MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 445      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 8 august 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

671. - Hotãrâre privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energeticã pentru introducerea pe piatã a masinilor combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic

 

672. - Hotãrâre privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatã a aparatelor electrocasnice în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer

 

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energeticã

pentru introducerea pe piatã a masinilor combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 8 din Legea nr. 199/2000  privind utilizarea eficientã a energiei si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 11/1994, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã masinilor combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic, introduse pe piatã, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasã tensiune.

(2) Prezenta hotãrâre se aplicã masinilor combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic chiar si în cazul în care acestea sunt comercializate pentru alte utilizãri decât cele casnice.

Art. 2. - (1) Sunt supuse prevederilor prezentei hotãrâri si masinile combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distantã, încheiat în conditiile legii.

(2) În cazul ofertei spre vânzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distantã oferta trebuie sã fie însotitã de informatiile referitoare la caracteristicile tehnice.ale masinilor combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic, prevãzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotãrâri nu se aplicã masinilor combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic care sunt alimentate de la alte surse de energie.

Art. 4. - (1) Se admite introducerea pe piatã numai a masinilor combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic care îndeplinesc urmãtoarele conditii:

a) au aplicatã, într-un loc vizibil, pe exteriorul pãrtii frontale sau superioare a aparatului, o etichetã indicând consumurile de energie si clasa de eficientã energeticã, precum si alte caracteristici, dupã caz, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 2;

b) sunt însotite de o fisã care cuprinde informatii tehnice ce definesc aparatul respectiv, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 3.

(2) Informatiile cuprinse în etichetã si în fisã sunt stabilite în conformitate cu Standardul european EN 50229 “Metode de mãsurare a performantelor masinilor combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic”.

(3) Pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri Ministerul Industriei si Resurselor si Asociatia de Standardizare din România vor asigura adoptarea standardului prevãzut la alin. (2) ca standard national de eficientã energeticã.

(4) Clasa de eficientã energeticã a unei masini combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic si clasa de eficientã a spãlãrii, specificate în etichetã si în fisã, sunt prevãzute în anexa nr. 4.

(5) Este interzisã aplicarea etichetei prevãzute la alin. (1) lit. a) pe plãcutele indicatoare sau pe echivalentele lor fixate pe masinile combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic, pentru scopuri de securitate a utilizatorului.

(6) Termenii utilizati pe etichetã si în fisã sunt prevãzuti în anexa nr. 5.

Art. 5. - Se excepteazã de la prevederile art. 4 alin. (1):

a) masinile combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic a cãror productie a încetat înainte de data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri;

b) masinile combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic utilizate.

Art. 6. - (1) Producãtorul unei masini combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic sau  reprezentantul sãu autorizat rãspunde pentru corectitudinea datelor înscrise pe etichetã si în fisã.

(2) Prin reprezentant autorizat se întelege persoana juridicã cu sediul în România, desemnatã de producãtor sã actioneze în numele sãu.

(3) Informatiile continute de etichetã si în fisã se publicã numai cu consimtãmântul scris al producãtorului sau al reprezentantului sãu autorizat.

(4) În cazul în care nici producãtorul, nici reprezentantul sãu autorizat nu aplicã eticheta, obligatia aplicãrii acesteia revine distribuitorului. Producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat are obligatia sã transmitã gratuit distribuitorului etichetele necesare, pânã în momentul introducerii pe piatã a masinilor combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic.

(5) Prin distribuitor se întelege agentul economic care vinde en détail sau o altã persoanã care vinde, închiriazã, oferã pentru cumpãrare în rate sau expune masini combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic în vederea comercializãrii cãtre utilizatori.

(6) Informatiile cuprinse în etichetã si în fisã se redacteazã în limba românã.

(7) Se interzice aplicarea de alte etichete, mãrci, simboluri, inscriptii referitoare la consumul electric de energie, care nu corespund cerintelor prezentei hotãrâri, cu exceptia etichetãrii ecologice.

Art. 7. - Producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat întocmeste si detine, timp de 5 ani de la data fabricãrii ultimei masini combinate de spãlat rufe de uz casnic din seria respectivã de fabricatie, documentatia care atestã conformitatea acesteia cu cerintele prezentei hotãrâri.

Aceastã documentatie va fi prezentatã spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate si va contine:

a) denumirea si sediul furnizorului;

b) descrierea generalã a aparatului, pentru a permite identificarea acestuia;

c) informatii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, în special cele care afecteazã în mod esential consumul de energie;

d) rapoarte privind testele de mãsurare a performantelor efectuate în conditiile art. 4 alin. (2);

e) instructiuni de utilizare.

Art. 8. - În cazul în care producãtorul nu are sediul în România si nu si-a desemnat un reprezentant autorizat, obligatia detinerii documentatiei care atestã conformitatea masinii combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic cu cerintele prezentei hotãrâri si prezentarea acestei documentatii, la cerere, organelor de control abilitate revine importatorului.

Art. 9. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneazã potrivit art. 46 alin. 1 lit. b) si alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicatã, cu modificãrile ulterioare, nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) se sanctioneazã potrivit art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientã a energiei, iar nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7), art. 7 si 8 se sanctioneazã potrivit prevederilor art. 46 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicatã, cu modificãrile ulterioare.

(2) Sanctiunilor prevãzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 10. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de Agentia Românã pentru Conservarea Energiei si de Autoritatea Nationalã pentru Protectia Consumatorilor, în conditiile legii.

Art. 11. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 12. - Prezenta hotãrâre va intra în vigoare la 9 luni de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Autoritatea Nationalã

pentru Protectia Consumatorilor

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 671.

 

ANEXA Nr. 1

 

INFORMATII

referitoare la caracteristicile tehnice

ale masinilor combinate de spãlat si uscat rufe de uz casnic,

cuprinse în catalogul de comandã prin postã, sau alte tipuri de vânzare la distantã

 

Cataloagele de comandã prin postã si alte mijloace de comunicare tipãrite, mentionate la art. 2, contin urmãtoarele informatii furnizate în ordinea urmãtoare:

1. Clasa de eficientã energeticã (anexa nr. 3 pct. 3)

2. Consumul de energie (spãlare, stoarcere prin centrifugare si uscare) (anexa nr. 3 pct. 5)

3. Consumul de energie (doar spãlare si stoarcere prin centrifugare) (anexa nr. 3 pct. 6)

4. Clasa de eficientã a spãlãrii (anexa nr. 3 pct. 7)

5. Clasa de eficientã a extragerii apei (anexa nr. 3 pct. 8)

6. Viteza maximã de centrifugare (anexa nr. 3 pct. 9)

7. Capacitatea (spãlare) (anexa nr. 3 pct. 10)

8. Capacitatea (uscare) (anexa nr. 3 pct. 11)

9. Consumul de apã (spãlare, stoarcere prin centrifugare si uscare) (anexa nr. 3 pct. 12)

10. Consumul de apã (doar spãlare si stoarcere prin centrifugare, (anexa nr. 3 pct. 13)

11. Consumul anual de energie estimat pentru o familie de patru persoane care foloseste uscãtorul întotdeauna (200 cicluri) (anexa 3 pct. 16)

12. Consumul anual de energie estimat pentru o familie de 4 persoane care nu foloseste niciodatã uscãtorul (200 cicluri) (anexa nr. 3 pct. 17)

13. Nivelul de zgomot (anexa nr. 3 pct. 18).

Dacã se furnizeazã si alte informatii cuprinse în fisã, acestea se prezintã sub forma definite în anexa nr. 3 si se includ în informatiile prezentate mai sus, în ordinea prevãzutã în fisã.

Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentati mai sus figureazã în anexa nr. 5.

 

ANEXA Nr. 2

 

ETICHETA

- Model –

 

Precizãri privind eticheta

 

Prin aceste precizãri se definesc informatiile ce trebuie incluse în etichetã:

I. Numele sau marca comercialã a producãtorului sau reprezentantului sãu autorizat.

II. Elementul de identificare a modelului de fabricatie al producãtorului sau al reprezentantului sãu autorizat

III. Clasa de eficientã energeticã a aparatului, determinatã în conformitate cu anexa nr. 4

Aceastã literã indicatoare se plaseazã la acelasi nivel cu sãgeata corespunzãtoare

IV. Fãrã a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologicã, pentru aparatul la care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe etichetã o copie de pe marcajul ecologic

V. Consumul de energie în kWh pentru ciclul complet de functionare (spãlare, stoarcere prin centrifugare si uscare), folosind ciclul standard la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu metodele de mãsurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)

VI. Consumul de energie în kWh pentru ciclul de spãlare (numai spãlare si stoarcere prin centrifugare), folosind ciclul standard la 60°C pentru bumbac, determinat în conformitate cu metodele de mãsurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2) VII. Clasa de eficientã a spãlãrii, determinatã conform anexei nr. 4

VIII. Viteza maximã de centrifugare atinsã pentru ciclul standard la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu metodele de mãsurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)

IX. Capacitatea (în kg) a aparatului pentru ciclul standard la 60°C pentru bumbac (fãrã uscare), determinatã în conformitate cu standardul mentionat la art. 4 alin. (2)

X. Capacitatea (în kg) a aparatului pentru ciclul “uscare bumbac” (uscare), determinatã în conformitate cu standardul mentionat la art. 4 alin. (2)

XI. Consumul de apã, în litri, pentru ciclul complet de functionare (spãlare, stoarcere prin centrifugare si uscare), folosind ciclul de spãlare standard la 60°C pentru bumbac si ciclul de uscare “uscare bumbac”, determinat în conformitate cu metodele de mãsurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2).

XII. Nivelul de zgomot în timpul ciclurilor de spãlare, centrifugare si uscare pentru ciclul standard la 60°C pentru bumbac si ciclul de uscare “uscare bumbac”, în conformitate cu SREN 60704-1-3: 1996 “Aparate electrocasnice si similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice si similare”.

1. Prescriptii generale

2. Reguli specifice pentru masinile de spãlat rufe si storcãtoare centrifugale

3. Proceduri pentru determinarea si verificarea valorilor declarate ale emisiilor acustice Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentati mai sus figureazã în anexa nr. 5.

 

Tipãrire

 

Diferitele aspecte ale etichetei sunt definite astfel:

<Ilustratie>

Culori utilizate:

CMGN - cian, magenta, galben, negru.

Ex. 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.

Sãgeti:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Culoarea conturului: X070

Textul se tipãreste integral în negru. Fondul este alb.

 

ANEXA Nr. 3

 

FISA


Fisa trebuie sã continã informatiile prezentate mai jos.

Informatiile sunt comunicate de producãtor sub urmãtoarea formã ce cuprinde:

1. Marca comercialã a producãtorului sau a reprezentantului sãu autorizat

2. Elementul de identificare a modelului de fabricatie al producãtorului sau al reprezentantului sãu autorizat

3. Clasa de eficientã energeticã a modelului, definitã conform anexei nr. 4, exprimatã sub forma “Clasa de eficientã energeticã”, pe o scarã de la A (cel mai eficient) pânã la G (cel mai putin eficient)”

4. Fãrã a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologicã, pentru aparatul la care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe etichetã o copie de pe marcajul ecologic

5. Consumul de energie pentru spãlare, stoarcere prin centrifugare si uscare, în kWh/ciclu complet de functionare, definit ca în anexa nr. 2 nota V

6. Consumul de energie numai pentru spãlare si stoarcere si stoarcere prin centrifugare, în kWh pentru ciclul de spãlare, definit ca în anexa nr. 2 nota VI

7. Clasa de eficientã a spãlãrii, determinatã conform anexei nr. 4, exprimatã sub forma “Clasa de eficientã a spãlãrii…, pe o scarã de la A (cel mai eficient) pânã la G (cel mai putin eficient)”

8. Clasa de eficientã a extragerii apei pentru un ciclu de spãlare standard la 60°C pentru bumbac, determinat în conformitate cu standardul mentionat la art. 4 alin. (2, exprimatã sub forma “Apa rãmasã dupã centrifugare… % (ca procent din greutatea rufelor uscate)”

9. Viteza maximã de centrifugare atinsã, definitã ca în anexa nr. 2 nota VIII

10. Capacitatea de spãlare a aparatului, pentru un ciclu de spãlare standard la 60°C pentru bumbac, definitã ca în anexa nr. 2 nota IX

11. Capacitatea de uscare a aparatului, pentru un ciclu de uscare standard “uscare bumbac”, definitã ca în anexa nr. 2 nota X

12. Consumul de apã pentru spãlare, stoarcere prin centrifugare si uscare, exprimat în litri, pe ciclu complet de functionare, definit ca în anexa nr. 2 nota XI

13. Consumul de apã numai pentru spãlare si stoarcere prin centrifugare, exprimat în litri, pentru ciclul de spãlare standard la 60°C pentru bumbac (si ciclul de stoarcere), determinat în conformitate cu metodele de mãsurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)

14. Timpul de spãlare si uscare. Durata programului pentru ciclul complet de functionare (spãlare bumbac la 60°C si “uscare bumbac”), pentru capacitatea nominalã de spãlare, determinat în conformitate cu metodele de mãsurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)

15. Producãtorii pot include informatiile de la pct. 5-14 si pentru alte cicluri de spãlare si/sau uscare.

16. Consumul de energie si apã egal cu de 200 ori consumul exprimat la pct. 5 (energie) si 12 (apã). Acesta se exprimã sub forma “consum anual estimat pentru o familie de 4 persoane care foloseste uscãtorul întotdeauna (200 cicluri)”.

17. Consumul de energie si apã egal cu de 200 ori consumul exprimat la pct. 6 (energie) si 13 (apã). Acesta se exprimã sub forma loconsum anual estimat pentru o familie de 4 persoane care nu foloseste uscãtorul niciodatã  (200 cicluri)”.

18. Nivelul de zgomot în timpul ciclurilor de spãlare, centrifugare si uscare, în conditiile ciclului de spãlare standard la 60°C pentru bumbac si ciclului “uscare bumbac”, în conformitate cu SREN 60704-1-3: 1996 “Aparate electrocasnice si similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice si similare”.

1. Prescriptii generale

2. Reguli specifice pentru masinile de spãlat rufe si storcãtoare centrifugale

3. Proceduri pentru determinarea si verificarea valorilor declarate ale emisiilor  custice

Informatiile de pe etichetã pot fi furnizate sub forma unei reprezentãri color sau alb-negru a etichetei.

Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentati mai sus figureazã în anexa nr. 5

 

ANEXA Nr. 4

 

CLASA DE EFICIENTÃ ENERGETICÃ

 

1.      Clasa de eficientã energeticã a unui aparat se determinã conform tabelului 1:

 

Tabelul 1

 

Clasa de eficientã

Consumul de energie “C” în kWh pe kg rufe spãlate la ciclul complet de functionare (spãlare, stoarcere prin centrifugare si uscare), folosind ciclul standard la 60°C pentru bumbac si ciclul “uscare bumbac”, în conformitate cu metodele de mãsurare din standardul mentionat la art. 4 alin. (2)

A

  0,68

B

0,68 < C 0,81

C

0,91 < C 0,93

D

0,93 < C 1,05

E

1,05 < C 1,17

F

1,17 < 1,29

G

C > 1,29

 

 

2.      Clasa de eficientã a spãlãrii pentru un aparat se determinã conform tabelului 2:

 

Tabelul 2

 

Clasa de eficientã a spãlãrii

Indicele “P” de eficientã a spãlãrii, definit în conformitate cu standardul mentionat

la art. 4 alin. (2), în conditiile unui ciclu standard la 60¼C pentru bumbac

A

P > 1,03

B

1,00 < P 1,03

C

0,97 < P 1,00

D

0,94 < P 0,97

E

0,91 < P 0,94

F

0,88 < P 0,91

G

P ² 0,88.

 

 

ANEXA Nr. 5

 

TERMENII UTILIZATI PE ETICHETÃ SI ÎN FISÃGUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatã a aparatelor electrocasnice

în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 11/1994, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotãrâri stabilesc conditiile de introducere pe piatã a aparatelor electrocasnice prevãzute în anexa nr. 1, în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer, precum si metodele de încercare si de verificare a acestora.

(2) Prevederile prezentei hotãrâri nu se aplicã urmãtoarelor categorii de aparate:

a) echipamente sau masini destinate exclusiv utilizãrii industriale sau profesionale;

b) aparate care sunt pãrti integrante dintr-o clãdire sau in instalatiile acestora, cum ar fi echipamentele de aer conditionat, de încãlzire sau de ventilatie si altele asemenea, cu exceptia uscãtoarelor de uz casnic, a hotelor de bucãtãrie si a aparatelor de încãlzire independente;

c) arzãtoare cu combustibil lichid pentru încãlzire centralã, pompe pentru alimentarea cu apã si pentru sisteme de canalizare;

d) componente ale echipamentelor, cum ar fi motoarele electrice;

e) aparate pentru utilizare în exteriorul clãdirilor.

Art. 2. - În sensul prezentei hotãrâri urmãtorii termini se definesc astfel:

- aparat electrocasnic - orice aparat, parte a unui echipament sau a unei instalatii, fabricat în principal pentru utilizarea în locuinte, inclusiv în beciuri, poduri, garaje si în alte dependinte exterioare locuintei, cu scopul întretinerii si curãtãrii locuintelor si a igienei personale, preparãrii si pãstrãrii alimentelor, producerii si distribuirii cãldurii si a frigului, precum si producerii aerului conditionat. Sunt incluse în aceastã definitie si alte aparate utilizate în scopuri neprofesionale;

- categorie de aparate electrocasnice - toate tipurile diferitelor aparate electrocasnice destinate aceluiasi scop si alimentate din acelasi tip de sursã de energie. În general, o categorie de aparate electrocasnice include mai multe tipuri;

- serie de aparate electrocasnice - toate aparatele electrocasnice apartinând aceluiasi tip, care au caracteristicile definite si sunt produse de acelasi fabricant;

- lot de aparate electrocasnice - un numãr specificat de aparate apartinând unei serii date, fabricate în aceleasiconditii;

- zgomot aerian transmis prin aer - nivelul de putere acusticã ponderat A (L WA ) emis de aparatele electrocasnice, exprimat în decibeli (dB), raportat la o putere acusticã de referintã de un picowatt (1 pW), transmis prin aer.

Art. 3. - Se admite introducerea pe piatã a aparatelor electrocasnice care îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele conditii:

a) sã nu depãseascã nivelul de zgomot transmis prin aer stabilit în conformitate cu Standardul SR EN 60034- 9:2000;

b) informatia privind nivelul de zgomot transmis prin aer sã fie înscrisã pe eticheta produsului si în documentatia tehnicã însotitoare;

c) determinarea nivelului de zgomot transmis prin aer sã fie efectuatã în conformitate cu metodele de încercare prevãzute la art. 6 alin. (1).

Art. 4. - Producãtorul aparatelor electrocasnice sau reprezentantul sãu autorizat are obligatia sã înscrie pe eti- chetã si în documentatia tehnicã însotitoare datele prevãzute la art. 3 lit. b) si rãspunde pentru corectitudinea acestora.

Art. 5. - (1) Înscrierea informatiilor mentionate la art. 3 lit. b) se face pe eticheta existentã pentru certificarea efi- cientei energetice, specificã categoriei de aparate electrocasnice din care face parte produsul.

(2) În cazul în care unei categorii de aparate electrocasnice îi sunt aplicabile si alte reglementãri separate, care prevãd furnizarea de informatii cãtre consumator, toate aceste informatii, inclusiv cele referitoare la zgomotul transmis prin aer, vor fi înscrise pe o singurã etichetã.

(3) Etichetele se redacteazã în limba românã si se aplicã în mod vizibil.

            Art. 6. - (1) Metoda generalã de încercare utilizatã pentru determinarea nivelului zgomotului transmis prin aer este o metodã tehnicã de clasa 2, conform Standardului SR ISO 12001:1999, iar abaterile standard rezultate din mãsurãri nu trebuie sã depãseascã 2 dB. Aceste abateri reprezintã efectele cumulative ale tuturor cauzelor incertitudinilor de mãsurare, cu exceptia variatiilor nivelului de zgomot aerian de la o încercare la alta.

(2) Metoda generalã de încercare prevãzutã la alin. (1) se completeazã, pentru fiecare categorie de aparate, cu o descriere a pozitiei, montajului, sarcinii si a modului de operare, pentru aparatele aflate sub testare, pentru simularea utilizãrii normale a aparatelor, precum si pentru asigurarea corespunzãtoare a repetabilitãtii si a reproductibilitãtii.

Pentru fiecare clasã de aparate se specificã abaterea standard a reproductibilitãtii.

(3) Metoda statisticã utilizatã la verificarea nivelului zgomotului transmis prin aer, declarat, al unui lot de aparate electrocasnice de cãtre organul de control impune mãsurarea prin esantionare a unor loturi izolate de aparate, utilizând teste unilaterale. Parametrii statistici fundamentali ai metodei statistice utilizate se stabilesc astfel încât probabilitatea de acceptare sã fie de 95% dacã 6,5% din nivelurile emisiilor de zgomot aerian ale lotului sunt mai mari decât nivelul declarat de producãtor. Mãrimea unui esantion simplu sau echivalent trebuie sã fie de 3 bucãti. Metoda statisticã aleasã impune ca abaterea standard de referintã totalã sã nu depãseascã 3,5 dB.

Art. 7. - Se considerã cã informatiile privind nivelul zgomotului transmis prin aer de un aparat electrocasnic sunt corecte si încercãrile au fost corect executate dacã.mãsurãtorile pentru determinarea nivelului de zgomot transmis prin aer si încercãrile specifice s-au efectuat în conformitate cu standardele nationale cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 lit. a) si c) si ale art. 6 alin. (1) si (2) se sanctioneazã potrivit art. 46 alin. 1 lit. a) si alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicatã, cu modificãrile ulterioare, iar nerespectarea prevederilor art. 3 lit. b) si ale art. 4 si 5 se sanctioneazã potrivit art. 46 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din acelasi act normativ.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre reprezentantii împuterniciti ai Autoritãtii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Dacã prin aplicarea metodei de verificare prevãzute la art. 6 alin. (3) se constatã cã un aparat electrocasnic depãseste nivelul de zgomot transmis prin aer, declarat, organele de control vor lua mãsuri de retragere de pe piatã si de interzicere a introducerii pe piatã a aparatelor din lotul respectiv, în conditiile legii. 

(4) Reintroducerea pe piatã a unui aparat electrocasnic se efectueazã numai în conditiile prevãzute la art. 3.

Art. 9. - Contraventiilor prevãzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 11. - Prezenta hotãrâre va intra în vigoare la 6 luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

Autoritatea Nationalã pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 672.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând categoriile de aparate electrocasnice pentru care sunt stabilite conditiile de introducere pe piatã

în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer

 

1. Frigidere, congelatoare si combinatiile lor

2. Aspiratoare de praf

3. Aparate de încãlzire cu convectie fortatã

4. Masini de spãlat vase

5. Masini de spãlat rufe si storcãtoare centrifugale

6. Aparate de încãlzire a încãperilor, de tipul acumulare de cãldurã

7. Storcãtoare de rufe cu tambur

8. Ventilatoare

9. Aparate de tuns si ras electrice

10. Aparate electrice destinate preparãrii hranei

11. Hote de bucãtãrie

12. Uscãtoare de pãr.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând standardele nationale privind metode de mãsurã si verificare a nivelului de zgomot

transmis prin aer de aparatele electrocasnice

 

- SR EN 60704 - 1:2000 Aparate electrocasnice si similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian, Partea 1 : Prescriptii generale - SR EN 60704 - 2 - 1:1996 Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer, emis de aparatele electrocasnice si similare, Partea 2: Reguli specifice pentru aspiratoarele de praf

- SR EN 60704 - 2 - 2:1996 Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer, emis de aparatele electrocasnice si similare, Partea 2: Reguli specifice pentru aparatele de încãlzire cu convectie fortatã

- SR EN 60704 - 2 - 3:1996 Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer, emis de aparatele electrocasnice si similare, Partea 2: Reguli specifice pentru masini de spãlat vase

- SR EN 60704 - 2 - 4:1996 Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer, emis de aparatele electrocasnice si similare, Partea 2: Reguli specifice pentru masinile de spãlat rufe si storcãtoarele centrifugale

- SR EN 60704 - 2 - 5:1996 Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer, emis de aparatele electrocasnice si similare, Partea 2: Reguli specifice pentru aparatele de încãlzire a încãperilor, de tipul cu acumulare de cãldurã

- SR EN 60704 - 2 - 6:2000 Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer, emis de aparatele electrocasnice si similare, Partea 2: Prescriptii specifice pentru storcãtoarele de rufe cu tambur

- SR EN 60704 - 2 - 7:2000 Aparatele electrocasnice si similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian, Partea 2: Prescriptii specifice pentru ventilatoare

- SR EN 60704 - 2 - 8:2000 Aparatele electrocasnice si similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian, Partea 2: Prescriptii specifice pentru aparatele de tuns si ras electrice

- SR EN 60704 - 2 - 11:2000 Aparatele electrocasnice si similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian, Partea 2-11: Prescriptii specifice pentru aparatele electrice destinate preparãrii hranei

- SR EN 60704 - 3:1997 Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer, emis de aparatele electrocasnice si similare, Partea 3: Proceduri pentru determinarea si verificarea valorilor declarate ale emisiei acustice

- SR EN 27574:1994 Acusticã: Metode statistice pentru determinarea si controlul valorilor declarate ale emisiei acustice ale masinilor si echipamentelor

- SR EN ISO 3744:Acusticã: Determinarea nivelurilor de putere acusticã ale surselor de zgomot utilizând presiunea acusticã. Metodã tehnicã în conditii apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant

- SR EN 60034-9:2000 Masini electrice rotative. Limite de zgomot

- SR EN ISO 12001:1999 Acusticã. Zgomotul emis de masini si echipamente. Reguli pentru elaborarea si prezentarea unui cod de încercare a zgomotului