MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 208      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 24 aprilie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

55. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum si plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe

 

56. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea art. 43 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

384. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor  români care lucrează în străinătate

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum si plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Obligatiile financiare fată de Banca Natională a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe, reprezentând rate de capital în sumă de 37.805.044,23 dolari S.U.A. aferente creditului sindicalizat de 138 milioane dolari S.U.A. pentru importul de titei, păcură, gaze naturale si cărbune energetic contractat de Ministerul Finantelor în baza  Hotărârii Guvernului nr. 769/2000 privind contractarea de către Ministerul Finantelor a unui împrumut de până la 200 milioane dolari S.U.A. pentru asigurarea finantării importurilor de titei, păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare pentru consumul curent al anului 2000 si refacerea stocurilor pentru iarna 2000-2001 si subîmprumutat de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A., precum si din efectuarea plătii la extern în sumă de 1.953.791,65 dolari S.U.A., în cadrul Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare destinat finantării proiectului “Piata de gros” - Bucuresti, semnat la Bucuresti la 9 iunie 1994, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 35/1994, aprobătă prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se achită de Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc, constituit în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.

(2) Sumele alocate din fondul de risc vor fi regularizate cu bugetul de stat pe anul 2001.

(3) Sumele achitate de Ministerul Finantelor Publice potrivit alin. (1) vor fi recuperate de la beneficiari la cursul valutar comunicat de Banca Natională a României la data plătii de către acestia si se virează la bugetul de stat.

(4) Pentru sumele datorate conform alin. (1) beneficiarii vor plăti majorări de întârziere la nivelul celor stabilite pentru neplata creantelor bugetare care se virează la bugetul de stat, după cum se stipulează în acordurile de împrumut subsidiar încheiate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2001.

Nr. 55.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea art. 43 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 43 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (9) va avea următorul cuprins:

“(9) Nivelul alocatiilor bugetare, precum si categoriile de cheltuieli ce urmează să fie finantate din acestea se prevăd în anexa la legea bugetară anuală.”

2. După alineatul (10) se introduce alineatul (101) cu următorul cuprins:

“(101) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Legea finantelor publice nr. 72/1996 si ale art. 29 alin. (2) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, conducătorul Comitetului Olimpic Român are calitatea de ordonator principal de credite pentru alocatiile bugetare destinate obiectului de activitate al acestui comitet.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingaras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2001

Nr. 56.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 17 din Legea nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 4 august 2000, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelar publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 aprilie 2001.

Nr. 384.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Cetătenii români cu domiciliul în România, denumiti în continuare cetăteni români, care lucrează în străinătate, beneficiază de protectie în conditiile stabilite de Legea nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate si de acordurile, întelegerile, tratatele sau conventiile încheiate de Guvernul României, prin autoritătile competente, cu autoritătile publice similare din alte state.

Art. 2. - Prezentele norme metodologice au drept scop stabilirea criteriilor si a procedurilor care să permită aplicarea prevederilor Legii nr. 156/2000 referitoare la:

a) acreditarea persoanelor juridice prevăzute la art. 5 din această lege ca agenti de ocupare a fortei de muncă, pentru a desfăsura activităti de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate;

b) medierea în vederea angajării cetătenilor români în străinătate;

c) protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate;

d) coordonarea si controlul activitătii de ocupare a fortei de muncă în străinătate.

 

CAPITOLUL II

Acreditarea agentilor de ocupare a fortei de muncă

 

Art. 3. - (1) Agentii de ocupare a fortei de muncă pot desfăsura activităti de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au prevăzut în actul constitutiv, în cadrul obiectului de activitate, “Selectia si plasarea fortei de muncă”, cod 7450, activitate prevăzută în Clasificarea Activitătilor din Economia Natională. - CAEN, aprobătă prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997;

b) sunt acreditati de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) Se supun procedurii de acreditare si filialele societatilor comerciale prevăzute la art. 5 lit. a) din Legea nr. 156/2000.

(3) Angajatorii care, potrivit obiectului lor de activitate, execută lucrări sau prestează servicii în străinătate în temeiul unui contract si detasează propriii salariati în acest scop nu sunt considerati agenti de ocupare a fortei de muncă în sensul prevederilor Legii nr. 156/2000 si în această situatie nu sunt supusi obligatiei de a îndeplini conditiile prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - În sensul prevederilor art. 8 din Legea nr. 156/2000, acreditarea agentilor de ocupare a fortei de muncă constă în evaluarea si recunoasterea capacitătii acestora de a presta servicii de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate.

Art. 5. - În vederea obtinerii acreditării agentul de ocupare a fortei de muncă va depune la Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale o cerere însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv din care să reiasă obiectul de activitate, potrivit art. 3 alin. (1) lit. a);

b) certificatul de înmatriculare în registrul comertului, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă camera de comert si industrie judeteană, respectiv Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi are sediul, precum si dovada din care să rezulte că nu s-au operat cereri de înscrieri de mentiuni referitoare la existenta unei hotărâri judecătoresti definitive pentru săvârsirea de infractiuni în legatură cu activitatea pe care o desfasoară, la punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea stării de faliment, cedarea contractului în favoarea altei persoane juridice sau existenta unei hotărâri judecătoresti definitive în defavoarea sa privind litigii contractuale;

c) dovada prin care se atestă bonitatea, eliberată de banca la care îsi are deschis contul;

d) dovezi eliberate de organele competente privind achitarea la zi a obligatiilor la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si la Fondul asigurărilor sociale de sănătate;

e) memoriu însotit de acte, după caz, din care să rezulte conditiile si modul în care se va desfăsura activitatea de mediere: spatiul, dotările si echipamentele utilizate, numărul, structura si calificarea personalului care prestează serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de muncă ale angajatorilor din străinătate, stabilirea de relatii cu parteneri de mediere străini; posibilitatea organizării unei bănci de date cu privire la ofertele si solicitarile de locuri de muncă, precum si informatii referitoare la conditiile de ocupare a acestora si la calificările si aptitudinile solicitantilor aflati în evidentă;

f) calcule estimative pentru tarifele serviciilor de mediere.

Art. 6. - (1) Dacă din verificărea documentelor prevăzute la art. 5 rezultă că agentul de ocupare a fortei de muncă îndeplineste conditiile pentru a presta activităti de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale va elibera, în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea documentatiei, un certificat de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Certificatul de acreditare va fi eliberat în scris de agentul de ocupare a fortei de muncă numai persoanei împuternicite.

(3) În cazul neacordării acreditării Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale va comunica în scris agentului de ocupare a fortei de muncă, în termenul prevăzut la alin. (1), motivele care au stat la baza luării acestei decizii.

(4) Decizia Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale privind neacordarea acreditării poate fi contestată la instanta de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL III

Conditii pentru desfăsurarea activitătii de mediere

 

Art. 7. - (1) Activitătile de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate constau, în principal, în:

a) constituirea unei bănci de date privind solicitantii de locuri de muncă si ofertele de locuri de muncă în străinătate;

b) identificarea locurilor de muncă oferite de angajatori, persoane juridice sau persoane fizice din străinătate, ori de parteneri de mediere străini;

c) publicarea locurilor de muncă si a conditiilor de ocupare a acestora;

d) preselectia sau, după caz, selectia candidatilor, corespunzător cerintelor locurilor de muncă oferite si în concordantă cu pregătirea, aptitudinile si interesele acestora;

e) întreprinderea demersurilor pentru angajarea persoanelor selectate pe locurile de muncă oferite.

(2) Pentru cuprinderea solicitantilor de locuri de muncă în străinătate în banca de date a agentului de ocupare a fortei de muncă nu se percep taxe.

Art. 8. - (1) Agentii de ocupare a fortei de muncă pot trimite cetăteni români pentru a fi angajati în străinătate numai după verificărea de către Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale a contractelor si certificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 156/2000.

(2) Pentru certificarea prevăzută la alin. (1) agentii de ocupare a fortei de muncă vor prezenta la Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale următoarele documente:

a) contractul original, dacă este încheiat în limba româna, sau, după caz, traducerea legalizată a acestuia, precum si o copie xerox;


b) fundamentarea tarifului serviciilor de mediere, în cazul în care acest tarif este achitat de solicitantul unui loc de muncă în străinătate;

c) dovezi eliberate de organele competente privind achitarea la zi a obligatiilor la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si la Fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 9. - (1) Agentii de ocupare a fortei de muncă sunt obligati să comunice Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale orice modificare a nivelului tarifului serviciilor de mediere.

(2) Dacă tarifele pentru prestarea serviciilor de mediere sunt încasate de la angajatori străini, agentii de ocupare a fortei de muncă nu pot pretinde plata serviciilor de mediere si de la solicitantii de locuri de muncă în străinătate.

(3) Agentii de ocupare a fortei de muncă vor restitui, partial sau total, tariful serviciilor de mediere încasat de la solicitanti, dacă nu reusesc să le ofere locuri de muncă în termenul stabilit prin contractele de mediere sau dacă, înainte de expirarea duratei contractului de mediere, beneficiarul acestui contract renuntă la mediere.

Art. 10. - Agentii de ocupare a fortei de muncă nu vor percepe, în afara tarifului prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. b), comisioane si nu vor pretinde garantii de la persoanele mediate, respectiv de la persoanele angajate în străinătate cu contract individual de muncă.

Art. 11. - (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 156/2000 agentii de ocupare a fortei de muncă încheie, în formă scrisă, cu cetătenii români care solicită să lucreze în străinătate, contracte de mediere care vor cuprinde cel putin elementele si clauzele prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Contractele de mediere pot fi încheiate numai după efectuarea operatiunilor de verificăre si certificare prevăzute la art. 8 alin. (1).

Art. 12. - (1) În vederea realizării controlului activitătii de mediere agentii de ocupare a fortei de muncă au obligatia să detină si să prezinte, în original, contractul încheiat cu angajatorul din străinătate, certificat de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, potrivit art. 8 alin. (1), precum si următoarele documente personale, în original sau în copie, după caz, ale cetătenilor români trimisi să lucreze în străinătate:

a) actul de identitate;

b) pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza;

c) carnetul de muncă din care să rezulte că i-a încetat activitatea în tară, în conditiile legii;

d) acte de calificare;

e) certificatul de sănătate;

f) contractul de mediere;

g) contractul individual de muncă, în limba româna;

h) certificatul de cazier judiciar;

i) dovada emisă de Directia Generală de Evidenta Informatizată a Persoanei, din care să rezulte că solicitantul nu are interdictia legală de a părăsi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la liberă circulatie în afara granitelor tării.

(2) Agentii de ocupare a fortei de muncă au obligatia să păstreze timp de 3 ani de la încetarea raporturilor de muncă ale cetătenilor români în străinătate documentele prevăzute la alin. (1).

Art. 13. - Agentii de ocupare a fortei de muncă sunt obligati să transmită trimestrial Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, până la sfarsitul lunii urmatoare trimestrului încheiat, Situatia privind persoanele mediate si angajate în străinătate, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL IV

Suspendarea sau retragerea acreditării

 

Art. 14. - (1) Acreditarea agentilor de ocupare a fortei de muncă se suspendă în cazul încălcării uneia dintre obligatiile prevăzute la art. 8 alin. (1), la art. 9 alin. (1) si la art. 13, precum si în cazul în care acestia nu mai îndeplinesc conditiile pentru acreditare prevăzute la art. 5 lit. c), d) si e).

(2) Suspendarea acreditării agentului de ocupare a fortei de muncă înceteaza după prezentarea dovezilor din care să rezulte că motivele suspendării au fost eliminate.

Art. 15. - (1) Retragerea acreditării agentului de ocupare a fortei de muncă are loc în următoarele situatii:

a) încalcarea obligatiei privind încheierea actului aditional la contractul individual de muncă, potrivit art. 12 alin. (2) din Legea nr. 156/2000;

b) dacă agentul de ocupare a fortei de muncă nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 5 lit. a) si b);

c) încălcarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 10, 11 si 12;

d) după trecerea unei perioade de 6 luni de la data la care s-a comunicat suspendarea acreditării, dacă în acest interval suspendarea nu a încetat;

e) dacă pe perioada suspendării acreditării desfăsoară activităti de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate;

f) după aplicarea a două suspendări ale acreditării.

(2) Agentul de ocupare a fortei de muncă căruia i s-a retras acreditarea poate solicita o nouă acreditare, în conditiile legii, numai după un an de la comunicarea retragerii.

(3) Agentul de ocupare a fortei de muncă căruia i s-a retras de doua ori acreditarea pierde dreptul de a mai fi acreditat.

(4) Acreditarea agentilor de ocupare a fortei de muncă se suspendă sau se retrage de către Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, pe baza constatărilor efectuate de personalul propriu, împuternicit în acest sens, sau de inspectorii din cadrul Inspectiei Muncii.

(5) Decizia privind suspendarea sau retragerea acreditării se comunică în scris, în termen de 15 zile de la data constatărilor efectuate potrivit alin. (4), agentului de ocupare a fortei de muncă în cauza si poate fi contestată la instanta de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL V

Accesul la măsurile de protectie socială al cetătenilor români care lucrează în străinătate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori străini

 

Art. 16. - (1) Potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 156/2000, cetătenii români care lucrează în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori din străinătate vor beneficia de măsurile de protectie socială prevăzute de lege, dacă pe baza veniturilor declarate, realizate în străinătate, contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul asigurărilor sociale de sănătate.

(2) Pentru a beneficia de prestatiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de stat si al asigurărilor de somaj cetătenii români care lucrează în străinătate trebuie să depună la institutiile competente documentele corespunzătoare, după cum urmează:

a) la casa teritorială de pensii, Declaratia de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de stat, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

b) la agentia judeteană pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti, Declaratia de asigurare pentru somaj, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

(3) Pentru a beneficia de prestatiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate cetătenii români care lucrează în străinătate se pot asigura, în conditiile legii, la casele teritoriale de sănătate în a căror rază îsi au domiciliul.

Art. 17. - Cetătenii români care se angajează în străinătate în tările cu care România are încheiate acorduri internationale de securitate socială beneficiază de drepturile de protectie socială prevăzute de aceste reglementări.

 

CAPITOLUL VI

Coordonarea si controlul activitătii de ocupare a fortei de muncă în străinătate

 

Art. 18. - În aplicarea prevederilor art. 14 si 15 din Legea nr. 156/2000 si ale prezentelor norme metodotogice Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale desfasoară în principal următoarele activităti:

a) verifică si analizează documentatia depusă de agentii de ocupare a fortei de muncă în vederea acreditării si eliberează certificatele de acreditare;

b) tine evidenta agentilor de ocupare a fortei de muncă acreditati si a situatiilor de suspendare sau de retragere a acreditării;

c) verifică contractele si certifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 156/2000;

d) urmăreste desfăsurarea activitătii de selectie si de plasare a fortei de muncă, realizată de agentii de ocupare a fortei de muncă acreditati;

e) constată situatiile de încălcare a prevederilor legale si pe baza acestora ia măsuri de suspendare sau, după caz, de retragere a acreditării agentilor de ocupare a fortei de muncă;

f) îndruma agentii de ocupare a fortei de muncă cu privire la criteriile de recrutare si de selectie a candidatilor în vederea angajării în străinătate;

g) cooperează cu institutiile si agentii din străinătate cu privire la legistatia în domeniul pietei muncii din statele pe al caror teritoriu cetătenii români sunt angajati prin intermediul agentilor de ocupare a fortei de muncă;

h) tine evidenta ofertelor de locuri de muncă în baza contractelor prevăzute la art. 10 din Legea nr. 156/2000 si a cetătenilor români angajati în străinătate;

i) cooperează cu inspectoratele teritoriale de muncă pentru constatarea situatiilor de încălcare a prevederilor legale si pentru luarea măsurilor corespunzătoare.

Art. 19. - (1) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României vor urmări si vor transmite Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale date si informatii privind aplicarea nediscriminatorie a legistatiei locale si respectarea prevederilor legii române aplicabile, precum si modul în care agentii de ocupare a fortei de muncă si persoanele angajate în străinătate îsi respectă obligatiile legale.

2) În cazurile în care se vor constata încălcaări ale prevederilor legale ori contractuale misiunile diplomatice si oficiile consulare vor sesiza, direct sau la cererea autoritătilor române interesate, organele abilitate din statul pe al cărui teritoriu cetătenii români sunt angajati, în vederea reglementării situatiei.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 20. - (1) Agentii economici care au primit avizul să plaseze fortă de muncă pe teritoriul Statului Israel si au contracte în derulare sunt obligati să solicite, până la finalizarea executării acestor contracte, acreditarea de către Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 156/2000 si ale prezentelor norme metodologice, în vederea continuării activitătii de selectie si de plasare a fortei de muncă.

(2) Contractele agentilor economici prevăzuti la alin. (1) cu angajatori din Statul Israel, precum si contractele individuale de muncă ale cetătenilor  români cu acesti angajatori, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor derula în conditiile în care au fost încheiate.

Art. 21. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 22. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abrogă Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale nr. 311/1996, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, si Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale nr. 439/1996 privind înfiintarea Comisiei speciale pentru punerea în aplicare a Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale nr. 311/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 4 octombrie 1996.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE

 

 

Societatea Comercială ...............................................................………, cu sediul în.............................................................................., înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. (adresa completă) ..............................., cod fiscal ............................, se acreditează pentru a desfăsura activităti de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate, în temeiul prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate.

……………………….

(semnătura* si stampila)

 

Seria.................. nr. ....................

Data.............................................


*Persoana împuternicită să semneze documentul, desemnată prin ordin al Ministrului muncii si solidaritătii sociale

 

ANEXA Nr.2

la normele metodologice

 

CONTRACT DE MEDIERE

nr. .............. din ......................

 

I. Părtile contractante

Societatea Comercială ...................................................., denumită în continuare furnizor, cu sediul în ...............................................................…... înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr......................…, cod fiscal (adresa completă) ................................., titulară a Certificatului de acreditare seria .............,. nr. ............. din ............ ., reprezentată prin domnul/doamna .................................................................. având functia de .............……….. ......................... si...........................................:......., denumit/denumită în continuare beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate (numele si prenumele solicitantului) seria ........ nr. ......................, cod numeric personal .............................., de profesie …………………… domiciliat/domiciliată în ..................................................., (adresa completă)

au convenit următoarele:

II. Obiectul contractului

1. Medierea în vederea angajării beneficiarului la ………………………. (denumirea angajatorului din străinătate) din.......................................... (tara)

2. Îndeplinirea tuturor formalitătilor pentru încheierea contractului individual de muncă

3. Îndeplinirea formalitătilor privind deplasarea la locul de muncă

4. Alte prestatii .......................................

III. Durata contractului

Durata contractului este de ...................................................... de la data încheierii.

IV. Obligatiile părtilor

1. Obligatiile furnizorului:

a) să ofere un loc de muncă în concordantă cu pregătirea, aptitudinile si interesele beneficiarului pe durata prezentului contract;

b) să prezinte beneficiarului informatii si precizări cu privire la cerintele locului de muncă si la conditiile în care poate avea loc angajarea;

c) să asigure, după caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;

d) să facă demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de muncă cu angajatorul;

e) să asigure includerea în contractul individual de muncă a elementelor prevăzute în ofertele ferme de locuri de muncă;

f) să asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de muncă si în limba româna;

g) să asigure confidentialitatea datelor personale;

h) să efectueze demersurile si formalitătile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul de muncă (obtinerea, după caz, a pasaportului, a vizei, a permisului de muncă, asigurarea conditiilor de transport etc.);

i) să restituie toate documentele depuse de beneficiar, în cazul în care nu i-a găsit loc de muncă corespunzător sau acesta renuntă la mediere;

j) să asigure respectarea de către angajator a clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă.

2. Obligatiile beneficiarului:

a) să prezinte toate documentele si să furnizeze toate informatiile necesare pentru căutarea unui loc de muncă corespunzător în străinătate;

b) să participe la actiunile de testare organizate de furnizor, în vederea selectării pentru a fi angajat în străinătate;

c) să anunte furnizorul în cazul renuntării la serviciile de mediere ale acestuia;

c) să achite taxele legale si costurile legate de deplasarea în străinătate dacă acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de muncă;

e) să respecte obligatiile prevăzute în contractul individual de muncă.

V. Tariful serviciilor de mediere

1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de ............................. (în cifre si în litere) lei si se achită la data încheierii contractului.

2. Furnizorul se obligă să restituie beneficiarului o parte din tarif, în următoarele situatii:

a) ...........%, dacă nu gaseste un loc de muncă corespunzător pentru beneficiar pe durata contractului;

b) ...........%, dacă înainte de expirarea duratei contractului beneficiarul notifică renuntarea la mediere.

VI. Modificarea si completarea contractului

Modificarea si completarea clauzelor contractului pot fi făcute numai prin acordul de vointă al părtilor, prin act aditional la contract, încheiat în formă scrisă.

VII. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează:

a) la data semnării contractului individual de muncă cu angajatorul, cu exceptia clauzelor prevăzute la cap. IV pct. 1 lit. j) si pct. 2 lit. e), care încetează la expirarea contractului individual de muncă;

b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă obiectul contractului nu s-a realizat;

c) prin acordul de vointă al părtilor;

d) dacă beneficiarul refuză ………..oferte de locuri de muncă în străinătate;

e) prin reziliere.

În cazul în care una dintre părti nu îsi respectă obligatiile asumate prin contract partea lezată va notifica părtii în culpă să depună toate diligentele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă, în termen de ........... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate rezilia în mod unilateral contractul si poate solicita despăgubiri, potrivit legii.

VIII. Litigii

În caz de litigiu părtite vor încerca solutionarea în mod amiabil a acestuia.

În cazul în care nu se reuseste solutionarea în mod amiabil a litigiului, părtite convin ca acesta să fie solutionat de instantele judecătoresti competente, potrivit legii.


IX. Dispozitii finale

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către parti.

Prezentul contract s-a încheiat la sediul furnizorului, în două exemplare, unul pentru furnizor si unul pentru beneficiar,

 

Furnizor,

…………..

Beneficiar,

…………..

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Societatea Comercială ..............................................

Sediul .......................................................................

Seria si numărul certificatului de acreditare .............

 

SITUATIA

privind persoanele mediate si angajate în străinătate în trimestrul .................

 

I. Numărul solicitantilor de locuri de muncă în străinătate cuprinsi în banca de date ................................................

II. Numărul persoanelor cu care s-au încheiat contracte de mediere .......................................................................

III. Numărul persoanelor angajate în străinătate în urma medierii, ..…… din care:............. bărbati si ............ femei

IV. Structura persoanelor angajate în străinătate:

1. Pe ocupatii si pe tări

 

Ocupatia

Numărul de persoane

din care, pe tări:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pe ocupatii si pe grupe de vârsta

 

Ocupatia

Numărul de persoane

din care:

sub 25 de ani

25-29 de ani

30-39 de ani

40-49 de ani

50-55 de ani

peste 55 de ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Numărul salariatilor din Societatea Comercială ............. trimisi să lucreze pe baza actului aditional la contractul individual de muncă:

- tara :..........................................., numărul persoanelor ...................

 VI. Numărul total de persoane aflate la lucru în străinătate ...…..….

VII. Numărul persoanelor care au părăsit locul de muncă înainte de expirarea contractului individual de muncă ....………..

VIII. Cazuri de accidente de muncă si decese (nominal).

 

Conducătorul societătii comerciale,

………………………………

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

DECLARATIE DE ASIGURARE ÎN SISTEMUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

nr.......... din ............. luna ............. anul .............

 

1. Numele si prenumele asiguratului

2. Codul numeric personal

3. Adresa: localitatea ........................... judetul/sectorul ....................... str. ..................................... nr. ........., bl. …....., sc. ......., et. ........, ap. .... , telefon ..................................

4. Actul de identitate: seria ................ nr. ..................................

5. Declaratie cu privire la încadrarea în prevederile art. 13 din Legea nr. 156/2000:

Începând cu data de ............................... luna ........................... anul ............. asiguratul declară că se încadrează în categoria “cetătean român angajat cu contract individual de muncă încheiat cu un angajator din străinătate”.

6. Venitul asigurat*) este de ........................................ lei. (în cifre)


7. Contributiile datorate:

a) contributia de asigurări sociale de stat ............................ lei;

b) contributia la Fondul pentru pensia suplimentară ........... lei.

8. Conturile în care se plătesc contributiile, deschise la trezorerie pe seama Casei teritoriale de pensii ................. sunt:

- pentru contributia de asigurări sociale de stat, contul nr. 22.09.04.01;

- pentru contributia pentru pensia suplimentară, contul nr. 22.09.04.04.

9. Declaratia asiguratului:

Declar pe propria răspundere că datele de mai sus corespund realitătii.

Posed carnetul de muncă seria ............. nr. ............., pe care îl depun alăturat.

Am luat cunostintă că perioadele de cotizare constituie vechime în muncă, fiind luate în considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi de asigurări sociale, cu exceptia drepturilor de somaj si a celor privind asigurările sociale de sănătate.

Mă oblig să virez contributiile lunare la bugetul asigurărilor sociale de stat până la sfârsitul lunii următoare pentru luna în curs, în caz contrar urmând să achit majorări de întarziere.

Am luat cunostintă de faptul că perioadele pentru care nu s-au achitat contributiile de asigurări sociale de stat nu constituie vechime în muncă.

 

..................................….

(semnătura asiguratului)

 

S-a întocmit la Casa teritorială de pensii ........................ carnetul de muncă seria ..…….. nr. ....... de către ............................……, având functia de ............................................**)

 

.........……..

(semnătura)

 

Directorul general al Casei teritoriale de pensii,

………………………….

(semnătura si stampila)

 


*) Care nu poate fi mai mic decât o pătrime din salariul mediu brut pe economie la data declarării veniturilor si nici mai mare decât de 3 ori salariul mediu brut pe economie.

**) În situatiile în care persoanele care se asigură nu au carnete de muncă întocmite.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

DECLARATIE DE ASIGURARE PENTRU SOMAJ

nr. ............. din ......... luna ............. anul .............

 

1. Numele si prenumele asiguratului .............…….......

2. Codul numeric personal ....................................

3. Adresa: localitatea ....................................., judetul/sectorul ..............................., str. ....................... nr…....., bl. ....... , sc. ..... , et. ....., ap. .….., telefon ..........................

4. Actul de identitate: seria ........….... nr. .........................

5. Declaratie cu privire la încadrarea în prevederile art. 13 din Legea nr. 156/2000:

Începând cu data de ............................. luna ................... anul ............. asiguratul declară că se încadrează în categoria „cetătean român angajat cu contract individual de muncă încheiat cu un angajator din străinătate”.

6. Venitul asigurat*) este de ..................................... lei (în cifre)

7: Contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj ................... lei

8. Contul în care se plăteste contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, deschis la trezorerie pe seama Agentiei pentru Ocuparea Fortei de  Muncă, nr. .............

9. Declaratia asiguratului:

Declar pe propria răspundere că datele de mai sus corespund realitătii.

Mă oblig să virez contributia lunară la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj până la sfârsitul lunii următoare pentru luna în curs, în caz contrar urmând să achit majorări de întârziere.

 

...……………………….

(semnătura asiguratului)

 


*) Care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe tară.