MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr.  433     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 2 august 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

462. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sãlbatice

 

615. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sãlbatice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

235. - Ordin al ministrului turismului privind asigurarea turistilor în cazul insolvabilitãtii sau falimentului agentiei de turism

 

280. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor pentru modificarea nr. crt. 199 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor nr. 146/2001 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator, precum si a unor activitãti sanitare veterinare

           

320. - Ordin al ministrului turismului privind instituirea premiilor de excelentã în turism

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 236/2000

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,

a florei si faunei sãlbatice

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sãlbatice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 4 decembrie 2000, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. La articolul 4, literele p), t), u), v) si x) vor avea urmãtorul cuprins:

“p) conservare - ansamblu de mãsuri care se pun în aplicare pentru mentinerea sau refacerea habitatelor naturale si a populatiilor de specii de faunã si florã sãlbatice, într-o stare favorabilã, în sensul lit. s) si t);

..................................................................................................

t) stare de conservare favorabilã a unei specii - se considerã atunci când:

ii(i) specia se mentine si are sanse sã se mentinã pe termen lung ca o componentã viabilã a habitatului sãu natural;

i(ii) aria de repartitie naturalã a speciei nu se reduce si nu existã riscul sã se reducã în viitor;

(iii) existã un habitat destul de vast pentru ca populatiile speciei sã se mentinã pe termen lung;

u) specii amenintate - specii periclitate, vulnerabile sau rare;

v) specii prioritare - specii periclitate si/sau endemice, pentru a cãror conservare sunt necesare mãsuri urgente;

x) specii de interes comunitar - specii care pe teritoriul Uniunii Europene sunt periclitate, vulnerabile, rare sau endemice:

ii(i) periclitate, exceptând cele al cãror areal natural este marginal în teritoriu si care nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vest-palearcticã;

ii(ii) vulnerabile, adicã a cãror trecere în categoria speciilor periclitate este probabilã într-un viitor apropiat, în caz de persistentã a factorilor cauzali;

(iii) rare, adicã ale cãror populatii sunt mici si care, chiar dacã în prezent nu sunt periclitate sau vulnerabile, riscã sã devinã; aceste specii sunt localizate în arii geografice restrânse sau sunt rar dispersate pe suprafete largi;

(iv) endemice si necesitã o atentie particularã datoritã naturii specifice a habitatului lor si/sau a impactului potential al exploatãrii lor asupra stãrii lor de conservare.”

2. La articolul 6, partea introductivã a alineatului (3) va avea urmãtorul cuprins:

“(3) Instituirea regimului de arie naturalã protejatã si de zonã de protectie a bunurilor patrimoniului natural, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentã, este prioritarã în raport cu orice alte obiective, cu exceptia celor care privesc:”

3. La articolul 6, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:

“(4) Mãrimea suprafetei de teren ce se supune regimului special de ocrotire, conservare si utilizare, în conformitate cu prevederile art. 5, se stabileste pe bazã de studii de fundamentare stiintificã.”

4. La articolul 8, alineatele (5) si (7) se abrogã.

5. La articolul 14, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:

“(3) Autorizarea activitãtilor în perimetrul ariilor naturale protejate si în vecinãtatea acestora se face cu acordul structurilor de administrare a ariei naturale protejate.”

6. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 15. - Sunt ocrotite si se conservã în regim de protectie coridoarele ecologice instituite de autoritatea publicã centralã pentru protectia mediului, cu avizul consiliului judetean si al Academiei Române, fiind interzise orice lucrare si actiune care le afecteazã integritatea.”

7. La articolul 17, litera a) va avea urmãtorul cuprins:

a) autoritãtii publice centrale pentru protectia mediului, împreunã cu Academia Românã, pentru ariile naturale protejate declarate prin legi sau hotãrâri ale Guvernului;”

8. La articolul 18, partea introductivã a alineatului (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Modalitãtile de administrare a ariilor naturale protejate si a altor bunuri ale patrimoniului natural, puse sub regim special de protectie si conservare, se stabilesc, cu consultarea consiliilor judetene si/sau locale, avându-se în vedere:”

9. La articolul 18, alineatele (6), (7), (8), (10) si (11) vor avea urmãtorul cuprins:

“(6) Consiliile consultative de administrare se organizeazã la propunerea administratiei ariei protejate, cu aprobarea autoritãtii publice centrale pentru protectia mediului.

(7) Structurile de administrare special constituite pentru protejarea ariilor naturale, potrivit alin. (4), vor fi îndrumate si supravegheate de un consiliu stiintific.

(8) Componenta consiliilor stiintifice se propune de cãtre dministratia ariilor protejate, cu avizul Academiei Române, si se aprobã de autoritatea publicã centralã pentru protectia mediului.

..................................................................................................

(10) În cazurile rezervatiilor stiintifice, rezervatiilor naturale, monumentelor naturii, ariilor speciale de conservare, ariilor de protectie specialã avifaunisticã si ale celorlalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protectie, care nu sunt cuprinse în perimetrele rezervatiilor biosferei, ale parcurilor nationale si parcurilor naturale, administrarea se poate asigura prin una dintre modalitãtile prevãzute la alin. (2) lit. b), c) si d), pe bazã de conventii încheiate, dupã caz, cu autoritatea centralã pentru protectia mediului, Academia Românã si cu autoritãtile administratiei publice locale.

(11) În situatiile în care în aceeasi zonã existã arii naturale protejate si alte bunuri ale patrimoniului natural, supuse unui regim special de protectie, administrarea lor se poate asigura de cãtre un singur organ de administrare, în coordonarea directã a inspectoratului judetean de protectie a mediului.”

10. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Planurile de management si regulamentele ariilor naturale protejate se elaboreazã de administratorii ariilor naturale protejate si se aprobã de autoritatea centralã pentru protectia mediului, cu avizul Academiei Române.

(2) Respectarea planurilor de management si a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin sau administreazã terenuri si alte bunuri si/sau care desfãsoarã activitãti în perimetrul ariei naturale protejate.”

11. La articolul 20, alineatele (1), (2) si (4) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Pentru supravegherea unor arii naturale protejate si bunuri ale patrimoniului natural, aflate sub regim special de protectie si conservare, care nu necesitã sau care nu au structuri de administrare special constituite, se instituie calitatea de custode.

(2) Custozi pot fi persoane fizice sau juridice care au calificarea, instruirea si mijloacele necesare pentru a aplica mãsurile de ocrotire si conservare a bunurilor încredintate, atestate de cãtre autoritatea publicã centralã pentru protectia mediului.

..................................................................................................

(4) Pentru ariile naturale protejate ce intrã în componenta Retelei nationale de arii naturale protejate modalitatea încheierii conventiilor si eliberarea legitimatiilor de custode sunt în competenta de reglementare a autoritãtilor centrale si locale pentru protectia mediului, cu avizul Academiei Române.”

12. La articolul 20, alineatul (6) se abrogã.

13. La articolul 22, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:

“(3) În ariile naturale protejate, în care este permis ecoturismul: constructiile, dotãrile si amenajãrile mentionate la alin. (1) pot fi destinate si acestui scop, precum si activitãtilor de educatie si instructie ecologicã ce se organizeazã în cooperare cu autoritãtile locale, institutiile de învãtãmânt si cu organizatiile neguvernamentale angajate în activitãti de ocrotire si educatie ecologicã.”

14. La articolul 23, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrãri a ariilor naturale protejate potrivit planurilor de management si regulamentelor administratorii acestora pot institui un sistem de tarife ce se aprobã de au toritatea centralã pentru protectia mediului sau, dupã caz, de autoritãtile administratiei publice locale.

..................................................................................................

(3) Sumele provenite din tarifele ce se instituie potrivit alin. (1) se vor utiliza de cãtre administratorii ariilor naturale protejate, exclusiv pentru administrarea si protejarea bunurilor patrimoniului natural ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentã.

(4) Cuantumul tarifelor stabilite de cãtre autoritatea publicã centralã pentru protectia mediului se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

15. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 24. - Pentru unele bunuri floristice si faunistice ale patrimoniului natural, existente în grãdini si parcuri de agrement, grãdini zoologice, precum si în colectii muzeistice, ca bunuri ale patrimoniului natural floristic, faunistic, geologic, paleontologic, mineralogic si de altã naturã,

mãsurile necesare de protectie si conservare vor fi luate de cãtre administratorii sau detinãtorii acestora.”

16. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 28. - Prin exceptie de la prevederile art. 26 si 27 autoritatea publicã centralã pentru protectia mediului supune aprobãrii prin lege, cu avizul prealabil al Academiei Române, derogãri, cu conditia sã nu existe o alternativã acceptabilã, iar mãsurile derogatorii sã nu fie în detrimental mentinerii populatiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilã în arealul lor natural si numai în urmãtoarele situatii:

a) în interesul protejãrii faunei si florei sãlbatice si al conservãrii habitatelor naturale;

b) pentru prevenirea producerii unor prejudicii, în special culturilor, animalelor domestice, pãdurilor, pescãriilor, apelor si altor bunuri;

c) în interesul sãnãtãtii si securitãtii publice;

d) în scopul cercetãrii stiintifice si învãtãmântului;

e) în scopul repopulãrilor si reintroducerii acestor specii.”

17. La articolul 30, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Pentru pesteri zona de protectie se poate referi la o zonã restrânsã în jurul intrãrii în pesterã si la o zonã al cãrei perimetru de la suprafata terenului acoperã integral structurile subterane ale pesterii.”

18. La articolul 30, dupã alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu urmãtorul cuprins:

“(3) Proprietarii sau administratorii terenurilor ce cuprind intrãri în pesteri au obligatia de a asigura accesul spre aceste intrãri.

(4) Beneficiarul unei lucrãri de investitii are obligatia de a anunta descoperirea oricãrei pesteri în frontul unei lucrãri miniere sau al unei cariere celei mai apropiate institutii abilitate (agentie de protectie a mediului sau reprezentanti ai administratiei publice locale).”

19. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Bunurile patrimoniului geologic si speologic, ca bunuri naturale ale subsolului, sunt, în conditiile legii, bunuri proprietate publicã.

(2) Pestera reprezintã orice cavitate naturalã subteranã cu o dezvoltare mai mare de 5 metri si suficient de mare în sectiune pentru a permite accesul omului.

(3) Resursele pesterii sunt reprezentate de obiecte, materiale, substante si forme de viatã, care existã sau se formeazã în mod natural în pesteri: formatiuni minerale, roci, sedimente, depozite paleontologice, situri arheologice, specii de plante si animale, acumulãri de ape subterane.

(4) Pesterile se clasificã dupã cum urmeazã:

a) clasa A - pesteri de valoare exceptionalã care, prin interesul stiintific sau unicitatea resurselor, sunt reprezentative pentru patrimoniul speologic national si international;

b) clasa B - pesteri de importantã nationalã care se disting prin mãrime, raritatea resurselor si prin potential turistic;

c) clasa C - pesteri de importantã localã, protejate pentru semnificatia lor geologicã, peisagisticã, hidrologicã, istoricã sau pentru dimensiunile lor;

d) clasa D - pesterile care nu întrunesc conditiile pentru a fi incluse în clasele A, B si C.

(5) Încadrarea pesterilor în clasele A, B si C este de competenta Academiei Române, care va întocmi catalogul acestora luând în considerare propunerile fãcute de persoane fizice sau juridice pe bazã de referate de specialitate.

(6) Pesterile din clasa A nu pot face obiectul nici unei amenajãri sau modificãri a factorilor naturali. Ele pot face obiectul explorãrilor speologice, cercetãrii stiintifice sau al activitãtilor de documentare, pe bazã de autorizatii emise de Academia Românã, în limitele stabilite prin regulamentele si planurile de management.

(7) Pesterile din clasa A se constituie ca rezervatii stiintifice.

(8) Pesterile din clasa B pot face obiectul explorãrilor speologice, cercetãrii stiintifice sau al turismului ecologic, pe baza autorizatiilor emise de Academia Românã.

(9) Pesterile din clasa B se constituie ca monumente ale naturii sau rezervatii naturale, dupã caz.

(10) Pesterile din clasa C pot face obiectul explorãrilor speologice, cercetãrii stiintifice, amenajãrilor turistice sau al altor forme de valorificare, cum ar fi: speoterapia sau captarea apei subterane, pe baza autorizatiilor emise de autoritatea localã responsabilã.”

20. Articolul 32 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 32. - În scopul evitãrii efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului speologic se interzic:

a) distrugerea sau degradarea resurselor pesterii si efectuarea de sãpãturi sau derocãri neautorizate;

            b) colectãrile de faunã, fosile sau de obiecte de interes arheologic, efectuate fãrã autorizatie în pesteri;

c) pãtrunderea, prin fortarea intrãrii, într-o pesterã protejatã închisã si semnalizatã ca atare;

d) utilizarea neautorizatã a pesterilor si desfãsurarea unor activitãti ce pot pune în pericol integritatea sau echilibrul natural al pesterilor;

e) dislocarea, vânzarea, cumpãrarea, colectionarea speleotemelor sau altor resurse ale pesterilor;

f) degradarea prin inscriptionare sau poluarea pesterilor prin depozitarea în interiorul lor sau în elementele de relief, cu care acestea comunicã în mod direct, de obiecte, deseuri de orice fel, cadavre, substante toxice si periculoase, combustibili de orice naturã;

g) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau interiorul pesterilor;

h) efectuarea neautorizatã, în perimetrul de la suprafatã sau în apropierea intrãrii unei pesteri protejate, a unor lucrãri cum ar fi: derocãri, defrisãri, baraje, explozii, constructii;

i) îngrãdirea accesului persoanelor autorizate spre intrãrile pesterilor;

j) popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare si localizare a pesterilor din clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din aceastã categorie.”

21. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Academia Românã are competenta sã elibereze autorizatii pentru:

a) activitãti stiintifice, de explorare, în pesteri din clasa A;

b) activitãti stiintifice, de explorare si de turism ecologic, cu caracter limitativ, în pesteri din clasa B;

c) sãpãturi, derocãri si colectãri din pesteri.

(2) Autorizatia se elibereazã pe baza unei cereri scrise, care va contine precizãri privind scopul, mijloacele, durata, proportiile, garantiile actiunii, si se va retrage în cazul în care conditiile stabilite la eliberarea ei nu au fost respectate.”

22. La articolul 36, partea introductivã va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 36. - În cadrul santierelor de exploatare managerii acestora vor desemna persoane de specialitate sau custozi, dupã caz, care sã vegheze la protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru, asigurându-se astfel:”

23. La articolul 38, litera a) va avea urmãtorul cuprins:

“a) autoritatea publicã centralã pentru protectia mediului cu responsabilitãti de coordonare, reglementare, supraveghere si control;”

24. La articolul 39 alineatul (1), literele a), b), j), r), t) si t) se abrogã.

25. La articolul 39 alineatul (1), literele g) si k) vor avea urmãtorul cuprins:

“g) aprobã planurile de management si regulamentele ariilor naturale protejate din reteaua nationalã, cu avizul Academiei Române;

..................................................................................................

k) promoveazã programe si studii pentru cunoasterea si evaluarea stãrii habitatelor naturale, a speciilor din flora si fauna sãlbatice si a altor bunuri ale patrimoniului natural existente pe teritoriul tãrii, ce urmeazã sã fie finantate din bugetul de stat si din alte surse, potrivit legii.”

26. La articolul 39, alineatul (2) se abrogã.

            27. Articolul 40 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 40. - Atributiile autoritãtii publice centrale pentru protectia mediului, la nivel teritorial, se îndeplinesc de autoritatea teritorialã pentru protectia mediului, prin serviciile specifice pentru conservarea naturii si a diversitãtii biologice, în cooperare cu administratiile ariilor naturale protejate, cu inspectoratele silvice si oficiile cinegetice teritoriale, precum si cu autoritãtile administratiei publice locale.”

28. La articolul 41 alineatul (1), partea introductivã va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Responsabilitãtile de expertizã, avizare, supraveghere si control stiintific, în aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentã, revin Academiei Române, cu avizul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, scop în care:”

29. La articolul 41, litera m) a alineatului (1) se abrogã.

30. La articolul 41 alineatul (1), dupã litera o) se introduce litera p) cu urmãtorul cuprins:

“p) exercitã atributii de expertizare, avizare, supraveghere si control stiintific, inclusiv asupra ariilor protejate, declarate la nivel local.”

31. La articolul 44, alineatele (1) si (2) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 44. - (1) Controlul asupra respectãrii prevederilor prezentei ordonante de urgentã se organizeazã de cãtre autoritatea publicã centralã pentru protectia mediului si se exercitã prin persoane special împuternicite din cadrul:

a) aparatului central al acesteia, cu atributii de control pe întregul teritoriu al tãrii;

b) autoritãtilor judetene de protectie a mediului, cu atributii de control pe teritoriul unitãtilor administrativ-teritoriale în care acestea functioneazã;

c) personalului administratiilor sau administratorii si custozii ariilor naturale protejate;

d) inspectoratelor silvice si oficiilor cinegetice teritoriale, cu atributii de control pe teritoriul lor de competentã.

(2) Controlul asupra respectãrii prevederilor prezentei ordonante de urgentã referitoare la ariile naturale protejate, declarate prin hotãrâri ale consiliilor judetene sau locale, se exercitã si de personalul special împuternicit al acestora.”

32. Articolul 47 va avea urmãtorul cuprins:

‘Art. 47. - Încãlcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentã atrage rãspunderea civilã, materialã, contraventionalã sau penalã, dupã caz.”

33. Articolul 48 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 48. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentã constituie contraventie, dacã potrivit legii penale nu constituie infractiune, si se sanctioneazã cu amendã contraventionalã dupã cum urmeazã:

a) de la 500.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru încãlcarea prevederilor art. 24, ale art. 32 lit. g), i) si j), ale art. 35 lit. c) si ale art. 36 lit. a) si b);

b) de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice, în functie de gravitatea faptelor, pentru încãlcarea prevederilor art. 12, ale art. 14 alin. (1), ale art. 15, ale art. 27 lit. a)-c), ale art. 32 lit. a)-e), ale art. 36 lit. c) si d) si ale art. 43;

c) de la 500.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru încãlcarea prevederilor art. 7, ale art. 14 alin. (2), ale art. 19 alin. (2), ale art. 26 lit. a)-f), ale art. 32 lit. f) si h), ale art. 35 lit. a), b) si d) si ale art. 37 alin. (2).”

34. Articolul 49 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 49. - Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest scop de cãtre autoritatea publicã centralã pentru protectia mediului, respectiv de cãtre membrii Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii ai Academiei Române, de personalul inspectoratelor teritoriale de protectie a mediului, al inspectoratelor silvice teritoriale, al oficiilor teritoriale cinegetice, de personalul administratiilor sau de administratorii si custozii ariilor naturale protejate, precum si de cãtre ofiterii si subofiterii de politie, de cãtre persoanele împuternicite de administratia publicã judeteanã si localã.”

35. Articolul 53 se abrogã.

36. Articolul 54 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 54. - Autoritatea publicã centralã pentru protectia mediului va întreprinde mãsurile necesare pentru consolidarea capacitãtilor institutionale, atât la nivel central, cât si la nivel local, asigurându-se personalul calificat necesar în vederea îndeplinirii responsabilitãtilor stabilite prin prezenta ordonantã de urgentã, în conformitate cu cerintele în materie pentru integrarea în Uniunea Europeanã.”

37. Anexele nr. 2-5 vor avea urmãtorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 2

 

TIPURI

de habitate naturale a cãror conservare necesitã declararea ariilor speciale de conservare

 

Un asterisc (*) înaintea numelui habitatului semnificã faptul cã este un habitat prioritar.

1. Habitate costiere, marine si de dune

Bancuri de nisip acoperite permanent cu un strat mic de apã marinã;

Lagune si golfuri cu bancuri de nisip;

Vegetatie perenã a tãrmurilor stâncoase;

Vegetatie anualã cu Salicornia sau cu alte specii în zone nãmoloase si cu nisip;

Pajisti sãrãturate atlantice (Glauco-Puccinellietalia maritimae);

* Pajisti sãrãturate continentale;

Stepe si mlastini sãrãturate panonice;

Vegetatie psamofilã uscatã cu Calluna si Genista;

Vegetatie psamofilã uscatã cu Calluna si Empetrum nigrum;

Dune continentale cu pãsuni deschise cu Corynephorus si Agrostis;

* Dune continentale panonice;

Dune mobile embrionare;

Dune mobile de-a lungul tãrmurilor (dune albe);

* Dune de coastã fixe cu vegetatie erbacee (dune gri);

* Dune fixe decalcifiate cu Empetrum nigrum;

Dune cu Hippophae rhamnoides;

Dune împãdurite ale regiunilor atlantice, continentale si boreale;

Depresiuni umede intradunale;

Dune umede permanente.

2. Habitate de ape dulci

Ape oligotrofe cu continut foarte scãzut de minerale;

Ape stãtãtoare, oligotrofe pânã la mezotrofe cu vegetatia din Littorelletea uniflorae si/sau din Isoeto-Nanojuncetea;

Ape puternic oligomezotrofe cu vegetatia benticã de Chara spp.;

Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip de Magnopotamion sau Hydrocharition;

Lacuri distrofe naturale si helesteie;

Râuri alpine si bancurile de-a lungul acestora cu vegetatie erbacee;

Râuri alpine si vegetatia lor lemnoasã cu Myricaria germanica;

Cursuri de apã din câmpiile de munte cu vegetatia de Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachian;

Râuri cu bancuri nãmoloase cu vegetatie de Chenopodian rubri si Bidentian p.p.

3. Habitate de pajisti si tufãrisuri

Pajisti alpine si boreale;

Pajisti umede cu Erica tetralix;

Pajisti uscate;

* Tufisuri cu Pinus mugo si Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti);

Formatiuni cu Juniperus communis în zone sau pajisti calcaroase;

* Pajisti rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedion albi;

* Pajisti calcaroase pe nisipuri xerice;

Pajisti boreale si alpine pe substrat silicios;

Pajisti calcaroase alpine si subalpine;

Pajisti uscate seminaturale si faciesuri de acoperire cu tufisuri pe substrat calcaros (*situri importante pentru orhidee);

* Pseudostepe cu iarbã si plante anuale de Thero-Brachypodietea;

* Pajisti bogate în specii de Nardus, pe substraturile silicioase ale zonelor muntoase;

* Pajisti stepice subpanonice;

* Pajisti stepice panonice pe loess;

* Pajisti panonice nisipoase;

Pajisti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilo-lemnoase

(Molinion caeruleae);

Pajisti umede cu ierburi înalte;

Asociatii de lizierã cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor la cel montan si alpin;

Pajisti aluviale ale vãilor de râuri cu Cnidion dubii;

Pajisti aluviale nord-boreale;

Pajisti de altitudine joasã (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis);

Fânete montane;

Fânete împãdurite.

4. Habitate din turbãrii si mlastini

* Turbãrii active;

Turbãrii degradate încã capabile de o regenerare naturalã;

Turbãrii de acoperire (*dacã este activã turbãria);

Depresiuni pe substraturi turboase;

Mlastini cu surse de ape bogate în sãruri minerale;

* Mlastini calcaroase cu Cladium mariscus;

* Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion);

Mlastini alcaline;

* Vegetatie pionierã alpinã cu Caricion bicoloris-atrofuscae.

5. Habitate de stâncãrii si pesteri

Grohotis stâncos al etajului montan (Androsacetalia alpinae si

Galeopsitalia ladani);

Grohotis calcaros si de sisturi calcaroase ale etajelor montane pânã la cele alpine (Thlaspietea rotundifolii);

Grohotisuri medioeuropene silicoase ale regiunilor înalte;

* Grohotisuri medioeuropene calcaroase ale etajelor montane;

Pante stâncoase calcaroase cu vegetatie chasmofiticã;

Pante stâncoase silicioase cu vegetatie chasmofiticã;

Stânci silicioase cu vegetatie pionierã de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii;

Grohotis si lespezi calcaroase;

Grote neexploatate turistic;

Câmpuri de lavã si excavatii naturale.

6. Habitate de pãdure

Pãduri bãtrâne caducifoliate naturale hemiboreale bogate în epifite;

Pãsuni împãdurite;

* Pãduri mlãstinoase caducifoliate;

Pãduri tip Luzulo-Fagetum;

Pãduri tip Asperulo-Fagetum;

Pãduri subalpine medioeuropene cu Acer;

Pãduri medioeuropene tip Cephalanthero-Fagion;

Pãduri cu stejar pedunculat sau stejar subatlantic si medioeuropean si cu Carpinion betuli;

Stejãris cu Galio-Carpinetum;

* Pãduri de pantã, grohotis sau ravene cu Tilio-Acerion;

Stejãris bãtrân acidofil al câmpurilor nisipoase cu Quercus robur;

Pãdure de frasin termofil cu Fraxinus angustifolia;

* Turbãrii împãdurite;

* Pãduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion nicanae, Salicion albae);

Pãduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, riverane marilor fluvii (Ulmenion minaris);

* Pãduri panonice cu Quercus petrae si Carpinus betulus;

* Pãduri panonice cu Quercus pubescens;

* Pãduri eurosiberiene stepice cu Quercus robur;

Pãduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane;

Pãduri alpine cu Larix decidua si/sau Pinus cembra;

Pãduri cu Castanea sativa;

Pãduri cu Quercus frainetto;

Galerii cu Salix alba si Populus alba;

Pãduri de Pinus sylvestris pe substrat calcaros.

 

ANEXA Nr. 3

 

SPECII

de plante si de animale a cãror conservare necesitã desemnarea ariilor speciale de conservare

si a ariilor de protectie specialã avifaunisticã

 

Interpretare

a) Anexa nr. 3 este o continuare a anexei nr. 2 pentru stabilirea unei retele a ariilor speciale de conservare.

b) Speciile prezentate în anexã sunt indicate:

- prin numele speciei ori subspeciei; sau

- prin toate speciile care apartin unui taxon mai mare sau unei pãrti din acel taxon.

c) Simboluri

Un asterisc (*) înaintea numelui speciilor semnificã faptul cã este o specie prioritarã.

Mai multe specii din aceastã anexã sunt, de asemenea, prezentate în anexa nr. 4.

a) ANIMALE

VERTEBRATE

MAMIFERE

CHIROPTERA

Rhinolophidae

- Rhinolophus blasii

- Rhinolophus euryale

- Rhinolophus ferrumequinum

- Rhinolophus hipposideros

- Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

- Barbastella barbastellus

- Miniopterus schreibersi

- Myotis bechsteini

- Myotis blythi

- Myotis capaccinii

- Myotis dasycneme

- Myotis emarginatus

- Myotis myotis

- Vespertilio murinos

RODENTIA

Sciuridae

- *Spermophilus suslicus

- Spermophilus citellus

(Citellus citellus)

Cricetidae

- Cricetus cricetus

Microtidae

- Microtus tatricus

Muridae

- Nanospalax leucodon

Zapodidae

- Sicista suptilis

Castoridae

- Castor fiber

CARNIVORA

Ursidae

- *Ursus arctos

Mustelidae

- *Lutra lutra

- *Mustela lutreola

Felidae

- Lynx lynx

Phocidae

- *Monachus monachus

ARTILODACTYLA

Cervidae

- Alces alces

Bovidae

- *Bison bonasus

CETACEA

- Tursiops truncatus

- Phocoena phocoena

- Delphinus delphis

PÃSÃRI

GAVIIFORMES

Gavidae

- Gavia stellata

- Gavia arctica

- Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

- Puffinus yelkouan

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

- Phalacrocorax aristotelis

- Phalacrocorax pygmaeus

Pelecanidae

- *Pelecanus onocrotalus

- Pelecanus crispus

CICONIFORMES

Ardeidae

- Botaurus stellaris

- Ixobrychus minutus

- Nycticorax nycticorax

- Ardeola ralloides

- Bubulcus ibis

- Egretta garzetta

- Egretta alba

- Ardea purpurea

Ciconidae

- Ciconia nigra

- Ciconia ciconia

Threskiornithidae

- Plegadis falcinellus

- Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

- Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

- Cygnus olor

- Cygnus bewickii (Cygnus columbianus)

- Cygnus cygnus

- *Anser erythropus

- Branta leucopsis

- Branta ruficollis

- Tadorna ferruginea

- Tadorna tadorna

- *Aythya nyroca

- *Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Accipitridae

- Pernis apivorus

- Milvus migrans

- Milvus milvus

- *Haliaeetus albicilla

- Neophron percnopterus

- Gypaetus barbatus

- Aegypius monachus

- Gyps fulvus

- Circaetus gallicus

- Circus aeruginosus

- Circus cyaneus

- *Circus macrourus

- Circus pygargus

- Accipiter brevipes

- Buteo rufinus

- Aquila pomarina

- *Aquila clanga

- *Aquila heliaca

- Aquila chrysaetos

- Hieraaetus pennatus

- Hieraaetus fasciatus

Pandionidae

- Pandion haliaetus

Falconidae

- *Falco naumanni

- Falco columbarius

- Falco vespertinus

- *Falco cherrug

- Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraornidae

- Tetrao tetrix

GRUIFORMES

Rallidae

- Porzana porzana

- Porzana parva

- Porzana pussilla

- Crex crex

Gruidae

- Grus grus

Otididae

- Chlamydotis undulata

- *Otis tarda

- Tetrax tetrax

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

- Recurvirostra avosetta

- Himantopus himantopus

Burhinidae

- Burhinus oedicnemus

Glareolidae

- Glareola pratincola

- Glareola nordmanni

Charadriidae

- Pluvialis apricaria

- Charadrius alexandrinus

- Charadrius morinellus (Eudromias morinel-

lus)

- Calidris alpina

Scolopacidae

- *Gallinago media

- Limosa limosa

- *Numenius tenuirostris

- Numenius arquata

- Tringa glareola

- Phalaropus lobatus

Laridae

- Larus melanocephalus

- Larus genei

- Larus minutus

Sternidae

- Gelochelidon nilotica

- Sterna caspia.

- Sterna sandvicensis

- Sterna hirundo

- Sterna albifrons

- Chlidonias hybridus

- Chlidonias niger

- Uria aalge

STRIGIFORMES

Strigidae

- Bubo bubo

- Glaucidium passerinum

- Asio flammeus

- Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

- Caprimulgus europaeus

CHORACIIFORMES

Alcedinidae

- Alcedo atthis

Coracidae

- Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

- Jynx torquilla

- Picus canus

- Dryocopus martius

- Dendrocopos syriacus

- Dendrocopos medius

- Dendrocopos leucotos

- Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

- Melanocorypha calandra

- Calandrella brachydactyla

- Lullula arborea

- Eremophila alpestris

Motacillidae

- Anthus campestris

- Turdidae

- Oenanthe isabelina

- Oenanthe pleschanka

- Oenanthe hispanica

- Monticola saxatilis

- Luscinia svecica

Sylviidae

- Acrocephalus paludicola

- Acrocephalus melanopogon

- Sylvia nisoria

Muscicapidae

- Ficedula parva

- Ficedula albicollis

Remizidae

- Remiz pendulinus

Laniidae

- Lanius collurio

- Lanius minor

Sturnidae

- Sturnus roseus (Pastor roseus)

Emberizidae

- Emberiza hortulana

- Emberiza cia

REPTILE

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

- Testudo hermanni

- Testudo graeca

Emydidae

- Emys orbicularis

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

- Elaphe quatuorlineata

Viperidae

- Vipera ursinii

AMFIBIENI

CAUDATA

Salamandridae

- Triturus cristatus (Triturus cristatus crista-

tus)

- Triturus dobrogicus (Triturus cristatus

dobrogicus)

- Triturus alpestris alpestris

- *Triturus vulgaris ampelensis

ANURA

Discoglossidae

- Bombina bombina

- Bombina variegata

Pelobatidae

- Pelobates fuscus

- Pelobates syriacus balcanicus

Bufonidae

- Bufo bufo

Hylidae

- Hyla arborea

PESTI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

- Eudontomyzon spp.

CLUPEIFORMES

Clupeidae

- Alosa spp.

SALMONIFORMES

Salmonidae

- Hucho hucho

Umbridae

- Umbra krameri

PERCIFORMES

Percidae

- Gymnocephalus schraetzer

- Gymnocephalus baloni

- Romanichthys valsanicola

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

- Aspius aspius

- Chalcalburnus chalcoides

- Gobio albipinnatus

- Gobio uranoscopus

- Gobio kessleri

- Leuciscus (Telestes) souffia

- Rutilus pigus

- Rhodeus sericeus amarus

Cobitidae

- Cobitis elongata

- Cobitis taenia

- Misgurnis fossilis

- Sabanejewia aurata

SCORPAENIFORMES

- Cottus gobio

NEVERTEBRATE

ARTHROPODA

CRUSTACEA

Decapoda

- Austropotamobius torrentium

INSECTA

Coleoptera

- Cerambyx cerdo

- Lucanus cervus

- *Osmoderma eremita

- *Rosalia alpina

- Carabus hampei

- Carabus hungaricus

- Carabus variolosus

- Herpes porcellus

- Probaticus subrugosus

- *Pseudogaurotina excellens

Lepidoptera

- Erannis ankeraria

- Glyphipterix loricatella

- Maculinea alcon

- Catopta thrips

- Lychaene helle

- Kirinia roxelana

- *Lepidea morsei

- Nymphalis vaualbum

- Pseudophilotes bavius

Orthoptera

- Isophya costata

- Odontopodisma rubripes

- Paracaloptenus caloptenoides

- Poecilimon intermedius

- Stenobothrus eurasius

- Capraiscola ebneri

- Podismopsis transsylvanica

- Uvarovitettix transsylvanica

- Zubovskya banatica

- Fulvins oxycarenoides

MOLLUSCA

Gastropoda

- Hydromia kovacsi

- * Anisus vorticulus

- Theodoxus transversalis

- Alopia bielzii bielzii

- Alopia subcosticollis oculta

- Alopia subcosticollis nordsiecki

- Herilla ziegleri dacica

- Holandrina holandri

b) PLANTE

PTERIDOPHYTA

Marsileaceae

- Marsilea quadrifolia

Aspleniaceae

- Asplenium adulterinum

ANGIOSPERMAE

Alismataceae

- Caldesia parnassifolia

Compositae

- Ligularia sibirica

- Cirsium brachycephalum

- * Seratula lycopifolia

Droseraceae

- Aldrovanda vesiculosa

Labiatae

- Dracocephalum austriacum

Orchidaceae

- Cypripedium calceolus

- Liparis loeselii

Liliaceae

- Colchicum arenarium

Iridaceae

- Iris humilis arenaria

- Iris aphylla hungarica

- * Gladiolus palustris

Ranunculaceae

- Pulsatilla patens

Santalaceae

- Thesium ebracteatum

Saxifragaceae

- Saxifraga hirculus

Scrophulariaceae

- Veronica micrantha

- *Pedicularis exaltata

- Tozzia carpathica

Umbelliferae

- Angelica palustris

- Apium repens

- * Ferula sadleriana

Paeoniaceae

- Paeonia officinalis banatica

PLANTE INFERIOARE

Bryophyta

- Dicranum viride

- Drepanocladus vernicosus

 

ANEXA Nr. 4

 

SPECII

de animale si de plante care necesitã o protectie strictã

 

Speciile care figureazã în aceastã anexã sunt indicate:

- prin numele speciei ori al subspeciei; sau

- prin ansamblul speciilor care apartin unui taxon superior sau unei pãrti din acel taxon.

a) ANIMALE

VERTEBRATE

MAMIFERE

INSECTIVORA

Soricidae

- Sorex alpinus

- Neomys anomalus

MICROCHIROPTERA

- Toate speciile

RODENTIA

Gliridae

- Muscardinus avellanarius

- Dryomys nitedula

Sciuridae

- Citellus citellus

- * Spermophilus suslicus

Castoridae

- Castor fiber

Cricetidae

- Cricetus cricetus

Microtidae

*Microtus tatricus

Muridae

- Nannospalax leucodon

Zapodidae

- Sicista betulina

- Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

- Canis lupus

Ursidae

- Ursus arctos

Mustelidae

- Lutra lutra

- Mustela lutreola

Felidae

- Felis silvestris

Phocidae

- *Monachus monachus

ARTIODACTYLA

Cervidae

- Alces alces

Bovidae

- *Bison bonasus

CETACEA

- Toate speciile

PÃSÃRI

GAVIFORMES

Gaviidae

- Gavia stellata

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

- Tachybaptus ruficollis

- Podiceps spp.

FALCONIFORMES

Accipitridae

- Accipiter spp.

- Buteo spp.

- Aquila spp.

Falconidae

- Falco tinnunculus

- Falco subbuteo

GRUIFORMES

Rallidae

- Rallus aquaticus

Gruidae

- Grus grus

- Anthropoides virgo

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

- Charadrius spp.

- Pluvialis apricaria

- Chettusia leucura

ANSERIFORMES

Anatidae

- Branta leucopsis

- Mergus albellus

Haematopodidae

- Haematopus ostralegus

Scolopacidae

- Calidris spp.

- Limicola falcinellus

- Numenius spp.

- Tringa spp.

- Xenus cinereus

- Actitis hypoleucos

- Arenaria interpres

Phalaropodidae

- Phalaropus spp.

Stercorariidae

- Stercorarius spp.

Laridae

- Larus spp.

Sternidae

- Gelochelidon nilotica

- Sterna spp.

- Chlidonias spp.

COLUMBIFORMES

Ptreoclididae

- Syrrhaptes paradoxus

CUCULIFORMES

Cuculidae

- Cuculus canorus

STRYGIFORMES

Tytonidae

- Tyto alba

Upupidae

- Upupa epops

Strigidae

- Otus scops

- Athene noctua

- Strix spp.

- Asio spp.

APODIFORMES

Apodidae

- Apus spp.

Alcedinidae

- Alcedo atthis

Meropidae

- Merops apiaster

PICIFORMES

Picidae

- Picus viridis

- Dendrocopos spp.

PASSERIFORMES

Alaudidae

- Alauda arvensis

Hirundinidae

- Riparia riparia

- Hirundo spp.

- Delichon urbica

Motacillidae

- Anthus spp.

- Motacilla spp.

Bombycillidae

- Bombycilla garrulus

Cinclidae

- Cinclus cinclus

Troglodytidae

- Troglodytes troglodytes

Prunellidae

- Prunella spp.

Turdidae

- Cercotrichas galactotes

- Erithacus rubecula

- Luscinia spp.

- Phoenicurus spp.

- Saxicola spp.

- Oenanthe spp.

Sylviidae

- Cettia cetti

- Locustella spp.

- Acrocephalus spp.

- Hippolais spp.

- Sylvia spp

- Phylloscopus spp.

- Regulus spp.

Muscicapidae

- Muscicapa striata

- Ficedula spp.

Timaliidae

- Panurus biarmicus

Paridae

- Aegithalos caudatus

- Parus spp.

Sittidae

- Sitta europaea

Tichodromadidae

- Tichodroma muraria

Certhiidae

- Certhia spp.

Oriolidae

- Oriolus oriolus

Laniidae

- Lanius spp.

Corvidae

- Nucifraga caryocatactes

- Corvus corax

Passeridae

- Passer hispaniolensis

- Montifringilla nivalis

Emberizidae

- Calcarius lapponicus

- Plectrophenax nivalis

- Emberiza spp.

- Miliaria calandra

Fringillidae

- Fringilla spp.

- Serinus serinus

- Carduelis spp.

- Loxia spp.

- Carpodacus erythrinus

- Pyrrhula pyrrhula

- Coccothraustes coccothraustes

REPTILE

TESTUDINATA

Testudinidae

- Testudo hermanni

- Testudo graeca

Emydidae

- Emys orbicularis

SAURIA

Lacertidae

- Lacerta agilis

- Lacerta praticola

- Lacerta trilineata

- Lacerta viridis

- Podarcis muralis

- Podarcis taurica

- Eremias arguta

Scincidae

- Ablepharus kitaibelli.OPHIDIA

Colubridae

- Coronella austriaca

- Elaphe longissima

- Elaphe quatuorlineata

- Natrix tessellata

Viperidae

- Vipera ammodytes

- Vipera ursinii

- Vipera berus

Boidae

- Eryx jaculus

AMFIBIENI

CAUDATA

Salamandridae

- Triturus cristatus

- Salamandra salamandra

ANURA

Discoglossidae

- Bombina bombina

- Bombina variegata

Hylidae

- Hyla arborea

Ranidae

- Rana arvalis

Pelobatidae

- Pelobates fuscus

- Pelobates syriacus

Bufonidae

- Bufo viridis

PESTI

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

- Gobio kessleri

- Scardinius racovitzai

PERCIFORMES

Percidae

- Aspro zingel

- Stizostedion volgensis

- Romanichtyis valsanicola

Gobiidae

- Proterorhinus marmoratus

NEVERTEBRATE

ARTHROPODA

INSECTA

Coleoptera

- Cerambyx cerdo

- Rosalia alpina

- Carabus hampei

- Carabus hungaricus

- Carabus variolosus

- Probaticus subrugosus

- * Pseudogaurotina excellens

- Pytho kolwensis

Lepidoptera

- Parnassius apollo

- Colias myrmidone

- Erannis ankeraria

- Glyphipterix loricatella

- Maculinea alcon

- Catopta thrips

- Lychaene helle

- Kirinia roxelana

- *Lepidea morsei

- Nymphalis vaualbum

- Pseudophilotes bavius

Orthoptera

- Isophya costata

- Odontopodisma rubripes

- Paracaloptenus caloptenoides

- Poecilimon intermedius

- Stenobothrus eurasius

- Capraiscola ebneri

- Podismopsis transsylvanica

- Uvarovitettix transsylvanica

- Zubovskya banatica

- Fulvins oxycarenoides

MOLLUSCA

Gastropoda

- Hydromia kovacsi

- *Anisus vorticulus

- Theodoxus transversalis

- Alopia bielzii bielzii

- Alopia subcosticollis oculta

- Alopia subcosticollis nordsiecki

- Herilla ziegleri dacica

- Holandrina holandri

- Chilostoma banaticum

b) PLANTE

Toate speciile de plante enumerate în anexa nr. 3 b), cu exceptia bryophytelor, plus cele mentionate în continuare:

Campanulaceae

- Campanula romanica

Ericaceae

- Arctostaphylox uva ursi

Oleaceae

- Syringa josikaea

Paeonaceae

- Paepnia tenuifolia

 

ANEXA Nr. 5

 

SPECII

de plante si de animale de interes comunitar ale cãror prelevare din naturã si exploatare fac obiectul mãsurilor de management

 

Speciile care figureazã în aceastã anexã sunt indicate:

- prin numele speciei ori al subspeciei; sau

- prin ansamblul speciilor ce apartin unui taxon superior ori unei pãrti din acel taxon.

De anser brachyrinchus/Mergus merganser

a) ANIMALE

VERTEBRATE

MAMIFERE

LAGOMORPHA

Lepuridae

- Lepus europaeus

- Oryctolagus cuniculus

RODENTIA

Sciuridae

- Sciurus vulgaris

- Marmota marmota

- Myocastoridae

- Myocastor coypus

Muridae

- Ondrada zibeltina

CARNIVORA

Canidae

- Nyctereutes procyonoides

- Vulpes vulpes

- Canis aureus

Mustelidae

- Martes foina

- Martes martes

- Mustela putorius

- Mustela eversmanii

- Mustela erminea

- Mustela nivalis

- Mustela vison

- Meles meles

- Vornela peregusna euxina Felidae

- Lynx lynx

ARTIODACTYLA

Cervidae

- Capreolus capreolus

- Cervus elaphus

- Dama dama

- Ovies aries musimon

Bovidae

- Rupicapra rupicapra

Suidae

- Sus scrofa

PÃSÃRI

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

- Phalacrocorax carbo

CICCONIIFORMES

Ardeidae

- Ardea cinerea

ANSERIFORMES

Anatidae

- Anser albifrons

- Anser fabalis fabalis

- Anser fabalis rossicus

- Anser brachyrhynchus

- Anser anser

- Anas penelope

- Anas platyrhynchos

- Anas crecca

- Anas clypeata

- Anas strepera

- Anas acuta

- Anas querquedula

- Aythya ferina

- Aythya fuligula

- Aythya marila

- Branta bernicla

- Bucephala clangula

- Netta rufina

- Clangula hyemalis

- Melanita fusca

- Melanita nigra

- Mergus merganser

- Mergus serrator

- Somateria mollissima

Tetraonidae

- Tetrastes bonasia

- Tetrao urogallus

Phasianidae

- Perdix perdix

- Coturnix coturnix

- Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

- Gallinula chloropus

- Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

- Vanellus vanellus

Scolopacidae

- Lymnocryptes minimus

- Gallinago gallinago.

- Scolopax rusticola

- Limosa limosa

- Philomachus pugnax

COLUMBIFORMES

Columbidae

- Columba oenas

- Columba palumbus

- Streptopelia decaocto

- Streptopelia turtur

PASERIFORMES

Alaudidae

- Galerida cristata

Corvidae

- Garrulus glandarius

- Pica pica

- Corvus monedula

- Corvus frugilegus

- Corvus corone corone

- Corvus corone cornix

- Corvus corone sardonius

Sturnidae

- Sturnus vulgaris

- Sturnus vulgaris balcanicus

Turdidae

- Turdus viscivorus

- Turdus philomelos

- Turdus iliacus

- Turdus pillaris

AMFIBIENI

ANURA

Ranidae

- Rana esculenta

- Rana ridibunda

- Rana temporaria

- Rana dalmatina

PESTI

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

- Toate speciile care nu sunt mentionate în anexa nr. IV

SALMONIFORMES

Salmonidae

- Thymallus thymallus

Cyprinidae

- Barbus spp.

PERCIFORMES

Percidae

- Zingel zingel

CLUPEIFORMES

Clupeidae

- Alosa spp.

NEVERTEBRATE

MOLLUSCA

GASTROPODA-STYLOMMATOPHORA

Helicidae

- Helix pomatia

HIRUDINOIDEA-ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

- Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA-DECAPODA

Astacidae

- Astacus astacus

b) PLANTE

LICHENES

Cladoniaceae

- Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.)

Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

Leucobryaceae

- Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr. Sphagnaceae

- Sphagnum L. spp. (exceptie Sphagnum pylasii Brid.)

PTERIDOPHYTA

- Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

Amaryllidaceae

- Galanthus nivalis L. Compositae

- Arnica montana L. Gentianaceae

- Gentiana lutea L. Lilliaceae

- Ruscus aculeatus L. Scrophulariaceae

- Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.”

 

Art. II. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sãlbatice, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia România.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Nr. 462.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,

a florei si faunei sãlbatice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sãlbatice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2001.

Nr. 615.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

privind asigurarea turistilor în cazul insolvabilitãtii sau falimentului agentiei de turism

 

Ministrul turismului,

în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului,

în baza Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice,

cu modificãrile ulterioare, si a Hotãrârii Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Agentii economici care comercializeazã pachete de servicii turistice au obligatia sã încheie polite de asigurare cu societãti de asigurare privind asigurarea rambursãrii cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turisti, în cazul insolvabilitãtii sau a falimentului agentiei de turism.

(2) Polita de asigurare se va încheia pe baza modelului de politã-cadru prezentat în anexa nr. 1.

(3) Politele de asigurare vor fi încheiate cu societãti de asigurare agreate de Ministerul Turismului. Metodologia de agreare a societãtilor de asigurare este prezentatã în anexa nr. 2.

Art. 2. - Polita de asigurare se încheie pe o duratã de un an de la data încheierii, iar suma asiguratã va fi de 50.000 dolari S.U.A. pentru agentiile touroperatoare si de 10.000 dolari S.U.A. pentru agentiile detailiste.

Art. 3. - În contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat între agentiile de turism si turisti, indiferent de modul de prezentare a acestuia (catalog, pliant sau alt înscris), este obligatoriu sã se consemneze faptul cã turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agentiei de turism, precum si conditiile si termenele în care turistul poate solicita plata despãgubirilor.

Art. 4. - Comercializarea pachetelor de servicii turistice fãrã încheierea politei de asigurare se sanctioneazã cu suspendarea licentei de turism, potrivit art. 8 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism.

Art. 5. - Societãtile de asigurare vor transmite periodic Ministerului Turismului situatia cuprinzând agentiile de turism asigurate.

Art. 6. - Agentii economici care comercializeazã pachete de servicii turistice au obligatia sã încheie polite de asigurare, în conditiile art. 1 si 2, pânã la data de 1 august 2001.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

 

Bucuresti, 6 iunie 2001.

Nr. 235.

 

ANEXA Nr. 1

 

POLITÃ DE ASIGURARE

privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de cãtre turist,

în cazul insolvabilitãtii sau falimentului agentiei de turism

 

 

Asiguratul

Denumirea

 

 

Registrul comertului

 

 

Licenta de turism

Nr.

Data

 

Sediul principal

 

 

 

Telefon

 

 

 

Fax

 

 

 

E-mail

 

 

 

Agentia de turism

 

 

Asigurãtorul

Denumirea

 

 

 

Sediul

 

 

 

Telefon

 

 

 

Fax

 

 

 

E-mail

 

 

Beneficiarii

Turistii, conform conditiilor de

asigurare (în temeiul contractelor de

comercializare a pachetelor de servicii

turistice)

 

 

Suma asiguratã

Conform art. 2 din ordin

 

 

Prima de asigurare

 

 

 

Cota de primã

 

 

 

Fransiza

 

 

 

Perioada de asigurare

De la

La

 

La prezenta se anexeazã conditiile de asigurare prevãzute în anexa care face parte

integrantã din politã.

Prezenta politã a fost eliberatã în 3 (trei) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte si un exemplar pentru Ministerul Turismului.

Am primit un exemplar original al politei si anexa.

Asigurãtor,

..................

Asigurat,

.................

 

ANEXA Nr. 2

 

Metodologia de agreare a societãtilor de asigurare

 

Agrearea societãtilor de asigurare se face de Ministerul Turismului, cu consultarea prealabilã a Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.

În vederea obtinerii agreãrii societãtile de asigurare vor prezenta Ministerului Turismului o documentatie cu urmãtorul continut:

- copie de pe autorizatia de functionare eliberatã în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor;

- copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului;

- angajamentul scris al societãtii de asigurare cã a luat cunostintã de polita-cadru aprobatã, pe care se obligã sã o utilizeze în relatiile contractuale cu agentiile de turism, fãrã a introduce alte clauze care sã contravinã principiilor acesteia sau sã impunã agentiilor de turism alte obligatii decât cele stabilite prin aceasta.

Societãtile de asigurare nu mai sunt agreate în urmãtoarele situatii:

- când nu mai detin autorizatie de functionare;

- când din analiza politelor încheiate si din sesizãrile primite de la Asociatia Nationalã a Agentiilor de Turism din România (ANAT) rezultã cã nu respectã angajamentul prevãzut mai sus. Ministerul Turismului va informa agentii economici prin asociatiile profesionale si prin mass-media cu privire la societãtile de asigurare agreate, precum si cu privire la cele cãrora li s-a retras agrearea.

 

ANEXÃ

la polita de asigurare

 

CONDITII DE ASIGURARE

privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de cãtre turisti în cazul insolvabilitãtii sau falimentului agentiei de turism


1. Definitii

1.1. Agentia de turism - unitatea specializatã care oferã si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.

1.2. Asiguratul - societatea comercialã înregistratã în România, titulara licentei de turism pentru agentia de turism.

1.3. Beneficiarul - turistul.

1.4. Cheltuielile de repatriere - cheltuielile efectuate de turist dupã întreruperea de cãtre asigurat a derulãrii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, pentru ca turistul sã se poatã întoarce la punctul originar de plecare din România, în conditii de confort si pret similare celor contractate.

1.5. Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice - acordul de vointã dintre asigurat si turist, care are ca obiect cumpãrarea unui pachet de servicii turistice de cãtre turist si eliberarea documentelor de platã si a documentelor de cãlãtorie de cãtre asigurat.

1.6. Dauna - prejudiciul financiar suferit de turist.

1.7. Debitul - sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. În cazul în care plata de cãtre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost fãcutã în lei, debitul se actualizeazã în functie de rata inflatiei.

1.8. Despãgubirea - suma datoratã de asigurãtor beneficiarului în urma producerii evenimentului asigurat.

1.9. Evenimentul asigurat - neplata debitului de cãtre asigurat ca urmare a insolvabilitãtii sau falimentului acestuia.

1.10. Falimentul - procedura judiciarã de executare silitã a bunurilor din averea asiguratului, în scopul acoperirii datoriilor comerciale ale acestuia.

 1.11. Insolvabilitatea - situatia în care asiguratul nu achitã debitul în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de cãtre acesta de la turist a documentelor justificative sau dacã întrerupe unilateral acordarea serviciilor.

1.12. Licenta de turism - documentul prin care se atestã capacitatea asiguratului de a comercializa servicii turistice în conditii de calitate si sigurantã pentru turisti.

1.13. Pachetul de servicii turistice - combinatia prestabilitã a cel putin douã dintre urmãtoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neîntreruptã a acestora sã depãseascã 24 de ore sau sã cuprindã o înnoptare, si anume: transport, cazare si alte servicii, fãrã legãturã cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezintã o parte semnificativã a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentatie, tratament balnear, agrement si altele asemenea.

1.14. Sumele achitate - contravaloarea serviciilor turistice neprestate turistului - servicii plãtite de acesta în conformitate cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice încheiat cu asiguratul.

1.15. Turistul - orice persoanã care cumpãrã sau care se angajeazã sã cumpere pachetul de servicii turistice - contractant principal - sau orice altã persoanã în numele cãreia contractantul principal se angajeazã sã cumpere pachetul de servicii turistice - alti beneficiari - sau oricare altã persoanã în favoarea cãreia contractantul principal sau alti beneficiari cedeazã pachetul de servicii turistice - cesionarul.

2. Obiectul politei de asigurare

2.1. Obiectul prezentei polite de asigurare este acoperirea de cãtre asigurãtor a riscului de neplatã a debitului pe care îl are asiguratul fatã de turisti (beneficiarii asigurãrii), cauzat de neexecutarea integralã sau partialã a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice încheiate cu acestia, în cazul insolvabilitãtii sau falimentului asiguratului.

2.2. Asigurãtorul acceptã ca în schimbul primei de asigurare încasate de la asigurat sã garanteze turistilor - beneficiari ai asigurãrii - plata debitelor în cazul insolvabilitãtii sau falimentului asiguratului.

3. Excluderi

Asigurãtorul nu datoreazã despãgubiri pentru:

a) daune rezultate din alte cauze decât insolvabilitatea sau falimentului asiguratului;

b) alte sume solicitate de turist în afara celor privind cheltuielile de repatriere si/sau a sumelor achitate de cãtre acesta;

c) cheltuielile efectuate de turist înainte de începerea derulãrii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse în pretul pachetului de servicii turistice (taxã de vizã, vaccinãri, taxe de aeroport);

d) sumele achitate de cãtre turist, pe care asiguratul nu este obligat sã le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice;

e) daune generate de forta majorã invocatã de asigurat, doveditã cu documente emise de autoritãtile publice competente. Prin caz de fortã majorã se întelege împrejurãrile care au intervenit dupã încheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevãzute si inevitabile pentru pãrti;

f) fraudã, rea-intentie sau rea-credintã din partea turistului sau a reprezentantilor acestuia;

g) daune rezultate din orice consecintã a rãzboiului, invaziei, actelor de agresiune strãinã (fie cã rãzboiul este declarat sau nu), rãzboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, loviturã de stat;

h) daune rezultate din vina turistului.

            4. Suma asiguratã

Suma asiguratã reprezintã limita rãspunderii pe care asigurãtorul o are pentru turistii agentiei de turism pânã la limita acesteia.

5. Perioada de asigurare si perioada de rãspundere

5.1. Perioada de asigurare este mentionatã în polita de asigurare.

5.2. Perioada de rãspundere, în cazul fiecãrui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, începe la data semnãrii respectivului contract.

5.3. Rãspunderea, în cazul fiecãrui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, înceteazã în una intre urmãtoarele situatii, indiferent care dintre acestea intervine mai întâi:

a) finalizarea derulãrii pachetului de servicii turistice, conform contractului respectiv;

b) rezilierea contractului respectiv;

c) plata integralã a debitului de cãtre asigurat sau de cãtre un tert; în cazul plãtii partiale rãspunderea asigurãtorului se diminueazã în mod corespunzãtor;

d) plata despãgubirii datorate de cãtre asigurãtor.

6. Prima de asigurare

6.1. Cota de primã de asigurare este precizatã în polita de asigurare si se aplicã la suma asiguratã.

6.2. Prima de asigurare este plãtitã în aceeasi monedã în care este exprimatã suma asiguratã.

7. Fransiza

7.1. Fransiza este partea de risc rãmasã în rãspunderea turistului, exprimatã în procente din suma asiguratã, si se deduce din fiecare daunã.

7.2. Fransiza este precizatã în polita de asigurare.

8. Obligatiile asiguratului

8.1. Asiguratul are obligatia de a plãti prima de asigurare.

8.2. Asiguratul are obligatia de a informa turistul în legãturã cu conditiile de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de cãtre turist si/sau a cheltuielilor de repatriere.

8.3. Asiguratul are obligatia de a întocmi contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

8.4. Asiguratul are obligatia de a informa asigurãtorul în legãturã cu orice modificare intervenitã în unul dintre urmãtoarele elemente: denumire, formã juridicã, sediu, telefon, structura actionariatului, licentã de turism, brevete de turism.

9. Obligatiile asigurãtorului

9.1. Asigurãtorul are obligatia de a plãti despãgubirea pe baza documentelor justificative mentionate la pct. 10.6, în conditiile prezentei polite de asigurare; despãgubirea se face în moneda contractului de comercializare a serviciilor turistice.

9.2. În cazul în care plata de cãtre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost fãcutã în lei, despãgubirea se actualizeazã în functie de rata inflatiei.

10. Constatarea daunelor si plata despãgubirilor

10.1. În cazul în care asiguratul nu efectueazã repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat asigurãtorul prin telefon, fax sau e-mail. În aceastã situatie asigurãtorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupã întoarcerea turistului în România, în conditiile prezentei polite de asigurare.

10.2. În cazul în care turistul solicitã de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sã trimitã documentele justificative cãtre asigurat prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sã pãstreze fotocopii de pe res-

pectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulãrii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

10.3. Turistul are obligatia de a notifica asigurãtorului, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, în legãturã cu solicitarea adresatã asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmãrii de primire prevãzute la pct. 10.2.

10.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmãrii de primire a documentelor justificative de cãtre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.

10.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asigurãtorului, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, cererea de despãgubire însotitã de documentele justificative.

10.6. Documentele justificative constau în principal în:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmãrile de primire precizate la pct. 10.2, 10.3 si 10.5;

c) fotocopiile de pe documentele de platã a avansului (chitante, ordine de platã etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

10.7. Despãgubirea nu poate depãsi suma achitatã de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct. 9.2.

10.8. Din despãgubire se scade fransiza mentionatã pe politã.

10.9. Despãgubirea va fi plãtitã în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de cãtre asigurãtor a documentelor justificative de la turist.

10.10. În cazul în care dupã plata despãgubirii asiguratul plãteste debitul cãtre turist, turistul are obligatia de a restitui asigurãtorului despãgubirea primitã, în termen de 5 (cinci) zile lucrãtoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentând debitul.

11. Dispozitii finale

11.1. Prin plata despãgubirii si în limita acesteia asigurãtorul se subrogã în toate drepturile turistului împotriva asiguratului si este mandatat sã foloseascã toate mijloacele legale pentru executarea silitã a asiguratului.

11.2. Asigurãtorul are dreptul de a rezilia prezenta politã în cazul retragerii licentei de turism a asiguratului de cãtre autoritatea competentã. Asigurãtorul este rãspunzãtor în continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiate înainte de data rezilierii.

11.3. Asigurãtorul are dreptul de a suspenda prezenta politã de asigurare în oricare dintre urmãtoarele cazuri:

- suspendarea de cãtre autoritatea competentã alicentei de turism aferente asiguratului;

- nerespectarea obligatiilor asumate de asigurat prin prezenta politã de asigurare.

Asigurãtorul este rãspunzãtor în continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiate înainte de data suspendãrii.

11.4. Prezentele clauze contractuale sunt completate cu prevederile legale în vigoare.

11.5. Orice litigiu rezultat din interpretarea si/sau din executarea prezentei polite de asigurare se solutioneazã pe cale amiabilã sau, dacã nu este posibil astfel, de cãtre instantele de judecatã competente din România.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PÃDURILOR

                                              

ORDIN

pentru modificarea nr. crt. 199 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei

si pãdurilor nr. 146/2001 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator, precum si a unor activitãti sanitare veterinare

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

având în vedere prevederile Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 440/2001,

vãzând Referatul de aprobare nr. 142.504 din 19 iunie 2001, întocmit de Agentia Nationalã Sanitarã Veterinarã,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. I. - Nr. crt. 199 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor nr. 146 din 2 mai 2001 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator, precum si a unor activitãti sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 31 mai 2001, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“199. - Aviz sanitar veterinar pentru comercializarea produselor de uz veterinar care nu se supun procedurii de înregistrare - 3.500.000.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicãrii.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 24 iulie 2001.

Nr. 280.

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

privind instituirea premiilor de excelentã în turism

 

Ministrul turismului,

în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Începând cu anul 2001 se instituie premiul anual de excelentã în activitatea de prestatii hoteliere, de alimentatie pentru turism si în activitatea agentiilor de turism.

În activitatea de prestatii hoteliere, inclusiv de alimentatie din incintã, vor fi evaluate hotelurile de 5, 4 si 3 stele, motelurile de 4 si 3 stele, pensiunile turistice si agroturistice din mediul rural de 4 si 3 flori, cabanele de 3 stele, iar în activitatea de alimentatie pentru turism unitãtile independente cu specific national de categoria lux si I.

Se acordã 6 premii, câte unul pentru fiecare tip de unitate.

Art. 2. - Criteriile care se iau în considerare la acordarea premiilor sunt:

a) în cazul structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, inclusiv de alimentatie din incintã;

- aspectul si ambianta exterioare;

- aspectul si ambianta interioare;

- echiparea spatiilor comune si a celor de cazare;

- serviciile oferite;

- nivelul de pregãtire al personalului de deservire;

- satisfactia clientelei.

Structurile de alimentatie din incinta structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare vor fi evaluate potrivit criteriilor prevãzute la lit. b);

b) în cazul structurilor de primire turistice independente cu functiuni de alimentatie pentru turism cu specific national:

- aspectul si ambianta exterioare;

- aspectul si ambianta interioare;

- echiparea spatiilor de productie;

- oferta de preparate culinare cu specific national;

- nivelul de pregãtire al personalului de productie si de deservire;

- satisfactia clientelei;

c) în cazul agentiilor de turism:

- oferta de programe turistice;

- numãrul turistilor strãini adusi în România;

- încasãrile valutare din exportul turistic, exprimate în euro la cursul pietei valutare din data de 31 decembrie a anului pentru care se face evaluarea;

- numãrul si calitatea materialelor publicitare proprii adresate turistilor strãini;

- aspectul si ambianta agentiei de turism;

- satisfactia clientelei.

Art. 3. - Evaluarea se face în luna august pentru unitãtile sezoniere si în luna decembrie pentru celelalte de cãtre o comisie compusã din 3 reprezentanti ai Ministerului Turismului si din 3 reprezentanti ai asociatiei profesionale de profil, dupã caz. Criteriile cantitative se evalueazã în luna ianuarie pentru anul precedent.

Fiecare membru al comisiei noteazã fiecare criteriu cu o notã de la 1 la 10, dupã care le însumeazã, iar rezultatul îl împarte la numãrul criteriilor. Notarea finalã reprezintã media aritmeticã a notelor membrilor comisiei. În cazul criteriilor exprimate numeric evaluarea se face în raport cu rezultatul cel mai bun, cãruia i se atribuie nota cea mai mare.

Satisfactia clientelei se evalueazã dupã sesizãrile primite la Ministerul Turismului si la Autoritatea Nationalã pentru Protectia Consumatorilor si dupã semnalele din mass-media.

Art. 4. - Structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, cele de alimentatie pentru turism si agentiile de turism aflate în proprietatea sau în administrarea unor agenti economici cu obligatii restante la sfârsitul anului fatã de bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat si fatã de celelalte bugete si fonduri, legal constituite, nu vor putea primi premiul de excelentã în turism.

Art. 5. - Premiul se înmâneazã de ministrul turismului în cadrul unei festivitãti anuale organizate pânã la data de 31 ianuarie a anului urmãtor.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

 

Bucuresti, 10 iulie 2001.

Nr. 320.