MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 217      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 27 aprilie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

10. – Hotărâre privind modificarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

11. – Hotărâre privind numirea presedintelui Consiliului Economic si Social

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

59. – Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

408. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei Publice pe anul 2001 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

409. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001

 

418. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

419. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea domnului deputat Luca Stefănoiu cu domnul deputat Constantin Dutu, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., în componenta nominală a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 44/2000.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 26 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 26 aprilie 2001.
Nr. 10.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea presedintelui Consiliului Economic si Social

 

În temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Domnul Ion Giurescu se numeste în functia de presedintele al Consiliului Economic si Social, pentru o perioadă de 4 ani, cu începere de la data de 26 aprilie 2001.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 26 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Bucuresti, 26 aprilie 2001.
Nr. 11.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă


În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 290/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000 si aprobată prin Legea nr. 32/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

I. La articolul I:

1. După punctul 3 se introduce punctul 31 cu următorul cuprins:

"31. Punctul 3 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

«3. ca instante de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de judecătorii, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului;»"

2. La punctul 4, punctul 1 al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

"1. în primă instantă, procesele si cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 10 miliarde lei, precum si procesele si cererile în materie de contencios administrativ privind actele autoritătilor si institutiilor centrale."

3. La punctul 5, punctul 3 al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

"3. ca instante de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronuntate în primă instantă de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum si în alte cauze prevăzute de lege;"

4. După punctul 20 se introduce punctul 201 cu următorul cuprins:

"201. Alineatul 4 al articolului 68 va avea următorul cuprins:

«Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat, cu exceptia consilierului juridic care, potrivit legii, reprezintă partea.»"

5. La punctul 23, alineatul 1 al articolului 81 se modifică si va avea următorul cuprins:

"Cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin încuviintarea asistentei judiciare vor fi puse în sarcina celeilalte părti, dacă aceasta a căzut în pretentiile sale, si vor fi urmărite potrivit legii. Dispozitivul hotărârii, cuprinzând obligatia de plată a acestor sume, constituie titlu executoriu. În cazul în care executarea este de competenta organelor fiscale titlul executoriu va fi comunicat acestor organe, din oficiu, prin îngrijirea grefierului."

6. La punctul 36, articolul 921 se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 921. - Comunicarea citatiei si a altor acte de procedură nu se poate realiza prin afisare în cazul persoanelor juridice, precum si al asociatiilor sau societătilor care, potrivit legii, pot sta în judecată, cu exceptia cazurilor în care se refuză primirea sau dacă se constată, la termen, lipsa oricărei persoane la sediul acestora."

7. La punctul 42, alineatul 1 al articolului 114 se modifică si va avea următorul cuprins:

"La primirea cererii de chemare în judecată presedintele sau judecătorul care îl înlocuieste va verifica dacă aceasta întruneste cerintele prevăzute de lege. Când este cazul, reclamantului i se pune în vedere să completeze sau să modifice cererea si să depună, potrivit art. 112 alin. 2 si art. 113, cererea si copii certificate de pe toate înscrisurile pe care îsi întemeiază cererea."

8. La punctul 42, după alineatul 3 al articolului 114 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 4, cu următorul cuprins:

"Dacă obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. 2, suspendarea judecătii se pronuntă prin încheiere potrivit dispozitiilor art. 339."

9. La punctul 43, alineatul 3 al articolului 1141 se modifică si va avea următorul cuprins:

"Termenul de judecată va fi stabilit astfel încât de la data primirii citatiei pârâtul să aibă la dispozitie cel putin 15 zile pentru a-si pregăti apărarea, iar în procesele urgente, cel putin 5 zile."

10. După punctul 44 se introduce punctul 441 cu următorul cuprins:

"441. Alineatul 1 al articolului 119 va avea următorul cuprins:

«Dacă pârâtul are pretentii în legătură cu cererea reclamantului, el poate să facă cerere reconventională.»"

11. La punctul 51, alineatul 3 al articolului 153 se modifică si va avea următorul cuprins:

"Termenul luat în cunostintă sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice si cu citarea părtilor. Citarea acestora se face în termen scurt, în camera de consiliu. Solutionarea cererii de preschimbare a primului termen de judecată este de competenta presedintelui instantei, a vicepresedintelui instantei, a presedintelui de sectie ori a judecătorului care îl înlocuieste. În cursul judecării procesului cererea de preschimbare a termenului se solutionează de către completul de judecată."

12. La punctul 53, alineatul 2 al articolului 1551 se modifică si va avea următorul cuprins:

"La cererea părtii, judecata va fi reluată dacă obligatiile la care se referă alin. 1 au fost îndeplinite si, potrivit legii, aceasta poate continua. Dispozitiile art. 155 alin. 2 se aplică în mod corespunzător."

13. Punctul 73 se abrogă.

14. După punctul 76 se introduce punctul 761 cu următorul cuprins:

"761. Punctul 2 al alineatului 1 al articolului 244 va avea următorul cuprins:

«2. când s-a început urmărirea penală pentru o infractiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea.»"

15. La punctul 81, după alineatul 2 al articolului 252 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:

"Perimarea cererii de chemare în judecată nu poate fi ridicată pentru prima oară în instanta de apel."

16. După punctul 84 se introduce punctul 841 cu următorul cuprins:

"841. Punctul 8 al alineatului 1 al articolului 261 va avea următorul cuprins:

«8. arătarea că pronuntarea s-a făcut în sedintă publică, precum si semnăturile judecătorilor si grefierului. Lipsa semnăturilor poate fi complinită oricând în cursul procesului.»"

17. După punctul 85 se introduce punctul 851 cu următorul cuprins:

"851. Alineatul 1 al articolului 264 va avea următorul cuprins:

«Când motivarea hotărârii nu se poate face până la data pronuntării, ea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la pronuntare. Dacă instanta a fost alcătuită din mai multi magistrati, presedintele va putea însărcina pe unul dintre ei cu redactarea hotărârii.»"

18. După punctul 851 se introduce punctul 852 cu următorul cuprins:

"852. Alineatul 3 al articolului 266 va avea următorul cuprins:

«Hotărârea se va comunica părtilor, în copie, în cazul când aceasta este necesar pentru curgerea termenului de exercitare a apelului sau recursului.»"

19. După punctul 93 se introduce punctul 931 cu următorul cuprins:

"931. Alineatul 2 al articolului 282 va avea următorul cuprins:

«Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât o dată cu fondul, în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecătii.»"

20. După punctul 95 se introduce punctul 951 cu următorul cuprins:

"951. Punctul 1 al alineatului 1 al articolului 287 va avea următorul cuprins:

«1. numele, domiciliul sau resedinta părtilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar. Dacă apelantul locuieste în străinătate, va arăta si domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;»"

21. La punctul 97, alineatul 2 al articolului 291 se modifică si va avea următorul cuprins:

"Dacă intimatul lipseste la prima zi de înfătisare si instanta constată că motivele de apel nu au fost comunicate, va dispune amânarea cauzei si efectuarea comunicării, iar dacă motivele nu au fost comunicate în termen, instanta va dispune amânarea cauzei cu îndeplinirea cerintelor art. 1141 alin. 3 sau 4, după caz."

22. La punctul 103, articolul 296 se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 296. - Instanta de apel poate păstra ori schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată. Apelantului nu i se poate însă crea în propria cale de atac o situatie mai grea decât aceea din hotărârea atacată, în afară de cazul în care el consimte la aceasta ori sunt aplicabile dispozitiile art. 293 sau 2931."

23. La punctul 104, alineatul 1 al articolului 297 se modifică si va avea următorul cuprins:

"În cazul în care prima instantă a respins sau a anulat cererea de chemare în judecată fără a intra în cercetarea fondului si instanta de apel, găsind apelul întemeiat, a anulat hotărârea apelată, va evoca fondul si va judeca procesul, pronuntând o hotărâre definitivă."

24. După punctul 106 se introduce punctul 1061 cu următorul cuprins:

"1061. Articolul 299 va avea următorul cuprins:

«Art. 299. - Hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel, precum si, în conditiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate jurisdictională sunt supuse recursului. Dispozitiile art. 282 alin. 2 sunt aplicabile în mod corespunzător.»"

25. După punctul 109 se introduce punctul 1091 cu următorul cuprins:

"1091. Articolul 301 va avea următorul cuprins:

«Art. 301. - Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Dispozitiile art. 284 alin. 2-4 se aplică în mod corespunzător.»"

26. După punctul 120 se introduce punctul 1201 cu următorul cuprins:

"1201. Alineatul 1 al articolului 318 va avea următorul cuprins:

«Hotărârile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie, când dezlegarea dată este rezultatul unei greseli materiale sau când instanta, respingând recursul sau admitându-l numai în parte, a omis din greseală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.»"

27. După punctul 121 se introduce punctul 1211 cu următorul cuprins:

"1211. După articolul 319 se introduce articolul 3191 cu următorul cuprins:

«Art. 3191. - Instanta poate suspenda executarea hotărârii a cărei anulare se cere, sub conditia dării unei cautiuni. Dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 se aplică în mod corespunzător.»"

28. La punctul 131, punctul 2 al articolului 330 se modifică si va avea următorul cuprins:

"2. când prin hotărârea atacată s-a produs o încălcare esentială a legii, ce a determinat o solutionare gresită a cauzei pe fond ori această hotărâre este vădit netemeinică;"

29. La punctul 132, articolul 3301 se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 3301. - În cazurile prevăzute de art. 330 pct. 1 si 2, recursul în anulare se poate declara în termen de 1 an de la data când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă.

Pentru motivul prevăzut la art. 330 pct. 3, recursul în anulare se poate declara în termen de 1 an de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

În cazul prevăzut de art. 330 pct. 4, recursul în anulare se poate declara în termen de 1 an de la data comunicării hotărârii Curtii Europene a Drepturilor Omului către statul român."

30. La punctul 133, alineatul 1 al articolului 3302 se modifică si va avea următorul cuprins:

"După introducerea recursului în anulare, la cererea procurorului general sau a părtii interesate, instanta poate să dispună suspendarea executării hotărârii atacate. În cazul în care suspendarea este cerută de partea interesată, cautiunea este obligatorie si va fi stabilită de către instantă. Dispozitiile art. 403 alin. 3 se aplică în mod corespunzător."

31. La punctul 137, la articolul 3712 după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:

"Dacă titlul executoriu contine suficiente criterii în functie de care organul de executare poate actualiza valoarea obligatiei stabilite în bani, indiferent de natura ei, se va proceda si la actualizarea ei. În cazul în care titlul executoriu nu contine nici un criteriu, organul de executare va proceda la actualizare în functie de cursul monedei în care se face plata, determinat la data plătii efective a obligatiei cuprinse în titlul executoriu."

32. La punctul 158, la articolul 4051 după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:

"După încetarea suspendării, prescriptia îsi reia cursul, socotindu-se si timpul scurs înainte de suspendare."

33. La punctul 208, punctul 8 al articolului 516 se modifică si va avea următorul cuprins:

"8. mentiunea că actul de adjudecare este titlu de proprietate si că poate fi înscris în cartea funciară, precum si faptul că, pentru adjudecatar, constituie titlu executoriu împotriva debitorului, dacă imobilul se află în posesiunea acestuia din urmă."

34. La punctul 210, articolul 564 se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 564. - Dacă există creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi de preferintă conservate, în conditiile prevăzute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului, creantele lor vor fi plătite înaintea creantelor prevăzute la art. 563 alin. 1 lit. b)."

35. La punctul 210, alineatul 1 al articolului 567 se modifică si va avea următorul cuprins:

"Creantele conditionale sau afectate de un termen suspensiv se vor plăti potrivit ordinii de preferintă prevăzute de art. 563 si 564."

36. După punctul 217 se introduce punctul 2171 cu următorul cuprins:

"2171. Alineatul 2 al articolului 588 va avea următorul cuprins:

«Debitorul, în acest caz, va putea, spre a se libera, să consemneze suma sau bunul oferit la Casa de Economii si Consemnatiuni sau, după caz, la o unitate specializată, iar recipisa se va depune la executorul judecătoresc de pe lângă instanta domiciliului creditorului.»"

37. La punctul 218, articolul 595 se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 595. - În cazul în care cererea principală, în temeiul căreia a fost încuviintată măsura asigurătorie, a fost anulată, respinsă sau perimată prin hotărâre irevocabilă, ori dacă cel care a făcut-o a renuntat la judecarea acesteia, debitorul poate cere ridicarea măsurii de către instanta care a încuviintat-o. Asupra cererii instanta se pronuntă prin încheiere irevocabilă, dată fără citarea părtilor. Dispozitiile art. 593 se aplică în mod corespunzător."

38. La punctul 224, articolul 7209 se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 7209. - Pentru hotărârea judecătorească dată în materie comercială, care se aduce la îndeplinire prin executare silită, hotărârea, purtând mentiunea că este irevocabilă, constituie titlu executoriu, fără efectuarea altor formalităti."

39. La punctul 225, la articolul 725 după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:

"În cazul în care instanta este desfiintată, dosarele se vor trimite din oficiu instantei competente potrivit legii noi de procedură."

II. La articolul III alineatul 1 se elimină liniuta a 12-a.

III. La articolul VIII, liniuta a 4-a se modifică si va avea următorul cuprins:

"- art. 889-906 si 909 din Codul comercial;"

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul justitiei,
Rodica Mihaela Stănoiu

Bucuresti, 25 aprilie 2001.
Nr. 59.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei Publice pe anul 2001 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei Publice pe anul 2001 cu suma de 3,4 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, din care cheltuieli materiale si servicii 3,026 miliarde lei, cheltuieli de personal 0,291 miliarde lei si cheltuieli de capital 0,083 miliarde lei.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru acoperirea plătilor restante de la organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României care au avut loc în anul 2000 si se repartizează pe Ministerul Administratiei Publice si prefecturi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Administratiei Publice pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul finantelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucuresti, 19 aprilie 2001.
Nr. 408.

 

ANEXĂ

 

SUME RESTANTE LA PLATĂ
pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor parlamentare
si prezidenti
ale din anul 2000, pe ordonatori

 

- mii lei -

Nr. Crt.

Denumirea judetului

Total general

Cheltuieli

de personal

Cheltuieli

materiale

Cheltuieli

de capital

1.

Alba

20.000

 

20.000

 

2.

Arad

50.000

 

50.000

 

3.

Arges

30.000

 

30.000

 

4.

Bihor

47.000

18.000

29.000

 

5.

Brasov

427.000

72.000

355.000

 

6.

Brăila

52.000

 

52.000

 

7.

Caras-Severin

42.000

 

42.000

 

8.

Cluj

89.000

 

89.000

 

9.

Covasna

568.000

 

568.000

 

10.

Gorj

350.000

 

350.000

 

11.

Ilfov

70.000

 

70.000

 

12.

Olt

114.000

114.000

 

 

13.

Prahova

119.000

 

36.000

83.000

14.

Suceava

87.000

87.000

 

 

15.

Timis

30.000

 

30.000

 

16.

Vrancea

125.000

 

125.000

 

17.

Bucuresti

680.000

 

680.000

 

Total prefecturi

2.900.000

291.000

2.526.000

83.000

Ministerul Administratiei Publice

500.000

 

500.000

 

Total general

3.400.000

291.000

3.026.000

83.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România, cu modificările ulterioare, si ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 8 miliarde lei pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Alba Iulia în vederea completării fondurilor proprii necesare pentru construirea clădirii scolii de Teologie din municipiul Alba Iulia.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2001 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2001, după aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2001.

Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul culturii si cultelor,
Răzvan Theodorescu
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul finantelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucuresti, 19 aprilie 2001.
Nr. 409.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în sumă totală de 159,5 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, familiilor din judetul Hunedoara prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul muncii si solidaritătii sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul finantelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncă

Bucuresti, 25 aprilie 2001.
Nr. 418.

 

ANEXĂ

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordată

- milioane lei -

1.

Ciurar Iuliana

Lupeni, str. Bărbăteni bl. 6, ap. 40

3,5

2.

Duduianu Bane

Lupeni, Str. Trandafirilor bl. 13, ap. 43

2

3.

Graur Claudia Sevastita

Lupeni, Str. Revolutiei nr. 15, ap. 75

4

4.

Moldovan Rodica

Lupeni, Str. Cernei nr. 3

3

5.

Muntean Emil

Lupeni, Aleea Liliacului nr. 7, ap. 24

5

6.

Popa Carmen Iolanda

Lupeni, str. Bărbăteni bl. 6, ap. 74

3

7.

Suciu Liliana

Lupeni, str. Tudor Vladimirescu bl. D4, ap. 63

3

8.

Carp Valeria

Vulcan, Str. Platoului bl. 29, ap. 28

5

9.

Amariei Maria

Petrosani, Str. Gării nr. 1, ap. 2

5

10.

Aunguroancei Claudiu Adrian

Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 62A, ap. 38

3

11.

Bîrlea Lucian

Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 12, ap. 13

2

12.

Bodeanu Violeta

Petrosani, Str. Independentei bl. 7, ap. 2

2

13.

Bucică Nicolae

Petrosani, str. Saturn bl. 16, ap. 57

4

14.

Căldăraru Rodica

Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 50 ap. 14

3

15.

Constantin Adi Costinel

Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 20, ap. 15

2

16.

Cornescu Elena

Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 52, ap. 61

2

17.

Damian Ana

Petrosani, str. Avram Iancu bl. 6, ap. 12

1,5

18.

Drăgoi Mircea

Petrosani, str. Împăratul Traian bl. 12, ap. 2

3

19.

Dumitru Constanta

Petrosani, Str. Funicularului bl. 21, ap. 5

3

20.

Fulep Violeta

Petrosani, str. Micu Klein nr. 68, ap. 1

3

21.

Gulas Elisabeta

str. Sasa

2

22.

Hercut Gyongyi

Petrosani, str. Dacia nr. 49, ap. 1

3

23.

Herestesan Ferent

Petrosani, Str. Funicularului nr. 28, ap. 2 3,

5

24.

Hummer Aurica

Petrosani, str. Constantin Mille bl. 2, ap. 6

2

25.

Matac Doru

Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 46, ap. 30

5

26.

Mitoi Daniela

Petrosani, Str. Aradului nr. 52

1

27.

Muntean Lucretia

Petrosani, str. Dacia bl. J2, ap. 2

3

28.

Pascu Elena

Petrosani, str. Venus bl. 8, ap. 22

2

29.

Piri Hajnal

Petrosani, Str. Aradului nr. 38, ap. 2

3

30.

Pitra Zamfira

Petrosani, str. Dacia nr. 13, ap. 2 1

5

31.

Porumb Neculai

Petrosani, str. Saturn bl. 16, ap. 25

5

32.

Porumbescu Dorina

Petrosani, str. Venus bl. 6, ap. 7

5

33.

Roscăneanu Constantin

Petrosani, Str. Plopilor nr. 8

1

34.

Stoica Arcadie

Petrosani, str. Vasile Milea bl. 28C, ap. 39

2,5

35.

Varga Bujorel

Petrosani, str. George Cosbuc nr. 34, ap. 1

3

36.

Varga Magdalena

Petrosani, str. George Cosbuc nr. 34

5

37.

Vasvilon Margareta

Petrosani, str. Venus bl. 4, ap. 39

3

38.

Zoltan Florin

Petrosani, str. George Cosbuc nr. 34, ap. 2

2,5

39.

Ababei Mihai

Uricani, Str. Muncii bl. 6, ap. 35

1

40.

Arsenie Nicolae

Uricani, str. 1 Mai bl. 5, ap. 6

1,5

41.

Axente Mitică

Uricani, Str. Progresului bl. 49, ap. 33

1,5

42.

Basanciuc Maria

Uricani, Str. Brazilor bl. D1A, ap. 16

1

43.

Bârlan Gheorghe

Uricani, Str. Brazilor bl. 64, ap. 38

1

44.

Berchi Dan

Uricani, Str. Muncii bl. 17, ap. 61

2

45.

Chiciudean Daniel

Uricani, str. 23 August bl. 7, ap. 6

1

46.

Chiper Mihai

Uricani, Aleea Jiului bl. 3, ap. 4

2

47.

Coti Maria

Uricani, Str. Progresului bl. 36, ap. 22

1

48.

Covaci Traian

Uricani, Str. Progresului, bl. 31A, ap. 2

1

49.

Duminică Teofil

Uricani, Str. Muncii bl. 4, ap. 10

1

50.

Enache Marian

Uricani, Str. Brazilor bl. 5A, ap. 22

1

51.

Fedeles Dinu

Uricani, Str. Muncii bl. 28, ap. 27

1

52.

Ferariu Paraschiva

Uricani, Str. Teilor bl. 34, ap. 12

1

53.

Hofer Petrică

Uricani, Str. Muncii bl. 4, ap. 17

2

54.

Horvat Marinel

Uricani, Str. Muncii bl. 6, ap. 53

1,5

55.

Lupu Costel

Uricani, Str. Brazilor bl. 82, ap.4

1

56.

Mastacan Costel

Uricani, Str. Progresului bl. 36, ap. 26

1

57.

Motco Gheorghe

Uricani, Str. Muncii bl. 29, ap. 18

1

58.

Nagy Stefan

Uricani, Aleea Progresului bl. 27, ap. 18

3

59.

Necoi Valentin

Uricani, Str. Muncii bl. 4, ap. 22

2

60.

Nicu Simion

Uricani, Str. Progresului bl. 50, ap. 9

1

61.

Olteanu Ioana

Uricani, Str. Republicii bl. 9, ap. 12

1

62.

Rădutu Victor

Uricani, Str. Muncii bl. 31, ap. 24

1

63.

Rîmba Adalbert

Uricani, Str. Teilor bl. 24, ap. 15

3

64.

Sanfira Stefan

Uricani, Str. Progresului bl. 49, ap. 29

293,5

65.

Stefan Petrică

Uricani, Str. Brazilor bl. 88, ap. 15

2

66.

Todor Maria

Uricani, Aleea Plopilor bl. 3, ap. 12

1

67.

Tandără Amalia

Uricani, Str. Brazilor bl. 87, ap. 34

1

68.

Vlad Iuliana

Uricani, Aleea Teilor bl. E3, ap. 10

2,5

TOTAL

159,5


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) lit. i) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă în valoare totală de 6.482,70 lire sterline, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Fondului national de solidaritate, gestionat de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, minorului Cosmin Toma, pentru efectuarea unui tratament medical în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul muncii si solidaritătii sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul finantelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul sănătătii si familiei,
Daniela Bartos

Bucuresti, 25 aprilie 2001.
Nr. 419.