MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 204      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 23 aprilie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

215. - Legea administratiei publice locale

 

278. - Decret privind promulgarea Legii administratiei publice locale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

administratiei publice locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA I

Regimul general al autonomiei locale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează regimul general al  autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea  autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 2. - (1) Administratia publice în unitătile administrativ-teri­toriale se organizează si functionează în temeiul principiilor auto­nomiei locale, desceritralizarii serviciilor publice, eligibilitătii  autoritătilor administratiei publice locale, legalitătii si al consultării cetatenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce  atingere caracterului de stat national, unitar si indivizibil al  României.

Art. 3. - (1) Prin autonomie locală se întelege dreptul si capacitatea efectivă a autoritătilor administratiei publice locale de  a solutiona si de a gestiona, în numele si în interesul colectivitătilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în conditiile  legii.

(2) Acest drept se exercită de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autorităti ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber  exprimat.

(3) Dispozitiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitătii de a  recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice  altă formă de participare directă a cetătenilor la treburile publice,  în conditiile legii.

(4) Prin colectivitate locală se întelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială.

Art. 4. - (1) Autonomia locală este numai administrativă si financiară, fiind exercitată pe baza si în limitele prevăzute de  lege.

(2) Autonomia locală priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin comunei, orasului sau judetului, după caz.

Art. 5. - (1) Competentele si atributiile autoritătilor administratiei publice locale se stabilesc numai prin lege. Aceste competente sunt depline si exclusive, cu exceptia cazurilor prevăzute de  lege.

(2) Autonomia locală conferă autoritătilor administratiei publice  locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă initiative în toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date în mod expres în competenta altor autorităti publice.

Art. 6. - (1) Raporturile dintre autoritătile administratiei publice locale din comune si orase si autoritătile administratiei publice de la nivel judetean se bazează pe principiile autonomiei, legalitătii, responsabilitătii, cooperării si solidaritătii în rezolvarea problemelor întregului judet.

(2) În relatiile dintre autoritătile administratiei publice locale si consiliul judetean, pe de o parte, precum si între consiliul local si primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.

Art. 7. - (1) Exercitarea competentelor si atributiilor stabilite prin lege revine autoritătilor administratiei publice locale care se găsesc cel mai aproape de cetătean.

(2) Stabilirea de competente si atributii pentru alte autorităti decât cele prevăzute la alin. (1) trebuie să tină seama de amploarea si de natura răspunderii ce le revine, precum si de cerintele de eficientă si eficacitate.

(3) Autoritătile administratiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităti autoritătilor administratiei publice locale în procesul de descentralizare a unor servicii publice si al creării de noi servicii publice, fără asigurarea mij­loacelor financiare corespunzătoare pentru realizarea respectivelor responsabilitati.

Art. 8. - Autoritătile administratiei publice centrale vor consulta, înainte de adoptarea oricărei decizii, structurile asocia­tive ale autoritătilor administratiei publice locale, în toate proble­mele care le privesc în mod direct, potrivit legii.

Art. 9. - În cadrul politicii economice nationale, comunele, orasele si judetele au dreptul la resurse proprii, pe care autoritătile administratiei publice locale le gestionează potrivit atributiilor ce le revin, în conditiile legii. Resursele financiare ale autoritătilor publice locale trebuie să fie proportionate cu compe­tentele si cu responsabilitatile prevăzute de lege.

Art. 10. - Autoritătile administratiei publice locale adminis­trează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, oraselor si, judetelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale.

Art. 11. - (1) Autoritătile administratiei publice locale au drep­tul ca, în limitele competentelor lor, să coopereze si să se asoci­eze cu alte autorităti ale administratiei publice locale din tară sau din străinatate, în conditiile legii.

(2) Pentru protectia si promovarea intereselor lor comune autoritătile administratiei publice locale au dreptul de a adera la asociatii nationale si internationale, în conditiile legii.

Art. 12. - Autoritătile administratiei publice locale pot încheia între ele acorduri si pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la initierea si la realizarea unor programe de dezvoltare regională, în conditiile legii.

Art. 13. - (1) Consiliile locale si consiliile judetene din unitătile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontieră pot încheia acorduri de cooperare transfrontalieră cu autoritătile similare din tările vecine, în conditiile legii.

(2) Aceste acorduri se vor încheia numai în domeniile ce sunt de competenta consiliilor locale sau judetene, potrivit prezentei legi, cu respectarea legislatiei interne si a angajamentelor internationale asumate de statul român.

(3) Prin acordurile de cooperare transfrontalieră pot fi create si pe teritoriul României organisme care să aibă, potrivit dreptului intern, personalitate juridică. Aceste organisme nu au, în sensul prezentei legi, competente administrativ-teritoriale.

(4) Consiliile locale si consiliile judetene, care au încheiat acorduri de cooperare transfrontalieră, au dreptul să participe, în alte state, la organismele create prin respectivele acorduri, în limita competentelor ce le revin potrivit legii.

Art. 14. - (1) Initiativa autoritătilor administratiei publice locale de a coopera si de a se asocia cu autorităti ale administratiei publice locale din străinătate, precum si de a adera la o asociatie internatională a autoritătilor administratiei publice locale va fi comunicată Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Administratiei Publică.

(2) Autoritătile administratiei publice locale vor transmite Ministerului Afacerilor Externe spre avizare proiectele de acorduri sau conventii de cooperare pe care acestea intentionează să le

încheie cu autorităti ale administratiei publice locale din alte tări înainte de supunerea lor spre adoptare de către consiliile locale sau judetene, după caz.

(3) Avizele prevăzute la alin. (2) trebuie emise în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. În caz contrar se va considera că nu sunt obiectii si proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare consiliului local sau judetean interesat.

(4) Acordurile sau conventiile încheiate de autoritătile adminis­tratiei publice locale nu angajează decât responsabilitatea consiliu­lui local sau judetean care este parte la acestea, fiind supuse controlului de legalitate, iar actele emise în virtutea respectivelor acorduri sau conventii au în dreptul intern aceeasi valoare juridică si aceleasi efecte ca si actele administrative adoptate în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 15. - Consiliile locale si consiliile judetene pot hotârî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele si în interesul colectivitătilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăti comerciale sau la înfiintarea unor servicii de interes public local sau judetean, după caz, în conditiile legii.

Art. 16. - Controlul administrativ si controlul financiar al activitătii autoritătilor administratiei publice locale se exercită în limitele si în conditiile prevăzute de lege.

Art. 17. - În unitătile administrativ-teritoriale în care cetătenii apartinând minoritătilor nationale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor autoritătile administratiei publice locale vor asigură folosirea, în raporturile cu acestia, si a limbii materne, în conformitate cu prevederile Constitutiei, ale prezentei legi si ale conventiilor internationale la care România este parte.

Art. 18. - (1) Comunele, orasele si judetele sunt unităti administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală si în care se organizează si functionează autorităti ale administratiei publice locale.

(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.

(3) Unele orase pot fi declarate municipii, în conditiile legii.

(4) În municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, a căror delimitare si organizare se fac potrivit legii.

(5) Autoritătile administratiei publice locale se pot constitui si în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Aceste autorităti exercită atributiile prevăzute la art. 95 si, respectiv, la art. 97, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 19. - Comunele, orasele si judetele sunt persoane juri­dice de drept public. Acestea au patrimoniu propriu si capacitate juridică deplină.

Art. 20. - Delimitarea teritorială a comunelor, oraselor si judetelor se stabileste prin lege. Orice modificare a limitelor terito­riale ale acestora se poate efectua numai prin lege si numai după consultarea prealabilă a cetătenilor din unitătile administrativ­-teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Autoritătile administratiei publice locale

 

Art. 21. - (1) Autoritătile administratiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune si orase sunt consiliile locale, comunale si orăsenesti, ca autorităti deliberative, si primării, ca autorităti executive. Consiliile locale si primarii se aleg în conditiile prevăzute de Legea privind alegerile locale.

(2) Consiliile locale si primării functionează ca autorităti ale administratiei publice locale si rezolvă treburile publice din comune si orase, în conditiile legii.

Art. 22. - În fecare judet se constituie un consiliu judetean, ca autoritate a administratiei publice locale, pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale si orăsenesti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judetean. Consiliul judetean este ales în conditiile Legii privind alegerile locale.

Art. 23. - Alesii locali sunt primarul, consilierii locali si consi­lierii judeteni. În asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor acestia îndeplinesc o functie de autoritate publică, beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat.

Art. 24. - (1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al consilierului judetean, este de 4 ani. Mandatul se exercită în conditiile legii.

(2) Consiliul local sau consiliul judetean, precum si primarul ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local sau judetean, respectiv a vacantei postului de primar, încheie mandatul precedentei autorităti a admnistratiei publice locale.

(3) Consiliul local sau consiliul judetean, precum si primarul, alesi în urma organizării unor noi unităti administrativ-teritoriale sau în urma dizolvării unor consilii, respectiv vacantării unor pos­turi de primari, îsi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale.

Art. 25. - În scopul asigurării autonomiei locale autoritătile administratiei publice locale au dreptul să instituie si să perceapă impozite si taxe locale, să elaboreze si să aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale comunelor, oraselor si judetelor, în conditiile legii.

Art. 26. - (1) În fiecare judet si în municipiul Bucuresti Guvernul numeste câte un prefect.

(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice descentralizate ale mmisterelor si ale celorlalte organe centrale din unitătile administrativ-teritoriale.

Art. 27. - (1) Prefectul poate ataca, în total sau în parte, în fata instantei de contencios administrativ, hotărârile adoptate de consiliul local sau de consiliul judetean, precum si dispozitiile emise de primar sau de presedintele consiliului judetean, în cazul în care consideră aceste acte sau prevederi din ele ca fiind ile­gale. Actul sau prevederile acestuia care au fost atacate sunt suspendate de drept.

(2) Prefectul răspunde, în conditiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, la cererea autoritătilor administratiei publice locale sau judetene ale căror acte au fost atacate, în cazul în care instanta de contencios administrativ hotărăste ca actul admi­nistrativ a fost atacat în mod abuziv.

 

CAPITOLUL II

Consiliile locale

 

SECTIUNEA 1

Constituirea consiliului local

 

Art. 28. - Consiliile locale sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct secret si liber exprimat, în conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Art. 29. - (1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, în functie de populatia comunei sau a orasului, raportată de Institutul National de Statistică si Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile, după cum urmează:

 

Numărul locuitorilor comunei sau ai orasului

Numărul consilierilor

până la 1.500

9

Între 1.501 si 3.000

11

Între 3.001 si 5.000

13

Între 5.001 si 10.000

15

Între 10.001 si 20.000

17

Între 20.001 si 50.000

19

Între 50.001 si 100.000

21

Între 100.001 si 200.000

23

Între 200.001 si 400.000

27

Peste 400.000

31

 

(2) Consiliul General al Municipiului Bucuresti este compus din 55 de consilieri.

Art. 30. - (1) Calitatea de consilier este incompatibilă cu

a) functia de prefect si de subprefect;

b) calitatea de functionar public în aparatul propriu de specia­litate al autoritătilor administratiei publice centrale si locale; calita­tea de functionar public în aparatul propriu de specialitate al consiliului judetean, al prefectului, al serviciilor publice de interes local sau judetean, al serviciilor publice descentralizate ale minis­terelor si ale celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale; calitatea de angajat în cadrul autoritătilor administratiei publice locale respective sau în cadrul aparatului propriu al prefectului din judetul respectiv;

c) functia de manager sau membru în consiliul de adminis­tratie al regiilor autonome ori de conducător al societătilor comer­ciale înfiintate de consiliile locale sau de consiliile judetene;

d) calitatea de primar;

e) calitatea de senator, deputat, ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si cele asimilate acestora.

(2) Incompatibilitatea intervine numai după validarea mandatu­lui, cel în cauză trebuind să opteze în termen de 10 zile, după care, dacă acesta nu a optat pentru calitatea de consilier, în sedintă de consiliu următoare presedintele de sedintă va supune validării mandatul supleantului acestuia de pe lista partidului, aliantei politice sau a aliantei electorale respective.

(3) Alte incompatibilităti se pot stabili numai prin lege.

Art. 31. - (1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăsurării alegerilor. Convocarea con­silierilor declarati alesi, pentru sedintă de constituire, se face de către prefect. La sedintă de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum si primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

(2) sedintă este legal constituită dacă participa cel putin două treimi din numărul consilierilor alesi. În cazul în care nu se poate asigură această majoritate sedintă se va organiza, în aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va pro­ceda la o nouă convocare, de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleasi conditii.

(3) În situatia în care consiliul local nu se poate reuni nici la ultima convocare datorită absentei, fără motive temeinice, a con­silierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilie­rilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă acestia nu pot fi înlocuiti de supleantii înscrisi pe listele de candidati respective, organizându-se alegeri pentru com­pletare, în termen de 30 de zile, în conditiile Legii privind alege­rile locale.

(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanta de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instantei este definitivă si irevocabilă.

(5) Absenta consilierilor de la sedintă de constituire este con­siderată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizare sau a facut imposibilă prezenta acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de fortă majoră.

Art. 32. - (1) Lucrările sedintei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

(2) Pentru validarea mandatelor consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcatuită din 3-5 consilieri.

(3) Comisia de validate examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier si propune consiliului local validarea sau invalidarea man­datelor.

(4) Comisia de validate va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea conditiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a facut prin fraudă electorală, constatată în conditiile Legii privind alegerile locale.

(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabeticî, cu votul deschis al majoritătii consilierilor prezenti la sedintă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

Art. 33. - (1) Hotărârea de validare sau invalidare a manda­telor poate fi atacată de cei interesati la instanta de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenti de la sedintă, de la comunicare.

(2) Instanta de contencios administrativ este obligată să se pronunte în termen de 30 de zile.

Art. 34. - (1) Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în fata consiliului local următorul jurământ în limba română: „Jur să respect Constitutia si legile tarii si să fac, cu bună­ credintă, tot ceea ce stă în puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei ... (orasului, judetului). Asa să-mi ajute Dumnezeu!"

(2) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consi­derati demisionati de drept.

(3) Jurământul poate fi depus si fără formulă religioasă.

Art. 35. - În cazul în care consilierul declarat ales renuntă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista parti­dului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele si aliantele politice confirmă în scris apartenenta la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanti, iar numărul de consilieri se reduce sub două treimi, se vor organiza alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în conditiile Legii privind alegerile locale.

Art. 36. - După validarea mandatelor si depunerea jurământului de către cel putin două treimi din numărul membrilor consiliului local consilierul care a condus sedintă declară consiliul legal constituit.

Art. 37. - (1) După declararea ca legal constituit consiliul local alege dintre membrii săi, prin votul deschis al majoritătii consilierilor în functie, un presedinte de sedintă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotărârile adoptate de acesta.

(2) Consilierul ales în conditiile alin. (1) poate fi schimbat din functie la initiativa a cel putin unei treimi din numărul consilierilor, cu votul majoritătii consilierilor în functie.

 

SECTUNEA a 2-a

Atributiile consiliului local

 

Art. 38. - (1) Consiliul local are initiative si hotărăste, în conditiile legii, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităti publice, locale sau centrale.

(2) Consiliul local are următoarele atributii principale:

a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv vicepri­marii, după caz, stabileste, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;

b) aprobă statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;

c) avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze si pro­grame de dezvoltare economico-sociale, de organizare si amena­jare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteană regională, zonală si de cooperare transfrontalieră, în conditiile legii;

d) aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de înche­iere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, pre­cum si taxe speciale, în conditiile legii;

e) aprobă, la propunerea primarului, în conditiile legii, organi­grama, statul de functii, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;

f) administrează domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului;

g) hotărăste darea în administrare, concesionarea sau închirie­rea bunurilor proprietate publică a comunei sau orasului, după caz, precum si a Serviciilor publice de interes local, în conditiile legii;

h) hotărăste vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau orasului, după caz, în conditiile legii;

i) înfiintează  institutii publice, societăti comerciale si servicii publice de interes local; urmăreste, controlează si analizează acti­vitatea acestora; institute, cu respectarea criteriilor generale stabi­lite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, conducătorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplică sanctiuni disciplinare, în conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit;

j) hotărăste asupra înfiintării si reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în numele unitătii administrativ-teritoriale, toate drepturile actionarului la societătile comerciale pe care le-a înfiintat; hotărăste asupra privatizării  acestor societăti comerciale; numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;

k) analizează si aprobă, în conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor, stabilind mij­loacele materiale si financiare necesare în vederea realizării aces­tora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de apărare împotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si feno­menelor meteorologice periculoase;

I) stabileste măsurile necesare pentru construirea, întretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a întregii infrastructuri apartinând căilor de comunicatii de interes local;

m) aprobă, în limitele competentelor sale, documentatiile teh­nico-economice pentru lucrările de investitii de interes local si asigură conditiile necesare în vederea realizării acestora;

n) asigură, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sănătate, cultură, tineret si sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor si protectia civilă, de sub autoritatea sa; urmăreste si controlează activitatea acestora;

o) hotărăste, în localitătile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de stimulente în natură si în bani, precum si de alte facilităti, potrivit legii, în scopul asigurării servi­ciilor medicale pentru populatie; asemenea facilităti pot fi acordate si personalului didactic;

p) contribuie la organizarea de activităti stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;

q) hotărăste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civilă, în conditiile legii, si propune măsuri de îmbunătătire  a activitătii acestora;

r) actionează pentru protectia si refacerea mediului înconjurător, în scopul cresterii calitătii  vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monu­mentelor istorice si de arhitectură, a parcurilor si rezervatiilor naturale, în conditiile legii;

s) contribuie la realizarea măsurilor de protectie si asistentă sociale; asigură protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; înfiintează si asigură functionarea unor institutii de binefacere de interes local;

t) înfiintează si organizează târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigură buna functionare a acestora;

u) atribuie sau schimbă, în conditiile legii, denumiri de străzi, de piete si de obiective de interes public local;

v) conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetătean de onoare al comunei sau al orasului;

x) hotărăste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizatii neguverna­mentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantării si realizării în comun a unor actiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăste înfrătirea comunei sau orasului cu unităti administrativ-teritoriale similare din alte tări;

y) hotărăste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităti ale administratiei publice locale din tară sau din străinătate precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritătilor administratiei publice locale, în vede­rea promovării unor interese comune;

z) sprijină, în conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

w) asigură libertatea comertului si încurajează libera initiativă, în conditiile legii.

(3) Consiliul local exercită si alte atributii stabilite prin lege.


 

SECTIUNEA a 3-a

Functionarea consiliului local

 

Art. 39. - (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

(2) Consiliul local îsi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.

Art. 40. - (1) Consiliul local se întruneste în sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(2) Consiliul local se poate întruni si în sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin o treime din numărul mem­brilor consiliului.

(3) Convocarea consiliului local se face în scris; prin interme­diul secretarului unitătii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile înaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile înainte de sedintele extraordinare.

(4) În caz de fortă majoră si de maximă urgentă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai orasului convocarea consiliului local se poate face de îndată.

(5) În invitatia la sedintă se vor preciza data, ora, locul desfasurării si ordinea de zi a acesteia.

(6) Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(7) În comunele sau orasele în care cetătenii apartinând unei minorităti nationale au o pondere de peste 20% din numărul locu­itorilor ordinea de zi se aduce la cunostintă publică si în limba maternă a cetătenilor apartinând minoritătii respective.

(8) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul­-verbal al sedintei.

Art. 41. - (1) Sedintele consiliului local sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în functie.

(2) Prezenta consilierilor la sedintă este obligatorie. Cazurile în care se consideră că absenta este motivată se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local. În situatia în care un consilier absentează de două ori consecutiv, fără motive temeinice, el poate fi sanctionat în conditiile regula­mentului de organizare si functionare a consiliului local.

Art. 42. - Sedintele consiliului local sunt conduse de un con­silier, ales în conditiile prevăzute la art. 37.

Art. 43. - (1) Sedintele consiliului local sunt publice, cu exceptia cazurilor în care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfăsoare cu usile închise.

(2) Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public si privat al comunei sau al orasului, participarea la pro­grame de dezvoltare judeteană, regională, zonală sau de coope­rare transfrontalieră, organizarea si dezvoltarea urbanistică a localitătilor si amenajarea teritoriului, precum si cele privind aso­cierea sau cooperarea cu alte autorităti publice, organizatii neguvernamentale, persoane juridice române sau străine se vor discuta întotdeauna în sedintă publică. În legatură cu aceste probleme primarul poate propune consultarea cetătenilor prin referendum, în conditiile legii.

(3) Lucrările sedintelor se desfasoară în limba română, limba oficială a statului. În consiliile locale în care consilierii apartinând unei minorităti nationale reprezintă cel putin o treime din numărul total, la sedintele de consiliu se poate folosi si limba maternă. În aceste cazuri se va asigură,  prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile documentele sedintelor de consiliu se întocmesc în limba română.

(4) Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul în care si-a exercitat votul fiecare consilier se consemnează într-un proces-verbal, semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretarul unitătii administrativ-teritori­ale.

(5) Consilierul care conduce sedintele de consiliu, împreună cu secretarul unitătii administrativ-teritoriale îsi asumă, prin semnatură, responsabilitatea veridicitătii celor consemnate.

(6) Înaintea fiecărei sedinte secretarul pune la dispozitie con­silierilor, în timp util, procesul-verbal al sedintei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca în cadrul sedintei să conteste continutul procesului-verbal si să ceară mentionarea exactă a opiniilor expri­mate în sedintă anterioară.

(7) Procesul-verbal si documentele care au fost dezbătute în sedintă se depun într-un dosar special al sedintei respective, care va fi numerotat, semnat si sigilat de consilierul care conduce sedintele de consiliu si de secretar, după aprobarea procesului­ verbal.

Art. 44. - Ordinea de zi a sedintelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în conditiile art. 40, a cerut întru­nirea consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente si numai cu votul majoritătii consilierilor prezenti.

Art. 45. - Problemele înscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritătii administratiei publice locale, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea initiatorului, pre­cum si de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 40 alin. (2) si (4).

Art. 46. - (1) În exercitarea atributiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majoritătii membrilor prezenti, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o altă majoritate.

(2) Hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în conditiile legii, administrarea domeniului public si privat al comunei sau al orasului, participarea la programe de dezvoltare judeteană, regio­nală, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea si dezvoltarea urbanistică a localitătilor si amenajarea teritoriului, pre­cum si cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităti publice, cu organizatii neguvernamentale, cu persoane juridice române sau străine se adoptă cu votul a cel putin două treimi din numărul consilierilor în functie.

(3) Hotărârile privind bugetul local, precum si cele prin care se stabilesc impozite si taxe locale se adoptă cu votul majoritătii consilierilor în functie. Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două sedinte consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăsura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget local, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat.

(4) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la per­soane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevăzute de lege.

(5) Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autoritătii administratiei publice locale.

Art. 47. - (1) Nu poate lua parte la deliberare si la adopta­rea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încalcarea dis­pozitiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanta de contencios administrativ. Actiunea poate fi intro­dusă de orice persoană interesată.

Art. 48. - Hotărârile consiliului local se semnează de consi­lierul care conduce sedintele de consiliu, ales în conditiile prevăzute la art. 37, si se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care consilierul ales în conditiile prevăzute la art. 37 lipseste sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri.

Art. 49. - (1) Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră ca aceasta este ilegală sau că depaseste competentele ce revin, potrivit legii, consiliului local. În acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al sedintei.

(2) Secretarul va comunică hotărârile consiliului local primarului si prefectului, de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării.

(3) Comunicarea, însotită de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar si va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.

Art. 50. - (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostintă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.

(2) Aducerea la cunostintă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

Art. 51. - În unitătile administrativ-teritoriale în care cetătenii apartinând unei minorităti nationale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunostintă publică si în limba maternă a cetătenilor apartinând minoritătii respective, iar cele cu caracter individual se comunică, la cerere, si în limba maternă.

Art. 52. - (1) În exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul colectivitătii locale.

(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului si al aparatului propriu de specialitate, să pună la dispozitie consilieri­lor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de zile, informatiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

(3) Consilierii sunt obligati ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetătenii si să acorde audiente.

(4) Fiecare consilier, precum si viceprimarul sunt obligati să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

(5) Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comi­siilor de specialitate consilierul primeste o indemnizatie stabilită în conditiile legii.

(6) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lor, în conditiile legii.

(7) Consiliul local poate hotarî diminuarea cuantumului indemnizatiei prevăzute la alin. (5) si a cotei în care se face deconta­rea conform prevederilor alin. (6), în concordantă cu posibilitătile de finantare.

Art. 53. - (1) Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, după caz, în nume pro­priu, pentru activitatea desfăsurată în exercitarea mandatului, pre­cum si pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul-verbal al sedintei consiliului local va fi consem­nat, în mod obligatoriu, rezultatul votului.

(3) La cererea consilierilor votul lor va fi consemnat nominal în procesul-verbal al sedintei.

Art. 54. - La lucrările consiliului local pot asista si lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, sefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celor­lalte organe centrale din unitătile administrativ-teritoriale, în pro­blemele ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum si persoanele interesate invitate de primar.

Art. 55. - (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri alesi în consiliile locale vor fi reprezentati la sedintele de consiliu de un delegat sătesc.

(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consi­liului local de către o adunare sătească, constituită din câte un reprezentant al fiecărei familii, convocată si organizată de primar si desfasurată în prezenta primarului sau viceprimarului.

(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegatii sătesti vor fi invitati în mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.

(4) Delegatului sătesc îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 52 alin. (5) si (6).

Art. 56. - (1) După constituire consiliul local îsi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii, cu exceptia viceprimarului.

(3) Comisiile de specialitate îsi aleg câte un presedinte si un secretar.

(4) Comisiile de specialitate analizează si avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate.

(5) Comisiile de specialitate lucrează în plen si iau hotărâri cu votul majoritătii membrilor lor.

(6) Organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de specia­litate se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativă sau la initiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză si verificare, pe perioada determinată. Componenta comisiei speciale de analiza si verificare, obiectivele si perioada de desfăsurare a activitătilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei actionează în limitele stabilite prin hotărâre.

 

SECTIUNEA a 4-a

Dizolvarea consiliului local

 

Art. 57. - (1) Consiliul local poate fi dizolvat dacă a adoptat, într-un interval de cel mult 6 luni, cel putin 3 hotărâri care au fost anulate de instanta de contencios administrativ prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă si irevocabilă.

(2) Dizolvarea consiliului local se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea motivată a prefectului, bazată pe hotărârile judecătoresti rămase definitive si irevocabile.

(3) Hotărârea de dizolvare poate fi atacată de oricare dintre consilieri la instanta de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. În acest caz procedura prealabilă prevazută de lege nu se mai efectuează, iar introducerea actiunii suspendă executarea măsurii de dizolvare.

(4) Data pentru organizarea alegerii noului consiliu local se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3) sau, după caz, de la pronuntarea unei hotărâri judecătoresti, rămasă definitivă si irevocabilă, prin care a fost respinsă actiunea consilierilor.

(5) Până la constituirea noului consiliu local primarul, vicepri­marul sau, în absenta acestora, secretarul va rezolva problemele curente ale comunei sau ale orasului, potrivit competentelor si atributiilor ce îi revin, potrivit legii.

Art. 58. - (1) În cazul în care consiliul local nu se întruneste timp de 3 luni consecutive sau nu a adoptat în 3 sedinte ordi­nare consecutive nici o hotărâre, precum si în situatia în care numărul consilierilor se reduce sub jumătate plus unul si nu se poate completa prin supleanti, acesta se consideră dizolvat de drept.

(2) Situatiile prevăzute la alin. (1) se comunică de primar, viceprimar sau, în absenta acestora, de secretar, prefectului care, prin ordin, ia act de situatia de dizolvare a consiliului local si pro­pune Guvernului organizarea de noi alegeri.

(3) Ordinul prefectului poate fi atacat de consilierii interesati la instanta de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare sau de la luarea la cunostintă.

(4) Instanta de contencios administrativ este obligată să se pronunte în termen de 30 de zile. În acest caz procedura preala­bilă nu se mai efectuează, iar introducerea actiunii suspendă exe­cutarea măsurii de dizolvare. Hotărârea instantei este definitivă si irevocabilă.

(5) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea prefectului, în ter­men de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3) sau, după caz, de la rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti prin care s-a respins actiunea împotriva ordinului prefectului.

 

SECTIUNEA a 5-a

Suspendarea si încetarea mandatului de consilier

 

Art. 59. - (1) Mandatul de consilier se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către parchet sau de instanta de judecată, după caz, prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului.

(2) Suspendarea durează până la solutionarea definitivă a cauzei. Ordinul de suspendare se comunică de îndată consilierului.

(3) În cazul în care consilierul suspendat a fost găsit nevino­vat acesta are dreptul la despăgubiri în conditiile legii.

Art. 60. - (1) Mandatul de consilier încetează de drept în următoarele cazuri:

a) demisie;

b) incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teri­torială;

d) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 59 alin. (1);

e) constatarea, după validarea mandatului, că alegerea s-a facut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale;

f) condamnarea, prin hotărâre judecatorească rămasă defini­tivă, la o pedeapsă privativă de libertate;

g) punerea sub interdictie judecatorească;

h) pierderea drepturilor electorale;

i) lipsa nemotivată de la 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului local;

j) deces.

(2) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de consiliul local, prin hotărâre, la initiativa primarului sau a oricărui consilier.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), d) si i) hotărârea con­siliului local poate fi atacată de consilier la instanta de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanta este obligată să se pronunte în termen de 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea pri­mei instante este definitivă si irevocabilă.

 

CAPITOLUL III

Primarul si viceprimarul

 

Art. 61. - (1) Comunele si orasele au câte un primar si un viceprimar, iar orasele resedintă de judet, câte 2 viceprimari, alesi în conditiile legii. Viceprimarii nu pot fi în acelasi timp si consilieri.

(2) Primarul participă la sedintele consiliului local si are dreptul să îsi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. ­

(3) Pe toată durata exercitării mandatului de primar, respectiv de viceprimar, contractul de muncă al acestora la institutii publice, regii autonome, companii nationale, societăti nationale, societăti comerciale cu capital majoritar de stat sau la societătile comerci­ale de sub autoritatea consiliilor locale sau judetene se suspendă de drept.

(4) Primarul si viceprimarul primesc, pe toată durata exercitării mandatului, o indemnizatie stabilită în conditiile legii.

Art. 62. - Calitatea de primar, respectiv de viceprimar, este incompatibilă cu:

a) functiile si calitătile prevăzute la art. 30 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător;

b) orice functie de conducere din cadrul societătilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar majoritar ori din cadrul societătilor nationale, companiilor nationale sau regiilor autonome;

c) orice alte activităti sau functii publice, cu exceptia functiilor didactice si a functiilor din cadrul unor fundatii ori organizatii neguvernamentale.

Art. 63. - (1) Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfasurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei raze teritorială se află comuna sau orasul, de către un judecator desemnat de presedintele judecătoriei.

(2) Invalidarea alegerii prirnarului se poate pronunta în cazurile prevăzute la art. 32 alin. (4).

Art. 64. - (1) Hotărârea de invalidare a alegerii primarului poate fi atacată de cel interesat în termen de 5 zile de la pro­nuntare, la instanta de contencios administrativ.

(2) Instanta de judecată este obligată să se pronunte în ter­men de 30 de zile.

(3) Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezintă în sedintă de con­stituire a consiliului local sau, după caz, într-o sedintă extraordi­nară, de către un judecător desemnat de presedintele judecătoriei.

(4) În caz de invalidare a alegerii primarului Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor în termen de cel mult 30 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti, în conditiile legii.

Art. 65. - (1) Primarul depune în fata consiliului local jurământul prevăzut la art. 34 alin. (1).

(2) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

Art. 66. - (1) Primarul îndeplineste o functie de autoritate publică. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale, pe care îl conduce si îl controlează.

(2) Primarul răspunde de buna functionare a administratiei publice locale, în conditiile legii.

Art. 67. - (1) Primarul reprezintă comuna sau orasul în relatiile cu alte autorităti publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum si în justitie.

(2) Semnul distinctiv al primarului este o esarfă în culorile drapelului national al României.

(3) Esarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităti, receptii, ceremonii publice si la celebrarea căsătoriilor.

(4) Modelul esarfei se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

Art. 68. - (1) Primarul îndeplineste următoarele atributii prin­cipale:

a) asigură respectarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotărârilor si ordonantelor Guvernului; dispune măsurile necesare si acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducători ai autoritătilor administratiei publice centrale, precum si a hotărârilor consiliului judetean;

b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situatia în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect;

c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii  consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în conditiile legii;

d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea economică si socială a comunei sau a orasului, în concordantă cu atributiile ce revin autoritătilor administratiei publice locale, precum si informări asupra modului, de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;

e) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

f) exercită functia de ordonator principal de credits;

g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunică de îndată consiliului local cele constatate;

h) ia măsuri pentru prevenirea si limitarea, urmărilor calamitătilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comună sau din oras, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;

i) asigură ordinea publică si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitătilor de protectie civilă, care au obligatia să raspundă solicitărilor sale, în conditiile legii;

j) îndrumă si supraveghează activitatea gardienilor publici, con­form angajamentelor contractuale;

k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăsurarea adunărilor publice;

l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea si linistea publică;

m) controlează igiena si salubritatea localurilor publice si a produselor alimentare puse în vânzare pentru populatie, cu spri­jinul serviciilor de specialitate;

n) ia măsuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor pro­vocate de animale, în conditiile legii;

o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitătii si îl supune spre aprobare consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

p) asigură repartizarea locuintelor sociale pe baza hotărârii  consiliului local;

q) asigură întretinerea si reabilitarea drumurilor publice, pro­prietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de cir­culatie, desfăsurarea normală a traficului rutier si pietonal, în conditiile legii;

r) exercită controlul asupra activitătilor din târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia măsuri pentru buna functionare a acestora;

s) conduce serviciile publice locale; asigură functionarea servi­ciilor de stare civilă si de autoritate tutelară; supraveghează reali­zarea măsurilor de asistentă si ajutor social;

s) îndeplineste functia de ofiter de stare civilă;

t) propune consiliului local spre aprobare, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numărul de personal si regulamen­tul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;

u) numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, perso­nalul din aparatul propriu de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, în conditiile legii, a conducători­lor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;

v) răspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;

x) organizează evidenta lucrărilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritătilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;

y) ia măsuri pentru controlul depozitării deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării mărfurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea văilor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

(2) Primarul îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum si însărcinările date de consiliul local. ­

Art. 69. - (1) În exercitarea atributiilor de autoritate tutelară si de ofiter de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele norma­tive privitoare la recensământ, la organizarea si desfăsurarea ale­gerilor, la luarea măsurilor de protectie civilă, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actionează si ca reprezentant al statului în comuna sau în orasul în care a fost ales.

(2) În această calitate primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitătile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Art. 70. - (1) Primarul deleagă viceprimarului sau, după caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisă în cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit art. 68 alin. (1) lit. j), m), p), r), v), x) si y).

(2) Atributiile de ofiter de stare civilă pot fi delegate vicepri­marului, secretarului sau altor functionari cu competente în acest domeniu, potrivit legii.

(3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art. 69, cu exceptia celor de ofiter de stare civilă precum si cele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a)-f), h), i), k), l) si t) nu pot fi delegate.

Art. 71. - (1) În exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin exe­cutorii numai după ce sunt aduse la cunostintă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

(2) Prevederile art. 49 si ale art. 50 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 72. - (1) Mandatul primarului este de 4 ani si se exer­cită până la depunerea jurământului de primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.

(2) Mandatul încetează de drept în unul dintre următoarele cazuri:

a) demisie;

b) incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului intr-o altă unitate administrativ-teritorială;

d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 77 alin. (2);

e) când se constată, după validarea mandatului, că alegerea s-a facut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale;

f) a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă defi­nitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;

g) punerea sub interdictie judecătorească;

h) pierderea drepturilor electorale;

i) când, în exercitarea atributiilor ce îi revin prin lege, a emis 3 dispozitii cu caracter normativ într-un interval de 3 luni, care au fost anulate de instanta de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă;

j) deces;

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului primarului.

(4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. d) ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanta de contencios administrativ în ter­men de 10 zile de la comunicare.

(5) Instanta de contencios administrativ este obligată să se pronunte în termen de 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instante este defi­nitivă si irevocabilă.

(6)  Data organizării alegerilor pentru functia de primar se sta­bileste de către Guvern, la propunerea prefectului, în termen de 30 de zile sau după expirarea termenului prevăzut la alin. (4).

Art. 73. - (1) Mandatul primarului încetează, de asemenea, înainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat în conditiile legii.

(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectu­lui de locuitorii comunei sau orasului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivitătii locale sau neexercitării atributiilor ce îi revin potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.

(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numărul bule­tinului sau ale cărtii de identitate si semnătura olografă ale cetătenilor care au solicitat organizarea referendumului.

(4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localitătile compo­nente ale comunei sau orasului.

Art. 74. - (1) După primirea cererii prefectul va proceda la analizarea temeiniciei motivelor invocate, a îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 73, precum si la verificarea veridicitătii si auten­ticitătii semnăturilor, în termen de 30 de zile.

(2) După verificare prefectul va transmite Guvernului, prin Ministerul Administratiei Publice, o propunere motivată de organi­zare a referendumului.

(3) Pe baza propunerii motivate a prefectului, avizată de Ministerul Administratiei Publice, Guvernul se va pronunta, prin hotărâre, în termen de 60 de zile de la solicitarea prefectului. Hotărârea Guvernului va stabili data organizării referendumului si va fi adusă la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin grija prefectului.

(4) Cheltuielile necesare în vederea desfăsurării referendumului se suportă din bugetul local.

Art. 75. - (1) Referendumul local se organizează, în conditiile legii, prin grija prefectului, cu sprijinul secretarului si al aparatului propriu de specialitate al consiliului local respectiv.

(2) În acest caz procedurile prevăzute de lege privind campa­nia pentru referendum nu se mai aplică.

Art. 76. - (1) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel putin jumătate plus unul din numărul total al locuitori­lor cu drept de vot.

(2) Mandatul primarului încetează înainte de termen dacă s-a pronuntat în acest sens cel putin jumătate plus unul din numărul total al cetătenilor cu drept de vot.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 72 alin. (6).

Art. 77. - (1) În exercitarea functiei primarul este ocrotit de lege.

(2) Mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preven­tive se comunică de îndată de către parchet sau de instanta de judecată, după caz, prefectului care, prin ordin, constată suspen­darea mandatului.

(3) Ordinul de suspendare se comunică de îndată primarului.

(4) Suspendarea durează până la încetarea situatiei prevăzute la alin. (2).

(5) Dacă primarul suspendat din functie a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în conditiile legii.

(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică si în cazul viceprimarului.

Art. 78. - (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi viceprimarul, respectiv viceprimarii, cu votul secret al majoritătii consilierilor în functie. Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local.

(2) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor sau a primarului, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în functie.

Art. 79. - Viceprimarul exercită atributiile ce îi sunt delegate de către primer, în conditiile prevăzute la art. 70.

Art. 80. - Mandatul viceprimarului încetează de drept în conditiile prevăzute la art. 72, care se aplică în mod corespunzător. În acest caz consiliul local ia act de încetarea manda­tului si alege un nou viceprimar.

Art. 81. - Viceprimarul poate fi suspendat din functie în conditiile prevăzute la art. 77, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 82. - (1) În caz de vacantă a functiei de primer, pre­cum si în caz de suspendare din functie a acestuia atributiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritătii consilierilor în functie.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) consiliul local poate delega prin hotărâre, din rândul membrilor sai, un consilier care va îndeplini temporar atributiile viceprimarului.

(3) În situatia în care sunt suspendati din functie, în acelasi timp, atât primarul, cât si viceprimarul, consiliul local deleagă un consilier care va îndeplini atât atributiile primarului, cât si pe cele ale viceprimarului, până la încetarea suspendării.

(4) Dacă devin vacante, în acelasi timp, atât functia de pri­mar, cât si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou vice­primar, prevederile alin. (1) si (2) aplicându-se până la alegerea unui nou primar. Prevederile art. 72 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Secretarul, serviciile publice locale si aparatul propriu de specialitate

 

SECTIUNEA 1

Secretarul

 

Art. 83. - (1) Fiecare comună, oras sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului si al subdiviziunii admi­nistrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de condu­cere, cu studii superioare juridice sau administrative. În mod exceptional în functia de secretar al comunei poate fi numită si o persoană cu alte studii superioare sau cu studii liceale atestate prin bacalaureat.

(2) Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea eliberării din functie.

(3) Secretarul nu poate fi sot, sotie sau rude de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul.

Art. 84. - (1) Functia de secretar se ocupă pe bază de concurs sau de examen, după caz, iar numirea se face de către prefect.

(2) Concursul sau examenul se organizează de primar, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de concurs sau de examinare vor face parte în mod obligatoriu primarul, secretarul general al prefecturii, secre­tarul general al judetului si 2 reprezentanti desemnati de consiliul local respectiv. Ordinul de numire se emite de prefect, în termen de cel mult 10 zile de la primirea rezultatului concursului sau examenului, care se comunică de către primar în termen de cel mult 3 zile de la rămânerea definitivă a rezultatului concursului sau al examenului.

(3) Secretarul se bucură de stabilitate în functie, în conditiile legii.

Art. 85. - (1) Secretarul îndeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii principale:

a) participă în mod obligatoriu la sedintele consiliului local;

b) coordonează compartimentele si activitătile cu caracter juri­dic, de stare civilă, autoritate tutelară si asistentă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;

c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-si răspunderea pentru legalitatea acestora, contra­semnând hotărârile pe care le consideră legale;

d) avizează pentru legalitate dispozitiile primarului;

e) urmăreste rezolvarea corespondentei în termenul legal;

f) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrărilor de secretariat;

g) pregăteste lucrările supuse dezbaterii consiliului local;

h) asigură comunicarea către autoritătile, institutiile si persoa­nele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;

i) asigură aducerea la cunostintă publică a hotărârilor si dis­pozitiilor cu caracter normativ;

j) eliberează extrase sau copii;

k) legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părti si confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în conditiile legii.

(2) Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale, stabilite de primar.

(3) Secretarul îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de primar.

Art. 86. - Eliberarea din functie, precum si sanctionarea dis­ciplinară a secretarului se fac de către prefect, numai la propune­rea consiliului local, adoptată cu votul a cel putin două treimi din numărul consilierilor în functie, ca urmare a initiativei primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor, pe baza concluziilor reiesite din desfăsurarea unei cercetări administrative.

 

SECTIUNEA a 2-a

Serviciile publice ale comunei, orasului si aparatul propriu de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale

 

Art. 87. - Serviciile publice ale comunei sau orasului se înfiintează si se organizează de consiliul local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor locale, cu res­pectarea prevederilor legale si în limita mijloacelor financiare de care dispune.

Art. 88. - (1) Numirea si eliberarea din functie a personalului din serviciile publice ale comunei sau orasului se fac de conducătorii acestora, în conditiile legii.

(2) Numirea si eliberarea din functie a personalului din apara­tul propriu de specialitate al consiliului local se fac de către primar, în conditiile legii.

(3) Consiliul local poate recomanda motivat primarului elibera­rea din functie a conducătorilor compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al consiliului local;

Art. 89. - Functionarii din cadrul serviciilor publice ale comu­nei sau orasului si din aparatul propriu de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale se bucură de stabilitate în functie, în conditiile legii.

Art. 90. - (1) În raporturile dintre cetăteni si autoritătile admi­nistratiei publice locale se foloseste limba română.

(2) În unitătile administrativ-teritoriale în care cetătenii apartinând unei minorităti nationale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în raporturile lor cu autoritătile adminis­tratiei publice locale si cu aparatul propriu de specialitate acestia se pot adresa, oral sau în scris, si în limba lor maternă si vor primi răspunsul atât în limba română, cât si în limba maternă.

(3) În conditiile prevăzute la alin. (2), în posturile care au atributii privind relatii cu publicul vor fi încadrate si persoane care cunosc limba maternă a cetătenilor apartinând minoritătii respec­tive.

(4) Autoritătile administratiei publice locale vor asigura inscriptionarea denumirii localitătilor si a institutiilor publice de sub autoritatea lor, precum si afisarea anunturilor de interes public si în limba maternă a cetătenilor apartinând minoritatii respective, în conditiile prevăzute la alin. (2).

(5) Actele oficiale se intocmesc în mod obligatoriu în limba română.

Art. 91. - Primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, secre­tarul comunei, al orasului sau al subdiviziunii administrativ-teritori­ale a municipiului, împreună cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constitute o structură functională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei sau orasului, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitătii locale.

 

CAPITOLUL V

Administratia publică a municipiului Bucuresti

 

Art. 92. - Municipiul Bucuresti este organizat în 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare.

Art. 93. - (1) Sectoarele municipiului Bucuresti au câte un primar si un viceprimar, iar municipiul Bucuresti are un primar general si 2 viceprimari.

(2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucuresti se face de presedintele Tribunalului Bucuresti, în conditiile prezentei legi.

Art. 94. - Autoritătile administratiei publice locale din munici­piul Bucuresti sunt Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor, ca autorităti deliberative, precum si primarul general al municipiului Bucuresti si primarii sectoarelor, ca autorităti executive, alese în conditiile legii privind alegerile locale.

Art. 95. - (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie, functionează si pot fi dizolvate în conditiile prevăzute de dispozitiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti exer­cită, în principal, următoarele atributii:

a) aleg, din rândul consilierilor, consilierul care conduce sedintele consiliului, precum si un viceprimar; acestia îsi păstrează calitatea de consilier;

b) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consi­liului;

c) avizează studii, prognoze si programe de dezvoltare econo­mico-sociale, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională si zonală, în conditiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

d) aprobă bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exercitiului bugetar; stabilesc impozite si taxe locale, pre­cum si taxe speciale, în conditiile legii;

e) aprobă la propunerea primarului, în conditiile legii, organi­grama, statul de functii, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale aparatului propriu de specialitate si ale serviciilor publice de interes local;

f) administrează, în conditiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a municipiului de pe raza sectorului, pe baza hotărârii  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

g) hotărăsc cu privire la concesionarea sau închirierea servi­ciilor publice de sub autoritatea lor, în conditiile legii;

h) înfiintează institutii, societăti comerciale si servicii publice, instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice, precum si pentru societătile comerciale pe care le înfiintează sau care se află sub autoritatea lor; numesc si eliberează din functie, în conditiile legii, conducătorii institutiilor publice si ai serviciilor publice de interes local;

i) aprobă, în conditiile legii, planurile urbanistice zonale si de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunică Consiliului General a Municipiului Bucuresti; aprobă, în limitele competentelor sale documentatiile tehnico-economice pentru lucrările de investitii de interes local si asigură conditiile necesare pentru realizarea lor, în concordantă cu prevederile planului urbanistic general al municipiului Bucuresti si ale regulamentului aferent;

j) asigură,  potrivit competentelor sale, conditiile necesare bunei functionari a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sănătate cultură, tineret si sport, apărarea ordinii publice, de interes local urmăreste si controlează activitatea acestora;

k) contribuie la organizarea activitătilor stiintifice, culturale artistice, sportive si de agrement;

i) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizează activitatea gardienilor publici si propune măsuri de îmbunătătire a acesteia;

m) actionează pentru protectia si refacerea mediului înconjurător, în scopul cresterii calitătii  vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de arhitectură, a parcurilor si a rezervatiilor naturale;

n) contribuie la realizarea măsurilor de protectie si asistentă sociale, asigură protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale înfiintează si asigură functionarea unor institutii de binefacere ds interes local;

o) înfiintează si organizează târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigură buna functionare a acestora;

p) hotărăsc, în conditiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cooperarea sau asocierea cu autorităti ale administratiei publice locale din tară sau din străinătate precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritătilor administratiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;

q) hotărăsc, în conditiile legii, cu acordul prealabil a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantării si realizării în comun a unor actiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

r) asigură libertatea comertului si încurajează libera initiativă în conditiile legii;

s) sprijină, în conditiile legii, activitatea cultelor religioase.

(3) Atributiile prevăzute la alin. (2) lit. c)-h), p) si q) pot fi exercitate numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(4) Consiliile locale ale sectoarelor exercită si alte atributii stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General Municipiului Bucuresti.

Art. 96. - Consiliul General al Municipiului Bucuresti se constituie, functionează si îndeplineste atributiile prevăzute de dispozitiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 97. - (1)Primarii si viceprimarii sectoarelor municipiului Bucuresti functionează în conditiile prevăzute de dispozitiile prezentei legi pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor; îndeplinesc atributiile stabilite de lege pentru acestia, cu exceptia celor prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. c) si k), care se exercită numai de primarul general al municipiului Bucuresti.

(2) Primarilor si viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucuresti li se aplică în mod corespunzător dispozitiile prezentei legi cu privire la suspendare si demitere.

(3) Primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti functionează si îndeplinesc atributiile prevăzute de dispozitiile prezentei legi pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor care se aplică în mod corespunzător.

(4) Primarului general si viceprimarilor municipiului Bucuresti li se aplică în mod corespunzător dispozitiile prezentei legi cu pri­vire la suspendare si demitere.

Art. 98. - Secretarilor sectoarelor municipiului Bucuresti le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 83-86, iar secretarului general al municipiului Bucuresti, prevederile art. 120.

Art. 99. - Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile cu caracter normativ ale primarului general sunt obligatorii si pentru autoritătile administratlei publice locale organizate în sectoarele municipiului Bucuresti.

Art. 100. - (1) Primarul general al municipiului Bucuresti împreună cu primarii sectoarelor municipiului Bucuresti se întru­nesc cel putin o dată pe lună, la convocarea primarului general sau la propunerea a cel putin 3 primari de sectoare. La sedinte se analizează modul în care sunt aduse la îndeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile cu caracter normativ ale primarului general si se prezintă informări reciproce privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avându-se în vedere corelarea unor activităti necesare în vederea bunei functionări a administratiei municipiului Bucuresti. La sedinte participă de drept si prefectul municipiului Bucuresti.

(2) Primarii sectoarelor participă de drept la sedintele Consiliului General al Municipiului Bucuresti si pot avea interventii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi.

(3) La sedintele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti pot participa presedintii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector.

(4) Presedintii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul să intervină la discutii fără a avea drept de vot.

 

CAPITOLUL VI

Consiliul judetean

 

SECTIUNEA 1

Constituirea si componenta consiliului judetean

 

Art. 101 - (1) Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituită la nivel judetean, pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale si orasenesti, în vede­rea realizării serviciilor publice de interes judetean.

(2) Consiliul judetean este compus din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Art. 102. - Numărul membrilor fiecărui consiliu judetean se stabileste de prefect, în functie de populatia judetului, raportată de Institutul National de Statistică si Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, după cum urmează:

 

Numărul locuitorilor judetului

Numărul consilierilor

- până la 350.000

31

- Între 350.001 - 500.000

33

- Între 500.001 - 650.000

35

- peste 650.000

37

 

 

Art. 103. - (1) La constituirea consiliului judetean se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 31-37.

(2) În situatiile prevăzute la art. 60 presedintele consiliului judetean are obligatia să propună acestuia adoptarea unei hotărari prin care să se ia act de încetarea mandatului de consilier.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile consiliului judetean

 

Art. 104. - (1) Consiliul judetean, ca autoritate deliberativă a administratiei publice locale coristituită la nivel judetean, înde­plineste următoarele atributii principale:

a) alege din rândul consilierilor un presedinte si 2 vice­presedinti;

b) aprobă, la propunerea presedintelui, regulamentul de orga­nizare si functionare a consiliului judetean, numărul de personal în limitele normelor legale, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate a institutiilor si serviciilor publice, precum si a regiilor autonome de interes judetean;

c) adoptă strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-socială a judetului sau a unor zone din cuprinsul aces­tuia pe baza propunerilor primite de la consiliile locale, dispune, aprobă si urmăreste, în cooperare cu autoritătile administratiei publice locale comunale si orăsenesti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;

d) coordonează activitatea consiliilor locale ale comunelor si oraselor în vederea realizării serviciilor publice de interes judetean;

e) aprobă bugetul propriu al judetului, împrumuturile, virările de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe, precum si taxe speciale, în conditiile legii; hotărăste repartizarea pe comune, orase si municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, în conditiile legii;

f) administrează domeniul public si domeniul privat al judetului;

g) hotărăste darea în administrare, concesionarea sau închirie­rea bunurilor proprietate publică a judetului sau, după caz, a serviciilor publice de interes judetean, în conditiile legii; hotărăste cu privire la vânzarea, concesionarea si închirierea bunurilor proprie­tate privată a judetului, în conditiile legii;

h) hotărăste înfiintarea de institutii publice si de servicii publice de interes judetean, în conditiile legii; numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, conducătorii institutiilor si serviciilor publice pe care le-a înfiintat si le aplică, dacă este cazul, sanctiuni disciplinare, în conditiile legii;

i) hotărăste asupra reorganizării regiilor autonome de interes judetean; exercită în numele unitătii administrativ-teritoriale toate drepturile actionarului la societătile comerciale pe care le-a înfiintat; hotărăste asupra privatizării  acestor societăti comerciale;

j) stabileste, pe baza consultării autoritătilor administratiei publice locale comunale si orăsenesti, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului judetului, precum si de dezvoltare urbanistică generală a judetului si a unitătilor administrativ-teritoriale com­ponente; urmăreste modul de realizare a acestora în cooperare cu autoritătile administratiei publice locale comunale si orăsenesti implicate;

k) aprobă construirea, întretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a întregii infrastructuri apartinând căilor de comunicaii de interes judetean; acordă sprijin si asistentă tehnică de specialitate autoritătilor administratiei publice locale comunale si orăsenesti pentru construirea, întretinerea si modernizarea dru­murilor comunale si orăsenesti; în acest sens consiliul judetean poate înfiinta servicii publice specializate;

l) aprobă documentatiile tehnico-economice pentru lucrările de investitii de interes judetean, în limitele si în conditiile legii;

m) asigură,  potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare în vederea bunei functionări a institutiilor de cultură, a institutiilor si serviciilor publice de educatie, ocrotire socială si asistentă socială, a serviciilor publice de transport de sub autoritatea sa, precum si a altor activităti, în conditiile legii;

n) asigură sprijin financiar pentru actiuni culturale sau desfăsurate de cultele religioase, precum si pentru activităti edu­cativ-stiintifice si sportive;

o) înfiintează institutii sociale si culturale, precum si pentru protectia drepturilor copilului si asigură buna lor functionare, prin alocarea fondurilor necesare;

p) analizează propunerile făcute de autoritătile administratiei publice locale comunale si orăsenesti, în vederea elaborării de prognoze si programe de dezvoltare economico-socială sau pentru refacerea si protectia mediului înconjurător;

q) atribuie, în conditiile legii, denumiri de obiective de interes judetean;

r) hotărăste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităti ale administratiei publice locale din tară sau din străinătate precum si aderarea la asociatii nationale si internationale a autoritătilor administratiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;

s) hotărăste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizatii neguverna­mentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantării si realizării în comun a unor actiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judetean;

t) hotărăste, în conditiile legii, asocierea cu consiliile locale, pentru realizarea unor obiective de interes comun, scop în care poate înfiinta împreună cu acestea institutii publice, societăti comerciale si servicii publice; ­

u) coordonează activitătile Corpului gardienilor publici, în conditiile legii.

(2) Consiliul judetean îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege.

 

SECTIUNEA a 3-a

Functionarea consiliului judetean

 

Art. 105. - (1) Consiliul judetean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.

(2) Consiliul judetean îsi exercită mandatul de la data consti­tuirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou ­ales.

Art. 106. - (1) Consiliul judetean se întruneste în sedinte ordinare o dată la două luni, la convocarea presedintelui consiliu­lui judetean.

(2) Consiliul judetean se poate întruni si în sedinte extraordi­nare ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numărul membrilor consiliului ori la solici­tarea prefectului, adresată presedintelui consiliului judetean, în cazuri exceptionale care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamitătilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apărarea ordinii si linistii publice.

(3) Convocarea consiliului judetean se face în scris, prin inter­mediul secretarului general al judetului, cu cel putin 5 zile înaintea sedintelor ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea celor extraordinare.

(4) În caz de fortă majoră si de maximă urgentă pentru rezol­varea intereselor locuitorilor judetului convocarea consiliului judetean se face de îndată.

(5) În invitatia la sedintă se vor preciza data, ora, locul desfăsurării si ordinea de zi a acesteia.

(6) În situatia în care presedintele consiliului judetean se afla în imposibilitatea de a convoca consiliul în sedintă ordinară, aceasta se va face de către vicepresedintele desemnat în conditiile art. 118.

(7) Ordinea de zi a sedintei consiliului judetean se aduce la cunostinta locuitorilor judetului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(8) În judetele în care cetătenii apartinând unei minorităti nationale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunostintă publică si în limba maternă a cetătenilor apartinând minoritătii respective.

(9) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul­verbal al sedintei.

Art. 107. - (1) Sedintele consiliului judetean sunt legal con­stituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în functie.

(2) Prezenta consilierilor la sedintă este obligatorie. Cazurile în care se consideră că absenta este motivată se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean. În situatia în care un consilier absentează de două ori consecutiv fără motive temeinice, el poate fi sanctionat în conditiile regula­mentului de organizare si functionare a consiliului judetean.

Art. 108. - (1) Sedintele consiliului judetean sunt conduse de presedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepresedintele desemnat în conditiile art. 118.

(2) În cazul în care, din motive întemeiate, lipseste si vice­presedintele desemnat în conditiile art. 118, sedintă va fi condusă de celăalalt vicepresedinte sau de un consilier ales cu votul majoritătii consilierilor prezenti.

Art. 109. - (1) În exercitarea atributiilor ce îi revin consiliul judetean adoptă hotărâri cu votul majoritătii membrilor prezenti, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o altă majoritate.

(2) Hotărârile se semnează de presedinte sau, în lipsa aces­tuia, de vicepresedintele consiliului judetean care a condus sedinta si se contrasemnează pentru legalitate de secretarul general al judetului.

Art. 110. - Dispozitiile art. 43, art. 45-54 si art. 56 se aplică în mod corespunzător.

Art. 111. - (1) În cazul în care consiliul judetean nu se întruneste timp de 6 luni consecutive sau nu a adoptat, în 3 sedinte ordinare consecutive, nici o hotărâre, precum si în situatia în care numărul consilierilor se reduce sub două treimi si nu se poate completa prin supleanti, acesta se dizolvă de drept.

(2) Situatiile prevăzute la alin. (1) se comunică de secretar prefectului care, prin ordin, ia act de dizolvarea de drept a consiliului si propune Guvernului organizarea de noi alegeri.

(3) Prevederile art. 58 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.

(4) Stabilirea datei alegerilor se va putea face numai după expirarea termenului prevăzut la alin. (3) sau după rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii  judecatoresti prin care s-a res­pins actiunea introdusă împotriva ordinului prefectului.

(5) Pe perioada în care consiliul judetean este dizolvat sau în care nu s-a putut constitui, potrivit legii, problemele curente ale administratiei judetului vor fi rezolvate de secretarul general al judetului în baza unei împuterniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Administratiei Publice.

Art. 112. - Mandatul de consilier încetează de drept în conditiile art. 60, care se aplică în mod corespunzător.

 

SECTIUNEA a 4-a

Presedintele, vicepresedintii si secretarul general al judetului

 

Art. 113. - (1) Consiliul judetean alege dintre membrii săi, pe toată durata exercitării mandatului, un presedinte si 2 vice­presedinti.

(2) Presedintele si vicepresedintii se aleg cu votul secret al majoritătii consilierilor în functie. Eliberarea din functie a presedin­telui consiliului judetean se face prin votul secret a cel putin două treimi din numarul consilierilor în functie, la propunerea a cel putin unei treimi din numărul acestora, dacă a emis, în decurs de 3 luni, cel putin 3 dispozitii care au fost anulate irevocabil de instanta de judecată întrucât au contravenit intereselor generale ale statului ori ale judetului sau au încălcat Constitutia si legile tării. Vicepresedintii pot fi eliberati din functie, în aceleasi conditii, numai dacă s-a constatat prin hotărâre judecătorească  irevocabilă că acestia au contravenit, în exercitarea sarcinilor ce le-au reve­nit, intereselor generale ale statului sau ale judetului ori au încălcat Constitutia si legile tării.

(3) Pe toată durata exercitării mandatului contractul de muncă al presedintelui si vicepresedintilor consiliului judetean la institutiile publice, regiile autonome, companiile nationale, societătile nationale, societătile comerciale cu capital majoritar de stat se suspendă de drept.

(4) Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean primesc pe toată durata exercitării mandatului o indemnizatie stabilită în conditiile legii.

Art. 114. - (1) Presedintele consiliului judetean reprezintă judetul în relatiile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele fizice si juridice române si străine, precum si în justitie.

(2) Presedintele răspunde în fata consiliului judetean de buna functionare a administratiei publice judetene.

(3) Aparatul propriu al consiliului judetean este subordonat presedintelui acestuia. Functionarii din aparatul propriu de specia­litate se bucură de stabilitate în functie, conform legii.

Art. 115. - Presedintele consiliului judetean răspunde de buna functionare a aparatului propriu de specialitate pe care îl conduce si îl controlează. Coordonarea unor compartimente din aparatul propriu de specialitate va fi delegată vicepresedintilor sau secretarului general al judetului, prin dispozitie.

Art. 116. - (1) Presedintele consiliului judetean îndeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii principale:

a) asigură respectarea prevederilor Constitutiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotărârilor  si ordonantelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judetean, precum si a altor acte normative;

b) întocmeste proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului judetean;

c) dispune măsurile necesare pentru pregatirea si desfăsurarea în bune conditii a lucrărilor consiliului judetean;

d) întocmeste si supune spre aprobare consiliului judetean regulamentul de organizare si functionare a acestuia;

e) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului judetean si analizează periodic stadiul îndeplinirii acestora;

f) conduce sedintele consiliului judetean;

g) coordonează si controlează activitatea institutiilor si servici­ilor publice de sub autoritatea consiliului judetean;

h) exercită functia de ordonator principal de credite;

i) întocmeste  proiectul bugetului propriu al judetului si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului judetean, în conditiile si la termenele prevăzute de lege;

j) urmăreste modul de realizare a veniturilor bugetare si propune consiliului judetean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen;

k) propune consiliului judetean spre aprobare, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numărul de personal si regu­lamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de spe­cialitate, a institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea acestuia;

I) prezintă consiliului judetean, anual sau la cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atributiilor proprii si a hotărârilor consiliului;

m) propune consiliului judetean numirea si eliberarea din functie, în conditiile legii, a conducătorilor institutiilor publice si serviciilor publice de sub autoritatea acestuia;

n) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege;

o) îndrumă metodologic, urmăreste si controlează activitătile de stare civilă si autoritate tutelară, desfasurate în comune si orase; ­

p) acordă, prin aparatul propriu si serviciile de specialitate ale consiliului judetean, sprijin si consultantă tehnică si juridică pentru autoritătile administratiei publice locale, comunale si orăsenesti, la solicitarea acestora;

q) coordonează, controlează si răspunde de activitatea privind protectia drepturilor copilului.

(2) Presedintele consiliului judetean poate delega vice­presedintilor, prin dispozitie, atributiile prevăzute la alin. (1) lit. g) si p).

(3) Presedintele consiliului judetean îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judetean.

Art. 117. - (1) În exercitarea atributiilor sale presedintele consiliului judetean emite dispozitii cu caracter normativ sau indi­vidual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunostinta publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

(2) Prevederile art. 49 si ale art. 50 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 118. - (1) În cazul suspendării presedintelui atributiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliul judetean prin votul secret al majoritătii consilierilor în functie.

(2) În celelalte cazuri de absentă a presedintelui atributiile sale vor fi exercitate, în numele acestuia, de unul dintre vice­presedinti, desemnat de presedinte prin dispozitie.

Art. 119. - (1) Presedintele si vicepresedintii corisiliului judetean îsi pastrează calitatea de consilier. Durata mandatului presedintelui si al vicepresedintilor este egală cu cea a mandatu­lui consiliului judetean.

(2) Prevederile art. 62, 72 si 77 se aplică în mod corespunzător si presedintelui consiliului judetean.

(3) În cazul încetării înainte de termen a mandatului presedin­telui consiliului judetean prefectul ia act prin ordin si instiintează consiliul judetean în vederea alegerii unui nou presedinte.

Art. 120. - (1) Fiecare judet are un secretar general salarizat din bugetul acestuia. Secretarul general este functionar public de conducere si are studii superioare juridice sau administrative. Secretarul general se bucură de stabilitate în functie, în conditiile legii. El nu poate fi membru al vreunui partid politic sau al vreunei formatiuni politice, sub sanctiunea eliberării din functie.

(2) Numirea secretarului general al judetului se face de Ministerul Administratiei Publice, la propunerea presedintelui con­siliului judetean, potrivit legii. ­

(3) Numirea se face pe bază de concurs sau de examen, după caz. Concursul va fi organizat, în conditiile legii, de presedintele consiliului judetean în termen de 45 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de examinare vor face parte presedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii consiliului judetean, un reprezentant al Ministerului Administratiei Publice, secretarul general al prefecturii si 2 repre­zentanti ai consiliului judetean.

(4) Emiterea dispozitiei de numire se face în termen de cel mult 10 zile de la primirea propunerii.

(5) Eliberarea din functie, precum si sanctionarea disciplinară a secretarului general se fac de Ministerul Administratiei Publice numai la propunerea consiliului judetean, aprobată cu votul a cel putin două treimi din numărul consilierilor în functie, ca urmare a initiativei presedintelui acestuia, sau a unei treimi din numărul consilierilor, pe baza concluziilor reiesite din desfăsurarea unei cercetări administrative.

(6) Secretarului general al judetului îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 85.

(7) Secretarul general al judetului coordonează compartimen­tele de stare civilă si autoritate tutelară din aparatul propriu de specialitate al consiliului judetean. Secretarul general al judetului îndeplineste în mod corespunzător atributiile stabilite de lege pen­tru secretarul general al ministerului.

 

CAPITOLUL VII

Bunuri si lucrări publice

 

SECTIUNEA 1

Administrarea bunurilor

 

Art. 121. - Constituie patrimoniu al unitătii  administrativ-terito­riale bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public al unitătii  administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, pre­cum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

Art. 122. - (1) Apartin domeniului public de interes local sau judetean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public national.

(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inaliena­bile, imprescriptibile si insesizabile.

Art. 123. - (1) Domeniul privat al unitătilor administrativ-teri­toriale este alcătuit din bunuri mobile si imobile, altele decât cele prevăzute la art. 122 alin. (i), intrate în proprietatea acestora prin modalitătile prevăzute de lege.

(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun,dacă prin lege nu se prevede altfel.

(3) Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a consiliului judetean, cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia.

Art. 124. - Toate bunurile apartinând unitătilor administrativ­-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale si judetene li se prezintă anual de către primar, respectiv de presedintele consiliului judetean, un raport asupra situatiei ges­tionării bunurilor.

Art. 125. - (1) Consiliile locale si consiliile judetene hotărăsc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, în conditiile legii.

(2) Vânzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitatie publică, organizată în conditiile legii.

Art. 126. - Consiliile locale si consiliile judetene pot da în folosintă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile pro­prietate publică sau privată locală on judeteană, după caz per­soanelor juridice fără scop lucrativ, care desfasoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Lucrările publice

 

Art. 127. - Consiliile locale sau consiliile judetene pot con­tracta prin licitatie efectuarea de lucrări si servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judetean.

Art. 128. - Lucrările de constructii si reparatii de interes public, finantate din bugetele comunelor, oraselor sau judetelor, se execută numai pe baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local sau de consiliul judetean si numai în baza unei licitatii publice, în limitele si în conditiile prevăzute de lege.

Art. 129. - Documentatiile de urbanism si amenajare a terito­riului privind comuna, orasul si judetul se elaborează, se aprobă si se finantează în conformitate cu prevederile legii.

 

CAPITOLUL VIII

Prefectul

 

SECTIUNEA 1

Prefectul judetului si al municipiului Bucuresti

 

Art. 130. - (1) Guvernul numeste câte un prefect, ca repre­zentant al sau, în fiecare judet si în municipiul Bucuresti.

(2) Prefectul este ajutat de un subprefect. La municipiul Bucuresti prefectul este ajutat de 2 subprefecti.

(3) Numirea si eliberarea din functie a prefectilor se fac prin hotărâre a Guvemului. Pentru a fi numit în functie prefectul tre­buie să aibă studii superioare de lungă durată.

(4) Numirea si eliberarea din functie a subprefectilor se fac prin decizie a primului-ministru, la propunerea prefectului si a Ministerului Administratiei Publice. Pentru a fi numit în functie subprefectul trebuie să aibă studii superioare.

(5) Pe toată durata îndeplinirii functiei de prefect sau de sub­prefect contractul de muncă al acestuia la institutiile publice, regiile autonome, companiile nationale, societătile nationale si societătile comerciale cu capital de stat sau majoritar de stat se suspendă.

Art. 131. - Prefectul si subprefectul nu pot fi deputati sau senatori, primari, consilieri locali sau consilieri judeteni si nu pot îndeplini o functie de reprezentare profesională, o altă functie publică sau o functie ori o activitate profesională remunerată în cadrul regiilor autonome, precum si al societătilor comerciale cu capital de stat sau privat.

Art. 132 - (1) În calitate de reprezentant al Guvernului pre­fectul veghează ca activitatea consiliilor locale si a primarilor, a consiliilor judetene si a presedintilor consiliilor judetene să se desfăsoare în conformitate cu prevederile legii.

(2) Între prefecti, pe de o parte, consiliile locale si primării, precum si consiliile judetene si presedintii consiliilor judetene, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.

Art. 133. - (1) Prefectul conduce activitatea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte autorităti ale admi­nistratiei publice centrale de specialitate, organizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Numirea si eliberarea din functie a conducătorilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor se face cu avizul consultativ al prefectului, în conditiile legii. În situatii bine motivate prefectul îsi poate retrage avizul acordat, propunând, în conditiile legii, eli­berarea din functie a conducătorilor acestora.

Art. 134. - (1) Prefectul, ca reprezentant al Guvernului, îndeplineste urmatoarele atributii principale:

a) asigură realizarea intereselor nationale, aplicarea si respec­tarea Constitutiei, a legilor, a hotărârilor si ordonantelor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice;

b) exercită controlul cu privire la legalitatea actelor administra­tive adoptate sau emise de autoritătile administratiei publice locale si judetene, precum si ale presedintelului consiliului judetean, cu exceptia actelor de gestiune curentă;

c) dispune măsurile corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apărarea drepturilor cetatenilor, prin organele legal abilitate;

d) asigură,  împreună cu autoritătile si organele abilitate, pregatirea si aducerea la îndeplinire, în conditiile stabilite prin lege, a măsurilor de apărare care nu au caracter militar, precum si a celor de protectie civilă; autoritătile militare si organele locale ale Ministerului de Interne au obligatia să informeze si să sprijine prefectul pentru rezolvarea oricărei probleme de interes national sau judetean, în conditiile legii;

e) prezintă anual Guvernului un raport asupra stadiului rea­lizării sarcinilor ce îi revin potrivit programului de guvernare, pre­cum si în legatură cu controlul exercitării asupra legalitătii actelor autoritătilor administratiei publice locale.

(2) Prefectul îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege si de celelalte acte normative, precum si însărcinările date de Guvern.

Art. 135. - (1) Ca urmare a exercitării controlului asupra legalitătii actelor adoptate sau emise de autoritătile administratiei publice locale ori judetene, precum si de presedintele consiliului judetean; prefectul poate ataca în fata instantei de contencios administrativ aceste acte în termen de 30 de zile de la comuni­care, dacă le consideră ilegale, după îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 50 alin. (2), cu exceptia celor de gestiune curentă. Actiunea prin care prefectul sesizează instanta de judecată este scutită de taxa de timbru. Actul atacat este suspendat de drept.

(2) Prefectul va solicita autoritătilor administratiei publice locale si judetene, în termenul prevăzut la art. 50 alin. (2), cu motivarea necesară, să reanalizeze actul pe care îl apreciază ca ilegal, în vederea modificării sau, după caz, a revocării acestuia.

Art. 136. - Prefectul poate solicita primarului sau presedinte­lui consiliului judetean, după caz, convocarea unei sedinte extraordinare în situatiile prevăzute la art. 40 alin. (2) si la art. 106 alin. (2).

Art. 137. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin pre­fectul emite ordine cu caracter normativ sau individual, în conditiile legii.

(2) Ordinele care stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise după consultarea serviciilor descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitătile admi­nistrativ-teritoriale si sunt contrasemnate de conducătorii acestora.

(3) Prefectura poate propune ministerelor si celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale de specialitate măsuri pentru îmbunătătirea activitătii serviciilor publice descentralizate, organi­zate la nivelul judetului.

Art. 138. - (1) Ordinul prefectului care contine dispozitii nor­mative devine executoriu numai după ce a fost adus la cunostintă publică sau de la data comunicării, în celelalte cazuri.

(2) Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului Administratiei Publice.

(3) Ministerul Administratiei Publice poate propune Guvernului, în exercitarea controlului ierarhic al acestuia anularea ordinelor emise de prefect,dacă le consideră ilegale sau inoportune.

Art. 139. - (1) Prefectii sunt obligati să comunice ordinele emise potrivit art. 137 alin. (2) ministerelor de resort. Ministerele pot propune Guvernului măsuri de anulare a ordinelor emise de prefect, dacă le consideră ilegale sau inoportune.

(2) Ministerele si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale de specialitate au obligatia să comunice prefectilor, ime­diat după emitere, ordinele si celelalte dispozitii cu caracter nor­mativ pe care le transmit serviciilor publice descentralizate.

Art. 140. - (1) Subprefectul îndeplineste atributiile ce îi sunt date prim acte normative, precum si sarcinile ce îi sunt delegate de către prefect prin ordin.

(2) În lipsa prefectului subprefectul îndeplineste, în numele prefectului atributiile ce revin acestuia.

Art. 141. - (1) Pentru exercitarea atributiilor ce îi revin pre­fectul are un aparat propriu de specialitate, ale cărui structură si atributii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la pro­punerea Ministerului Administratiei Publice.

(2) Aparatul propriu de specialitate al prefectului are un secre­tar general, functionar public de conducere.

(3) Secretarul general are studii superioare, de regulă juridice sau administrative, si se bucură de stabilitate în functie, în conditiile legii.

(4) Numirea si eliberarea din functie a secretarului general se fac de către Ministerul Administratiei Publice, la propunerea pre­fectului, în conditiile legii. Numirea se face pe bază de concurs sau de examen, organizat de Ministerul Administratiei Publice, cu participarea prefectului sau a subprefectului. Eliberarea din functie se poate face, în conditiile legii, si la initiativa Ministerului Administratiei Publice, în baza concluziilor unei anchete adminis­trative.

Art. 142. - (1) În judetele cu o suprafată întinsă, cu localităti amplasate la mari distante de resedinta judetului sau în mari aglomerari urbane, prefectul poate organiza, cu aprobarea Mmsterului Administratiei Publice, oficii prefecturale.

(2) Oficiile prefecturale sunt componente ale structurii aparatu­lui propriu al prefectului, în subordinea directă a acestuia, si sunt conduse de un director, ale cărui numire si eliberare din functie se fac de prefect. Oficiile prefecturale se organizează în limita numărului de posturi legal aprobate.

Art. 143. - Prefectul, subprefectul, secretarul general si apa­ratul propriu de specialitate al prefectului îsi desfasoară activitatea în prefectură.

Art. 144. - Functionarii publici din aparatul propriu de specia­litate al prefectului beneficiază de stabilitate în functie, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Comisia judeteană consultativă

 

Art. 145. - (1) În fiecare judet si în municipiul Bucuresti se organizează o comisie consultativă.

(2) Comisia consultativă este formată din: prefect si presedin­tele consiliului judetean; subprefect si vicepresedintii consiliului judetean; secretarul general al prefecturii si secretarul general al judetului; primarul murncipiului resedintă de judet respectiv prima­rul general, viceprimar si secretarul general al municipului Bucuresti; primarii oraselor si comunelor din judet, respectiv pri­marii sectoarelor municipiului Bucuresti; sefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti; sefii compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al consiliului judetean respectiv al Consiliul General al Municipiului Bucuresti; conducătorii regiilor autonome de interes judetean, ai sucursalelor regiilor autonome de interes national si ai societătilor nationale din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti, precum si con­ducătorii altor structuri organizate în judet sau în municipiul Bucuresti.

(3) La lucrările comisiei consultative pot fi invitate si alte per­soane a caror prezentă este considerată necesară.

Art. 146. - (1) Comisia consultativă se convoacă de prefect si de presedintele consiliului judetean, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti, o dată la două luni sau ori de câte ori este necesar.

(2) Lucrările comisiei consultative sunt conduse prin rotatie de prefect si de presedintele consiliului judetean.

(3) Secretariatul comisiei consultative este asigurat de 2 functionari din aparatul propriu al prefectului si de 2 functionari din aparatul propriu al consiliului judetean.

Art. 147.- (1) Comisia consultativă dezbate si îsi însuseste prin consens programul anual orientativ de dezvoltare economică si socială al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, pe baza programului de guvernare acceptat de Parlament.

(2) Programul orientativ de dezvoltare economică si socială al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, se comunică servici­ilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, filialelor din judet ale regiilor autonome sau ale societătilor nationale, regiilor autonome de interes local si societatilor comerciale si serviciilor publice de interes local intere­sate, precum si autoritătilor administratiei publice locale si judetene.

(3) În cadrul reuniunilor comisiei consultative pot fi convenite si alte actiuni ce urmează să fie întreprinse de prefect si de serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale altor autorităti ale administratiei publice centrale de specialitate, organizate în judet, pe de o parte, si de consiliul judetean si serviciile publice de sub autoritatea acestuia, pe de altă parte, în scopul armonizării măsurilor prevăzute în Programul de guvernare cu activitătile desfăsurate de autoritătile administratiei publice locale si judetene, în conformitate cu atributiile si cu responsabilitatile ce le revin, potrivit legii.

Art. 148. - (1) Pentru dezbaterea si elaborarea unor solutii operative, precum si pentru informarea reciprocă cu privire la priri­cipalele actiuni ce urmează să se desfăsoare pe teritoriul judetului se constituie în fiecare judet un comitet operativ-consultativ, format din prefect si presedintele consiliului judetean, subprefect si vicepresedintii consiliului judetean, secretarul general al prefecturii, secretarul general al judetului si primarul municipiului resedintă de judet.

(2) În municipiul Bucuresti comitetul operativ-consultativ este format din prefect si primarul general al Capitalei, subprefectii si viceprimarii municipiului Bucuresti, secretarul general al prefecturii si secretarul general al municipiului Bucuresti, precum si din primarii sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) Comitetul operativ-consultativ se întruneste săptămânal, de regulă în ziua de luni, iar sedintele acestuia sunt conduse prin rotatie de prefect, presedintele consiliului judetean si, respectiv, de primarul general al municipiului Bucuresti.

(4) În cadrul comitetului operativ-consultativ se poate stabili intierea, de comun acord, a unor proiecte de hotărâre a Guvernului sau, potrivit competentelor decizionale specifice fiecărei institutii si autorităti, emiterea de ordine ale prefectului, dispozitii ale presedintelui consiliului judetean ori initierea de hotărâri ale consiliului judetean, care să concretizeze măsurile stabilite de comun acord.

 

SECTIUNEA a 3-a

Alte dispozitii

 

Art. 149. - Divergentele dintre serviciile publice descentrali­zate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate în judete sau în municipiul Bucuresti si autoritătile administratiei publice locale si judetene se mediază de către Guvern.

Art. 150. - Ministerele si celelalte organe centrale au obligatia să comunice si prefectilor si presedintilor consiliilor judetene, respectiv primarului general al municipiului Bucuresti, ordinele si celelalte dispozitii si îndrumări pe care le transmit ser­viciilor publice descentralizate.

Art. 151. - Aducerea la îndeplinire a atributiilor ce revin Guvernului cu privire la administratia publică locală, inclusiv con­trolul asupra modului de exercitare de către primari a atributiilor delegate prin lege, se realizează de către Ministerul Administratiei Publice, care propune Guvernului luarea măsurilor corespunzătoare.

Art. 152. - Până la organizarea viitoarelor alegeri locale con­siliile locale si consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, vor functiona cu numărul de consilieri stabilit potrivit legii pentru alegerile locale din anul 2000, iar con­silierii în functie la data intrării în vigoare a prezentei legi îsi vor exercită mandatul până la următoarele alegeri locale.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 153. - (1) Până la constituirea noilor autorităti ale admi­nistratiei publice locale, ca urmare a noilor alegeri generale pentru autoritătile administratiei publice locale, în cadrul consiliilor judetene este aleasă si functionează delegatia permanentă.

(2) Delegatia permanentă a consiliului judetean îndeplineste următoarele atributii principale:

a) întocmeste  proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului judetean;

b) analizează proiectele de hotărâre care vor fi supuse consiliului judetean spre dezbatere si adoptare si asigură fundamen­tarea acestora;


c) pregăteste desfăsurarea în bune conditii a lucrărilor sedintelor consiliului judetean, asigurând întocmirea în mod corespunzător a tuturor documentelor supuse dezbaterii;

d) propune presedintelui convocarea sedintelor extraordinare;

e) supune spre aprobare consiliului judetean regulamentul de functionare a acestuia; ­

f) stabileste măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului judetean si analizează periodic stadiul îndeplinirii acestora.

(3) Delegatia permanentă îndeplineste orice alte atributii stabi­lite prin lege sau prin regulamentul de functionare a consiliului judetean, elaborat si aprobat cu respectarea normelor legale.

(4) Modul de organizare si functionare a delegatiei perma­nente se stabileste prin regulamentul de functionare a consiliului judetean.

(5) Secretarul general al judetului este si secretarul delegatiei permanente.

(6) Sedintele consiliului judetean sunt conduse de presedinte ori, în absenta acestuia, de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.

(7) În cazul în care, din motive întemeiate, atât presedintele, cât si vicepresedintii lipsesc, sedintă consiliului judetean va fi condusă de un consilier ales cu votul majoritătii consilierilor prezenti.

Art. 154. - (1) Consilierii, primarii, viceprimarii, primarul gene­ral al municipiului Bucuresti, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, secretarii si personalul din aparatul propriu de speciali­tate al autoritătilor administratiei publice locale si, respectiv, al consiliilor judetene răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârsite în exercitarea atributiilor ce le revin, în conditiile legii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si prefectilor, subprefectilor, secretarilor generali, precum si personalului din aparatul propriu de specialitate al prefectului.

Art. 155. - Judetul Ilfov are resedinta în municipiul Bucuresti.

­Art. 156. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi viceprimarii vor opta fie pentru calitatea de consilier, fie pentru functia de viceprimar.

Art. 157. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeasi dată se abrogă Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 martie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74, alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2001.

Nr. 215.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii administratiei publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea administratiei publice locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2001.

Nr. 278.