MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 435      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 3 august 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Ordonantã privind impozitul pe venit

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind impozitul pe venit

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Definitii

 Art. 1. - În sensul prezentei ordonante, termenii sau expresiile de mai jos au urmãtorul înteles:

a) impozitul pe venitul anual global reprezintã suma datoratã de o persoanã fizicã pentru  veniturile realizate într-un an fiscal, determinatã prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil stabilit în conditiile prezentei ordonante;

b) venitul anual global impozabil reprezintã suma veniturilor nete realizate din activitãti independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor, precum si a veniturilor de aceeasi naturã realizate din strãinãtate, obtinute de persoanele fizice române, din care se scad pierderile fiscale reportate si deducerile personale;

c) venitul brut aferent fiecãrei categorii de venit cuprinde sumele încasate si echivalentul în lei al veniturilor în naturã;

 d) venitul net/pierderea pentru fiecare categorie de venit reprezintã diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile;

e) cheltuielile aferente deductibile sunt acele cheltuieli efectuate în cadrul activitãtilor desfãsurate în scopul realizãrii venitului, în conditiile prevãzute de legislatia în vigoare;

f) deducerile personale reprezintã o sumã neimpozabilã acordatã contribuabilului, cuprinzând deducerea personalã de bazã si deducerile personale suplimentare, în functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate în întretinere;

g) creditul fiscal extern reprezintã suma plãtitã în strãinãtate cu titlu de impozit si recunoscutã în România, care se deduce din impozitul pe venit datorat în România;

h) impozitul final este impozitul stabilit asupra categoriilor de venituri impuse separat si care nu se includ în venitul anual global impozabil, conform prezentei ordonante.

SECTIUNEA a 2-a

Contribuabili

 

Art. 2. - (1) Este subiect al impozitului pe venit, în conditiile prezentei ordonante, persoana fizicã rezidentã, denumitã în continuare contribuabil:

a) persoana fizicã românã cu domiciliul în România, pentru veniturile obtinute atât din România, cât si din strãinãtate;

b) persoana fizicã românã fãrã domiciliu în România, pentru veniturile obtinute din România prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadã ce depãseste în total 183 de zile în orice perioadã de 12 luni, începând sau sfârsind în anul calendaristic vizat;

c) persoana fizicã strãinã, pentru veniturile obtinute din România prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadã ce depãseste în total 183 de zile în orice perioadã de 12 luni, începând sau sfârsind în anul calendaristic vizat.

(2) Sunt, de asemenea, contribuabili, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante, persoanele fizice române fãrã domiciliu în România, precum si persoanele fizice strãine, care realizeazã venituri din România în alte conditii decât cele mentionate la alin. (1) lit. b) si c) si potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri, dupã caz.

Art. 3. - În aplicarea prezentei ordonante România înseamnã teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorialã si spatiul aerian de deasupra teritoriului si mãrii teritoriale, asupra cãrora România îsi exercitã suveranitatea, precum si zona contiguã, platoul continental si zona economicã exclusivã, asupra cãrora România îsi exercitã, în conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international, drepturi suverane si jurisdictia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Sfera de aplicare

 

Art. 4. - (1) Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt:

a)      venituri din activitãti independente;

b) venituri din salarii;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;

d) venituri din dividende si dobânzi;

e) venituri din pensii, pentru suma ce depãseste 5.000.000 lei pe lunã;

f) venituri din activitãti agricole, definite potrivit legii;

g) alte venituri.

(2) În categoriile de venituri prevãzute la alin. (1) se includ atât veniturile în bani, cât si echivalentul în lei al veniturilor în naturã.

Art. 5. - Nu sunt venituri impozabile si nu se impozi- teazã, potrivit prezentei ordonante, urmãtoarele:

a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie specialã, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi naturã primite de la terte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporarã de muncã, de maternitate si pentru concediul plãtit pentru îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani, care sunt venituri de naturã salarialã;

b) veniturile sub forma darurilor acordate copiilor minori ai angajatilor cu ocazia zilei de 1 iunie si a sãrbãtorilor de sfârsit de an, precum si angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita sumei de 1.000.000 lei pentru fiecare persoanã si eveniment;

c) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi însemnate în gospodãriile proprii ca urmare a calamitãtilor naturale, precum si în cazul unor boli grave sau incurabile ale angajatului;

d) sumele încasate din asigurãri de orice fel reprezentând despãgubiri, sume asigurate, precum si excedentul rezultat din fructificarea rezervelor constituite din primele plãtite de asigurati;

e) sumele primite drept despãgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitãtilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse ca urmare a unor actiuni militare, conform legii;

f) pensiile I.O.V.R., sumele fixe de îngrijire pentru pensionarii care au fost încadrati în gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decât cele plãtite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurãri sociale si cele finantate de la bugetul de stat;

g) contravaloarea cupoanelor ce reprezintã bonuri de valoare care se acordã cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale în materie;

h) contravaloarea echipamentelor tehnice, echipamentului individual de protectie si de lucru, alimentatiei de protectie, medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, precum si alte drepturi de protectie a muncii, ce se acordã potrivit legislatiei în vigoare;

i) sumele sau bunurile primite sub formã de sponsorizãri sau mecenat;

j) alocatia individualã de hranã acordatã sub forma tichetelor de masã, suportatã integral de angajator, si hrana acordatã potrivit dispozitiilor legale;

k) veniturile obtinute ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal, exclusiv cele obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si pãrtilor sociale;

l) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

m) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura celor de transport, cazare, indemnizatiei sau diurnei acordate pe perioada delegãrii si detasãrii în altã localitate, în tarã si în strãinãtate, precum si în cazul deplasãrii, în cadrul localitãtii, în interesul serviciului, cu exceptia celor acordate de persoanele juridice fãrã scop lucrativ, peste limitele legale stabilite pentru institutiile publice;

n) indemnizatiile de instalare ce se acordã o singurã datã, la încadrarea într-o unitate situatã într-o altã localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate dupã absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bazã la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care îsi stabilesc domiciliul în localitãti din zone defavorizate stabilite potrivit legii, în care îsi au locul de muncã;

o) drepturile în bani si în naturã primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii militari ai institutiilor de învãtãmânt militare si civile;

p) bursele primite de persoanele care urmeazã orice formã de scolarizare sau perfectionare profesionalã în cadru institutionalizat;

r) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie;

s) veniturile din agriculturã si silviculturã, cu exceptia celor prevãzute la cap. II subcap. B sectiunea a 7-a.

Art. 6. - Sunt venituri scutite de impozit pe venit, potrivit prezentei ordonante, urmãtoarele:

a) veniturile membrilor misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare, cu conditia reciprocitãtii, în virtutea regulilor enerale ale dreptului international si a prevederilor unor corduri speciale la care România este parte, precum si veniturile nete în valutã acordate personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate, potrivit legii;

b) veniturile oficialilor organismelor internationale realizate în cadrul acestor organisme ca urmare a activitãtii desfãsurate în România; calitatea de oficial este confirmatã de Ministerul Afacerilor Externe;

c) veniturile persoanelor fizice strãine care desfãsoarã în România activitãti de consultantã în cadrul unor acorduri de finantare gratuitã încheiate de Guvernul României cu alte guverne sau organizatii internationale guvernamentale ori neguvernamentale;

d) veniturile obtinute de corespondentii de presã strãini, cu conditia reciprocitãtii;

e) premiile si orice alte avantaje în bani si/sau în naturã, obtinute de elevi si studenti la concursuri interne si internationale;

f) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice;

g) sumele reprezentând plãtile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale cãror contracte individuale de muncã au fost desfãcute ca urmare a concedierilor colective, acordate potrivit legii;

h) sumele reprezentând plãtile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate cadrelor militare trecute în rezervã ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite în raport cu solda lunarã netã, acordate acestora la trecerea în rezervã sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc conditiile de pensie;

i) sumele reprezentând diferente de dobândã subventionatã la creditele acordate, subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, precum si uniformele obligatorii si drepturile de echipament, potrivit legislatiei în vigoare;

j) veniturile reprezentând avantajele în bani si/sau în naturã acordate persoanelor cu handicap, veteranilor de rãzboi, invalizilor si vãduvelor de rãzboi, accidentatilor de rãzboi în afara serviciului ordonat, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, urmasilor eroilor-martiri, rãnitilor, luptãtorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989;

k) alte venituri prevãzute la art. 35 si 39;

l) veniturile din salarii ca urmare a activitãtii de creare de programe pentru calculator; încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritãtii sociale, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice.

 

SECTIUNEA a 4-a

Perioada impozabilã si cotele de impunere

 

Art. 7. - (1) Perioada impozabilã este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.

(2) Venitul impozabil realizat pe o fractiune de an se considerã venit anual impozabil.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), perioada impozabilã este inferioarã anului calendaristic în situatia în care decesul contribuabilului survine în cursul anului.

Art. 8. - (1) Pentru calculul impozitului lunar asupra veniturilor din salarii si din pensii din trimestrul IV al anului 2001, baremul lunar de impunere în vigoare se actualizeazã, prin ordin al ministrului finantelor publice, în functie de rata inflatiei realizate pe perioada iunie-august 2001 comunicatã de Institutul National de Statisticã.

(2) Pentru anul fiscal 2001 impozitul anual se calculeazã prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual obtinut pe baza baremului prevãzut la alin. (1), corectat cu rata inflatiei realizate pe perioada septembrie-decembrie 2001, comunicatã de Institutul National de Statisticã. Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2001 se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Începând cu anul fiscal 2002 baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul plãtilor anticipate cu titlu de impozit se stabileste luându-se în calcul 1/2 din rata inflatiei prognozate pentru anul respectiv, aplicatã la baremul de impunere construit pe baza ratei inflatiei realizate pe perioada ianuarie-octombrie si a prognozei pe lunile noiembrie-decembrie ale anului precedent. Aceste baremuri se aprobã prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Începând cu anul fiscal 2002, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, pe baza baremului anual prevãzut la alin. (3), corectat cu variatia ratei inflatiei realizate fatã de cea prognozatã pe perioada impozabilã.

 

CAPITOLUL II

Determinarea veniturilor

SUBCAPITOLUL A

Reguli comune pentru categoriile de venituri

 

Art. 9. - (1) În aplicarea prezentei ordonante, în categoriile de venituri prevãzute la art. 4 se cuprind si orice avantaje în bani si/sau în naturã primite de o persoanã fizicã, cu titlu gratuit sau cu plata partialã, precum si folosirea în scop personal a bunurilor si drepturilor aferente desfãsurãrii activitãtii. Avantajele acordate includ folosinta în scop personal a vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci casnice, reducerile de preturi sau de tarife în cazul cumpãrãrii unor bunuri sau prestãri de servicii pentru salariatii proprii, gratuitãtile de bunuri si servicii, inclusiv sumele acordate pentru distractii sau recreare, precum si altele asemenea.

(2) Nu sunt avantaje:

a) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau locuintei din incinta unitãtii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitãtii activitãtii, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de apãrare nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã, precum si compensarea diferentei de chirie suportate de persoana fizicã conform legilor speciale;

b) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajatii îsi au domiciliul si localitatea unde se aflã locul de muncã al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile în care nu se asigurã locuintã sau nu se suportã contravaloarea chiriei.

Art. 10. - (1) În vederea determinãrii venitului net ca diferentã între venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se aplicã urmãtoarele reguli:

a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli efectuate în cadrul activitãtilor desfãsurate în scopul realizãrii acestuia, justificate prin documente;

b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venitului;

c) cheltuielile recunoscute ca deductibile sunt cele aferente venitului, în limitele prevãzute de legislatia în vigoare, dupã caz. Cheltuielile de reclamã si publicitate sunt deductibile în conditiile si în limitele stabilite de legislatia în vigoare pentru persoanele juridice. Cheltuielile privind amortizarea sunt deductibile în conditiile în care calculul se efectueazã conform legislatiei în materie;

d) cheltuielile corespunzãtoare veniturilor ale cãror surse se aflã pe teritoriul României sau în strãinãtate, care sunt neimpozabile sau sunt scutite de impozit pe venit, nu sunt cheltuieli deductibile;

e) impozitul pe venit datorat conform prezentei ordonante, precum si impozitul pe venitul realizat în strãinãtate nu sunt cheltuieli deductibile;

f) cheltuielile cu bunurile din patrimoniul afacerii, utilizate si în scop personal, precum si cu bunurile din patrimonial personal al contribuabilului sau asociatilor, utilizate pentru afacere, sunt deductibile în limitele stabilite prin hotãrâre a Guvernului.

(2) Veniturile si cheltuielile în naturã se evalueazã potrivit metodelor stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante.

Art. 11. - Venitul net obtinut din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel, detinute în comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau de alti detinãtori legali, înscrisi într-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-pãrti pe care acestia le detin în acea proprietate sau în mod egal, în situatia în care acestea nu se cunosc.

Art. 12. - (1) Contribuabilii prevãzuti la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub formã de deducere personalã de bazã si deduceri personale suplimentare, acordate pentru fiecare lunã a perioadei impozabile.

(2) Deducerea personalã de bazã începând cu luna ianuarie 2000 este fixatã la suma de 800.000 lei pe lunã.

(3) Deducerea personalã suplimentarã pentru sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, aflati în întretinere, este de 0,5 înmultit cu deducerea personalã de bazã.

(4) Contribuabilii mai beneficiazã de deduceri personale suplimentare în functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate în întretinere, în afara sumelor rezultate din calcul potrivit alin. (2) si (3), astfel:

a) 1,0 înmultit cu deducerea personalã de bazã pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap grav;

b) 0,5 înmultit cu deducerea personalã de bazã pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap accentuat.

(5) Nu sunt considerate persoane aflate în întretinere acele persoane ale cãror venituri (impozabile, neimpozabile si scutite) depãsesc sumele reprezentând deduceri personale conform alin. (3) si (4). În cazul în care o persoanã este întretinutã de mai multi contribuabili, suma reprezentând deducerea personalã a acesteia se împarte în pãrti egale între contribuabili, exceptând cazul în care ei se înteleg asupra unui alt mod de împãrtire a sumei. Copiii minori (în vârstã de pânã la 18 ani împliniti) ai contribuabilului sunt considerati întretinuti, iar suma reprezentând deducerea personalã suplimentarã se acordã pentru persoanele aflate în întretinerea contribuabilului pentru acea

perioadã impozabilã din anul fiscal în care acestea au fost întretinute. Perioada se rotunjeste la luni întregi în favoarea contribuabilului.

(6) Nu sunt considerate persoane aflate în întretinere:

- persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice în suprafatã de peste 10.000 m2 în zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 în zonele montane;

- persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, a legumelor si a zarzavaturilor în sere, în solarii amenajate în acest scop si în sistem irigat, a arbustilor si plantelor decorative, a ciupercilor si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafatã.

(7) Veniturile agricole, obtinute din cresterea animalelor de persoanele fizice aflate în întretinere, vor fi evaluate de autoritãtile locale pe baza limitelor minime ale veniturilor care se pot obtine din cresterea si valorificarea animalelor si pãsãrilor, precum si din valorificarea altor bunuri realizate în gospodãrie, aprobate potrivit legii, pentru acordarea ajutorului social, precum si a criteriilor proprii elaborate de consiliile locale în acest scop.

(8) Sunt considerati alti membri de familie, potrivit alin. (3), rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pânã la gradul al doilea inclusiv.

(9) Deducerile personale prevãzute la alin. (2), (3) si (4) se însumeazã. Suma deducerilor personale admisã pentru calculul impozitului nu poate depãsi de 3 ori deducerea personalã de bazã si se acordã în limita venitului realizat.

(10) Deducerile personale determinate potrivit prezentului articol nu se acordã personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate, potrivit legii.

Art. 13. - (1) Deducerea personalã de bazã lunarã, precum si celelalte sume fixe, exprimate în lei, din cuprinsul prezentei ordonante, acordate în trimestrul IV al anului 2001, se stabilesc conform procedurii prevãzute la art. 8 alin. (1).

(2) Începând cu anul fiscal 2002 deducerea personalã de bazã se stabileste conform procedurii prevãzute la art. 8 alin. (3) si (4).

(3) Începând cu anul fiscal 2002 sumele fixe, exprimate în lei, din cuprinsul prezentei ordonante, altele decât deducerea personalã de bazã, se stabilesc conform procedurii prevãzute la art. 8 alin. (3).

(4) Sumele fixe se aprobã prin ordin al ministrului finantelor publice.

(5) Sumele exprimate în valutã se transformã în lei, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationalã a României.

(6) Sumele si transele de venituri lunare impozabile sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, în sensul cã fractiunile sub 50.000 lei inclusiv nu se iau în calcul, iar ceea ce depãseste 50.000 lei se majoreazã la 100.000 lei.

Art. 14. - (1) Contribuabilii care obtin venituri din activitãti independente sunt obligati sã organizeze si sã conducã evidenta contabilã în partidã simplã, cu respectarea reglementãrilor în vigoare privind evidenta contabilã, completând Registrul-jurnal de încasãri si plãti, Registrul-inventar si alte documente contabile stabilite prin norme.

(2) Contribuabilii care desfãsoarã activitãti pentru care venitul net se determinã pe bazã de norme de venit nu au obligatia sã organizeze si sã conducã evidenta contabilã în partidã simplã pentru activitatea respectivã.

(3) Contribuabilii care obtin venituri din valorificarea sub orice formã a drepturilor de proprietate intelectualã, la care venitul net se determinã prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli, au obligatia, pentru activitatea respectivã, sã completeze Registrul-jurnal de încasãri si plãti.

(4) În Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfãsurãrii activitãtii.

 

SUBCAPITOLUL B

Reguli speciale de determinare a veniturilor

SECTIUNEA 1

Venituri din activitãti independente

 

1. Definirea venitului

Art. 15. - (1) În întelesul prezentei ordonante, veniturile din activitãti independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectualã, realizate în mod individual si/sau într-o formã de asociere, inclusiv din activitãti adiacente.

(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestãri de servicii, altele decât cele prevãzute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii.

(3) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemãnãtoare, desfãsurate în mod independent, în conditiile legii.

(4) Veniturile din valorificarea sub orice formã a drepturilor de proprietate intelectualã provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, mãrci de fabricã si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

2. Metode de determinare

Art. 16. - (1) Venitul net din activitãti independente se determinã în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidã simplã.

(2) Venitul net din activitãti independente se determinã ca diferentã între venitul brut si cheltuielile aferente deductibile.

(3) Venitul brut cuprinde sumele încasate si echivalentul în lei al veniturilor în naturã, inclusiv contravaloarea bunurilor din patrimoniul afacerii, rãmase dupã încetarea definitivã a activitãtii. Nu sunt considerate venituri brute sumele primite sub formã de credite.

(4) Nu sunt cheltuieli deductibile:

a) amenzile, majorãrile de întârziere si penalitãtile, altele decât cele de naturã contractualã;

b) donatiile de orice fel;

c) cheltuielile de sponsorizare sau mecenat, care depãsesc limitele prevãzute de lege;

d) cheltuielile pentru protocol, care depãsesc limita de 0,25% aplicatã asupra bazei calculate conform alin. (5);

e) ratele aferente creditelor angajate;

f) dobânzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de imobilizãri corporale de natura mijloacelor fixe, în cazul în care dobânda este cuprinsã în valoarea de intrare a imobilizãrii corporale potrivit prevederilor legale;

g) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;

h) cheltuielile privind bunurile constatate lipsã din gestiune sau degradate si neimputabile;

i) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încãlcãrii dispozitiilor legale în vigoare;

j) impozitul pe venit suportat de plãtitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;

k) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura indemnizatiei zilnice de delegare sau de detasare si diurna, acordate pe perioada delegãrii si detasãrii în altã localitate, în tarã si în strãinãtate, în interesul serviciului, care depãsesc limitele stabilite prin hotãrâre a Guvernului;

l) cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor care depãsesc nivelul taxei oficiale a scontului stabilit de Banca Nationalã a României si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

m) alte sume care depãsesc limitele cheltuielilor prevãzute prin legislatia în vigoare.

(5) Baza de calcul la care se aplicã limitele de cheltuieli prevãzute la alin. (4) lit. c) si d) se determinã prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor aferente deductibile, exclusiv a celor pentru care se face calculul plafonului.

(6) Venitul net din activitãti independente, realizat de persoanele fizice în cadrul unor asociatii fãrã personalitate juridicã, se calculeazã la nivelul asociatiei, conform prevederilor prezentului articol, cu respectarea regulilor prevãzute la cap. IV.

Art. 17. - (1) Pentru contribuabilii care realizeazã venituri din activitãti independente si îsi desfãsoarã activitatea individual, venitul net se determinã pe bazã de norme de venit. Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului finantelor publice, stabileste nomenclatorul activitãtilor independente pentru care venitul net se poate determina pe bazã de norme de venit.

(2) Normele de venit si coeficientii de corectie ai acestora, stabiliti în functie de conditiile specifice de desfãsurare a activitãtii, se aprobã de directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pânã cel târziu în ultima zi a lunii decembrie a anului fiscal precedent celui pentru care sunt stabiliti.

(3) Organul fiscal competent va comunica contribuabilului pânã la data de 15 aprilie a anului fiscal suma reprezentând venitul net si nivelul plãtilor anticipate în contul impozitului anual.

(4) În cazul contribuabililor pentru care venitul net se determinã pe bazã de norme de venit si care îsi desfãsoarã activitatea pe perioade mai mici de un an normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucratã.

(5) Norma de venit, comunicatã contribuabilului potrivit alineatelor precedente, reprezintã venit net si intrã în componenta venitului anual global impozabil.

(6) Pentru contribuabilii care desfãsoarã mai multe activitãti la care impunerea se face pe bazã de norme de venit, impozitul se stabileste în functie de norma de venit cea mai mare. Contribuabilii care desfãsoarã atât activitãti impuse pe bazã de norme de venit, cât si activitãti care nu se regãsesc în nomenclatorul prevãzut la alin. (1) se impun în sistem real.

(7) Activitatea de taximetrie se impune numai pe bazã de norme de venit, inclusiv în situatia în care aceastã activitate se desfãsoarã în cadrul unor agenti economici, în baza unor întelegeri, altele decât contractul individual de muncã sau conventia civilã de prestãri de servicii.

(8) Pentru contribuabilii care desfãsoarã mai multe activitãti, printre care si cea de taximetrie, impunerea se face în sistem real. În acest caz venitul net nu poate fi inferior normei de venit, stabilitã pentru activitatea de taximetrie.

Art. 18. - (1) Venitul brut din drepturi de proprietate intelectualã reprezintã totalitatea încasãrilor în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în naturã realizate din drepturi de proprietate intelectualã.

(2) Venitul net se determinã prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 25%, aplicatã la venitul brut, precum si a contributiilor obligatorii, datorate potrivit legii.

(3) Venitul net din drepturi de autor aferente operelor de artã monumentalã se determinã prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 40%, aplicatã la venitul brut, precum si a contributiilor obligatorii, datorate potrivit legii.

Art. 19. - În cazul exploatãrii de cãtre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectualã, precum si în cazul remuneratiei reprezentând dreptul de suitã si al remuneratiei compensatorii pentru copia privatã, venitul net se determinã prin scãderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivã sau altor plãtitori de asemenea venituri, potrivit legii, fãrã aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevãzute la art. 18 alin. (2) si (3).

Art. 20. - (1) Contribuabilii care obtin venituri din activitãti independente, impusi pe bazã de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectualã au dreptul sã opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 16.

(2) Optiunea se face pe bazã de cerere adresatã organului fiscal competent pânã la data de 31 ianuarie a anului fiscal sau o datã cu depunerea declaratiei privind venitul estimat si este obligatorie pentru contribuabil pe perioada anului fiscal. Optiunea se considerã reînnoitã pentru un nou an fiscal în cazul în care contribuabilul nu depune o cerere de renuntare la optiunea privind impunerea în sistem real.

Art. 21. - (1) Beneficiarii de venit datoreazã în cursul anului un impozit retinut la sursã, reprezentând plãti anticipate, stabilit în situatiile si în cuantumurile urmãtoare:

a) 15% din venitul brut încasat, în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectualã;

b) 10% din venitul brut încasat, ca urmare a valorificãrii de bunuri în regim de consignatie, cu exceptia celor din patrimoniul personal al contribuabilului, pentru alti contribuabili decât cei autorizati sã desfãsoare activitãti independente si care au obligatia sã efectueze plãti anticipate trimestriale în contul impozitului pe venitul anual;

c) 10% aplicat la venitul brut încasat, ca urmare a unor activitãti desfãsurate în baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial.

(2) Plãtitorii veniturilor prevãzute la alin. (1) au obligatia sã calculeze, sã retinã si sã vireze impozitul la bugetul de stat pânã la data de 10 inclusiv a lunii urmãtoare celei în care se face plata venitului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Venituri din salarii

 

1. Definirea veniturilor din salarii

Art. 22. - Sunt considerate venituri din salarii, denumite în continuare salarii, toate veniturile în bani si/sau în naturã, obtinute de o persoanã fizicã ce desfãsoarã o activitate în baza unui contract individual de muncã, indiferent de perioada la care se referã, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acordã, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporarã de muncã, de maternitate si pentru concediul de îngrijire a copilului în vârstã de pânã la 2 ani.

Art. 23. - Sunt asimilate salariilor în vederea impunerii:

a) indemnizatiile din activitãti desfãsurate ca urmare a unei functii de demnitate publicã, stabilite potrivit legii;

b) drepturile de soldã lunarã, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii;

c) indemnizatia lunarã brutã, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societãti nationale, societãti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

d) sumele primite de membrii fondatori ai societãtilor comerciale constituite prin subscriptie publicã;

e) veniturile realizate din încadrarea în muncã ca urmare a încheierii unei conventii civile de prestãri de servicii;

f) sumele primite de reprezentantii în adunarea generalã a actionarilor, în consiliul de administratie si în comisia de cenzori;

g) sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, conform legii;

h) indemnizatia lunarã a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaratia de asigurãri sociale;

i) alte drepturi si indemnizatii de naturã salarialã.

2. Determinarea venitului din salarii

Art. 24. - (1) Venitul brut din salarii reprezintã suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de realizare a venitului.

(2) Venitul net din salarii se determinã prin deducerea din venitul brut, determinat potrivit prevederilor alin. (1), a urmãtoarelor cheltuieli, dupã caz:

a) contributiile obligatorii datorate, potrivit legii, pentru protectia socialã a somerilor, pentru asigurãrile sociale de sãnãtate, contributia individualã de asigurãri sociale, precum si alte contributii obligatorii stabilite prin lege, dupã caz;

b) o cotã de 15% din deducerea personalã de bazã, acordatã cu titlu de cheltuieli profesionale, o datã cu deducerea personalã de bazã la acelasi loc de muncã.

(3) Beneficiarii de venituri din salarii datoreazã un impozit lunar reprezentând plãti anticipate, care se calculeazã si se retine la sursã de cãtre plãtitorii de venituri.

(4) Impozitul lunar prevãzut la alin. (3) se determinã astfel:

a) la locul unde se aflã functia de bazã, prin aplicarea baremului lunar prevãzut la art. 8 asupra bazei de calcul determinate ca diferentã între venitul net din salarii afferent unei luni si deducerile personale acordate pentru luna respectivã;

b) pentru veniturile obtinute în celelalte cazuri, prin aplicarea baremului lunar prevãzut la art. 8 asupra bazei de calcul determinate ca diferentã între venitul brut si contributia la asigurãrile sociale de sãnãtate, pe fiecare loc de realizare a acestuia.

(5) Impozitul calculat pe veniturile mentionate la art. 23 lit. g) este final în situatia în care contribuabilul care le-a realizat justificã cu documente virarea veniturilor la organizatiile sindicale pe care le-a reprezentat.

(6) În cazul salariilor sau diferentelor de salarii stabilite în baza unor hotãrâri judecãtoresti rãmase definitive si irevocabile, beneficiarii de astfel de venituri datoreazã un impozit final care se calculeazã si se retine la sursã de cãtre plãtitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 20% asupra bazei de calcul determinate ca diferentã între venitul brut si contributiile obligatorii prevãzute de lege, si nu se cumuleazã cu celelalte drepturi salariale ale lunii în care se plãtesc.

(7) Sumele reprezentând prime de vacantã, acordate pe lângã indemnizatia de concediu de odihnã, potrivit prevederilor contractelor de muncã sau ale unor legi speciale, în limita salariului de bazã din luna anterioarã plecãrii în concediu, se impoziteazã separat de celelalte drepturi salariale ale lunii în care se plãtesc, prin aplicarea baremului lunar asupra bazei de calcul determinate ca diferentã între venitul brut si contributia la asigurãrile sociale de sãnãtate.

Veniturile se supun procedurii prevãzute la art. 27.

(8) În cazul veniturilor încasate în avans în cursul anului pentru plata indemnizatiilor de concediu de odihnã, acestea se cuprind în baza de calcul a lunilor la care se referã si se cumuleazã cu celelalte drepturi primite în luna respectivã.

3. Obligatiile plãtitorilor de venituri si ale contribuabililor

Art. 25. - Plãtitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecãrei luni, la data efectuãrii plãtii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare.

Art. 26. - (1) Calculul impozitului pe veniturile din salarii se face pe baza informatiilor cuprinse în fisa fiscalã.

(2) Plãtitorii de venituri au obligatia sã solicite organului fiscal, pe bazã de cerere, pânã la data de 30 noiembrie a fiecãrui an pentru anul urmãtor, formularul tipizat al fiselor fiscale pentru salariati si pentru persoanele fizice care obtin venituri asimilate salariilor.

(3) Fisa fiscalã va fi completatã de plãtitorul de venituri cu datele personale ale contribuabilului, mentiunile referitoare la deducerile personale, veniturile din salarii obtinute si impozitul retinut si virat în cursul anului, precum si rezultatul regularizãrii impozitului plãtit pe venitul anual sub formã de salarii. Pânã la completarea fisei fiscale cu datelepersonale necesare acordãrii deducerilor personale suplimentare salariatii vor beneficia de deducerea personalã de bazã, urmând ca angajatorii sã efectueze regularizarea veniturilor salariale.

(4) Plãtitorul de venituri are obligatia sã completeze formularele prevãzute la alin. (1) pe întreaga duratã de efectuare a plãtii salariilor, sã recalculeze si sã regularizeze anual impozitul pe salarii.

(5) Plãtitorul este obligat sã pãstreze fisa fiscalã pe întreaga duratã a angajãrii si sã transmitã organului fiscal competent si angajatului, sub semnãturã, câte o copie pentru fiecare an pânã în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul fiscal expirat.

(6) Datele personale din fisele fiscale se vor completa pe bazã de documente justificative. Deducerile personale suplimentare pentru persoanele aflate în întretinere se acordã pe bazã de declaratie pe propria rãspundere a contribuabilului, însotitã de documente justificative.

Art. 27. - (1) Plãtitorii de venituri de naturã salarialã au obligatia sã determine venitul anual impozabil din salarii si sã stabileascã diferenta dintre impozitul calculat la nivelul anului si cel calculat si retinut lunar anticipat în cursul anului fiscal, pânã în ultima zi lucrãtoare a lunii februarie a anului fiscal urmãtor, precum si sã efectueze regularizarea acestor diferente în termen de 90 de zile de la aceastã datã, pentru persoanele fizice care îndeplinesc cumulative urmãtoarele conditii:

a) au fost angajatii permanenti ai plãtitorului în cursul anului, cu functie de bazã;

b) nu au alte surse de venit care se cuprind în venitul anual global impozabil.

(2) Diferentele de impozit rezultate din operatiunile de regularizare influenteazã obligatia de platã pentru bugetul de stat a impozitului pe venitul din salarii, a angajatorului, pentru luna în care are loc regularizarea, rezultând impozitul de virat pentru luna respectivã.

(3) Sumele reprezentând deduceri personale cuvenite, dar neacordate în cursul anului fiscal de cãtre angajatori, precum si deduceri personale acordate, dar necuvenite, se regularizeazã cu ocazia stabilirii impozitului anual pe venit.

Art. 28. - (1) Contribuabilii care îsi desfãsoarã activitatea în România si obtin venituri sub formã de salarii din strãinãtate, precum si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate în România au obligatia ca, personal sau printr-un reprezentant fiscal, sã calculeze impozitul conform art. 24, sã îl declare si sã îl plãteascã în termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul.

(2) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate în România, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societãtilor comerciale si ale organizatiilor economice strãine autorizate, potrivit legii, sã îsi desfãsoare activitatea în România pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeazã venituri din salarii impozabile în România, sã îndeplineascã obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii, prevãzute în prezenta ordonantã.

(3) Persoana juridicã sau fizicã la care contribuabilul îsi desfãsoarã activitatea potrivit alin. (1) este obligatã sã ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data începerii desfãsurãrii activitãtii de cãtre contribuabil si, respectiv, a încetãrii acesteia, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Venituri din cedarea folosintei bunurilor

 

1. Definirea venitului

Art. 29. - Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, în bani si/sau în naturã, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de cãtre proprietar, uzufructuar sau alt detinãtor legal.

Art. 30. - Veniturile din cedarea folosintei bunurilor se stabilesc pe baza contractului încheiat între pãrti, în formã scrisã, si înregistrat la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia.

2. Determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor

Art. 31. - (1) Venitul brut reprezintã totalitatea sumelor în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în naturã, realizate de proprietar, uzufructuar sau alt detinãtor legal.

(2) Venitul brut se majoreazã cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinãtor legal, dacã sunt efectuate de cealaltã parte contractantã.

(3) Venitul brut anual din cedarea folosintei bunurilor se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevãzute în contractul încheiat între pãrti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul plãtii chiriei sau a arendei.

(4) În situatia în care chiria/arenda reprezintã echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determinã pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationalã a României, din ultima zi a fiecãrei luni, corespunzãtor lunilor din perioada de impunere.

Art. 32. - Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se determinã prin deducerea din venitul brut a urmãtoarelor cote de cheltuieli reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, astfel:

a) 50%, aplicatã la venitul brut, în cazul constructiilor;

b)      30%, aplicatã la venitul brut, în celelalte cazuri.

 

SECTIUNEA a 4-a

Venituri din dividende si dobânzi

 

1. Definirea venitului

Art. 33. - (1) Dividendul este orice distribuire fãcutã de o persoanã juridicã, în bani si/sau în naturã, în favoarea actionarilor sau asociatilor, din profitul stabilit pe baza bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi.

(2) Se cuprind în aceastã categorie de venit, în vederea impunerii, si sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile închise de investitii.

Art. 34. - Veniturile sub formã de dobânzi sunt venituri obtinute din titluri de creante de orice naturã si orice fel de sume cuvenite pentru folosirea banilor împrumutati, precum si din titluri de participare la fonduri deschise de investitii pentru care pretul de rãscumpãrare este mai mare decât pretul de cumpãrare.

Art. 35. - (1) Sunt scutite de impozit, potrivit prezentei ordonante, dobânzile aferente titlurilor de stat, depozitelor la vedere, precum si obligatiunilor municipale, ale Agentiei Nationale pentru Locuinte si ale altor entitãti emitãtoare de obligatiuni care vizeazã constructia de locuinte.

(2) Dobânzile aferente depunerilor la casa de ajutor reciproc sunt asimilate dobânzilor aferente depozitelor la vedere.

2. Metode de determinare

Art. 36. - (1) Veniturile sub formã de dividende distribuite, precum si sumele prevãzute la art. 33 alin. (2) se impun cu o cotã de 5% din suma acestora.

(2) Veniturile sub formã de dobânzi se impun cu o cotã de 1% din suma acestora.

Art. 37. - (1) Obligatia calculãrii, retinerii si virãrii impozitului pe veniturile sub formã de dividende revine persoanelor juridice o datã cu plata dividendelor cãtre actionari sau asociati. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plãtite actionarilor sau asociatilor pânã la sfârsitul anului în care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de platã a impozitului pe dividende este pânã la data de 31 decembrie a anului respectiv.

(2) Pentru veniturile sub formã de dobânzi impozitul se calculeazã si se retine de cãtre plãtitorii de astfel de venituri în momentul calculului acestora si se vireazã de cãtre acestia, lunar, pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei în care se face calculul dobânzii.

(3) Impozitul retinut conform prezentului articol este impozit final.

 

SECTIUNEA a 5-a

Alte venituri

 

1. Definirea venitului

Art. 38. - În aceastã categorie se cuprind veniturile obtinute din jocuri de noroc, veniturile sub formã de câstiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si pãrtilor sociale, veniturile sub formã de premii în bani si/sau în naturã, altele decât cele prevãzute la art. 6, 22 si 23, diverse venituri care nu se regãsesc în mod expres mentionate în prezenta ordonantã, precum si veniturile realizate cu caracter întâmplãtor.

Art. 39. - Sunt scutite de impozit veniturile obtinute din jocuri de noroc si din premii, în bani si/sau în naturã, prevãzute la art. 38, sub valoarea sumei neimpozabile, sta- bilitã conform procedurii prevãzute la art. 13 alin. (3), pentru fiecare câstig realizat, de la acelasi organizator sau plãtitor, într-o singurã zi.

2. Metode de determinare

Art. 40. - (1) Veniturile obtinute din jocuri de noroc si din premii, în bani si/sau în naturã, prevãzute la art. 38, se impun prin retinere la sursã cu o cotã de 10% aplicatã asupra diferentei dintre venitul brut si suma reprezentând venitul scutit potrivit art. 39.

(2) Obligatia calculãrii, retinerii si virãrii impozitului revine plãtitorilor de venituri, impozitul fiind final.

Art. 41. - (1) Veniturile din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sunt câstigurile de capital obtinute ca urmare a operatiunilor de vânzare-cumpãrare de valori mobiliare.

(2) Câstigul de capital reprezintã diferenta pozitivã dintre pretul de vânzare si pretul de cumpãrare pe tipuri de valori mobiliare, diminuatã, dupã caz, cu comisioanele datorate intermediarilor.

(3) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra pãrtilor sociale, venitul supus impunerii este câstigul obtinut ca urmare a vânzãrii pãrtilor sociale. Câstigul din vânzarea pãrtilor sociale se determinã ca diferentã între valoarea de vânzare si valoarea nominalã.

(4) Impozitul se calculeazã prin aplicarea unei cote de 1% asupra câstigului de capital din vânzarea valorilor mobiliare, precum si asupra câstigului din vânzarea pãrtilor sociale.

(5) Obligatia calculãrii, retinerii si virãrii impozitului pe veniturile sub formã de câstiguri de capital revine intermediarilor sau altor plãtitori de venit, dupã caz, potrivit legii.

(6) În cazul câstigului obtinut ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra pãrtilor sociale si al câstigului de capital obtinut din operatiunile de vânzare-cumpãrare de valori mobiliare în cazul societãtilor închise, obligatia calculãrii si retinerii impozitului revine dobânditorului de pãrti sociale sau de valori mobiliare în momentul încheierii tranzactiei, pe baza contractului încheiat între pãrti.

Termenul de platã a impozitului pentru plãtitorii de venituri cãtre bugetul de stat este pânã la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra pãrtilor sociale sau valorilor mobiliare la registrul comertului sau în registrul actionarilor, dupã caz, operatiune care nu se poate efectua fãrã justificarea virãrii impozitului la bugetul de stat.

(7) Pentru veniturile reprezentând câstig de capital din tranzactii pe piata de capital, impozitul se calculeazã si se retine în momentul înregistrãrii câstigului la data efectuãrii tranzactiei.

(8) Impozitul calculat, retinut si vãrsat conform prevederilor de mai sus, este final.

(9) În cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice, cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masã, valoarea nominalã a acestora va fi asimilatã cu pretul de cumpãrare, la prima tranzactionare.

(10) Pierderile înregistrate din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si pãrtilor sociale nu se compenseazã cu câstigul realizat din astfel de operatiuni de vânzare-cumpãrare.

Art. 42. - Impozitul calculat si retinut potrivit art. 40 si 41 în momentul plãtii venitului se vireazã la bugetul de stat pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei în care a fost retinut, cu exceptia prevederilor art. 41 alin. (6).

Art. 43. - (1) Veniturile care nu se regãsesc în mod expres mentionate în prezenta ordonantã, precum si cele care sunt realizate cu caracter întâmplãtor se supun impunerii cu o cotã de 10% aplicatã asupra veniturilor brute, impozitul fiind final. Criteriile de definire a unui venit realizat cu caracter întâmplãtor se stabilesc prin normele metodologice date în aplicarea prezentei ordonante.

(2) Impozitul se calculeazã si se retine la sursã de cãtre plãtitorii de venituri si se vireazã la bugetul de stat pânã la data de 25 a lunii urmãtoare realizãrii venitului. În functie de natura venitului care se încadreazã în aceastã categorie, Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului finantelor publice, poate stabili alte termene de platã.

 

SECTIUNEA a 6-a

Venituri din pensii

 

Art. 44. - (1) Este impozabilã totalitatea veniturilor nete, încasate cu titlu de pensie de cãtre contribuabili, plãtite atât din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurare socialã, cât si cele primite cu titlu de pensie finantatã de la bugetul de stat, potrivit legii, pentru partea care depãseste suma de 5.000.000 lei pe lunã.

(2) Venitul net din pensie reprezintã diferenta dintre venitul brut din pensie si contributia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate.

(3) Venitul brut din pensie reprezintã sumele plãtite cu titlu de pensii de asigurãri sociale de stat si, dupã caz, pensii plãtite din bugetul de stat, pensii suplimentare inclusiv majorarea acordatã pentru asigurãri sociale de sãnãtate.

(4) Venitul impozabil lunar din pensii se determinã prin deducerea din suma veniturilor nete din pensii, calculate potrivit alin. (2), a unei sume fixe neimpozabile lunare de 5.000.000 lei.

Art. 45. - (1) Impozitul pe veniturile din pensii se calculeazã lunar de unitãtile plãtitoare a acestor venituri, prin aplicarea baremului lunar prevãzut la art. 8 asupra venitului impozabil lunar din pensii, determinat potrivit art. 44 alin. (4).

(2) Impozitul calculat se retine la data efectuãrii plãtii pensiei si se vireazã la bugetul de stat la unitatea fiscalã pe raza cãreia îsi au sediul plãtitorii de venituri din pensii, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei pentru care se face plata pensiilor, impozitul fiind final.

(3) Drepturile de pensii restante se defalcã pe lunile la care se referã, în vederea calculãrii impozitului datorat.

 

SECTIUNEA a 7-a

Venituri din activitãti agricole

 

Art. 46. - (1) Persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si în solarii, precum si a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea datoreazã un impozit în cotã de 15% asupra venitului net, impozitul fiind final.

(2) Venitul net se determinã pe bazã de norme de venit.

(3) Normele de venit se aprobã de cãtre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, cu avizul directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, pânã cel târziu la data de 31 mai a anului fiscal.

(4) Declaratia de impunere se depune la organul fiscal pe raza cãruia se aflã terenul, pânã la data de 30 iunie a anului fiscal, iar impozitul se plãteste la organul fiscal de domiciliu al contribuabilului, în proportiile si la termenele urmãtoare:

- 50% pânã la 1 septembrie inclusiv;

- 50% pânã la 15 noiembrie inclusiv.

(5) Procedura de declarare, stabilire si platã a impozitului se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

CAPITOLUL III

Aspecte fiscale internationale

 

Art. 47. - Venitul este considerat din România, în întelesul prezentei ordonante, dacã locul de provenientã a veniturilor persoanei fizice, al exercitãrii activitãtii sau locul de unde aceasta obtine venit se aflã pe teritoriul României, indiferent dacã este plãtit în România sau din/în strãinãtate.

Art. 48. - Venitul care nu este din România este venit din strãinãtate.

Art. 49. - (1) Contribuabilii prevãzuti la art. 2 alin. (1) lit. a), care pentru acelasi venit si în decursul aceleiasi perioade impozabile sunt supusi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât si în strãinãtate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plãtit în strãinãtate, în limitele prevãzute în prezenta ordonantã, denumit în continuare credit fiscal extern.

(2) Creditul fiscal extern se acordã dacã sunt îndeplinite, cumulativ, urmãtoarele conditii:

a) impozitul aferent venitului realizat în strãinãtate a fost plãtit direct sau prin retinere la sursã, lucru dovedit cu documente care atestã plata;

b) impozitul datorat si plãtit în strãinãtate este de aceeasi naturã cu impozitul pe venit datorat în România.

Art. 50. - (1) Creditul fiscal extern se acordã la nivelul impozitului plãtit în strãinãtate, aferent venitului din sursa din strãinãtate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, potrivit prezentei ordonante, aferentã venitului din strãinãtate.

(2) Calculul creditului fiscal extern se face separat pentru veniturile realizate pe fiecare tarã, cu respectarea prevederilor alin. (3).

(3) În cazul veniturilor a cãror impunere în România este finalã, creditul fiscal extern se acordã pentru fiecare venit similar din România, potrivit prezentei ordonante.

(4) În vederea calculului creditului fiscal extern sumele în valutã se transformã la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare comunicat de Banca Nationalã a României din anul de realizare a venitului.

Art. 51. - (1) Pentru veniturile realizate de contribuabilii prevãzuti la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 2 alin. (2), prevederile cap. II se aplicã în mod corespunzãtor, aceste venituri necumulându-se în vederea impunerii în România.

(2) Contribuabilii prevãzuti la art. 2 alin. (2), care realizeazã venituri din România în calitate de artisti de spectacol, cum sunt: artistii de teatru, de film, de radio sau de televiziune, ori ca interpreti muzicali sau ca sportivi, din activitãtile lor personale desfãsurate în aceastã calitate, precum si cei care realizeazã venituri din drepturi de proprietate intelectualã se impun cu o cotã de 15% aplicatã la venitul brut, prin retinere la sursã, impozitul fiind final. Impozitul retinut la sursã de cãtre plãtitorii venitului se varsã la bugetul de stat în aceeasi zi în care se efectueazã plata venitului supus impunerii.

(3) Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri beneficiarul venitului va prezenta organelor fiscale din România certificatul de rezidentã fiscalã, în original, eliberat de organul fiscal din tara de rezidentã, prin care sã se ateste cã este rezident al statului respectiv si cã îi sunt aplicabile prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri.

(4) Când nu se face dovada rezidentei potrivit alin. (3) sau persoana fizicã apartine unui stat cu care România nu are încheiatã o conventie de evitare a dublei impuneri, prevederile prezentei ordonante se aplicã pentru veniturile impozabile, altele decât cele supuse impunerii potrivit legislatiei privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice si persoane juridice nerezidente.

Art. 52. - (1) Reglementãrile conventiilor de evitare a dublei impuneri prevaleazã fatã de prevederile prezentei ordonante.

(2) În situatia în care cotele de impozitare din legislatia internã sunt mai favorabile decât cele din conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplicã cotele de impozitare mai favorabile.

 

CAPITOLUL IV

Reguli privind asociatiile fãrã personalitate juridică

 

Art. 53. - (1) În aplicarea prezentei ordonante, pentru fiecare asociatie fãrã personalitate juridicã constituitã potrivit legii asociatii au obligatia sã încheie contracte de asociere în formã scrisã, la începerea activitãtii, care sã cuprindã inclusiv date referitoare la:

a) pãrtile contractante;

b) obiectul de activitate si sediul asociatiei;

c) contributia asociatilor în bunuri si drepturi;

d) cota procentualã de participare a fiecãrui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asociatiei;

e) desemnarea asociatului care cã rãspundã pentru îndeplinirea obligatiilor asociatiei fatã de autoritãtile publice;

f) conditiile de încetare a asocierii.

(2) Contractul de asociere se înregistreazã la organul fiscal teritorial în raza cãruia îsi are sediul asociatia, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sã refuze înregistrarea contractelor în cazul în care acestea nu cuprind date solicitate conform alin. (1).

Art. 54. - În cazul în care între membrii asociati existã legãturi de rudenie pânã la gradul al patrulea inclusiv, pãrtile sunt obligate sã facã dovada cã participã la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra cãrora au drept de proprietate. Pot fi membri asociati si persoanele fizice care au dobândit capacitate de exercitiu restrânsã.

Art. 55. - Asociatiile au obligatia sã depunã la organul fiscal competent declaratii anuale de venit conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati, pânã la data de 15 martie a anului urmãtor.

Art. 56. - Venitul/pierderea anual/anualã, realizate în cadrul asociatiei, se distribuie asociatilor proportional cu cota procentualã de participare, conform contractului de asociere.

Art. 57. - Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociatie.

Art. 58. - Prevederile prezentului capitol nu se aplicã în cazul:

a) fondurilor de investitii constituite ca asociatii fãrã personalitate juridicã;

b)      asociatiilor constituite între o persoanã fizicã si o persoanã juridicã.

 

CAPITOLUL V

Procedura de globalizare a veniturilor, de determinare

si de platã a impozitului pe venit si sanctiuni

SECTIUNEA 1

Determinarea venitului global impozabil si regimul pierderilor

 

Art. 59. - Venitul anual global impozabil este format din suma veniturilor nete a categoriilor de venituri prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c), determinate conform prevederilor cap. II, si a veniturilor de aceeasi naturã, obtinute de persoanele fizice române din strãinãtate, din care se scad, în ordine, pierderile fiscale reportate si deducerile personale.

Art. 60. - (1) Pierderea fiscalã anualã înregistratã din activitãti independente se poate compensa cu rezultatele pozitive ale celorlalte categorii de venituri cuprinse în venitul anual, altele decât cele din salarii si asimilate salariilor, obtinute în cursul aceluiasi an fiscal. Pierderea care rãmâne necompensatã în cursul aceluiasi an fiscal devine pierdere reportatã.

(2) Pierderile provenind din strãinãtate ale persoanelor fizice române se compenseazã cu veniturile de aceeasi naturã, din strãinãtate, pe fiecare tarã, înregistrate în cursul aceluiasi an fiscal, sau se reporteazã pe urmãtorii 5 ani asupra veniturilor realizate din tara respectivã.

Art. 61. - Regulile de reportare a pierderilor sunt urmãtoarele:

a) reportul se efectueazã cronologic, în functie de vechimea pierderii, în urmãtorii 5 ani consecutivi;

b) dreptul la report este personal si netransmisibil;

c) pierderea reportatã, necompensatã dupã expirarea perioadei prevãzute la lit. a), reprezintã pierdere definitivã a contribuabilului;

d) compensarea pierderii reportate se efectueazã numai din veniturile prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. a) si c).

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatii declarative

 

Art. 62. - (1) Contribuabilii au obligatia sã completeze si sã depunã la organul fiscal competent o declaratie de venit global, precum si declaratii speciale pânã la data de 31 martie a anului urmãtor celui de realizare a venitului.

(2) Declaratiile speciale se completeazã pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia si se depun la organul fiscal unde se aflã sursa de venit.

(3) Prin organ fiscal competent se întelege organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul îsi are domiciliul sau alte organe stabilite prin hotãrâre a Guvernului, dupã caz.

(4) Contribuabilii care realizeazã venituri dintr-o singurã sursã, sub formã de salarii, la functia de bazã, pe întregul an fiscal, pentru care angajatorul a efectuat operatiunile prevãzute la art. 27, nu au obligatia sã depunã declaratiile de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizeazã venituri a cãror impunere este finalã nu au obligatia sã depunã declaratia specialã pentru aceste venituri.

Art. 63. - (1) Contribuabilii, precum si asociatiile fãrã personalitate juridicã, care încep o activitate în cursul anului fiscal, sunt obligate sã depunã la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie de la prevederile acestui alineat contribuabilii care realizeazã venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursã.

(2) Contribuabilii care au realizat pierderi si cei care au început activitatea în cursul anului fiscal sau au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cei care din motive obiective estimeazã cã vor realiza venituri care diferã cu cel putin 20% fatã de anul fiscal anterior depun o datã cu declaratia specialã si declaratia estimativã de venit.

(3) Contribuabilul care înceteazã sã mai aibã domiciliul în România are obligatia sã depunã la organul fiscal competent o declaratie a veniturilor impozabile cuprinzând veniturile realizate pânã la acel moment.

Art. 64. - Declaratiile prevãzute la art. 55 si 63 se supun reglementãrilor în vigoare privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe.

 

SECTIUNEA a 3-a

Determinarea impozitului pe venitul anual global

 

Art. 65. - (1) Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal în raza cãruia îsi are domiciliul contribuabilul ori de alte organe stabilite prin hotãrâre a Guvernului, dupã caz, pe baza declaratiei de venit global, prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil, determinat în conditiile prezentei ordonante.

(2) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pentru anul precedent si emite o decizie de impunere în intervalul stabilit anual prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) În aceastã decizie organul fiscal stabileste si diferentele de impozit anual rãmase de achitat sau impozitul anual de restituit, care se determinã prin scãderea din impozitul anual datorat a obligatiilor reprezentând plãti anticipate cu titlu de impozit si a creditelor fiscale externe pentru veniturile realizate din categoriile de venituri prevãzute la art. 59.

(4) Organul fiscal va emite o nouã decizie de impunere în cazul în care apar elemente care conduc la modificarea impozitului datorat.

 

SECTIUNEA a 4-a

Plata impozitului pe venit

 

Art. 66. - (1) Contribuabilii care realizeazã venituri din activitãti independente si din cedarea folosintei bunurilor sunt obligati sã efectueze în cursul anului plãti anticipate cu titlu de impozit, în baza deciziei de impunere emise de organul fiscal competent, exceptându-se cazul retinerilor la sursã.

(2) Plãtile anticipate se stabilesc de organul fiscal pe raza cãruia se aflã sursa de venit, pe fiecare categorie de venit si loc de realizare, luându-se ca bazã de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, dupã caz. La impunerile efectuate dupã expirarea termenelor de platã prevãzute la alin. (3), sumele datorate pentru trimestrele respective se stabilesc la nivelul trimestrului IV al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent si suma reprezentând plãti anticipate la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeazã pe termenele de platã urmãtoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plãti anticipate, venitul net aferent perioadei pânã la sfârsitul anului urmând sã fie supus impozitãrii finale.

Plãtile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor se stabilesc de organul fiscal, pe baza chiriei sau a arendei din contractul încheiat între pãrti. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, chiria sau arenda reprezintã echivalentul în lei al unei valute, determinarea venitului anual estimat se efectueazã pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationalã a României, din ziua precedentã celei în care se efectueazã impunerea.

(3) Plãtile anticipate se efectueazã în 4 rate egale, pânã la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

(4) Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu plãtile anticipate, în urmãtoarele cazuri:

a) contribuabilul nu a depus declaratia de venit global pentru anul fiscal încheiat;

b) contribuabilul nu conduce o evidentã contabilã sau datele din contabilitatea condusã nu sunt certe;

c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat.

(5) Organul fiscal are dreptul de a modifica o decizie de platã anticipatã, emisã conform alin. (1), si de a stabili alte plãti anticipate fie în baza unui control ulterior, fie în baza unor date detinute, referitoare la activitatea contribuabilului.

(6) Contribuabilul are dreptul sã solicite emiterea unei noi decizii de platã anticipatã cu titlu de impozit, dacã prezintã organului fiscal noi acte justificative referitoare la veniturile realizate din activitatea desfãsuratã. Aceastã modificare a plãtilor anticipate se poate solicita numai dacã venitul se modificã cu mai mult de 20% fatã de venitul luat în calculul impozitului, o singurã datã pe an, în cursul semestrului II. În cazul diferentelor de impozit în plus fatã de impozitul stabilit initial, acestea se repartizeazã pe termenele de platã urmãtoare din cadrul anului fiscal, iar în cazul diferentelor de impozit în minus se diminueazã sumele reprezentând plãti anticipate proportional, pe urmãtoarele termene de platã, stabilite initial prin “Decizia de impunere pentru plãti anticipate cu titlu de impozit” sau, dupã caz, când acestea nu sunt suficiente se diminueazã sumele reprezentând plãti anticipate, pentru perioadele anterioare aferente termenelor de platã, începând cu cele mai apropiate.

Art. 67. - (1) Diferentele de impozit rãmase de achitat conform deciziei de impunere anualã, se plãtesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicãrii deciziei de impunere, perioadã pentru care nu se calculeazã si nu se datoreazã majorãri de întârziere.

(2) În cazul în care din decizia de impunere rezultã diferente de impozit de restituit de la bugetul de stat, sumele plãtite în plus se compenseazã cu obligatii neachitate în termen, din anul fiscal curent, iar diferenta se restituie în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicãrii deciziei de impunere.

 

SECTIUNEA a 5-a

Obligatiile si rãspunderile reprezentantilor fiscali

si ale plãtitorilor de venit cu regim de retinere la sursã

a impozitelor

 

Art. 68. - Plãtitorii de venit cu regim de retinere la sursã a impozitelor sunt obligati sã depunã o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului, la organul fiscal competent, la termenul stabilit de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 69. - Plãtitorul unui venit cu regim de retinere la sursã a impozitului rãspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor ce îi revin din prezenta ordonantã.

Art. 70. - (1) Plãtitorii de venituri cu regim de retinere la sursã sunt obligati sã comunice organului fiscal competent informatii cu privire la calculul impozitului retinut pentru fiecare beneficiar de venit, conform formularului stabilit de Ministerul Finantelor Publice. Comunicarea se face pânã la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat.

(2) Pentru veniturile din salarii informatiile cu privire la calculul impozitului retinut pentru fiecare beneficiar de venit sunt cuprinse în fisa fiscalã, pentru care termenul de depunere este prevãzut la art. 26 alin. (5).

Art. 71. - (1) Reprezentantii fiscali desemnati potrivit prezentei ordonante sunt solidar rãspunzãtori cu beneficiarii de venituri pentru neîndeplinirea obligatiilor de declarare a veniturilor si de platã a impozitelor datorate.

(2) Contribuabilii definiti potrivit prevederilor art. 2 desemneazã un reprezentant fiscal, persoanã fizicã românã cu domiciliul în România sau persoanã juridicã românã, în situatia în care nu îsi îndeplinesc obligatiile fiscale în mod direct.

(3) Procedura de desemnare a reprezentantului fiscal se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

SECTIUNEA a 6-a

Sanctiuni

 

Art. 72. - (1) Constituie contraventii urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã constituie infractiuni:

a) nerespectarea de cãtre plãtitorii de salarii si venituri asimilate salariilor a obligatiilor privind completarea si pãstrarea fiselor fiscale;

b) netransmiterea fiselor fiscale si a formularului prevãzut la art. 70 la organul fiscal competent la termenul prevãzut de prezenta ordonantã;

c) neîndeplinirea obligatiei de transmitere a fisei fiscale cãtre angajat, prevãzutã la art. 26 alin. (5).

(2) Contraventiile prevãzute la alin. (1) se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Prevederile prezentului articol se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 73. - Prevederile prezentei ordonante intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2002, cu exceptia prevederilor art. 8 si 13, care se aplicã începând cu data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 74. - (1) Pentru determinarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice, Ministerul Finantelor Publice are drept de acces gratuit la toate datele, informatiile si bazele de date referitoare la persoanele fizice, detinute de:

- organe ale administratiei publice centrale si locale, institutii publice sau de interes public;

- institutii publice sau private care conduc evidenta populatiei sau care înregistreazã, sub orice formã, încheieri de contracte, bunuri si drepturi, exploatarea proprietãtilor si altele asemenea;

- persoane fizice sau juridice care detin în pãstrare sau în administrare bunuri si drepturi ori sume de bani ale contribuabililor sau care au relatii de afaceri cu acestia.

(2) Accesul la bazele de date ale entitãtilor mentionate la alin. (1) se realizeazã permanent, în vederea actualizãrii bazei de date a Ministerului Finantelor Publice.

(3) Celelalte date si informatii referitoare la contribuabili vor fi furnizate la solicitarea Ministerului Finantelor Publice si a organelor sale subordonate.

(4) Toate informatiile obtinute potrivit alin. (2) si (3) se supun secretului fiscal.

Art. 75. - (1) Rãmân valabile pânã la data expirãrii lor urmãtoarele facilitãti de care beneficiazã persoanele fizice si asociatiile familiale, cu respectarea conditiilor în care acestea au fost acordate:

a) scutirile de la plata impozitului pe venit prevãzute în actele normative privind unele mãsuri de protectie ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul disponibilizat, cu conditia desfãsurãrii activitãtii respective pe o perioadã de încã 2 ani de la data expirãrii perioadei de scutire;

b) neimpozitarea veniturilor realizate din serviciile turistice prestate în mediul rural, prevãzute la art. 3 lit. j) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 246/1998.

(2) Pierderile înregistrate în perioada de scutire de contribuabilii care beneficiazã de prevederile alin. (1) nu se compenseazã cu veniturile obtinute din celelalte categorii de venituri în anii respectivi si nu se reporteazã, reprezentând pierderi definitive ale contribuabililor.

Art. 76. - Veniturile din salarii si cele asimilate salariilor realizate din strãinãtate ca urmare a activitãtilor desfãsurate în strãinãtate de persoanele fizice române cu domiciliul în România nu se supun procedurii de globalizare pânã la noi dispozitii.

Art. 77. - Impunerea veniturilor realizate anterior datei intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se face în conformitate cu legislatia în vigoare la acea datã.

Art. 78. - Apatrizii sunt supusi impozitãrii, potrivit prezentei ordonante, pentru veniturile obtinute din România.

Art. 79. - Impozitul reglementat prin prezenta ordonantã se face venit la bugetul de stat.

Art. 80. - (1) La întocmirea Registrului-inventar, începând cu 1 ianuarie 2000, toate bunurile si drepturile vor fi luate în evidentã la valoarea de intrare.

(2) Pentru bunurile si drepturile achizitionate înainte de 1 ianuarie 2000 amortizarea se va calcula conform metodei lineare, la valoarea rãmasã de recuperat pânã la expirarea duratei normale de functionare.

Art. 81. - (1) În aplicarea prezentei ordonante se vor elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ordinele ministrului finantelor publice emise în aplicarea prezentei ordonante se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 82. - Promovarea de reglementãri legislative privind impunerea veniturilor persoanelor fizice se face cu respectarea principiilor din prezenta ordonantã si numai prin acte normative speciale privind impozitele si taxele.

Art. 83. - Prevederile referitoare la întocmirea si depunerea declaratiilor, realizarea creantelor bugetare, inclusiv executarea silitã, solutionarea contestatiilor, controlul fiscal, precum si cele referitoare la evaziunea fiscalã sunt aplicabile si impozitului pe venit.

Art. 84. - (1) Începând cu data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, în aplicarea prezentei ordonante, procedura întocmirii si depunerii formularisticii necesare în vederea aplicãrii prezentei ordonante si procedura de regularizare si platã a impozitelor si a diferentelor de impozit rezultate, precum si termenele aferente, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Pentru aplicarea unitarã a prevederilor prezentei ordonante se constituie, la nivelul Ministerului Finantelor Publice, Comisia centralã fiscalã a impozitelor directe, condusã de secretarul de stat coordonator al domeniului fiscal.

Componenta comisiei se aprobã prin ordin al ministrului finantelor publice. Deciziile Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 85. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se abrogã:

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999;

- prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 3 iulie 2000;

- prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 46/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;

- prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 77/2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 iunie 2001;

- prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001;

- prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000;

- prevederile art. 43 alin. (1) lit. a) referitoare la scutirea de impozit pe venit acordatã persoanelor fizice, precum si cele ale art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000;

- prevederile art. 215 cu privire la aplicabilitatea acestora persoanelor fizice si asociatiilor familiale, din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzãtorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  49 din 23 iulie 1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

- prevederile referitoare la neimpozitarea avantajelor prevãzute la art. 39 alin. (1) lit. d) si la art. 41 alin. (2) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritãtii judecãtoresti, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

- prevederea privind scutirea de impozit pe chirie prevãzutã la alin. (3) al art. 15 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001;

- prevederile art. 77 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000;

- prevederile cu privire la scutirea de impozit pe venit acordatã persoanelor fizice din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/2000*) pentru modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de platã a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti strãini pentru activitãtile desfãsurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 1 martie 2000;

- prevederile art. 64 din Legea privind executorii judecãtoresti nr. 188/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

p. Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 7.


*) Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/2000 a fost respinsã prin Legea nr. 421/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001.