MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 446      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 8 august 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

662. - Hotãrâre privind gestionarea uleiurilor uzate

 

702. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.313/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului – INCDFP Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

947. - Ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competentei si eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind gestionarea uleiurilor uzate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 70 lit. c) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicatã, si ale art. 54 pct. 1 lit. a) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentei hotãrâri îl constituie reglementarea activitãtilor de gestionare a uleiurilor uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sãnãtãtii populatiei si asupra mediului.

(2) Se excepteazã de la prevederile prezentei hotãrâri uleiurile uzate continând bifenili policlorurati sau alti compusi similari în concentratii mai mari de 50 ppm, care fac obiectul Hotãrârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari.

Art. 2. - La baza activitãtilor de gestionare a uleiurilor uzate stau principiile generale prevãzute la art. 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.

Art. 3. - Definitiile termenilor utilizati în prezenta hotãrâre sunt prevãzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Interdictii si obligatii

 

Art. 4. - Se interzic persoanelor fizice si juridice:

a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafatã, apele subterane, apele mãrii teritoriale si în sistemele de canalizare;

b) evacuarea pe sol sau depozitarea în conditii necorespunzãtoare a uleiurilor uzate, precum si abandonarea necontrolatã a reziduurilor rezultate din valorificarea si incinerarea acestora;

c) valorificarea si incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereazã poluare peste valorile limitã admise de legislatia în vigoare;

d) amestecarea între ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate prevãzute în anexa nr. 2 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continând bifenili policlorurati sau alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de compusi periculosi;

e) amestecarea cu alte substante care impurificã uleiurile;

f) colectarea, stocarea si transportul în comun cu alte tipuri de deseuri;

g) gestionarea uleiurilor uzate de cãtre persoane neautorizate;

h) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

Art. 5. - Persoanele juridice care genereazã sau detin uleiuri uzate au urmãtoarele obligatii:

a) sã asigure colectarea separatã a întregii cantitãti de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 2;

b) sã asigure valorificarea sau eliminarea întregii cantitãti de uleiuri uzate prin mijloace proprii, dacã acest lucru este posibil, sau sã predea uleiurile uzate persoanelor juridice autorizate sã desfãsoare activitãti de colectare, valorificare si/sau de eliminare;

c) sã livreze uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria rãspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, persoanelor juridice autorizate sã colecteze, sã valorifice si/sau sã elimine uleiurile uzate.

Art. 6. - Persoanele fizice care detin uleiuri uzate sunt obligate sã predea cu titlu gratuit întreaga cantitate persoanelor juridice autorizate sã desfãsoare activitãti de colectare a uleiurilor uzate.

Art. 7. - Persoanele juridice autorizate sã desfãsoare activitãti de colectare a uleiurilor uzate au urmãtoarele obligatii:

a) sã asigure colectarea separatã a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 2, precum si stocarea în conditii de sigurantã pentru sãnãtatea populatiei si protectia mediului;

b) sã preleveze o probã de la fiecare generator care predã ulei uzat. Proba se împarte cu cel care a predat uleiul. Proba se pãstreazã pânã când analiza acesteia confirmã calitatea declaratã de generator si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;

c) sã predea toatã cantitatea de ulei uzat persoanelor juridice autorizate sã desfãsoare activitãti de valorificare sau eliminare, însotitã de declaratie pe propria rãspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, si sã pãstreze o probã de ulei prelevatã din fiecare transport.

Proba se pãstreazã pînã când analiza acesteia confirmã calitatea declaratã de colector si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;

d) sã asigure transportul uleiurilor uzate prin mijloace proprii sau prin intermediul persoanelor juridice autorizate sã desfãsoare activitãti de transport al uleiurilor uzate;

e) sã inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 2.

Art. 8. - Statiile de distributie a produselor petroliere si alte persoane juridice care comercializeazã uleiuri de motor si de transmisie au urmãtoarele obligatii:

a) sã amenajeze un spatiu de colectare a uleiurilor uzate, pentru tipurile de uleiuri comercializate, în incintã sau într-o zonã aflatã la o distantã acceptabilã pentru clienti;

b) sã asigure o capacitate de colectare a uleiului uzat cel putin în limita cantitãtii de uleiuri comercializate;

c) sã colecteze, potrivit prevederilor anexei nr. 2, cu titlu gratuit, uleiul uzat oferit de clientii proprii, în limita cantitãtii cumpãrate;

d) sã predea uleiurile uzate colectate persoanelor juridice autorizate sã desfãsoare activitãti de colectare, de valorificare sau de eliminare a uleiurilor uzate;

e) sã afiseze la loc vizibil indicatii privind amplasarea spatiilor de colectare.

Art. 9. - Producãtorii si importatorii de uleiuri de motor si de transmisie sunt obligati sã asigure colectarea uleiurilor uzate de la statiile de distributie a produselor petroliere si de la alte persoane juridice care comercializeazã aceste tipuri de uleiuri.

Art. 10. - Persoanele juridice autorizate sã desfãsoare activitãti de transport al uleiurilor uzate se supun prevederilor art. 23 si 24 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 78/2000.

Art. 11. - În cazul în care uleiurile uzate sunt exportate declaratia întocmitã conform modelului prezentat în  anexa nr. 3 se prezintã pentru control organelor vamale.

Art. 12. - (1) Valorificarea uleiurilor uzate se realizeazã cu prioritate prin regenerare.

(2) În cazul în care conditiile tehnice si economice fac neviabilã regenerarea, valorificarea uleiurilor uzate se realizeazã prin combustie.

(3) În cazul în care procedeele mentionate la alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile, se realizeazã eliminarea prin incinerare.

Art. 13. - Persoanele juridice autorizate sã desfãsoare activitãti de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare au urmãtoarele obligatii:

a) sã regenereze uleiurile uzate cu luarea mãsurilor corespunzãtoare de protectie a sãnãtãtii populatiei si a mediului;

b) sã regenereze uleiurile uzate cu continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari, conform art. 1 alin. (2), numai în cazul în care prin regenerare fie se eliminã bifenilii policlorurati sau alti compusi similari, fie rezultã ulei de bazã cu un continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari în concentratii mai mici de 50 ppm;

c) sã regenereze uleiurile uzate, astfel încât uleiul de bazã obtinut sã nu continã substante care sã determine clasificarea sa ca deseu periculos, conform anexelor nr. IC, ID si IE la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 78/2000.

Art. 14. - (1) Persoanele juridice autorizate sã desfãsoare activitãti de valorificare a uleiurilor uzate prin combustie sunt obligate:

a) sã utilizeze tehnologii si instalatii care asigurã protectia sãnãtãtii populatiei si a mediului;

b) sã efectueze controlul concentratiilor substantelor poluante atât în uleiul uzat, cât si în amestecul de ulei uzat cu alti combustibili, tinând seama de caracteristicile tehnice ale instalatiilor.

(2) În cazul combustiei uleiurilor uzate în instalatii cu o putere termicã mai micã de 3 MW se respectã valorile limitã de emisie, prevãzute de normele în vigoare.

(3) În cazul combustiei uleiurilor uzate în instalatii cu o putere termicã mai mare de 3 MW se respectã valorile limitã de emisie mentionate în anexa nr. 4.

(4) Reziduurile provenite din combustia uleiurilor uzate se distrug prin incinerare sau se depoziteazã în conditii de sigurantã pentru sãnãtatea populatiei si pentru mediu.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 lit. d) este permisã amestecarea între ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate, în momentul introducerii acestora în instalatiile de combustie.

Art. 15. - (1) Producãtorii si importatorii de uleiuri si lubrifianti sunt obligati sã informeze publicul asupra necesitãtii colectãrii, valorificãrii si/sau eliminãrii adecvate a uleiurilor uzate. Fiecare reclamã trebuie sã continã urmãtorul text: “Acest ulei trebuie predat unui colector dupã utilizare!

(2) Uleiurile de motor si de transmisie destinate comercializãrii trebuie sã aibã inscriptionat pe ambalaj urmãtorul text: Acest ulei trebuie predat unui colector dupã utilizare! Este interzisã amestecarea acestui ulei cu solventi, lichid de frânã si lichid de rãcire. Acest produs dupã utilizare are codul ..........., conform Catalogului European al Deseurilor.

Art. 16. - (1) Generatorii, detinãtorii sau persoanele juridice autorizate sã colecteze, sã valorifice si/sau sã elimine uleiuri uzate în cantitãti mai mari de 500 litri de ulei uzat anual au urmãtoarele obligatii:

a) sã tinã o evidentã privind cantitatea, calitatea, originea si localizarea uleiurilor, precum si înregistrarea predãrii si primirii acestora;

b) sã raporteze anual si/sau sã transmitã la cerere autoritãtilor competente informatiile prevãzute la lit. a);

c) sã elaboreze planuri de interventie pentru situatii accidentale si sã asigure conditiile de aplicare a acestora.

(2) Generatorii de ulei uzat sunt obligati sã prezinte la cererea autoritãtilor competente evidenta uleiului proaspãt consumat.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea

 

Art. 17. - Persoanele juridice care desfãsoarã activitãti de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate sunt obligate sã solicite autorizatie de mediu, conform Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicatã, si art. 11 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 78/2000, la autoritatea competentã de mediu.

Art. 18. - Persoanele juridice care desfãsoarã activitãti de transport al uleiurilor uzate sunt obligate sã solicite autorizatie de mediu, conform Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicatã, si autorizatie în domeniul transporturilor la autoritatea competentã, în conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 78/2000.

Art. 19. - În cazul în care apar elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei conform prevederilor art. 17 si 18, persoana juridicã este obligatã sã soliciterevizuirea acesteia autoritãtii competente care a emis-o.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 20. - (1) Constituie contraventie, dacã au fost sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã nu fie considerate infractiuni, urmãtoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. a) si b) si ale art. 16, care se sanctioneazã conform prevederilor art. 83 pct. 3 din Legea nr. 137/1995, republicatã;

b) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. c)-h), art. 5 lit. a), art. 12, 13, art. 14 alin. (1)-(4) si ale art. 15, care se sanctioneazã conform prevederilor art. 51 pct. 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 78/2000;

c) nerespectarea prevederilor art. 5 lit. b) si c), ale art. 6, 7, 8, 9 si 11, care se sanctioneazã conform prevederilor art. 51 pct. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 78/2000;

(2) Plata amenzilor nu exonereazã contravenientii de la plata daunelor provocate.

Art. 21. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor potrivit art. 20 se fac de cãtre personalul împuternicit din cadrul autoritãtilor competente.

Art. 22. - Contraventiilor prevãzute la art. 20 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 23. - Autoritãtile competente în sensul prezentei hotãrâri sunt: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, autoritãtile teritoriale pentru protectia mediului si autoritãtile administratiei publice locale.

Art. 24. - Autoritãtile teritoriale pentru protectia mediului asigurã afisarea listei cuprinzând agentii economici autorizati sã desfãsoare activitãti de gestionare a uleiurilor uzate.

Art. 25. - Prevederile art. 8, referitoare la alte persoane juridice care comercializeazã uleiuri de motor si de transmisie, se aplicã în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

Art. 26. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 27. - Prezenta hotãrâre va intra în vigoare la 6 luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iulie 2001.

Nr. 662.

 

ANEXA Nr. 1

 

DEFINITIILE TERMENILOR

 

Colectare - toate operatiunile care permit transferul uleiurilor uzate de la detinãtori la cei care valorificã sau eliminã aceste uleiuri

Combustie - utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil, cu recuperarea adecvatã a cãldurii generate

Eliminare - incinerarea uleiurilor uzate

Generator - orice persoanã fizicã sau juridicã din a cãrei activitate rezultã uleiuri uzate

Incinerare - operatiunea de distrugere termicã a uleiurilor uzate

Recipiente - rezervoare, cisterne, autocisterne si butoaie metalice

Regenerare - orice procedeu care permite producerea de uleiuri de bazã printr-o rafinare a uleiurilor uzate, implicând mai ales separarea de impuritãti, produsi de oxidare si aditivi

Ulei de bazã - ulei mineral rafinat în care se introduc diferite adaosuri (aditivi sau alte substante organice ori anorganice) pentru obtinerea unor proprietãti speciale

Uleiuri uzate - toate uleiurile industriale si lubrifiantii, pe bazã mineralã, sinteticã sau biogenã, care au devenit improprii folosirii pentru care au fost initial destinate, în special uleiurile uzate de la motoarele cu combustie si de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine, pentru sistemele hidraulice, emulsiile si filtrele de ulei

Valorificare - regenerarea si/sau combustia uleiurilor uzate.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONDITII

de colectare si asocierea în categorii de colectare a urmãtoarelor tipuri de uleiuri uzate conform codurilor din Catalogul European al Deseurilor

 

Colectarea se face în recipiente închise etans si rezistente la soc mecanic si termic si stocarea se efectueazã în spatii corespunzãtor amenajate, împrejmuite si securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe categoriile prezentate în continuare:

Categoria de colectare 1:

13 01 03 uleiuri hidraulice neclorurate (nu emulsii)

13 01 06 uleiuri hidraulice continând doar ulei mineral

13 02 02 uleiuri neclorurate de motor, de transmisie si de gresare

13 02 03 alte uleiuri de motor, de transmisie si de gresare

13 03 05 uleiuri minerale izolante si de transmitere a cãldurii

Categoria de colectare 2:

12 01 07 uleiuri uzate fãrã halogeni (neemulsionate) de la masini-unelte

12 01 10 uleiuri sintetice de la masini-unelte

13 01 07 alte uleiuri hidraulice

13 03 03 uleiuri si alte lichide neclorurate izolante si de transmitere a cãldurii

13 03 04 uleiuri si alte lichide sintetice izolante si de transmitere a cãldurii

Categoria de colectare 3:

12 01 06 uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la masini-unelte

13 01 01 uleiuri hidraulice cu continut de PCB sau PCT pentru fiecare deseu mai mic de 50 ppm

13 01 02 alte uleiuri hidraulice clorurate (neemulsionate)

13 02 01 uleiuri clorurate de motor, de transmisie si de gresare

13 03 01 uleiuri si alte lichide izolante si de transmitere a cãldurii cu continut de PCB sau PCT pentru fiecare deseu mai mic de 50 ppm

13 03 02 alte uleiuri si alte lichide clorurate izolante si de transmitere a cãldurii

Categoria de colectare 4:

12 01 09 emulsii uzate fãrã halogeni de la masini-unelte

13 01 05 emulsii neclorurate

13 05 05 alte emulsii.

 

ANEXA Nr. 3

 

DECLARATIE

pentru livrarea uleiurilor uzate

 

Completatã de generatorul, detinãtorul si/sau colectorul de uleiuri uzate, în baza art. 5 lit. c) si a art. 7 lit. c) din Hotãrârea Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate

 

Tipul de ulei uzat/Categoria de colectare

 

Vã rugãm sã completati corect denumirea si codul deseului conform catalogului de deseuri prevãzut în Hotãrârea Guvernului nr. 155/1999 si/sau categoria de colectare conform anexei nr. 2.

Codul deseului o o o o o o o o o o o o Categoria o o o o o o o o o o o o o

Cantitatea

Date referitoare la producãtorul de deseuri

În cãsutã treceti cifra corespunzãtoare

o 1 = Generatori/Detinãtori 2 = Unitatea colectoare

Firma

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Strada

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Nr. o o o o o

Codul postal o o o o o o

Localitatea  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Uleiurile uzate predate nu sunt impurificate cu alte produse cum sunt uleiurile cu continut de PCB sau alti compusi similari, mai mare de 50 ppm, care nu sunt adecvate pentru preluare.

 

Localitatea

 

Data

 

Semnãtura

....................................

(stampila firmei)

 

NOTÃ:

1. Acest document se pãstreazã 3 ani de la data emiterii.

2. Originalul însoteste marfa, iar copia se pãstreazã de emitent.

 

ANEXA Nr. 4

 

VALORILE LIMITÃ

de emisie la exploatarea instalatiei în cazul arderii uleiurilor în instalatii având o putere termicã de 3 MW sau mai mare

 

Poluant

Valoarea limitã (mg/Nm 3 )

Cd

0,5

Ni

1

Cr

5

Cu

5

V

5

Pb

5

Cl*)

100

F**)

5

 


*) Compusii anorganici gazosi de clor, exprimati ca acid clorhidric.

**) Compusii anorganici gazosi de fluor, exprimati ca acid fluorhidric.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.313/1996

privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului -

INCDFP Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 1.313/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului - INCDFP Bucuresti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 9 decembrie 1996, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului - INCDFP Bucuresti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetãri fundamentale si aplicative referitoare la: monitorizarea seismicitãtii si evaluarea hazardului seismic, fenomenologia sursei seismice si predictia cutremurelor de pãmânt, procesele seismotectonice, structura profundã a pãmântului, microzonarea seismicã, evaluarea si reducerea riscului seismic, coordonarea pe plan national a programelor de seismologie si participarea la proiecte internationale privind studiul regiunilor seismice, precum si participarea tehnicã a României la activitãti în sprijinul aplicãrii prevederilor Tratatului de interzicere totalã a experientelor nucleare, ratificat de România prin Legea nr. 152/1999.”

2. Anexa nr. 1 “Structura organizatoricã” se înlocuieste cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

3. Dupã literea F a articolului 4 din anexa nr. 2 “Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului - INCDFP Bucuresti” se introduce litera G cu urmãtorul cuprins:

“G Participarea tehnicã a României la activitãti în sprijinul aplicãrii prevederilor Tratatului de interzicere totalã a experientelor nucleare:

a) asigurã si verificã functionarea Statiei seismice Muntele Rosu în reteaua seismicã a Sistemului international de monitorizare;

b) asigurã transmiterea datelor furnizate de Statia de monitorizare seismologicã Muntele Rosu cãtre Centrul international de date al Organizatiei Tratatului de interzicere totalã a experientelor nucleare, prin mijloacele de comunicatie adecvate (satelit, radio);

c) primeste în mod continuu datele seismice înregistrate de Statia seismologicã Muntele Rosu prin legãtura de comunicatie radio (compusã din 3 relee intermediare) si analizeazã aceste date;

d) colaboreazã cu Organizatia Tratatului de interzicere totalã a experientelor nucleare pentru a aduce si a mentine Statia seismologicã Muntele Rosu la standardele tehnice si operationale precizate în Manualul operational pentru monitorizare seismicã si schimb international de date seismice;

e) transmite date suplimentare sau rapoarte tehnice, la solicitarea Centrului international de date;

f) primeste, prelucreazã si analizeazã datele provenite de la Sistemul internatinal de monitorizare si produsele Centrului international de date;

g) solicitã Centrului international de date asistentã tehnicã privind efectuarea de analize tehnice specifice;

h) colaboreazã cu Comisia Nationalã pentru Controlul Activitãtilor Nucleare si cu celelalte autoritãti competente pentru implementarea prevederilor Tratatului de interzicere totalã a experientelor nucleare;

i) desfãsoarã alte activitãti tehnice pentru aplicarea prevederilor Tratatului de interzicere totalã a experientelor nucleare, inclusiv activitãti de cercetare-dezvoltare si de elaborare a manualelor operationale ale Sistemului international de monitorizare, în colaborare cu Centrul international de date si cu alte centre nationale de date ale statelor pãrti la Tratatul de interzicere totalã a experientelor nucleare.”

4. Dupã alineatul (2) al articolului 7 din anexa nr. 2 “Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului - INCDFP Bucuresti” se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:

“(3) Laboratorul-Centru national de date, instalatie specialã de interes national, asigurã participarea tehnicã a României la monitorizarea seismicã în sprijinul Tratatului de interzicere totalã a experientelor nucleare. Datele sesimologice din reteaua seismicã, precum si cele prelucrate în cadrul Centrului national de date sunt de interes public national.”

Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 1.313/1996, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministru delegat la Ministerul Educatiei si Cercetãrii -

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 702.

 

ANEXÃ

(Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.313/1996)

 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU FIZICA PÃMÂNTULUI - INCDFP BUCURESTI

 

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire,

confirmarea competentei si eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate

pentru personalul navigant maritime

 

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 197/1998, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale art. 35 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind nagivatia civilã si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Conventia internationalã privind standardele de pregãtire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptatã la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), si ale Codului privind pregãtirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferintei pãrtilor la aceastã conventie la Londra la 7 iulie 1995, precum si ale amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezolutii ale Comitetului Securitãtii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale, aprobatã prin Legea nr. 20/2001,

având în vedere art. 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, acord ratificat de România prin Legea nr. 20/1993, si prevederile Directivei CE nr. 94/58 privind nivelul minim de instruire al navigatorilor si ale Directivei CE nr.98/35 care amendeazã Directiva CE nr. 94/58 privind nivelul minim de instruire al navigatorilor,

în temeiul art. 3 pct. 12 si al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Regulamentul privind standardele de instruire, confirmarea competentei si eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Modelele si continutul brevetelor/certificatelor de capacitate care se emit personalului navigant maritim si maritim-portuar, în conformitate cu reglementãrile interne si cu conventiile internationale la care România este parte, se aprobã de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la propunerea Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C. Constanta.

Art. 3. - Brevetele, certificatele de capacitate, atestatele corespunzãtoare si certificatele de conformitate pentru personalul navigant maritim si maritim-portuar sunt eliberate de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. Constanta.

Art. 4. - (1) Programele analitice la disciplinele de specialitate pentru toate institutiile de învãtãmânt cu profil de navigatie maritimã, precum si continutul si durata cursurilor de calificare vor fi avizate anual de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. Constanta. În acest sens institutiile de învãtãmânt cu profil de navigatie maritimã au obligatia sã le depunã la Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. Constanta, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de începerea unui nou an scolar sau universitar, dupã caz.

(2) Planurile si programele de pregãtire profesionalã si de perfectionare a pregãtirii profesionale, elaborate de centrele de perfectionare si de calificare, se vizeazã de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. Constanta si de Directia generalã a transporturilor maritime pe Dunãre si cãi navigabile si se aprobã de secretarul de stat coordonator.

Art. 5. - Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Cu aceeasi datã se abrogã Ordinul ministrului transporturilor nr. 246 din 12 mai 1998 pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmare a competentei si de eliberare a brevetelor si certificatelor de capacitate personalului navigant de sigurantã a navigatiei din Marina civilã a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 si nr. 293 bis din 10 august 1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, iar Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei nr. 617 din 19 aprilie 2001 pentru aprobarea modelului si continutului atestatelor de confirmare a brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim, a atestatului de recunoastere a unui brevet strain si a certificatelor de specializare pentru personalul navigant maritim îsi înceteazã aplicabilitatea.

Art. 7. - Directia generalã a transporturilor maritime pe Dunãre si cãi navigabile si Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. Constanta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 21 iunie 2001.

Nr. 947.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de cãtre Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. Constanta.