la experimentări, omologări de armament, tehnică si munitie, precum si la asanarea si marcarea focului în poligoane;

7. personal care execută misiuni pirotehnice;

8. personal care participă la misiuni de mentinere ori de restabilire a ordinii publice, stingerea incendiilor, pază si supravegherea frontierei de stat, combaterea crimei organi­zate, pază si asigurarea valorilor, de retinere a persoanelor date în urmarire on a dezertorilor înarmati;

9. personal care execută misiuni informative, operative, de telecomunicatii speciale ori antiteroriste, în tară sau în străinătate;

10. personal care execută misiuni de pază si suprave­ghere a locurilor de retinere, detentie si a punctelor de lucru pentru detinuti;

11. personal care participă la misiuni de pază si pro­tectie a demnitarilor Români ori straini, precum si de pro­tectie a magistratilor;

12. personal care participă la misiuni de pază a obiecti­velor;

13. personal care execută întretinerea, repararea, casa­rea si depozitarea munitiilor;

14. personal care lucrează cu surse radioactive, sub­stante chimice si explozivi;

15. conducători auto;

16. mecanici conductori pe tehnică de blindate, tractoare de artilerie si utilaje de geniu;

17. supraveghetori cazane sub presiune;

18. personal aeronautic si naval din cadrul sistemului de siguranta natională.

C. Asigurarea de raspundere civilă:

1. personal aeronautic din aviatia militara;

2. personal îmbarcat pe submarine;

3. personal navigant din marina militară si marina grănicerească;

4. scafandri;

5. personal care lucrează cu surse radioactive, chimice si explozivi;

6. conducatori auto;

7. personal care execută misiuni informative, operative, pirotehnice, antiteroriste, de telecomunicatii speciale, pază si protectie în cadrul sistemului de sigurantă natională, în tară sau în străinătate;

8. personal aeronautic si naval din cadrul sistemului de siguranta natională.