MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 437       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 6 august 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

644. - Decret privind acordarea drapelului de luptã unei mari unitãti militare

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

678. - Hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

681. - Hotãrâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor

 

696. - Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si administrarea unitãtilor finantate în comun de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specialã a persoanelor cu handicap

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

263. - Ordin al ministrului turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism, precum si atributiile acestora

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea drapelului de luptã unei mari unitãti militare

 

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãti si unitãtilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apãrãrii nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se acordã drapelul de luptã Corpului 2 Armatã “Maresal Alexandru Averescu”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 iulie 2001.

Nr. 644.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI /ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 225/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã Regulamentul de organizare si functionare a Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 788/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Fondului Proprietãtii de Stat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 6 octombrie 1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Presedintele Autoritãtii

pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Iacob Zelenco,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 678.

 

ANEXÃ

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumitã în continuare Autoritatea pentru Privatizare, este institutie de interes public, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului, care se finanteazã integral din venituri proprii extrabugetare.

Art. 2. - Autoritatea pentru Privatizare are patrimoniu propriu si autonomie functionalã si de decizie. Activitatea sa se desfãsoarã pe principii comerciale.

Art. 3. - Autoritatea pentru Privatizare administreazã patrimoniul propriu si gestioneazã actiunile si pãrtile sociale pe care statul sau o autoritate a administratiei publice locale le detine la societãtile comerciale la care este actionar sau asociat, cu exceptia celor pentru care prin lege sau prin hotãrâre a Guvernului se dispune altfel.

Art. 4. - Activitatea Autoritãtii pentru Privatizare se desfãsoarã cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 225/2001, ale Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale prezentului regulament.

Art. 5. - (1) Autoritatea pentru Privatizare are siglã proprie, aprobatã de colegiul sãu de conducere.

(2) Sediul Autoritãtii pentru Privatizare este în municipiul Bucuresti, str. Lipscani nr. 18Ð20, sectorul 3.

(3) Denumirea Autoritãtii pentru Privatizare, cu specificarea sediului acesteia, trebuie sã figureze, cu caractere vizibile, pe toate documentele emise de institutie. Pe actele oficiale ale Autoritãtii pentru Privatizare se imprimã si sigla proprie.

 

CAPITOLUL II

Patrimoniul Autoritãtii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului

 

Art. 6. - Patrimoniul Autoritãtii pentru Privatizare este constituit din mijloacele fixe, din obiectele de inventar din dotarea proprie, precum si din sumele rãmase la dispozitia sa dupã virarea la buget, înainte de organizarea Fondului Proprietãtii de Stat potrivit prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 88/1997.

Art. 7. - (1) Nivelul si structura tuturor cheltuielilor Autoritãtii pentru Privatizare se stabilesc prin norme proprii aprobate de colegiul sãu de conducere în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Veniturile si cheltuielile se înscriu în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritãtii pentru Privatizare, care se aprobã conform prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 88/1997.

 

CAPITOLUL III

Obiectul de activitate al Autoritãtii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului

 

A. În domeniul privatizãrii

Art. 8. - (1) Autoritatea pentru Privatizare, în calitate de institutie publicã implicatã, realizeazã vânzarea de actiuni/pãrti sociale la societãtile comerciale din portofoliu în conformitate cu prevederile legii.

(2) În plan teritorial sucursalele regionale ale Autoritãtii pentru Privatizare realizeazã vânzarea de actiuni/pãrti sociale la societãtile comerciale nominalizate de Colegiul de conducere al Autoritãtii pentru Privatizare.

Art. 9. - În domeniul reducerii participatiilor statului la societãtile comerciale din portofoliul sãu Autoritatea pentru Privatizare are urmãtoarele atributii:

a) elaboreazã si supune spre aprobare Guvernului strategia de privatizare a societãtilor comerciale;

b) elaboreazã strategiile de privatizare a societãtilor comerciale în concordantã cu strategiile aprobate de Guvern;

c) stabileste metoda de privatizare adecvatã, pe care o schimbã în mãsura în care este necesar;

d) stabileste continutul-cadru al contractului de vânzare-cumpãrare de actiuni/pãrti sociale, inclusiv clauzele care trebuie incluse în acesta, astfel încât sã se asigure respectarea de cãtre cumpãrãtor a obligatiilor asumate, mãsurile ce pot fi luate în cazul nerespectãrii angajamentelor asumate si posibilitatea rezolutiunii de drept a contractului în astfel de situatii;

e) elaboreazã si supune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative în domeniul privatizãrii;

f) aduce la îndeplinire hotãrârile Guvernului referitoare la procesul de privatizare;

g) elaboreazã strategia de restructurare a societãtilor comerciale din portofoliul propriu, la care administreazã si gestioneazã participatiile statului sau ale autoritãtii administratiei publice locale.

Art. 10. - (1) În exercitarea atributiilor sale Autoritatea pentru Privatizare poate mandata agenti de privatizare.

(2) Conditiile mandatului-cadru se elaboreazã de Autoritatea pentru Privatizare si se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 11. - (1) În vederea realizãrii privatizãrii, restructurãrii sau a lichidãrii voluntare a societãtilor comerciale, Autoritatea pentru Privatizare are dreptul sã contracteze servicii de asistentã de specialitate în domeniu, cu persoane fizice si juridice, din tarã sau din strãinãtate.

(2) Pentru vânzarea actiunilor la bursele de valori pe alte piete organizate, nationale ori internationale, Autoritatea pentru Privatizare poate încheia contracte cu societãti de valori mobiliare. Pentru transferul si vânzarea unor pachete de actiuni pe piata de capital internationalã, în baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe aceastã piatã, contractele se vor putea încheia cu bãncile de investitii.

(3) În vederea apãrãrii intereselor institutiei si a intereselor statului în fata instantelor judecãtoresti si arbitrale, din tarã si strãinãtate, a organelor de cercetare penalã si a altor institutii ale statului, Autoritatea pentru Privatizare are dreptul sã încheie contracte de asistentã juridicã si de reprezentare cu firme de avocaturã române si strãine.

(4) Autoritatea pentru Privatizare are dreptul sã încheie contracte de publicitate cu firme specializate, în scopul promovãrii procesului de privatizare în România, pentru atragerea de investitori din tarã si din strãinãtate în vederea accelerãrii vânzãrii participatiilor statului la societãtile comerciale din portofoliul propriu.

(5) Autoritatea pentru Privatizare nu poate aloca fonduri, nu poate acorda credite societãtilor comerciale si nu poate cumpãra actiuni emise de acestea, pãrti sociale sau active, cu exceptia cazurilor prevãzute de lege.

B. În domeniul postprivatizãrii

Art. 12. - (1) Autoritatea pentru Privatizare exercitã controlul postprivatizare cu privire la modul în care sunt respectate clauzele din contractele de vânzare-cumpãrare de actiuni/pãrti sociale, precum si supravegherea societãtilor comerciale în cauzã în ceea ce priveste gradul de realizare a performantelor economice si financiare asumate, prin contract, de cãtre cumpãrãtor.

(2) Neîndeplinirea obligatiilor contractuale de cãtre cumpãrãtor va fi notificatã acestuia conform precedurilor aprobate de Colegiul de conducere al Autoritãtii pentru Privatizare.

(3) În cazul constatãrii nerespectãrii clauzelor contractuale notificate nici la expirarea termenului acordat prin notificare, Autoritatea pentru Privatizare va dispune, în baza analizelor ce se vor efectua pentru fiecare caz, mãsurile ce se impun.

C. În domeniul administrãrii participatiilor statului

Art. 13. - (1) În vederea administrãrii participatiilor sta- ului, în calitate de actionar, Autoritatea pentru Privatizare împuterniceste reprezentantii în adunarea generalã a  ctionarilor si în consiliile de administratie pentru administrarea eficientã a societãtilor comerciale pe care le are în portofoliu, în scopul îmbunãtãtirii performantelor economico-financiare si al cresterii competitivitãtii acestora la privatizare, conform prevederilor legale.

(2) Autoritatea pentru Privatizare împuterniceste reprezentantii sãi în adunarea generalã a actionarilor sã propunã si sã voteze mãsuri de lichidare voluntarã a societãtilor comerciale din portofoliul propriu care înregistreazã pierderi.

Art. 14. - Autoritatea pentru Privatizare efectueazã orice alte actiuni comerciale si financiare necesare în vederea realizãrii obiectului sãu de activitate.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Autoritãtii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului

 

Art. 15. - Conducerea operativã si coordonarea întregii activitãti a Autoritãtii pentru Privatizare sunt asigurate de presedinte - membru al Guvernului, 3 vicepresedinti cu rang de secretar de stat si un secretar general, constituiti în Colegiu de conducere.

A. Colegiul de conducere al Autoritãtii pentru Privatizare

Art. 16. - (1) Colegiul de conducere al Autoritãtii pentru Privatizare lucreazã valabil în prezenta a cel putin 3 dintre membrii sãi si ia decizii valabile cu votul majoritãtii celor prezenti.

(2) Colegiul de conducere se întruneste în sedinte ordinare, cel putin o datã pe lunã, la convocarea presedintelui.

(3) Colegiul de conducere poate fi convocat în sedinte extraordinare de presedinte sau la cererea a cel putin 2 membri, în cazul în care este necesar sã se solutioneze urgent probleme ale activitãtii curente.

(4) Sedintele colegiului de conducere vor fi conduse de presedintele Autoritãtii pentru Privatizare, care este si presedintele colegiului de conducere, sau, în absenta acestuia, de unul dintre vicepresedinti, nominalizat de presedinte. La sedinte pot fi invitati si directorii generali sau directorii.

(5) Pregãtirea sedintelor colegiului de conducere se face de Secretariatul general al Autoritãtii pentru Privatizare.

Secretarul general este secretarul colegiului de conducere si rãspunde de urmãrirea întocmirii materialelor pentru sedintã, de difuzarea acestora membrilor colegiului de conducere si de întocmirea procesului-verbal.

(6) În caz de incompatibilitate sau din altã cauzã care provoacã vacanta unui loc în colegiul de conducere, utoritatea pentru Privatizare va solicita primului-ministru o nouã numire.

(7) În cazul în care un membru al colegiului de conducere, sotia, rudele sau afinii sãi pânã la gradul al patrulea inclusiv au într-o anumitã operatiune, direct sau indirect, interese contrare Autoritãtii pentru Privatizare, el trebuie sã îi înstiinteze despre aceasta pe ceilalti membri ai colegiului de conducere si sã nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceastã operatiune.

(8) Nerespectarea de cãtre un membru al colegiului de conducere a prevederilor alin. (7) atrage rãspunderea individualã pentru daune produse Autoritãtii pentru Privatizare.

Art. 17. - Colegiul de conducere al Autoritãtii pentru Privatizare are urmãtoarele competente:

a) aprobã strategia proprie de privatizare care urmeazã sã fie înaintatã spre aprobare Guvernului si lista cuprinzând societãtile comerciale care se privatizeazã, în conformitate cu termenele stabilite în programul-ofertã anual de privatizare, precum si lista suplimentarã cuprinzând societãtile comerciale care nu au fost incluse în acest program;

b) aprobã vânzarea în conditiile legii a actiunilor/pãrtilor sociale ale societãtilor comerciale din portofoliu;

c) aprobã structura organizatoricã si numãrul de posturi utilizate în aparatul sãu central si local, nomenclatorul de functii-salarii, precum si structura în detaliu;

d) analizeazã si redimensioneazã structura organizatoricã în functie de evolutia portofoliului de societãti comerciale si a sarcinilor ce decurg din dispozitiile legale în domeniul de activitate al Autoritãtii pentru Privatizare;

e) analizeazã periodic activitatea departamentelor, a directiilor si a compartimentelor din structura centralã a Autoritãtii pentru Privatizare, precum si a structurilor teritoriale;

f) adoptã raportul anual asupra activitãtii Autoritãtii pentru Privatizare, pe care îl înainteazã spre aprobare Guvernului;

g) aprobã contul de profit si pierderi, precum si bilantul contabil al Autoritãtii pentru Privatizare, care se transmit Ministerului Finantelor Publice;

h) analizeazã, avizeazã si supune spre aprobare Guvernului bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritãtii pentru Privatizare;

i) propune conditiile esentiale ale mandatului care urmeazã sã fie acordat agentului de privatizare, care va fi supus spre aprobare Guvernului;

j) aprobã mandate speciale ale reprezentantilor Autoritãtii pentru Privatizare în adunãrile generale ale societãtilor comerciale aflate în portofoliul propriu, întrunite pentru a hotãrî asupra:

- dizolvãrii, lichidãrii, închiderii operationale, partiale sau totale, precum si asupra prelungirii duratei de functionare a societãtilor comerciale;

- desfiintãrii uneia sau mai multor unitãti ale societãtii comerciale;

- fuziunii, divizãrii, constituirii de sucursale si filiale sau alte reorganizãri, inclusiv asupra schimbãrii formei juridice;

- majorãrii sau reducerii capitalului social;

- modificãrii obiectului de activitate al societãtii comerciale;

- gajãrii, ipotecãrii, închirierii, asocierii în participatiune sau asupra dãrii în locatie de gestiune a unor active;

- vânzãrii de active sau încheierii de contracte de leasing imobiliar cu clauze irevocabile de vânzare, prin negociere directã cu chiriasii/locatarii/asociatii, potrivit actelor normative din domeniul privatizãrii si al întreprinderilor mici si mijlocii;

- modificãrii contractului de societate si statutului, inclusiv asupra schimbãrii sediului social;

- cesiunii actiunilor/pãrtilor sociale detinute la alte societãti comerciale cu capital mixt si la cele la care existã aprobarea conducerii Autoritãtii pentru Privatizare în procesul de privatizare, ca urmare a cesiunii contractului de vânzare-cumpãrare de actiuni/pãrti sociale;

- vânzãrii activelor societãtii comerciale;

- participãrii societãtilor comerciale aflate în portofoliul propriu la constituirea de noi societãti comerciale sau la majorarea capitalului social al unor societãti comerciale existente;

- transformãrii societãtii comerciale din societate “deschisã” în societate “închisã”, conform prevederilor legale;

- conversiei datoriilor societãtilor comerciale în actiuni sau asupra majorãrii capitalului social prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societãtii cu actiuni la aceasta, conform prevederilor legale;

- autorizãrii dobândirii propriilor actiuni de cãtre societãtile comerciale la care Autoritatea pentru Privatizare administreazã participatiile statului sau ale unei autoritãti a administratiei publice locale, în conformitate cu prevederile legale;

- emisiunii de obligatiuni pe piata de capital de cãtre societãtile comerciale la care Autoritatea pentru Privatizare administreazã participatiile statului sau ale unei autoritãti a administratiei publice locale, în conformitate cu prevederile legale;

k) aprobã lista cuprinzând societãtile comerciale care urmeazã sã fie privatizate de sucursalele regionale;

l) aprobã notele privind analiza îndeplinirii obligatiilor contractuale de cãtre cumpãrãtori;

m) aprobã angajarea cheltuielilor legate de functionarea aparatului propriu al Autoritãtii pentru Privatizare;

n) aprobã proportiile de utilizare a veniturilor Autoritãtii pentru Privatizare potrivit prevederilor legale în vigoare, precum si sumele cu care Autoritatea pentru Privatizare participã la majorarea capitalului social al unor societãti comerciale în cazurile prevãzute de lege;

o) aprobã normele, procedurile si competentele de angajare si de efectuare a cheltuielilor specifice Autoritãtii pentru Privatizare;

p) aduce la îndeplinire hotãrârile Guvernului;

q) poate delega unele dintre atributiile sale Comitetului de directie al Autoritãtii pentru Privatizare.

B. Presedintele Autoritãtii pentru Privatizare

Art. 18. - (1) Presedintele reprezintã Autoritatea pentru Privatizare în cadrul Guvernului, precum si în raporturile cu celelalte autoritãti publice.

(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin presedintele Autoritãtii pentru Privatizare emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

Art. 19. - Atributiile presedintelui Autoritãtii pentru Privatizare sunt în principal urmãtoarele:

a) coordoneazã întreaga activitate de aplicare a strategiei Guvernului privind procesul de privatizare si administrare a participatiilor statului în economie;

b) prezintã Guvernului raportul anual privind activitatea Autoritãtii pentru Privatizare;

c) coordoneazã si îndrumã activitatea departamentelor si a directiilor subordonate nemijlocit;

d) prezintã spre aprobare Guvernului proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

e) numeste si revocã din functie personalul cu functii de conducere din cadrul Autoritãtii pentru Privatizare;

f) reprezintã si angajeazã Autoritatea pentru Privatizare în relatiile cu persoanele fizice si juridice, române sau strãine, precum si în fata instantelor judecãtoresti sau arbitrale;

g) semneazã contractele de vânzare-cumpãrare de actiuni, altele decât cele pentru care competenta a fost delegatã;

h) numeste pe bazã de contract reprezentantul Autoritãtii pentru Privatizare în adunãrile generale ale actionarilor la societãtile comerciale aflate în portofoliul Autoritãtii pentru Privatizare;

i) aprobã statele de functii ale Autoritãtii pentru Privatizare;

j) angajeazã si concediazã salariatii Autoritãtii pentru Privatizare potrivit reglementãrilor în vigoare;

k) aprobã angajamente de plãti, cu exceptia celor pentru care a fost delegatã competenta.

Art. 20. - (1) În absenta presedintelui atributiile acestuia se exercitã de cãtre unul dintre vicepresedinti, nominalizat prin ordin.

(2) Presedintele Autoritãtii pentru Privatizare poate delega o parte din atributiile sale vicepresedintilor, secretarului general si altor salariati cu functii de conducere. De asemenea, presedintele Autoritãtii pentru Privatizare îi poate mandata pe acestia sã reprezinte Autoritatea pentru Privatizare în relatiile cu persoane fizice sau juridice, în fata instantelor judecãtoresti sau arbitrale, precum si pentru angajarea institutiei în acte de comert.

C. Vicepresedintii Autoritãtii pentru Privatizare

Art. 21. - Atributiile vicepresedintilor sunt în principal urmãtoarelor:

a) coordoneazã activitatea curentã a departamentelor nominalizate prin ordin al presedintelui;

b) reprezintã Autoritatea pentru Privatizare în relatiile cu persoane fizice si juridice, române sau strãine, pe domeniul de activitate coordonat, dacã aceastã atributie este delegatã de presedinte;

c) aprobã angajamente de plãti date în competentã de cãtre presedinte;

d) semneazã contractele de vânzare-cumpãrare de actiuni/pãrti sociale, contractele cu societãtile de valori mobiliare si bãncile de investitii, date în competentã de cãtre presedintele Autoritãtii pentru Privatizare;

e) îndeplinesc si alte atributii stabilite de presedinte;

f) pot delega o parte din atributii directorului general de departament.

D. Secretarul general al Autoritãtii pentru Privatizare

Art. 22. - Atributiile secretarului general sunt în principal urmãtoarele:

a) coordoneazã activitatea departamentelor si directiilor subordonate nemijlocit;

b) asigurã legãtura operativã dintre Colegiul de conducere si compartimentele Autoritãtii pentru Privatizare;

c) aprobã angajamentele de plãti date în competenta sa de cãtre presedinte;

d) pregãteste documentatia necesarã pentru sedintele Guvernului;

e) asigurã organizarea activitãtii si documentatia necesarã în vederea functionãrii colegiului de conducere, consiliului interministerial si comitetului de directie;

f) conlucreazã cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului si cu secretarii generali din celelalte institutii;

g) angajeazã cheltuielile legate de functionarea aparatului propriu al Autoritãtii pentru Privatizare;

h) poate delega o parte din atributiile sale directorului general de departament;

i) îndeplineste si alte atributii stabilite de presedinte.

E. Consiliul interministerial al Autoritãtii pentru Privatizare

Art. 23. - (1) Consiliul interministerial al Autoritãtii pentru Privatizare functioneazã pe lângã Autoritatea pentru Privatizare si este format din presedinte, vicepresedinte si din 9 membri, reprezentanti ai ministerelor economice.

(2) Presedintele consiliului interministerial este presedintele Autoritãtii pentru Privatizare, iar vicepresedintele consiliului interministerial este vicepresedintele, cu rang de secretar de stat, din cadrul Autoritãtii pentru Privatizare, pe probleme de privatizare. Ceilalti membri ai consiliului interministerial sunt numiti prin ordin al ministrului de resort, la nivel de secretar de stat.

(3) Ministerele reprezentate în consiliul interministerial sunt: Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale, Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei, Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Turismului, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor si Ministerul Sãnãtãtii si Familiei.

(4) Consiliul interministerial lucreazã valabil în prezenta a cel putin 6 membri si ia decizii valabile cu votul a cel putin jumãtate plus unu din numãrul membrilor prezenti.

(5) Consiliul interministerial se întruneste în sedinte ordinare trimestriale si poate fi convocat în sedinte extraordinare de presedinte sau la cererea a cel putin unei treimi din numãrul membrilor sãi.

(6) Sedintele consiliului interministerial sunt conduse de presedinte sau, în absenta acestuia, de vicepresedinte. La fiecare sedintã se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde ordinea deliberãrilor, deciziile luate, numãrul de voturi întrunit si opiniile separate.

Art. 24. - Consiliul interministerial al Autoritãtii pentru Privatizare are urmãtoarele atributii cu caracter consultativ:

a) avizarea strategiei de privatizare elaborate de Autoritatea pentru Privatizare, pentru societãtile comerciale aflate în portofoliul propriu;

b) stabilirea criteriilor socioeconomice de selectare a societãtilor comerciale cu capital majoritar de stat pentru care se vor elabora programe de modernizare si retehnologizare;

c) avizarea programelor de modernizare si retehnologizare pentru societãtile comerciale selectate, care se supun spre aprobare Guvernului;

d) asigurã legãtura operativã între Autoritatea pentru Privatizare si ministerele reprezentate.

F. Comitetul de directie al Autoritãtii pentru Privatizare

Art. 25. - (1) Comitetul de directie al Autoritãtii pentru Privatizare este compus din secretarul general al Autoritãtii pentru Privatizare, directorii generali ai departamentelor si lucreazã valabil în prezenta a cel putin trei pãtrimi din numãrul membrilor sãi.

(2) Comitetul de directie se întruneste ori de câte ori este necesar si adoptã hotãrâri cu majoritatea de voturi a celor prezenti.

Art. 26. - Comitetul de directie are urmãtoarele atributii;

a) avizeazã bugetul de venituri si cheltuieli, raportul anual de activitate si raportul privind executia bugetului de venituri si cheltuieli si le prezintã Colegiului de conducere al Autoritãtii pentru Privatizare;

b) aprobã negocierea si vânzarea la pretul pietei, în baza raportului dintre cerere si ofertã, a actiunilor emise de societãtile comerciale mari, mijlocii si mici, dupã caz, sau a pãrtilor sociale, dacã aceastã atributie îi este delegatã de Colegiul de conducere al Autoritãtii pentru Privatizare;

c) dispune sau avizeazã publicarea în presa scrisã si/sau în sistem electronic, pe plan intern si international, a anunturilor de vânzare a actiunilor/pãrtilor sociale detinute de societãtile comerciale care se privatizeazã, dacã aceastã atributie îi este delegatã de Colegiul de conducere al Autoritãtii pentru Privatizare;

d) desemneazã reprezentantul Autoritãtii pentru Privatizare în adunãrile generale ale actionarilor/asociatilor la societãtile comerciale din portofoliu, dacã aceastã atributie îi este delegatã de Colegiul de conducere al  Autoritãtii pentru Privatizare;

e) aprobã mandatul special pentru reprezentantul Autoritãtii pentru Privatizare în adunãrile generale ale actionarilor privind divizarea, fuziunea, dizolvarea si lichidarea societãtilor comerciale, gajarea si ipotecarea de mijloace fixe si de active pentru contractarea de credite bancare, asocieri, precum si pentru constituirea de noi societãti comerciale, dacã aceastã atributie îi este delegatã de Colegiul de conducere al Autoritãtii pentru Privatizare;

f) aprobã programe de restructurare si de închidere operationalã totalã sau partialã.

 

CAPITOLUL V

Sucursalele regionale ale Autoritãtii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului

 

Art. 27. - (1) Pentru desfãsurarea activitãtii în plan teritorial Autoritatea pentru Privatizare are sucursale regionale. Conducerea sucursalelor regionale este asiguratã de un comitet de directie format din 3 membri.

(2) Membrii comitetului de directie al sucursalei regionale sunt numiti sau, dupã caz, revocati de presedintele Autoritãtii pentru Privatizare. Durata exercitãrii functiei se stabileste prin ordinul de numire.

(3) Deciziile comitetului de directie se iau cu votul a cel putin 2 membri.

Art. 28. - Atributiile comitetelor de directie ale sucursalelor regionale sunt urmãtoarele:

a) adoptã proiectul programului anual de privatizare al sucursalei, care se supune aprobãrii Colegiului de conducere al Autoritãtii pentru Privatizare;

b) aprobã negocierea si vânzarea la pretul pietei, în baza raportului dintre cerere si ofertã, a actiunilor emise de societãtile comerciale incluse în programul anual de privatizare sau a pãrtilor sociale detinute la acestea;

c) stabileste sistemul de evaluare a actiunilor emise de societãtile comerciale mici si mijlocii, dacã acestea nu sunt cotate la bursele de valori sau pe alte piete organizate;

d) dispune sau avizeazã publicarea în presa scrisã si/sau în sistem electronic, pe plan intern sau international, a anunturilor de vânzare a actiunilor/pãrtilor sociale detinute la societãtile comerciale care urmeazã sã fie privatizate;

e) aduce la îndeplinire deciziile Colegiului de conducere al Autoritãtii pentru Privatizare, emise în conformitate cu strategia aprobatã de Guvern;

f) aprobã angajarea si efectuarea de cheltuieli în limita competentelor stabilite.

 

CAPITOLUL VI

Salarizarea personalului Autoritãtii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului

 

Art. 29 - Salarizarea si alte drepturi privind personalul Autoritãtii pentru Privatizare se stabilesc în conformitate cu prevederile legale aplicabile institutiilor a cãror finantare se asigurã integral din venituri extrabugetare.

 

CAPITOLUL VII

Control intern si audit

 

Art. 30. - (1) Controlul operatiunilor financiar-contabile ale Autoritãtii pentru Privatizare se efectueazã de Directia control intern si audit.

(2) Directia control intern si audit supravegheazã gestiunea Autoritãtii pentru Privatizare, inclusiv a sucursalelor regionale, scop în care:

a) certificã bilantul contabil si contul de profit si pierderi;           

b) prezintã în Colegiul de conducere al Autoritãtii pentru Privatizare, dupã aprobarea de cãtre presedinte, raportul propriu asupra bilantului exercitiului financiar încheiat;

c) executã controlul intern de gestiune si îsi exercitã atributiile în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999.

(3) Certificarea si raportul se anexeazã la raportul de activitate anual al Autoritãtii pentru Privatizare.

Art. 31. - Directia control intern si audit prezintã Colegiului de conducere al Autoritãtii pentru Privatizare, din dispozitia presedintelui, rapoarte speciale asupra constatãrilor fãcute privind sistemul de conducere si gestiune al Autoritãtii pentru Privatizare.

Art. 32. - Controlul intern si auditul se pot efectua, în conditiile legii si în colaborare, pe bazã de contract, cu firme autorizate de audit.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 33. - Autoritatea pentru Privatizare va tine un registru al sedintelor si deliberãrilor colegiului sãu de conducere si un registru al sedintelor si deliberãrilor comitetului sãu de directie.

Art. 34. - Autoritatea pentru Privatizare va putea avea relatii de colaborare si schimb de experientã cu organisme similare la nivel international.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Interministerial

pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 11/1994, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se înfiinteazã Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, denumit în continuare Comitetul interministerial, ca organism fãrã personalitate juridicã, pe lângã Autoritatea Nationalã pentru Protectia Consumatorilor, în scopul asigurãrii armonizãrii mecanismelor si instrumentelor vizând piata internã a produselor si serviciilor, precum si al asigurãrii protectiei consumatorilor.

(2) Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, care functioneazã pe lângã Ministerul Industriei si Resurselor, se desfiinteazã.

(3) Componenta Comitetului interministerial este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(4) Componenta nominalã a Comitetului interministerial se aprobã prin ordin al secretarului de stat, presedinte al Autoritãtii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 2. - Comitetul interministerial asigurã colaborarea dintre autoritãtile administratiei publice centrale, pe de o parte, si colaborarea dintre aceste autoritãti si structurile civile, pe de altã parte, în vederea:

a) dezvoltãrii si perfectionãrii Sistemului national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor, concept care reprezintã totalitatea institutiilor, mecanismelor, metodelor si procedurilor de control necesare în vederea protejãrii vietii, sãnãtãtii, securitãtii si intereselor economice ale consumatorilor, precum si a mediului;

b) perfectionãrii cadrului legislativ si institutional în materie, care sã îndeplineascã cerintele de integrare în piata unicã europeanã;

c) accelerãrii procesului de armonizare a legislatiei nationale cu legislatia comunitarã în domeniu.

Art. 3. - (1) Comitetul interministerial are urmãtoarele atributii principale:

a) analizeazã si evalueazã sistemul actual de supraveghere al pietei din România;

b) studiazã sistemul actual de supraveghere a pietei produselor si serviciilor din tãrile Uniuniii Europene;

c) urmãreste, în baza analizelor si evaluãrilor efectuate, ca Sistemul national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor sã rãspundã urmãtoarelor cerinte:

- stabilirea responsabilitãtilor operatorilor economici;

- delimitarea clarã a atributiilor organismelor de control abilitate;

- delimitarea laboratoarelor si a personalului specializat de control pe piatã de organismele care certificã conformitatea produselor cu prevederile legale, în perioada de conceptie si de productie;

- stabilirea metodelor si tehnicilor de control;

- transparenta procedurilor si siguranta mecanismelor de inspectie si control;

- formarea personalului specializat pentru controlul pe piatã al produselor si serviciilor;

- perfectionarea procedurilor de informare si colaborare între institutiile cu competentã în materie.

(2) În exercitarea atributiilor prevãzute la alin. (1) Comitetul interministerial întocmeste rapoarte privind dezvoltarea si perfectionarea Sistemului national de supraveghere pietei produselor si serviciilor, precum si a cadrului legislativ si institutional în materie, care sunt prezentate Guvernului de cãtre presedintele Autoritãtii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Deciziile Comitetului interministerial sunt aduse la îndeplinire de autoritãtile reprezentate în cadrul acestuia, potrivit atributiilor ce le revin în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Comitetul interministerial este condus de secretarul de stat, presedintele Autoritãtii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în calitate de presedinte.

(2) În lipsa presedintelui conducerea Comitetului interministerial este asiguratã de cãtre unul dintre vicepresedinti desemnat prin ordin al secretarului de stat, presedinte al Autoritãtii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 5. - Secretariatul Comitetului interministerial va fi asigurat de Autoritatea Nationalã pentru Protectia Consumatorilor.

            Art. 6. - Comitetul interministerial se întruneste trimestrial si, ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau, în lipsa acestuia, a unuia dintre vicepresedinti.

Art. 7. - În termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri institutiile prevãzute în anexã îsi vor desemna reprezentantii în Comitetul interministerial.

Art. 8. - În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri Autoritatea Nationalã pentru Protectia Consumatorilor va elabora proiectul regulamentului de organizare si functionare a Comitetului interministerial, care va fi analizat si adoptat în prima sedintã a acestuia. Regulamentul se aprobã prin ordin al secretarului de stat, presedinte al Autoritãtii Nationale pentru Protectia  Consumatorilor, si se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 449/2000 privind înfiintarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 7 iunie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Autoritatea Nationalã pentru Protectia Consumatorilor

Rovana Plumb,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

Ministrul integrãrii europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul pentru întreprinderile mici

si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 681.

 

ANEXÃ

 

COMPONENTA

Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor

 

Nr.

crt.

Denumirea institutiei

Functia în institutie a reprezentantului în Comitetul interministerial

Calitatea reprezentantului în Comitetul interministerial

1.

Autoritatea Nationalã pentru Protectia Consumatorilor

secretar de stat, presedinte al Autoritãtii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

presedinte

2.

Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

secretar de stat pentru cooperatie, comert interior si relatia cu Parlamentul

si organismele neguvernamentale

vicepresedinte

3.

Oficiul Concurentei

seful Oficiului Concurentei

vicepresedinte

4.

Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

director

membru

5.

Autoritatea Nationalã pentru Protectia Consumatorilor

secretar general

membru

6.

Ministerul Integrãrii Europene

director

membru

7.

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

director

membru

8.

Ministerul Industriei si Resurselor

director

membru

9.

Ministerul Turismului

director general

membru

10.

Autoritatea Nationalã pentru Protectia Consumatorilor

director al Directiei de control si supraveghere a pietei

membru

11.

Oficiul Concurentei

director general/director general adjunct

membru

12.

Ministerul Sãnãtãtii si Familiei

director

membru

13.

Ministerul Sãnãtãtii si Familiei

inspector sanitar de stat sef, Inspectia Sanitarã de Stat

membru

14.

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor

director

membru

15.

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor

director

membru

16.

Ministerul de Interne

director

membru

17.

Garda Financiarã Centralã

comisar-sef

membru

18.

Directia Generalã a Vãmilor

director

membru

19.

Ministerul Administratiei Publice

director

membru

20.

Ministerul Lucrãrilor Publice Transporturilor si Locuintei,

director

membru

21.

Ministerul Afacerilor Externe

director

membru

 

NOTÃ :

La sedintele Comitetului interministerial pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai altor autoritãti ale administratiei publice si ai unor organizatii neguvernamentale reprezentative ale întreprinzãtorilor, producãtorilor si consumatorilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea proiectelor în domeniul

protectiei speciale a persoanelor cu handicap si administrarea unitãtilor finantate în comun

de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si organizatiile neguvernamentale

ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specialã a persoanelor

cu handicap

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 52 si 58 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specialã si încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã Normele metodologice privind finantarea proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si administrarea unitãtilor finantate în comun de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specialã a persoanelor cu handicap, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 696.

 

ANEXÃ

 

NORMELE METODOLOGICE

privind finantarea proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si administrarea unitãtilor finantate în comun de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si organizatiile neguvernamentale

ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specialã a persoanelor cu handicap

 

Art. 1. - Proiectele finantate de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din creditele bugetare prevãzute cu aceastã destinatie în vederea realizãrii strategiei nationale de protectie specialã si integrare socioprofesionalã a persoanelor cu handicap vizeazã urmãtoarele domenii:

a) prevenirea institutionalizãrii;

b) trai independent;

c) orientarea, formarea profesionalã si angajarea în muncã a persoanelor cu handicap;

d) accesibilizarea la mediul fizic;

e) îmbunãtãtirea legislatiei în materia protectiei speciale a persoanelor cu handicap;

f) formarea continuã a asistentilor personali si a asistentilor sociali;

g) informare, educare si comunicare.

Art. 2. - (1) Depunerea proiectelor propuse sã se finanteze din creditele bugetare alocate cu aceastã destinatie Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se va face la sediul acestuia în perioada octombrie-noiembrie a fiecãrui an, iar desfãsurarea proiectelor acceptate nu va depãsi sfârsitul lunii decembrie a anului urmãtor.

(2) Selectia proiectelor se va face de o comisie a cãrei componentã este stabilitã prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

În functie de specificul proiectelor se pot constitui prin ordin al secretarului de stat subcomisii de specialitate.

(3) Criteriile pe baza cãrora se efectueazã selectia proiectelor se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(4) Proiectele înaintate Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap spre finantare vor fi analizate de comisia de evaluare prevãzutã la alin. (2), în termen de cel mult 60 de zile de la expirarea termenului de depunere a proiectelor.

(5) Organizatiile vor fi anuntate în scris despre rezultatul evaluãrii, în termen de cel mult 7 zile de la data stabilirii acestuia, cu precizarea motivelor respingerii proiectului, dacã este cazul.

(6) Finantarea proiectelor se acordã pe baza contractului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specialã a persoanelor cu handicap.

(7) Finantarea proiectelor se va face dupã aprobarea legii bugetului de stat, în limita creditelor bugetare alocate cu aceastã destinatie.

Art. 3. - Monitorizarea proiectelor si controlul activitãtilor desfãsurate de organizatiile care au primit finantãri se fac de inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap în a cãrui razã teritorialã se deruleazã proiectul sau de organele de control ale Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 4. - (1) Sumele rãmase neutilizate la data încheierii derulãrii proiectului se restituie la bugetul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(2) Finantarea acordatã pentru derularea proiectelor va putea fi sistatã în situatia în care organele de control prevãzute la art. 3 vor constata cã sumele alocate nu au fost utilizate potrivit destinatiei prevãzute în contractul încheiat între Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si organizatia care a obtinut finantarea.

Art. 5. - (1) Administrarea unitãtilor finantate în comun de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si de organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specialã a persoanelor cu handicap se face de cãtre un consiliu de administratie organizat la nivelul fiecãrei unitãti.

(2) Consiliul de administratie este alcãtuit din 3 membri numiti de finantatori, proportional cu sumele alocate de fiecare parte.

(3) Atributiile consiliului de administratie se stabilesc prin contractul încheiat între Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specialã a persoanelor cu handicap.

Art. 6. - (1) Consiliul de administratie este condus de un presedinte, care este si directorul unitãtii, ales dintre membrii consiliului.

(2) Atributiile directorului se stabilesc de cãtre consiliul de administratie.

Art. 7 - Pentru anul în curs depunerea proiectelor se va face în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism, precum si atributiile acestora

 

Ministrul turismului,

în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului,

în temeiul art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism,

având în vedere avizul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale nr. 3.014 din 24 mai 2001 si avizul Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor nr. 210 din 29 mai 2001,

emite prezentul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism, precum si atributiile acestora, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului turismului nr. 10/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind selectionarea, scolarizarea, atestarea, utilizarea si atributiile ghizilor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 bis din 12 martie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

 

Bucuresti, 20 iunie 2001.

Nr. 263.

 

ANEXÃ

 

NORMELE METODOLOGICE

privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism, precum si atributiile acestora


CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice se aplicã persoanelor juridice si fizice care desfãsoarã activitate de turism în România.

Art. 2. - Categoriile de ghizi utilizate în activitatea de turism din România sunt:

a) ghid local, care asigurã asistenta turisticã pe un teritoriu limitat;

b) ghid national, care asigurã asistenta turisticã pe teritoriul national si în strãinãtate;

c) ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice:

- montan, drumetie montanã;

- artã;

- supraveghetor;

- animatie;

- habitat natural: faunã, florã;

- ornitologie;

- sportiv, respectiv: alpinism si cãtãrare pe stânci, schi, bob, înot, canotaj, iahting, zbor cu aparate ultrausoare (deltaplanul, parapanta si altele);

- alte specializãri în functie de cererea pietei turistice.

 

CAPITOLUL II

Selectionarea, scolarizarea si specializarea ghizilor de turism

 

Art. 3. - Selectionarea candidatilor pentru cursurile de calificare si, respectiv, de specializare profesionalã în profesia de ghid de turism se fac cu respectarea conditiilor prevãzute în anexele nr. 1 si 2 de cãtre institutiile autorizate de Ministerul Turismului sã organizeze aceste cursuri.

 

Subcapitolul 1

Calificarea ghizilor

 

Art. 4. - Calificarea în profesia de ghid de turism se realizeazã în baza absolvirii unor cursuri organizate prin:

a) institutii de stat sau private autorizate conform legii;

b) clase specializate în cadrul liceelor si scolilor post-liceale de turism din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetãrii, potrivit propriilor reglementãri.

Art. 5. - Organizarea cursurilor de calificare, precum si modul de evaluare si certificare a formãrii se fac pe baza Metodologiei organizãrii si desfãsurãrii cursurilor de califi- care profesionalã în meseriile de bazã din activitãtile hoteliere si de turism, aprobatã prin ordin al ministrului turismului si avizatã de Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale si de Consiliul National de Formare Profesionalã a Adultilor.

Art. 6. - Planurile si programele de pregãtire pentru calificarea în meseria de ghid de turism se elaboreazã de cãtre unitãtile care organizeazã cursurile de calificare pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national, în conditiile legii.

Art. 7. - Persoanele care detin documente care atestã calificarea în profesia de ghid de turism local pot solicita Ministerului Turismului atestatul de ghid local.

 

Subcapitolul 2

Specializarea ghizilor

 

Art. 8. - Specializarea profesionalã pentru categoriile de ghid national sau ghid specializat se realizeazã numai pentru ghizii care au dobândit calificarea de “ghid local”, conform reglementãrilor în vigoare.

Art. 9. - Organizarea cursurilor de specializare se face în baza metodologiei mentionate la art. 5. Programele de pregãtire vor fi elaborate de unitãtile care organizeazã cursurile de calificare, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national, mentionate la art. 6.

Art. 10. - Persoanele care detin documente care atestã specializarea pentru categoria de ghid de turism national sau ghid de turism specializat pot solicita Ministerului Turismului atestatul de ghid de turism national, respectiv de ghid de turism specializat.

 

CAPITOLUL III

Atestarea ghizilor de turism

 

Art. 11. - Profesia de ghid de turism poate fi exercitatã de persoane fizice detinãtoare ale atestatului de ghid.

Art. 12. - În întelesul prezentelor norme, atestatul de ghid de turism este documentul eliberat de Ministerul Turismului, prin care se confirmã capacitatea profesionalã a persoanelor fizice calificate în profesia de ghid de turism de a exercita activitatea în una dintre categoriile de ghizi

de turism definite prin prezentele norme metodologice.

Modelul atestatului de ghid de turism este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 13. - Criteriile de obtinere a atestatului de ghid de turism sunt prezentate în anexa nr. 4.

Art. 14. - În vederea obtinerii atestatului de ghid de turism local solicitantul va prezenta urmãtoarele documente:

a) cerere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe certificatul de calificare în profesia de ghid de turism;

d) atestat de limbã românã, pentru cetãtenii strãini;

e) certificat de cazier judiciar;

f) certificat medical;

g) douã fotografii tip buletin de identitate;

h) dovada achitãrii contravalorii prestatiei efectuate.

În cazul ghizilor de turism de categoria “national” si “specializat” documentatia va cuprinde, suplimentar, urmãtoarele:

a) acte justificative privind cunoasterea cel putin a unei limbi strãine de circulatie internationalã;

b) certificat de absolvire a cursului de specializare profesionalã ca ghid de turism.

Art. 15 - Documentatia întocmitã potrivit prevederilor art. 14 se transmite Ministerului Turismului – Directia generalã de autorizare si control, care o va verifica si va solicita eventuale completãri, dupã caz.

În situatia în care solicitantul nu îndeplineste conditiile pentru eliberarea atestatului de ghid de turism, persoanei în cauzã i se comunicã motivul în scris. Termenul de eliberare sau de rãspuns, dupã caz, este de 30 de zile de la data primirii si înregistrãrii documentatiei complete.

Art. 16. - Atestatele de ghid de turism vor fi vizate de Ministerul Turismului - Directia generalã de autorizare si control, o datã la doi ani. Pentru obtinerea vizei solicitantul va prezenta:

a) cerere;

b) curriculum vitae cu referire expresã la activitatea din ultimii doi ani;

c) certificat de cazier judiciar;

d) certificat medical;

e) atestatul de ghid de turism, în original;

f) recomandare de la agentii economici cu care a colaborat în ultimii doi ani;

g) dovada achitãrii contravalorii prestatiei efectuate.

Ghizii de turism care au înregistrat mai mult de cinci reclamatii vor fi respinsi de la vizã pe o perioadã de minimum 1-2 ani, în functie de gravitatea faptelor.

 

CAPITOLUL IV

Utilizarea ghizilor de turism

 

Art. 17. - Activitatea de ghid de turism poate fi exercitatã fie ca activitate de bazã, fie ca activitate complementarã numai de cãtre ghizii detinãtori ai atestatului si ecusonului de ghid de turism.

Art. 18. - Agentii economici cu activitate de turism pot utiliza ghizi de turism numai în baza unui contract individual de muncã sau a unei conventii civile, încheiate potrivit legii.

Art. 19. - Profesia de ghid de turism poate fi practicatã si pe cont propriu de cãtre persoane fizice autorizate potrivit legii.

Art. 20. - Ecusonul de ghid de turism se elibereazã de Ministerul Turismului - Directia generalã de autorizare si control si este realizat conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

Art. 21. - Controlul respectãrii prevederilor prezentelor norme metodologice se face de Ministerul Turismului - Directia generalã de autorizare si control.

Art. 22. - Aspectele negative constatate, referitoare la comportamentul cu turistii si/sau la realizarea actiunilor încredintate, vor fi evidentiate, pentru fiecare ghid de turism, în banca de date a Ministerului Turismului - Directia generalã de autorizare si control.

Art. 23. - Agentii economici cu activitate de turism au obligativitatea verificãrii periodice a valabilitãtii atestatului de ghid de turism.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Ghidul de turism are obligatia ca în timpul desfãsurãrii activitãtii sã detinã asupra sa atestatul de ghid de turism si sã poarte ecusonul de ghid de turism, pe care sã le prezinte la cererea persoanelor împuternicite sã îi controleze activitatea.

Art. 25. - Atributiile si obligatiile concrete ale ghidului de turism se stabilesc de agentul economic din turism, organizator al actiunilor turistice, si diferã în functie de categoria de ghid de turism si de specificul fiecãrei actiuni.

Art. 26. - Organizatorii de cursuri de calificare si specializare a ghizilor de turism vor prevedea în programa de învãtãmânt teme concrete privind atributiile si obligatiile ghizilor de turism, pe categorii si tipuri de actiuni, precum si teme concrete privind modul de rezolvare a unor cazuri speciale si situatii neprevãzute.

Art. 27. - Atestatele de ghid de turism obtinute în baza prevederilor Ordinului ministrului turismului nr. 10/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind selectionarea, scolarizarea, atestarea, utilizarea si atributiile ghizilor de turism rãmân valabile cu conditia vizãrii lor în termenul prevãzut de prezentele norme metodologice.

Art. 28. - În vederea ridicãrii continue a pregãtirii profesionale a ghizilor de turism organizatorii de cursuri de calificare si specializare sunt obligati sã amenajeze cabinete metodologice proprii, dotate corespunzãtor si actualizate permanent cu literaturã turisticã, ghiduri, monografii, pliante, brosuri, hãrti, descrieri de circuite turistice, trasee etc., si sã stabileascã conditiile în care cursantii si cei interesati pot beneficia de materialele documentare sus-mentionate.

Art. 29. - Atributiile si obligatiile ghidului de turism, elaborate si actualizate conform prevederilor art. 25 din prezentele norme metodologice, se vor gãsi la cabinetele metodologice ale organizatorilor de cursuri de calificare si specializare.

Art. 30. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CONDITIILE

privind selectionarea candidatilor pentru cursurile de calificare profesionalã în profesia de ghid de turism local

 

1. Sã aibã vârsta minimã de 18 ani si maximã de 65 de ani;

2. Sã aibã cel putin studii liceale cu bacalaureat;

3. Sã nu fi suferit condamnãri (fapt dovedit cu certificatul de cazier judiciar);

4. Sã fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism (sãnãtos clinic, fãrã defecte fizice, de vorbire sau de auz);

5. Sã aibã tinutã corespunzãtoare si înfãtisare fizicã agreabilã;

6. Sã aibã cunostinte de culturã generalã, dovedite prin test de verificare;

7. Sã cunoascã satisfãcãtor cel putin o limbã strãinã de circulatie internationalã, doveditã prin test de verificare.

Atestarea îndeplinirii criteriilor de la pct. 1-4 se realizeazã prin prezentarea de copii de pe documente. Acestea se pãstreazã la organizatorul cursului.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CONDITIILE

pentru participarea la cursurile de specializare profesionalã pentru categoriile de ghid de turism national

si ghid de turism specializat

 

1. Sã aibã calificarea profesionalã pentru profesia de ghid de turism;

2. Sã aibã vârsta minimã de 18 ani si maximã de 62 de ani;

3. Sã aibã cel putin studii liceale cu bacalaureat;

4. Sã nu fi suferit condamnãri (fapt dovedit cu certificatul de cazier judiciar);

5. Sã fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism [sãnãtos clinic, fãrã defecte fizice, de vorbire sau de auz, apt pentru efort fizic*)];

6. Pentru categoria de ghid de turism specializat trebuie sã aibã cunostinte temeinice, teoretice si practice, specifice categoriei de ghid de turism specializat pentru care opteazã;

7. Sã aibã tinutã corespunzãtoare si înfãtisare fizicã agreabilã;

8. Sã aibã cunostinte de culturã generalã, dovedite prin test de verificare;

9. Sã cunoascã temeinic cel putin o limbã strãinã de circulatie internationalã, doveditã prin test de verificare.

Atestarea îndeplinirii criteriilor de la pct. 1-6 se realizeazã prin prezentarea de copii de pe documente.

Acestea se pãstreazã la organizatorul cursului.


*) Conditie necesarã pentru ghidul de turism specializat - ghid sportiv, ghid montan.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

- copertã fatã -

(Model)

 

- copertã verso –

 

ROMÂNIA

Ministerul Turismului

ATESTAT DE GHID DE TURISM

 

Foto

 

Atestat de ghid de turism nr. ..............

data ........................................................

Categoria*) ..............................................

Dl/Dna ....................................................

..................................................................

B.I./C.I. seria ......... nr. ....................

 

Ministru,

..........

Director General,

..........

 


*) Se va mentiona categoria.

 

Vize

de atestare/reatestare

- pag. 1, 2 -

Sanctiuni

- pag. 3, 4 -

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

CRITERII

minime pentru eliberarea atestatelor de ghid de turism

 

Criterii

Categoria de ghizi de turism

Local

National

Specializat

Sã îndeplineascã una dintre conditiile:

 

 

 

1. CETÃTENIE:

 

 

 

- sã fie cetãtean al României

x

x

x

2. VÂRSTA:

 

 

 

- minimum 18 ani

x

x

x

- maximum 62 de ani

-

x

x

- maximum 65 de ani

x

-

-

3. STUDII:

 

 

 

- sã fie absolvent de liceu cu bacalaureat

x

x

x

4. PREGÃTIRE PROFESIONALÃ:

 

 

 

- sã cunoascã cel putin o limbã strãinã de circulatie internationalã, doveditã cu acte justificative

-

x

x

- sã fie absolvent al unui curs de calificare profesionalã pentru profesia de ghid de turism, organizat de institutii autorizate de Ministerul

Turismului

x

x

x

- sã fie absolvent al unui curs de specializare organizat de institutii autorizate conform legii

-

x*)

x**)

5. Sã nu fi suferit condamnãri, fãcând dovada cu certificatul de cazier judiciar

x

x

x

6. Sã aibã o conduitã moralã ireprosabilã, doveditã cu recomandare de la ultimul loc de muncã

x

x

X

7. Sã aibã o tinutã corespunzãtoare si înfãtisare fizicã agreabilã

x

x

x

8. Sã fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism, fapt dovedit cu certificat medical în care se va mentiona si categoria de ghid de turism solicitatã

x

x

x

 


**) Se excepteazã absolventii unitãtilor de învãtãmânt superior cu profil de turism, dacã fac dovada unei activitãti de minimum 2 ani în profesia de ghid de turism local.

În cazul absolventilor institutiilor de învãtãmânt superior cu alt profil exceptia este conditionatã de dovedirea unei activitãti de minimum 2 ani în profesia de ghid de turism dupã obtinerea atestatului de ghid local.

Se excepteazã persoanele care detin de cel putin 2 ani functia de conducere în agentii de turism.

**) În functie de categoria de ghid de turism specializat solicitatã se excepteazã absolventii institutiilor de învãtãmânt superior cu profil similar (facultãti de educatie fizicã si sport pentru ghizi sportivi, geografie-biologie pentru habitat natural, artã teatralã pentru animatie etc.).

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

(Modelul ecusonului)

 

R O M Â N I A

Ministerul Turismului

 

Loc foto

 

DIRECTIA GENERALÃ DE AUTORIZARE SI CONTROL

 

GHID DE TURISM

 

Domnul/Doamna ...............................................................

 

Director general,

........................................

(semnãtura si stampila)

 

Atestat de ghid de turism nr. ................