MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 201       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 20 aprilie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

 1. - Norme privind lichiditatea băncilor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind lichiditatea băncilor

 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 38 alin. (1) si (2) si ale art. 45 lit. d) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările  ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează nivelul minim de lichi­ditate si se aplică băncilor persoane juridice române, precum si sucursalelor din România ale băncilor persoane juridice străine, denumite în continuare bănci.

Art. 2. - (1) Termenii credite si plasamente utilizati în prezentele norme au semnificatia prevăzută la art. 1 lit. e) alin. 2 si, respectiv, la art. 1 lit. f) din Normele metodologice pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

(2) În întelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) risc de lichiditate fată de o singură persoană - obligatia băncii fată de orice persoană sau grup de persoane fizice ori juridice care sunt legate economic între ele în sensul că:

- una dintre persoane exercită asupra celorlalte, direct sau indi­rect, putere de control;

- nivelul cumulat al obligatiei băncii reprezintă un singur risc de lichiditate pentru bancă în sensul că retragerea de către una dintre persoane a unui depozit, închiderea unui cont curent si/sau utilizarea unui angajament de finantare primit de la bancă poate atrage din partea celorlalte persoane retragerea depozitelor, închiderea conturilor curente si/sau utilizarea angajamentelor de finantare primite de la bancă;

b) risc mare de lichiditate fată de o singură persoană - riscul de lichiditate fată de o singură  persoană, a cărei valoare reprezintă cel putin 10% din valoarea obligatiilor bilantiere, altele decât împrumutu­rile, si a angajamentelor de finantare date de bancă evidentiate în afara bilantului;

c) durata rămasă de scurs - durata de viată reziduală a activelor bilantiere, obligatiilor bilantiere si a angajamentelor primite/date de bancă evidentiate în afara bilantului, stabilită în functie de scadentele acestora;

d) tările din categoria A - tările membre ale Organizatiei pentru Cooperare  Economică si Dezvoltare;

e) excedent/deficit de lichiditate - diferenta pozitivă/negativă dintre lichiditatea efectivă si lichiditatea necesară;

f) norme de clasificare - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor speci­fice de risc de credit;

g) termen de valabilitate - termenul până la care garantiile de export, cum sunt: garantia pentru participarea la licitatie, garantia pen­tru restituirea avansului sau garantia de bună executie, pot fi execu­tate;


h) perioada de observare - intervalul de timp pentru care se determină baza de calcul a rezervelor minime obligatorii, stabilită con­form prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii;

i) deficit de rezerve - deficitul determinat în conformitate cu regle­mentările Băncii Nationale a României privind regimul rezervelor minime obligatorii;

(3) Pentru determinarea grupurilor de persoane legate economic între ele vor fi luate în considerare, alternativ sau cumulativ, urmatoa­rele situatii;

a) sunt afiliate;

b) au aceeasi conducere;

c) interdependenta comercială directă, care nu poate fi substituită într-un termen scurt;

d) sunt membrii aceleiasi familii.

Art. 3. - În scopul prezentelor norme, pasivele interbancare, altele decât împrumuturile, si angajamentele de finantare date de bancă evidentiate în afara bilantului reprezintă risc de lichiditate fată de o singură persoană.

Art. 4. - Pentru operatiunile de primire în pensiune, de dare cu împrumut si de vânzare cu posibilitatea de răscumpărare durata rămasă de scurs se stabileste în functie de durata rămasă până la scadenta operatiunii de finantare, de dare cu împrumut, respectiv de vânzare cu posibilitatea de răscumpărare, independent de durata de viată reziduală a titlurilor care stau la baza operatiunilor respective.

 

CAPITOLUL II

Supravegherea riscului de lichiditate

 

SECTIUNEA 1

Supravegherea indicatorului de lichiditate

 

Art. 5. - Supravegherea riscului de lichiditate se realizează:

a) de bănci, potrivit prevederilor art. 27-29;

b) de Banca Natională a României, pe baza indicatorului de lichi­ditate raportat de bănci, în conformitate cu prezentele norme.

Art. 6. - (1) Limita minimă a indicatorului de lichiditate este 1 si se calculează ca raport între lichiditatea efectivă si lichiditatea nece­sară, pe fiecare bandă de scadentă specificată în anexa nr. 2.

(2) Lichiditatea efectivă se determină prin însumarea, pe fiecare bandă de scadentă, a activelor bilantiere si a angajamentelor primite evidentiate în afara bilantului.

(3) Lichiditatea necesară se determină prin însumarea, pe fiecare bandă de scadentă, a obligatiilor bilantiere si a angajamentelor date evidentiate în afara bilantului.

(4) În cazul înregistrării unui excedent de lichiditate în oricare dintre benzile de scadentă, cu exceptia ultimei benzi, acesta se va adăuga la nivelul lichiditătii efective, aferent benzii de scadentă următoare.

Art. 7. - Băncile trebuie să mentină în permanentă indicatorul de lichiditate cel putin la nivelul stabilit la art. 6 alin. (1).

Art. 8. - (1) Băncile vor calcula indicatorul de lichiditate prin completarea corespunzătoare a formularelor prevăzute în anexele nr. 1a)-1d) si, respectiv, în anexa nr. 2.

(2) Formularele vor fi completate avându-se în vedere urmatoarele:

a) vor cuprinde toate sucursalele si alte sedii secundare ale băncii, deschise pe teritoriul României sau în străinătate;

b) vor cuprinde toate operatiunile, indiferent de moneda în care sunt denominate acestea; operatiunile în monedă straină vor fi evalu­ate în echivalent în lei la cursul de schimb în vigoare comunicat de Banca Natională a României în ultima zi bancară lucrătoare a perioa­dei pentru care se întocmeste raportarea;

c) la înregistrarea activelor bilantiere, a obligatiilor bilantiere si a angajamentelor primite/date evidentiate în afara bilantului se vor res­pecta prevederile anexei la Ordinul ministrului finantelor si al guver­natorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, cu modificările si completările  ulterioare, referitoare la întocmirea situatiei mod.4028 “Repartizarea plasamentelor, resurselor si angajamentelor din afara bilantului în functie de durata rămasă  de scurs”, dacă pre­zentele norme nu prevăd altfel.

Art. 9. - (1) Băncile vor transmite lunar Băncii Nationale a României - Directia supraveghere formularele prevăzute la art. 8. alin. (1) atât letric, cât si prin reteaua de comunicatii interbancare (directorul BC-SYS\APP\SUP).

(2) Raportarea se va transmite prin reteaua de comunicatii inter­bancare în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii pentru care aceasta se întocmeste si în forma letrică în termen de 15 zile de la sfârsitul lunii pentru care aceasta se întocmeste.

(3) În cazul în care ultima zi a termenului până la care se poate transmite raportarea este o zi nelucratoare, raportarea se va trans­mite până cel târziu în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.

 

SUBSECTIUNEA 1

Lichiditatea efecfivă

 

Art. 10. - În scopul determinării lichiditătii efective, activele bilantiere si angajamentele primite de bancă evidentiate în afara bilantului se repartizează pe benzile de scadentă, cu respectarea dis­pozitiilor care urmează.

Art. 11. - (1) Activele bilantiere cu scadenta la vedere, cum sunt: case si alte valori, contul curent la bănci  centrale, depozitele la vedere la bănci  centrale, conturile de corespondent la bănci, depozitele la vedere la bănci, vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la valoarea contabilă diminuată, după caz, cu provizioanele constituite.

(2) Alte active cu scadenta la vedere, cum sunt conturile curente debitoare si creantele atasate aferente, vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la o valoare ajustată determinată prin aplicarea la valoa­rea contabilă diminuată cu provizioanele constituite a coeficientului de ajustare (l-k) prevăzut la art. 13 alin. (1).

(3) Creantele atasate aferente activelor cu scadenta la vedere mentionate la alin. (1) vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la valoarea contabilă diminuată, după caz, cu provizioanele constituite.

Art. 12. - (1) Titlurile cu venit variabil înscrise la cota unei burse de valori din tări din categoria A sau din România, înregistrate la titluri de tranzactie sau la titluri de plasament, vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la o valoare ajustată, reprezentând 50% din valoa­rea contabilă diminuată, după caz, cu provizioanele constituite.

(2) Titlurile cu venit fix cu scadenta de până la un an inclusiv, emise sau garantate de organele administratiei centrale din tări din categoria A, înscrise la cota unei burse de valori din tări din catego­ria A sau din România, si titlurile cu venit fix cu scadenta de până la un an inclusiv, negociabile, emise sau garantate de organele adminis­tratiei centrale din România, înregistrate la titluri de tranzactie, titluri de plasament sau titluri de investitie, vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la o valoare ajustată reprezentând 90% din valoarea contabilă diminuată, după caz, cu provizioanele constituite.

(3) Titlurile cu venit fix cu scadenta mai mare de un an, emise sau garantate de organele administratiei centrale din tări din categoria A, înscrise la cota unei burse de valori din tări din categoria A sau din România, si titlurile cu venit fix cu scadenta mai mare de un an, negociabile, emise sau garantate de organele administratiei centrale din România, înregistrate la titluri de tranzactie, titluri de plasament sau titluri de investitie, vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la o valoare ajustată reprezentand 70% din valoarea contabilă diminuată, după caz, cu provizioanele constituite.

(4) Titlurile cu venit fix, altele decât cele mentionate la alin. (2) si (3), înscrise la cota unei burse de valori din tări din categoria A sau din România, înregistrate la titluri de tranzactie, titluri de plasament sau titluri de investitie, vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la o valoare ajustată reprezentând 60% din valoarea contabilă  diminuată, după caz, cu provizioanele constituite.

(5) Creantele atasate aferente titlurilor cu venit fix mentionate la alin. (2), (3) si (4) vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la o valoare ajustată obtinută prin aplicarea la valoarea contabilă  dimi­nuată, după caz, cu provizioanele constituite a coeficientilor prevăzuti la alineatele respective.

(6) Titlurile cu venit fix mentionate la alin. (1)-(4) vor fi luate în calcul în conditiile în care acestea nu sunt afectate garantării unor împrumuturi primite de bancă, în cadrul unor operatiuni de pensiune sau de creditare.


Art. 13. - (1) Creditele restante aferente clientelei nebancare, clasificate în categoriile “standard” si “în observatie” în conformitate cu normele de clasificare, vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la o valoare ajustată obtinută prin aplicarea la valoarea contabilă diminuată cu provizioanele constituite a coeficientului de ajustare (l-k).

(2) Coeficientul k se va determina prin raportarea soldului credite­lor restante aferente clientelei nebancare, încadrate în categoriile “îndoielnic” si “pierdere”, la total credite acordate clientelei nebancare, existente în sold la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea.

(3) Dobânzile restante aferente creditelor mentionate la alin. (1) si creantele atasate aferente acestora, vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la o valoare ajustată obtinută prin aplicarea la valoarea contabilă  diminuată, dupa caz, cu provizioanele constituite ale coefici­entului de ajustare (l-k) prevăzut la alin. (1).

Art. 14. - (1) Creditele si plasamentele restante aferente cliente­lei bancare, clasificate în categoriile “standard” si “substandard”, vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la o valoare ajustată obtinută prin aplicarea la valoarea contabilă  diminuată  cu provizioanele consti­tuite a coeficientului de ajustare (l-k).

(2) Coeficientul k se va determina prin raportarea soldului credite­lor si al plasamentelor restante, aferente clientelei bancare, încadrate în categoriile “îndoielnic”, si “pierdere”, la total credite si plasamente aferente clientelei bancare, existente în sold la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea.

(3) Dobânzile restante aferente creditelor si plasamentelor mentionate la alin. (1) si creantele atasate aferente acestora vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la o valoare ajustată, obtinută prin aplicarea la valoarea contabilă  diminuată, dupa caz, cu provizi­oanele constituite a coeficientului de ajustare (l-k) prevăzut la alin. (1).

Art. 15. - (1) Categoriile de active specificate în anexa nr. 1a), altele decât cele mentionate anterior, vor fi repartizate pe benzile de scadentă în functie de durata rămasă  de scurs, la valoarea contabilă  diminuată, după caz, cu provizioanele constituite, dacă prezentele norme nu specifică altfel.

(2) Titlurile cu venit fix sau variabil care fac obiectul operatiunilor de dare cu împrumut vor fi luate în calcul dacă îndeplinesc una dintre următoarele conditii:

a) sunt înscrise la cota unei burse de valori din tări cuprinse în categoria A sau din România;

b) sunt emise sau garantate de organele administratiei centrale din România.

(3) Creditele acordate rezultate din operatiunile de primire în pensiune livrată, existente în sold la finele lunii pentru care se întocmeste raportarea, vor fi luate în calcul dacă titlurile cu venit fix sau variabil aferente acestor operatiuni îndeplinesc una dintre conditiile mentionate la alin. (2) si dacă nu fac obiectul unor operatiuni de redare în pensiune.

Art. 16. - Creditele curente si creantele atasate aferente cliente­lei nebancare vor fi evidentiate la o valoare ajustată determinată prin aplicarea la valoarea contabilă  aferentă fiecărei benzi de scadentă, diminuată  cu provizioanele constituite, a coeficientului de ajustare (l-k) prevăzut la art. 13 alin. (1).

Art. 17. - (1) La determinarea lichiditătii efective angajamentele de garantie de natura cautiunilor, avalurilor si a altor garantii primite de la bănci vor fi luate în calcul numai dacă sunt irevocabile si neconditionate.

(2) Angajamentele de garantie mentionate la alin. (1), executabile la vedere sau pentru care se prevede un termen de valabilitate, vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la o valoare ajustată obtinută prin aplicarea la valoarea contabilă  a coeficientului k.

(3) Coeficientul k se determină prin raportarea soldului mediu al angajamentelor de garantie irevocabile si neconditionate primite, a căror executare a fost solicitată de bănci în perioada de 6 luni ante­rioare lunii pentru care se întocmeste raportarea si încasate în ter­men de 30 de zile de la data la care executarea a fost solicitată, la soldul mediu al angajamentelor de garantie irevocabile si neconditionate primite, calculat pentru o perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeste raportarea.

(4) Soldul mediu al angajamentelor de garantie irevocabile si neconditionate primite, a căror executare a fost solicitată de bancă în perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeste raporta­rea, si încasate în termen de 30 de zile de la data la care executa­rea a fost solicitată, se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare.

(5) Soldul mediu al angajamentelor de garantie irevocabile si neconditionate primite, calculat pentru o perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeste raportarea, se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor medii lunare. Soldul mediu lunar se calculează pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor angaja­mentelor de garantie irevocabile si neconditionate, înregistrate la datele de 1, 7, 15, 23 si, respectiv, în ultima zi a lunii.

Art. 18. - (1) Angajamentele primite, evidentiate în afara bilantului, specificate în anexa nr. 1c), altele decât cele mentionate la art. 17, vor fi repartizate pe benzile de scadentă în functie de durata rămasă  de scurs si vor fi evidentiate astfel:

a) angajamentele de finantare primite si angajamentele privind titlurile de livrat, la valoarea contabilă;

b) angajamentele de garantie irevocabile si neconditionate, de natura cautiunilor, avalurilor si a altor garantii primite de la bănci, pentru care sunt stabilite scadente certe, la o valoare ajustată obtinută prin aplicarea la valoarea contabilă  aferentă fiecărei benzi de scadentă a coeficientului k calculat la art. 17.

(2) Titlurile de livrat vor fi luate în calcul dacă îndeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a) sunt înscrise la cota unei burse de valori din tară cuprinse în categoria A sau din România;

b) sunt emise sau garantate de organele administratiei centrale din România.

 

SUBSECTIUNEA a 2-a

Lichiditatea necesară

 

Art. 19. - În scopul determinării lichiditătii necesare obligatiile bilantiere si angajamentele date de bancă evidentiate în afara bilantului se repartizează pe benzile de scadentă, cu respectarea dis­pozitiilor care urmează.

Art. 20. - (1) Obligatiile bilantiere cu scadenta la vedere, cum sunt: conturile de corespondent ale băncilor, depozitele la vedere ale băncilor, conturile curente creditoare, depozitele la vedere ale cliente­lei, vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă la o valoare ajustată, determinată potrivit prevederilor alin. (2), numai dacă valoarea obtinută din calcul este pozitivă.

(2) Valoarea ajustată se determină prin deducerea din soldul curent aferent fiecărei categorii de obligatii bilantiere, existent la finele lunii pentru care se întocmeste raportarea, a soldului mediu aferent acestor categorii, calculat pentru o perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeste raportarea.

(3) Soldul mediu mentionat la alin. (2) va fi calculat pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor medii lunare aferente fiecarei categorii de obligatii bilantiere. Soldul mediu lunar se va calcula pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor aferente fiecarei categorii de obligatii bilantiere înregistrate la datele de 1, 7, 15, 23 si, respec­tiv, în ultima zi a lunii.

(4) În cazul în care valoarea ajustată obtinută din calcul este nulă sau negativă, obligatiile bilantiere cu scadenta la vedere nu vor fi luate în calcul la determinarea lichiditătii necesare.

(5) Datoriile atasate aferente obligatiilor bilantiere mentionate la alin. (1) vor fi înscrise pe prima bandă de scadentă, la valoarea contabilă.

Art. 21. - Băncile care în perioada de observare anterioară datei de raportare a indicatorului de lichiditate înregistrează deficit de rezerve sau care în luna anterioară datei pentru care se întocmeste raportarea înregistrează niveluri ale indicatorilor de solvabilitate sub limitele minime prevăzute de reglementarile Băncii Nationale a României vor înregistra categoriile de obligatii bilantiere specificate la art. 20 alin. (1) la valoarea contabilă.

Art. 22. - Categoriile de obligatii bilantiere prevăzute în anexa 1 b), altele decât cele mentionate la art. 20, vor fi repartizate pe scadente în functie de durata rămasă  de scurs, la valoarea contabilă.


Art. 23. - (1) La determinarea lichiditătii necesare angajamentele de garantie de natura cautiunilor, avalurilor si a altor garantii date altor bănci, precum si a garantiilor date pentru clientelă, altele decât cele garantate cu depozite colaterale, vor fi luate în calcul numai dacă sunt irevocabile si neconditionate.

(2) Angajamentele de garantie prevăzute la alin. (1), executabile la vedere sau pentru care se prevede un termen limită de valabilitate, vor fi înscrise în prima bandă de scadentă, la o valoare ajustată obtinută prin aplicarea la valoarea contabilă a coeficientului k.

(3) Coeficientul k se va determina prin raportarea soldului mediu al angajamentelor de garantie irevocabile si neconditionate date, a căror executare a fost solicitată băncii în perioada de 6 luni anteri­oare lunii pentru care se întocmeste raportarea, la soldul mediu al angajamentelor de garantie irevocabile si neconditionate date, calculat pentru o perioadă de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeste raportarea.

(4) Soldul mediu al angajamentelor de garantie irevocabile si neconditionate date, a căror executare a fost solicitată băncii în peri­oada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeste raportarea, se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare.

(5) Soldul mediu al angajamentelor de garantie irevocabile si neconditionate date, calculat pentru o perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeste raportarea, se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor medii lunare. Soldul mediu lunar se calculează pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor angaja­mentelor de garantie irevocabile si neconditionate date, înregistrate la datele de 1, 7, 15, 23 si, respectiv, în ultima zi a lunii.

Art. 24. - Angajamentele date, evidentiate în afara bilantului, specificate în anexa nr. 1d), altele decât cele mentionate la art. 23 alin. (2), vor fi repartizate pe scadente în functie de durata rămasă  de scurs si vor fi evidentiate astfel:

a) angajamentele de finantare date si angajamentele privind titlu­rile de primit, la valoarea contabilă;

b) angajamentele de garantie irevocabile si neconditionate, de natura cautiunilor, avalurilor si a altor garantii date altor bănci, pre­cum si a garantiilor date clientelei, pentru care sunt prevăzute sca­dente certe, la o valoare ajustată obtinută prin aplicarea la valoarea contabilă  aferentă fiecarei benzi de scadentă a coeficientului k calcu­lat la art. 23.

 

SECTIUNEA a 2-a

Supravegherea riscului mare de lichiditate fată de o singură persoană

 

Art. 25. - (1) Băncile vor raporta Băncii Nationale a României -Directia supraveghere nivelul riscurilor mari de lichiditate fată de o singură persoană prin intermediul formularelor prevăzute în anexele nr. 3a) si 3b).

(2) Formularele vor fi transmise lunar atât letric, cât si prin reteaua de comunicatii interbancare (directorul BC-SYS/APP/SUP).

(3) Raportarea se va transmite prin reteaua de comunicatii interbancare în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii pentru care aceasta se întocmeste si în formă letrică în termen de 15 zile de la sfârsitul lunii pentru care aceasta se întocmeste.

(4) În cazul în care ultima zi a termenului până la care se poate transmite raportarea este o zi nelucratoare, raportarea se va trans­mite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.

Art. 26. - În cazul în care nivelul unui risc mare de lichiditate fată de o singură persoană depăseste 15% din totalul obligatiilor bilantiere, altele decât împrumuturile, si al angajamentelor de finantare date de bancă evidentiate în afara bilantului, băncile vor calcula lichi­ditatea necesară prin înregistrarea la valoarea contabilă  a obligatiilor bilantiere cu scadenta la vedere pe care le au fată de persoana res­pectivă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cerinte de management si control intern

 

Art. 27. - (1) În vederea limitării riscului de lichiditate, precum si încadrării în conditiile stabilite de prezentele norme băncile sunt obli­gate să îsi stabileasca pentru fiecare exercitiu financiar:

a) strategia în domeniul managementului lichiditătii,care va fi reanalizată ori de câte ori modificarea conditiilor mediului de afaceri o impune;

b) strategia managementului lichiditătii în cazuri de criză, materializată într-un plan alternativ care să prevadă solutii pentru depăsirea în conditii optime a perioadei de criză.

(2) În cazul băncilor persoane juridice române strategiile în domeniul managementului lichiditătii trebuie aprobate de consiliul de administratie.

Art. 28. - (1) În vederea realizării obiectivelor stabilite prin strategiile în domeniul managementului lichiditătii băncile sunt obligate să dispună de procedura de urmărire si limitare a riscului de lichiditate, care să respecte cerintele prezentelor norme.

(2) în cazul băncilor persoane juridice române procedurile de urmărire si limitare a riscului de lichiditate trebuie să fie aprobate cel putin la nivelul comitetului de risc.

(3) Băncile sunt obligate să dispună de procedura administrativă si de control intern adecvate care să permită supravegherea riscului de lichiditate.

Art. 29. - (1) Băncile sunt obligate să desemneze un conducător care să asigure coordonarea permanentă a activitătii în domeniul managementului lichiditătii.

(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezente­lor norme băncile vor comunica Băncii Nationale a României ­- Directia supraveghere identitatea persoanei din conducerea Băncii care asigură coordonarea acestei activităti.

(3) În cazul desemnării unui nou conducător în calitate de coordonator al acestei activităti băncile vor comunica Băncii Nationale a României - Directia supraveghere identitatea noii persoane în termen de 5 zile de la data desemnării acesteia.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 30. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme băncile se vor încadra în limitele de prudentă ban­cară prevăzute de acestea.

(2) În perioada prevăzută la alin. (1) băncile nu vor încheia tranzactii care să conducă la deteriorarea, pe oricare dintre benzile de scadentă, a nivelului indicatorului de lichiditate înregistrat în prima lună de raportare care, ca urmare a aplicării metodologiei de deter­minare a acestuia stabilite prin prezentele norme, nu se încadrează în limitele prevăzute la art. 6 alin. (1).

Art. 31. - În vederea limitării riscului de lichiditate băncile sunt obligate să asigure o evidentă extracontabilă corespunzătoare, care să stea la baza întocmirii raportărilor de prudentă bancară prevăzute de prezentele norme.

Art. 32. - Formularele de raportare prevăzute la art. 8 si la art. 25 se întocmesc pe baza datelor din evidenta contabilă  si din evidentele extracontabile si se semnează de conducătorul băncii mentionat la art. 29 si de conducătorul compartimentului financiar-contabil.

Art. 33. - Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998.

Art. 34. - (1) Prezentele norme intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentele norme.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

CRISTIAN POPA

 

Bucuresti, 9 aprilie 2001.

Nr. 1.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1a)

 

REPARTIZAREA ACTIVELOR BILANTIERE PE SCADENTE

 

Denumirea băncii ...........

Data raportării: [ / / ]

 - mld.lei -

ACTIVE

Cod poz

Coef. calculat

(%)

DURATA RĂMASĂ DE SCURS

D

<=

1luna

1 luna

<D<=

31uni

31uni

<D<= 61uni

61uni

< D<=

121uni

121uni <D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE

A 1         

 

 

 

 

 

 

 

Casa si alte valori

A2

 

 

 

 

 

 

 

Cont curent la bănci  centrale

A3

 

 

 

 

 

 

 

Depozite la vedere la bănci centrale

A4           

 

 

 

 

 

 

 

Depozite la termen la bănci centrale      

A5

 

 

 

 

 

 

 

Depozite colaterale la bănci centrale

A6

 

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A7

 

 

 

 

 

 

 

Conturi de corespondent la bănci

A8

 

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A9

 

 

 

 

 

 

 

Depozite la vedere la bănci

A10

 

 

 

 

 

 

 

Depozite la termen la bănci

A11

 

 

 

 

 

 

 

Depozite colaterale la bănci

A12           

 

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A13

 

 

 

 

 

 

 

Credite de pe o zi pe alta acordate băncilor

A14

 

 

 

 

 

 

 

Credite la termen acordate băncilor

A15

 

 

 

 

 

 

 

Credite financiare acordate băncilor

A16

 

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A17

 

 

 

 

 

 

 

Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

A18

 

 

 

 

 

 

 

Valori primite în pensiune la termen

A19

 

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A20

 

 

 

 

 

 

 

Creante restante

A21

*

 

 

 

 

 

 

Dobânzi restante

A22

*

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A23

*

 

 

 

 

 

 

OPERATIUNI CU CLIENTELA

A24

 

 

 

 

 

 

 

Creante comerciale

A25

*

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A26

*

 

 

 

 

 

 

Credite de trezorerie

A27

*

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A28

*

 

 

 

 

 

 

Credite pentru export

A29

*

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A30

*

 

 

 

 

 

 

Credite pentru

echipament

A31

*

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A32

*

 

 

 

 

 

 

Credite pentru bunuri imobiliare

A33           

*

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A34

*

 

 

 

 

 

 

Alte credite acordate clientelei

A35

*

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A36

*

 

 

 

 

 

 

Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare

A37

*

 

 

 

 

 

 

Credite la termen acordate clientelei financiare

A38

*

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A39

*

 

 

 

 

 

 

Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

A40

*

 

 

 

 

 

 

Valori primite în pensiune la termen

A41           

*

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A42

*

 

 

 

 

 

 

Conturi curente debitoare

A43           

*

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A44

*

 

 

 

 

 

 

Creante restante

A45

*

 

 

 

 

 

 

Dobânzi restante

A46

*

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A47

*

 

 

 

 

 

 

OPERATIUNI CU TITLURI

A48

 

 

 

 

 

 

 

Titluri primite în pensiune livrată

A49           

 

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A50

 

 

 

 

 

 

 

Titluri de tranzactie

A51

 

 

 

 

 

 

 

Titluri de plasament

A52

 

 

 

 

 

 

 

Titluri de investitii

A53

 

 

 

 

 

 

 

Titluri date cu  împrumut

 

 

 

 

 

 

 

 

-titluri de tranzactie

A54

 

 

 

 

 

 

 

-titluri de plasament

A55

 

 

 

 

 

 

 

-titluri de investitii

A56

 

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A57

 

 

 

 

 

 

 

Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri

A58

 

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A59

 

 

 

 

 

 

 

VALORI IMOBILIZATE

A60

 

 

 

 

 

 

 

Credite subordonate la termen

A61

 

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A62

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

A63

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea utilizată aferentă angajamentelor de finantare trase va fi înregistrată pe scadente functie de durata rămasă  de scurs plecând de la coloana corespunzătoare duratei de amortizare a acesteia.

 

Conducătorul băncii,

Conducătorul compartimentului financiar contabil,

Întocmit,

numele, prenumele, semnătura

numele, prenumele, semnătura

nume prenume telefon/interior

 

OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE

Al

Total (rd.A2 la A23)

Casa si alte valori

A2

101 + 109

Cont curent la bănci  centrale

A3

1111 - ex.191 l

Depozite la vedere la bănci centrale

A4

112 - ex.1911

Depozite la termen la bănci  centrale

A5

1113 - ex.1911

Depozite colaterale la bănci  centrale

A6

1114 - ex.1911

Creante atasate

A7

1171 - ex.1912

Conturi de corespondent la bănci

A8

121 - ex.1911

Creante atasate

A9

1271 - ex.1912

Depozite la vedere la bănci

A10

1311 - ex.1911

Depozite la termen la bănci

A11

1312 - ex.1911

Depozite colaterale la bănci

A12

1313 - ex.1911

Creante atasate

A13

1317 - ex.1912

Credite de pe o zi pe alta acordate băncilor

A14

1411 - ex.1911

Credite la termen acordate băncilor      

A15    

1412 - ex.1911

Credite financiare acordate băncilor

A16

1413 - ex.1911

Creante atasate

A17

1417 - ex.1912

Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta      

A18

1511 - ex.1911

Valori primite în pensiune la termen

A19    

1512 - ex.1911

Creante atasate

A20

1517 - ex.1912

Creante restante

A21

ex. 1811 (sume provenind din conturile: 1311;1312;1313;1411;1412;1413;1511;1512 -ex.1911

Dobânzi restante

A22

ex. 1812 (sume provenind din conturile 1317;1417;1517) - ex.1912

Creante atasate

A23

ex.1817 - ex.1912

OPERATIUNI CU CLIENTELA

A24

Total (rd. A25 la A47)

Creante comerciale

A25

2011-ex.2911

Creante atasate

A26

2017 -ex.2912

Credite de trezorerie

A27

2021-ex.2911

Creante atasate

A28

2027 - ex.2912

Credite pentru export

A29

2031-ex.2911

Creante atasate

A30

2037 - ex.2912

Credite pentru echipament

A31

2041-ex.2911

Creante atasate

A32

2047 - ex.2912

Credite pentru bunuri imobiliare

A33

2051+2052 - ex.2911

Creante atasate

A34

2057 - ex.2912

Alte credite acordate clientelei

A35

2061 - ex.2911

Creante atasate

A36

2067 - ex.2912

Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare

A37

2311 -ex.2911

Credite la termen acordate clientelei financiare

A38

2312 -ex.2911

Creante atasate

A39

2317 -ex.2912

Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

A40    

ex.2411 -ex.2911

Valori primite în pensiune la termen

A41

ex.2412 -ex.2911

Creante atasate

A42

2417 -ex.2912

Conturi curente debitoare

A43

2511 -ex.2911

Creante atasate

A44

25171 -ex.2912

Creante restante

A45

ex.2811(sume provenite din conturile 2011; 2021; 2031; 2041; 2051; 2052; 2061; 2311; 2312; 2411; 2412; 2511 -ex.2911

Dobânzi restante

A46

ex.2812 (sume provenind din conturile 2017; 2027; 2037; 2047; 2057; 2067; 2317; 2417; 25171 - ex.2912

Creante atasate

A47

ex.2817 - ex.2912

OPERATIUNI CU TITLURI

A48

Total rd.A49 la rd. A59

Titluri primite în pensiune livrată

A49

ex.30111

Creante atasate

A50

ex.30117

Titluri de tranzactie

A51

ex.3021

Titluri de plasament

A52

ex.3031- ex.3911

Titluri de investitii

A53

ex. 3041+1-ex. 3046 -ex.3912

Titluri date cu împrumut

 

 

-titluri de tranzactie

A54

30251+30252+30253+30254

-titluri de plasament

A55

ex.3035- ex.3911

-titluri de investitii

A56

ex.3045+/-ex.3046 -ex.3912

Creante atasate

A57

ex.30257+ex.3037+ex.3047(inclusiv titlurilor vândute cu posibilitatea de răscumpărare)

Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri

A58

333+3362

Creante atasate

A59

3371

VALORI IMOBILIZATE

A60

rd.A 61 + rd.A62

Credite subordonate la termen 

A61

401

Creante atasate

A62

ex.407

TOTAL

A63

rd.Al + rd.A24 + rd. A48 + A60


ANEXA Nr 1b)

 

REPARTIZAREA OBLIGATIILOR BILANTIERE PE SCADENTE

 

Denumirea băncii.......

Data raportării [ / / ]

 

 - mld.lei -

OBLIGATII BILANTIERE

Cod poz.

Sold mediu calculat

DURATA RĂMASĂ DE SCURS

D<=

1luna

3luni <D<= l luna

31uni

<D<=

6 luni

61uni

<D<=

12luni

121uni

< D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE

P 1           

 

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi de refinantare de la bănci centrale

P2           

 

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P3

 

 

 

 

 

 

 

Conturi de corespondent ale băncilor

P4

*

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P5

 

 

 

 

 

 

 

Depozite la vedere ale băncilor

P6

*

 

 

 

 

 

 

Depozite la termen ale băncilor

P7

 

 

 

 

 

 

 

Depozite colaterale ale băncilor

P8

 

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P9

 

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la bănci

P10

 

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi la termen primite de la bănci

P11

 

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi financiare primite de la bănci

P12

 

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P13

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIUNI CU CLIENTELA

P14

 

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiară

P 15           

 

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi la termen de la clientela financiară

P16

 

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P17

 

 

 

 

 

 

 

Conturi curente creditoare

P18

*

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P19

 

 

 

 

 

 

 

Conturi de factoring

P20

 

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P21

 

 

 

 

 

 

 

Depozite la vedere

P22

*

 

 

 

 

 

 

Depozite la termen

P23

 

 

 

 

 

 

 

Depozite colaterale

P24

 

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P25

 

 

 

 

 

 

 

Certificate de depozit, carnete si librete de economii       

P26

 

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P27

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIUNI CU TITLURI           

P28

 

 

 

 

 

 

 

Datorii constituite prin titluri

 

 

 

 

 

 

 

 

-titluri de piată interbancară

P29

 

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P30

 

 

 

 

 

 

 

-titluri de creante

 negociabile

P31

 

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P32

 

 

 

 

 

 

 

-obligatiuni

P33

 

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P34

 

 

 

 

 

 

 

-alte datorii constituite prin titluri

P35

 

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P36

 

 

 

 

 

 

 

Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri

P37

 

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P38

 

 

 

 

 

 

 

Vărsăminte de efectuat privind titlurile

P39

 

 

 

 

 

 

 

CREDITORI

P40

 

 

 

 

 

 

 

Alti creditori diversi

P41

 

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P42

 

 

 

 

 

 

 

DATORII SUBORDONATE

P43

 

 

 

 

 

 

 

Datorii subordonate la termen

P44

 

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

P45

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

P46

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul băncii,

Conducătorul compartimentului financiar contabil,

Întocmit

numele, prenumele, semnătura

numele, prenumele, semnătura

nume prenume

 telefon/interior

 

OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE

P 1

Total (rd.P2 la rd.P 13)

Împrumuturi de refinantare de la bănci centrale

P2

112

Datorii atasate 

P3

1172

Conturi de corespondent ale băncilor

P4

122

Datorii atasate

P5

1272

Depozite la vedere ale băncilor

P6

1321

Depozite la termen ale băncilor

P7

1322

Depozite colaterale ale băncilor

P8

1323

Datorii atasate

P9

1327

Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la bănci

P10

1421

Împrumuturi la termen primite de la bănci

P11

1422

Împrumuturi financiare primite de la bănci

P12

1423

Datorii atasate

P13

1427

OPERATIUNI CU CLIENTELA

P14

Total rd.P 15 la rd.P27

Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiară

P15

2321

Împrurnuturi la termen de la clientela financiară

P16

2322

Datorii atasate

P17

2327

Conturi curente creditoare

P18

2511+255+256+258

Datorii atasate

P19

25172+2557+2567+2587

Conturi de factoring

P20

2521

Datorii atasate

P21

2527

Depozite la vedere

P22

2531

Depozite la termen

P23

2532

Depozite colaterale

P24

2533

Datorii atasate

P25

2537

Certificate de depozit, carnete si librete de economii

P26

2541 +2542

Datorii atasate

P27

2547

OPERATIUNI CU TITLURI

P28

Total rd.P29 la rd.P39

Datorii constituite prin titluri

 

 

-titluri de piată interbancară

P29

3211

Datorii atasate

P30

3217

-titluri de creante negociabile

P31

3221

Datorii atasate

P32

3227

-obligatiuni

P33

3251

Datorii atasate

P34

3257

-alte datorii constituite prin titluri

P35

3261

Datorii atasate

P36

3267

Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri

P37           

331+332+333+334+335+3361

Datorii atasate

P38

3372

Vărsăminte de efectuat privind titlurile

P39

3036

CREDITORI

P40

rd.P4l+rd.P42

Alti creditori diversi

P41

ex.3566 (aferent obligatiei de plată a ratelor de leasing si fondului primit pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, conform Legii 165/1998

Datorii atasate

P42

ex.3567

DATORII SUBORDONATE

P43

rd.P44 + rd.P45

Datorii subordonate la termen

P44

531

Datorii atasate

P45

ex.537

TOTAL

P46

rd.P 1 +rd.P 14+rd.P28+ rd.P40 + rd.P43

 

Denumirea băncii ………..

Data de raportare [ / / ]

 

ANEXA Nr. 1c)

 

REPARTIZAREA PE SCADENTE A ANGAJAMENTELOR PRIMITE, EVIDENTIATE ÎN AFARA BILANTULUI

 

- mld.lei -

ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANTULUI PRIMITE

Cod poz.

Coef. calculat

DURATA RĂMASĂ DE SCURS

D

<= lluna

1 luna

<D<=

3 luni

3 luni

<D<=

6 luni

6 luni

<D<=

12 luni

12 luni

< D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ANGAJAMENTE DE FINANTARE

EP1

 

 

 

 

 

 

 

Angajamente primite de la alte bănci

EP2

 

 

 

 

 

 

 

Angajamente primite de la clientela financiară si institutiile administratiei publice

EP3

 

 

 

 

 

 

 

ANGAJAMENTE DE GARANTIE

EP4

 

 

 

 

 

 

 

Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte bănci

EP5

 

 

 

 

 

 

 

ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE

EP6

 

 

 

 

 

 

 

Titluri de livrat

EP7

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

EP 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru angajamentele de finantare primite se vor reflecta si graficele de rambursare aferente obligatiilor rezultate în urma transformării angajamentelor de finantare primite în elemente bilantiere, prin repartizarea cu semnul minus a ratelor de rambursat aferente acestor obligatii în benzile de scadentă corespunzatoare, stabilite în conformitate cu prevederile contractuale. În cazul în care angajamentele contractuale încheiate nu prevad graficele de rambursare aferente obligatiilor bilantiere rezultate din angajamentele de finantare primite, rambursarea acestora se va înregistra prin evidentierea cu semnul minus, a întregii sume, în ultima bandă de scadentă.

 

Conducătorul băncii

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Întocmit

numele, prenumele, semnătura

numele, prenumele, semnătura

nume prenume

 telefon/interior

 

ANGAJAMENTE DE FINANTARE

EPl

rd.EP2+rd.EP3

Angajamente primite de la alte bănci

EP2

902

Angajamente primite de la clientela financiară si institutiile administratiei publice

EP3

904

ANGAJAMENTE DE GARANTIE

EP4

rd.EPS+rd.EP6

Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte bănci

EP5

912

ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE

EP6

rd.EP7

Titluri de livrat

EP7

922

TOTAL

EP8

rd.EPl+rd.EP4+rd.EP6

 

 

ANGAJAMENTE DE FINANTARE

EA1

rd.EA2+rd.EA3

Angajamente în favoarea altor bănci     

EA2

901

Angajamente în favoarea clientelei

EA3

903

ANGAJAMENTE DE GARANTIE

EA4

rd.EAS+rd.EA6

Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor bănci

EA5

911

Garantii date pentru clientelă

EA6

913

ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE

EA7

rd.EA8

Titluri de primit

EA8    

921

TOTAL

EA9

rd.EAl+rd.EA4+rd.EA7

 

ANEXA Nr. 1d)

 

Denumirea băncii..............

            Data raportării [ / / ]

 

REPATIZAREA PE SCADENTE A ANGAJAMENTELOR DATE, EVIDENTIATE ÎN AFARA BILANTULUI

 

- mld.lei -

ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANTULUI DATE

Cod poz.

Coef

calcu lat

DURATA RĂMASĂ  DE SCURS

1luna

 D <=

1lună

<D<=

31uni

3 luni

<D<=

61uni

6luni

<D<=

12luni

12luni

< D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ANGAJAMENTE DE FINANTARE

EA1

 

 

 

 

 

 

 

Angajamente în favoarea altor bănci

EA2           

 

 

 

 

 

 

 

Angajamente în favoarea clientelei

EA3           

 

 

 

 

 

 

 

ANGAJAMENTE DE GARANTIE

EA4

 

 

 

 

 

 

 

Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor bănci

EA5           

 

 

 

 

 

 

 

Garantii date pentru clientelă

EA6

 

 

 

 

 

 

 

ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE

EA7

 

 

 

 

 

 

 

Titluri de primit

EA8           

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

EA9           

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru angajamentele de finantare si de garantie date se vor reflecta si graficele de rambursare aferente activelor rezultate din transformarea angajamentelor de finantare date în elemente bilantiere, prin repartizarea cu semnul minus a ratelor de rambursat aferente acestor creante în benzile de scadentă corespunzătoare, stabilite în conformitate cu prevederile contractuale. În cazul în care angajamentele contractuale încheiate nu prevăd graficele de rambursare aferente activelor bilantiere rezultate din angajamentele de finantare date, rambursarea acestora se va înregistra prin evidentierea cu semnul minus, a întregii sume, în ultima bandă de scadentă.

 

Conducătorul băncii

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Întocmit

numele, prenumele, semnătura

numele, prenumele, semnătura

nume prenume telefon/interior

 

Denumirea băncii ...............

Data raportării [ / / ]

 

ANEXA Nr. 2

 

CALCULAREA INDICATORULUI DE LICHIDITATE

 

Indicatori

 

Benzi de scadentă

D <=

1luna

1luna

< D<=

3 luni

3 luni

<D<=

6 luni

6 luni

< D<=

12luni

12luni

< D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

Total active (formularul Anexa 1 a, rd.Total, col.3÷8)

1

 

 

 

 

 

 

Total angajamente în afara bilantului primite (formular Anexa 1c, rd.Total, co1.3÷8)  

2

 

 

 

 

 

 

Lichiditatea efectivă rd.3col.3÷6=rd.1col.3÷6+rd.2col.3÷6 +rd.7col.(n*-1),

 rd.3 col.2,7=rd.1col.2,7+ rd.2 col.2,7

3

 

 

 

 

 

 

Total obligatii bilantiere (formularul Anexa 1d,rd.Total, col.3÷8

4

 

 

 

 

 

 

Total angajamente în afara bilantului date (formular Anexa 1d, rd.Total, col.3÷8

5

 

 

 

 

 

 

Lichiditate necesară

rd.6=rd.4+rd.5

6

 

 

 

 

 

 

Excedent de lichiditate (de reportat pe coloana următoare)

rd.7=rd.3 - rd.6, dacă rd.7>0

7

 

 

 

 

X

X

Indicator de lichiditate rd.8=rd3/rd.61

8

 

 

 

 

 

 

 


* n poate lua valori de la 3 la 6

 

Conducătorul băncii

Conducătorul compartimentului financiar contabil

Întocmit

Nume, prenume,  semnătura

numele, prenumele, semnătura

numele prenumele

 telefon/interior

 


În cazul în care rd.3 col.x2<0 si rd.6 col.x>=0, la rd.8 col.x se va trece ca rezultat valoarea 0.

În cazul în care rd.3 col.x =0 si rd.6 col.x=0, la rd.8 col.x se va trece ca rezultat valoarea 1.

În cazul în care rd.3 col.x >0 si rd.6 col.x<=0, la rd.8 col.x se trece ca rezultat valoarea 1.

În cazul în care rd.3 col.x=0 si rd.6 col.x<0, la rd.8 col.x se trece ca rezultat valoarea 1.

În cazul în care rd.3 col.x<0 si rd.6 col.x<0, rd.8 col.x=rd.6 col.x / rd.3 col.x.


col.x2 reprezintă oricare dintre coloanele de la 2 la 6.

 


ANEXA Nr. 3a)

 

Situatia riscurilor mari de lichiditate fată de o singură persoană

 

            Denumirea băncii....................

            Data raportării: [/ /]

-mii lei

 

Obligatii bilantiere -împrumuturi+angajamente de finantare date de bancă

10% din obligatiile bilantiere - împrumuturi+angajamente de finantare date de bancă

15% din obligatiile bilantiere - împrumuturi+angajamente de finantare date de bancă

 

-mii lei -

Nr.

crt.

O singură persoană

Risc mare de lichiditate fată de o singură persoană

% din obligatiile bilantiere-împrumuturi + agajamente de finantare date de bancă co1.4=co1.3 x 100/(obligatii-bilantiere împrumuturi+ angajamente de finantare date de bancă)

Cod

Denumire

din obligatiile bilantiere - împrumuturi

din angajamente de

finantare date de bancă

Total co1.3= col.l+col.2

A

B

C

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

                                   

Conducătorul băncii

Conducătorul compartimentului financiar contabil

Întocmit de:

(numele, prenumele si semnătura)

(numele, prenumele si semnătura)

Numele si prenumele: Telefon/interior

 

ANEXA Nr. 3b)

 

Structura grupurilor care reprezintă o singură persoană, fată de care banca  înregistrează risc mare de lichiditate

 

Denumirea băncii ………..

Data raportării: [ I I]

 

Nr. crt.

Grup de persoane fizice si/sau juridice

Persoane fizice si/sau juridice din componenta grupului

Cod

Denumire

Nr. crt.

Cod

Denumire

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul băncii

Conducătorul  compartimentului  financiar contabil

Întocmit de

(numele, prenumele si semnătura)

(numele, prenumele si semnătura)

Numele si prenumele  Telefon/interior