MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 206      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 24 aprilie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

193. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în Societatea Comercială „Roman" - S.A. Brasov

           

255. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/1999 privirid unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială „Roman" - S.A. Brasov

                                   

            194. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societatii Comerciale “Tractorul” UTB - S.A. Brasov

           

256. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/1999 privirid unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societătii Comerciale “Tractorul” UTB - S.A. Brasov

                                   

            195. - Legea voluntariatului

 

            257. - Decret pentru promulgarea Legii voluntariatului  

           

            196. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol          

 

            258. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonantei de  urgentă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol                      

           

197. - Lege pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut  pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 1993

           

Addendum la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 1993

           

259. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut  pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 1993

 

198. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2000, privind participarea României în anul 2000 la Programul de actiune comunitară „Tineret" si plata contributiei financiare la acest program

 

260. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2000 privind participarea României în anul 2000 la Programul de actiune comunitară „Tineret" si plata contributiei financiare la acest program

 

280. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobărea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/1999

privind unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială „Roman" - S.A. Brasov

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 39 din 7 aprilie 1999 privind unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garanta­rea unui credit la Societatea Comercială „Roman" - S.A. Brasov, publicată în Monitorul Official al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999.

 

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2001.

Nr. 193.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legi pentru aprobărea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială „Roman" - S.A. Brasov

 

 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobărea Ordonantei de urgentă a Guvernuiui nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială „Roman" - S.A. Brasov si se dispune publicarea acestei legi în  Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2001.

Nr. 255.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobărea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea

Societătii Comerciale “Tractorul” UTB - S.A. Brasov

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81 din 4 iunie 1999 privind unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garanta­rea unui credit în favoarea Societătii Comerciale “Tractorul” UTB - S.A. Brasov, publicată în Monitorul Official al României, Partea I, nr. 258 din 4 iunie1999, cu următoarele modificări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Creditul va fi contractat pentru o perioada de 5 ani, cu o perioada de gratie de un an, si va fi rambursat conform contractului ce se va încheia între Societatea Comercială “Tractorul” UTB - S.A. Brasov si banca Comercială finantatoare. Creditul este destinat exclusiv relansării productiei la Societatea Comercială “Tractorul” UTB - S.A. Brasov,  pe baza unui program de restructu­rare aprobat de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.”

2. În tot cuprinsul ordonantei de urgentă sintagma Fondul Proprietatii de Stat se va înlocui cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACĂROIU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2001.

Nr. 194.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/1999, privind unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societatii Comerciate “Tractorul” UTB - S.A. Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobărea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societatii Comerciale “Tractorul” UTB - S.A Brasov si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Official al României, Partea 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucuresti, 18 aprilie 2001

Nr. 194


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

Voluntariatului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generate

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează promovarea si facilitatea participării cetătenilor români, în spiritul solidaritătii civice, la actiuni de voluntariat organizate de persoane juri­dice de drept public si de drept privat fără scop lucrativ.

Art. 2. - În sensul prezentei legi:

a) voluntariatul este activitatea de interes public desfasurată de persoane fizice, denumite voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă si raportul juridic civil de prestare a unei activităti remunerate;

b) activitatea de interes public este activitatea desfasurată, potrivit legii, în domenii cum sunt: asistentă si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sani­tar, cultural, artistic, educativ, de învătământ, stiintific, uma­nitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar;

c) beneficiar al voluntariatului este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat fără scop lucrativ care încheie, în conditiile prezentei legi, contract de voluntariat;

d) contract de voluntariat este o conventie cu titlu gratuit, încheiată între o persoană fizică, denumită voluntar, si o persoana juridică, denumită beneficiarul voluntariatului, în temeiul căreia prima se obligă fată de a doua să presteze o activitate de interes public fără a obtine o contraprestatie materială.

Art. 3. - Prezenta lege se fundamentează pe următoa­rele principii:

a) participarea ca voluntar, pe baza consimtământului liber exprimat;

b) implicarea activă  a voluntarului în viata comunitătii;

c) desfăsurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activitătii;

d) recrutarea voluntarilor pe baza egalitătii sanselor, fără nici un fel de discriminări.

Art. 4. – Activitătile voluntare izolate, sporadic prestate, în afara raporturilor cu persoanele juridice prevăzute la art. 1, din ratiuni familiale, de prietenie sau de bună vecinătate, nu fac obiectul prezentei legi.

Art. 5. - (1) Este interzis să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestatiilor respective.

(2) Sunt lovite de nulitate absolută contractele de volun­tariat încheiate cu aplicarea dispozitiilor prezentei legi de persoanele juridice prevazute la art. 1, în scopul evitării încheierii unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros.

 

CAPITOLUL II

Contractul de voluntariat

 

Art. 6. - (1) Voluntariatul se desfasoară pe baza unui contract încheiat în forma scrisă, sub sanctiunea nulitătii absolute, între voluntar si beneficiarul voluntariatului, în conditii de libertate contractuală a părtilor si cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

(2) Contractul de voluntariat se încheie în două exem­plare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidenta persoanei juridice.

Art. 7. - În contractul de voluntariat trebuie sa fie stipulate cel putin următoarele drepturi ale voluntarului:

a) participarea activă la elaborarea si derularea programelor în considerarea cărora a încheiat contractul;

b) desfăsurarea activitătii în concordantă cu pregătirea sa profesională;

c) asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfăurarii activitătilor în conditiile legate de protectie a muncii, în functie de natura si de caracteristicile activitătii respective;

d) asigurarea de către beneficiarul voluntariatului, în conditiile prevazute de lege, împotriva riscurilor de accident si de toate ce decurg din natura activitătii, în lipsa asigurarii costul prestatiilor medicate se suportă integral de către beneficiarul voluntariatului;

e) eliberarea de către beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care să ateste calitatea de voluntar;

f) rambursarea de către beneficiarul voluntariatului, în conditiile convenite în contract, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitătii;

g) durata timpului de lucru, stabilită, în conditiile legii, să nu afecteze sănătatea si resursele psihofizice ale voluntarului;

h) beneficiază de titluri onorifice, decoratii, premii, în conditiile legii.

Art. 8. - Contractul de voluntariat urmează să cuprindă cel putin următoarele obligatii ale voluntarului:

a) să îndeplinească sarcinile primite din partea benefici­arului voluntariatului;

b) să păstreze confidentialitatea informatiilor la care are acces în cadrul activitatii de voluntariat;

c) să participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de către beneficiarul voluntariatului;

d) să ocrotească bunurile pe care le foloseste în cadrul activitătii de voluntariat.

Art. 9. - În executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordonează conducerii persoanei juridice cu care ­a încheiat contractul.

Art. 10. - Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

Art. 11. - Răspunderea pentru neexecutarea sau pen­tru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul civil,

Art. 12. - Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de vointa părtilor, o situatie de natură să îngreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situatia face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

Art. 13. - Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisă a uneia dintre părti, formulate în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia prevazută la art. 12.

Art. 14. - Denuntarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din initiativa voluntarului sau a beneficia­rului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fată obligatia prezentării motivelor.

Art. 15. - Litigiile izvorate din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de competenta instantelor judecătoresti, dacă părtite contractu­lui nu le pot rezolva pe cale amiabilă. Actiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Se exceptează de la dispozitiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată, cu modi­ficări, prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile ulterioare.

Art. 17. - În cazul săvârsirii unor fapte în legatură cu executarea contractului de voluntariat, care potrivit legii penale sunt considerate infractiuni, voluntarii sunt asimilati persoanelor prevăzute la art. 147 alin. 2 din Codul penal.

Art. 18. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor  art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILĂ

 

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 20 aprilie 2001.

Nr. 195.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii voluntariatului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea voluntariatului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2001.

Nr. 257.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 218 din 29 decembrie 1999 pentru modifica­rea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 30 decembrie 1999, cu urmatoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

 

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/7997 privind stispendarea impozitului pe venitul agricol"

 

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Articolul 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobată cu modificari, prin Legea nr. 158/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 octombrie 1997, se modifică dupa cum urmează:

«Art. 1. - Aplicarea impozitului pe venitul agricol, prevăzut în Legea nr. 34/1994, cu modificarile si com­pletările ulterioare, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2005. »"

 

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2001.

Nr. 196.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă  Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobărea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2001.

Nr. 258.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut  pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 1993

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

Art. 1. - Se ratifică Addendumul la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 1993, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 3 din Legea nr. 60/1993 privind acordarea de către Guvernul Românei a unui credit Guvernului Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 22 septembrie 1993.

 

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 20 aprilie 2001.

Nr. 197.

 

ANEXĂ

 

ADDENDUM

la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 1993

 

Articolul 2 din acordul sus-mentionat se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Împrumutul se acordă pe un termen de 12 (doisprezece) ani, fară dobândă, cu o perioada de gratie de 6 (sase) ani.”

Articolul 3 din acord se modifică si se completează astfel:

“Art. 3. - Rambursarea împrumutului se va efectua în numerar si/sau în echivalent marfă, conform urmatorului grafic:

 

 - milioane dolari -

Anul

Data

Suma

Data

Suma

2000

1 mai

1,0

1 noiembrie

1,0

2001

1 mai

1,0

1 noiembrie

1,0

2002

-

-

1 noiembrie

1,0

2003

1 mai

1,5

1 noiembrie

1,5

2004

1 mai

1,5

1 noiembrie

1,5

2005

1 mai

1,5

1 noiembrie

1,9

           

În situatia rambursării creditului prin livrări de mărfuri pretul acestora va fi stabilit la nivelul celor mondiale pentru produse similare.

Prezentul addendum va intra în vigoare la data ultimei notificări în scris privind ratificarea lui în conformitate cu legislatia interna a fiecărui stat.

Semnat la Bucuresti la 17 ianuarie 2000.

 

Pentru si în numele Guvernului Republicii Moldova,

Anatol Arapu

Pentru si în numele Guvernului României,

Decebal Traian Remes

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut  pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 1993 în temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut  pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 1993, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2001.

Nr. 259.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2000 privind participarea României în anul 2000 la Programul de actiune comunitara „Tineret" si plata contributiei financiare la acest program

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 203 do 15 noiembrie 2000 privind participa­rea României în anul 2000 la Programul de actiune comunitară “Tineret” si plata contributiei financiare la acest program, publicată în Monitorul Official al României, Partea I, nr. 589 din 21 noiembrie 2000.

 

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU


 

Bucuresti, 20 aprilie 2001

Nr. 198.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2000 privind participarea României în anul 2000 la Programul de actiune comunitara “Tineret” si plata contributiei financiare la acest program

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2000 privind  participarea României în anul 2000 la Programul de actiune comunitară “Tineret” si plata contributiei financiare la acest  program si se dispune publicarea acestei legi în Monitorulul  Oficial al României, Partea I.­

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti 18 aprilie 2001. 

Nr. 260.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României

în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia  României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11  alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al  României,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

pentru îndelungata si fructuoasa sa activitate ca eminentă actrită a  scenei românesti, detinătoare a unor importante roluri la Teatrul Evreiesc Baraseum, si cu prilejul aniversării a 60 de ani de la deschiderea acestui  teatru în Bucuresti,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad  de Cavaler doamnei Agnia Bogoslava.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din  Constitutia României,

contra­semnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 aprilie 2001.

Nr. 280