MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 432      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 2 august 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

463. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale

 

616. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 60 din 30 ianuarie 2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

 

“Scopul

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei ordonante este stabilirea cadrului legal necesar pentru desfăsurarea activitătilor specifice sectorului gazelor naturale, în conditii de competitivitate si transparentă, avându-se în vedere asigurarea:

a) securitătii, continuitătii si echilibrului alimentării cu gaze naturale a consumatorilor;

b) eficientei economice, în general, si a eficientei energetice, în special;

c) protectiei mediului si a sigurantei consumatorilor.

(2) Politica energetică a statului în domeniul gazelor naturale trebuie să asigure satisfacerea cererii de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori, în conditiile cresterii eficientei energetice si prin constituirea unui cadru institutional corespunzător.”

2. La articolul 2 alineatul (1), literele c) si j) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

“c) asigurarea conditiilor necesare pentru continuarea liberalizării pietei gazelor naturale si a accesului.nediscriminatoriu al tertilor la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale;

..................................................................................................

j) aplicarea măsurilor privind protectia mediului;

..................................................................................................

(2) Obiectivele mentionate la alin. (1) se realizează de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si/sau prin agentii economici care actionează în sectorul gazelor naturale, potrivit statutului, competentelor si atributiilor lor, stabilite prin acte legale.”

3. După articolul 2 se introduc capitolul I 1 si capitolul I 2 cu următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL I 1

Politica în domeniul gazelor naturale

 

Art. 2 1 . - (1) Politica statului în domeniul gazelor naturale constă în stabilirea obiectivelor sectorului gazelor naturale si a modalitătilor optime de realizare a acestora, în conditiile asigurării unei dezvoltări durabile.

(2) Politica în domeniul gazelor naturale este elaborată pe baza programului de guvernare, aprobat de Parlament, de Ministerul Industriei si Resurselor, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atributii în domeniu si a societătii civile,  pentru un interval mediu, si cu luarea în considerare a evolutiilor probabile pe termen lung, avându-se în vedere, în principal:

a) asigurarea securitătii în aprovizionarea cu gaze naturale;

b) prognozarea cererii de resurse de gaze naturale, cu luarea în considerare a evolutiei economiei nationale;

c) prognozarea importurilor si a exporturilor de gaze naturale;

d) elaborarea programelor de investitii în sectorul gazelor naturale;

e) asigurarea protectiei mediului;

f) transparenta preturilor si a tarifelor la gazele naturale;

g) cresterea eficientei în utilizarea gazelor naturale;

h) dezvoltarea si asigurarea capacitătilor de depozitare

a gazelor naturale;

i) directiile cercetării si dezvoltării specifice sectorului gazelor naturale, precum si introducerea tehnologiilor avansate în domeniu;

j) dezvoltarea cooperării internationale;

k) propuneri de reglementări specifice sectorului gazelor naturale.

(3) Guvernul, Ministerul Industriei si Resurselor, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (2) si examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.

 

CAPITOLUL I 2

Definirea unor termeni”

 

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

 

“Definirea unor termeni

 

Art. 3. - În întelesul prezentei ordonante, următorii termeni se definesc astfe”

a) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN -, institutie publică autonomă cu personalitate juridică, ce elaborează, aplică si urmăreste sistemul de reglementări obligatorii la nivel national, necesar în vederea organizării si functionării pietei gazelor naturale în conditii de eficientă, sigurantă, concurentă, transparentă si de protectie a consumatorilor si a mediului;

b) gaze naturale - gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în titei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide;

c) sectorul gazelor naturale - ansamblul activitătilor desfăsurate de agentii economici pentru productia, transportul, tranzitul, înmagazinarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale, precum si instalatiile, utilitătile si echipamentele folosite pentru realizarea acestor activităti;

d) acces la sistemul de transport si/sau de distributie - dreptul unui producător, furnizor si/sau consumator de a utiliza sistemul, achitând tarifele si îndeplinind obligatiile de utilizare a acestuia;

e) utilizarea sistemului - racordarea efectivă la system si/sau asigurarea serviciilor de transport si de distributie prin vehicularea cantitătilor de gaze naturale contractate;

f) retea de transport si/sau de distributie – ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice;

g) sistem de transport si/sau de distributie – ansamblul retelelor de transport si/sau de distributie a gazelor naturale conectate între ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente;

h) sistem interconectat - ansamblul sistemelor legate fizic între ele;

i) consumator final de gaze naturale - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care cumpără gaze naturale pentru consumul propriu;

j) consumator eligibil - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care are deplina libertate de a cumpăra gaze naturale de la orice producător si/sau furnizor si care are acces la sistem în conditiile mentionate în prezenta ordonantă;

k) consumator captiv - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care este obligată, datorită configuratiei sistemului de distributie, să contracteze gaze naturale cu un anumit producător sau distribuitor, titular al licentei de furnizare;

l) client - persoana fizică sau juridică cu care se tranzactionează furnizarea gazelor naturale;

m) furnizor - persoana juridică română sau străină licentiată să comercializeze gaze naturale;

n) operator - persoana juridică autorizată si/sau licentiată să desfăsoare activităti de exploatare, dispecerizare,  intretinere, verificare, reparare si comercializare pentru sistemele de transport si/sau depozitare si/sau de distributie în sectorul gazelor naturale;

o) operator de sistem - persoana juridică autorizată si/sau licentiată să opereze capacitatea sistemului national de transport de gaze naturale în scopul mentinerii sigurantei parametrilor functionali ai sistemului;

p) operator comercial - persoana juridică română licentiată să presteze servicii de intermediere, să primească ofertele nominale si competitive de la furnizorii de gaze naturale, precum si solicitările consumatorilor de gaze naturale, să monitorizeze, sub aspectul cererii/ofertei, fluxul de gaze naturale si să furnizeze aceste informatii operatorilor din sectorul gazelor naturale, în scopul comercializării lor viitoare;

q) autorizatie - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, de a construi, a pune în functiune si/sau de a opera ori de a modifica o instalatie de productie, înmagazinare, transport si distributie a gazelor naturale;

r) licentă - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, de a desfăsura activităti comerciale si/sau prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe dintre functiunile de furnizare, înmagazinare, transport, tranzit si distributie a gazelor naturale;

s) dispecerizare - corelarea si echilibrarea permanentă si operativă, la nivelul retelelor si al sistemelor, ale resurselor de productie, import etc., cu consumurile, la parametrii rezultati din obligatiile de livrare, inclusiv luarea măsurilor de limitare a efectelor situatiilor exceptionale, cum ar fi: temperaturi foarte scăzute, calamităti naturale, avarii majore etc., prin folosirea de mijloace specifice;

s) serviciul public în sectorul gazelor naturale – obligatie care constă în activitatea organizată si/sau autorizată de stat în vederea satisfacerii cerintelor de interes public din sectorul gazelor naturale;

t) zonă de sigurantă - suprafata de teren extinsă de o parte si de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor si instalatiilor, cu o distantă stabilită pentru fiecare obiectiv, în functie de cerintele de sigurantă ale acestuia;

u) zonă de protectie - suprafata de teren extinsă de o parte si de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor si instalatiilor, cu o distantă care asigură integritatea tehnică în functionare a acestora;

v) gaz petrolier lichefiat (GPL) - un amestec de hidrocarburi cu continut de peste 90% în volum al unei hidrocarburi aciclice nesaturate, alta decât etilena si propilena sau unul dintre izomerii săi izolati;

x) gaz natural comprimat pentru venicule (GNCV) – gaz natural stocat în butelii prin comprimare la 200-250 bari, în scopul utilizării drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice;

y) gaz natural lichefiat (GNL) - gaz natural care în urma unor procese specifice este adus în stare lichidă si stocat în recipienti speciali.”

5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL II

Prevederi generale privind productia, transportul,

tranzitul, distributia, înmagazinarea

si furnizarea gazelor naturale”

 

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

 

“Producătorul de gaze naturale

 

Art. 4. - Producătorul de gaze naturale este persoana juridică română sau străină, autorizată si/sau titulară de licentă de furnizare, în conditiile prezentei ordonante, care are ca specific activitatea de productie a gazelor naturale, în scopul vânzării acestora.”

7. Articolele 5-7 se abrogă.

8. Titlul capitolului III se abrogă.

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

 

“Transportatorul de gaze naturale

 

Art. 9. - Transportatorul de gaze naturale este persoana juridică, română sau străină, autorizată si/sau titulară de licentă de transport, în conditiile prezentei ordonante, care are ca obiect de activitate transportul gazelor naturale.”

10. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Sistemul national de transport al gazelor naturale, denumit în continuare S.N.T., este sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, de peste 6 bari, constituit din conducte magistrale, precum si din toate instalatiile, echipamentele si dotările aferente acestora, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import si transportul acestora în vederea livrării către distribuitori, consumatorii directi, la export si/sau la înmagazinare.”

11. La articolul 11, partea introductivă si literele a), d), f), g) si j) vor avea următorul cuprins:

 

“Obligatiile transportatorului

 

Art. 11. - Operatorul S.N.T. are obligatia de a asigura:

a) operarea si întretinerea S.N.T. în conditii de sigurantă, eficientă si de protectie a mediului si de a contribui, potrivit conventiilor încheiate cu autoritătile competente, la reabilitarea si dezvoltarea acestuia;

..................................................................................................

d) elaborarea si aplicarea regimurilor optime de transport si livrare pentru cantitătile de gaze naturale notificate de producători, furnizori, operatorii de înmagazinare si/sau consumatori, pentru o anumită perioadă;

..................................................................................................

f) elaborarea si actualizarea conventiilor tehnice de exploatare în zona de granită, în cazul în care furnizorul este un exportator sau un beneficiar de tranzit de gaze naturale pe teritoriul României;

g) confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute de la terti în procesul de vânzare-cumpărare de gaze naturale;

..................................................................................................

j) elaborarea planurilor de perspectivă privind S.N.T. al gazelor naturale în concordantă cu stadiul actual si cu evolutia viitoare a consumului de gaze naturale; în acest scop părtile interesate în transportul gazelor naturale vor furniza datele necesare.”

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

 

“Drepturile transportatorului

 

Art. 12. - Operatorul S.N.T. are, în principal, următoarele drepturi:

a) să perceapă tarife nediscriminatorii corespunzător serviciilor prestate;

b) să încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute ca efect al activitătilor de tranzit;

c) să refuze accesul tertilor la S.N.T., în conditiile prevăzute la art. 27;

d) să întrerupă sau să limiteze transportul gazelor naturale în conditiile în care sunt periclitate siguranta si integritatea sistemului de transport si să ia măsuri pentru limitarea disfunctionalitătilor pe piata internă;

e) să întrerupă functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de întretinere si de reparatii, precum si în alte situatii prevăzute de lege, cu anuntarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate si, după caz, a consumatorilor;

f) să elaboreze norme tehnice specifice activitătii proprii.”

13. Titlul capitolului IV se abrogă.

14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Tranzitul de gaze naturale constă în transportul prin S.N.T. si/sau prin conducte magistrale peste teritoriul României, cu sau fără transbordare, al gazelor naturale provenite din alt stat si destinate unui stat tert.”

15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Tranzitul de gaze naturale se efectuează pe baze juridice si comerciale, cu respectarea legislatiei în vigoare si a acordurilor internationale la care România este parte.”

16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Contractele de tranzit vor fi negociate de operatorul S.N.T., pe baza contractului-cadru emis de ANRGN, cu entitătile corespondente din statele implicate.”

17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Activitatea de tranzit al gazelor naturale prin conductele existente este asigurată de către operatorul S.N.T., care poate realiza inclusiv lucrări de dezvoltare a capacitătilor de tranzit.”

18. Titlul capitolului V se abrogă.

19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

 

“Distributia gazelor naturale

 

Art. 17. - (1) Activitatea de distributie a gazelor naturale constă în alimentarea unui sistem de mai multi  consumatori finali dintr-o zonă, racordati prin intermediul unor sisteme de conducte de distributie în regim de presiuni de până la 6 bari. Delimitarea sistemelor de distributie de cele de transport si de cele ale consumatorilor se face la iesirea din statia de reglare-măsurare-predare a transportatorului si, respectiv, la iesirea din instalatiile de reglare a presiunii si de măsurare a debitului la consumatori.

(2) Activitatea de distributie a gazelor naturale constituie serviciu public de interes national.”

20. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

 

“Distribuitorul de gaze naturale

 

Art. 18. - Distribuitorul de gaze naturale este persoana juridică, română sau străină, autorizată si/sau titulară de licentă, în conditiile prezentei ordonante, care are ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale, precum si de comercializare a acestora către consumatorii captivi, într-o zonă delimitată.”

21. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

 

“Obligatiile distribuitorului

 

Art. 19. - Distribuitorii de gaze naturale au, în principal, următoarele obligatii:

a) să opereze, să întretină, să repare si să dezvolte sistemul de distributie, în conditii de sigurantă, eficientă economică si de protectie a mediului;

b) să pună la dispozitie consumatorilor eligibili cantitătile de gaze naturale, conform prevederilor contractelor de vânzare-cumpărare dintre consumatorul eligibil si respectivul furnizor;

c) să utilizeze sistemele de distributie în conditii egale si nediscriminatorii;

d) să furnizeze informatii celorlalti operatori din sectorul gazelor naturale în vederea realizării conditiilor de functionare sigură si eficientă a sistemelor de alimentare cu gaze naturale a tuturor categoriilor de consumatori;

e) să păstreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute în cursul desfăsurării activitătii lor;

f) să întocmească si să urmărească bilantul de gaze intrate si iesite în/si din sistemul propriu;

g) să asigure accesul furnizorilor la consumatorii eligibili în conditii egale si nediscriminatorii, în limitele capacitătii de distributie;

h) să evite subventia încrucisată cu privire la încărcarea capacitătii de distributie dintre consumatorii captivi si cei eligibili si dintre consumatorii captivi si furnizorii din afara sistemului;

i) să asigure aprovizionarea cu gaze naturale a populatiei în conditii de sigurantă si la parametrii nominali.”

22. La articolul 20, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) să desfăsoare activităti comerciale legate de vânzarea si/sau cumpărarea de gaze naturale de pe piata internă si externă;”

23. După articolul 20 se introduc articolele 201 -205 cu următorul cuprins:

“Art. 201. - Gazele naturale se înmagazinează în scopul armonizării variatiilor sezoniere, zilnice si orare de consum cu capacitătile de furnizare si transport, precum si pentru scopurile operationale si strategice, pe bază de licentă de înmagazinare.

Art. 202. - (1) Persoanele juridice române sau străine, titulare de licentă în sectorul gazelor naturale, pot avea acces la depozitele existente, scop în care operatorul prestează serviciul de înmagazinare pe bază de tarif reglementat.

(2) Persoanele juridice române sau străine pot participa, distinct sau împreună cu operatorii de transport si/sau de înmagazinare, la construirea si la operarea de noi depozite, în conditiile reglementate si ale existentei licentei de înmagazinare eliberate de ANRGN.

Art. 203. - Titularii de licentă de înmagazinare a gazelor naturale au obligatia să asigure accesul producătorilor si/sau al furnizorilor la capacitătile de înmagazinare, în conditii egale si nediscriminatorii, în limitele capacitătilor existente si cu respectarea conditiilor tehnice, de calitate si de sigurantă ale depozitelor, stabilite de ANRGN.

Art. 204. - Titularii de licentă de înmagazinare a gazelor naturale au obligatia să rezerve o capacitate minimă de înmagazinare pentru transportator, astfel încât acesta să poată mentine în orice moment echilibrul fizic al sistemului general de alimentare cu gaze naturale, în orice perioadă a anului si cu mentinerea parametrilor minimi de functionare a S.N.T., în conditiile tehnice stabilite de ANRGN.

Art. 205. - (1) Furnizarea gazelor naturale este activitatea prin care un agent economic, titular de licentă de furnizare în conditiile prezentei ordonante, asigură necesarul de gaze naturale clientilor interesati.

(2) Comercializarea gazelor naturale se face numai pe baza unui contract de furnizare care se încheie între furnizor si consumator/client si care trebuie să cuprindă clauzele stipulate de ANRGN în contractele-cadru stabilite pe categorii de  consumatori.

(3) Gazele naturale ce fac obiectul contractului de furnizare prevăzut la alin. (2) nu se pot vinde de către consumatorul final.

(4) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonantei ANRGN elaborează contractele-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi.”

24. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL VII

Accesul la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale”

 

25. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Accesul la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale pentru furnizori se poate realiza în baza unui acord scris, emis în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Accesul la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale se realizează în regim reglementat.

(3) Capacitătile disponibile vor fi alocate conform conditiilor stabilite de ANRGN.

(4) Transportatorul si/sau distribuitorul are obligatia de a face publice tarifele si/sau alte conditii si obligatii privind accesul reglementat la sistem.”

26. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Consumatorii finali care îndeplinesc conditiile de eligibilitate stabilite de ANRGN au acces la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale si deplina libertate de a încheia contracte de vânzare-cumpărare de gaze naturale cu orice furnizor licentiat.

(2) Furnizorii vor încheia cu transportatorul contracte pentru rezervarea de capacitate de transport.”

27. Articolele 24-26 se abrogă.

28. Alineatul (3) al articolului 27 se abrogă.

29. După articolul 27 se introduce capitolul VII 1 cu următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL VII 1

Prevederi generale privind GPL, GNCV si GNL

 

Art. 271. - (1) GPL se stochează în recipienti mobili sau ficsi, în scopul transportului pe calea ferată, fluvială sau pe sosele si/sau al distribuirii pentru:

a) acoperirea vârfurilor de consum în distributiile existente;

b) înlocuirea gazelor naturale într-o retea existentă de distributie la care sunt necesare interventia de reparatie si întreruperea alimentării cu gaze naturale;

c) alimentarea unei distributii noi, construită special pentru a fi alimentată cu GPL.

(2) Reglementările tehnice si comerciale cu privire la producerea, stocarea, transportul, distributia si utilizarea GPL vor fi elaborate de ANRGN cu consultarea agentilor economici interesati, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

Art. 272. - (1) GNCV stocat în recipienti sub presiune la 200-250 bari se distribuie prin statiile de alimentare cu carburanti pentru autovehicule.

(2) Reglementările tehnice privind instalatiile de alimentare a autovehiculelor si normele de protectie si de sigurantă aferente vor fi elaborate de către producătorul autovehiculelor si/sau al instalatiilor de alimentare cu GNCV.

Art. 273. - (1) GNL se stochează în recipienti ficsi si mobili, în scopul distribuirii pentru:

a) acoperirea vârfurilor de consum;

b) mentinerea echilibrului fizic al SNT;

c) alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor.

(2) Reglementările tehnice si comerciale cu privire la producerea, stocarea, transportul, distributia si utilizarea GNL vor fi elaborate de ANRGN cu consultarea agentilor economici interesati.”

30. Capitolele VIII si IX se abrogă.

31. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - (1) Lucrările si instalatiile de productie, depozitare, transport, înmagazinare, distributie si utilizare a gazelor naturale se proiectează si se execută de către persoane juridice autorizate de ANRGN, în conditiile legii.

(2) Avizele si acordurile prevăzute la alin. (1) se eliberează de către operatorii sistemelor la care consumatorii se racordează si, după caz, de către operatorii instalatiilor de utilizare, respectiv de către institutiile abilitate în acest sens.”

32. Articolul 49 se abrogă.

33. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - (1) Echipamentele, instalatiile, aparatele, produsele si procedeele utilizate în sectorul gazelor naturale trebuie atestate tehnic.

(2) Atestarea tehnică este o fază preliminară obtinerii agrementului tehnic si certificatului de aprobare de model, emise în conformitate cu legislatia în vigoare.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante ANRGN elaborează regulamente privind proiectarea, executia si exploatarea în sectorul gazelor naturale, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor, precum si metodologia de emitere a atestatelor tehnice.”

34. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

 

“Fundamentarea preturilor si a tarifelor

 

Art. 51. - (1) Sistemul de preturi si tarife la gaze naturale va fi conceput astfel încât să faciliteze:

a) apropierea de valoarea de piată a combustibililor alternativi si recuperarea costurilor serviciilor de transport, înmagazinare si distributie a gazelor naturale;

b) dezvoltarea capacitătilor de productie, transport, înmagazinare si distributie si înlocuirea celor uzate;

c) investitiile străine si transferul de tehnologie;

d) economisirea de energie la consumatorii finali;

e) descoperirea de noi resurse si dezvoltarea rezervelor de gaze naturale;

f) îmbunătătirea calitătii gazelor naturale si a serviciilor prestate la consumatori;

g) diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale si mărirea sigurantei aprovizionărilor.

(2) Preturile si tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale, prevăzute la art. 53 alin. (2) si (3), trebuie să asigure recuperarea costurilor de productie, precum si a costurilor legate de serviciile de transport, înmagazinare si distributie a gazelor naturale.”

35. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

 

“Tipuri de preturi si de tarife

 

Art. 53. - (1) În sectorul gazelor naturale se aplică următoarele categorii de preturi si tarife:

a) negociate, ca rezultat al mecanismelor concurentiale ale pietei, între furnizori si consumatorii eligibili;

b) reglementate.

(2) Preturile reglementate sunt:

a) preturi de furnizare pentru activitătile ce decurg din obligatia de serviciu public;

b) preturi de furnizare pentru aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi.

(3) Tarifele de servicii sunt reglementate pentru:

a) activitătile cu caracter de monopol natural, din care fac parte tarifele pentru serviciile de transport al gazelor naturale si tarifele pentru înmagazinare;

b) activitatea de distributie a gazelor naturale;

c) activitatea de tranzit.

(4) Tarifele reglementate pentru consumatorii captivi de gaze naturale se stabilesc de ANRGN.

(5) Consumatorii eligibili au dreptul să negocieze direct  contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii licentiati.”

36. La articolul 54 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Societătile de gaze naturale integrate vor tine contabilitate distinctă pentru activitătile de transport, tranzit, distributie, respectiv de înmagazinare, în scopul evitării discriminării si pentru subventiile încrucisate, precum si pentru încurajarea competitiei. În acelasi scop acestea vor tine contabilitatea separată, ca pentru o societate independentă, în cazul în care detin activităti în afara sectorului de gaze naturale. Contabilitatea internă va include balanta de plăti si contul de profit si pierderi pentru fiecare activitate.”

37. La articolul 55, alineatul (1), alineatul (2) partea introductivă si litera g) vor avea următorul cuprins:

 

“Principiile pentru fundamentarea propunerilor de sisteme de tarife reglementate

 

Art. 55. - (1) Propunerile de preturi si tarife reglementate în sectorul gazelor naturale se elaborează de către unitătile de transport, de depozitare, de distributie sau, după caz, de furnizare către consumatorii captivi, pe baza criteriilor si metodelor pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale si, împreună cu baza de calcul, se comunică ANRGN.

(2) Principiile care stau la baza sistemelor de preturi si tarife reglementate pentru gazele naturale sunt următoarele:

..................................................................................................

g) tarifele nu pot avea caracter speculativ;”

38. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

 

“Revizuirea tarifelor reglementate

 

Art. 56. - (1) Revizuirea tarifelor reglementate la gazele naturale se face de către ANRGN, având la bază propunerile fundamentate si prezentate de agentii economici din sectorul gazelor naturale.

(2) Tarifele reglementate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către ANRGN si intră în vigoare la 15 zile de la data publicării lor.”

39. La articolul 57, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Exploatarea comercială a capacitătilor de productie, transport, depozitare si distributie, precum si furnizarea gazelor naturale (vânzare-cumpărare-intermediere) sunt efectuate de către persoane juridice române sau străine, licentiate de ANRGN în conditiile prezentei ordonante.”

40. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

 

“Regimul autorizării si licentierii

 

Art. 58. - (1) Regimul autorizării si licentierii este prevăzut în Regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul gazelor naturale.

(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) va fi elaborat de ANRGN si va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(3) Agentii economici existenti din sectorul gazelor naturale sunt obligati să solicite acordarea autorizatiilor si a licentelor în termen de cel mult 3 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a regulamentului prevăzut la alin. (1).

(4) Solicitantul trebuie să fie persoană juridică cu sediul în România.

(5) Solicitantul care nu detine un sediu stabil în România poate, în conditiile legii, să stabilească si să mentină un sediu secundar pe întreaga durată a autorizării si/sau a licentierii.

(6) Nu pot primi autorizatie si/sau licentă solicitantii aflati în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului si nici  cei cărora le-a fost retrasă sau anulată o autorizatie sau o licentă într-o perioadă de 5 ani anteriori datei înregistrării cererii.

(7) Refuzul autorizării si/sau al licentierii, lipsa unui răspuns motivat si în termen si orice altă solutie a ANRGN, considerate de solicitant ilegale si prejudiciabile, pot fi atacate, în conditiile legii, la instanta de contencios administrativ.

(8) Titularul de autorizatie poate transfera autorizatia altei persoane juridice, cu aprobarea ANRGN.”

41. Articolele 59 si 60 se abrogă.

42. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

 

“Autorizarea personalului de proiectare, executie, exploatare si întretinere din sectorul gazelor naturale

 

Art. 61. - (1) Instalatiile din sectorul gazelor naturale vor fi proiectate, executate si exploatate de către instalatori autorizati.

(2) ANRGN va elabora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, reglementările privind regimul autorizării instalatorilor pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

(3) Reglementările vor fi aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

43. Articolele 62 si 63 se abrogă.

44. Titlul capitolului XIII va avea următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL XIII

Concesionarea si regimul drepturilor asupra proprietătii altuia”

 

45. La articolul 64 alineatul (2), literele b) si c) vor avea următorul cuprins:

“b) obligatia concesionarului de a transporta si/sau de a distribui gaze naturale într-o anumită zonă de consum si de a alimenta orice consumator captiv din acea zonă, care îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta ordonantă;

c) obligatia concesionarului de a respecta dispozitiile operative ale dispecerului;”

46. Articolele 65 si 66 se abrogă.

47. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

“Art. 67. - (1) Concesiunea încetează prin retragerea autorizatiei si/sau a licentei, precum si în conditiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

(2) Cu 3 ani înainte de expirarea concesiunii concedentul va stabili situatia în care vor fi repuse în functiune instalatiile care au făcut obiectul contractului de concesiune după expirare.

(3) În termen de maximum 3 luni de la încetarea administrării sau concesiunii prin renuntare sau retragere concedentul va stabili măsurile ce urmează să fie luate în legătură cu instalatiile ce au făcut obiectul contractului.”

48. La articolul 69 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) încalcă normele referitoare la protectia mediului;”

49. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

“Art. 74. - Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităti desfăsurate în zona de executare a lucrărilor de realizare, reabilitare, de retehnologizare a capacitătilor, precum si a operatiunilor de revizie, întretinere sau de reparatie la capacitatea în functiune concesionarul are dreptul de a obtine restrângerea sau sistarea, în măsura necesară si pe durata lucrărilor sau a operatiunilor mentionate, a activitătilor desfăsurate în vecinătate de alte persoane. Restrângerea sau sistarea se stabileste prin acord cu titularul activitătii, iar în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească, cu indemnizarea adecvată a titularului activitătii afectate. Pentru interventii în caz de avarie, accident ori dezastru nu sunt necesare nici acord si nici hotărâre judecătorească, dar concesionarul datorează titularului activitătii afectate indemnizatia adecvată, stabilită la nevoie prin hotărâre judecătorească.”

50. La articolul 76, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În caz de nerealizare a acordului prevăzut la alin. (1) între concesionar si proprietar sau în situatia prevăzută la art. 70 lit. d), la cererea concesionarului va decide instanta judecătorească competentă, hotărârea acesteia constituind titlu executoriu pentru drepturile prevăzute la alin. (1).”

51. Articolele 79 si 80 se abrogă.

52. Articolul 82 va avea următorul cuprins:

 

“Zonele de protectie si de sigurantă

 

Art. 82. - Pentru protectia si functionarea normală a capacitătilor si a accesoriilor acestora din sectorul gazelor naturale, ANRGN instituie, prin norme tehnice, zone de protectie si de sigurantă a acestora.”

53. Capitolul XIV se abrogă.

54. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

 

“Contraventii

 

Art. 87. - (1) Constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni, următoarele fapte:

a) executarea de lucrări noi, modificări, extinderi sau revizii ale instalatiilor de gaze naturale de orice categorie, de către persoane fizice sau persoane juridice neautorizate sau de către persoane juridice autorizate, dar fără obtinerea acordurilor si a avizelor necesare;

b) desfăsurarea, fără obtinerea autorizatiei si/sau a licentei, a oricărei activităti care necesită un asemenea document, potrivit prevederilor prezentei ordonante si reglementărilor elaborate în baza ei;

c) folosirea unor practici menite să influenteze formarea liberă a preturilor pe piata gazelor naturale;

d) reducerea nejustificată a capacitătii de productie sau de furnizare a gazelor naturale de către producători, precum si refuzul nejustificat de alimentare a consumatorului;

e) executia si exploatarea unor instalatii si echipamente care nu respectă conditiile tehnice de securitate si care pot dăuna persoanelor fizice, proprietătii si/sau mediului;

f) refuzul nejustificat al accesului la retelele de transport, de distributie si de înmagazinare al oricărui solicitant intern sau extern;

g) revânzarea gazelor naturale de către un consummator captiv;

h) refuzul de a permite verificările si inspectiile prevăzute prin reglementări sau dispuse, după caz, de ANRGN, precum si obstructionarea acesteia în îndeplinirea atributiilor sale;

i) neprezentarea datelor si informatiilor solicitate de ANRGN si nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta;

j) neasigurarea stocului minim în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale si nerezervarea capacitătii minime pentru transportator;

k) depăsirea limitelor maxime admise privind emisiile poluante;

l) nefurnizarea unor informatii, în conditiile art. 11 lit. h) si ale art. 19 lit. d);

m) transmiterea de date cu caracter confidential privind operatiunile comerciale către terti, prin nerespectarea prevederilor art. 11 lit. g) si ale art. 19 lit. e);

n) întârzierea nejustificată în racordarea noilor consumatori sau în realimentarea lor după întrerupere;

o) nerespectarea prevederilor art. 21;

p) nerespectarea reglementărilor privind preturile si tarifele;

q) emiterea acordurilor si avizelor privind accesul la sistem fără respectarea prevederilor legale;

r) nerespectarea prevederilor acordurilor si avizelor privind accesul la sistemele de transport, distributie si înmagazinare;

s) nerespectarea prevederilor privind aprovizionarea populatiei cu gaze naturale în conditii de sigurantă;

t) nerespectarea dispozitiilor art. 19 lit. h) cu privire la subventia încrucisată;

u) nerespectarea cerintelor referitoare la contabilitatea de gestiune, prevăzute la art. 54;

v) nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 89 1 .

(2) Pentru persoanele fizice, în cazul contraventiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-h), amenda care se aplică este de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, iar în cazul contraventiilor prevăzute la alin. (1) lit. i)-v) amenda este de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.

(3) Pentru persoanele juridice, în cazul contraventiilor prevăzute la alin. (1), amenda este de 5% din cifra de afaceri a contravenientului.

(4) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si aplicarea amenzilor se fac de agentii constatatori, personae împuternicite în acest scop de ANRGN.

(5) Dispozitiile prevăzute la alin. (2) se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.”

55. Articolul 88 va avea următorul cuprins:

 

“Confiscări

 

Art. 88. - Lucrările produse, dobândite sau care au servit la săvârsirea contraventiilor prevăzute în prezenta ordonantă, inclusiv sumele din bănci, rezultate, sunt supuse confiscării în conditiile prevăzute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.”

56. După articolul 89 se introduce articolul 891 cu următorul cuprins:

“Art. 891. - (1) Operatorul licentiat pentru transportul sau distributia gazelor naturale îsi va conduce activitatea astfel încât să se asigure că nici el si nici un asociat al său, producător, furnizor sau consumator nu poate obtine un avantaj comercial nemeritat, rezultat din acorduri preferentiale sau discriminatorii.

(2) Operatorul licentiat pentru transportul sau distributia gazelor naturale se va asigura că nici o informatie referitoare la transport sau distributie ori legată de acestea nu este divulgată în avantajul comercial al unui tert sau folosită în scopul unei activităti comerciale conduse de titularul licentei sau de altă entitate asociată.”

57. Alineatul (2) al articolului 92 se abrogă.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 463.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea

activitătilor din sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 616.