MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 450      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 8 august 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

875. - Ordin al ministrului finantelor publice, al guvernatorului Bãncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã

 

Ministrul finantelor publice, guvernatorul Bãncii Nationale a României si vicepresedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) si ale art. 12 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, în conformitate cu dispozitiile art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificãrile ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu completãrile si modificãrile ulterioare,

emit urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã Regulamentul privind operatiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã, cuprins în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationalã a.României si Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare vor elabora un ordin comun prin care se va reglementa cadrul desfãsurãrii operatiunilor cu titluri de stat emise în formã dematerializatã.

(2) În termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a ordinului comun mentionat la alin. (1) institutiile abilitate vor finaliza procedurile de autorizare a intermediarilor, la solicitarea acestora.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 15 noiembrie 2001.

(2) De la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin îsi înceteazã aplicabilitatea Regulamentul Bãncii Nationale a României nr. 2/1997 privind operatiuni cu titluri de stat derulate prin Banca Nationalã a României în calitatea sa de agent al statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 16 aprilie 1997.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tãnãsescu

Guvernatorul Bãncii Nationale a României, Mugur Constantin Isãrescu

Vicepresedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 21 mai 2001.

Nr. 875.

 

ANEXÃ

 

REGULAMENT

privind operatiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Titlurile de stat sunt emise de Ministerul Finantelor Publice, în baza prevederilor Legii datoriei publice nr. 81/1999, conform unui calendar previzional anual, semestrial, trimestrial sau lunar. Titlurile de stat pot fi emise în lei sau în valutã.

(2) Caracteristicile emisiunilor de titluri de stat anuntate prin prospect de emisiune sunt valabile atât pentru operatiunile pe piata primarã, cât si pentru operatiunile pe piata secundarã.

Art. 2. - În baza dispozitiilor art. 10 alin. (2) si art. 12 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999 si conform prevederilor art. 2 lit. a), art. 3, art. 6 lit. d) si ale art. 12 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, precum si ale art. 26, 30 si 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României:

1. Ministerul Finantelor Publice elaboreazã regulamente care stabilesc regimul titlurilor de stat, stabileste si aplicã reglementarea activitãtilor si a operatiunilor pe piata primarã a titlurilor de stat.

2. Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationalã a României si Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare elaboreazã norme de reglementare a operatiunilor pe piata secundarã a titlurilor de stat.

3. Banca Nationalã a României are urmãtoarele atributii:

a) autorizeazã intermediarii pe aceste piete;

b) supravegheazã bãncile autorizate ca intermediari pe aceste piete;

c) supravegheazã piata secundarã a titlurilor de stat, alta decât Bursa de Valori Bucuresti.

4. Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare are urmãtoarele atributii:

a) supravegheazã societãtile de valori mobiliare ca intermediari pe piata titlurilor de stat;

b) supravegheazã piata secundarã a titlurilor de stat la Bursa de Valori Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

Piata primarã a titlurilor de stat

 

Art. 3. - Piata primarã a titlurilor de stat cuprinde totalitatea operatiunilor legate de vânzarea pentru prima datã a titlurilor de stat, în scopul atragerii pe termen scurt, mediu si lung a capitalurilor financiare disponibile.

Participanti

Art. 4. - (1) Participantii pe piata primarã a titlurilor de stat sunt intermediarii pietei primare, intermediarii pietei secundare, persoanele juridice si persoanele fizice care pot, conform legii, sã desfãsoare operatiuni cu titluri de stat.

(2) Cumpãrarea titlurilor de stat de pe piata primarã se realizeazã numai prin intermediarii autorizati ai pietei primare.

Intermediari

Art. 5. - Intermediari ai pietei primare a titlurilor de stat pot fi bãnci si societãti de valori mobiliare, autorizate sã functioneze pe teritoriul României în conformitate cu prevederile legii.

Art. 6. - Intermediarii pietei primare vor fi autorizati de Banca Nationalã a României, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, în baza urmãtoarelor conditii minime:

a) existenta unui cont curent deschis la:

i(i) Banca Nationalã a României, pentru bãnci;

(ii) o bancã autorizatã ca intermediar al pietei primare, pentru societãtile de valori mobiliare;

b) capital social minim:

i(i) pentru bãnci - capitalul social minim subscris si vãrsat, prevãzut în reglementãrile Bãncii Nationale a României;

(ii) pentru societãti de valori mobiliare - jumãtate din capitalul social minim subscris si vãrsat, prevãzut în reglementãrile Bãncii Nationale a României pentru bãnci persoane juridice române;

c) existenta unei structuri organizatorice distincte si a unor spatii specifice (ghisee de lucru cu clientii, salã de tranzactionare) necesare în vederea derulãrii operatiunilor cu titluri de stat;

d) reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clientii, a relatiei cu alti intermediari ai pietei, a sistemului de evidentã contabilã specific, precum si a controlului operatiunilor cu titluri de stat;

e) dotãri tehnice specifice activitãtilor de tranzactionare:

- echipamente informatice;

- echipament de suport informational (Reuters, Telerate etc.);

- echipamente de comunicatii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);

f) desemnarea personalului implicat în activitãtile de pe piata primarã a titlurilor de stat;

g) avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru societãtile de valori mobiliare solicitante;

h) dotãri tehnice specifice activitãtii de custodie:

- sisteme informatizate de evidentã, gestiune si control;

- sisteme de baze de date securizate;

- sisteme de stocare si arhivare a informatiilor.

Art. 7. - (1) În vederea selectãrii si autorizãrii intermediarilor pietei primare a titlurilor de stat Banca Nationalã a României va analiza activitatea si performanta solicitantilor pe piata titlurilor de stat pe o perioadã de un an anterioarã solicitãrii autorizatiei, având în vedere urmãtoarele criterii stabilite de comun acord cu Ministerul Finantelor Publice la începutul fiecãrui an:

a) frecventa participãrii la licitatiile de titluri de stat;

b) totalul valorii ofertelor prezentate la licitatiile de titluri de stat;

c) totalul valorii ofertelor adjudecate la licitatiile de titluri  de stat;

d) volumul tranzactiilor încheiate pe piata secundarã a titlurilor de stat,

rezultate în urma monitorizãrii acestor piete de Banca Nationalã a României.

(2) Pentru alte institutii financiare care solicitã pentru prima datã autorizarea ca intermediar al pietei primare a titlurilor de stat se vor lua în considerare participarea acestora la licitatii în calitate de clienti ai intermediarilor autorizati si volumul tranzactiilor încheiate pe piata secundarã a titlurilor de stat.

(3) Banca Nationalã a României va prezenta spre avizare Ministerului Finantelor Publice institutiile propuse sã fie autorizate ca intermediari ai pietei primare a titlurilor de stat. Avizul Ministerului Finantelor Publice este obligatoriu si conform.

Art. 8. - Intermediarii autorizati ai pietei primare trebuie sã îndeplineascã, în conditii de concurentã, performantã si transparentã, urmãtoarele obligatii minime:

a) sã depunã oferte de cumpãrare într-un cuantum minim din totalul emisiunii, astfel încât în decursul unui an fiecare intermediar al pietei primare sã îsi adjudece un nivel minim din valoarea totalã a titlurilor de stat adjudecate, considerat de Banca Nationalã a României ca fiind performant în conditiile de ansamblu ale pietei titlurilor de stat;

b) sã mentinã la nivel propriu registre secundare, beneficiind de toate drepturile si îndeplinind toate obligatiile ce decurg din calitatea de custode de titluri de stat;

c) sã contribuie la dezvoltarea pietei secundare si la mentinerea unui nivel corespunzãtor de lichiditate al acesteia.

Astfel:

ii(i) vor derula un volum minim anual de tranzactii pe piata primarã si secundarã. Nivelul volumului minim va fi stabilit de Banca Nationalã a României;

i(ii) vor afisa în permanentã atât la ghiseele lor de lucru cu clientii, cât si prin sistemele de difuzare a informatiei (Reuters, Telerate, Bloomberg etc.), în timpul orelor de functionare a pietei titlurilor de stat, cotatii informative de vânzare-cumpãrare pentru minimum 4 (patru) serii de titluri de stat, dintre care în mod obligatoriu ultimele 2 (douã) emisiuni si, la alegere, alte 2 (douã) serii de titluri de stat aflate în circulatie. Prin cotatia informative intermediarul pietei primare indicã un pret la care este dispus sã vândã sau sã cumpere titlurile de stat respective;

(iii) la solicitarea altor intermediari ai pietei titlurilor de stat sau a clientilor vor oferi cotatii ferme de vânzare-cumpãrare pentru oricare dintre cele minimum 4 (patru) serii de titluri de stat afisate, precum si cotatii informative de vânzare-cumpãrare pentru orice alte serii de titluri de stat aflate în circulatie. Cotatia fermã reprezintã pretul efectiv la care se efectueazã tranzactia;

d) sã prezinte Bãncii Nationale a României orice informatii, documente sau registre pe care aceasta le solicitã în legãturã cu supravegherea pietei titlurilor de stat;

e) sã organizeze si sã participe la campanii promotionale referitoare la emisiunile de titluri de stat;

f) sã participe la discutii cu Ministerul Finantelor Publice si cu Banca Nationalã a României, în vederea analizei functionãrii pietei titlurilor de stat.

Art. 9. - Intermediarii pietei primare a titlurilor de stat au obligatia de a prezenta autoritãtii de supraveghere rapoarte anuale întocmite de o firmã independentã de audit.

Art. 10. - Anual Banca Nationalã a României va analiza performanta intermediarilor pietei primare si, împreunã cu Ministerul Finantelor Publice, va decide asupra reautorizãrii acestora.

Art. 11. - Clientii intermediarilor pietei primare pot fi intermediarii pietei secundare, precum si persoane fizice si juridice, rezidente sau nerezidente.

Art. 12. - Conducerile executive ale intermediarilor autorizati sã opereze pe piata primarã a titlurilor de stat vor controla si vor fi rãspunzãtoare de activitatea personalului din subordine, asigurându-se cã acest personal cunoaste si respectã prevederile prezentului regulament si ale celorlalte reglementãri legale în vigoare.

Art. 13. - (1) Conducerile executive ale intermediarilor autorizati sã opereze pe piata primarã a titlurilor de stat vor delimita atributiile si rãspunderea personalului implicat.

(2) Fiecare persoanã care tranzactioneazã în numele institutiei trebuie sã aibã autoritatea si pregãtirea necesare sã angajeze institutia din punct de vedere legal.

Plasarea/vânzarea titlurilor de stat

Art. 14. - Agentul desemnat de Ministerul Finantelor Publice va organiza si va conduce activitatea de plasare/ vânzare a titlurilor de stat în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 15. - Vânzarea titlurilor de stat se realizeazã prin una dintre urmãtoarele modalitãti:

a) subscriptie publicã;

b) licitatie.

Comisia de plasare a emisiunii

Art. 16. - În vederea bunei desfãsurãri a plasãrii emisiunii agentul desemnat de Ministerul Finantelor Publice va numi o comisie pentru coordonarea plasãrii emisiunilor prin subscriptie publicã sau prin licitatie, denumitã în continuare comisie, care va fi formatã din:

- un presedinte numit de agentul desemnat;

- un secretar numit de agentul desemnat;

- cel putin 2 specialisti din cadrul compartimentului de specialitate din institutia ce îndeplineste functia de agent desemnat;

- un membru numit de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 17. - Presedintele conduce lucrãrile comisiei, verificã modul de adjudecare si semneazã procesul-verbal încheiat la sfârsitul sedintei si comunicatul oficial care va fi dat publicitãtii.

Art. 18. - Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice semneazã împreunã cu presedintele comisiei procesul-verbal si comunicatul oficial, atestând corectitudinea desfãsurãrii subscriptiei publice sau a licitatiei.

Art. 19. - Secretarul comisiei împreunã cu membrii acesteia deruleazã toate operatiunile specifice legate de deschiderea, desfãsurarea si stabilirea rezultatului subscriptiei publice sau al licitatiei, întocmeste procesul-verbal si comunicatul oficial; semneazã împreunã cu membrii specialisti procesul-verbal si comunicatul oficial.

Subscriptia publicã

Art. 20. - Vânzarea prin subscriptie publicã a titlurilor de stat se realizeazã de cãtre agentul desemnat de Ministerul Finantelor Publice. Ministerul Finantelor Publice va anunta elementele emisiunii.

Art. 21. - Intermediarii pietei primare pot depune oferte de cumpãrare în contul lor si în cel al clientilor lor pânã la subscrierea integralã a emisiunii sau pânã la ora 12,00 din ultima zi a perioadei de subscriere, dacã nu se specificã altfel în documentele de lansare a emisiunii, consideratã a fi data vânzãrii.

Art. 22. - (1) Formularul ofertei de cumpãrare prin subscriptie publicã va include cel putin urmãtoarele elemente:

- emisiunea pentru care este prezentatã oferta;

- data completãrii;

- valoarea totalã subscrisã;

- defalcarea sumei totale subscrise în suma solicitatã în cont propriu si în contul clientilor;

- elementele de identificare a intermediarului pietei primare, denumirea si sediul social, semnãturile autorizate si stampila oficialã etc.;

- numãrul contului curent si numãrul contului de evidentã a titlurilor de stat.

(2) Ministerul Finantelor Publice poate stabili limite minime pentru oferta unui intermediar al pietei primare din totalul emisiunii.

(3) Ofertele de cumpãrare trebuie sã indice o valoare care sã fie multiplu al valorii nominale a unui titlu de stat.

Art. 23. - (1) Ofertele de subscriere vor fi transmise în plic sigilat care va purta stampila si antetul participantilor.

Secretarul comisiei va elibera o adeverintã care va atesta primirea plicului.

(2) Ofertele pot fi transmise, de asemenea, prin alte modalitãti considerate acceptabile de cãtre agentul desemnat de Ministerul Finantelor Publice (telex cifrat, SWIFT, sistem electronic etc.), procedura de subscriptie urmând sã fie prezentatã în reglementãri specifice.

(3) Ofertele de subscriere depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participantilor.

Desfãsurarea subscriptiei publice

Art. 24. - (1) Sedinta de subscriptie publicã începe la ora 13,00 din ultima zi a perioadei de subscriere, prin deschiderea de cãtre secretarul comisiei, în prezenta celorlalti membri, a plicurilor continând ofertele de cumpãrare ale participantilor, dacã nu se specificã altfel în documentele de lansare a emisiunii.

(2) Membrii comisiei vor verifica respectarea conditiilor de formã prevãzute în prezentul regulament. Ofertele de cumpãrare care nu îndeplinesc conditiile stabilite prin prezentul regulament sunt considerate nule de drept.

(3) În mod exceptional presedintele comisiei poate decide, de comun acord cu participantul la subscriptia publicã, rectificarea pe loc a erorilor de formã si validarea ofertelor. Acordul participantului la subscriptia publicã poate fi comunicat telefonic, cu conditia confirmãrii în scris în cursul sedintei de subscriere.

Art. 25. - (1) Secretarul comisiei împreunã cu membrii specialisti întocmesc centralizatorul ofertelor de cumpãrare.

(2) În situatia în care cererile depãsesc valoarea emisiunii, toate cererile vor fi acceptate proportional sau, cu acordul Ministerului Finantelor Publice, emisiunea poate fi majoratã.

(3) Titlurile de stat rãmase nesubscrise pânã la ora 12,00 din ultima zi a perioadei de subscriere vor fi anulate si emisiunea se va închide la valoarea subscrisã.

Licitatia

Art. 26. - (1) Vânzarea titlurilor de stat prin licitatie se face de agentul desemnat de Ministerul Finantelor Publice. Ministerul Finantelor Publice va anunta elementele emisiunii. Elementele tehnice ale licitatiei si data desfãsurãrii acesteia vor fi stabilite dupã consultãri cu agentul desemnat.

(2) Agentul desemnat de Ministerul Finantelor Publice va face publice data si locul desfãsurãrii licitatiei, precum si elementele de identificare a emisiunii ce urmeazã sã fie plasatã prin licitatie.

Art. 27. - Intermediarii pietei primare vor depune oferte de cumpãrare în cont propriu si în contul clientilor în ziua desfãsurãrii licitatiei, pânã la ora 12,00.

Art. 28. - (1) Formularul ofertei de cumpãrare la licitatie va include cel putin urmãtoarele elemente:

- emisiunea pentru care este prezentatã oferta;

- data completãrii;

- data licitatiei;

- valoarea totalã si rata dobânzii licitate;

- defalcarea sumei totale licitate în suma solicitatã în cont propriu si în suma solicitatã în contul clientilor;

- elementele de identificare a intermediarului pietei primare, denumirea si sediul social, semnãturile autorizate si stampila oficialã etc.;

- numãrul contului curent si numãrul contului de evidentã a titlurilor de stat.

(2) Numãrul maxim de transe de pret va fi stabilit de Ministerul Finantelor Publice si va fi anuntat prin prospectul de emisiune al seriei respective.

(3) Ministerul Finantelor Publice poate stabili limite minime pentru oferta unui intermediar al pietei primare în totalul emisiunii, precum si limite minime pentru valoarea unei transe de pret.

(4) Ministerul Finantelor Publice îsi rezervã dreptul ca suma împrumutatã, aferentã unei serii, sã fie majoratã sau micsoratã pânã la anularea emisiunii, în functie de necesitãtile de finantare si de nivelul randamentului rezultat în urma licitatiei.

Art. 29. - (1) Ofertele vor fi transmise în plicuri sigilate care vor purta stampila si antetul participantilor. Secretarul comisiei va elibera o adeverintã care sã ateste primirea plicului.

(2) Ofertele pot fi transmise, de asemenea, prin alte modalitãti acceptate de agentul desemnat de Ministerul Finantelor Publice (telex cifrat, SWIFT, sistem electronic etc.), procedura de licitatie urmând sã fie prezentatã în reglementãri specifice.

(3) Ofertele de cumpãrare depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participantilor.

Desfãsurarea licitatiei

Art. 30. - (1) Sedinta de licitatie începe la ora 13,00 prin deschiderea de cãtre secretarul comisiei, în prezenta celorlalti membri, a plicurilor continând ofertele de cumpãrare ale participantilor la licitatie.

(2) Membrii comisiei verificã respectarea conditiilor de formã prevãzute în prezentul regulament. Ofertele de cumpãrare care nu îndeplinesc conditiile stabilite în prezentul regulament sunt considerate nule de drept.

(3) În mod exceptional presedintele comisiei poate decide, de comun acord cu participantul la licitatie, rectificarea pe loc a erorilor de formã si validarea ofertei. Acordul participantului la licitatie poate fi comunicat telefonic, cu conditia confirmãrii în scris în cursul sedintei de licitatie.

Art. 31. - Secretarul comisiei împreunã cu membrii specialisti vor întocmi centralizatorul ofertelor de cumpãrare si, în baza grilei de cotare, vor determina nivelul la care cererea, cumulatã crescãtor din punct de vedere al ratei dobânzii sau cumulatã descrescãtor din punct de vedere al pretului, satisface oferta anuntatã de Ministerul Finantelor Publice, stabilind totodatã:

a) valoarea emisiunii oferite ce si-a gãsit contrapartida în cerere;

b) pretul sau rata dobânzii maxime, minime si medii la care au fost adjudecate ofertele de cumpãrare.

Art. 32. - În situatia în care întreaga emisiune a fost vândutã, iar la nivelul marginal (nivelul pretului minim, respectiv al ratei dobânzii maxime acceptate) sunt mai multe oferte de cumpãrare ce nu pot fi satisfãcute integral si în cazul în care Ministerul Finantelor Publice nu majoreazã valoarea emisiunii pânã la concurenta executãrii integrale a nivelului marginal, se va aplica principiul proportionalitãtii, fiecare primind valoarea rezultatã. Toate valorile vor fi rotunjite pânã la cea mai apropiatã valoare divizibilã cu valoarea nominalã a unui titlu de stat.

Determinarea pretului

Art. 33. - Metodele folosite pentru determinarea pretului sunt:

a) metoda pretului multiplu;

b) metoda pretului uniform.

Art. 34. - (1) Metoda pretului multiplu presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la pretul sau la rata dobânzii pe care fiecare dintre ofertantii câstigãtori a oferit-o, pânã la adjudecarea emisiunii.

(2) În baza ofertelor de cumpãrare adjudecate la preturi sau la rate ale dobânzii diferite se va calcula un pret sau o ratã a dobânzii medie de adjudecare.

Art. 35. - Metoda pretului uniform presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la cel mai scãzut pret sau la rata dobânzii cea mai ridicatã care a fost acceptatã pentru adjudecarea emisiunii.

Tipuri de oferte

Art. 36. - Ofertele de cumpãrare la licitatie sunt de douã feluri:

a) oferte de cumpãrare competitive (concurentiale);

b) oferte de cumpãrare necompetitive (neconcurentiale).

Art. 37. - Oferta de cumpãrare competitivã reprezintã un instrument de participare prin care participantul indicã, pe lângã valoarea pe care doreste sã o adjudece, si pretul maxim (exprimat ca ratã minimã a dobânzii) pe care este dispus sã îl plãteascã.

Art. 38. - (1) Oferta de cumpãrare necompetitivã reprezintã un instrument de participare prin care participantul indicã valoarea pe care doreste sã o adjudece, fãrã însã a indica pretul sau rata dobânzii.

(2) Participarea pe bazã de ofertã necompetitivã conferã investitorului garantia executãrii cu prioritate a ofertei sale de cumpãrare.

(3) Ministerul Finantelor Publice poate stabili:

a) limita maximã privind ponderea ofertelor de cumpãrare necompetitive în valoarea totalã a emisiunii;

b) limite minime si/sau maxime pentru valoarea unei oferte de cumpãrare necompetitive.

(4) În situatia în care ofertele necompetitive depãsesc valoarea maximã admisã din totalul emisiunii, alocarea va fi efectuatã aplicându-se principiul proportionalitãtii. Ofertele de cumpãrare necompetitive vor fi executate, dupã caz:

- la pretul mediu ponderat sau la rata medie ponderatã a dobânzii ofertelor de cumpãrare competitive acceptate în licitatiile adjudecate pe baza metodei pretului multiplu;

- la pretul final sau la rata dobânzii finale a licitatiilor adjudecate pe baza metodei pretului uniform.

Art. 39. - Ofertele de cumpãrare, indiferent de tipul acestora, trebuie sã indice o valoare care sã fie multiplu al valorii nominale a unui titlu.

 

CAPITOLUL III

Piata secundarã a titlurilor de stat

 

Art. 40. - (1) Piata secundarã a titlurilor de stat reprezintã totalitatea operatiunilor de vânzare, de cumpãrare si alte operatiuni cu titluri de stat aflate în circulatie, libere de sarcini.

(2) Operatiunile pe piata secundarã a titlurilor de stat se vor efectua în interiorul termenului de scadentã, dar numai pânã la data înregistrãrii curente.

(3) Operatiunile realizate pe piata secundarã cu titluri de stat apartinând unei noi serii pot fi efectuate începând cu data emisiunii.

Art. 41. - Tranzactiile pe piata secundarã a titlurilor de stat emise cu scadentã pânã la 365 de zile se vor desfãsura prin negociere între detinãtorii înregistrati, persoane juridice si persoane fizice, doar prin intermediarii pietei primare sau prin intermediarii pietei secundare. Aceste tranzactii nu se realizeazã prin sistemul bursier.

Art. 42. - (1) Tranzactiile pe piata secundarã a titlurilor de stat emise cu scadentã la 365 de zile si peste, se vor desfãsura prin negociere între detinãtorii înregistrati, persoane juridice si persoane fizice, doar prin intermediarii pietei primare sau prin intermediarii pietei secundare.

(2) Titlurile de stat corespunzãtoare unei emisiuni vor fi tranzactionate pe o singurã piatã secundarã, respectiv pe piata supravegheatã de Banca Nationalã a României sau la Bursa de Valori Bucuresti. Prin prospectul de emisiune Ministerul Finantelor Publice va desemna piata secundarã pe care respectivele serii de titluri de stat vor fi tranzactionate.

Participanti

Art. 43. - (1) Participantii pe piata secundarã a titlurilor de stat sunt intermediarii pietei primare, intermediarii pietei secundare, persoanele juridice si persoanele fizice care pot, conform legii, sã desfãsoare operatiuni cu titluri de stat.

(2) Tranzactionarea titlurilor de stat pe piata secundarã se realizeazã numai prin intermediarii autorizati ai pietei primare si ai pietei secundare.

Intermediari

Art. 44. - Intermediari ai pietei secundare a titlurilor de stat pot fi bãnci si societãti de valori mobiliare, autorizate sã functioneze pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile legii.

Art. 45. - (1) Intermediarii pietei secundare vor fi autorizati de Banca Nationalã a României sã functioneze în baza urmãtoarelor conditii minime:

a) existenta unui cont curent deschis la:

i(i) Banca Nationalã a României, pentru bãnci;

(ii) o bancã autorizatã ca intermediar al pietei primare, pentru societãtile de valori mobiliare;

b) capital social minim - o pãtrime din capitalul social minim subscris si vãrsat, prevãzut în reglementãrile Bãncii Nationale a României pentru bãnci persoane juridice române;

c) existenta unei structuri organizatorice distincte si a unor spatii specifice (ghisee de lucru cu clientii) necesare în vederea derulãrii operatiunilor cu titluri de stat;

d) reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clientii, a relatiei cu alti intermediari ai pietei, a sistemului de evidentã contabilã specific, precum si a controlului operatiunilor cu titluri de stat;

e) dotãri tehnice specifice activitãtilor de tranzactionare:

- echipamente informatice;

- echipamente de comunicatii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);

f) desemnarea personalului implicat în activitãtile de pe piata secundarã a titlurilor de stat;

g) furnizarea cãtre Banca Nationalã a României sau cãtre Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare, dupã caz, de informatii, documente sau registre pe care aceasta le solicitã în legãturã cu activitatea privind titlurile de stat;

h) avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru societãtile de valori mobiliare solicitante.

(2) Bãncile si societãtile de valori mobiliare autorizate ca intermediari ai pietei primare sunt implicit intermediari ai pietei secundare.

Art. 46. - Anual Banca Nationalã a României va analiza performanta intermediarilor pietei secundare si va decide asupra reautorizãrii acestora.

Art. 47. - Intermediarii pietei secundare sunt obligati sã afiseze permanent în timpul orelor de functionare a pietei titlurilor de stat, la ghiseele lor de lucru cu clientii si, optional, prin sisteme de difuzare a informatiei (tip Reuters, Telerate etc.), cotatii informative de vânzare-cumpãrare pentru cel putin ultimele 2 (douã) serii de titluri de stat emise.

Conditii de desfãsurare a tranzactiilor

Art. 48. - Piata secundarã a titlurilor de stat din România functioneazã în fiecare zi lucrãtoare între orele 9,00-15,00. Acest program va putea fi modificat în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 49. - Intermediarii autorizati vor cota pretul titlurilor de stat ca ratã a dobânzii sau ca randament pentru titlurile de stat emise cu scadentã pânã la un an (cu discont sau purtãtoare de dobândã) si ca pret pentru titlurile de stat emise cu scadentã peste un an (purtãtoare de dobândã).

Art. 50. - În situatia în care cotatia este acceptatã de un client sau de un alt intermediar autorizat tranzactia este consideratã încheiatã si se executã neconditionat.

Art. 51. - În functie de data decontãrii tranzactiile pe piata secundarã a titlurilor de stat pot fi:

a) astãzi (today) - tranzactii ce au decontarea în data încheierii tranzactiei;

b) mâine (tomorrow) - tranzactii ce au decontarea în prima zi lucrãtoare ulterioarã datei încheierii tranzactiei;

c) la vedere (spot) - tranzactii ce au decontarea la douã zile lucrãtoare de la data încheierii tranzactiei;

d) la termen (forward) - tranzactii ce au decontarea în altã zi lucrãtoare ulterioarã decontãrii la vedere.

Art. 52. - Tranzactiile cu titluri de stat sunt effectuate pe principiul “livrare contra platã” (delivery versus payment) astfel:

- cumpãrarea de titluri de stat se va deconta prin creditarea contului de titluri de stat concomitent cu debitarea contului curent de disponibilitãti;

- vânzarea de titluri de stat se va deconta prin debitarea contului de titluri de stat concomitent cu creditarea contului curent de disponibilitãti.

Art. 53. - Marja dintre preturile de vânzare si cele de cumpãrare va fi determinatã liber de raportul cerere-ofertã pe piata secundarã a titlurilor de stat.

Art. 54. - Intermediarii autorizati au obligatia sã asigure executarea cu prioritate a ordinelor clientilor si sã nu concureze executarea ordinelor acestora cu ordinele în nume si în cont propriu.

Art. 55. - Conducerile executive ale intermediarilor autorizati sã opereze pe piata secundarã a titlurilor de stat vor controla si vor fi rãspunzãtoare de activitatea personalului din subordine, asigurându-se cã acest personal cunoaste si respectã prevederile prezentului regulament si ale celorlalte reglementãri legale în vigoare.

Art. 56. - (1) Conducerile executive ale intermediarilor autorizati sã opereze pe piata secundarã a titlurilor de stat vor delimita atributiile si rãspunderea personalului implicat.

(2) Fiecare persoanã care tranzactioneazã în numele institutiei trebuie sã aibã autoritatea si pregãtirea necesare sã angajeze institutia din punct de vedere legal.

Art. 57. - Conducerile executive ale intermediarilor autorizati au datoria de a verifica corectitudinea tranzactiilor încheiate de personalul implicat, în sensul evitãrii derulãrii unor tranzactii la preturi în afara pietei titlurilor de stat, ce se bazeazã pe întelegeri cu caracter oneros sau pe obtinerea unui profit personal.

Art. 58. - Tranzactiile între intermediari, efectuate atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, se încheie telefonic, prin telex, Reuters dealing sau prin alte sisteme de tranzactionare agreate si se confirmã letric prin telex, SWIFT etc., codificate corespunzãtor (letric-specimene de semnãturi, telex-chei telegrafice, SWIFT-chei SWIFT etc.). Confirmarea trebuie sã includã cel putin urmãtoarele elemente:

- contrapartida;

- data încheierii tranzactiei;

- data decontãrii;

- seria (seriile) implicatã(e);

- numãrul de titluri de stat;

- sumele tranzactionate:

- valoarea nominalã individualã;

- valoarea nominalã totalã;

- valoarea rezultatã din tranzactie;

- tipul tranzactiei;

- pretul sau rata dobânzii;

- alte informatii privind decontarea si tranzactionarea;

- modalitatea de încheiere a tranzactiei (telefon, telex, Reuters dealing, alte sisteme de tranzactionare agreate).

Art. 59. - Dupã confirmare fiecare tranzactie va fi notificatã Registrului primar, Registrului secundar sau Registrului Bursei de Valori Bucuresti, dupã caz.

 

CAPITOLUL IV

Înregistrarea si transferul

 

Art. 60. - (1) Înregistrarea este o operatiune efectuatã, dupã caz, de agentul desemnat de Ministerul Finantelor Publice în Registrul primar de Bursa de Valori Bucuresti în registrul acesteia pentru emisiunile tranzactionate la bursa sau de cãtre intermediarii autorizati ai pietei titlurilor de stat (intermediarii pietei primare si intermediarii pietei secundare) în registrele secundare, care garanteazã detinãtorului înregistrat dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat. Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat este evidentiat prin înregistrãrile efectuate în conturile de titluri de stat pe baza documentelor primare aferente operatiunilor pe piata primarã si secundarã, prin înscrierea de mentiuni cu privire la:

a) detinãtorii înregistrati ai tilturilor de stat;

b) transferurile dreptului de proprietate si alte instructiuni

de tranzactionare privind titlurile de stat;

c) stingerea dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat la data vânzãrii sau a rãscumpãrãrii acestora.

(2) Agentul desemnat de Ministerul Finantelor Publice va înfiinta, va organiza si va mentine un sistem de înregistrare si transfer al proprietãtii asupra titlurilor de stat, numit Registru primar, pentru intermediarii autorizati ai pietei titlurilor de stat.

(3) Fiecare intermediar autorizat al pietei titlurilor de stat va înfiinta, va organiza si va mentine un sistem de înregistrare si transfer al proprietãtii asupra titlurilor de stat, numit Registru secundar, pentru clientii detinãtori de titluri de stat ai respectivului intermediar autorizat al pietei titlurilor de stat.

Art. 61. - (1) Înregistrarea în Registrul primar a titlurilor de stat detinute în nume propriu de cãtre intermediarii autorizati ai pietei titlurilor de stat se va face de agentul desemnat de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Înregistrarea în registrele secundare a titlurilor de stat detinute de clientii intermediarilor autorizati ai pietei titlurilor de stat se va face de cãtre respectivii intermediar autorizati.

(3) Participantii vor respecta regulile de înregistrare stabilite de Banca Nationalã a României.

Art. 62. - În cazul în care Bursa de Valori Bucuresti este desemnatã ca piatã secundarã pentru o emisiune de titluri de stat, agentul desemnat de Ministerul Finantelor Publice si intermediarii pietei primare vor transfera cãtre Bursa de Valori Bucuresti registrul detinãtorilor titlurilor de stat, astfel cum a rezultat acesta din subscriptia sau licitatia respectivã. Atât agentul desemnat de Ministerul Finantelor Publice, cât si intermediarii pietei primare nu vor mai efectua nici o operatiune în acest registru dupã transmiterea lui cãtre Bursa de Valori Bucuresti. La data scadentei respectivelor titluri de stat, cât si la data plãtii cupoanelor Bursa de Valori Bucuresti va pune la dispozitie agentului desemnat de Ministerul Finantelor Publice forma finalã a registrului, astfel cum a rezultat acesta din procesul de tranzactionare, asumându-si rãspunderea pentru corectitudinea înregistrãrilor.

Art. 63. - (1) În cazul constatãrii unor neconcordante agentul desemnat de Ministerul Finantelor Publice are dreptul sã corecteze înregistrãrile în conturile de evidentã a titlurilor de stat deschise în Registrul primar, prin:

a) înregistrarea oricãrei tranzactii omise;

b) înlocuirea unei înregistrãri incorecte;

c) anularea unei înregistrãri.

(2) Agentul desemnat de Ministerul Finantelor Publice notificã intermediarilor autorizati ai pietei titlurilor de stat corectiile efectuate, acestia fiind singurii rãspunzãtori pentru orice obligatie rezultatã din aceste corectii.

Art. 64. - (1) În cazul constatãrii unor neconcordante intermediarul autorizat al pietei titlurilor de stat are dreptul sã corecteze înregistrãrile în conturile de evidentã a titlurilor de stat deschise în Registrul secundar, prin:

- înregistrarea oricãrei tranzactii omise;

- înlocuirea unei înregistrãri incorecte;

- anularea unei înregistrãri.

(2) Intermediarul autorizat al pietei titlurilor de stat notificã agentului desemnat de Ministerul Finantelor Publice corectiile efectuate.

Art. 65. - Operatiunile de înregistrare vor fi supravegheate astfel:

- de Banca Nationalã a României pentru intermediarii autorizati ai pietei titlurilor de stat - bãnci care mentin Registrul secundar;

- de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare pentru intermediarii autorizati ai pietei titlurilor de stat – societãti de valori mobiliare care mentin Registrul secundar;

- de Bursa de Valori Bucuresti, de comisarul general al Bursei de Valori Bucuresti si de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare pentru Registrul Bursei de Valori Bucuresti.

Art. 66. - Titlurile de stat apartinând detinãtorilor înregistrati nu vor fi considerate active sau pasive ale institutiilor care mentin registrul titlurilor de stat.

 

CAPITOLUL V

Decontarea

 

Decontarea operatiunilor cu titluri de stat derulate pe piata primarã

Art. 67. - (1) La data emisiunii plata sumelor datorate este efectuatã prin Banca Nationalã a României, prin înregistrarea operatiunilor corespunzãtoare în conturile curente ale Ministerului Finantelor Publice si ale intermediarilor pietei primare, conform ofertelor de cumpãrare adjudecate.

(2) La scadentã rãscumpãrarea titlurilor de stat este efectuatã prin Banca Nationalã a României. Operatiunile corespunzãtoare se înregistreazã în conturile curente ale Ministerului Finantelor Publice si ale intermediarilor autorizati ai pietei titlurilor de stat, pe baza situatiei privind detinerile titlurilor de stat la data scadentei.

Decontarea operatiunilor cu titluri de stat derulate pe piata secundarã

Art. 68. - Plata sumelor aferente tranzactiilor effectuate pe piata secundarã a titlurilor de stat se realizeazã, dupã caz, prin Banca Nationalã a României sau prin intermediarii autorizati ai pietei titlurilor de stat, prin înregistrarea operatiunilor corespunzãtoare în conturile curente ale intermediarilor autorizati ai pietei titlurilor de stat sau ale clientilor acestora, conform instructiunilor de tranzactionare.

Art. 69. - În cazul în care titlurile de stat sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti decontarea si transferul titlurilor de stat se vor face cu respectarea reglementãrilor bursiere incidente, aprobate în prealabil de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare.

Art. 70. - Transferurile titlurilor de stat si plãtile devin efective dupã operarea de cãtre Banca Nationalã a României sau de intermediarii autorizati ai pietei titlurilor de stat, dupã caz, în conturile curente ale participantilor si în conturile de evidentã a titlurilor de stat ale detinãtorilor înregistrati.

Art. 71. - Intermediarii pietei primare au obligatia sã respecte principiul “livrare contra platã” (delivery versus payment).

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 72. - (1) În conformitate cu prevederile art. 69 din Legea bancarã nr. 58/1998 si ale Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, în situatia în care Banca Nationalã a României, respectiv Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare, constatã cã un intermediar autorizat se aflã în stare de insolvabilitate sau se face vinovat de:

- încãlcarea unei prevederi a prezentului regulament;

- efectuarea de operatiuni fictive;

- neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind informatiile prevãzute în reglementãrile în vigoare;

- refuzul de a pune la dispozitie organelor de control documentele, datele si informatiile solicitate privind operatiunile cu titluri de stat;

- nerespectarea mãsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora, Banca Nationalã a României poate aplica urmãtoarele sanctiuni în functie de gravitatea faptei si de consecintele acesteia:

a) avertisment scris dat intermediarului autorizat;

b) suspendarea temporarã a licentei de operare în calitate de intermediar al pietei titlurilor de stat;

c) retragerea definitivã a licentei de operare în calitate de intermediar al pietei titlurilor de stat sau orice altã sanctiune prevãzutã de Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României pentru încãlcarea normelor emise de Banca Nationalã a României.

(2) Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol se face de personalul Bãncii Nationale a României sau al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, împuternicit în acest sens de conducerea Bãncii Nationale a României sau de conducerea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

(3) Actele de aplicare a mãsurilor si sanctiunilor prevãzute în prezentul capitol se emit de conducerea Bãncii Nationale a României.

(4) Contestatiile pot fi formulate în termen de 15 zile de la data comunicãrii sanctiunii si se solutioneazã de Consiliul de administratie al Bãncii Nationale a României în termen de 30 de zile de la primirea acestora.

(5) Aplicarea sanctiunilor nu înlãturã rãspunderea materialã, civilã, administrativã sau penalã, dupã caz.

Art. 73. - (1) Atât în cazurile de retragere a calitãtii de intermediar al pietei titlurilor de stat, cât si în cazurile de instituire a unor proceduri speciale (retragerea autorizatiei de functionare, reorganizare judiciarã, faliment etc.) prevãzute de lege asupra intermediarilor pietei titlurilor de stat autoritãtile competente vor dispune mãsuri în sensul protejãrii portofoliilor de titluri de stat ale detinãtorilor înregistrati.

(2) Banca Nationalã a României va determina mãsurile care vor fi luate cu privire la tranzactiile care sunt în curs de efectuare, rãspunderea pentru toate actele încheiate pânã la data aplicãrii sanctiunii rãmânând în sarcina intermediarului autorizat.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 74. - Intermediarii autorizati ai pietei titlurilor de stat au obligatia de a contribui permanent la cresterea standardului profesional si a reputatiei pietei titlurilor de stat din România prin promovarea unor norme si principii de conduitã specifice.

Art. 75. - În cazul aparitiei oricãror situatii ce contravin prevederilor legale în vigoare, participantii pe piata titlurilor de stat pot înainta cazul spre solutionare instantelor de arbitraj competente, stabilite de comun acord.

Art. 76. - Procesul de selectare a intermediarilor pietei titlurilor de stat va avea un caracter continuu.

Art. 77. - (1) Intermediarii autorizati si salariatii acestora pot înfiinta asociatii profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea si impunerea unor reguli de conduitã si eticã profesionalã în desfãsurarea operatiunilor pe piata titlurilor de stat din România.

(2) Astfel de asociatii pot emite coduri de conduitã care sunt avizate de Banca Nationalã a României sau de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare, dupã caz.

Art. 78. - Intermediarii autorizati au obligatia de a asigura confidentialitatea operatiunilor desfãsurate pe piata titlurilor de stat.

Art. 79. - Nivelul comisioanelor pentru operatiunile cu titluri de stat face obiectul negocierii directe între pãrti.